Dinsdag 13 Januari 1914. BUITENLAND. FEUILLETON. Op den Terpenberg. N°. KS7 Ikida Jaargang, Uitgevers: VALKHOFF Cc. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Yan 15 regelsf O.,"5O» Elko regel n»eorO.IU» Dienstaanbiedingen 25 cents bij vooruitbetaling. Groote lettors naar plaatsruimte. Voor handel en bedrijt bestaan zoor voordeelige bepalingen tot het herhaald advertoeron in dit Blad, bij abonnement. Eone circulaire, bovattoude de voorwaarueu, wordt op aanvraag toegozonden. ABONNEMENTSPRIJS; Per 8 maanden voor Amersfoort f I.^O. Idem tranco per post Per woek (met gratis verzekering tegen ongelukken) O.IO. Atzonderlijko nummers - 0.05. Dezo Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- on Feestdagen. Ad veitentiën gelieve men liefst vóór 11 uur, familie- advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureau: UTRECHTSCHESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. Hoofdredacteur: Mr, D. J. VAN SCHAARDENBURO. Politiek Overzicht. De aanstaande kabane sver- an ering in EiUmenië. De Rumeensche Kamer is maar huis ge gaan. na met buitengewoon groote meenüer- heid het anlwooixl-adres op ue troonrede te hebben aangenomen, waardoor, in overeen stemming met de vaderlandslievende opvat ting van de troonrede, uilklrukking werd ge geven aan de geesdxlrifiuge insieaiming van het volk, die de veiligste waarbong is voor een gemeenschappelijk krachtig willen en werken. De miiusior-presulent Majorescu is niet in gebreke gebleven te wijzen op de tus- ^.hen regeering en parlement bestaande over eenstemming van meendngen, inzonderheid In alle kweslión van buitenlandsche politiek. liet schijnt eenigszins zonderling, dat on danks dil fliinsliige verloop van hel adres-de bat. uil Bukarcst berichten komen, dat eene kabinetscrisis voor de deur staat. Eenige opheldering daaromtrent verschaft een arti kel van de Universul, waarin wordt gezegd: ,,Dc tegenwoordige coalitie-regeering had hi de eerste plaats tot taak, de builenland- {»che kwestie op te lossen. Zij had echter ook de hoop, dat de samenwerking lot eene fusie zou leiden. De buitenlandsche kwestie werd op scldllerende wijze opgelost; de vervul ling van de tweede taak echter, eene fusie te krijgen van de conservatieve Majorescu- p art ij met de oonservatief-democratische Jonescu-partij, bleek onmogelijk. De weg naar deze fusie werd niet alleen niet voorbe reid, maar het contrast tusschen de beide partijen verscherpt zich steeds meer, en in de verschillende conservatieve clubs, in het parlement en in de pers wordt reeds sedert maanden op steeds dringender wijze de op zegging van de samenwerking verlangd. Daardoor wordt een toestand in de binnen- iandsriic politiek teweeg gebracht, die aan de regcering niet meer voldoende stabiliteit verschaft om na het behaalde succes in de buitenlandsche politiek van het land het vraagstuk van de binnenlandsche hervor mingen met alle kracht ter hand te nemen Eene verdere oorzaak van het aanstaande aftreden der tegenwoordige coalitieregee- riing is de groote verscheidenheid van het programma met betrekking tot de consli- hdioneelc hervormingen en inzonderheid de onteigening." Uit Bukarest wordt aan de Vossischc Ztg geschreven, dat in plaats van het conserva tieve coalitie-kabinet een liberaal ministerie zal optreden met Joan Bnatiano als leider. Een staatsman, die geroepen is i>n het toe komstige liberale kabinet eene gewichtige rol te spelen, gaf den correspondent hier van deze verklaring „De zorg voor onze binnenlandsche ont wikkeling en voor de beveiliging van den socialen vrede, brengt mede, dat wij ook ditmaal genoodzaakt zijn onze aandacht in zonderheid te wijden aan de agrarische kwestie. Het is in de eerste plaats tc doen om een rechtvaardiger sleutel bij de verdee ling van het grondbezit in dier voege, dat niet meer een kleine groep van latilundiën- bezilters staat tegenover de groote massa van de landbouwdrijvende bevolking, die volstrekt geen of 6lechls geheel onvoldoend landbezit heeft. Door de nieuwe wet op de onteigening zal het maximum van het voor een bijzonder persoon toegelaten grondbezit vastgesteld en bet overschot volgens een al- gemeenen norm onteigend en onder zekere voorwaarden beschikbaar gesteld wordeD voor de boeronbev olking." lil nauw verband met de agrarische her vorming slaat de wijziging van het kiesrecht in democratischcn zin. Met afschaffing van de bestaande drie kiezersklassen, zal ééne klasse gevormd worden, waarin alle meer derjarige Rumencn van onbesproken gedrag «>p gelijke wijze het kiesrecht zullen uitoefe nen. lntusschen zal nog niet het algemeene, gelijke en directe kiesrecht ingevoerd wor den; aan sommige lagen, wien het ont breekt aan de vereischto beschaving en ont wikkeling, zal slechts het indirecte kiesrecht toegekend worden. Verder zal bijzondere aandacht aan de bevestiging van de weer bare macht en aan de ontwikkeling van het onderwijs gewijd worden. Wat de buiten landsche politiek betreft, wordt de houding van de toekomstige liberale regeering aldus gekenschetstDe algemeene richtingslijnen van deze politiek zijn vastgelegd en zullen ook onder de regecring van de liberalen gcene verandering ondergaan; hoogslens zal men hier kunnen spreken van zekere scha- keeringon, die door de omstandigheden kun nen worden beïnvloed." Deze mededeelingen geven den indruk, dat er geen dwang tot het nemen van ontslag voor de regeering beslaat. Wel zijn er poli tieke kringen,- die het aftreden van het tegenwoordige kabinet gewenscht achten in verband met den wetgevonden arbeid, die is te verrichten. Minister-president Majerescu schijnt zelf niet afkeerig te zijn van het'denk- bceld om voor eon nieuw kabinet plaats te maken. De beslissing wordt vertraagd door de ongesteldheid, die den koning op het ziekbed heeft geworpen. Duitschland. In het Pruisische lieerennuis werd Zater dag een voorstel behandeld, strekkende om de regeering uit te noodigen in het rijk haren invloed aan te wenden, ondat aan de stelling van Pruisen, waarop het ingevolge zijne ge schiedenis en zijne beleekeitis aanspraak heelt, geen albieuk worde gedaan, doordat er eene wijziging komt van de staatsrechte lijke toestanden ten nadeele van de bonds staten. De bedoeling van het voorstel was, blijken», de toelichting die er van gegeven werd lo' de Pruisische regecring eene waarschuwing te richten, om niet toe te geven aan het stre ven tot vcTgrooting van de macht van den rijksdag ten nadeele van de macht der ver bonden regeeringen en van den keizer. In zijn antwoord op de rede van de voor steller, graaf York von Wartenburg, ver klaarde de rijkskanselier en minister-presi dent von Bcthmann-IIollweg, dat Pruisen in den bondsraad altijd de stelling heeft gehad, die het zijne leidende rol gemakkelijk maakte In deze stelling zal geen verandering ge bracht worden. Hij betoogde dat het onjuist is in de rijksbclastingwctgcving een capitula tie van de regeering te willen zien. De her vorming van de constitutie in Elzas-Lotha- ringen heeft eene verstuiving van de macht in den bondsraad ten nadeele van Pruisen, maar ten slotte is het tach dezelfde persoon, die de stemmen in i.izas-Lotharingen «n Pruisen instrueert. De rijksdag heeft zijn iu- tcrpellalicrecht uitgebreid, door ook kleine vragen in te vceren en de mogelijkheid te openen om aan de interpellation besluiten l<? verbinden, maar de besluiten hebben gcene staatsrechtelijke betcekenis. Over Zabern verklaarde de minister-presi dent niet te zullen spreken bij deze gelegen heid. Alleen wilde hij zeggen dat het hem in de laatste weken een groote voldoening was geweest te zien hoe het gehecle Pruisische volk in het hart gegrepen wordt, zooüra aju de eer van het leger wordt geraakt. Hij be schouwt hel als zijn -voornaamste plicht de ongeschondenheid van het «volksleger onder koninklijke leiding te handhaven tegen eiken aanval. De minister-president besloot zijne redo met te zeggen, dat de taak van Pruisen, die hel bij de stichting van het rijk heelt uitge oefend niet geëindigd is. De taak van Pruisen in het rijk is met de jaren niel gemakkelijker maar moeilijker geworden. Wanneer Prui sen zijne historische laak wil prijsgeven, dan zou daarin eene verwaarloozing liggen van zijne plichten tegenover het rijk. Niet om Pruisisch particularisme voor te staan, is dc presidiale macht van Pruisen in 't leven ge roepen, maar om in de zaken van het rijk de geheele kracht en de staatsgedachte tot uit drukking tc brengen, die Pruisen belichaamd Dit Pru.sendora moet onder alle omstandig heden hoog en ongeschonden gehouden wor den, niet legen het rijk, maar voor het rijk In een kort slotwoord verklaarde de voor zitter, dat hij niet de bedoeling had gehad met zijn voorstel een votum van wantrouwen in den minister-president uit te drukken. He' voorstel werd aangenomen met 185 tegen 20 stemmen, terwijl drie iedeii zich onthielden Berlij n, 12 Jan. Kolonel von Reuter ver klaarde aan een vertegenwoordiger van het poslbestuur, dat zijne voor tien rechter alge- legde verklaring verminkt was weergegeven Hij had eene zoo ernstige beschuldiging le gen het postkantoor te Zabern niet willen uit spreken. Uit het ingestelde onderzoek is ge bleken dat van de vele honderden kaarten met honenden inhoud enkelen in der haast in den dienst aan de aandacht van het per soneel zijn ontgaan en besteld zijn. Vele hon derden zijn echter als onbehoorlijk lerugge- zonden. Van de eveneens talrijke kaarten van instemming zijn slechts twee door het per soneel ingezonden. Deze beide kaarten zijn op last van den postdirecteur aan den ont vanger zonder eenige vertraging overhan digd. In Kehl, de in het groothertogdom -Baden tegenover Straatsburg gelegen stad, heelt het lid van den rijksdag Ilaas eene scherpe kri tiek gevoerd tegen de in Straatsburg door tien militairen rechter gewezen vonnissen. Hij zeide, dat hij van die strafprocessen een merkwaardigen indruk had gekregen. Voor al moest het in de wijze, waarop zij waren gevoerd, opvallen, dat de openbare aankla ger haast niet anders dan getuigen tot ontlas ting had gedagvaard, terwijl de gewichtig ste helaistinggeluigen zich zelf moosten aan melden. Kenschetsend voor den geest, die het gerecht bezielde, en voor de wrijze waar op de zaak was gevoerd, was, dal de voor zitter van het gerecht twee telegrammen had afgezonden oni den uitslag te berichten, na melijk aan den heer von Gldenburg-Janu- schau en aan den heer von Jagow. Wanneer rechters en beklaagden bij voorbaat dezelfde opvatting huldigen, uan moet het vertrou wen van het volk in de militaire rechtban ken verloren gaan Geheel onbegrijpelijk is, dat men voor von Reuter de Pruisische kabinets order van 1820 als geldig aanneemt. Deze is iu strijd met de burgerlijke wet, en wanneer nien haar werkelijk wil handhaven, dan kan iedere officier doen en laten wat hem be haagt. Dat men den luitenant von Forslncr bij zijne heldendaad in Dettweiler noodweer l^vCft toegekend, terwijl vier potige muske tiers den „vijand" vasthielden, is eenvoudig belachelijk. Bij deze vonnissen kan het Duitsche volk zich niet neerleggen. Het is nu dc zaak van den rijksdag van de regecring bepaalde waar borgen -te eischcn, dat in dc toekomst de mi litaire overheid zich niet meer liet burgerlij ke gezag ken aanmatigen. Er moet worden nagegaan, of de militaire voorschriften over al met dc burgerlijke wetten in volledige over. eensleinming zijn. De minister van oorlog moc-t rekenschap afleggen, of zijne onderge schikten over hunne rechten en plichten be hoorlijk geïnstrueerd zijn. Ook zal de rijks dag de vraag onder de oogen moeien zien, of de mililaire rechtspraak gehandhaafd moei blijven, en of het niet beter zou zijn, de bur gerlijke rechtscolleges ook voor de berechting van militairen bevoegd te verklaren. De Strassburgcr Post, een orgaan dat met de regeering van Elzas-Lotharingen in nauw verband staat, schrijft: Wanneer men tegen over het vonnis \an den krijgsraad stelt, dat dank zij een militair dienstvoorschrift alles wat gebeurd is als wettig moet worden be schouwd, dan blijkt daaruit, dat de rechts toestand duidelijk vastgesteld en op nieuw geregeld moet worden. Misschien zou reeds een hooger beroep van den „Gerichtsherr" tegen het vrijsprekende vonnis bijdragen om meer klaarheid te brengen. Dat zulk een be roep ook overigens een goeden indruk zou maken, omdat het toont, dat elke ter beschik king slaande instantie tot vaststelling van het Techt wordt ingeroepen, zij hierbij tevens op- igemerkt. In ieder geval komt het ons voor, idat de rijksdag alle aanleiding heeft om door een voorstel in deze richting op le tre den. Frankrijk. P a r ij s, 12 Jan. 1 ot vervanging van Delcassé, die naar Frankrijk wenscht terug te keeren, heeft minister-president Doumer- gue heden morgen in den in het Elysée ge houden ministerraad een besluit laten onder teekenen, waarbij Paléologue benoemd wordt tel ambassadeur te Petersburg. In plaats van Paléologue is de Marguerie benoc-md tot hooPd van de directie der politieke zaken in liet depralemcnt van buitenlandsche zaken. Verder is Chevaley benoemd tot gezant in OkrisLiania. Zwitserland. Bazel, 1 2 J a il De Banco Credito Tici- nese te Locarno die werkte met een aandee- lcn kapitaal van 3.3 millioen francs, heeft hare betalingen gestaakt Van de deposiloi moeten 3 i» 4 inilliccn verloren zijn. De di* recleur is gevlucht. In Locarno cn in Lugano, waar de bank een filiaal had, heerscht groo te opgewondenheid. Er is versterking van politie aangevraagd, omdat men vreest voor onlusten. Oostenrijk. W c e n e n, 12 Jan. De Ncdcrlandsch» consul-generaal Roberts van Son is overle' den. Rumenië. Bukarest, 12 Jan. Daar de koning her steld is, zal minister-president Majorcscu het verzoek om ontslag van het kabinet indienen. Bulgarije. Sofia, 12 Jan. Minister-president Radov lawow keeil In de Sobranje eene verklaring voorgelezen. Daarin worul gezegd, dal lie* kab.net, omdat gccne enkele partij de meer derheid had in de nieuwe sobranje, genood zaakt was zich aan de Kamer voor te stellen. De minister-president heelt, na zijn oni dag le henben aangeboden, met zijne vroegcra ambtgenoolcn liet bewind weder aanvaard in dc hoop den steun te zullen vinden, die noodig is om de onvermijdelijk noodige. maatregelen te doen voieeren en dc vre des verdrag van Bukarest cn Konslautinopel te doen goedkeu ren Bulgarije heeft het verdrag van Bukarest aangenomen onder reserves, die gesteund werden door twee groote mogendheden. Wij zullen de reserves niet prijs geven, maar zul» len langs diplomaticken weg werkzaam zijn om de herziening van het vredesverdrag to verkrijgen. Wij wijzen met alle kracht.de be weringen af, volgens welke de tegenwoordige regeering liet voornemen zou ihcbben om Bulgarij-e te storten in de rampen van een nieuwen oorlog. De regeering steunt het initiatief om ovef te gaan tot een parlementair onderzoek naar de oorzaken van de rampen, die over Bulgarije zijn gekomen. Zij zal verschillende wetsont werpen aanbieden om de betaling van de re» kwisitién tc verzekeren. De staal zal eene lee« ning van 250 millioen moeten sluiten. Er zul len economische hervormingen ingevoerd worden om de voortbrenging yan hel land U en toenemen. Het spoorwegnet zal ontwik keld worden; nieuwe havens zullen worden gebouwd. De diplomatieke betrekkingen mei de na burige slaten zijn hersteld behalve met Grie kenland, dat de Bulgaarsche krijgsgevang©* nen, die afkomstig zijn uit het ingelijfde ge bied, nog niet wil teruggeven. De minister van financiën diende het ont wen» van eene credietwet voor twee maan- den in. In de regeeringskringen werd na de voorlezing van de ministerie?le verklaring ge zegd. dat de Kamer zal worden ontbonden als zij weigert deze credietwet toe te stanr» Montenegro. Cettinje, 12 Jan. Van de verkieziiv gen voor de skoepschtina is de uitslag ovet 50 plaatsen beleend. 46 zijn gunstig voor d« regeering. Turkije. W e e n e n, 12 J a il Volgens een tele< gram uit Konstantinopel zou het onjuist zijn, dat de minister van buitenlandsche zaken plan heeft den ambassadeur te Berlijn terug te roepen. Tegen eigen smarten kan men troost put ten uit eigen gemoed; maar de oorzaak te zijn van eens anders ongeluk is een niet te lenigen verdriet. oorspronkelijke roman 12 door H. WITTE. Ongestoord, voor zoover het namelijk de volwassenen belreft; de dartele jeugd echter, ie van deftigheid even weinig notite neemt ais een paar dartel spelende honden diit zou den doen, deed hem meermalen omzien naar eenige jongens, die daar dicht bij don kant aan het stoeien waren, bezorgd ais bij was, dat er door hun dartelheid licht een in het water kon tuimelen; ook werden zij herhaal delijk door de omstanders verboden, waar zij zich echter weinig aan stoorden. llij daicht er niet aan dat hij zelf het meeste gevaar liep, wat spoedig bleek, toen, terwijl liij vlak aan don «teilen ant stond, een der jongens, een ander in zijn wilde vaart ont wijkende, tegen hem aanbonsde, door welken onverwaekten stoot hij zijn evenwicht ver loor en voorover in de rivier buitelde. Dit verwekte natuurlijk niet weinig con sternatie, cm even natuurlijk is het. dal zich langs den kent een menigte toeschouwers opeen hoo-, waai Hinder er wel waren die wilden, maar niet konden helpen, terwijl toch spoedige hulp dringend noodig was. Yan den kant af kon men den drenkeling niet bereiken, daar het water wel tennaaslenbij twee meter laag was. Hulpvaardigen staken hem wel een paar roeiriemen toe, maar, het zij liij die niet zag, of door den schrik te zeer verlamd was, hij deed geen poging om die te grijpen. Men riep om een boot, maar onge lukkig lag er daar juist geen; om een haak om te trachten hem aan zijn kiceren boven wator te houden; men riep en schreeuwde alles dooreen, terwijl de ongelukkige elk oogenblik dreigde te verdrinken, en alleen een kloeke daad hem kon redden. Dit zag en begreep ook oen op kleinen af stand staande jongen man, die blijkbaar ook tot den fatsoenlijke stand behoorde, en die begreep dat bier geen minuut geaarzeld mocht word on. Zonder zich te bedenken trok hij in allerijl zijn jas uit, duwde die, met zijn hoed, een nevens hem staand toeschouwer in de hand en sprong den drenkeling na. liet water bleek hem niet vreemd te wezen, want met een paar forsche slagen was liij bij den reeds in zinkenden toestand verkee- rende, di'en liij vastgreep om hem althans, tn afwachting van meer afdoende hulp, met het hoofd boven water te houden. Dit nu ge lukt hem wel, maar lang kon hij hot toch niet volhouden, en hot geval dreigde nu ook voor licm noodlottig to worden, zoo men hem niet spoedig te hulp kwam. Dit gebeur de echter gélukkig juist bijtijds. Aan rle bui tenzijde der scheperij had mén in allerijl een roeiboot losgemaakt, waarmede men tusschen de schepen door op de plaats des onhcils kwam, toen de jonge man wanhopig links en rechts naar bijstand uitzact. Daar dc drenkeling '.nlusschon geheel be wusteloos was geworden, was het geen klei nigheid hem in het kleine bootje te krijgen, zonder dat dit kantelde. Daar de reder, die van zessen klaar bleek te zijn, door hem zoo veel of zoo weinig het ook mocht zijn, van buite>n te ondersteunen, gelukt© het spoedig aan een paar kloeke gasten hem er in te krijgen; over den andere behoelden zij zich. zeioe hij, met te bekreunen, oie zou de boo< wel zwemmende volgen. Gelijk te beprijpen is behoefde dit niet Lang fce duren, want spoedig waren ze in de Batavier opgenomen, waar ze door kapi lei-n Smith, wiens hulpvaardig- en voorko znendheid aan allen die he>m leerden kennen overbekend was, in de gelegenheid gesteld werden zich zoo goed en zoo kwaad de om standigheden dit toelieten, zoodanig in te richten, dat z© per rijtuig huiswaarts konden keeren. Lang toch had de bewusteloosheid van den drenkeling niet geduurd, daar die voornamelijk 't gevolg van den schrik Die uk te zijn. IIij was vreemdeling in de stad eu lageerde in de nabijheid, vanwaar men -poe- dig een paar droge overklecderen had ge haald, terwijl de redder, na zijui broek uit gewrongen le hebben., weer over zijn jas kon beschikken. Met het zeer waime weer mid den in den zomer konden ze het zoo wel een korte poos stellen. Daar de oudere heer in het groote Bath- holel, slechts enkele minuten van de aanleg plaats do£ Batavier, logeerde, réden ze le zamen allereerst daarheen; waarna de an dere zich naar d© Hoogstraat zou begeven, waar hij, die mede slechts tijdelijk te Roltcr- cinm verbleef, in St. Lukas zijn kamer had. Ik kon u, zei de geredde vóór hij het rijtuig verliet, in onzen deplorabeien toes' nd, en in teaenwoord'ïrheid van anderen» niet zóó hartelijk bedanken aJs ik dit wenschtc, en daarvoor is deze gelegenheid nog minder geschikt. Doe mij daarom het pleizier mij op le geven wanneer ik u in uw hotel kan vin den, met uw naam en het nonuner uwer ka- mor, dan kom ik u daar nog eens do iiaud drukken en u mijn erken te lijkheid betuigen. Dit is allerminst noodig, waarde heer. Dat ik iets lot uw redding heb bijgediagen i6 mij voldoening genoeg. Ook heb ik het in SI. Lukas vrij slecht getroffen; men had daar voor mij slechts een kieiue bovenkamer be schikbaar, wel voldoeudc vx>or een alleen reizende, die geen hooge eischen stelt, inaar absoluut ongeschikt om er iemand te ont vangen. Laat net dus s. v. p. maar hierbij blij\en. Ik hoop dat die historie voor u geen nadeeligc gevolgen zal hebben. Dat zei wel schikken; een warm bad en droge kleedereu en ik ben weer in orde. Maar zoo komt u niet van mij af. Kunt gij mij niel ten uvvent ontvangen, kom dan mor gen tegen vier uur of wat vroeger als ge vilt, hier bij mij dinecren, als dit u schikt. Ziehier mijn kaartje, dat er door het water ndet mooier op geworden, maar toch nog I-ees'baar is. Dan kunnen we op ons gemak nader kennis maken, want ik zal het diner op mijn kamer bestellen. Daar de andere geen tijdsgebrek kon voor wenden, wijl hij niets te doen had, en hij ook wel wat nieuwsgierig was hoe het in dal groote hotel, dal men hem om de kostbaar heid had afgeraden, wijl het zoo men be weerde, alleen voor rijke Engelschen geschikt was, toeging, niet minder ook wien hij zoo gelukkig geweest was het leven te redden, nam hij die uilnood'iging gaarne aan. en tiet zich daarna, verlangend ais hij was om van kleederen te verwisselen, zoo spoedig moge lijk naar zijn hotd brengen. Geen van beiden konden vermoeden welk» ver strekkende gevolgen hc-4 avontuur op de zen zomerdag voor elk, inaar inzonderheid voor oen hunner zou hebben; allerminst dal er tusschen hen een betrekking bestond, di« ze tot boidor niet geringe verwondering eerst na verscheidene jaren zouden leerea kennen Dc vreemdeling, die, door de wildheid der stoeiend© jongens, groot gevaar geloopon had van in de Maas te verdrinken, was niemand anders dan de eigenaar van het GelderscJi» landgoed „De Terpenberg thans op zes ea veertigjarigen leeftijd, ofschoon wel wat ouder schijnende, een kloek gebouwd man, wiens deftig voorkomen voor hen, die hena niet van nabij kenden, een beletsel was tegen opdringende gemeenzaamheid, maar wiens sympathiek gelaat voor anderen, die, het zelfde om welke reden, met hem in nadere aanraking kwamen, zeer aantrekkelijk waa en tegelijk hoogachting en vcilrouwen in boezemde. IJ ij goleok in vele opzichten op zijn vader, maar, was deze in zijn levensopvatlting van een zekere bekrompenheid niet vrij te plei ten, van hom kon veeleer het tegendeel ge zegd worden Hij was gevoelig voor vriend schap en zeer vatbaar voor indrukken, zoo dat hij leed met de lijdenden in zijn omge ving en hartelijk deelnam in onderer vreug» de of geluk. Wordt vervolgd-

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1914 | | pagina 1