„DE EEMLANDER". Zaterdag 5 Juli 1913. N°. 5 Eerste Blad I2d' Jaargang D, Gerritsen. J. van der Wal Hzn. R. S. R. Wolterheek. Hoofdredacteur: Mr. D. J. VAN SCHAARDENBURG. Uitgevers: VALKHOFF Co. ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden voor Amersfoort Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) - 0.10. Afzonderlijke nummers - 0.05. Deze Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertentiën gelieve men liefst vóór 11 uur, familie advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Idem franco per post f 1.00. - 1.50. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVER TEN TIEN: Van 15 regelsf 0.50. Elke regel moer- 0.10. Dienstaanbiedingen 25 cents bij vooruitbetaling. Grooto letters naar plaatsruimte. Voor handel en bedryf bestaan zoor voordooligo bopalingon tot het herhaald advertooron in dit Blad, bij abonnement. Eeno circulaire, bovattendo de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Kennisgevingen. Burgemeester en Webhouders van Amersfoort, Noodigen belanghebbenden "it, de boo men, staande op aan ben tocbehooreude perceel en, wel ker takken boven den openbaren weg hangen, tc doen anoeien tot 3 Meier boven den grond. Amersfoort, 3 Juli 1913. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Do Secretaris, Dc Burgemeester, A. J. VEENSTRA, L-i. v. RA.VDWIJCK. De Herstemming- Onze verwachtingen in district I zijn eenigszi is teleurgesteld geworden; wij had den I eenige hoop gehad, dat de aftre dende v jzinnigen bij eerste stemming reeds gekozen zouden zijn en dc kiezers in dit dis trict voor herstemming gespaard gebleven warety. - Het heeft niet zoo mogen zijn, voorname lijk door de slechte opkomst der kiezers. Niet minder dan 233 van de 973 bleven thuis! Natuurlijk is de omstandigheid, dat men bin nen enkele weken tijds nu reeds voor de vier de maal naar de stembus geroepen werd, niet geheel vreemd aan de slechte, opkomst. Maar deze zal hoofdzakelijk wel te wijlen geweest zijn aan den onverkwikkelijke!* strijd lusschen vrijzinnig en vrijzinnig. Wanneer zulks eens "n enkele keer door bizondere omstandighe den voorkomt, kan het er nog mee door, maar wanneer, gelijk helaas in Amersfoort geschiedt, die strijd voortdurend aanhoudt en dan nog wel niet eens ter wille van 'n beginselquacs- tie, ja dan kan hiet niet veerbazen', (Lat de animo er bij de kiezers uitgaat dat zij het beu worden en zeggen: wij doen niet meer mee. Bij deze herstemming zal het nu gelukkig eens niet gaan vrijzinnig legen vrijzinnig. De kiezers zouden het zoowaar bijna vergeten, rechts ook nog bestond in Amersfoort. Maar ditmaal zal het in beide districten gaan rechts tegen links. In I staan de candidaten van Gemeentebelang, in III de candidaten van Amersfoortsch Belang legenover rechts. In beide districten zijn de kansen der vrij zinnigen vrijwel gelijk; zoowel in I als in III is een hunner alle andere candidaten 'n flink stuk vooruit; in III is de voorsprong van den heer van Achterbergh grooter dan die van den heer Gerritsen in I. doch de heer Wol- terbeek is in III bij den voorsten rechtschen Candida at eenige stemmen achter, terwijl de heer van der Wal in I er nog 'n elftal vóór is. Zou in III waarschijnlijk de heer van Ach terbergh en in I misschien ook wel de heer Gerritsen mei eigen krachten de eindpaal kunnen bereiken, de heeren Wollcrbeek en van der Wal beiden hebben nog 'n duwtje noodig. Slechts ais alle vrijzinnigen te hulp schieten, is hun verkiezing verzekerd. Zelfbehoud eischt wederzij dschen steun. Beiken cle vrijzinnige kiezers elkaar niet de hand, de kans is groot, dal de heer WoLier- beek het zal afleggen tegen den heer Stadig, en dat de heer van der Wal z'n plaats zal moeten afstaan aan mr. van Voorst Vader, deze 'n man, wiens naam in Amersfoort 'n goeden klank heeft doch die, naar de R.-IC Èembode nog onlangs meedeelde, aanvanke lijk voor geen candidatuur te vinden was, omdat hij binnenkort de gemeente gaal ver laten, gene adspirant-vroede vader 'n „jong maatje eerst korten tijd geleden afgeleverd door de Vrije Universiteit en nog korter tijd gevestigd in deze gemeente, beiden dus geens zins de aangewezen mannen voor het lidmaat schap van den Raad. Wij gelooven, dat de kiezers het den vrijzinnigen kiesverecnigingen nooit vergeven zouden, indien deze door hun onderling gehaspel oorzaak waren, dat man nen als van der Wal en Wolïerbcek het veld moesten ruimen voor genoemde jongelie den. L>e vrijzinnig-democraLen adviseerden reeds om in beide districten de vrijzinnige candi daten le stemmen. Wat de andere kiesvere nigingen zuilen doen, is op het oogenblik, dal wij dit schrijven, nog niet bekend maar wij verwachten, dat zij niet legen den wil der kiezers zullen ingaan. Moge liet, na al hetgeen er gebeurd is, I misschien mocielijïc vallen elkaar officieel te steunen, dan is vrijlating der kiezers de bes te oplossing ,onder dien verstande echter, dat geadviseerd worde in geen geval rechts te I stemmen. Er blijven dan 3 mogelijkheden open: beide vrijzinnige candidaten stemmen, één der bei den stemmen en blanco stemmen of thuis blijven. Wij voor ons geven onzen lezers het vol gende advies; In districL I bevelen wij ten krachtig ste aan de beide aftredende vrijzinnigen: lil d ist ri ct Hl terwijl wij ten opzichte van de candidatuui van den heer P. van Achterbergh ons van aanbeveling onthouden, echter beslist ontra den rechts te stemmen. Dit laatste zou 'n grootc tactische fout zijn, daar hierdoor niet dc kansen van den heer van Achterbergh, wiens verkiezing vrijwel zeker is, verminde ren zouden doch slechts den rechtschen can- didaot kans gegeven zou worden den lieer Wolterheek in stemraenaantal te overtref fen. De beer v. Achterbergh aanbevelen is ons na de waterleiding-historie niet mogelijk en wij willen geen verantwoordelijkheid dra gen voor z'n verdere daden. Onzentwege mo gen de kiezers dus z'n naam zwart maken of blanco laten, al naar hun overluiging. Wij waarschuwen slechts legen alle avontuurlijke trucjes welke uitgedacht mochten worden om nog 'n poging te wagon den lieer v. A. te „wippen". Zij zullen alle falen cn slechts ge vaar opleveren voor de andere candidaten. Politiek Overzicht De tweede Balkanoorlog. Het zal velen raadselachtig lijken, dat on danks het feitelijke uitbreken van den oor log over de gelieele linie, nog altijd geene oorlogsverklaringen zijn uitgewisseld en zelfs de dijilomatieke betrekkingen tusschen de Balkanstaten niet afgebroken zijn. In de di plomatieke kringen te Berlijn vindt men de verklaring daarvan hierin, dat ieder van de betrokken Balkanstaten onder den indruk van de bekende dreigende dépêche van den Czaar er tegen opziet, door de officieele oorlogsverklaring en liet afbreken van de diplomatieke betrekkingen, in strijd met den uitdrukkelijken wil van den Czaar, de rol van de aanvallende partij op zich te nemen. Dit zou bewijzen, dal er nog een restje van schaamtegevoel bij de regeeringen van dc Balkanstaten aanwezig is. Maar al zien zij op tegen don schijn, wat het het wezen van de zaak betreft, volgen zij geheel hun eigen hoold. Do Czaar heeft met zijne persoonlijke bemoeiingen bij de Koningen van Bulgarije cn Servië ten gunste van de staking der vijandelijkheden evenmin succes als de rc- geeringen van de groote mogendheden met hunne vermaningen en protesten. Wat staat hiertegenover den mogendhe den te doen? Hierover heerscht vrij alge meen het gevoelen, dat voor de mogendhe den de aangewezen weg is de zaken aan den Ralkan hunnen gang te laten gaan. De Temps schrijft- „De groote mogendheden zijn, gelooven wij, van nu af 't er over eens, om rondom den Balkan een gezondheidscor don te trekken en zich tc beschermen tegen de gevolgen van ecne vlaag van collectieve krankzinnigheid, die slechts in de afzonde ring tol bedaren kan komen." Het Journal des Dcbals voegt er den praktisclien raad bij om met de meeste beslistheid de pogingen te dwarsboomen van de verschillende oorlog voerenden om zich geld te verschaffen. Het zou dwaasheid zijn de zenuw van den oorlog te verschaffen aan staten, die besloten zijn het werk van bevrediging le niet te doen, dat in Londen en in Petersburg is ondernomen De Times laat zich uitvoeriger over dit punt uit en schrijft „Men zegt, dat de mogend heden aan den strijd op den Balkan een einde zouden moeten maken. Maar niemand Is in staat precies te zeggen, hoe zij dat moeten aanleggen. Wanneer de vermaning van den Czaar zonder uitwerking blijft; zou er niets overblijven, dan eene daadwerkelijke interventie. Maar cene daadwerkelijke in terventie zou zeker grooterc gevaren na zich kunnen sleepen, waarvan allen moeten wen- sclien, dat zij vermeden worden. Het Euro pe es che concert is niet tc kort geschoten, want het bestaat nog en zijn stevig overeind blijven beteokent veel meer, dan zijne on bekwaamheid om aan den plaatselijken si rijd op den Balkan een einde te maken. Wanneer de strijd afmetingen aanneemt, die de formeele oorlogsverklaring nog slechts tol eene technische kwestie zouden maken, zou de veiligste weg voor de mogendheden zijn, hunne bemoeiingen voort te zetten om den nieuwen oorlog te localiseeren, zooals ook is geschied in den oorlog tusschen het voorma lige bondgenootschap en Turkije." Dat zal, zij 't dan ook indirect, niet zonder invloed blijven op den loop van dezen oorlog en vooral op den duur van de nu weder met groote hevigheid uitgebroken vijandelijk heden. Men rekent niet met een langen duur van den oorlog. De afstanden op het oorlogs tooncel zijn betrekkelijk gering, de strijden de partijen staan op korte distantie van el kaar. De beslissende slagen kunnen dus dicht op elkaar komen en wanneer do oor logvoerenden geheel aan zich zelf worden overgelaten, dan zijn zoowel de financieel? als dc militaire krachten voor het voeren van een langen oorlog niet meer toereikend Reeds vroeger is door ernstige mannen, die van den toestand volledig op de hoogte wa ren, de meening uitgedrukt, dat het een ge luk zou zijn, als dc op den duur toch niet te vermijden strijd om de hegemonie' op den Balkan thans werd beslist, nu de partijen vermoeid zijn van den strijd, die is vooraf gegaan, in plaats dat daarmee nog eenigo jaren heen zouden gaan, die zij zouden be steden om zich te versterken. Aan den Balkan. P a r ij s-1 Juli. De dagbladen berichten uit Petersburg: Do Czaar heeft persoonlijk bij die koningen van Bulgarije on Servile aan gedrongen op staking vain de vijandelijk- h'edon en hot onmiddellijk zonden van ge- volmachtigdien naar Petersburg. Als zij weigeren, aai Rusland afzien van zijn a/rbL- trageVoorsteL Weenen, 4 Juli. Volgens de Reichspost heeft bet kabinet-Danew ontslag genomen en zal het vervangen worden door een concen- Lratie-kabinct. Aan bot hoofd van dit kabi net zal optreden generaal Peürow. De opper bevelhebber Savow zou de portefeuille van oorlog op zich nemen en generaal Ratko Dimitriew zou legerbevelhebber worden. Sofia, 4 Juli. De dagbladen berichten, dtat volgons geloofwaardige mededoelingen 1500 Servische soldaten •en 20 officieren ge- vamgön genomen zijn. Saloniki, 3 Juli. De Eivzoncn l/ezetten Gjewgeli na een schitterend gevecht. De Bul garen wei-den bij de vervolging door eene paniek aangetast; zij sprongen in de Vardas, waar een groot aantal soldaten verdronken. De spoorweggemeenschap tusschen Saloniki cn Gjewgeli is hersteld. De koning seinde om 9.40Onze troepen hebben den vijand over dc gcheele linie neergeveld. Wij hebben een groot aantal kanonnen, mitrailleuses en ge weren genomen op verschillende punten. Onze troepen hebben den vijand met de ba jonet verdreven. Belgrado, 3 Juli. Volgens ramingen van militaire kringen, die intusschcn nog moeten bevestigd worden, zouden de Servi sche verliezen tot dusver zijn 7000 dooden of gewonden en die van de Bulgaren 23.0(H) doo den of gewonden en 4000 gevangenen. Om- slreeks 2000 gevangenen zijn in Belgrado aan gekomen. Athene, 3 Juli. Hel hoofdkwartier heeft uil Baltra eene dépêche van de telegrafisten te Nipita .gezonden, die aldus luidtOnze troepen zijn Nipita binnengedrongen. Zij vonden de plaats in brand gestoken door de Bulgaren, die toen zij vluchtten de inwoners vermoordden ook de bewoners van Bojdan- tza. Belgrado, 3 Juli. Het hoofdkwartier bericht, dat de Serven eene volledige over winning hebben behaald in Krivolak. Ue Bul garen hadden op dat punt en bij Petrik ge tracht de gemeenschapslijn van het Servische leger naar het zuiden af le snijden; maar hunne poging is geheel mislukt. De Bulgaren werden aan die zijde op alle liniën terug geslagen met groote verliezen. Belgrado, 3 Juli. Er zijn heden geene bijzonderheden ontvangen over de gevech ten, die sedert vier dagen voortduren aan de oevers van de Zletowska en de Bregalnit- za. Men weet alleen, dat de strijd bloedig is en dat alle korpsen, die aan de actie deelno men, zwaar geteisterd rijn. Do beide eerste dagen van den strijd kostten aan het derde leger nagenoeg 1000 dooden en 3500 gewon den. Vier treinen, die 2000 gewonden, aan voerden, zijn hier aangekomen. Heden avond worden nog drie treinen verwacht. Belgrado, 4 Juli. Volgens inlichtingen uit particuliere bron wordt sedert gisteren een zeer levendig gevecht gevoerd rondom Kotsjana. Belgrado, 4 Juli. (Van den bijzonde ren correspondent van Havas.) Het Servische leger zet zegevierend zijn tocht tegen de Bul garen voort. De strijd blijft steeds harnckkig voortduren. Men schat, dat meer dan 200,000 man met elkaar in strijd zijn. De vierde dag van den strijd eindigde met een gewichtig suc ces voor de Serven, die niet zonder groote moeielijkheid er in slaagden Relsjevar te be zetten, eene stelling van groote waarde met het ooe od Kotsjana. waarvan de inneming! zeer spoedig wordt verwacht. 30 Bulgaarse lie bataillons en SO kanonnen verdedigden dc stelling. Dc Bulgaren vluchtten ten slotte in wanorde; zij lieten verscheidene kanonnen en talrijke gewonden in handen van de Serven. De Inneming van Kotsjana zal het Bulgaar- sche leger tusschen Islip en de grens afsnij den en de rest van de Bulgaarsche strijdkrach ten, die nog tegenstand bieden, in het zuiden in een bonarden toestand brengen Sofia, 4Juni. Danew heeft aan de Griek- sche regeering laten weten, dat aan dc Bul gaarsche generaals bevel is gegeven de vij andelijkheden tc staken. Hij verzocht, dal dergelijko instruction uit Belgrado en Athene aan de troepen zullen worden gegeven. Dc Servische en Grioksehc regeeringen antwoord den, dat zij gezind waren die instruction te geven op voorwaarden, dal de Bulgaarsche troepen vooral zouden teruggaan over de voorloopige demarcatielijn van do betwiste terreinen. Sofia, 4 Juli. Een telegram van den pre fect van Kustcndil bericht, dat eene Servi sche strijdmacht, sterk eene divisie infanterie, twee eskadrons kavalierie cn artillerie, -iste- j*en de Bulgaarsche grens is overgegaan. Zij kwam om S uur des avonds aan op den berg top Tsermok, die gelegen is 10 kilometer wes telijk van den weg van Wantilowgrad naar Kustcndil, en kampeert daar voorloopig. Belgrado, 4 Juli. Er is een bericht me degedeeld, meldende dat de Servische troepen in de archieven Yam hel 31e Bulgaarsche regi ment hét origincele stuk in beslag hebben ge nomen van een bevel van den commandant van de 2e brigade der 4e divisie le Presla, die hel bewijs zou leveren, dat de Bulgaren voornemens waren een aanval te doen op het Servische leger met hun vierde leger, sterk meer dan 100 bataillons en 200 kanonnen. Hel bevel is gedagteekemd van Bagna, westelijk van Kotsjana, 16/29 Juni. Sofia, 3 Juli. De regeering heeft in Athene een krachtig protest laten overgeven tegen de handelwijze van de Grieken tegen over het Bulgaarsche garnizoen van Salo niki, dat met ruw geweld, zonder vooraf gegane waarschuwing ontwapend is, terwijl tijdens de ontwapening een groot aantal Bul gaarsche soldaten ontwapend en de over blijvende naar Griekenland overgebracht zijn. Bulgarije verlangt cene voldoening, sa mengevat in de volgende punten: 1. Onmid dellijke invrijheidstelling van de naar Grie kenland vervoerde Bulgaarsche soldaten en teruggave van hunne wapenen. 2. Ilcrstcl van den vrocgorcn toestand; wcder-toclaling van Bulgaarsche detachementen, overeen komstig de beslaande afspraken. 3. Terug gave van alle gebouwen, die zich in handen bevonden van de Bulgaarsche troepen tc Sa loniki. 4. Ilerslel van de Bulgaarsche vlag in Saloniki, nadat haar eer is bewezen. Wc enen, 4 J uü. Dc Reichspost bericht uit Sofia, dat het Servische leg^r eene ver pletterende nederlaag heeft geleden bij Ovse- polje. Athene, -1 Juli. IIcl hoofdkwartier seint, dat een slag bij iMatsockovo 'de over winning verschafte aan de Grieken, die een aanzienlijke vijandelijke strijdmacht krach tig aanviel. Dc vijand trok in wanorde terug naar Tsidamli. De verliezen van de Bulgaren waren groot, die van dc Grieken onbedui dend. Athene, 4 Juli. De dagbladen zeggen, dal de behaalde overwinningen Griekenland in staat zullen sitellen zijne grenzen uit te zetten. Dc Embros bericht, dat het Bulgaarsche gezantschap in den loop van den dag zal ver trekken. De Kamer zal heden namiddag de voor lezing aanhooren van eene koninklijke bood schap. Daarin zal eene schels gegeven wor den van het geschiedkundig verloop der Balkanoorlog cn de mecning worden uitge drukt, dat dc houding van Bulgarije eene officieuse oorlogsverklaring inhoudt. Par ij s, 4 Juli. De Teraps meent te we ten, dat lot uitvoering van de besluiten, die in Londen zijn vastgesteld in den loop van de reis van president Polncaré, de Fransche regeering bare vertegenwoordigers bij de grootc mogendheden heeft opgedragen hun aan de hand te doen, dat hei met het oog op de gebeurtenissen aan den Balkan nuttig zou zijn, dat alle mogendheden hunne ge hechtheid aan eene politiek van non-inter ventie kenbaar maakten. De-eerste antwoor den, die werden ontvangen, zijn, zegt de Temps, volkomen gunstig. Sofia, 4 JulL Tot gistermiddag zijn 25 officieren en 3000 soldaten van de Servische divisie van li-mok gevangen gemaakt met zes stukken veldgeschut en twee stukken berggeschut. Weenen, 4 Juli. De Reichspost bericht uit Sofia: De slag woedde gisteren in Ovcc- polje gedurende elf uren. Het Servische leger was gedwongen naar Uskub terug te kee- ren. De Montenegri^fcn sLreden met de Ser ven. Sofia, 4 Juli. Twee Bulgaarsche batail lons versloegen lieden morgen drie Servische bataillons in dc buurt van Tzartzeria. Zij maakten 5 officieren cn 200 soldaten gevan gen en namen 7 kanonnen. Athene, 4 Juli. Minister-president Ycni- zelos las eene koninklijke boodschap voor, waardin wordt verklaard, dat met liet oog op de Bulgaarsche argU$t leger cn vloot bevel ben gekregen voorwaarts te gaan. Hij las verder een telegram voor, berichtende dat de Grieken 60 kanonnen genomen hadden. Dit lokte cene onbeschrijfelijke geestdrift uit. Parijs, -1 Juli. Ten aanzien van het arti kel van dc Temps verklaart men, dat de Bal- kanpolitick van Frankrijk niet is veranderd. De Fransche en Engelschc regecringen zijn steeds door dezelfde inzichten bezield. Dc ver tegenwoordigers van Frankrijk, ingelicht dat dezelfde inzichten voortduren, hebben daar van mcdcdceGng gedaan aan de mogendhe den. Maar er is geen enkele nota overhan digd en gce.n voorstel geformuleerd. Dc mo gendheden behoefden dus volstrekt geen ant woord te geven. De Bulgaarsche voorstelling van den strijd, die thans in Macedonië wordt gevoerd, vindt men in dc Agoncc Bulgare. Dit officieuse or gaan van de regcering te Sofia is gemachtigd, alle berichten uil Belgrado, die gewagen van overwinningen over het Bulgaarsche leger, be slist tegen te sproken. Na de eerste Servische uitdagingen, gingen de Bulgaarsche troepen, nadat zij dc Servische aanvallen hadden af gewezen, lot den aanval over en bezeilen daarbij eenige plaatsen op don rechteroever van de Slatowsku-rivier. De Bulgaren slaak ten hierna, overeenkomstig hel hun ge;•.■■ven bevel, het vuur en trokken zich in hunne vroe gere stellingen op den Linkeroever van do Slatowska terug. Naar de Serven werden par lementairs gezonden, om heil ophouden mcl vuren te verlangen. De Serven hielden ech ter de parlementairs achter cn ondernamen een algemeenen aanval met alle troepen. Dat Is do aanval, die in de berichten als cene ver volging wordt aangeduid. In den namiddag van 2 Juni viel het gelieele Servische 1 r opnieuw aan, maar werd met groote verliezer teruggeslagen. Dc Köln. Ztg. komt op grond van een on derzoek van de berichten, die uit dc vers hit- lende hoofdsteden van de Balkanstaten zijn ingekomen, tot de slotsom, dal in weerwil van al hun ontkennen dc Bulgaren op het groot ste deel van hel front den aanval zijn begon nen. liet is mogelijk, dal voorposten in kleine schermutselingen met elkaar si mgs waren ge raakt. In ieder geval echter zijn daarna dc Bulgaren met volle beslistheid a invallend op getreden. In het zuiden aan de Egcïschc zee overmanden zij de zwakke vooruitgeschoven Griekschc troepen bij Orblno cn namen eene compagnie gevangen, die zich niet meer kon terugtrekken. De linker Bulgaarsche vleugel kwam daardoor met den rechter op gelijke hoogte en ging in ecne lijn ten westen van hel Tacliinomccr lol aan hot reeds langer bezette Kilkis. Gelijktijdig rukten van Doirun uit sterke Bulgaarsche krachten op tegen de aan den linker Yardaroever slaande Servische voorposten; zij namen Gewgeli en verstoorden daarmee dc verbinding tusschen Grieken en Serven. Gewgeli ligt aan den ingang van een pas, die soms slechts voor den spoorweg ruim te laat, en is van bijzonder gewicht door de brug, die hier de rivier kruist. In de vlakte van Kotsjana en Islip hadden de Bulgaren zich bij verrassing op de Serven geworpen, naar schijnt met do bedoeling, daardoor de bedreiging van den weg van ICo'omanovo over Egri Palanka naar Kustcndil af te wen den en zich verder in het bezit van den lin ker Vardaroever bij Köprulu mot zijne brug te stellen. Het bezit van de overgangen over de snelvlietende rivier is hierom van zooveel belang, omdat er maar weinige bruggen zijn; van Köprulu tot Gewgeli b.v. is cr nog maar ééne brug bij het slation Kriwolak van den spoorweg Saloniki—Uskub. Ook deze over gang moet in handen van de Bulgaren zijn ge vallen. Na aanvankelijk terugwijken zijn de Ser ven daarop in dc ylaktc van Kotsjana cn Islip den aanval begonnen en zijn, volgens hunne mededecling, in zwaren strijd een eindwecgs vooruit gekomen. liet inocielijkste werk, liet afdwingen van den overgang van Kotsjana naar Kustcndil-Docbnitza, moet nog worden verricht Op het noordelijke front, vaii Sofia tot Widdin, is tot dusver nog geen strijd ge voerd. Kiew, 3 Juli. Dc zuidwester spoorweg heeft de aanneming van naar Rumenië be stemde goederen geweigerd, omdat de Ru- incensche spoorwegen alle vrachten, behalve militairen, afwijzen. Bukarest, 4 Juli. Gisterenavond heeft de ministerraad gedurende drie uron beraad slaagd over den vorm van het bevel tot mo bilisatie, dat des avonds in het regeeringsblad werd afgekondigd. Het bericht van de mobilisatie ia met vreug de begroet door do bevolking, waaronder eene groote geestdrift voor den oorlog hderscht. Heden middag wordt een kroonraad ge houden, waaraan de kroonprins en de ehe4 van den gcneralen staf zullen deelnemen. Het

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1913 | | pagina 1