„DE E EM LAN DER". Donderdag 3 Juli 1913. BUITENLAND. FEUILLETON. Het Eeuwige Leven. 12de Jaargang. 1 F «3 Ut fel Hj r Hoofuiedacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. Uitgevers: VALKHOFF Co ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden voor Amersfoort f l.OO. Idem franco per post - 1.50. Per week (mot gratis verzekering tegen ongelukken) 0.10. Afzonderlijke nummers - 0.05. Deze Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertentiön gelieve men liefst vóór 11 uur, familie advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT I. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 15 regels.* f 0.50, Elke regel meer-0.10. Dienstaanbiedingen 25 cents by vooruitbotaliug. Grooto lettors naar plaatsruimte. Voor handel on bodrijf bestaan zoor voordooligo bepalingen tot hot herhaald advorteeron in dit Blad, bij abonnement Eeno ciroulairo, bovattondo do voorwaardon, wordt aanvraag toegezonden. Kennisgevingen. JACHT. De Commissaris der Koningin in de provincie Utrecht. Gelezen het besluit van Hoeren Gedeputeerd» Staten -dier proMncie, <Ld. 17 Juni 1912. 4e aMee* ling, no. 4 Gelet op art. 11 der Jagtwct Brengt bij deze ter kennis van belanghebbenden, dat d< opening der jachtbedrijven, vermeid onder litt. d, f eti h van art. 15 der voormelde Wet (het schieten van waterwild, het vangen van waterwild met slagnet'en en bet vangen van eendvogels in een eendenkooi of daarmede gelijkstaand to©stel), voor de provincie Utrecht is bepaald op Zaterdag 12 Juli aanstaande met zonsopgang, ter plaatse, by art. 1 van het Reglement op de uitoefening der jacht on visschcrij cn de afpaling der eendenkooien •n do provincie Utrecht aangeduid. Utrecht, den 20st-en Juni 1913. L>e Commissaris der Koningin voornoemd, F. D. SCHI MM ELPEN NIXCK. I>e uitslag. D»e spannende raadsverkiezingen van gis- Leren hebben géén verrassende uil slag gehad. Diistrict I bleef de kicsvereimiging Gemeente belang getrouw en bracht de aftredende vrij zinnigen mot de hoogste cijfers in herstem ming met rechts; district II herkoos reeds hij öomte stemming de aftredende roomsch- katholieken en in III verklaarde do meer derheid der vrijzinnige kiezers zich, evenals in September 1912, volgeling van de kiesver- eeniging „Amersfoort's Belang*'beide can- dtidiaten van deze kiesvereeniging komen in herstemming mét de candidate® van redht», de heer van Achterbergh, <üo 'n geduohten voorsprong heeft, welke elke kaais voor niét- herkiezing vrijwel uitsluit, en de heer Wol- terbeek die weliswaar 16 stemmen minder kreeg dan de voorste candid aat van rechts doch, gezien de totale onbekendheid van z'n jeugdigen tegenstander, bij de herstemming dezen wel Verre achtten zioh zal laten. Voor de vrijzinnigheid in het algemeen is de uitslag van gisteren teer bevredigend; hoewel het niet uit te rekenen is, hoeveel kiezers vrijzinnig stemd'en, st/aat diit toch wel vast, dat de vrijzinnigen met elkaar meer stemmen uitgebracht hebben, dan de recht- sche partijen en de sociaal-democraten te zanten. Verder leert de uitslag, dat de. strijd dor vrijzinnige groepen onderling voor beiden nutteloos gewetest is. Loopen de herstemmin gen aïf, zooals het zich thans reeds laat aan zien, dan zullen de aftredende vrijzinnigen, de hoeren Gerritsen en van de Wal van Ge meentebelang ern do heer v. Achterbergh van Amorsfoort's Belang heirko»zeïi zijn, terwijl de plaats van den anti-rev. heer Huijs zal worden ingenomen door den heer Wolter- beek, 'n ruil lusschen haakjes, die voor don Raad zeker geen nad.ee! meebrengt. Wat dus bereikt zal zijn, is vrijwel precies hötzelfde, wat door Gemdentebeïang reeds dezen win ter voorgesteld was: dait nl. de aftredende vrijzinnigen opnieuw gesteld zouden worden en de zetel van den heer Ruijs voor een buiten beide kiesvereonigingen slaanden vrij zinnige 'estemd zou blijven. Zijn wij goed ingelicht, dan word voor dien zetel destijds de heerKater genoemd; het zijn thans aus cte vrijz.-democraten aan wie de mislukking der ondterhartcMingen voornamelijk te wij- tten is die achter hot net visschen en don zetel, hun técbodacht, ingenomen zien door iemand, die, hoewél door hen aanbevolen, onder allo vrijzinnigen van hen wel toet Verst afstaat. Wat de kiosvereeniging „Gemeentebelang" voorgesteld had op vreedzame wijze fe be reiken, zonder elkaar op moeiten en kosten t'c jagen, is thans lrct resultaat geworden va® n onverkwikkelijke® strijd welke met name door Amersfoort's Belang niet steeds mot waardige middelen gevoerd is; d'e pamflet ten, verspreid door, althans met de onder- tteekeruing van, het bestuur dier kiesvereani- ging, warten meestal zoo laag bij dten grond, zoo plat, zoo persoonlijk, zoo wr ben-eden venkiezingspeil en dat is al 'n zeer laag pteil), dat wij ons inderdaad vaak schaamden, zoo ktts afkomstig t'c moeiten zilen van partij- genooten. Ons trooste de gedachte, dat Iedereen in z'n familie Wel 'n paar kwajon gens onder z'n ndofjes heeft, maar voor d'e candidaten zelve zal het ongetwijfeld aller minst aangenaam gewöest zijn, dat er op zulke wijze voor hen „gewerkt" werd. E® nu de leering va® de stembus. Wiat wel het meest onze aandacht trekt, is heit zeer groot aantal stemmen, dat de „Ral- kanvorsten" behaald hebben. Weliswaar moot de bctoekonis hiervan niet overschat worden en wel worden bedacht, dat or steeds 'n aantal niet-serieuse kiezers zijn, die bij voorkeur stemme® op protest-candidafren, e® tónde re kiezeirs, die va® niets wetten en stem me® voor cfe partij, welke h'en ophaalt, voor al als er 'n gratis auto-ritje aan verbonden is, maar dit alles doet niets af aan hot foit, dat 'n groot aantal vrije kiezers getoond heeft zich niet meter .achter de vrijzinnige raads fractie te scharen. Andore omstandigheden, zooals de grondpoliLitek daragelate®, geioo- ven wij, dat do voornaamste oorzaak hier van gelegen is in de houding, door de raads fractie aangenomon bij de subsidieering van d'e roomsch'e leeszaal, bij de wethouderskeuze on bij andere op zidh zelf weinig belangrijke zaken, welke wat réads gemompeld werd deden aanzwollen tot 'n beschuldiging, dat n.l. met rechts geheuld zou worden. Zot te dift reeds toten voel kwaad bloed, bij deze ver- ldiezing Werd hot natuurlijk ijverig gecolpor teerd en van verschillende propagandisten vernamen wij, dat hét juist telkens dit groo- te bezwaar was, waarom wie kiezers de af tredende vrijzinnigen «in district I e® de an dere candidate® van Gemeentebelang niet konden steunen. liet zijn betrekkelijk puntten van onderge schikt belang, maar juiatt daarom zal liet do raadsfractie niet moeilijk vallen het vertrou wen dezor kiezers te herwinnen, irtdien zij zich maar weet te onthouden van alle® wat cr naar zwee®it, als zou zij tegenover de malcontente vrijzinnigen hulpe zoekten bij rechts. Samenwerking tusschen de verscliillencLe fracties in den Raad is in het belang dter ge meente noodzakelijk. Maar deze samenwer king moet van rechts met evenveel oprecht heid komen als van links en niet door links van rechts gekocht worden met concessies aan de vrijzinnige beginselen. Politiek Overzicht De crisis in de Balkanlanden. Wanneer men te doen had met werkelijk Europeesclie stalen, dan zouden de gevech ten, die zonder dat de oorlog is verklaard, tusschen de Bulgaren ecnerzijds en de Serven en Grieken anderzijds sedert eenige dagen reeds worden geleverd, de nadruk waar mee de Grieken Salonlki gezuiverd hebben van Bulgaarscke troepen, en de nota's waar mee de Balkanregeeringen elkaar in verwij ten trachten to overtroeven, even zoovele aanwijzingen zijn, dat de tweede Balkanoor log is begonnen. Men heeft in Belgrado de verklaring laten uitgaan, dat het uitbreken van de vijandelijkheden ook zonder uitdruk kelijke oorlogsverklaring als een feitelijke oorlogstoestand is op te vatten. Dezelfde verklaring is ook van Athene uit geschied. Maar daaruit volgt nog niet, dat de Balkan- staten zich reeds in een oorlog berinden, dien zij besloten zijn voort te zetten, en tot beslissing te brengen. In de wederzijdscho beschuldigingen, die men elkaar naar het hoofd werpt, komt de toeleg aan den dag ora elkaar voor Europa als de schuldige voor te stellen, wanneer het eventueel komt tot de uitbarsting van den oorlog. Maar in de Bciiijnsclie politieke kringen houdt men nog vast aan de hoop, dat döter den invloed, dien de groote mogendheden doen gelden, en door het besluit van de skoepschlina ten gunste van het scheidsgerecht van den Czaar cn de Petersburgsche conferentie de schijn baar reeds onvermijdelijke oorlog nog zal kunnen worden vermeden. Met de moge lijkheid van een vreedzaam oompromis wordt nog gerekend. Men kan dan de ge vechten, die inmiddels hebben plaats gehad, als spontane botsingen van de tegenover el kaar liggende, in geprikkelde stemming ver- keerende troepen voorstellen. Deze opvatting wordt ook verdedigd door de Temps, die er op wijst, dat niet uit het oog moet worden verloren, dat op hetzelfde oogenblik waarop de berichten over die ge vechten werden verspreid, de Bulgaarsche minister-president Dancw aan den gezant van Rusland te Sofia verklaarde, dat hij be reid was zich naar Petersburg te begeven, terwijl de Servische minister-president Pa- sics aankondigde omstreeks het midden van de week te zullen vertrokken. Men weet ook, dat de regeering te Sofia aan den legercom mandant iii Macedonië bevel heeft gegeven de vijandelijkheden te staken. Die instructie zal te gemakkelijker kunnen worden aan vaard door den gcneralen staf, omdat liet schijht, dat dc Bulgaren er in geslaagd zijn de voornaamste stellingen, waarop zij het oog hadden, te bezetten, inzonderheid Gjew- gheli, het aanknoopingspunt tusschen de Serven en Grieken op den spoorweg naar Sa- loniki. Uet is mogelijk, dat de Bulgaren aan den vooravond van de arbitrage zich hebben wil len verzekeren van eenige onderpanden meer, om in Potersburg te verschijnen niet het voor deel, dat dc inbezitneming verschaft. De Ser ven kunnen, aan de zijde van Istip, eene der gelijke redencering gehouden hebbc® en de vrjj zwakke verdediging, die dc Grieken heb ben gevoerd in Elcuthera, kun worden ver klaard door het feit, dat hunne gebiedsaun- sprakon dn het oosten zich concentreeren op Salonika. Dat hebben zij trouwens getoond door van deze opschudding partij tc trekken om zonder verwijl de ontwapening tc cischen van het kleine Bulgaarsche garnizoen, dat in die stad gebleven was. Die gevechten sluiten dus niet de mogelijkheid van ccne arbitrage uit; maar zij maken de toepassing er van niet gemakkelijker, omdat de bevolking cr uog meer door opgewonden wordt. Alles te zamon genomen, is do conclusie van de Temps, dat de ernstige incidenten, dio zijn voorgevallen, ais zij zich niet herhalon, niet onherstelbaar zijn, en dat men altijd nog kan gclooven, dat dc beide minister-presidenten van Servië cn Bulgarije naar Petersburg zul len gaan om daar de oplossing van hun ge schil te zoeken. Wat het Grieksch-Bulgaarsche geschil betreft, dat schijnt met instemming van Rusland geregeld te moeten worden dooi de zes mogendheden, die op deze wijze geroe pen zouden kunnen worden om zich met het gehoele vraagstuk der verdeeling te bemoeien De Temps blijft volharden in de meening, dal gezeten om een groen kleed en niet op een slagveld de ver dee ling zal geschieden van het gebied, dat de Balkanstaten gezamenlijk heb ben veroverd en dat, krachtens het vredesvci drag, thans hun gemeenschappelijk bezit is. Aan den iialkan. 'Belgrado, 1 J u 1 i. De Bulgaarsche re geering heeft heden in Belgrado een nieuwe nota laten overhandigen. Zij protesteert le gen t geen zij beweert een Servisi.be aan val te zijn en noodigt de Servische regeering uit een bevel tot staking van de vijandelijk heden te geven, zooals Bulgarije ook heeft gedaan, daarbij de verantwoordelijkheid op Servië werpende. Het kabinet tc Belgrado antwoordde, dat de gevechten nog voortdu ren in het door dc Serven bezette gebied. D»e aansprakelijkheid voor dc gebeurtenissen en hunne gevolgen komt neer op Bulgarije. Athene, 1 Juli. Het inislerie van bui- tenlandsolic zaken ma: i tekst bekend van hiet protest, dal ia is over handigd. Het geeft ig van de Bulgaarsche aann*. acsluit met te zeggen: Ondanks onze oprecht vredelievende politiek en onzen geest van verzoening, is hel Bulgaarsche leger gisteren dttn onrcchtvaar« digen broederoorlog begonnen. Wij zijn ge noodzaakt aan bet Grieksche leger het bevel te doen toekomen, om op te trekken tegen de Bulgaarsche troepen. Wij protestcercn mei kracht bij Bulgarije wegens zij® ongerecht vaardigde actie en wij stellen daarvoor Bul garije ten volle aansprakelijk. Sofia, 2 Juli. Dc gezanten van den triple-onlenle hebben gisteren ccn dringen den stap gedaan bij de Bulgaarsche regee ring om haar tc vragen een geest van ver zoening en geduld aan don dag te leggen. De internationale dienst op de spoorwe gen door Servie is van heden af geschorst. Bukaresl, 2 Juli. In de rcgceiings- kringen hier is men van meening, dal tie oorlog feitelijk begonnen is. Er loopt een be richt dat, als er heden avond geen gunsli- gcr tijding komt, morgen bevel zal worden gegeven voor dc mobilisatie van hel go heele Riunecnschc leger. Londen, 2 Juli. Heuler verneemt, «lal Griekenland ecne nota aan de mogendheden gezonden heeft, inhoudende dat de Bulgaren den aanval zijn begonnen met liet doel zicb le verzekeren van liet bezit \an het gebied, dat in geschil is, hangende de regeling v in dc verschillen ui Petersburg. De nota voegt nog hieraan toe, dat Griekenland niet kat toelaten, dat hiermee wordt voortgegaan. l)o Grieksche troepen zullen oprukken, totdat de Bulgaren liet door hen ingepalmde ge bied weder ontruimen. Verder liccft Reuter vernomen, dat dc En- gclschc rcgcering lieden mcdedeelingcn heefi ontvangen van Bulgaarsche, Grieksche en Servische rcgccriiigen, die daarin ieder hunne eigen inzichten over de tegenwoor dige crisis uiteenzetten. De groote mogend heden houden dringende vertoogen in So fia, Belgrado cn Athene; zij vermanen dc respectieve rogeeringen, dal zij zich niet in een oorlog moeten laten sleepen, cn sporen liep aan den weg te elfenen voor arbitrage. Uit Wccnen wordt aan dc Köln. Ztg. be richt, dat daar in vel ingelichte kringen voor ccne al tc sombere opvatting van de toestand gewaarschuwd wordt, omdat dc „brecderc grondslag" van dc arbitrale uitspraak tocb' ook kan worden uitgelegd op ccne wijze, die aan de Bulgaarsche wensclien in ruime mate tegemoet komt. De gevaren van een oorlog zijn voor beide partijen zoo aanzien lijk en de invloeden, die zich doen gelden om hem te verhnideren, zoo nadrukkelijk, dat men wel kan verwachten, dat het uiterste verme den zal kunnen worden. Dc Südslavischc Korrespondenz heeft uit diplomatieke kringen in Belgrado vernomen, dat de Russische gezanten in Sofia, Belgrado en Athene ernstige vermaningen tot dc rcgce- ringen richten om dc begonnen vijandelijk heden terstond te slaken en niets tc verzui men om onderhandelingen langs vreedzamen weg in te leiden. Zij herinneren tegelijk aan tic uilnoodiging om naar Petersburg tc komen en verlangen dc vaststelling van een termijn voor de bijeenkomst. De diplomatieke vertegen woordigers van Frankrijk ondersteunen de stappen van Rusland. Er zouden veel gelukkigen te maken zijn met al het geluk, dat niet gewaardeerd wordt. Een R o ui a ii van Liefde 96 DOOK MARIE CORELLL Overal werken invloeden om ons heen mannen en vrouwen met een groot levensdoel bezield, worden vsn hun voorne men afgehouden door dc onverschilligheid en ontmoediging van hun vrienden dappere daden worden verhinderd door het opwek ken van vrees, die niet werkelijk beslaat en de geestelijke kracht die dagelijks wordt verspild cn versnipperd door verstorende of tegenstrevende golvingen der hersenen, zou voldoende zijn om de wereld tot een volmaakt paradijs te maken, indien zij daartoe werd gebruikt." Hij wachtte een oogenblik en keek Ettlj daarna, terwijl hij voortging, ernstig aan. „Ik behoef u niet le zeggen, dat gij reeds vroeger op deze wereld hebt geleefd en dat gij reeds dikwijls zacht, maar toch met kracht baar uw voorbeschikte andere helft zijt ge trokken - die Ziel van liefde, die gij blinde- ings zocht en dikwijls, als gij haar gevonden ladt verstoeten hébt. Niet uit uzelf hebt gij haar verstooten maar eenvoudig dooi de invloeden om u heen, waaraan gij hebt toetegeven. Nir-is u ïh deze verdere phase van uw bestaan een nieuwe kans gegeven een andere gelegenheid. Het is heel wel mo gelijk, dat gij uw geluk weer zoudt hebben verloren, indien gij niet bij mij waart geko men en het is deze wetenschap, die mij u deed ontvangen tegen al de regels onzer orde in, toen ik zag, dat gij waarlijk besloten waart. Uwe proef zou langer geduurd heb ben, indien gij zelf niet den eersten moedigen stap hadt gedaan, toen gij den kapel binnen kwaamt. Het licht van het Kruis en de Ster trok u en uw ziel gehoorzaamde de aan trekking van dit natuurlijk element. Indien gij u verzet hadt tegen zijn bedoeling, door twijfel cn vrees, dan zou ik meer moeite met u hebben gehad, dan ik op mij zou hebben willen nemen. Maar gij deedt zelf de eerste schrtede met zeldzamen moed, het overige was betrekkelijk gemakkelijk." Weer zweeg hij even en daarna vervolg de hij: „Ik heb reeds gezegd, dat gij onder den in druk verkeert, zekere gevaarlijke oogen- blikken te hebben doorleefd, die u bedroefd en ontsteld hebben. Dat is niet werkelijk zoo en bestaat slechts in uw gedachten. Toen ik u in de torenkamer bracht, heb ik u onder mijn invloed geplaatst en ottder dien van vier andere hersenen, die in veree®iging met mij werkten. Wij namen geheel bezit van uw geest en maakten hem zooveel mogelijk gelijk aan een schoone lei, waarop wij schreven wat wij wilden. De proef was om te zie® of uw Ziel die uw werkelijk Ik is, onze'suggesties kon weerstaan en ovej-winnen. Eerst lijkt 't, alsof wij u een poets hadden gebakken tot ons eigen vermaak maar dat ie niet zoo het is slechte de toepassing van de machtig ste les in het leven namelijk, weerstand en overwinning van de invloeden van ande ren, die de meest verstorende en verzwak kende machten zijn, waarméde wij hebben te strijden." Ik begon duidelijk te zien wat hij mij wilde doen begrijpen en ik ving met levendige be langstelling zijn woorden op. „Gij hebt maar rond te zien in de wereld," vervolgde hij, „om de waarheid te beseffen van hetgeen ik zeg. Eiken dag kunt gij een ziel ontmoeten, wier aanleg om iets te be reiken uitnemend zoude zijn, indien ze niet toeliet, dat beperkende invloeden haar de den bezwijken. Hoe vaak ontmoet gij niet een man of vrouw van schitterend genie, die toch machteloos wordt gemaakt door ver lammende invlodden en daardoor het leven leidt van een vogel in een kooi! Neem de duizenden mannen, die verkeerd zijn ge trouwd en wier vrouwen en kinderen hen omlaag halen en elke vonk van eerzucht en kennis in hen dooden. Neem de duizenden vrouwen, die overreed en ge dwongen worden tot een huwelijk met man nen, die zoo laag neerzien op het intellect eener vrouw, dat haar ruw maakt, haar vernedert tot een peil, van waar het bijna onmogelijk Is omhoog te komen! Dit is de vloek van „invloeden", de magnetische stroo mingen van andere hersenen, waardoor de onze van het rechte spoor gaan en de helft van alle moeite en kwaad der wereld ver oorzaken. Niet één zdel onder honderd dui zenden heeft de kracht of den moed ze te weerstaan- Een man, die gewoon is te leven met een vrouw, die, zonder eenlg ander kwaad te doen, zijn genie door niets anders dan haar dagelijkse hen oqjftang mei hem, haar luimen en wijze van optreden, doet geen moeite de verslapping, welke haar in vloed veroorzaakt van zich af te schudden, maar geeft zich lijdelijk aan werkeloosheid over. Een vrouw, die gebonden is aan een man, die blijft volhouden, dat zij lager staat dan hij zelf cn dikwijls wordt heen en weer ge slingerd door de zelfzuchtige wenschen ha- rer kinderen of andere familieleden, wordt niet anders dan een machine of huissloof 'mot geen hooger doel, dan hetwelk bestaat in het iu orde houden van het huishouden. De liefde de geheimzinnige toetssteen, die alles in goud verandert is uit dien levens kring gedreven niet dit gevolg, <dat bet Le ven zelf genoeg krijgt van zijn tegenwoordi ge phase en zich haast een ander arbeids veld te zoeken- Daardoor ontstaat wat wij ouderdom en dood noemen." Ik was op het punt hem met een leven dige vraag in de rede te vallen, maar hij bracht mij lot zwijgen door een wenk. „Uw toestand,w vervolgde hij, „uit een zielkundig oogpunt beschouwd, maakt voor een duurzaam geluk nog slechts noodig om u in verbinding te brengen met de andere helft van uw geestelijk en onsterfelijk Ego hetgeen bcteokentt het bezit van volmaakte liefde en daarmede volmaakt leven. En om dat dit zulk een groote gift is en zoo volko men Godidelijk, moeten er invloeden zijn, die tegenstand bicden, opdat de Ziel haar keuze vrijwillig kan doen. Daarom toen ik en de anderen hersenen, die met mij samenwer ken, u onder onze macht plaatsen, bezwaarde wij u juist met wat het vrouwelijk gemoed het eerste schokt, twijfel, jaloezie, adhter- docht eb al ck £UM»tem die door deze ramp zalige gevoelens worden veroorzaakt. Wij bliezen u den dood van Sanloris in, evenals zijn bedrog, gij hoordet, zooals gij meendet stemmen achter ccn muur, maar cr waren geen stemmen alleen dc inblazingen vait stemmen in uw geest. Gij zaagt vreemde schimmen en schaduwen; zij bestonden niet, dan in zooverre ze u in een visioen in uw geest versohenen. Gij dwaaldct in onbekende streken, zooals gij dacht, maar feitelijk verliet gij uw kamer in het geheel niet!" ^V^riiet ik mijn kamer niet!" herhaalde ik. „O, dat kan niet!" „Het kan, omdat het zoo is!" antwoordde hy mij, ernstig glimlachend. irHct eenige, wat gij werkelijk hebt ondervonden is hot vinden van het boek ,yHct Geheim des Le vens!" in het niét purper gedrapeerde ver trekje. Hier is het; en hij nam hot van de tafel, waarop het lag „cn als gij het nog meer had omgeslagen, zoudt gij dit gevon den hebben," cn hij las overluid: „Elke daad is het sllolielijk resultaat dér gedachte. Lijdon is hot resultaat van denken over smart, ongesteldheid hot resultaat van den ken over zwakte. Elke aandoening is het re sultaat van goed of kwaad denken mét uitzondering. Liefde, Liefde is geen Aandoe ning maar een Beginsel, en als de voort brengster van het Leven doordringt zij alle dingen e® is zij alle dingen. Gedachten in dit Beginsel werkende, scheppen de dingen van schoonheid en duurzaamheid. Gedacht ten, die werken buiten dit Beginsel, sdheppoi^ dingen van schrik, twijfel, verwarring en vernietiging. Er Is geen ander Geheim des Levens, geen ander LevenseLixerj geen andere onsterfehjkheddr Wordt vcrv(4oik'

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1913 | | pagina 1