DE E EM LAN DER". Dinsdag 1 Juli 1913. H\ I a D. Gerritsen, en J. van der Wal Kzn. H. Donker en J. van der Wal Ezn. D- Gerritsen, en J. van de Ly'ke. BUITENLAND. Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. Uitgevers: VALKHOFF Co, ABONNEMENTSPRIJS: fer 8 maanden voor Amersfoortv. f 1.00. Idem franco per post1.50» P- week (met gratis verzekering tegen ongelukken) - 0.10. Afzonderlijke nummers - 0.05. Dezo Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertentiën gelieve men liefst vóór 11 uur, familie- advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIEN: Van 15 rogelsf 0.50. Elko rogol meer- 0.10. Dienstaanbiedingen 25 cents bij vooruitbetaling. Groot© lotters naar plaatsruimte. Voor handel en bedrijf bestaan zoor voordeoligo bopalingon tot het herhaald advorteeron in dit Blad, bij abonnement. Eono circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Uij kiezers?. Gij, kiezers, hebt gij begrepen, waar het morgen om gaal? En zult gij weten, wat li te doen slaat? In den schoonen strijd voor het behoud en de versterking van ons vooruitstrevend, ijve rig gemeentebestuur is vertroebeling gekomen door den personenstrijd, die er door eenlge vechtlustigen en zich verongelijkt gevoelenden gepredikt is en nu, hoewel particuliere rede nen en nog wel vaak van zeer verdacht ge halte dc motieven vermen, aan alle kiezers opgedrongen wordt. "Was Amersfoorfs Belang aanvankelijk ge neigd tot de concentratie toe te treden, de tneer rumoerige dan invloedrijke groe(p vrijz.- democraten wisten het hiervan te weerhou den. Werd daarmee veler sympathie verspeeld en dc( kans op succes bij de verkiezing voor deze opstandige vrijzinnigen aanmerkelijk ver minderd, onverwacbjt kregen zij versterking, door eenige ongeorganiseerde liberalen die hoe hoogstaande, ontwikkelde mannen zoo verblind kunnen zijn, is ons 'n raadsel 'n bondgenootschap sloten en nu, hoewel zelf ni-et zoozeer door persoonlijke als wel zake Üjke overwegingen geleid, gezamenlijk met de .vrljz.-dem. en de menschen van Amersf. Be lang optrekken om het gemeentebestuur om ver te werpen althans te verzwakken. Wij zijn en blijven overtuigde voorstanders van concentratie ook bij de Raadsverkiezin gen; wij wenschen geenszins de vrijzinnige meerderheid te zien bestaan uit mannen van één en dezelfde fractie; integendeel om een zijdigheid te voorkomen en overmacht van 'n bepaalde fractie uit te sluiten, achten wij het wenschelijtk, dat alle nuanceeringen der lin- kei-zijde in den Raad vertegenwoordigd zijn. Maar om vruchtbaar werk te kunnen leveren i- het noodzakelijk, dat er harmonie tusschen die verschillende nuanceeringen bestaat. En de manier, waarop thans van zekere zijde gewerkt wordt, kan bij welslagen slechts lei den tol machteloosheid en werkeloosheid van de vrijzinnigen in den Raad. De concentratie, gelijk de kiesvereeniging Gemeentebelang deze gewild had, zou den verschillenden vrijzinnige groepen hun afge vaardigden in den Raad gegeven en tevens ue harmonie verzekerd hebben. Thans willen enkele rebclsche groepjes den Raad binnendringen niet om met de vrijzin nige meerderheid mede te werken, doch om deze te bestoken, te verzwakken. Kregen zij hun zin, wij zouden 'n tijdperk tegemoet tre den, waarin de zoogenaamde vrijzinnige raadsmeerderheid in stede van krachtig werkzaam te zijn in Yooruitstrevenden zin, gedwongen was tot machteloosheid en 'n beeld zou opleveren van onderling vechten de, stokende, scheldende en elkaar hatelijk heden naar het hoofd slingerende mannen, die ieder voor zich zelf het praedicaat van vrijzinnig opeischen en het ander ontzeggen. Dit alles zou stellig 'n zeker deel der be volking in liooge mate arauseeren doch groo- te schade berokkenen aan het prestige van den Raad, het belang der gemeente en den Invloed van de vrijzinnige partij. Aan u, kiezers thans te beschikken wat de stembus van morgen brengen zal: 'n (periode van vooruitgang of een van stilstand, 'n peri ode van opbouwing of een van ontbinding, 'n periode van kracht of een van zwakheid, 'n periode, waarin de vrijzinnige beginselen tot heil der gemeenschap doorwerken of een, waarin zij lot sport gesteld worden voor den tegenstander? Gij, kiezers, gij, die de vrijzinnige beginse len lief hebt met geheel uw ziel, gij kunt niet, gij moogt niet, gij zult niet medewerken om wat u bovenal heilig is door den tegenstander honend te moeten hooren bespotten: zij kun nen niet regeeren, zij zijn niet gevaarlijk, zij dragen de kiem der ontbinding in zich zelf. Gij kiezers, gij die toonen wilt dat wij niet 'n partij van ontbinding doch een van voor- Uitgang zijn,, verstikt den splijtzwam en ftemt ill district I (altredend) (Aftredend) in district II In district III Turkscli Amersfoort. Door Amensfoorit's Belang is 'n reclame biljet voor hare candidaten verspreid, dal getuigt van zeer kinderlijken geest. Het is 'n landkaart van den Balkan, waarop Turkije is voorgesteld als het land van den passer en den driehoek met de hoofdstad Gerritsli- nopel en kleinere steden als Rijkenslanopel, Hagedornia, 'Melkmansdorp, llofferstad enz., terwijl de andere Balkanstaten genoemd zijn naar de bondgenooten; Bulgarije is Amers- foort's (Belang, Griekenland heet 'Kempenaria (wij betwijfelen of de heer de Kempenaer van dergelijke reclame gediend zal zijn) enz. enz. Montenegro, dat er in den oorlog al heel bekaaid is afgekomen, wordt Wcrklidia genoemd; het is dus ten minste eerlijk, dat al vooraf erkend wordt, dat de werklieden van dezen politieken Strooptocht Eet minste voordeel le verwachten zullen hebben. Vleiend voor de opstellers zelve is de voor stelling wel allerminst. Immers de verbon den Balkanvorsten hebben eigenlijk niet an dei's dan de rol van roevers gespeeld. En wat men vooruit voorspeld had, ziet men nu ook inderdaad op den Balkan geschieden: na afloop van den rooftocht zijn de bond genooten duchtig aan hel bakkeleien gesla gen en ds de verwarring op den Balkan nog hopeloozer geworden dan het ooit geweest is. En zoo zal het ook in Amersfo-orl gaan, tenzij hier tijdig de groole mogendheden, in casu de verstandige kiezers, tusschen beiden treden en aan hel politiek roofoorlogspel- letje voor goed 'n einde maken, door de kinderen naar bed te sturen. Kabetrachtiug over den Gemeenteraad, 'n Slap .Raadje, gisteren middag. Weinig belangstelling van het publiek, waar schijnlijk omdail ditmaal weer eens 's mid dags vergaderd werd. Bij avond-zittingen komt de openbaarheid der vergadering wel zoo goed tot haar reclil. En 'n agenda, welke slechts enkele punten bood waarover discussie gevoerd zou kunnen worden doch eigenlijk niet gevoerd Is. Eerst de aanleg van gas- en waterleiding in particuliere wegen. liet Dagelijkseh Bestuur heeft van den Raad de uitspraak willen uit lokken, waarbij prijs gegeven werd het vroe ger ingenomen standpunt om in particuliere wegen alleen dan gas- en waterleiding aan te leggen of andere verbeteringen aan te brengen, wanneer door de eigenaars der we gen voor 'ji deel in de kosten werd hijgedra gen, waarbij dan levens de wegen in eigen dom aan de gemeente zouden komen. Reeds eenmaal, in Maart 1912, was van dit standpunt afgeweken ten opzichte van den Ouden Soesterweg; thans heeft de Raad met algemeene stemmen, op voorstel van B. en W. in beginsel besloten lo. dat de gemeente zal trachten om-niet over le nemen alle aan par ticulieren toebehoorende gemeenten, gelegen binnen de kom der gemeente, en 2o. dat voortaan de kosten van aanleg van gas- en waterleiding in straten zullen komen voor re kening van de gemeente. De Raad heeft hiermede 'n zeer belangrijke beslissing genomen, welke de verbetering van wegen- en woningtoestanden zeer ten goede 7,al komen. Het andere punt, dat discussie had kunnen uitlokken, ging er eveneens zonder hoofdelij ke stemming door, het voorstel van B. en W. om school B (de jongensschool) aan den Leus- derweg ook open te stellen voor meisjes. De motiveering van de wenschelijkheid daarvan namen wij reeds Zaterdag avond op. Slechts de Commissie van Toezicht had dit voorstel niet ontraden; niet omdat zij Iets tegen de co-educatie had, maar omdat zij, aïs zorg zame toeziende voogd, - dadeleijk onraad ge speurd had voor de meisjesschool in het Plantsoen, welke door den nieuwen maatregel veel leerlingen verliezen zou. Wij gelooven, dat de openstelling van school B ook voor meisjes, geenszins te beschouwen is als 'n brevet van minderwaardigheid voor dc meisjesschool, noch als 'n poging om deze de opleiding voor Middelbaar en Hooger On derwijs le ontnemen. De wethouder van on derwijs zelf verklaarde, dat alles in het werk gesteld zou worden om deze opleiding ook op de meisjesschool zoo volmaakt mogelijk te doen zijn. En in dc memorie van toelichting hebben B. en W. het duidelijk gezegd, dat zij, zonder de verschillende zienswijzen te besprc- (ken, openstelling voorgesteld hadden, omdat de wenschelijkheid hun voldoende gebleken was. In het begin der vergadering kwam nog even dc beruchte waterleiding-quacstic ter sprake, naar aanleiding van het inge komen adres van Amersfoort's Belang. Op voorstel van B. en W. werd dit adres ter visie gelegd voor de raadsleden, waarna 'n motie van den heer Jorissen werd aangenomen om over te gaan tot de orde van den dag. Aan den Jtalkan. Sofia, 2 9 Juni. Het hoofdkwartier heeft bericht ontvangen, dat de Serven in fanterie en artillerie samentrekken op de vooruitgeschoven liniën bij Krivolak en Oedovo. De Serven moel-en heden het vuur hebben geopend op de Bulgaarsche voorpos ten tusschen Iletovo en Islip. De (Bulgaren beantwoordden hel vuur. De uitslag van deze gevechten is onbekend. Ten noorden van Eleukra openden de Grieken een vuur tegen Bulgaarsche deta chementen, die op weg waren om soldaten af te lossen, in de stellingen van Chesnaltos en Toezla—Ticiklik. De uitslag van deze ge vechten is onbekend. Sofia, 2 9 Juni. Over het incident van Slalowe wordt bericht, dat in den morgen van den 25en twee peletons Macedonische vrijwilligers, die zich in dc eerste Bulgaar sche liniën bevonden, bij Dibra de Servische soldaten tot ou korten afstand naderbij lie ten komen en hen daarna in een bajonet- aanval terugdreven. Op liun terugtocht sta ken de Serven het dorp Zlctowo in brand. Soiia, 2 9 Juni. Dc politie heeft den na- tionalen bond verboden, beloogingen te hou den en le protesteeren tegen de handelin gen van de Serven en Grieken in Macedonië. Volgens berichten van de grens zijn .ge vechten voorgekomen op verschillende plaatsen tusschen Bulgaren, Grieken en Ser ven. Sofia, 29 Juni. Het eiland Thasos staat sedert gisteravond in brand. De brand be gon aan de zijde van St.-Gcorge, waar het fort in brand is gesloken. Sofia, 30 Juni. Volgens berichten, die In den nacht van het hoofdkwartier ontvan gen zijn, werden gisteravond omstreeks 8 uur de Bulgaarsche troepen te Pravicza ver rast door het geluid van een hevig geweer vuur in de richting van Toyla. Zij rukten uit lot ondersteuning van de vooruitgeschoven detachementen, shaarden zich in slagorde en vielen de Grieken aan. Dezen, die de aanval lers geweest waren, trokken zich in groote wanorde terug en staken daarbij het dorp Eleuthera in brand. De Bulgaren vervolgden hen tot aan Kaletchiflii. •Nog heviger aanvallen hadden plaats aan de zijde van Mochtian en Ghemallos. Het doel van deze aanvallen was waarschijnlijk de gemeenschap op den spoorweg van Se vres naar Drama te verstoren. De Bulgaren beschikken in dit rayon over een voldoend aantal troepen. De vooruitgeschoven deta chementen werden versterkt reeds in het be gin van den aanval. De uitslag van de ge vechten is nog onbekend. (Belgrado, 30 Juni. Officieel wordt bericht, dat de Bulgaren in den nacht de Serven op de linie Islip—Sletove hebben aan gevallen. Er volgde een gevecht, waaraan ook de artillerie deelnam. liet bericht daar van werd in de Kamer medegedeeld, terwijl de discussie in gaug was over dc opportuni teit van de conferentie te Petersburg. Istip, 30 Juni. (Officieel). De Bulgaren voerden heden nacht een overval uit op de Servische troepen in de richting van Istip. In het eerste morgenuur had een aanval plaats op Rektor—Sletowo. De strijd duurt voort. Bovendien vielen de Bulgaren de Scr< ven aan bij Vallandowo, hetgeen van Servi sche zijde wordt beschouwd als een bewijs, dat Bulgarije zonder oorlogsverklaring de vijand el kheden heeft begonnen. Sofia, 30 Juni. De regeering heeft aan hare vertegenwoordigers in Belgrado en Athene opgedragen te protesteeren tegen de incidenten, die veroorzaakt zijn door de aan vallen van de Servische en Grieksche troe pen, en tegen hel samen trekken van Griek sche en Servische troepen op de Bulgaarsche liniën met het blijkbaar doel van uitdaging. De regeering wijst elke verantwoordelijk heid af voor de gevolgen, die uit dergelijke handelingen kunnen voortvloeien aan den vooravond van dc vreedzame vereffening van de gebiedsgeschillcu. Athene, 30 Juni. Men bericht, dat de Ylooï, dio zich in do wateren van Chios be vind, bevel heeft ontvangen met spoed naar Traghesi te vertrekken. Saloniki, 30 Juni. (Uit Grieksche bron). Gisterenavond om zeven uur vielen de Bulgaren de Griksche voorposten aan bij dc baai Elontera en in de streek van Pravitsja aan de rivier Strima, op de zuidelijke stel ling van den berg Panghaion. Om elf uur des avonds vielen andere Bulgaarsche troepen de Grieksche voorposten bij Pravitsja aan op de zuidwestelijke helling van de Panghaion. Twee Grieksche bataillons trokken zich te rug naar den mond van de Strima, inge volge instructiën van den generalen staf. Maandagmorgen om vijf uur vielen drie Bul gaarsche regimenten de Servische voorpos ten aan den linkeroever van de Vardar te genover Gewglieli aan. De Bulgaren vielen ook dc Grieksche voorposten bij Negrita aan. Belgrado, 30 Juni. In de skoepschlina drukte minister-president Pasics zijn ver trouwen uit in de arbitrage, die in ruime mate de Servische belangen zou behoeden. De leider van de jong-radicalen Drakowlcs stelde eene motie voor, die de regeering vraagt zich te houden aan haar eerste sland- pun. Inmiddels bereikte de Kamer het be richt van den Bulgaaischen aanval. Nadat de zitting was geschorst, gaf de minister een overzicht van dc ontwikkeling der Balkan bevolking en van hunne betrekkingen. Dö leden van de oppositie verlieten daarop de zaal onder verklaring, dat het oogenblik niet geschikt was om kwestaën van binnenland- sche politiek te behandelen. De ziting werd tot morgen verdaagd. Tweede telegram. De minister-pre sident verklaarde in de skoepschlina, dat de regeering de arbitrage van Rusland zou aan nemen met handhaving van de onlangs door de vergadering genomen besluiten. Belgrado, 30 Juni. Heden nacht rio len de Bulgaren dc Servische voorposten aan bij Istip. Het gevecht duurt voort. De Bulgaren vielen eveneens de Serven aan bij Valandowo. Athene, 30 Juni. Dc aanval van dc Bulgaren schijnt zonder ernstig strategisch belang le zijn. Bevoegde kringen beschou wen den aanval van do Bulgaren tegen liet Serviscfï-Grieksche front ais vooraf be raamd. De Grïokschc i egecring heeft alle noodige maatregelen genomen om hot ver overde land le beveiligen. Intusschen is er geen enkel officieel bericht over eene oor logsverklaring van Bulgaarsche zijde. De ministerraad heeft besloten een krachtig pro test te zenden naar Sofia wegens de nieuwe schending van het demarcatie-protokol. De openbare meening is uiterst verontwaardigd over het gedrag van de Bulgaren. Belgrado, 30 Juni. In antwoord op den gisteren door den Bulgaarschen gezant overhandigde verbaal-nota, die verklaart dat Servische en Grioksche troepen gisteren na middag de Bulgaren hebben aangevallen, con stateert de Servische regeering, dat heden nacht Bulgaarsche troepen de Serven en Grie ken aanvielen. Bijgevolg wijst de koninklijke regeering elke verantwoordelijkheid van dit feit af. Volgens de laatste berichten uit het hoofd kwartier te Uskub zijn de Serven er in ge slaagd do Bulgaren bij Retkelauki terug le drijven, waarbij hun ernstige verliezen wer den toegebracht. Saloniki, 30 Juni. De Grieksche mili taire autoriteiten hebben de hier vertoeven de Bulgaarsche troepen uitgenoodigd hunne wapenen aan lien over te geven. De veilig- lieidsmaatregelerir worden verscherpt in dc stad. Belgrado, 30 Juni. Prins George is hier aangekomen .Deze onverwachte komst van de beide zonen des konings gaf aanlei ding lot verontrustende geruchten, die de be voegde kringen iiritusschon ongegrond vor klaren. Sofia, 30 Juni. Heden is een strenge order uitgevaardigd aan de Bulgaarsche troepen, om de krijgsoperatién te staken en de Servische en Grieksche troepen slechts aan te vallen, indien men zelf aangevallen wordt. Saloniki, 80 Juni. De Grieken omsin gelden de Bulgaarsche troepen en ontwa penden hen. Belgrado, 30 Juni. Een Servische koe rier, die gisteren uit Sofia naar Tzaribrod is vertrokken, is niet te Sofia teruggekeerd. •Het is waarsfhiinüik dat de Bulgaren hem hebben aangehouden en de oKicieelc post afgenomen. Athene, 30 J u ui. Men deelt uil oilicióelo bron het volgende telegram mede; Saloniki. liet Bulgaarsche leger bolton den algemeenon aanval tegen dc Griek {clic en Servische troepenmachten in de door de Serven bezette gemeden beneden de deur het verdrag vastgestelde lijn. liet Bulgaarsche: le ger rukte op naar Letzikovc. Men gelooft'.'lal Guegheli door do Bulgaren is bezet, liet Bul gaarsche leger heeft eveneens ue kmc over schreden, welke bij het (jricksck-Bulgaui M-lie verdrag is bepaald en marcheert op Eku- tbcra aan. De Grieksche compagnie, die zich in Eleu thera bevindt, is geïsoleerd. Een Grioksch <!e laohement, dat zich bevond in de vallei Vai Mouslcri, werd aangevallen en moest op Tra gesi terugtrekken. Betreffende de compagni{ te »Eleuliicra hecl'L men geen andere inlich tingen, dan dal 20 kanonschoten gislerenavonp te ü.50 uur op E leulh er a zijn gelost. 1I#1 en- morgen om 1 uur werd kano-nvuur gehoord ten Noorden van Bogdaiitza, aan den linker oever van dm Vardar. Drie Bulgaarsdie regimenten, die te Doiran waren, bezetten do Servische voorposten aan den linkeroever van de rivier tot aan Metzikove. De Bulgaarscht artillerie beschiet de versterkingen aan deo linkeroever van den Drin. Om vijl uur heden morgen werd een' Grieksche pos/t, geplaatst op 12 K.M. afstand van Karussouli, aangeval-* ten. Om 7.45 viel een Rulgaarsch baluiiloii de Grieksche post van Nigrila aan. Om 8.50 ruklo het Bulgaarsche leger naar hol meer van ltagolilza op. Athene, 30 Juni. Als gevolg van den aanval over dc geheeie Grieksche linie door dc Bulgaren zonder oorlogsverklaring, beval de Grieksche regeering aan de Bulgaarsche troepen te Saloniki om zioh met hu/nhe \vu- penon binnen een uur over te geven. Londen, 1 J u 1 i. Aan de Tim- wordt d.d, 30 Juni uit Saloniki gemeld: Heden word door de Grieken een ultimatum aan dc hier zich bevindende Bulgaarsche troepen overhandigd, om zich over te geven. Toen de Bulgaren zulks weigerden, plaatsten de Grieken twee ma chinegeweren in den Witten Torero en bom bardeerden ze de 'Bulgaarsche kwartieren. Na twee uren van hevig vuren gaven do Bul garen zich over. Bij de incidenten, dio tusschen Servisch^ en Bulgaarsche troepen zijn voorgevallen in de streek vtata ZlcDowo (ten oosten van Köpmlu), zijn gcene groote IroepenUfdce- li'ngen betrokken geweevl. Dc gevechten had den geen groolen omvang en de opgaven over de wcderzijdschc verliezen schijnen zeer overdrewn to zijn geweest. De Ncucf lrrede Presse schrijft over deze includenLem: In de betrokken streek Kr a t o vo-Ivo t sji nig zullen omstreeks 20,000 liuigaron en 21.000 Serven tegenover elkaar staan*. Intusschen hebben in goen geval do geheeie hier verza melde strijdkrachten den strijd uitgevoch ten, maar ongetwijfeld slechts de tot bevei liging vooruit gébrachte troepen. Wanncerf het gros van de wederzijdscho troepenmacht met elkaar silaags was geweest, zou do strijd langer hebben geduurd on zou hot moeielljk zijn geweest het gevecht dadelijk af te breken. Dal machinegeweren bij d<ö botsing in actie zijn geweest, kan worden verklaard uil de omstandigheid, dat zoowel dc Bulgaarsche als ook de Servische infan- terie-regimenlcn en zelfs sommige infante- r ie-bataillons met machine-gevroren zijil uitgerust; verder kan worden aaangenomen; dat aan de voorposten, tot verhooglng vaïa hun weerstandsvermogen, mut liinegeweileo waren toegevoegd. Daarentegen schijnt geen artillerie te hebben ingegrepen, waaruit kaft worden afgeleid, dat de zaak uit militair oogpunt van geringe bctockenis was. D( strijd schijnt dOor sommigen der voorposten eai door de daarbij ingedeelde oin'geregeldé trOepen uitgevochten, to zijn. Deze gevechten behooren dus tot de cale-i gorie van de incidenten, zooals aan d'e Buk gaarsch-Grieksche beaettingslinie mdertna- Ion zijn voorgekomen. Daar is het in d'e buurt van Nigrita tot eene zeer scherpe bot< sang gekomen, waarbij beido partijen ooi/ met hunne artillerie in actie zijn geweest. Duitschland. B e r 1 ij n, 3 0 Juni. De rijksdag heeft hc« den zonder debat in de eindstemming het voorstel tot herstel van de regecringsvooix dracht (zes kavallcric-regimentcn) tegen do stemmen van eenige Polen, de vrijziruügei* en de sociaal-democraten aangenomen en daarna de „Wehrvorlage" zelf tegeü de stemmen van eenige Polen en van de sociaal democraten. Deze uilslag werd met storm achtige bijvalsbetuigingen begroet Zooals bekend is, had de begrootingscommissie drie van de zes kavallerie-regimenten geschrapt Verder heeft de rijksdag in drie lezingen met nagenoeg algemeene stemmen een door de vrijzinnigen voorgesteld wetsontwerp aan genomen, waarbij in het militaire strafwet boek bij de bepaling van de straffen de mo gelijkheid wordt geopend om verzachtende omstandigheden te laten gelden. De rijks kanselier erkende de wcnscheliikhcid om

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1913 | | pagina 1