DE E EM LAN DER". Vrijdag 4 Juli 1913. BUITENLAND. FEUILLETON. I I2de Jaargang. Het Eeuwige Leven. hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. Uitgevers: VALKHOFF ft Co, ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden voor Amersfoort- f l.OO. Idem franco per post1.50. Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) - 0.10. Aftonderl(jko nummers - 0.05. Deze Courant verschijnt dagelyks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertentiën gelieve men liefst vóór 11 uur, familie- advertenties en berichten vóór 2 uur in to zenden. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 15 rogelsf 0,50.. Elke regel meer- 0.1U« Dienstaanbiedingen 25 cents by vooruitbetaling. Groot© letters naar plaatsruimte. Voor liandol on bedrijf bestaan zoor voordoolige bopalingon tot het herhaald ndvertooron in dit Blad, bij abonnomentr Eene oirculaire, bovattondo do voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Kennisgevingen. UITSLAG VERKIEZING. Burgemeester en Wethouders der gemeente Amersfoort maken bekend, dat een afschrift van bet- proces-verbaal, vermeldende den uitslag der op 2 .Tnli 1913 gehouden stemming, ter verkiezing van jxes leden van den Gem een u-raad van Amersfoort in het Ie, lie en I'H© kiesdistrict is aangeplakt en ja-oor een ieder ter gemeenle-seerelane ter inzage |ig'- Amersfoort, den 3. Juli 1013. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Secretaris De Burgemeester A. J. VEENSTRA. v. RANDWIJOK. HERSTEMMING. De Burgemeester der gemeente Amersfoort brengt ter openbare kennis, dat -de herstemming ter ver vulling van twee plaatsen in den Gemeenteraad van Amersfoort in bet kiesdistrict l en van twee plaatsen in het kiesdistrict III zal plaats hebben op Woensdag, den 9on Juli 1913, van des voor- middags acht tot des namiddags \yf uur. Candida ten zijn: Kiesdistrict I GERRITSEN, D. STADIG, Mr. L. VOORST VADER, Mr. C. M. VAN WAL Kz., J. VAN DER Kiesdistrict III ACHTERBERGH, P. VAN KRAAN, S. STADIG, Mr. L. WOLTER3EEK, P. S. R. Verder worden de ingezetenen herinnerd aan den inhoud vnn artikel 128 van het Wetboek van Straf recht, luidende: „Iïij die opzettelyk zich voor een ander uitge- vende, aan oen krachtens wettelijk voorschrift uit geschreven verkiezing deelneemt, wordt gestraft mot gevangenisstraf van ton hoogste een jaar. Amersfoort, 3 Juli 1913. De Burgemeester voornoemd, v. R YNDWDCK KIESRECHT. Do Burgemeester van Amersfoort vestigt de aan dacht op de volgende artikelen der Kieswet: Art. 57. Persononi 'bij wie en bestuurders van bijzonder© ondernemingen on instellingen, -waarbij mannen, die deu leeftijd van vijf en twintig jaren hebben bereikt, in dienstbetrekking zijn, zijn. voor ■zoover niet bij algemeenen maatregel van bestuur 'Vrijstelling is verleend, verplicht te zorgen, dat doder van dezen, die bevoegd is tot do keuze mede werken, gedurende ten minst© twee achtereen volgende uren tusschen acht uren des voormiddags vyf uren de-s namiddags daartoe gelegenheid pinde. p Art. 58. Personen cn bestuurders, in het voor tgaand artikel bedoeld', zijn, voor zover arbeid -wordt verricht in fabrieken of werkplaatsen ver plicht te zorgen, dat in hot arbeidslokaal, en zoo er meerdere arbeidslokalcn zyil, in het grootste of wel in meer dan órii arbeidslokaal, gedurende twee werkdagen vóór en op den tot stemming bepaalden tijd op eene zichtbare wyxe is opgehangen een© loor hen of van hunnentwege onderteekendc lijst, '<le uren in hert voorgaand artikel bedoeld, vermei ende. voor elk afzonderlyk of groepsgewijze of voor allen gezamenlijk. Art. 154. Overtreding van de artt. 57 en 58 dezer wet wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste eertien dagen of geldboete van ten hoogste vijf en zeventig gul len - Bovenbedoelde algemeene maatregel van bestuur welke is vastgesteld by Koninklijk Besluit vnn 24 Mei 1901 (Staatsblad no. 109) luidt- als volgt Ar». 1. Vrijstelling wordt verleend aan de in art. 57 der kieswet bedoeld© personen en bestuurder* van bijzondere instellingen en ondernemingen ten aanzien van hij Jien m dienstbetrekking zijnde per sonen, welke uit hoofd© van die dienstbetrekking op den (lag der stemming tusschen de in vermeld artikel genoemd© tijdstippen niet- gedurende twee achtereenvolgende uren vertoeven m do gemeente o,p welker kiezerslijst zij voorkomen. Art. 2. Vrijstelling als omschreven in het voor gaand artikel wordt voorts verleend aan genees kundigen en apothekers ten aanzien van bij hen in dienstbetrekking zynde personen, alsmede aan personen en bestuurders van bijzondere instellin gen en on-aernemingen ten aanzien van bij hen iu dienstbetrekking zijnd© ziekenverplegers. Amersfoort, 3 Juli 1913. ■Do Burgemeester voornoemd, v. RANDWIJCK. Politiek Overzicht De tweede Bal&an.oorlog. Is er oorlog, of is er geen oorlog'? In de laai der diplomaten is het misschien moeielijk het woord te vinden, dal met juistheid den toesland uitdrukt, die nu voor de tweede maal binnen een jaar tijds aan den Balkan heerscht. Nog zijin de diplomatieke betrekkin gen tusschen de Balkanstaten niet afgebroken; de gezanten vertoeven nog op hun post. For meel is het dus nog vrede. Maar dat heeft niets te beteekenen tegenover eene geheele reeks bloedige gevechten, die zelfs de grootste, op timist niet meer met den naam schermutse lingen kan bestempelen, en waaruit is af Ic leiden, dat aan beide zijden naar een bepaald oorlogsplan wordt gehandeld. Voorshands zijn wij in hoofdzaak op Ser vische berichten aangewezen, wat de gebeur tenissen op het oorlogste oneel betreft. Die verbergen de eigen verhezen niet en noemen ze zelfs buitengewoon groot. Bijna anderhalf duizend man aan dooden en gewonden heb ben de beide eerste dagen van den plotseling uitgebroken strijd aan de Serven gekost. Na tuurlijk beweren zij aan de Bulgaren nog groolere verhezen te hebben toegebracht, van wie zij ook zeggen anderhalf duizend man gevangen te hebben genomen. Iioe deze grootc gevechten zijn ontstaan, is nog niet duidelijk te overzien. Ben Servisch bericht spreekt van de trouweloosheid der Bulgaren, die mei eene overmacht onder den schijn van vriendschap tot dicht bij de Servische troepen zijn gena derd cn daarna tol den aanval zijn overge gaan. Maar al deze pogingen zijn vruchteloos gebleven; de Serven zijn overwinnaars geble ven. Het looneel van den strijd is de vlakte tusschen Istip en Kolsjana en hel len westen daarvan gelegen veld OwLsje-Poldsje, de streek tusschen de rivieren Brcganitza en Sla- towa. De aanvalsbeweging van de Serven kan, als zij met evenveel succes verder gaat en werkelijk van zoo grooten omvang is als de Servische Berichten haar voorstellen, slechts de riphting naar Kustendil uitgaan, en van daar is het verdere doel aangegeven: het hart van den vijand, Sofia. Maar wij zijn tot dusver slechls van óéne zijde ingelicht; laat ons af wachten welk beeld de andere partij ons zaJ geven van dezen strijd. Het is nilot voor het eerst, dat Servië en Bulgarije elkaar bestrijden. Reeds eenmaal, in het jaar 1885, hebben deze beide staten een blOcdigen oorlog met elkaar gevoerd. Reeds destijds werd het wachtwoord van het even wicht op den Balkan uitgegeven, toen vorst Alexander van Bulgarije Oost-Rumelié na de revolutie van Philippopel in bezit nam. Ko ning Milan van Servië verklaarde, dat deze vergroeiing eene bedreiging van Servië was, en mobiliseerde zijn leger. 'De Serven slaag den er in, tot Slirvnica op te rukken. Bij deze plaats, in de nabijheid van Solia, kwam het tot een slag, waarin het Servische leger tot den terugtocht gedwongen werd. Bij Pi rot kwam het tot eene nieuwe botsing, waarin dc Serven weder de nederlaag leden. Toen kwam Óosbearrijk-Iiongarije tusschen beide en redde Servië van den ondergang. Servië behield zijn geheele gebied, cn het vredesverdrag van Bu- karest, dat een einde maakte aan den oorlog, bevatte slechts één arliikel, dat hel feit ver meldde, dat de vrede tusschen Bulgarije en Servië hersteld was. Thans, bijna dertig jaren later, staan Servië cn Bulgarije weder op de'slagvelden van Ma- cedoüilic tegenover elkaar. Servië is ditmaal niet geheel op eigen krachten aangewezen. Griekonland maakt gemeene zaak met Servië; deze beide staten trékken broederlijk ver- ecnigd tegen den vroegeren bondgenoot, die nu hun gemeenschappelijke vijand is, op. De vierde der voormalige bondgenooten, Monte negro, blijft ditmaal op den achtergrond, maar verleent toch aan Servië een gewicht!gen dienst; de troepen, die Montenegro beschik baar heeft gesteld, verschaffen aan Servië gele genheid zijne geheele troepenmacht aan het front te brongon. Een gewichtig clement in den toesland aan den Balkan is Rumenië, dat aan zijne aan kondiging gevolg heeft gegeven en zijfü leger mobiliseert. Wat Rumenië zal doen, als do oorlogstoestand officieel is ingetreden en de Balkanstaten onderling den strijd om do op permacht uitvechten, is nog onzeker. Maar zeker mag men verwachten, dat het zal be proeven «Hot eigen voordeel van den toestand partij te trekken. De opvatting, die men in Konslantinopel, waar men, al is Turkije door het in Londen gesloten vredesverdrag uit do Balkanstaten geschrapt, met groote belangstelling den loop der zaken aan den Balkan volgt, van den al gemeenen toestand heeft, wordt in de Vossi- sche Ztg. aldus vermeld: De Bulgaren hebben inderdaad een goed voorbereiden oorlog zon der oorlogsverklaring ingeleid. Hoogstwaar schijnlijk is de hoop, terstond eene beslissen de over win nig op dc bondgenooten te beha len. Bij eene regelmatige oorlogsverklaring hadden zij met Rumenië moeten rekenen. Zoo echter kon de beslissing vallen, vóórdat voor Rumenië de gelegenheid is gekomen zijne conclusion daaruit te trekken. Met het wisselen van nota's kan eenige tijd lieeD- gaan. Wanneer echter de Rumeensche mobili satie wordt uitgevoerd, dan is daarmee nog lang niet de opmarsch volbracht. Totdat dit is geschied, kan de beslissing ten gunste van Bulgarije gevallen zijn, en dan kan men zich geheel aan Rumenië wijden. Wanneer echter legen dc Bulgaarsche verwachting dc be slissing dan nog niet gevallen is, dan is het altijd nog tijd genoeg om zich te schikken naar do Rumeensche wensehen. Vandaar de oorlog zonder oorlogsverklaring. Aan den Balkan. Op dc conferentie der ambassadeurs van 1 Juli is overeengekomen aan de regeeringen van de groote mogendheden de volgende ge meenschappelijk opgestelde voorstellen te on derwerpen betreffende de aanspraken va a Servië op een handelsuitweg naar dc Adria- tische zee: 1. Servië zal met een klein aan deel geïnteresseerd worden bij het bestuur van den voorgcstcldcn neutralen spoorweg. De controle over den spoorweg zal opgedra gen worden aan een gemeenschappelijk ex ploitatie-bureau van de groote mogendhe den. 2. liet tracé van den spoorweg zal on derworpen worden aan het toezicht van oen door de groote mogendheden op te richten gcndgrpi&ric. 3. Servië zal het recht krijgen van vrijen doorvoer van munitie cn ander oorlogsmaterieel van de cimdhaven aan de Adriatischc zee uit over den spoorweg. Daar door deze regeling het verdere ver blijf van Servische troepen op Albaneeschen grond overbodig wordt, verwachten de grootc mogendheden, dat Servië zijne gewa pende macht uil dit gebied zal terugtrekken. Belgrado, 2 Juü. Dc zitting van de skoepschtina is gesloten, omdat de oorlogs gebeurtenissen de aandacht van dc regeering geheel in beslag nemen. De ziftingen zullen worden hervat zoodra de toesland helderder is geworden. De voorzitter bracht een geest driftige hulde aan hel zegevierende Servi sche leger, onder de luidruchtige toejuichin gen van de leden. De skoepschtina voteerde met algemeene stemmen een telegram aan het Servische le ger, waarbij de geesldrifligsle cn warmste groeien worden gebracht en verklaard wordt dal de skoepschtina met vaderlandslievende geestdrift de roemrijke beweging van de Ser vische vlaggen zal volgen op den weg, dien dc trouwelooze aanval der Bulgaren hen dwingt in te slaan. De strijd duurt steeds voort op dc lijn Zletovo—Istip en wordt zelfs voortgezet op sommige punten van hel Servische gebied. 'De ministerraad, onder voorzitterschap van den Koning zal, naar alle waarschijnlijk heid, moeten besluiten tot verklaring van den oorlog aan Bulgarije. Athene, 2 J u 1 i. De Bulgaarsche gezant heeft een bezoek gebracht aan minister-pre sident Venizelos. Hij verklaarde, dal minis ter-president Danew aan de Bulgaarsche troepen bevel heeft gegeven in hunne stellin gen te blijven en een onderzoek heeft ge opend om vast te stellen, wie voor de aan vallen aansprakelijk zijn. Danew verzocht Venizelos dezelfde maatregelen te nemen Venizelos antwoordde met eene weigering; hij voegde hieraan toe, dat hij hel Grieksche leger bevolen had voorwaarts le gaan, om de Bulgaren buiten de onzijdige zone le wer pen. De Kamer is met spoed bijeen geroepen. De Koning is naar Saloniki vertrokken, om het bevel over de strijdmacht te land en ter zee op zich te nemen. Belgrado, 2 J u 1 i. Dc minister van oor log 'heeft de heden morgen gehouden minis terraad bijgewoond. De Bulgaarsche regec- ring heeft heden eene nota laten overhandi gen, waarin aan het kabinet flc Belgrado ge vraagd wordt aan het lcgerbevel order te geven tot staking van dc vijandelijkheden. Dc Servische regeering antwoordde, dat, daar hel gevecht werd voortgezet ten ge volge van het optreden van hel Bulgaarsche leger, het niet aan Servië, dat slechts de nan< vallcrs terug drong, 'toekwam het vuur tct staken. S o f i a, 3 J u 1 i. De regeering heeft gisteren avond op dc Grieksche nota geantwoord: Hef waren Grieksche detachementen, die met mo de weten van do Servische troepen het ccrsf vuur opendon tegen de Bulgaarsche voorpo: ten. Tengevolge van deze uitdaging zagen do Bulgaren zich gedwongen het vuur te beant woorden on de Grieksche bataillons terug to drijven. Als Bulgarije de Grieken had willen aanvallen, zou het geheel anders le werk gc« gaan zijn om don aanval te verrichten. Reedt gisteren lu bben de Bulgaarsche troepen bevel ontvangen het vuur op de Grieksche stollingen te doen ophouden. Maar in plaats om zijner zijds ook het vuur le slaken, gaf Griekenland aan zijuic troepen bevel voorwaarts le gaan. Deze feiten cn dc gewelddadige en trouwe looze wijze, waarop de Grieken de Bulgaar sche bataillons in Saloniai heeft ontwapend, bewijzen duidelijk dc oorlogs -.uchlige oogmer ken van. Griekenland. Dc Bul;, ren hebben se dert gisteren het vuur geslaakt. Bulgarije vleit zich met de verwachting, dal een gelijk hevel dadelijk zal worden ge ven door Grie kenland. Wannéér dc Grieksche troepen mor gen niet bevel ontvangen op te houden met vuren maar voorwaarts gaan, dan wijst Bul garije elke verantwoordelijkheid af voor de zeer ernstige feilen, die uit deze houding van Griekenland zullen kunnen voorlvh -icn. Bul garije stelt bovendien Griekenland verant woordelijk voor alles wat aan dc Bulgaren in Saloniki mocht overkomen door het foil van de gewelddadige cn Iro'uwel ontwapening van de Bulgaarsche troepen, die daar in gar nizoen lagen. Athene, 3 Juli. (Van den bijzonderen correspondent van ITavas.) De bladen leggen eeno groote geestdrift aan don dag wegens dc overwinningen, die door de Grieken en do Serven zijn behaald. De Russische gezant herhaalde gisteren do 1 uitnoodiging lot bijwoning van eene conferen tie in Petersburg. Venizelos moet de uilnoo* (liging hebben afgewezen. Men zegt, dat hel Bulgaarsche gezantschap zich gereed maak te vertrekken. Belgrado, 2 Juli. Het legerhoofd kwartier bericht, dat de Servische troepci f na Istip te hebben veroverd, den vijand heb- ben vervolgd. Zij hebben meer dan 100 offi- eieren en onderofficieren on 1UO0 manschap- pen gevangen genomen. Volgens een perstelcgram was hel gevecht* in Ovcepolya hardnekkig en bloedig. Meer dan 5(K)0 Bulgaren gaven zich over; hunne verliezen waren reusachtig. De Servische verliezen aan dooden en gewonden bedroe gen 2000. Saloniki, 2 Juli. Ilot Grieksche leger heeft Avreshissar bezet en rukt aan op Kil- kich. Belgrado, 2 Juli. Volgens particuliere berichten hebben de Serven in Rekliboekvi gevangen genomen 70 officieren cn 4000 sol- - daten van dc Bulgaren cn zich meester ge- Beschaafdheid is de beste waarborg tegen onwellevendheid van anderen; zij draagt een waardigheid in zich, die door den brutaalste wordt geëerbiedigd. Een Koiuan Tan Liefde 97 DOOR MARIE CORELLL Hij sprak de laatste woordtin zacht en met nadruk en een grootc kalmte vervulde mijn gemoed, terwijl ik luisterde. „Ik of liever wij want vier van mijn broeders stelden veel belang in u wegens den moed, dien gij hadt getoond, wij lieten uw geest de allergrootste onsteL'tenis verduren en wij bevoaiden lot onze groote vreugde uw Ziel sterk genoeg om de voorstelling van den Dood zelfs te weerstaan en te overwinnen. G^j hieldt u krachtig vast aan de waarheid, dat er geen dood is en met die geestelijke :erheid waagdeit gij alles voor de Liefde, hebben wij u vrij gemaakt van onze be tovering 1" Zijn oogen straalden goedheid uit, toen M naar mij keek „ik wii welen, of gij ten ■Olie beseft de belangrijkheid, van de les, die Wij u hebben geleerd?'* Ik keek hem vol en vast in de oogen, die - vragend tegenbliktcn. „Ik geloof hel wel," zeide i.k. „Gij bedoelt, dat ik alleen moet staan?" „Alleen en toch niet alleen!" antwoordde hij en zijn fijn besneden gelaalt werd ver licht door intens gevoel en macht. „Alleen met de Liefde! dat wil zeggen alleen mei God en daarom omringd door alle aan God gelijke, duurzame en steeds hernieuwende dingen. Gij zult teruggaan naar de wereld der vormen en gij zult tal van invloeden ontmoeten, om u van uw gekozen weg af te brengen, vooroordeel, critick, bespotting, laster en gewild misverstand, zullen legen u gericht worden als gewapende vijanden, die u overal zullen trolseeren met de wapenen der beleediging. Indic-n gij hun vertelt van uw zoeken naar leven en jeugd en liefde on- van uw óndervindingen hier, dan zullen zij u met spot en hoon overladen. Wanneer gij een woord zoudt uilen van de liefde tusschen u en Rafel Santoris, dan zouden er duizen den pogingen aangewend worden, om u van elkaar te scheiden en u het geluk te ontruk ken, dat gij gewonnen hebt. Hoe zult gij deze beproevingen verdragen, hoe zal uw ge dragslijn zijn?" Ik dacht een o ogenblik na. „Dezelfde, welke ik beproefd heb, hier te volgen," ant woordde ik, „ik zal niets gelooven van het slechte, dat men mij vertelt, maar alleen het goede aannemen." Hij richtte de oogen onderzoekend op mij. „Bedenk," zeide hij, „welk een kraaht er schuilt in een storm van meoningen. De he vigste orkaan, die ooit sterke boomen neder- velde en 's menschen woningen vernielde, is niéts dan zacht geritsel, vergeleken met de woede van menschen, die het er op gezet hébben, een Ziel die naar den hemel streeft, le vernietigen! Denk aan den kleinzieligen naijver van de liefdeloozen tegen de Liefde, den wrevel van dc rusteloozen en ongeluk- kigen tegen hen, die vrede voor zich hebben gevonden! Dit alles zult gij moeten verdra gen, want de wereld is naijverig, en zelfs een vriend breekt met de kracht der vriendschap als hij gedwarsboomd wordt of naijverig ge maakt door een grooter en sterker macht 1" Ik zuchtte. ,.lk heb weinig vrienden," zeide ik. „Zeker geen een, die het ooit de moeite waard heefi geacht mijn waarachtig Ik te leeren kennen. De meeslen zijn blij mijn vrienden te zijn, als ik ga waar zij willen maar als ik een eigen weg kies, verandert hun vriendschap in twist. Doch ik spreek over het kiezen van een weg! Hoe lean ik kiezen? Gij zegt, dat mijn proeftijd nog niet voorbij is?" „Van avond zal hij over zijn," antwoordde hij „en ik heb alle hoop, dat gij er onver schrokken door zult gaan. Gij hebt niets van Santoris gehoord?" De vraag veroorzaakte een kleine trilling yan verwondering bij mij. „Van hem gehoord? Neen," antwoordde ik. „Hij heeft er nooit op gezinspeeld aan mij te zullen schrijvenI" lAsclzrion glimlachte. „Hij is te na met u verhonden, dan dat gij briefwisseling be hoeft te houden," zeide hij. „Maar wees ge rust; hij is veilig en gezond en er is hem geen ongeluk overkomen." „Goddank1" fluisterde ik. „En als..." „Indien hij u niet meer liefheeft," vervolg de Aselzion, „Indien hij zich vergist heeft in de keuze, zooals de geleerden zouden zeggen en hij nu zelfs niet zeker is van zijn uitver korene, wier liefde hem tol het hoogste zal verheffen wat dan?" „Wat dan? Wel, ik moet mij onderwer pen!'' antwoordde ik langzaam, „dk kan wachten, zelfs al ware het duizend jaar!" Er heerschte stilte, gedurende welken lijd ik de oogen van Aselzion op mij gevestigd voelde. Toen sprak hij op luchtiger toon: „Laat ons voor het oogenblik spreken, over hetgeen de wereld een „wonder" noemt. Ik geloof, dat gij nu een volmaakte gezondheid geniet en dat gij geniet Van uw leven. Is het niet zoo?" Glimlachend hoog ik toestemmen'd het hoofd. „Begrijp dan," vervolgde 'hij, „dat wan neer gij de levenskrachten, waaruit gij ge vormd zijl, door de macht vaai ecoi albe- heerschenden geest in bedwang houdt, deze volmaakte gezondheid, deze vreugde zal voortduren. En meer dan dit alles in do Natuur zal u in het streven naar dit doel helpen. Gij hebt uwe dienstknechten slechts te vragen en zij zullen gehoorzamen. Vraa^ van de zoai haar warmte en glans, zij zal u antwoorden met een snelle schenking vraag aan den storm en den wind en den regen hun macht en hartstocht, zij zullen u alles geven, wat zij bezitten vraag aai» de roos haar geur en kleur en die essens er van zal in uw bloed strooanen er als niets wat gij zult zoeken» dat gij niet zult vinden Beproef nu uw eigen krachten!" Met deze woorden stond hij op en opende het venster iets wijder, daarna wenkte hij mij op het balkon te gaan. „Hier mijn rozen, dti-e langs den hun aangegeven web kKie men; buig ze naar u toe door een enkele poging van uw will" Ik keek hem met de grootste verbazing en verlegenheid aan. Zijn blik was bevelend. r „Door een enkele poging van den will"»- herhaalde hij. Ik gehoorzaamde hem en sloeg dc oogen naai* de rozen, die langs de loggia naar bo-, ven gcledd waren en beval ze inwendig zich'- naar mij toe te keeren. De uitwerking was' verrassend. Alsof ze door een licht koeltje bewogen werden bogen alle oogenblikkclijkl hum heldere bloesems naar mij toe, onkcld. van dc bloemen raakten mijn handen. „Dit zou „wonderbaarlijk" wonden ge» noemd door de onwetenden, zoido Aselzion,) „En het is niets dan de matumkimdd'gej kracht van de magnetische lichtstralen ir(f u, die saamgevat zij door de enkele poging-, de rozen naar uw Wal te doenf buiige®. Er tel* niets wonderbaarlijkere in dan in de gewon# magneet, die vergeefs getracht heeft ons les^ sen. te leeren, betreflende ons zélf, gedurende al deze jaren. Verslap uw wil nu!" weefl gehoorzaamde Üt en do rozen gjfcngé® zacht terug en veridfeven zich naar hun vorigcjl hoogte. Worth vervolgd

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1913 | | pagina 1