Up den lerpenberg. N°» 158 DE EEMLANDER' Vrijdag 2 Januari 1914. JBUITEN LAND. FEUILLETONT 12" Jaargang^^ Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. Uitgevers: VALKHOFF Co. ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden voor Amersfoortf l.^O. Idem franco per post1.5<K Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) - IO. Afzonderlijke nummers O.05. Deze Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Adveilenltën gelieve men liefst vóór 11 uur, familie advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureau: UTRECHTSCHESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERT EN TIËN: Van 15 regelsf O.ÜO, Elke regel meer- 0.10, Dienstaanbiedingen 25 ceil 18 by vooruitbetaling. Groote lettors naar plaatsruimte. Voor handel en bedrijf bestaan zeer voordeelige bepalingen tot het herhaald adverteeren in dit Blad, bij abonnement, Eene circulaire, bevatteudo de voorwaarden, wordt o$ aanvraag toegezonden. Nieuwe.jaar. 'n Preek? Wel neen lezer, gij hebt 'n betere gehoord, toen gij Woensdag avond, ter ver vulling van uw Oudejaarsavondplicht, ter kerke waart bij uw predikant (was het mis schien voor het eerst in het oude jaar?); en nadien zult gij er nog heel wat hebben moe ten aanhooren van uw* preekgrage tantes. Geen preek dus. 'n Nieuwjaarswensck dan, ai of niet op lijm? Dat nog niinuer lezer; gij hebt reeds zoo veel goede wenschén in ontvangst moeien n iien, dat gij slelhg diep te beklagen zoudt indien zelfs maar de oprechte helft er in vervuiling trad. Hot is vandaag de eerste maal in het jonge dat ons blad onder de oogen der lezeia oint en daarom achten wij het nuttig even ons oude geluid te doen hooren. Er bestaal op Nieuwjaarsdag bij de meeste menseden 'n lichte neiging om alles met andere oogen aan te zien. Zij zijn op Nicuwjaaisochtend om waaid met n eenigszins zonderling gevoel, ze hebben vreemde gewaarwordingen en alh s lijkt heel anders dan gewoonlijk. Iloe dat komt? Ucn, misschien omdat zij r ontwaakt zijn dan gewoonlijk, liet is ui n algemeen verschijnsel, dat de di u.,. len Januari „uitslaapt". Wil men nel nieuwjaar in „luiheid" beginnen? Is dal de praktijk van de goede voornemens en beloften, den vongen avond afgelegd? Oc\i neen, niet zulke zwartgallige gedachten, men ging eenvoudig wat laat naar bed en wil hel nieuwjaar „uitsjapen" Ziehier dus de verkla ring: n Solied mensch is in deze winter maanden niet gewend om bij daglicht wakker te wuiden; iai.uuur die vreemde gewaarwor dingen, waarover wij spraken. En misschien zouden deze ook nog op n andere wijze ver klaard kunnen worden: Gij hadt misschien 'n Nieuw jaarskalertje van wege uw Oude- jaarsavondvieriug met punch van t Beertje of al te veel chocolademelk met oliebollen. En wilt gij nog 'n derde verklaring? Hel bewustzijn, dat n hoogst belangrijke dag aan brak, de dag, waarop de 3 van ons jaartal veranderde in 'n 1, zoodat gij uw brieven in l vervolg dateeren zult met 1913 (zelfs onder onze lezers zijn er nog wel enkele snuggeren, die zich in de eerste weken vaak genoeg ver gissen zullen, „men moet er aan wennen"); de dag, waarop gij uw nieuwe scheurkalender moogt ophangen, tenzij gij zulks gisteren avond reeds gedaan heul als 'n symbolische handeling, toen de 12 slagen van O. L. Vrou wetoren de middernachtelijke stilte verscheur den om 1913 en 1914 van elkaar te scheiden: de dag ten slotte, waarop gij door allen, die het op uw beurs gemunt hebben, met heil beden ca zcgenwenschen overladen wordt. Allemaal feiten dus, welke den len Januari lot 'n hoogst belangrijken dag in ons leven maken. En het is 't voorgevoelen daarvan, in samenwerking met de twee reeds bovenge noemde oorzaken, welke de ongewone ge waarwordingen reeds bij uw ontwaken wek ken. Aldus gepraedisponeerd om alles met an dere oogen 2an te zien, staal gij op, begluurt uw vrouw, wcLker lente gij, geheel tên on rechte, sinds gisteren plotseling gevloden waant, kijkt uil uw raam, hoe 1914 ook de wereld builen uw huis 'n geheel ander aan zien gegeven heelt, ziet straks uw huisge- nooten en vrienden er op aan, hoe die er wel uilzien in het nieuwe jaar, en, wanneer gi) nog niet geheel ontnieuwjaard zijl, zult gij ook heden avond nog ons Dagblad ter hand ne men met vage veimoedens, dat ook daarin wel iets veranderd zal zijn. Nous voila hij het punl van uitgang terug. Het was niet om te m&eken, lezer, niet om zalvende wenschen ui^'tekspreken, het is lou ter om u gerust te stelten, dat wij in dit jonge jaar al dadelijk óns geluid willen doen lioureu. En dit geluid zal u precies zoo in de ooren klinken als in 1913; wij zijn precies de- zeiidc gculevcn als verleden jaar en zullen dezelfde blijven. Wij zuilen voortgaan U da gelijks steeds meer lezenswaardig nieuws aan tc bieden, niet om uwe nieuwsgierigheid ccn uwer weinig ongunstige eigenschappen te voldoen maar om U nuttig en aangenaam bezig te houden en zoo volledig mogelijk op de hoogte te stellen van al wal er in Amers- Loorl en daar buiten omgaat. Het zal ons stre ven blijven om aan te kweeken de belangstel ling in den vooruitgang van Amersfoort en in onze politieke sociale en economische evo lutie, den gemeenschapszin, de eendrachtige samenwerking in het algemeen belang, dê on derlinge waardeering en verdraagzaam! tusschen burgers van verschillende op voeding en overtuiging maai' van één volk en één taal, kortom wij zullen de echt vrijzinnige beginselen cultiveeren en propageeren endoen respecteeren. Het is ons gelukt de vooroordeelen, waarmede wij aanvankelijk le kampen hadden, vrijwel ge heel uit te roeien; men weet wat men aan ons heeft; wij zijn niet 'n spreektrompet van eenige fractie maar 'n tegenover alle fracties volkomen vrij en onafhankelijk orgaan. Wij willen wel 'n spreektrompet zijn in dien zin, dat ieder, die wil, door middel van ons blad tot z'n medeburgers spreken kan. Want ook ciize gastvrijheid blijft in het nieuwe jaar de zelfde, voor Griek en voor Turk. üuitschland. De vermoeuue aausiag op den wachtpost acliler de kazerne van Zabern wordt steeds ^riuger van beieekuiiis, 'hoe langer het o\n- derzoek duurt. Uit Straatsburg wordt aan de FrauikfZtg. geschreven, dat volgons officieele en particuliere beri.:hle«n de zaak nu zóó ver is opgjehelderd, dat als vaststaande kan wor den aangenomen, dat men met eens met eeai kwajongensstreek ttf doen 'heeft. Alleen in de atmosfeer van Zalxirn kon. een dergelijk be richt ontslaan. De „bedrijver" van don aan slag is ee>n jongen van aclit jaren, een tuin- manszoon, die zijn kerstgeschenk, een speel- browning, probeerde. Do tuinman waonl aan het kanaaibekken achter don kazcancmuur. Intussehon is het juist, dat dit wapentuig zich mei vrij wat lawaai ontlaadt, hetgeen hier uit is le verklaren, dat het projectiel een mei eene zoogenaamde knalerwtenlading gevulde prop is. De Kreuz-Zeitung is er volstrekt niet over gesticht, dat door hot ingesteidte onderzoek aan het praatje over den aanslag alle grond ontnomen is. Zij soorijft: „Wij slaan bij deze pogmg om eene daad, waarop de dringende verdenking van eene misdaad drukt, weg te redonecren, voor cone onbegrijpelijkheid en vragon wederom: Wie draagt daarvoor de verantwoordelijkheid België» Brussel, I i a n. in den loop van de nieuwjaarsreceptie zeide de koning in ant woord op de toespraak van den ondervoor zitter der Kamer: Ik (heb tol plicht aam de Kamer le zeggen, dat wijzigingen in het char ier van de kolonie noodig zijn- De minister zal aan uwe beraadslagingen onderwerpen ceu wetsontwerp, uitgaande van de praktische oisclien der werkelijkheid. (Het is onvermij delijk noodig ter plaatse eene regeering te vestigen^ die uitdrukkelijk ran dcai wetgever vaai het moederland eene effectieve macht ontvangt. De intensieve voogdij van het op pergezag over het plaatselijk bestuur kan op het Afrikaansehe gebied niet in sLand blij ven. Een autonoom cm zelfstandig gezag «moei in staat zijn zich te bevestigen onder de lei ding em hot toezicht van hiel oppergezag in het moederland, uLel land zal oordedtcn of het niet aan de kolonie aokere compensation op financieel gebied verschuldigd is en of hel niet verstandig zou handJelen door aan de kolome althans den steun van zijn crediet te verschaffen. Oostenrijk-Hongarije» Weenen, 31 Dec. Hel neercunuis heeft de door het huis van afgevaardigden over de herziening van de inkomstenbelasting geno men besluiten naar eene commissie gezon den. Budapest, 1 Jan. Ln antwoord op de geluk w ens clien van de regeeringspartij, drukte de minister-president lisza de hoop uit, dat de opposaie binnen kort weder nornvaal deel zal nemen aan de beraadsla gingen van de Kamer. Hij zal alles doen wat mogelijk is om 't de oppositie gemakkelijk te maken den normalen arbeid te hervatten. Sprekende over het leger, verklaarde graaf Tiszu, dat na de belangrijke oifers, die zijii gebracht, het leger onder alle legers, die in hel gelid kunnen treden, eene stelling zal innemen, die het gevoei van veiligheid onder ons'zal doen toenemen en aan onze diplo matie een kracliligen steun zal verschalen om te kunnen handelen. De Earopeesche vredesvooruitziclilen zullen toenemen, want r.iets kan meer den vrede bedreigen dan het geloof in de openbare meening van Europa, dat de militaire kracht van de monarchie geschokt is. In Marmaros Higst (Hongarije) is deze week een monsterproces begonnen, waann als beklaagden terecht staan 94 Rulhenen, die beschuldigd worden van hoogverraad en spionage len behoeve van Rusland. Zij wor den verdedigd dóór 62 advocaten en er zijn 274 getuigen gedagvaard. De Rulhenen, van wie ongeveer een halt milLioen in het noordoosten van Hongarije wonen, zij-n meerendeels zeer arme en on- welende boeren. Sedert jaren reeds klagen zij, dat zij door hunne priesters worden uit gezogen. De Ilongaaische regeering schonk geene aandacht aan deze klachten, hetgeen tengevolge had, dat onder de Rutheens ne be\olking eene beweging \eld won om over le gaan tot het Rusdscnc orthodoxe geloof. Eenige gingen tot dit kerkgenootschap over en spoorden hunne landgenoolen aan hun voorbeeld le volgen, hetgeen vele deden. Dit trok in den vorigen winter. todi de ebi ck::iu- gen met Rusland gespannen waren en Rus sische spionnen en zendelingen het land overstroomden, de aandacht van de autori teiten. Daar de gebedenboeken, die uit Rus land gezonden waren, gebeden bevallen voor den Czaar en voor de overwinning van de Russische wapenen, maakte de Hongaarschc regeering zich ongerust. De beweging, die onder dc Ruthcenen bestond voor een min der duren godsdienst, met gratlis doopan, trouwen, begraven enz., ten onreehle hou dende voor eene gevaarlijke politieke pro paganda voor inlijving bij Rusland, werden de predikers van den overgang tot de or thodoxie gevangen genomen als Russische agenten. Het proces, waarin de terechtzit tingen nu zijn begonnen, is daarvan het ge volg. Men verwacht, dat dit proces vijf weken zal duren. Bulgarijë. Sofia, 31 Dec. De koning heeft eene ukase onderleekcnd, waarbij het ontslag van Ghenadiew wordt aangenomen en de miiiis- ter-prsident Radoslawow tijdelijk met het bestuur van het departement van buitenland, sche zaken wordt belast. Sofia, 31 Dec. De regeering zal. ter stond in het begin der buitengewone zitting van de sobranje, die morgen wordt geopend, een crediet vragen ten behoeve van den aan plant van den uitvoer van Xanthi-labak. Ook zal de regeering maatregelen nemen om de normale ontwikkeling van de 1 avens Lagos en Dedeagalsch le verzekeren. Sofia, 1 Jan. In de troonrede tol ope ning van de zitting der sobranje herinnerde de koning er aan, dat Bulgarije aan vreese- lijke beproevingen onderworpen is geweest. Na de vrijheid van de in dienstbaarheid zuch tende bevolkingen te hebben veroverd, moes ten de Bulgaren strijden voor het behoud van hun eigen gebied. Zij slaakten den oorlog, zonder te zijn overwonnen. De koning begroette de dooden en de on overwinnelijke strijders. Ilij voegde hieraan toe, dat het volk alle beproe\ingen met de grootste koelbloedigheid en flinkheid door stond en daarmee kostbare burgerdeugden aan den dag legde. De troonrede geeft de motieven aan voor de ontbinding van de vorige sobranje, die het recht had verloien zich uit tc spreken over de kwestiën ,die na den oorlog zijn ontstaan. De betrekkingen met de groote mogendhe den zijn goed. De regeering wendt aUe po gingen aan om ze nog vrie*dscliappelijkei< le maken. De betrekkingen met Ruméniö zijn hervat met gelijken goeden wil aan beide zij den. Wij hebóen de vertegenwoordiging bij de Porie hersteld. Overtuigd, dat de nieuwe loe« stand misverstand met Turkije uitsluit, heb ben wij de vaste hoop, dat de veelvuldige eco nomische belangen, die Bulgarije met liet na burige rijk verbinden, eene oplossing zullen vinden in goede betrekkingen van nabuur schap en vriendschap tusschen de beide sta ten. De betrekkingen met Servië zijn op weg om te worden hersteld. De troonrede drukt de overtuiging uit, dat het Bulgaarschc volk besloten is zijne krach ten te «herstellen in duurzame vrede en ar beid, enkel gcdachlig oin op het gebied van vrede en vooruitgang overwinningen te be halen, die in staat zijn hel de cereplaals te verzekeren, welke liet toekomt onder dc Bal kanvolken. Yatsjcw is gekozen tot voorziiter van de sobranje. Toen de Koning in de zaal kwam, riep een socialistisch afgevaardigde: Weg met de monarchie! De afgevaardigden van dc andere partijen en het publick op dc tribune vcj dojf- den dezen kreet door den koning toe t« juichen. De socialisten verlieten daarop de zaaL Servië» Belgrado, 31 Dec. De ministerraac heeft heden niet het verzoek om ontslag, da» inondeiing was gedaan, herhaald, ln welin gelichte kringen wordt het vvaarsehijnlijl/ geacht, dat alleen het departement van oor log van tiiLularis zal veranderen. Turkije, Konslntinopei, ai Dec. De sultan ii geheel hersteld. Over de ongesteldheid van den sultan Melimed V, waardoor verleden Vrijdag de kerkclijk-hoofsche plechtigheid van de se- lamlik achterwege moest Mij ven, werd oifi« cieel bericht, dat de sultan koude haa gevat Een later bericht hield in, dat zijn toesiano reeds weer verbeterd was. De Yossisehe Ztg. heeft over de ziekte iiuichtingen gexregeu, volgens welke 't met den sultan volstrekt Met goed is gesteld, llij moet aan dc eene Zijde van het lichaam verlamd zijn en ook lijtien aan hematune (bloedwateren). Oniniudeilijk gevaar voor het le\Y*n scmjn* niet aanwezig le zijnmaar men bereidt zich toch er op voor, dat hij nog slechts korten lijd zal kunnen leven. Er wordt verzekerd, dal de Turasene gcnecsheeren den troonopvolger Jocssoef fz- zedin van den toestand van den suiian op dc hoogte hebben hebben gebracht. Koust anlinopel, 31 Dec. Generaal Liman von Sanders is naar Kirkkiiisse ver trokken, vergezeld van den va Li van Adria- uopcl. Uit Berlijn wordt aan de Frar.kf. Ztg. be richt, dal de mcdedeeling van buiteniand- sche bladen, dat tusschen Duitschtaud en Rusland onderhandeld wordt over de po.siiio Nadenken is een vruchtbare bodem die ons rijkelijk beloont voor de moeite aan zijn bebouwing besteed. oorspronkelijke romau - 4 door H. WITTE. Ik wist heel goed dat hij liaar lief had als ware zij zijn eigen dochter; hij kwam cr rond \uur uil, dat het een feest voor hem was, als zij tijdelijk hier logeerde en tegeu üat zij .a.rgoeü zou terugkomen, had hij er steeds v.er mond vol van en verwachtte hij met blijkbaar ongeduld haar thuiskomst. Sedert zij dan ook Jiier is, werd hij een hee* ander man. Vroeger wei wat st.l en bij wijlen zichtbaar lijdende onder zijn eenzaam en afgetrokken leven, want gezelschap zoekt liij niet, is hij nu opgewekt en vroolijk zelfs, en onuitputtelijk in het bedenken van middelen, oin het samenleven hier gezellig te maken. Hel zou dus, dat weet ik zeker, een groote en voor zijn gestel wellicht zeer nadeeligc teleurstelling wezen, zoo zij weer van hier moest verüékkan, wat na een engagement toch natuurlijk het geval zou moeten zijn, te i. r daar hij te strenge opvatting van wel ft 'ijkheid lieeft, om zich niet zedelijk ver ft Le ucaten in zoodanig geval terstond - een goed onderkomen voor haar te ken. We zijn beiden nog jong: zii is pus achttien; er is dus geen haast meè, zoodat ik aan mijn vader verplicht meen te z;jn ook geen haast te maken. Dat begrijp ik en ik dank je voor je ver trouw en, waar ik geen misbruik van zal maken. Irttusschen schijnt mij de zaak wel een beetje bedenkelijk.' Men weel nooit van wel ken kant er kapers op de kusl kunnen komen. Naar hetgeen je mij vertelde schijnt zij een Loekomstig goudvischje te zijn; ze ziet er iief uit en is, zooals je zelf zei, wat vlinderach tig van natuur. Ben je 't nu samen goed eens, maar zoover is het naar je zeggen nog niet. »dan is er van dien kant geen gevaar maar anders Ge>on nood. Ik ben zelfs overtuigd dat zij van geheel dezelfde meening is, en we le ven hier bovendien zoo ver van de woelige wereld verwijderd, dat daarvoor geen vrees bestaat. Doe mij nu 't plezier en vermijdt alle zinspeling daarop, want dan zou je mij onwillekeurig in een lastig parket brengen. Ik heb 'je nu onomwonden verteld hoe de zaak staat, zoodat je je daarnaar kunt ge dragen. Dit vertrouwelijk gesprek moest hier wel eindigen, daar zij de oprijlaan reeds ingere den waren, zoodat ze enkole oogenblikken later hij het heerenkuis afstapten. Tweede Hoofdstuk. De weinige dagen, welke André op den Terpenberg kon doorbrengen, waren, gelijk wel te verwachten was, recht gezellig^ waar toe de aanwezigheid van dezen joiigen stu dent wel het meeste bijdroeg; terwijl de le vendige natuur van de jonge huishoudster. aan wie deze afwisseling hoogst welkom was, er ook niet weinig toe bijdroeg. Wilhelm, die, boewei geen kniezer of druiloor, veel kalmer van aard was, guig daar mede geheel in op, en de oude heer Werniann had in dat leven tje veel welgevallen, hij was omiitpuLteüjjk. ui het maken van plannen, ter bevordering van gestadige afwisseling en nam ook meer malen aan rijtoeren of wandelingen deel. Maar er was toch iets in den omgang van Louise met André, dat Wilhelm, al trachtte hij hot te ontveinzen, minder aangenaam was. Niet wat zijn vriend betrof, die, hoe gezellig en ongegeneerd ook, nooit de gren zen der beleelüheid in een familiaren kring overschreed; Lo echter ging, natuurlijk in haar naieve onnadenkenhcid, wel eens wat verder dan hem tegenover een gast, die haar toch zoogoed als vreemd was, noodig of zelfs wonschelijk scheen. Mei het oog op haar natuurlijken aard, was uil overigens zeer goed verklaarbaar, maar toch zou het hem wel eenigp zorg ge baard hebben, ais daar een ander dan zijn meest iiitienien vriend bij in 't spel was, in wion hij een onbeperkt vertrouwen stelde. Dit belette echter niet dat hij, ofschoon hij hem zeer gaarne welven achtereen bij zich had gehouden, bij wijlen de gedachte voelde op komen dat zijn vertrek wenschelijk was, al spoorde hij hem, 'en hij deed dit ongeveinsd aan, om zijn verblijf op den Terpenberg te verlengen. Toen André dit tot zijn spijt be paald moest afslaan, omdat hij door een be lofte aan zijn ouders gebonden was, stelde cit hen» zeker teleur, fnaar toch was hij er zonder dat hij het zichzelf wilde bekennen, heimelijk over te vreden. liet was ook zoo misschien heler. Op een der laatste dagen van Andre's ver blijf op den Terpenberg, stelde Wilhelm on der het diner een late namiddagwandeling voor langs een ook aan Louise nog onbekend pad, dat hij pas in den vorigen winter had doen aanleggen, en waarmede hij zijn vader, gelijk doze beweerde, op een zeer aangena me wijze had verrasL Aan tafel vermaakte men zich mei die ver rassing. Dat pad had namelijk ingang door een kreupclboscli, maar daar had hij he' dichte en vrij hoog opgeschoten hout laten staan, totdat liet geheeie pad gereed was. Zonder dat de oude heer daar iets van ge- mcrict had, had hij het toen doen openen, e" ging den volgenden dag „toevallig mei zijn vader dien kant uil. Deze keek vreemd op toen hij daar een pad zag dal er te voren nirt was geweest, maar nog vreemder toen bij zag hoe goed hier van ue plaatselijke ligging partij getrok ken was. Wilhelm vertelde hem toen aat hij daar vroeger ook geen erg in had gehad, tót hij op de jacht door het kreupelhout drin gende, toevallig op een hoog punt aan den zoon» van een cfenncnbosch' komende, hel jammer vond dat die^ plek door hot omrin gende hout ontoegankelijk was. Wetende dal zijn vader voor zulke veranderingen niet besJ tc spreken was, en overtuigd dat deze toch een verrassing voor hem zou zijn, had hij zich met don boschopzichter verstaan, die ea geen bezwaar in zag daar een wandelpad ie maken van wel een kwartier lengte, en ze hadden er veel voldoening van. De oude heei kon er, toen dit ter sprake kwam, niet over op, dat hijzelf daar vroeger geen erg in had gehad. Hoewel de ingang tusschen het hooge akkermaalshout genoeg in 't oog Lep, zouj meii het pad toch voorbijgegaan zijn, zoo Wilhelm niet, len gerieve uei vreemde be zoekers daar cou bordje had doen plaatsen niet een handwijzer, waaronder het woord „bank", dat in den reged op een mooi punt do. 1L En niet alleen uit was hier liet geval, maar de bezoeker kwam er al spoedig en bleef voortdurend onder den invloed eenor Lielclijko natuur. Het pad liep een weinig af tct aan een srel vlietende beek, waar men een rustiek brugje overging 'om aan dc andere zijde op eeai dijkje te kcmca bij eon tweede beek, maar die wel oen nieter of drie lager lag. Een vreemd ge zien zeker: hel water der lïnksche beek bilna gelijk met het pad, eu rechts een steiJfe hel ling aan welker voet een andere heek ruisch- te, terwijl het pad zelf geen meter breed, hier en daar met oude beuken bezet en dc helling met Jaag akkermaalshout begroeid was. Dit dijkje bestond natuurlijk reeds vroeger, maar daar was toen geen gangpad en het voerd« ook nergens lieen. Wat verder, bij een tusschen het hooge geboomte hall verborgen boerderij, was een iwoede brug over de eerste hooge beek, die men overging oin verder het nieuwe pad daar langsheen te vervolgen. Dit pad was zeer geaccidenteerd en ging, soms zelfs vrij steil, op en af, nu een weinig van dc breeds beek afwijkende, d&n^weor vlak daar langs heen; van de andere, die rechtsaf week, zag men daar niets meer. Men kwam cr zoo ge- he«e4 onder d^n indruk eencr liefelijke, ge stadig afwisselende natuur; het was daar zóó rustig en kalm, dat men sieciits fluisterend elkaar zijn gewaarwordingen mededeelde Wordi vervolgd-,

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1914 | | pagina 1