PJ II DE EEMLANDER". Maandag 14 Juli 1913. BUITENLAND. FEUILLETON. Da Klokken die verklonken. 12"* Jaargang De tweede Balkan-oorlog. H\ 12 Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. Uitgevers: VALKHOFF Co, ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden voor Amersfoortf 1.00. Idem franco per post 1.50. Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) - 0.10. Afzonderlijke nummers 0.05. Deze Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertentiën gelieve mon liefst vóór 11 uur, familie- advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 16 regelsf 0.30« Elko regel meerO.IO. Dienstaanbiedingen 25 ccnt.s bij vooruitbetaling. Grooto lettors naar plaatsruimte. Voor handel en bedrijf bestaan zeor voordoeligo bopalingon tot het herhaald advorteoron in dit Blad, bij abonnement. Eono circulairo, bovattondo do voorwaarden, wordt op aanvraag toegezondon. Kennisgevingen. Burgemeester en Wethouders van Amersfoort, Gezien de aanschrijving van den Commissaris der Koningin in de provincie Utrecht van 22 Mei 1813, 4e Afdeling, n«>- 2081/1761 Brengen ter kennis van de verlofgangers der Landweerlichting 1906, -j dat- de wapens, de Meeding en uitrustingstuk l;en en hot ledergoed, zoomede de regiementon of dienstvoorschriften aan 'hen bij vertrek met verlof medegegeven of later uitgereikt, ingevolge bet be paalde bij het derde lid van art. 31 der Landweer- wet, door hen zullen moeten worden ingeleverd Edat dio in eve. mg ZR1 moeten geschieden op Maandag 28 Juli 1913, .des voormiddags te 9 ure, m hel Gymnastieklokaal der Infanteriekazerne te Amersfoort dal zij bij de inlevering in burger kleeding dan wel in unifonaklcéding kunnen verschijnen, in het luatstc geval moeten zy voorzien zijn van dfc noodigc burgerklceding, om daarin gekleed weder .huiswaarts te kecren. p Wordende voorts de aandacht van belanghebben den op (ie volgende bepalingen gevestigd a. indien een verlofganger der Landweer wegens Rek to, verblijf buitenslands of andere geldige redenen verhinderd is^ persoonlijk de wapenen, <lc kleeding- en uitrustingstukken, het ledergoed cn de reglementen en dienstvoorschriften m te leveren, dan is, hij of zijn, bij onmacht zijnerzijds, zijne naaslbeslaanJen gehouden, jer voor "te zor gen. dat dc mievering door een ander geschiedt. Van de geldigheid der redenen van verhindering mc-et blijken uit een bewijs, afgegeven c.q. g-Ioga liscerd, door den burgemeester en bij de inlevering over lo leggen d°°r den persoon, die namens den verlofganger lot de inlevering verschenen is b. dat, volgens art. 52 der aangevulde en gewjj zigae Landwecrv.et strafbaar is de verlofganger der Landw©er, die zonder geldige reden, de hierboven sub a. .genoemd© voorwerpen, hetzij in hun ge heel. hetzij gedeeltelijk, niet inlevert, wiens wapen'cn, ledergoed, kleedmg- of uilruslingstuk- ken, reglementen of dienstvoorschriften na inleve ring niet in voldoenden stoat worden bevonden oi die wapenen, ledergoed, kleeding- «n uitrusting- Stukken. reglementen of dienstvoorschriften, aan «en ander behoorende. als de zijne inlevert Amersfoort, 12 Juli 1915. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, A R. VEENSTRA, L-s. VAN RANDWUOK. Politiek Overzicht Vredesvooir-uitzïchfen. Wederom opent zicli het uitzicht, dat het vrede zal worden in hot zoo zwaar geteister de Balkangebied. Rusland heelt met bekwa men spoed gevolg gegeven aan hot verzoek van Bulgarije om pogingen te doen tot sta king van de oorlogsopera tién. Het heeft den wensch om de vijandelijkheden te doen op houden in Belgrado en in Athene kenbaar ge maakt niet als een Bulgaarsch verzoek, maar als zijn eigen wensch, en heelt het verlangen doen kennen, dat de vijandelijkheden verder zouden blijven rusten en dat de partijen ver tegenwoordigers naar Petersburg zouden zenden om over het herstel van den vrede Ie beraadslagen. Dit denkbeeld is, zooals be kend is, ook in een vroeger stadium van den oorlog geopperd.. De verwezenlijking er van is toen hierop algestuil, dat Bulgarije ver klaarde te blijven staan op zijn niet Servië gesloten verdeelingsverdrag. Of Bulgarije dit standpunt inmiddels officieel heeft prijs ge geven, is niet bekend. Men schijnt echter aan te nemen, dat het verdrag stilzwijgend als niet meer beslaande wordl aangemerkt. Daaruit zou volgen, dat dc besprekingen te Petersburg, waarmee dc groole mogendhe den vroeger allen instemden, met cenige kans van slagen zouden kunnen plaals heb ben. Het spreekt van zelf, dal Bulgarije, om lol den vrede met zijne tegenstanders te ko men, moet afzien van de lot dusver hardnek kig vastgehouden grenzen van het vroegere verdrag. Het moet bereid zijn toe te geven aan de aanspraken van de Serven en Grie ken; hoever dat is natuurlijk de moeiclijke kwestie. Of de Russische bemiddeling in Belgrado on Athene succes zal hebben, is no;.! onzeker. De beide regeeringen hebben zich voorbe houden hun antwoord op het Russische voor stel te laten afhangen van het door hen ge zamenlijk daarover te voeren overleg. In Ber lijn ls men daarover inlusscihen nogal opti mistisch aan de Frankf. Ztg. wordt geschre ven Al moge door de militaire overwin ningen het zelfbewustzijn en ook dc gebietls- aanspraken van de Serven, en waarschijnlijk nog meer van dc Grieken, sterk zijn toegeno men* het is toch nauwelijks te betwijfelen, dat de door Rusland in overweging gegeven conferentie tot stand zal komen, al geschiedt dal ook met dc gebruikelijke reserves. Ook is met zekerheid te verwachten, want liet is natuurlijk, dat Rumcnié aan deze confe rentie zal deelnemen,"nu het nog op hol laat ste oogenblik voor de te verwachten staking van de vijandelijkheden de Bulgaarsche grens is overgegaan en bezig is hel gebied van Bulgarije, waarop het reeds lang aanspraak heeft gemaakt, in ieder geval te bezetten. Het verwekt geene verrassing meer, dat Bulgarije geen verzet biedt tegen dezen intocht der Rumenen. Men was daarop voorbereid, niet alleen omdat Bulgarije in zijn tegenwoordi- gen toestand den'strijd met Runienic vol strekt niet meer kan wagen, maar ook omdat men aanneemt, dat het reeds besloten was, in den vorm van militairen dwang zich te laten ontnemen wat het Rumenië lang had moeten toestaan. Onzeker blijft dc vraag of Rumenic zich nu met de lijn Tuturkai— Baltsjik zal tevreden stellen of wel de linie Koeslsjock—Varna verlangen en bezetten zal. In ieder geval wil Rumenic nu met een territoriaal ruilpand in de hand medewer ken aan de definitieve regeling van de toestan den aan den Balkan cn er voor zorgen, dat door die regeling het evenwicht op den Bal kan niet tol zijn nadeel wordt gestoord. Zoo valt aan Rusland in deze nieuwste phase van de Balkangeschillcn minder de rol van den scheidsrechter dan die van den bemiddelaar ten deel, die het gewoonlijk geen van de belanghebbenden naar den zin maakt. De regeling van de zaken op den Balkan treedt nu in eene nieuwe phase. De moeielijkhodon, in zoover dc aanspraken van ieder dei- betrokkenen in aanmerking ko men, zijn er niet minder op geworden, maar de nadruk waarmee zij zich doen gelden, is minder krachtig dan vroeger. Dc behoefte aan rust en vrede moet, behalve bij Rumenië, dal nog geheel versch maar gelukkig in den grond vreedzaam van aard is, bij alle andere naast belanghebbenden zeer groot zijn, want tot groote krachtsinspanning zijn ook de tegenwoordige overwinnaars niet nicer in staal. Zoo opent zich ook voor hen, die de Balkanzaken voorzichtig beoordeclon, de hoop, dat het niet alleen zal komen tol den definitieven vrede met Turkije, maar ook tol een vrede van eenigen duur onder de Bal- kanstaten. Uskub, 12 Jul i. Dc in het hoofdkwar tier van dc verschillende legers ontvangen bulletins vermelden heden geen enkel be langrijk feit, maar slechts enkele schermut selingen, die dc in uitvoering zijnde concen tratie niet schijnen, te vertragen. A tli c n e, 12 Juli Dc Kairi bericht de bezetting van Dcdeagatsch door- morincde- taciiemcnte». Ilcl bericht is niet officieel. Tweede t c 1 e g r a m. De dagbladen be richten, dat de rcgcering het voorstel van een wapenstilstand heeft afgewezen. P a r ij s, 12 Juli. De Temps bericht uil Londen: Uit Belgrado wordt bericht, dal de Serven Rustendil hebben bezet- Be 1 g r a d o, 13 Juli. Volgens berichten uil Uskub zet het Servische leger zijn voor- waartsohen marsch voort. IIol gerucht kropt, dal Bulgarije er in heeft toegestemd recht- streéksche besprekingen aan te knoopen met Servië en Griekenland. Uskub, 1 3 J u 1 i. Gister is cenc concen tratie-beweging begonnen, die gevorderd werd door de verplaatsing van het apcralie- veld, dat nu gaal in de riohlng van Egri Pa- lanka. Hel leger van generaal Uimitriew ver ontrust nog het Servische leger, dal tegen Kotsjana heeft geopereerd, maar alle aan vallen zijn teruggeslagen. Men gelooft aan ecne groote samentrekking vau Bulgaarsche troepen te KustendiL Dc nieuwe Balkan-oorlog zal hel niet in lengte winnen van den vorigen, maar is nog oneindig bloediger. Dc 'slachtingen in de beide laatste weken zijn verschrikkelijk. Be paalde opgaven van de geleden verliezen zijn .niet te krijgen; maar men schat het ge tal der dooden en gewonden te zamen op meer dan 50,000. Dc Bulgaarsche verliezen bedragen waarschijnlijk in totaal 25,000, de Servische ruim 15,000 man, en dc Grieken geven toe, dat zij 10,000 man verloren heb ben. De gewonden, die in Belgrado zijn aan gekomen, hangen droevige tafereelcn op van dc verwoestingen, die zijn aangericht onder de elkaar bevechtende legers. Zoo vreosolijk was het bloedbad, dat de sanitaire dienst dc grootste moeite had om de gewon den Le verlossen uil de in lioopcn opgesta pelde doode menschen en pAarden, ver mengd met stuk gescholen oorlogsninlci iecl Soifa, 12 Juli. Uit geloofwaardige bron verneemt men, dal de oorlogvoerende par tijen aan Rusland alle volmacht hebben gege ven ten einde een modus le vinden voor het staken der vijandelijkheden. Saloniki, 12 Juli. (Hel Bulgaarsche leger heeft, toen het Serres verliet, 70 nota belen weggevoerd, van wie 20 moeten zijn vermoord na afschuwelijke martelingen. l)e bisschop van (Doiran on 30 notabelen, die gevangen zijn gemaakt door de Bulgaren, zijn nooit in Serres aangekomen. Zij moeten onderweg vermoord ziju. Athene, 12 Juli. Bij hun vertrek uil Serres vermoordden de Bulgaren 200 aan zienlijke ingezetenen waaronder de directeu ren van dc Oosterschc Bank en heft gymna sium. Eveneens vermoordden ze 100 Grieken te Demirhissar, onder wie de metropoliet. Zij staken verscheidene dorpen in brand. Athene, 12 Juli. Koning Konstaitiijn heeft den minister van buitenlandsche zaken een telegram gezonden, waarin wordt gezegd: De zesde divisie rapporteert, dat Bulgaar sche soldaten, die uitvoering raven aan liet bevel van een kapitein, op do binnenplaats van eene school hebben opgesloten den metro poliet van Demirhissar, twee priesters en 100 notabelen, die zij vermoordden. Door hel op graven van de lijken werd de misdaad be vestigd. Bulgaarsohe soldaten verkrachtten jonge meisjes. Een meisje bood tegenstand; zij werd gedood cn het lrjk werd in stukken gereten. Protesteert bij de vertegenwoordi gers van de mogendheden tegen deze monsters in menschcngedaanteprotesteert cn ver klaart, dat ik mij tol mijn leedwezen genood zaakt zal zien als wreker op to treden om dezen monsters schrik in te boezemen en hen er toe te brengen, dal zij nadenken, alvorens zulke misdaden Le bedrijven. Het telegram van den Koning verwekte in Athene een diepe toorn en verontwaardiging. Athene, 12 Juli. Dc commandant van de 7c divisie seint, dat Serres geheel verbrand is, behalve de mohammedaansche en joodsohc wijken. Vrouwen en kinderen zijn in groot aantal vermoord of verbrand gevonden in dc huizen. Er is gebrek aan brood in dc stad, 20,000 personen zijn zonder onderdak. P a r ij s, 1 7 J u 1 i. Dc Bulgaarsche minister raad heeft aan alle Bulgaarsche gezantschap pen in het buitenland geseind, dat zij moeten protesleercn logen de beschuldigingen van door Bulgaren gepleegde wreedheden, opdat onmiddellijk een onderzoek kunne worden ingesteld. K o n s t a n li n o p c 1, 13 Juli. Dc Bul gaarsche metropolieten te Monastir, Ochrida Yikar en Prilcp zijn hier aangekomen om zich bij de Porte te beklagen over do geweldda den, die volgons hen door dc Serven legen de Buigaren zijn gepleegd. Saloniki, 1 2 J u 1 i. De blokkade van de kust tot aan Kavalla is gisteren opgeheven. De correspondent van de Daily Telegraph, die twee slagvelden heeft bezocht, waaron der dat van Lakhanc, waar verleden Zon dag eene Bulgaarsche brigade verslagen is, verhaalt hel volgende feit, dat kenschetsend is voor de verwoedheid, waarmee dc" strijd wordt gevoerd. Zes iBulgaarsdhe kanonnen waren opge steld achter verschansingen, die door infan terie waren bezet. Twee Grieksche cvzonen hadden een broeder, die Zaterdag gevangen was gemaakt. Den volgenden dag hadden zij zijn lijk verschrikkelijk verminkt terug gevonden. De beide soldaten zwoeren hem le zullen wreken. Toen verleden Zondag ccn bajonctaanval van de Grieken door dc Bulgaren werd ge stuit, slaagden de beide soldalen cr nictle- min in, zich een weg le banen door de Bul gaarsche infanterie. Zij staken samen de 400 Meters over van den heuvel, aan welks top dc kanonnen waren geposteert. Zij wierpen zich met woede op de ongewapende artil leristen en richtten mei hunne bajonetten ccn afgrijselijk bloedbad onder hen aan. Bul gaarsche officieren velden hen ten slotte mol revolverschoten neer. Toen dc Grieken de stelling hadden ver- mecsterdj vonden zij 37 lijken van Bulga ren, "Vain bajonetsteken doorboord, om de kanonnen. De Grieksdhe soldaten hadden met hun beiden de artillerie lot zwijgen ge bracht. Ik hob de vermeesterde kanonnen gezien In de nabijheid, op een pas gedolven graf, lag ccn cv zone geknield. 'Iiij heeft mij het incident verhaald cn voegde cr met tranen in de oogen bij, dat liij nu dc eenigc overle vende van vier broeders was. In Wecnen gelooft men, volgens' een be richt van de Frankf. Ztg., in de welingelich te kringen, dat ecne hervatting van den strijd op groote schaal uitgesloten is. Sedert Donderdag hecrscht er in alle liniën rust; de dooden worden verbiand.cn begraven, de gewonden weggevoerd. 1 De correspondent van de Daily News, Francis Mc Cuilagh, heeft op last van de Servische rcgcering het land moeten verla ten. Hij had aan zijn blad een verhaal ge daan van dc vernederende behandeling, die Bulgaarsche krijgsgevangenen in Belgrado hadden moeten ondergaan. (Bukarestt, 112 Juli. Dc ministerraad heeft besloten het parlement den 16en bij een te roepen. Dc zitting zal één dag duren en moet dienen om verschillende wellen, die door de omstandigheden noodig zijn gewor den, le doen aannemen. Dc voorwaartschc marsch van de Ru- mcensche troepen in de richting van Tutu- ka i, Dolrics cn Ballsjil wordl voortgezet overeenkomstig het programma Sofia, 1 2 J u l i. Dc Rumeensche kavai- lcric verscheen gister namiddag in dc dor pen Dclijoessocf cn Kocjoessl van liet arron dissement Dobrics. Dc Rumenen bezetten in den morgen liet telegraafstation Tsjiloets»' keui en rukten op naar Dobrics. B u k a r e s t, 12 Juli. De marsch van het Rumeensche leger in licl Bulgaarsche ge bied werd heden voortgezet zonder beletsel te vinden. Sebastopol, 13 Juli. Dc Bulgaarsche kruiser Nadjesda en de zes Bulgaarsche tor pedobooten zijn gisteren hier aangekomen. 1'a rijs, 13 Juli. De Temps bericht uit Petersburg, dat dc Bulgaai'schc kruiser Nadjesda cn zes Bulgaarsche lorpedoboolen in Sebastopol zijn aangekomen, opdat zij niet dc Rumeensche viool zullen behoeven te be vechten. De inmarseh van hel Rumeensche legct in het Bulgaarsche gebied geschiedt op twee punten: in de Dobrocdsja cn aan den Do- VICTOR RAKOSI. 2 Uit het Hongaarsch vertaaald door JENÖ SE BESTYÉ.V en J. A. RA ABE Jr. De beido studenten gingen voor het raam laan. „Hoe zullen wij vandaag wegreizen bij zoo roote drukte?" vroeg Puskas, die met erbazlng de levendigheid op straat gade- loeg. Siméndy ,gaf geen antwoord. Ook hij keek naar builen. Welk een opgewonden menigte cn tooh, hoe bekoelt deze zoodra zij de uniform heeft aangetrokken! Dan kent die schare geen liefde, geen afgunst, geen ge hoorzaamheid. Zaj denkt niet, maar- voert uit. Haar oogen zijn steeds gericht op één """punt: op den Keizer. Zoodia deze, zijn arm dtstrekkend, een land of voilk aanwijst, ko nen de honderdduizenden in beweging en louwen er op inen de anders met het meosch'dom Strijdende (dood zet met een tevreden grijns de poort van zijn donker rijk jw&Jd open,0 Keizer, strek nw arm niet aft! 'SimAndy zuchtte dfèp» Zij verlieten het «Snster en gingen naar den portier, waar zij Informeerden, of zij vandaag met al dat ru moer nog vertrekken konden. -Jawel, heeren. De trein haar Holland ver trekt om elf uur tien cn de omnibus naar 'l station rijdt om half elf weg!" «Hij belde drie maal, waarop Johann verscheen. „Johann, breng de bagage van dc heeren naar heneden voor den omnibus van half elfl" Johann was 'n aan den Keizer verknocht onderdaan, maar tevens zeer belust op fooien. Deze twoc eigenaardigheden hielpen elkaar, terwijl hij onder het inpakken met de stu denten over den Keizer sprak. Toen hij nog bij het Kurassiersrcgiment Graf Gessier no. 8 diende, trad eens plotseling de Keizer binnen bij het „HauptrapportDe Keizer plaatste zich naast den kolonel en hoorde de zaken aan. Een van de Iwaalfmaanders vroeg aan den kolonel toestemming om le mogen duel- leeren met zijn luitenant, daar deze hem een oorvijg gegeven had. „Wees zoo goed, kolonel, le bedenken, dat ook ik eenmaal de officiers-uniform hoop te dragen en dus verplicht ben deze schande uit te wisschen." De Keizer, in toorn ontstoken gaf bevel dat de luitenant moest duelleeren op de zwaarste voorwaarden. En de twaalfmaander doodde hem. Daar bij Johann de begeerte naar een drinkgeld ontwaakte, begon hij nu een ver makelijke soldatengeschiedenis te vertellen, waarin de Keizei' niet betrokken was. Hij overwoog 'bij zichzelf aldus: „Jiöt komt het meest aan op het (verhaal; als de heeren veel lachen zullen ze ook een groole fooi geven; dan moet iZijne Majesteit daar maar aan opgeofferd worden". En hij vertelde hoe de beminde der keukenmeid vanden kolo nel, een korporaal bij de kurassiers, met een sigaar het vaandel doorbrandde, dat ze sa men bekeken terwijl de kolonel en zijn fa milie afwezig waren. En hoe de kolonel, bij het eerstvolgend militaire feest het vaandel ontplooiend en hel gaatje bemerkend, naar aanleiding daarvan ccn roerende rede hield, er op wijzende als een teeken van het held haftig gedrag van het regimc-nt. De spraakzame sinjeur ging voort met hel vertellen van zijn fabeltjes lot aan den om nibus toe, cn bij stopte zijn woordenvloed eerst, toen hij de 50 pfennig per persoon in zijn hand voelde. Blijkbaar was hij van stu denten een dergelijke vrijgevigheid niet ge woon, tenminste hij bedafikte onderdanig, wenschte goede reis cn sprong met een luid „Leve de Keizer!" \an <len omnibus af. De muur van soldaten opende zich voor een oogenblik, dc omnibus reed er doorheen naar liet vrijgehouden midden der straat, en rammelde vlug voort naar hel station. Zij zaten bovenop het groote blauw- en-witte gevaarte. De helft van den weg hadden zij ongeveer afgelegd, toen hel gedonder weerklonk der kanonnen op de Rathhaus-plalz, als sein dat de Keizer zijn tocht naar het station had aangevangen. Plotseling waren alle ven sters hel verlicht. Bengaa'lsch vuur werd allerwegen op staken ontstoken, clcctrische booglampen schitterden bij iederen stap, tromgeroffel en geschetter der (trompetten weerklonk, scherpe commandoes lieten zich hooren, en do soldaten presenteerden het ge weer. De lucht was vervuld met luide jubel kreten.,.. daar overstemde eensklaps de militaire kapel het rumoerop ioderen hoek bliezen de muzikanten het iHohenzol- lern-lied. Hert geheel geleek op 't gebrul van duizend heesch geworden reuzen, op het razen van duizend verblinde Cyclopen De omnibus bleef bij dc nadering des Kei zers op een plewi -een weinig opzij af staan. Een honderdtal ruiters van de blauwe lijf wacht kwamen aantrappclcn. De hoefijzers vonkten op de stcencn, fier als zwanen hiel den de edele rossen den kop omhoog. En toen, gezeten naast de Keizerin in een met vier zwarte hengsten bespannen koets, kwam hij naderde Keizer De paarden snoven, al steigerend voort stappend, van ingehouden vuur; de zilveren leidsels blonken en ritselden. De Keizer was gekleed in sneeuwwitte uniform, op de borst een zilveren plaat van zwarten adelaar, een zilveren helm, waarover een gouden ade laar zijn vleugels uitbreidde, op het hoofd. Zoo (maakte 'liij den indruk van een Ger man nschen god uit de Skandinavische my thologie Voortdurend salueerend het hij intusschen zijn open, koenen blik gaan over den onbeweeglijkcn muur zijner solda ten De Keizerin boog onophoudelijk met stillen glimlach, als wilde zij zeggen: „Dank, dank, ook ik heb iWiiKhelm zoo lief." Daarop volgden de Keizerlijke prinsen Eén, twee, drie, vier zonen De kroonprins, gekleed in de uniform der lijfwacht van Frederik den Grooten, met de eigenaardige bisschopsmutsen nog drie kleine kereltjes in marine-pakjes, allen ver gezeld van hun gouverneurs. De kroonprins zag er ze-er ernstig uit, misschien drukte de muts zijn hoofd te veel.De kleine ma troosjes klapten in de handen en zwaaiden met hunne barettenDit zijn nog geluk kige kinderen'.». Een honderdtal ruiters van de roode lijfgarde sloot den stoet en het schmiwsoel was voorbij. Uitgeput viel Puskas terug op dc bultig De brave kerel had aan één stuk door uit alle macht slaan juichen en zwaaien met zijn hoed. Ook Siméndy duizelde het, ver» blind en verdoofd als hij was. liet felle licht verblindde, het luid rumoer verdoofde hem, cn alles te zamen deed hein duizelen, 't Leek hem een droombeeld toeEen uitbarsting was het der gezondheid van honderdduizen den, een hymne aan de eenheid, 't gevoel van eigenwaarde, en de energie van het Üuilscho volk. Toen de Keizerlijke stoet uit het gericht' verdwenen was, dronk de menigte, als wilde zij nog een wijle genieten van deze feeërieke, pracht, haar terughouden als 't ware, ge-, weldig naar voren, zoodat zelfs de muur van soldtaen even aan 't wankelen werd ge bracht Een vrouw werd schreeuwend tot dicht hij den omnibus gedrongenMet een luiden kreet hief zij haar kindje, dat groot gevaar liep plat gedrukt te wordenJ omhoog. Puskds, een ingeving krijgend, hooa zich voorovor naar hot kind, en trok het op) den omnibusZonder zich lang té beden»! ken grepen zij toen samen ook do vrouvfi vast, en trokken haar op hot voertuig, opdat niet, door den stroom meegesleurd, van- haar kleine gescheiden zou worden. De ora-j nubus baande zioh daarna met behulp van', do bereden politie een weg door de menigte.] Toen mon het station naderde, maakte de niet onknappe arbeidersvrouw aanstalten omj af te stappen en sprak op warmon toon ttow de Studenten* Wordt vervolgd*

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1913 | | pagina 1