Woensdag 14 Januari 1914. ,)D E EE M LANDER Uitgevers: VALKHOFF Co BUITENLAND. FEUILLETON. N°. 168 I2ac Jaargang. Op den Terpenberg. ABONNEMENTSPRIJS: Per S maanden voor Amersfoort f Idem franco per post - 1 Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) - 1 Afzonderlijke nummers - 0.05» Deze Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zou- ea Feestdagen. Ad veitenliën gelieve men liefst vóór 11 uur, familie- ad vei tenues en berichten vóór 'J uur in te zendon. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 1—5 regels.. f 0.50. Flke regel meer - O.iO. Dienstaanbiedingen 23 cents bij vooruitbetaling. Oroute lettors naar plaatsruimte. Voor handel en bedrijf bestaan zeer voordeelige bepalingen tot het herhaald advertcoren in dit Blad, bij abonnement Een© circulaire, bevattende do voorwaarden, wordt aanvraag toegezonden. op Hoofdredacteur: Mr. D. J. VAN SCHAARDENBURG. Politiek Overzicht De on binding van de Spasnscae cortts. Na gcuurciide twee niaamieu in stille te hebben gewerkt, heelt hel conservatieve mi- nislerie-Da to ue haaueiing kurnien verrich ten, die liol stempelt lol eene zeiislanoige re gearing: liet heeil in hel oliiciocle orgaan, de Lracela de Maurid, het besluit doen opnemen, waardoor de Tweede Kamer, en wel voor- loopig ueze alleen, worcit ontbonoen. In Spanje hangt ue samenstelling van het parle ment gcncci ai" van de regeeri. g, uie aan het roer is, wanneer zij gemachtigd wordt de oude Kamers te omhiiiden cn verkiezingen voor anieuwe Kamers int te schrijven, leuere overgang oei* regeering van een liberaal op eon conjservaliel Kain.ct oi' omgekeerd netil daarom in Spanje nieuwe verkiezingen ten gevolge. Het ik-slaan van eene regeering zon der eciie uoor naar naar hare behoefte samen gestelde Kamer zou een oudr.g zij.i, en net is gemaKüelijK te beg. ijpen, uat net aanzien en dc waarschijnlijke levensduur van een kabi net in liooluzaaic beoorueeld wordt naar ue omstandigheid, oi liet ue verkiezingen neef! gcleiid oi iue>l, waartoe natuurlijk bet ontbin- uingsucsiuit ue eerste voorwaarde levert. Hel is uus begrijpelijk, uat in ue laatsile weken om bet kaninei-idaio zich eene sl'ccr van *.van- trouwon uegon ie vormen, toen er niets be- kenu wei-u wal wees op eene onmiddellijk voer ue ueur slaan-ue ivameronLbiuüing. liet oaibrnoingsoesduit, dat bet bewijs levert van bet vertrouwen, uat bel kabinet-i^alo bij den koning geniet, beeil deze stemming van twijfel uoen vera wijnen; bet beteekemt niet ai- leen eene versterking van de politieke per soonlij kiieid van u-on nieuwen ïninisler-presi- demi, maar vooral eene bekracblignig van de richting, die ue Spaanische politiek met zij.n optreden heeit ingeslagen. Nadat met J Januari de gemeentcraueii in Spanje teil ge volge van de Novemoerverkiezingen ten deele zijn vernieuwd, en ue regeoring in de laatste Decemberdagen kracble.^ bei baar toeko- meiiue recht in 509 van de gruoleie plaatsen van Spanje ue burgemeestersplaatsen nieuw heelt bezet, heelt zij de gewiciiLigste werktui gen om ue loekoiusuge Kamer verkiezingen in haren zin te bcïn\ ioeden, lot hare beschik* Icing. Er is dus niet aan te twijfelen, dat de 8c Maart aan liet kahinel-Dato eene meerderheid van eigen aanhangers zal verschaffen, liet gedeelte Yan dern Senaat, dat door verkiezin gen wordt samengesteld, zal acht dagen later vernieuwd worden; inlusschan is over de ont binding van bet lioogernuis voorshands nog gecsn besluit genomen, 0111 een orgaan van de wetgevende macht bij ue band te heoben, wan neer er geld moet worden toegestaan. Daar ingevolge het voorschrift van di» grondwet drie maanden na de ontbinding de nieu/we Kamers moeten bijeenkomen, is bet begin der nieuwe zitting van bet parlement op 80 Maart bepaald. In uon loop van het jaar 1013 zijn de Kamers slechts weinige dagen bij een geweest. Er is dus geene begrooli g voor 1914 lx>t stand gebracht kunnen worden. Als redmiddel beeft ue regeering gebruik gemaakt van het recht, dat de grondwet baar toekent, en met geringe wijzigingen de begrootung van 1013 voor het volgende dienstjaar toepasse lijk verklaard. De eerstvolgende weken zullen heengaan niet de voorbereiding van de verkiezingen. Eene werkelijke volksvertegenwoordiging zal daaruit niet voortkomen; dat staat nu reeds vast. Hoe het bij het voorbereidende verkie- zmgswerk toegaat, wordt in dc Köln. Ztg. al dus geschetst: Velen trachten zich te verzeke ren van de welwillende ondersteuning eer regeering, en de minister van binnenlandsche zaken, van wien de gouverneurs afhangen, en die daarmee den doorslag geeft voor den uit slag, krijgt aanhoudend bezoek van reflectan ten voor Kamerzetels, maar heeft ook bespre kingen met den liberalen leider graaf Roma- nooies en andere markante mannen van de tegenpartijen. Dc leider van de liberale dissi denten, Garcia Prieto, is voornemens afstand te doen van zijne waardigheid als senator a oor liet lcvcai, o.:i con zetel tc kunnen innemen in de Kamer. De regeering zal in het district, waar hij candideert, geen Candidaat tegen over hem stellen. Volgens berekeningen van geloofwaardige zijde zuilen van de liberale oppositie graaf Horna 110nes 70 i\ SO, Garcia Prieto een twintigtal en de reformist Melquia- des Alvarez een dozijn Kamerzetels krijgen. De wonsch 0111 te worden bedacht op de can- didtenlijstcn der regeering, is ten slotte zoo groot,"dat ook in hel ultra-conservatieve kamp van Maura een zachtere wind begint te waaien. Als het op verdeelen aankomt, dan sluit de Spaansclie oligarchie zich eendrach tig aaneen en werkt op latere vergelding. Duiischiand. Op raad van z.^ne lijfartsen- is keizer Wil- henu seaert eenige dagen begonnen met een leefregel, die bijzmde.e lichamelijke inspan ning meenrengt. Men ziet hem thans eiken morgen in het park Saus-Souci bezig groole liouiulokken niet een bijl stuk te baieken in kleine blokjes. Berlijn, 13 Jan. Het huis van afgevaar digden van den Pruisischen landdag, heeft het vroegere presidium bij acclamatie herko zen. In het algemeen begrootingsdebat verklaar de de minister-president, dat hij de prak tische uitvoering en de verzekering tegen werkloosheid door het rijk voor afzienbareu tijd als onmogelijk beschouwt. Wat de rijksbelastingwetgeving betreft, is dc minisler-piesident nog steeds van meening, dat door de verwerping van de successiebe lasting op discendenten de zaken een nood- lolligen keer hebben genomen. Door deze ver werping werd het verlangen naar eene rijks- bezilbelasling weder opgeweld. Toen de xegcr- voordrachlen met de daaraan verbonden reus achtige behoefte aan geld kwam, waren de re- geariiigcn genoodzaakt weer lot het bezit hunne toevlucht te nemen. Eene andere aek- kirg mislukte door de houding van de par tijen en hel verzet van de conservatieven. N'icl uil toegevendheid of geneigdheid om te capi- tuleeren of .gemakzucht stemden de verbon den regeer in gen toe in de voorstalion van den rijksdag, maar enkel in het gevoel van hunne zware verantwoordelijkheid. (Luide instem ming). In verband met de vrijsprekende vonnissen, die Zaterdag doo'r den militairen rechter in Straatsburg warden geveld, wordt bericht, dal de keizer Zaterdagavond don cShcf van den generalen staf von Mfoltke en den minister van oorlog xton Falkenliayn bij zich te soupeeren had genoodigd, die hun rapport uitbrachten over de beslissingen in de zaak van ZabcYn. De gemeenteraad van Zaberin heeft verga derd, om te beraadslagen over 't geen haar Ie doen stond naar aanleiding van de gewe zen vonnissen. Na een levendig debat, waar in de vraag te berde kwam, of de gemeente raad gez?:niënlijk ontslag zou nemen, werd een - votum van vertrouwen in den Kreis- dircctar Mahl aangenomen. Kolonel von Reuter beeft zich na zijne vrij spraak ibogewn naar ccn bloedverwant in Obarkidh (groothertogdom Baden), waar zijne vrouw ree s eenige dagen vertoefde. Men bc- Yicht, dat hij sedert zijne komst daar om streeks 15,0G0 telegrammen, brieven of kaar tjes van geluk we nsöliing heeft ontvangen, waaronder velen uit Oostenrijk. Straatsburg, 13 Jan. In de Tweede Kamer vroeg de afgevaardigde Peiroles (so ciaal-democraat) aan de legeering welke stelling zij voornemens was ia te nemen in de zaak van Zabern. Knoepfler, burgemeester van Zabern, licht te eene inlerpcllaiie toe over de gebeurtenis sen van Zabern. Hij zcide, dal er eene partij in Duitschland is, cis niet wil, dal er vrede heerscht. Dat is de militaire partij. Kolonel von Reuter heeft zich schuldig gemaakt aan onwettigheden op bevel van zijne superieu ren. De kolonel heeft eene revoiulie willen doen uitbreken in eene kleine sbad. Geen en kele officier of onderofficier is mishandeld. De plaatselijke politie zou volkomen in slaat geweest zijn om de incide iten te onderdruk ken. De politie had de middelen in de hand om de orde te herstellen; maar eene veionl- schuLdiging of de overplaatsing van luitenant von Forstner zouden voldoende geweest zijn om alles terecht te brengen. De spreker sprak vervolgens over de pa rodie, die voor de militaire rechtbank is op gevoerd. Hij stelde de vrijspraak van vod Forstner tegenover de straf, die aan de El- zassische rekruten is opgelegd. Die hadden ook als verontschuLJtgmg liunne jeugd en hunne onbekendheid met de wet, maar zij werden toch veroordeeld. De militaristische partij wil tot eiken prijs tmomfeeren. Die toestand bracht eendracht te weeg tussolien de in het land geboreneu en hen, die van builen zich er hebben geves tigd, tusschcn de Elzassische bevolking en de regeering. Spr. drukte de hoop uit, dat de regeering hare meening zal dom kennen om trent heigeen er te doen staat. Wanneer de regeeiing wil overwinnen, dan moet zij de geheele bevolking van ELzas-Lotha ringen achter zich hebben. Spr. vraagt de regee ring welke houding zij zal aannemen 0111 te verhinderen, dat zulke incidenten weer voor komen. Ten slotte leest hij het proleet voor d#t de gemeenteraad van Zabern heeft vast gesteld. De voorzitter kenschetst het woord ..pa rodie" ais niet parlementair. De geheele Kamer geeft door kreten en bravo's hare in stemming met oen afgevaardigde Knoepfler te kennen. Weber (Lolharingen) protesteerde legen het optreden van de militairen. De zaak van Zabern toont aan hoe belachelijk het leger zich aanstelde. Men moest bedenken, dat be lachelijkheid doodend is. Spr. vraagt aan de regeering welke waarborgen voor de toe komst zij aan de bevolking zal geven, opdat de wet zal zegevieren over hel geweld. iinbo (sociaal-democraat) beschuldigt de regeering van medeplichtigheid in de zaak van Zabern, waarin de militaire autoriteiten onwettig gehandeld hebben. De zaak van Za bern werpt een smet op het rijk, waarin geen oonslitutioneele vooruitgang mogelijk schijnt le zijn. De regeermg heeit haar plicht niet gedaan. Spr. vraagt welke waarborgen men van eene dergelijke regcering kan verwachten. Burger (vrijzinnig) kritiseert de handelin gen van kolonel von Reuter en de debatten voor tien krijgsraad. Het is noodig, dat liet parlement protesteert en ter kennis van den rqusdag en hel Duilsche volk brengt wat is gedaan. Spr. releveert' verscheidene gevallen van onwilligheid, die de militaire rechtbank niet eens heeit opgemerkt, ilij houdt eene lol- lede op den Kreisdireclor Mahl, aan wicn hel le danken is, dal geen bloed heeft gevloeid, ilij vraagt of de regeering hare rapporten kan stc-iten tegenover me van de militaire autori teiten, went de keizer beslist in hoogste res sort De staatssecretaris Zorn von Bulach schelst de verschillende phases van het incident, dal is uiigelokt door de woorden van een jongen oflicier, die zijn uitgelegd als eene beleediging van een geheel volk. Ilij verklaart* dat de be slissing vaa den krijgsraad, ofschoon zij geen krach van wet hre.t, moet worden geëerbie digd door de regeering. De bewering, dat antipathie tegen de militai ren de beweegreden van de demonstration is geweest, moet worden afgewezen. Maar de regeering mag niet in gebreke blijven de groole meerderheid te waarschuwen tegen elke poging om uit de incidenten van Zabern aanvalspunten tegen het leger te trekken, waarin duizenden kinderen van Elzas-Lolha- ringen met trots dienen. De regeering is over tuigd, dat zij de ware uitdrukking geeft aan de hecrschende gevoelens, wanneer zij zegt, dat de betreurenswaardige incidenten van Zabern niet de^goede betrekkingen tusschen de burgerlijke en de militaire bevolking moe ten verstoren. Het leger is de rots, waarop de macht en de grootheid van het rijk rusten. Wie dien rots doet wankelen, begaat eene mis daad tegen de veiligheid van het vaderland Men heeft ernstige verwijten tegen de re geering gericht. Het schijnt volstrekt ontoe laatbaar openlijk stelling te nemen in de be- yoegdheidskweslie, terwijl men niet bevoegd is die op te lossen. De regcering heeft zon der verwijl maatregelen genomen tot bestraf- fin? van de sciihldigen: zij zou geen dag aan blijven, als men haar niet volledig vertrouwen schonk, dat zij krachtig zal waken voor hare constitulioneele bevoegdheid. De Vijssische Ztg. noemt twee zaken als dringend noodig: I. dadelijke opheffing van de kabrnelscirder van, het jaar 1Ö20, die wel door dc wet van 50 Maart 1837 en ten over vloede door de Pruisische g'rondwet is opge heven, bovendien in Elzas-Lolliaringen nooil is ingevoerd, maar toch is opgenomen in hol garnizoeus-dienstvoorschrift van 23 Maart 1899,"Vaarop kolone-l von Reuter zich hecfl beroepen; 2. het maken van wettelijke voor schriften betreffende de veraiUwoo'rdelijkhei/ van den rijkskanselier voor de handihavinf van recht en wet. Art. 61 van de grondwet van het koninkrijk Pruisen bepaalt, dat iedcro van de beide Ka mers van den landdag'do ministers kan aan klagen, inzonderheid wegens grondwetsschen nis. Eene volgende alinea bepaalt, dat de na* deke bepalingen over de gevallen der verant woordelijkheid en over dc procedure en de straffen aan eene bijzondere wet worden voor behouden. Aan dit grondwetsartikel H lot dus ver geen uitvoering gegeven. De vrijzinnigen hebben nu bij don landdag een voorstel in gediend. dat strekt om de staatsrcgee'ring uit le noodigen, tot uitvoering van art. 61 een wetsontwerp lol regeling van do verantwoor delijkheid der ministers in le dienen. Edj den rijksdag zijn, sisndts geruimen lijd reeds, voor* stellen aanhangig, namens verschillende par tijen ingediend, waakin de regeling van de verantwoordelijkheid van den rijkskanselier wordt verlangd. Wanneer de in deze voorstel len verlangde wellen zijn tot stand gebracht, krijgen besluiten, zooals de rijksdag in zijne zifting van 6 December over de zaak van Zabern heeft genomen, een ander ka'rakter, dan d'j rijkskanselier an Pruisische minister president er nu aan tookonl, blijkens zijne verklaring in hot Pruisische heeranhuis van verleden Zaterdag, waar hij heeft gezegd, dat liet genoemde besluit „volstrekt geene poli tieke en consititulionoele waa'rde" had cn dal daardoor sleohls wuivl geconstateerd „ec& versdhfil van meening tusschen den rijksdag en. den rijkskanselier op een bijzonder punt.", Frankrijk. Parijs, 13 Jan. De «;cwone zitting van het parlement is heden geopend. De minister van financiën heeft bij den mi nisterraad ingediend het ontwerp van eene kapitaalbelasting, zich aansluitende bij het ontwerp van eene inkomstenbelasting, dat bij den Senaat aanhangig is. P a r ij s, 1 3 J a n. De correspondent van de Daily News heeft minister-president Doumer- gue geïnterviewd, die verklaarde, dat de po litiek van Frankrijk niet door eenig gevoel van uitdaging tegenover andere natiën wordt ingegeven. Wat den internationalen toestand betreft, gaf Doumergue te kennen, dat bij Engeland, Rusland en Frankrijk de oprechte wensch be staat om den vrede te handhaven. Ilij heeft geen enkele reden om aan te nemen, dat da andere mogendheden niet dezelfde voorne mens hebben. De Figaro heeft een nieuwen aanval ge richt te0en den minister van financiën Caik laux, waarin de minister wordt belicht, da( hij verscheidene groote en kleine banken heeft aangezaclit, hem geld te verschaffen voor het verkiézingsfonds van de radicale partij en voor beïnvloeding van de pers beschikbaar te stellen. Daaraan zou ook reeds door eenige bankinstellingen gevolg gegeven zijn; o.a. door de bestuurders van het Comptoif d'Escompte, dat 400,000 frs. voor dit doel had aangeboden. Ook dit is tegengesproken, niet alleen door den minister, maar ook door de bestuurders van de met name genoemde credielinstelling. Engeland. Eerste minister Asquilh zal voor de opening van het parlement eene korte vacantia nemen, die hij zal doorbrengen in het zuiden van Vaak houdt men voor 't morgenrood eener gelukkige toekomst, wat slechts de laatste \seemoedige avondgloor is van een scheidend geluk. oorspronkelijke roman *3 door H. WITTE. Dc grievende teleurstelling, hem door An dre Duuljlel, uien Ilij rijn besten vriend ucht- .e, bereid, had hij uileriijk kaltn opgenomen, iiiaar was Loch oorzaak geweest dal hij aan het woord vriendschap slechts een betrek kelijke waarde was gaan toekennen en uiterst spaarzaam was geworden met inli- niileit. Die eerste ondervinding, zoo meende hij, moest hem lot waarschuwing strekken, 0111 zich te wachten voor een tweede soort gelijke. Dot hij deze voorzichtigheid, die, naar mate hij ouder werd, een vaster vorm aan nam, verder dreef dan billijk en voor zijn levensgeluk bevorderlijk was, mag waar zijn, maar zij strookte volkomen met zijn kalm cn van jongstal tot afgetrokkenheid neigend temperament. Hij had André met enkele woorden vor melijk en koeJ gelukgewenscht met zijn enga gement, e>n had gemeend, dit ook aan Louise moeten doen, zonder eenige zinspeling op' wat hij zich had voorgesteld. Deze had dit schrijven ook aan den heer Suykerboom en dienis vrouw laten lezen, die zich wiet wei nig daarover verwonderden. Zij lieten zich er echter niet over uit, maar waren het met elkaar cons, dat daar, meor achter slak, en. daar zij Louise hauden lief gekregen en cie jonge Weu-mann hoog bij hen stond aange- schi even, was het besluit spoeuig genomen «nu naar den Terpenberg te reizen ten einde er achter ta kamen wat van dit korte schrij ven aan dit lieve kind, waar hij toch veel van uieid, de oorzaak mocht zijn. Dit bezoek bad ten gevolge dat Wilhelm Wennann, die 111 den ouden vriend zijns va ders het volste vertrouwen stelde, ondanks zijn geslotenheid tegenover anderen, dezen de geheele toedracht oer zaak mededeelde, met het dringende verzoek niemand, behalve zijn vrouw, met zijn hartsgeheim en zijn grievende teleurstelling bekend te maken en «r vooral aan Louise niets van te laten blij ken. Do lieer Suykerboom, die in Louise's ge drag niets laaichaars zag, wat ilhelm zijns ondanks moest toestemmen, was het overi gens met dezen omtrent André's unfaire han delwijze volkomen eens en betreurde het ten zeerste. Ilij raadde Wilhelm aan zich dit ge val met te zeer aan te trekken, daar er nu Loch niets aan te doen was. Hij beloofde hem er zooveel mogelijk verder buiten le zullen laten en alles te beredderen wal er even Lucel later te beredderen zou zijn. Zoo hajd dan ook oen jaar later de huwe lijksvoltrekking bij volmacht plaats gehad waarbij een passend cadeau voor haar per soonlijk van Wilhelm niet achter gebleven was. In gezelschap van den heer Suykerboom J cn diens vrouw was zij hem daarvoor komen bedanken. Dit was tegelijk een afscheidsbe zoek geweest, en Wilhelm had daarbij van zooveel zelfbelieerschLng blijk gegeven, dat dit bij Louise geen achterdocht had gewekt, zij daarvan althans niets het blijken, terwijl «ie beide oudjes zich overtuigd hielden, dal die teleurstelling liaar scherpe kanten reous elieren had eu dan ook wel spoedig zou slijten. llierin vergisten zij zich echter. Ze mocht, wat natuurlijk is, gaandeweg dragelijker wror- uen en hem op aen langen weg mandor bit ter stemmen, uit zijn herinnering verbannen kon liij haar niet. Aan Louise bleef hij ook tater slceds denken met stillen weemoed; de wrevel over dc trouwelooze handelwijze van bom, dde zich zijn vriend noemdie cn ook zijn vriend wist, Lileef hem levendig bij, ja, groeide zelfs aan tol een gevoel van afschuw en haat, schijnbaar vreemd aan zijn menscli- lievend karakter, maar in werkelijkheid de consequenLie van zijn strenge opvatting van oprechtheid en goede trouw. Ilij was ongehuwd gebleven, ondanks vcr- scheidene pogingen van lien die beweerden belang iin hem te stellen, om van bij herha ling voorkomende gelegenheden gebruik le rnaken ten oinde zijn eenzaam huiselijk leven door e>en hom passend huwelijk, waartoe meermalen aanleiding was, ja, die hem als 'I ware aangeboden werd, gezelliger te maken. Van wat hij onder liefde verstond, kon, greon, sprake meer zijn. Hij had Louise liefgehad met al de innigheid, waartoe een mcaschenhart val baar is. Een tweede liefde van dien aard schoen hom onmogelijk, ja een ontwijding van wat hij heilig achtte, en een echtverbintenis, waarbij alleen sprake kon zijn van weder- zijdsche genegenheid, wilde hij niiet. Ilij had te vaak gezien hoe het daarmede op den duur gaat, 0111 zich hieraan bloo-t te stellen. Dat hij zich ook in dit geval dupe maakte van te strenge toepassing van een overigens goed beginsel is misschien waar, maar ook dit was geheel in overeenstemming met zijn nobel karakter. liet was er overigens ver van af, dat hij een kniezer of druiloor zou geworden zijn. Integendeel, hij vatte het leven van den goe den kant op, cn uit beginsel aanvaardde hij het kwade zooveel mogelijk goedsmoeds; hij was en bleef tegenover anderen sleeds de welwillendheid zeive, en trachtte niet alleen anderer, maar ook zijn eigen leven zoo aan genaam mogelijk te maken. Hij was een liel- hebber van reizen, waarmede in de eerste helft der vorige eeuw veel meer lijd gemoeid was dan tegenwoordig, maar dat dan ook veel meer afwisseling en ongetwijfeld ook meer voldoening schonk. Ook nu was hij eenige dagen geledon met dezelfde Batavier uit Engeland terugge keerd, met het plan om nog een poos te Rot terdam te verblijven, waar het levendige handelsverkeer in hem een belangstellend toeschouwer vond, maar welke belangstelling hem bijna hot leven had gekost. Zoo weinig toeschiet olijk de heer "Wer- mann gewoonlijk tegenover hem vreemde personen was, zoo hartelijk trad hij don jongen man, aan wicn hij groole verplich ting had.in den namiddag van den volgen den dag, toen deze, na aangediend fre zijn, zijn kamer binnentrad, tegemoet. Was dan ook zijn gedistingeerd voorkomen, waren zijn aristocratische allures in den regel oor zaak dat men zioh aanvankelijk met hem niet op zijn gemak gevoelde, met den jongen man was dit geenszins hel geval. De wijzf waarop hij hem de hand toestak en den zijoi met innigheid drukte, droeg daar veel toe bij, terwijl hij hem ais 't ware toeriep: Welkom, mijn waarde heer; wees zees bedankt voor de vrie ndelijkheid dat ge aan mijn uilnoodiging wei gevolg hebt willen ge ven. Ga zitten, en laten wij nu aliereersl eens een hartelijk woord met elkaar spro. ken. Om te beginnen ,-wi'l u mij zeker wel zeggen aan wicn ik mijn leven te dianlcen heb. Dat wil ik gaarne, antwoordde dc an dere vriendelijk glimlachend, onder het be ding echter dat ge aan de zaak als zoodaiug geen te Jiooge waarde toekent. Ik licct Aiv diré -Dubbelman en ben pas sedert eenige da gen hier aangekomen. Die voornaam André trof Wermannhij had, sedert het vertrek van zijn" vroeger en vriend André, niemand onilmoet die alzoo beolie en hij traditie dozen naam uit zijn herirvniering te verbannen. Dat hij dan ook een smartelijke gewaarwording bij hem ver oorzaakte is licht le begrijpen, en ook dat zijn voorhoofd bij het 110oren daarvan rim pelde. Dit was, hoewel slechts een oogenblik- kelijke opwelling, door zijn bezoeken, zooalj spoedig bleek, opgemerkt. Wordt vervolgd-

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1914 | | pagina 1