f 1 U iBLi y Ua DE EEMLANDER". Woensdag 25 Juni 1913. BUITENLAND. FEUILLETON. Het Eeuwige Leven. IT* 338 IIde Jaargang, L if J 6^ '1 jfóH&Sn t j v. Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. Uitgevers: VALKHOFF 6 Co ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden voor Amersfoort - f l.OO» Idem franco per post1.50. Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) - 0.10. Afzonderlijke nummers Deze Courant verschijnt dagelijks, behalve op Feestdagen. Advertentiön gelieve men liefst vóór 11 uur, advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. - 0.05. Zon- familio- Bureau: UTRECKTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 6ö. PRIJS DER ADVERTENTIEN: Van 15 regels.. f 0.50. Elke regel moor- 0.10t Dienstaanbiedingen 25 cents bjj vooruitbetaling. Grooto lettors naar plaatsruimte. Voor handol on bodrijt bestaan zoor vooidcoligo bopalingot tot het herhaald advortooren in dit Blad, bij abonnoniont. Eene circulairo, bovattonde do voorwaarden, wordt oj aanvraag toegezonden. Jkan lien, die met 1 Juli a. s. op dit blad inteekenen, worden de nummers die gedurende de maand Juni nog zullen ver schijnen kosteloos toege zonden Kennisgevingen. INZAGE OPGAVEN VAN CAN Dl DATEN GANDIDATENLIJST EN PROQES-VERBAAL. iDe Burgemeester van Amersfoort brengt ter alge meens kennis, dab de opgaven van candidaten, de oandidatenlijst en het proces-verbaal dei- op 24 Juni j-h gehouden verkiezuig voor den Gemeente raad ter gemeente-secretarie voor een ieder ter in- izagd zijn nedergelegd, in afschrift zijn aangeplakt «n tegen betaling der kosten in afschrift worden verkrijgbaar gesteld. Amersfoort, 24 Juni 1913. Do Burgemeester voornoemd, VAN RANDWIJCK Politiek Overzicht. De schoolstrijd in België. In België heeft de minister van onderwijs de toezegging ingelost der indiening van eene nieuwe wet tot regeling van het lager onder wijs. Dal is geschied op eenigszins eigenaar dige wijze: de minister heeft in eene verga dering van de katholieke Kamerfractie de grondslagen medegedeeld waarop de nieuwe regeling, di cdoor hem ontworpen is, rust. Het wetsontwerp zelf met de memorie van toelichting moet nog gedrukt worden, zoodat er nog enkele dagen zullen voorbijgaan voor dat men er kennis van kan nemen. Dit maakt, dat het voor 't oogenblik nog moeielijk is een definitief oordeel le vellen over de strekking van de nieuwe regeling. De eerste indruk is, dat het wetsontwerp nie tin die mate een strijdwapen is als hel vroegere ontwerp-Schol- laert, dat neerkwam op eene in 't oog loopen- <de begunstiging van de kloosterscholen en daarbij toch slechts een schijn-leerplioht wil de invoeren. Tegen dat wetsontwerp is een storm opgestoken in het geheele land, die in 1911 leidde tot het aftreden van liet kabinet- Schollaert, dat in zijn val het stelsel van den „ibon scolaire", waarop de toen ontworpen regeling was opgebouwd, meesleepte. In hel nieuwe ontwerp is van dat stelsel geen sprake meer. Beoogd wordt door dit wetsontwerp dc in voering van den leerplicht. Aan den leerplicht zullen onderworpen zijn alle kinderen van 6 tol 14 jaren. De invoering van den leerplicht Is intusschen ccn maatregel van grooten om vang. Er zijn thans 92.000 kinderen tusschen 6 en 14 jaren, die geen onderwijs ge nieten. Om die kinderen le kunnen opnemen zijn minstens 2000 nieuwe klassen noodig. Er zal dus een overgangstijdperk van vijf jaren zijn, om geleidelijk te komen tot den volledig en leerplicht, dien dc wet ver langt. De beide laatste jaren, die op de school banken worden doorgebracht, zullen bestemd zijn voor vakonderwijs, ingericht naar de be hoeften van de leerlingen, wanneer zij de maatschappij ingaan. Tot onderscheiding van het gewone schoolonderwijs wordt dit ge noemd onderwijs van den vierden graad. Het wetsontwerp voert een algemeen me disch toezicht op de scholen in. Het schrijft voor, dat het onderwijs kosteloos moet zijn. De kinderen van alle scholen, openbare- en bijzondere, hebben voorts gelijke aanspraak op de verstrekking van leermiddelen; de daar uit voortvloeiende kosten komen ten laste v&n de provinciale besturen. Gelijkheid wordt ook bepaald voor het genot van schoolklec- ding en schoolvoeding. Voor de oprichting van openbare scholen wordt als regel gesteld, dat met een verzoek om neutraal onderwijs ten behoeve van twintig kinderen kan wor den volstaan; tot dusver werden de handtee- keningen van twintig huisvaders onder dat stuk gevorderd. Overal, waar daaraan behoefte blijkt te bestaan, zullen de gemeenten bijzondere klassen moeten oprichten voor achterlijke en zwakzinnige kinderen. Eene oudo grief wordt weggenomen door de bepaling, dat dc onderwijskrachten in de bijzondere scholen Belgen moeten zijin en in het bezit zijn van akten van bekwaamheid. Vender zullen de traktementen van de on derwijzers belangrijk verbetend worden. Die verbetering komt evenzeer aan de leeken-on derwijzers van de bijzondere scholen ten goe de als aan de onderwijzers van de openbare scholen. Om in de kosten van deze verbe tering Le voorzien, zal dc slaat een nieuw of fer brengen van a 3 millioen. Daarop ko men voor den staat de kosten neer van deze •hervorming. De provinciën zullen een nieu wen last van 600,000 frs. op zich moeten ne men. Dc uitgaven voor do gemeenten wisse len af naar de omstandigheden; de gemeen ten, die op eigen kosten vroeger reeds dc traktementen hebben verbeterd, zullen in het wetsontwerp eerder een bron van voordeel dan van nieuwe lasten vin-den. Dat is althans de berekening, drie van wege de regeering is gemaakt. Het zal echter de vraag zijn of die berekening stand zal kunnen houden v<¥>r de kritiek, die er op zal worden uitgeoefend. Een liberaal blad komt, op grond van eene voorioopige berekening, tot een ander resul taat en verklaart, dot d'e jaarlijksche meer dere kosten, die het gevolg zullen zijn. von de nieuwe wet, niet drie, maar negen mil lioen frs. bedragen. Aan «Jen SSnlkan. Sofia, 23 Juni. De Russische gezant is gisteren door den Koning in audiëntie ont vangen. De Mir Drukt in eene bespreking van het door Pasics genomen ontslag de mecning uit, dat het doel daarvan schijnt tc zijn de be slissing uit te stellen. Servië moet echter da delijk kiezen tusschen de erkenjiing van hel verdrag cn den oorlog. Athene, 23 J u n i. De minister van bui- tenlandsche zaken heeft in eene lange ver klaring de pogingen uiteengezet, die Grie kenland heeft aangewend voor eene minne lijke verdeeling van hel veroverde gebied. Hij toonde aan hoe zeer Griekenland's hou ding contrasteerde met die van Bulgarije, dal tijd tracht le winnen troepen op tc hoo- pen in de betwiste landstreken. Hij herin nerde aan de bloedige conflicten, die volg den en tot den oorlog hadden kunnen lei don zonder den verzoenenden geest, die Griekenland bezielt. Dc kwestiën van de ver deeling kunnen slechts geregeld wonden door <le samenwerking van de vier verbon den staten. Slechts door zich gezamenlijk te verstaan, is het toekomstige evenwicht tus schen de vier staten be verzekeren. De op- gecischte streken worden en bloc afgestaan. Iiunne verdceling kan slechts door onder linge samenwerking geschieden. Een alge- meene arbitrage is noodig, door den zelfden scheidsman uitgeoefend. Een weinig gezond verstand is voldoende aan de zijde van Bul garije, opdat eene vlugge en definitieve re geling in der minne bot stand komen. Belgrado, 24 Juni. Men verzekert, dat dc -oplossing van de minislerieele crisis voor dte deur staat. Pasics zal het -kabinet opnieuw samenstellen. Petersburg, 24 Juni. Men bericht, dat de Bulgaarsohe rcgecring Rusland heeft verzocht zijne arbitrale uitspraak binnen den kortst mogelijken termijn tc doen, om dat zij zich in de onmogelijkheid bevindt den tegenwoordigen militairen toestand lan ger voort te zetten. In een nieuw schrijven drukt het kabinet le Sofia slechts de hoop uit, dat de uit spraak zal geschieden op den grondslag van het verdrag van 1912. Men is van meening, dat als het antwoord van Rusland spoedig genoeg in Sofia komt, Dancw morgen naar Petersburg zal kunnen vertrekken. S o I i a, 2 4 Juni. Servische soldaten wil don de op een port te Ilotovo aanwezige Bul den de op een post te Zeotovo aanwezige Bul ten aan de rivier. Er volgde eene schermut seling. 19 Servische dooden bleven op het terrdin. Een Bulgaar werd licht gewond. Belgrado, 2 4 Juni. Daar de koning het ontslag van het kabinet niet hoeft aan genomen, besloot Pasics overmorgen de skoepschtina bijeen te roepen, om haar van den toestand kennis te doen nemen en haar te vragen zich le verklaren omtrent de ar bitrage. Tweede telegram. De Koning heeft aan Pasics opgedragen het kabinet weder sa men le stellen. Alle leden van het vorige mi nisterie zuilen hunne portefeuille behouden, behalve de ministers van ooriiog en van jus titie. Pasics zal binnen kort zich naar Poters- burg begeven. Het gerucht loopt, dal Servië or in zal toestemmen, zijne geschillen met Bulgarije aan arbitrage te onderwer pen. Grool-Brittannië, dat met toestemming van Rusland handelde, heeft bijzonder zijn best gedaan om de Servische regeering tc bewegen deze gedragslijn aan te nemen. Belgrado, 24 Juni. Officieel wordt bericht, dat Rusland een ultimatum heeft ge zonden, dat aan Servië den eisch stelt de tusschen Bulgarije en Servië in geschil zijnde streken te ontruimen. Een sombere loon klinkt in hel bericht van de Köln. Ztg. uit Petersburg, clat men ook in de tot dusver niet geheel pessimistische olfi- cieele kringen de hoop heeft opgegeven, dal Ruslands invloed nog van cenigen invloed zou kunnen zijn. De Nowoje Wremja knoopt aan hel (sedert weer tegengesproken) be richt, dat de Servische minister-president Pasics naar Petersburg zal vertrekken, de opmerking vast, dat als nu niet Bulgarije hetzelfde doet, Servië in ieder geval geen schuld heeft aan het uitbreken van den oor log. Alle andere bladen hebben dc meening uitgedrukt, dat men aan den vooravond van den oorlog staat. Uit Berlijn wordt aan de.Köln. Ztg. be richt, dat men daar den indruk heeft, dat diplomatieke onderhandelingen tusschen Bulgarije en Servië niet meer gevoerd wor den, of althans dat voorloopig de onderhan delingen, al zijtn zij niet voor goed afgebro ken, dan toch feitelijk onderbroken zijn. Bedenke li jjk klinkt ook het bericht van dc Politischo Korrespondenz uit Belgrado, dat de reden van dc ministeriecle crisis in Servië hierin is te zoeken, dat men 't in den mi nisterraad niet kon eens worden over de door Servië in den strijd met Bulgarije ver der te volgen taktiek en dal verscheidene ministers niet waren te winnen voor de door Pasics voorgestane aanneming zonder voorbehoud van de arbitrage van den Russi- schen Czaar. Daar slaat echter tegenover het be richt uit Sofia, dat men daar neigt tot de opvatting, dat de ontslagaanvrage van Pa sics meer eene taktisclie dan eene zakelijke beleekenis heeft. Dit schijnt tc worden be vestigd door hot bericht, dat van Pasics verwacht wordt, dat liij de door zijne ont slagaanvrage ontstane ministerieel© crisis weer tot oplossing zal brengen. De Russische regeering stoort zich blijkbaar niet veel aan hel tegenstribbelen van sommige Balkansla- ten tegen de voorgestelde arbitrage van den Czaar, want zij heeft alle Balkanregeeringcn verzocht alvast do stukken in te dienen, die dienstig kunnen zijin oni de arbitrale uit spraak voor te bereiden. Volgens ccn bericht aan de Vossische Ztg. uit Belgrado geeft de Russische gezant al daar zich veel moeite om Pasics te bewegen tot intrekking van zijn verzoek om ontslag. Het schijnt, dat hij daarmee succes zal heb ben. Een lange duur van de crisis is onder de tegenwoordige omstandigheden uitgeslo ten. Wanneer legen de verwachting Pasics mocht volharden bij zijn voornemen om af te treden, dan wordt er gedacht aan een kahinel-Prolics of een kabinet, waarin alle partijen vertegenwoordigd zijn. Uit Sofia bericht de Köln. Ztg., dat door het aftreden van het kabinet-Pasdcs cn door de dringende raadgevingen van Rusland en en Frankrijk in Sofia en Belgrado de beslis sing van de crisis een paar dagen kan wor den uitgesteld. Van de wijze waarop het nieuwe Servische kabinet wordt samenge steld, zal het afhangen of de oplossing ge schiedt in de richting van oorlog of van vrede. In geen geval echter zal de crisis ge rekt worden, omdat daardoor de toestand aan de grens, met het oog op de gereed slaande legers, onhoudbaar zou worden. P a r ij s, 2 4 J u n i. In de zitting der finan- cieele Ballcancommissic van heden maakte Valacritis, namens de Balkan-gedelegeerden, sommige voorioopige reserves betreffende dc beginselen van billijkheid, die het onderzoek van cn dc debatten over de vcrdeeling van de Turksche schuld moeten besturen. De commissie begon het onderzoek van de ta bel, die den toestand van de Turksche schuld op 1/14 September 1912 aanwijst. Er werden gedachtenwissclingen gevoerd over de in omloop zijnde geünificeerde schuld, de Turk sche loten, de Bagdadleeningen en de 2e en 3c seriën van dc leening, gewaarborgd dooi de Egyptisce schatting Dc discussie over hot fond der zaak blecl voor ccne latere zitting voorbehouden. Buk a rost, 2 3 Juni. Op een feestmaal tc Curarolc verklaarde de minister van bin nenlun/dsche zaken, dat de handelwijze van de regeering aan Rumeniü drie voordeden heeft verzekerd. Silistria werd daardoor ge wonnen, dat weleer deel uitmaakte van het nationale gebied. Dc onwaardeerbare wel daad van den vrede bleef voor Rumenië be houden. Eindelijk werd aan Rumenië eene onmiskenbare zedelijke kracht en prestige geschonken. Ilij lid hierop volgen, dut hij geen voorstander vun don vrede tol eiken prijs was. Wanneer men. te doen had met vragen van eer of van levensbelang in hel heden en de toekomst, zou hij niet de laatste zijn om aan dc natie offers aan geld en aan bloed le vragen. Ilij verklaarde len slotte, dat liij in de tegenwoordige omstandighe den geen woord hieraan wilde toevoegen. Duitschland. Berlijn, 24 Juni. De begroot in gscoiiu missrie van den rijksdag heeft lieden dm. twee de lezing afgedaan dc wet op de bezit belas ting in verband met dc inkomstenbelasting. In hoofdzaak is dril geschied naar de beslui ten van dc eerste lezing. Gehandhaafd zijn: liet minimum van 10,OUD mark voor de ver- niogcnvermccrdering, dc minimumgrens van het vermogen (20,900 mark) voor de heffing van belasting van dc vermeerdering, de niet verminderde heffing van dc suikerbclasling, do schaal van heffing en hel privilege voof het erldcel vam kinderen. Na de pauze heeft dc begrootingscoinmis- sic het wetsontwerp aangenomen tot wijzi ging van de rijksz egel wet naar de besluiten van de eerste lezing. De commissie deed vervolgens dc aanvul- lingsbegiNxxting af cn het wetso«ntwerp be treffende het erfrecht van den slaat. Zij nam een nationaal-libcraal voorstel aan, dat een hooger hefi'ingspereentage verlangt voor de belasting van bloed verwan ten in de zijlinie om hel tekort in de opbrengst der belasting te dokken. Verder art. 1 van hot ontwerp aangenomen, om de hoofd gedachte van da wet te handhaven. Intussohcn zal deze kwes« tic worden afgescheiden van de vraag der dekking van de kofclen voor de legervcrster- king Daarmee was dc commissie aan hel einde van haar werkzaamheden gekomen. Berlijn, 2 4 Juni. Dc rijksdag liccfl de tweede lezing van dc „Wehrvorlagc" ten einde gebracht met dc stemming over da daarop ingediende voorstellen cn over de suppletoire begrooting. Bij dc aanvrage van 6i millioen voor 1913 met het doel meer luchtschepen tc bouwen^ zcide Pfeiffer (centrum), clat van het feit, dat ccn luchlscfliip van liet Parseval-stelsel naar Engeland is verkocht, in liet openbaar te veel ophef is gemaakt. Hel legerbestuur heeft tot den verkoop toestemming gegeven, omdat het 't onmogelijk acht de productie te monopoliseeren. Hij raadt het legerbe stuur aan het oog le houden op de meest verschillende stelsels van luchtschepen. Luitenant-generaal von Wandel zegt, dal bij den tegenwoordigen stand van de tcch« nick stijve schepen voor meer doeleinden Een IS o ui an van Liefde, 90 DOOR MARIE CORELLL Ik schrok en keek op een schaduwach tige gedaante stond naast mij een vrouw in lang, sleepend gewaad, wier gelaat blonk met een bleeke schoonheid in het schemer achtig licht, dat ons beiden omgaf. „Dus hebt gij uw weg hierheen eindelijk gevonden!" zeide zij vriendelijk. „Hier, waar ólle dingen eindigen en niets begint!" Ik stond op en zag haar aan. „Waar alle dingen eindigen!" heiihaaldc ik. „Waar leven is, daar is toch geen einde?' iZij keek mij vluchtig lachend aan. „filet leven is een droom," zeide zij. „En de dingen van het leven zijn droomen in den droom! Er zijn geen werkelijkheden. Gij stelt u waarheden voor, die slechts teleurstellin gen zijn." ilk keek haar verbaasd aan. Zij was schoon en de kalme treurigheid van haar oogen drukte medelijden en teederheid uit. „Is de Schepper dan een leugen?" vroeg ik. Zij gaf niet dadelijk antwoord, maar wees met een hand naar het donkere water. Ik «eek en slaakte een kreet van verrukking 'laar, glinsterend in de deinende zwartheid, als een visioen uit het feeënland, was de „Droom", fonkelend van voor- tot achter steven met licht, dat glinsterde als miliioenen diamanten! „Uw droom van Liefde!" zeide de vrouw naast mij. „Zie het voor den laalsten keer!" Met ingespannen oogen en kloppend hart keek ik er naar en ik zag, hoe het glin sterende schip langzaam begon te zinken in de diepe zwartheid lager, steeds lager, totdat de masten alleen zichtbaar waren toen ontwaakte de tegenstand in mij, ik zou deze marteling de baas worden, dacht ik ik wilde niet toegeven aan den dood- angst, die mij tot de uiterste wanhoop dreig de te brengen. „Dit is een schaduw van smartl" zeide ik. „het heeft geen beleekenis! De liefde, die in mijn hart is, is de mijne! ze is mijn leven mijn ziel, mijn innigst wezen! ze is eeuwig als God zelf, en aan !Iem beveel ik ze aan!" Deze woorden zeide ik overluid, terwijl ik het boek van het „Geheim des Levens" tegen mijn borst hield gedrukt ik vestigde de oogen hoopvol op de dichte duisternis, die het uitspansel had moeten zijn. Toen gevoel de ik de hand der vrouw op de mijne. Haar aanraking was warm en vriendelijk. „Koml" zeide zij zacht. Ik zag een kleine boot over het sombere water gaan, ze werd naar mij toe gestuurd door Een, wiens gelaat was verborgen ach ter een zwart masker. Mijn metgezel trok mij mede en gaf mij een teelcen in te stappen- Iets in mij zelf en ook haar oogen bewogen mij, haar te gehoorzamen en toen ze in de boot stapte, volgde ik. Wij Werden zwijgend een geruimen lijd voortgedragen, totdat ik plotseling een zonderling gejammer hoorde en hulpkreten; de duisternis werd onderbro ken door heen en weer zwevende bleeke ge daanten, van menschelijken vorm ofschoon nauwelijks op incnschen gelijkend. „Wat zijn dat?" fluisterde ik. (Mijn metgezel nam mijn hand en hield ze vast. „Luister," antwoordde zc. En gaandeweg kon ik onder het geween cn geklaag stemmen hooren, die duidelijk Iets zelden. „lik ben de Schim van den Rijkdom," zeide er een. „Voor mij zjjn menschen en natiën cïe vernietiging tegemoet gesneld voor mij hebben zij geluk opgeofferd en den weg tot God gemist! Voor mij is onschuld bedrogen en eer vermoord. Ik ben slechts een scha duw, maar de wereld volgt mij, alsof ik Licht was ik ben slechts hel goudstof der aarde, en de menschen beschouwen mij als de heerlijkheid des Hemels!" „Dc ben de Schim van den Roem," zeide een ander „ik kom met muziek en schoone beloften, ik zweef voor de oogen der men schen en lijk hen een Engel! ik spreek van triomf en macht! - en voor mij zijn dappere harten gebroken en heldere geesten ge doemd tot wanhoop! Dc ben slechts een Scha duw maar de wereld gelooft, dat ik Wer kelijkheid ben, ik ben slechts een adem tocht en een kleur, maar de menschen zien mij aan voor een vaste Ster!" „11c ben de Schim van den Trots," zeide een derde stem. „Voor mij beklimt de menschheid de hoogt© der eerzucht, voor mij bezetten koningen en koninginnen onge makkelijke tronen en omringen zich met praai voor mij Degen en bedriegen de menschen en benadeelen hun naasten voor mij zijn de woningen, die gelukkig moesten zijn, verwoest voor mij worden valsche wetten gemaakt en overwint het kwade het goede. Ik ben slechts een Scha duw en de wereld ziet mij aan voor de Zon! Ik ben maar een voorbijgaande licht straal, en de menschen beschouwen mij als den volgenden dag!" Andere stemmen vielen in en weergalm den woest om mij heen ik stond op in de boot en liet de hand der vrouw los, die bij mij was. „Gij alle zijt schimmen!" riep ik, maar half bewust van mijn eigen woorden. „Dc verlang naar engelen Gods! Waar is Liefde?" De stemmen zwegen de vreemde, zwe vende gestalten, die rondom mij jammer den, verdwenen in den mist, en een licht, vol en goud en wondervol begon door de duisterntis tc schijnen. Mijn metgezel sprak: „Wij hebben naar droomen gekeken," zei de zij. „Gij vraagt naar het eenige werke lijke!" Ik glimlachte. Een plotseling gevoel van kracht en macht bezielde mij. „Gij wildel, dat ik voor het laatst naar mijn Liefdedroom leeek?" zeide ik. ,,Maar gij weet, dat dit onmogehjk is, want Liefde is geen droom?" De gouden glans verbreedde zich tot een volmaakte pracht en onze boot gleed nu over een stralende zee. Als in een visioen zag 4k de gedaante, die haar stuurde en leidde, veranderen van duisternis licht het zware masker was weggevallen van zijn gelaat de oogen van een Engel zagen mij aan de lippen van den Engel glim lachten! en toen bevond ik mij eens- klapé alleen op de kust van een kleine baal; blauw als saficr was de weerkaatsing vor» het blauwe uitspansel er boven. De zwart6 uitgestrektheid water, die zoo somber cn onoverkomelijk had geleken, was verdwe nen en tot mijn verbazing herkende lk het strand bij de rots, die zich onmiddellijk onder mijn torenkamer bevon'd. Dc keek overal rond naar de vrouw, die mot mij in de boot was geweest naar de boot zelf cn haar bestuurder maar er was geen spoor te ontdekken. Waar en hoever ik was ge dwaald kon ik mij niet voorstellen, maar spoedig mijn macht herwinnend begon ik te bedenken, dat deze vreemde gebeurtenis waarschijnDjk voorbeschikt was en beraamd als een proef voor mijn geloof en sterkte. Was ik bezweken? Zeker nietl Want ik had niet getwijfeld aan de waarheid van God of de macht van de Liefde! Een ding was er slechts dat mij ontstelde de herinnering van die stemmen achter den muur, de stem men, die van Rafel's dood en bedrog hadden gesproken- Ilc kon mij niet geheel losmaken van den angst, dien zij in mijn gemoed had den gewekt, ofschoon ik mijn uiterste best deed niet toe te geven aan de verzoeking van vrees en achterdocht. Ik wist en gevoel de, dat do stemmen der wereld het meest onheil brengen aaii de Liefde en dat toch armoede, noch verdriet de draden der ge negenheid tusschen hen, die elkaar liefheb ben, zoo snel kunnen doorsnijden als onop-: rechtheid en laster. En toch beheersdbt© m$ onrust en kon ik niet geheel volkomen mijn kalmte herwinnen Wordi vervolgd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1913 | | pagina 1