Ej\ (71 Eerste Blad. BUITENLAND. „DE E E M LAN D E R". Uitgevers: VALKHOFF Co I2d' Jaargang. Zaterdag 17 Januari 1914. Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURO. ABONNEMENTSPRIJS: Per S maanden voor Amersfoortf l.rO. Idi-m franco per po»t 1.5D» P.-r week (met gratis verzekering tegen ongelukken) O.l Atzondeilijke nummers - 0.05. De/e ('ourant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feest <lflg<-n. Ad vei ('ent iü 11 gelieve men liefst vóór 11 uur, familie lid vei toni les en belichten vóór 2 uur in te zenden. Bureaus UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van l-ö regelsf O.50L Tike regel meerO.IO Dienstaanbiedingen 25 cents bij vooruilbotnling. (•■route loiters naar pl latsiuimte. Voor handel en bedrijf bestaan zeer vonrdeelige bepalingen tot het herhaald adverteoren in dit Blad, bij abonnement. Eene circulaire, bevattuude de voorwaarden, wordt aanvraag toegezonden. °P Kennisgevingen. De Burgemeester der gemeente Amersfoort, Biengt ter kennis van belanghebbenden, dat, volgens mededeeling van den Minister van Oor log, op 15 Januari 1911 en zoo noodig op eenïge volgende dagen een schietproef zal worden ge houden met zwaar geschut in de stelling van den Helder von het fort Erforins Gedurende deze schietproef is de zee onveilig tusschen de ware richt ngen W.Z W. en N-N O. (135 gr.), tot op hoogstens GOOO M. van het fort. De onveilige sector zal worden aangegeven ioor twee stel op het fort geplaatste bakens, waarvan één voorzien van 2 dwarslatten, de Oostelijke grens en één voorzien van 1 dwarslat, de Westelijke grens aangeeft. Op de dagen, waarop gevuurd wordt, zal vanaf het fort een roode vlag wanen, d:e 3 uur *'óór het begin der oefening halfstok en n uur vóór de oefen:ng geheel voorgcheschen wordt. Bovendien zol on den avond vóór en op de dagen, dat gevuurd wordt, een waarschuwings bord gepr otst worden op het terre'n ven den Gemeentelijken vischafsleg te N'euwedlcp. Ind en een stoomvoailu'g tot waarschuwen of sleepen aenwcz'g. zal, indien de oelenmgen zulks toeluten, aan kleinere vaartuigen desgewenscht hulp worden verleend om uit den onveiligen sector te komen. Amersfoort, den 16. Januari 1911. De Burgemeester voornoemd, VAN RANDWLJCK. Politiek OverzichL KlinÊssdpiéeie krisisseA in de Ba3kat»iafidu<n» In drie van de Balhans'.alen doen de ge volgen van den oorlog zich voelen in de ver- houdaiïg lusschen de regeering en de volks- verlegc.ivvoo-pdkging, maar niet overal op de zelfde wijze. Ln Servië, waar gedurende het oorlogsjaar de strijd in hel parlement is blijven rusten, heeft de oppositie, nadat de strijdbijl was be graven, zich herinnerd, dat zij toch eigenlijk hel kabinel-Pasics moest bestoken. Zij heeüt door een obslruotiebesluit de werk kracht van den Skoepschlina verlamd. Dit noopte bet kabinet tot het aanbieden van zijn ontslag. De koning heeft diL aanbod aange nomen. maar aan Pasics de oprichting van een nieuw kabinet opgedragen. Alle algetre- den ministers zijn bereid zich in hun ambt weder te laten bevestigenalleen een nieu wen minister van oorlog heeft de heer Pa sics nog niet kunnen vinden. Het blijkt, dal hij hier zich in conflict bevindt met de mili taire partij, die niet wil weten van eene ver mindering van de legerhegrooling Die strijd schijnt ten gunste van de militaire partij te zuilen uitvallen; Pasi:s kan een nieuwen mi nister Aan oorlog krijgen, maar als prijs daarvoor zal hij een buitengewoon legsrcre- dicl van 20 millioen dirurs moeten betalen De minislerieele krisis in Rumenie heeft zuiver redenen van binnenlandsche politiek tot oorzaak. Het kabinel-Majorescu heeft de taak om eene oplossing te zoeken voor de vraagstukken, die tijdens de Balkankrisis uit tien internalionalen toestand voor Ru- menie voortvloeiden, tot aller tevredenheid vervuld Maar nu de krisis geweken is. ko men de kwesliën van de binnen la ndsche politiek weder aan de orde Ilier komt de groene verdeeldheid aan den dag. die heersclit lusschen dc beide onderdeden van de nu aan het bewind zijnde conservatieve parlij. Majorescu hcefl z?lf in overweging ge geven, aan koning en volk de beslissing op te dragen, hoe nu verder'moet worden ge regeerd. De liberale parlij. die onder leiding slaat van Bratianu, schijrat zich in staat te voelen de nieuwe wellen ter hand te nemen, die worden verlangd inzonderheid op hel ge bied van de grondpolitiek en van het kies recht. Veel moeiclijker Is de toestand in Bul garije Daar wordt de gehecle politiek be- heerscht door het zoeken naar een schul dige, op wi?n men de verantwoordelijkheid zou kunnen laden voor de rampen, die het land hebben getroffen. Dat heeft reeds meer malen geleid tot hartstochtelijke aanvallen op de Russenvrienden, want de massa van het Bulgaars cl ie volk h°eft haar geloof in Rusland verloren. De Russophilen hebben hun be9t gedaan, den drei'enden slag van zich af te wenden, door een ander te be schuldigen; koning Ferdinand werd door hen aangeklaagd. Generaal Sawow, zijn op perbevelhebber, wees hem aan als den schuldige, door te verstaan te geven, dat de koning zelf hem tot den ongelukkigen aan val op de Serven had gedwongen. Misschien was dat slechts eene verkiezingsmanoeuvre, maar die heeft haar doel gemis!, want de Russophilen hebben bij dc verkiezingen voor de nieuwe Soforanje eene volkomen neder laag geleden. Maar onder deze jacht naar een zondebok heeft oo-k het aanzien van de regeering geleden; het kobinet-Radoslawow, dat nadat de tweede Balkanoorlog was be gonnen, onder zoo ongunstig mogelijke om- ateuxhgkeden was opgetredts* kon bij de December-verkiezingen geone meerderheid verwerven. Verrassend groot was het aantal socialisten en leden van den boerenbond, die gekozen werden. Ilct volk was den oor log moede en verlangde naar rust en orde in hel land, om zich aan de werken de~ vredes le kunnen wijden. Intussc.hen was de regee- ringsparlij rcla-lief de sterkste in de Sobran'e, en toen dus het kabir.et-Radoslawow zijn ontslag aanbood, werd dit geweigerd. Daar op werd, om de medewerking van den boe renbond te krijgen, de minister van buiten- la ndsche zaken Ger.ediew opgeofferd. Maar de aansluiting van den boerenbond aan de regeeriagsparlij werd hierdoor niet verkre gen. De gezamenlijke oppositiepartijen be streden de door de regeering ingediende credielwet; het lol, ciat dit wetsontwerp hnd te wachten, was dus niet aan twijfel onder hevig. De regeering had te kiezen tusschen twee wegen: zij kon haar verzoek om ontslag her halen of zij kon de pas gekozen Sobranje omtMnden. Koning Fer.'inand en zijn? raads lieden hebben den tweeden weg gekozen en het Erlgaarsche volk zal dus eene nieuwe volksvertegenwoordiging hebben te kiezen. Duitschland. Berlijn, 16 Jan. Hertog Ernst August van Bronswijk kwam om 10 19 aan in het Pnlsdnmmer Bahnhof, waar hij door de kei zer, den kroonprins en de prlrsen werd be groet. Hij had eene groote militaire ont vangst. De k izer geleid'le zijn gast naar het Koninklijk slot,, waar de keizerin hun be groette. B c rl ij n, 16 Jan. Aan de galatafel in het slot ter eere van den hertog van B runs wijk bracht de keizer een dronk uit op het her togelijke paar. Ilij heette den hertog hartelijk welkom en verklaarde daarna te vertrou wen. dat in de toekomst tusschen Brunswijk en Pruisen een geest van nauwe bondgenoot schappelijke verstandhouding zal leven en dat de beide stolen elkaar in hunne bezitverhou- ding en eigenaardigheid als onaantastbare leden van de nationale eenheid zullen achten en beschermen. Ik begroet Uwe Hoogheid met het blijde vertrouwen, dat met de aan vaarding van de regeering van Brunswijk door u in den kring van de Duits he vorsten een landsheer is getreden, die zijne gelofte voor Keizer en rijk met Duitsche trouw zal vervul len." De he-log dankte voor de buitengewoon vriendelijke ontvangst, die hem ten zeerste ver heugde, en voor de genadige woorden van den Keizer; hij ging daarna voort: „Als een van de voornaamste verplichtingen beschouw ook ilc het onderhouden van goede betrekkingen, zoowel ambtelijk als persoonlijk, met het rijk en met Pruisen. Zonder dat kunnen dc Brunsw k clie landen niet gedijen De her tog eindigde met een „hocli" op het keizer paar. B c r 1 ij n 1 6 J a n., d e s a v o n d s. De ge ruchten, die van verschillende zijden ver spreid worden over ie verwachten verande ringen in het rijkskanseliersambt en de staats secretariaten van bui tenia ndsche zaken en koloniën, en over ziekte van den rijkskanse lier, worden ter bevoegder plaatse als ijdcie verzinsels aangeduid. Berlijn, 16 Jan. liet bestuur der Prui sische financiën heeft aan een Pruisisch consortium voor 4U0 millioen mark 4 pets. afiosbare schatkistbiljetten u.tgogeven. Het rijk behoeft thans niet te vokloen aan eene behoefte aan geld. De schatkistbiljetten zijn in 16 seriën, elk van 25 millken, ingedeeld Ieder jaar wordt eene serie door uitlating van terugbetaling lot de nominale waarde aamgewezen. De terugbetaling geschiedt in October, voor de eerste maal in lol 1. 50 mil lioen zijn reeds genomenvoor de overige 350 millioen is den 29en Januari eene open bare inleekening opengesteld iot den koers van 97 pet. De motie, die door de Tweede Kamer van den landdag in Eizas-LoÜiarLngen eenstem mig is aangenomen aan het einde van de interpellatiedebatten over Zabern, luidt al dus De Tweede Kamer is met de regeering overtuigd, dat het burgerlijke gezag in Za bern ten vólle zijn plicht heeft gedaan en dat voor hel ingrijpen van het mu.taire ge zag elke feitelijke aanleiding en elke rechts grondslag ontbroken heeft. Zij cons'aleert, dat de regeering ook in het nauwe kader van hare c ons tï Lu li one el e bevoegdheden eene groolere energie had kunnen aan den dag leggen voor de aan het Elzas-Lotharingsche volk toegevoegde beleeddging en ook tot op heldering en geruste!eliing iets had kunnen doen. Zij kan eindelijk in de door de regee- nng opgelegde verklaring geen waarborg vinden tegen eene herhaling van zulke dc wet c»n het recht schendende gebeurtenissen. De Tweede Kamer verzoekt den rijksdag, wicn zij den dank van de Elzas-Lotharing sche bevolking uitspreekt voor zijn krachtig optreden bij de voortzetting en den strijd voor handhaving van wet en recht op te ko men voor:l. eene aan de moderne burger lijke opvattingen beantwoordende omschrij ving van de machlsbevoegdheden bij rijks wet; 2. eene hervorming van de militaire rechtspleging3. eene voltooiing van onze grondwet in de richting van de volledige zelfstandigheid van Elzas-Lotharingen #als bondsstaat. Als toelichting van 't besluit van den „Ge- richlsherr" in dit geval dc commandeeren- dc generaal von Detailing om geen ge bruik te maken van zijn recht om cassatie te vragen van het vrijsprekende'vonnis in de zaak van luitenant von Forstner, vermeldt ue Nordd. Allg. Zeilung. dat de wet verbiedt dc beslissing van het Oberkriegsgericht, wat de beoordceling van de uitkomst der bswijsopna- ine betreft, aan een nader onderzoek te on derwerpen. Wat kolonel von Reuter betref! wordt als motief voor het besluit van den ..Gerichtshcrr" aangevoerd, dat de beklaagde volgens erkende rechtsbeginselen straffeloos moet blijven, omdat uit tie bewijsopnanic is gebleken, dat hij te goe.ler trouw geloofde aan een hem volgens zijne dienstvoorschriften toekomend recht om de soldaten te laten op treden. ln verband met dit besluit van den „Gc- richtsherr", heeft de Nordd. Allg. Zcilung de mededeeling gebracht, dat de Keizer bevo len heeft de voor het zelfstandig ontreden en het gebruiken der wapenen van de militaire macht bestaanje dienstvoorschriften aan een nader onderzoek te onderwerpen met het oog op den twijfel, die dcor de jongste gebeurte nissen in Zabern is gerezen of in de nu gel dende voorschriften r'.o bevoegdheden van de burgerlijke en de militaire autoriteiten juisl omschreven zijn. Nu de strafprocessen tegen de betrokken officieren geëindigd zijn, is de behandeling van ds bij den rijksdag ingediende interpol laliën sooedig te verwachten. De rijkskanse lier he rit zich bereid verklaard die interpel- laliën te beantwoorden, zoodra de in deze zaak gewez-n vonnissen kracht van gewijde zonden hebben gekreg/n. De stadhouder van EIzas-Lolbaringcn. graaf Wedel, is gistere" in Re~l"n aangekomen. Frankrijk. P a r ij s, 16 Jan. De agenten van de ge rechtelijke politie stellen thans een onderzoek in naar de verklaringen van eene kamer verhuurster, die zich omstreeks den middag in de Morgue vervoegde en verklaarde den man te herkennen, die getracht heeft Sjerif Pacha te vermoorden. De man moet in het laatst van het vorige jaar bij haar gewoond hebben en zich in hebb°n laten schrijven on der den naam Djevab Ali. Zweden. Stockholm, 16 Jan. De zitting van den rijksdag is door den koning geopend. De troonrede zegt, dat de betrekkingen van Zw dun met de vreemde staten vriendschappelijk zijn. De regeering is van plan voordrachten in te dienen lot verbeterirg van de landsver dediging en tot helling van eene bjzonderc Belasting voor de landsverdediging van de grootere vermogens en inkomens. De s'and van de staatsinkomsten blijft voortduren^} goed. Er zal eene leening van 3üJ millioen worden aangegaan, die echter uitsluitend be steed zal worden voor de bevordering van productieve doeleinden. Het begrootingsonlwerp voor het dienst jaar 1915 is in evenwicht met 311 461 200 kro nen aan inkomsten en uitgaven. Voor het leger worden 51 216 800, voor de vloo» 17.942.800 klonen aangevraagd. Portugal. Lissabon, 16 Jan. Drie bommen wer den geworpen leg»en een dx>or troepen be- zolAc-n trein tusschen Pacodorcas en Cascar. De soldaten gaven vuur. Eenige peisoncn werden gewond en drie in hechtenis geno men. Oosten rij!:. De verwarring in het huis van afgevaardig den van den Ooslenrijkschen rijksraad is we der groot. In de gemeenschappelijke commis sie van de beide huizen van den rijksraad is een compromis gesloten over de novelle van de inkomstenbelasting. liet belastingvrije be staansminimum is daarbij op 1600 kronen be- oaald, maar de belaslingvcrhooging begint reeds bij 1890 (in plaats van 10,009) kronen. Dal comprohtis heeft echter bezwaar ontmoet oij de christePjk-socialen, die van de aldus ge wijzigde regeling gevaar vreezen voor hunne heerschappij in den gemeenteraad van Wec- nen. Zii verlangen daarom wijziging van het compromis. Daarover wordt nu overleg ge pleegd en in verband daarmee is de openbare zitting van het huis van afgevaardigden lo' Zaterdag uitgesteld. Daarover zijn echter de obstrueerende Czc- chische agrariërs en radicalen verontwaar digd, niet omdat zij het tijdverlies betreuren, maar omdat het door hunne rekening ging dat Donderdag de openbare zitting niet door ging. waarop zij gerekend hadden als middel tot vertraging van bet werk in de begroolings- coramissie, waar zij obstructie voeren tegen de door de regcering voorgestelde crediel wet over het eerste half jaar van 1914. Zij heb ben nu door het lawaai, dat zii in de zitting van de commissie maakten, verkregen, dat die zitting Donderdag moest worden, opgeheven. De leuze waaronder de Czechisehe agra riërs obslruce en, is: „Zonder Boheemschcti landdag geen rijksraad." Hoe weinig ernstig 't hun met deze leuze is, blokt hieruit, dat juist zij het zijn. dip het heftigst gekant zijn tegen het tot stand komen van liet compromis in Bo- hemen tusschen Czerhen en Duitschers, dat ten doel heeft den landdag weder behoorlijk te doen werken. Rumenië. Bukarest, 16 Jan. Blijkens eene offi- cieuse mededeeling, is het nieuwe kabinet al dus samengesteld: minister-president en oor log Bratiano, financiën Costinescu. buitenl. za ken Porumbaru. binnenlandsche zak?n Mort- zun, landbouw Conslantinescu, openhaar on derwijs Duca, handel Radovics, justitie Anto- nescu, openbare werken Anghelescu. Het ka binet zal morgen den eed afleggen. Bulgarije. liet besluit tot c-nti tin ding van de Sobranje is bekend gemaakt, zonder dat eene formeel? stemming is afgewacht over de tweemaand- sche credielwet, die door de regeering werd verlangd. In tusschen was voldoende geble ken. dat als het tot eene stemming was ge komen, hot wetsontwerp zou zijn verworpen, want alle woordvoerders van de oppositie hadden zich er tegen verklaard. In het debat kwam het. terwijl de minister Genadiew het woord voerde over de kri tieke dagen die Bulgarije in de maand Juli heeft doorgemaakt tot eene havige botsing met den gewezen minister van financiën Teo- dorow, die in de zaal riep: „De tweede Bal kanoorlog werd ons opge irong n zonder dnl wij het wisten; daar was eene andere hand in het spel!" Dit lokte de aanmaning uit: .Noem die hand!" Ma.r hierop ging Tlieo- dorow niet in. De verkiezingen voor de nieuwe Sobranje moeten, ingevolge de bepalingen van de grondwet, binnen twee maanden uitgeschre ven worden. Over den financieelen toestand he*-f» de mi nister van financiën Toutsjew verklaard, dat de verplichtingen van Bulgarije uit het af- gcloopen oorlogsjaar bedragen: tegenover het buitenland 147 ntillioen frsteg mover de Bulgaarsriie nationale bank 115 millioen en op grond van rekwis'tie-biPetten 300 milli oen, die in 6 pCt. o'liga'tién zijn omgezet. Mits de ontworpen leening van 850 milloen frs. zal de toestand van de schatkist geheeJ verzekerd zijn. Turkije. Athene, 16 .Tan. Volgens eene mededee ling uit diplomatieke bron heeft de Duitsche ambassadeur in Konstantinopel ernstige be zwaren ingebracht tegen de maritieme toebe reidselen van Turkije, die het tot een zekeren ondergang zullen brengen. Hij verklaarde daarbij, dot Oostenrijk en Duitschlard Ilalië hebben gevraagd niet op alle punten zich te blijven verzetten legen de Grieksche eischen. V a 1 o n a 16 Jan. De regeering heeft een telegram ontvangen, berichtende dat de Grie ken Kolonia, Voskopeia en de kaza van Ko rilza hcLbcn ontruimd. Parijs, 16 Jan. Het Journal des Débnts bericht uit Valona, dat het onjuist is, da» Ismail Kemal ontslag genomen heeft. Albanië. Janina, 16 Jan. Uit Koritza wordt ge seindDe bmnenlandsche toestand van Al banië is verontrustend. Er moeten verschei dene gevechten hebben plaats gehad tus schen de aanhangers van Essad Pacha en de mannen van de voorloopige regeering. Daal de soldalen van Essad verscheidene plaatsen bezet hebben, zenden de beys en de andere vertegenwoordigers van de voorloopige re geering genoodzaakt zijn geweest naar Ko- rilza te vluchten, waar zij bescherming en toevlucht zouden hebben gevraagd bij dc Grieksche autoriteiten. In strijd met het bericht in de pers, dat de dag der aankomst'van prins Wilhelm zu Wied in Durazzo reeds is bepaald, en wel op den 25en Januari, verklaart de hierover steeds bijzooider goed ingelichte Nruwiedse Zeiltuig, dat er van de bepaling van een ter mijn voor de aankomst in Dura/zo geen sprake kan zijn. Dat de prins zich thans nog achterwege houdt, is hieraan te wijten, dat dc internationale leeningskweslie nog op «af doening wacht. Zoodra die zaak geregeld is, zal er niets meer in den weg staan voor de ontvangst van de Albaneeschc deputatie. De ontvangst zal waarschijnlijk in Neuwied plaats hebben. Volgens een bericht, dat uit Brindisi te Rome is ontvangen, zullen de Turksche offi cieren, die in Vakxna hun vonnis van den krijgsraad hebben te wachten, ter dood ver oordeeld worden. Essad Pacha heeft aan het consulaire korps in Albanië eene nota doen toekomen, waarin hij zegt, dal hij zijne sympathie voor Turkije niet verheelt, maar niet heeft deelgenomen stemd voor de prins zu Wied. Deze verkla ring heeft hij herhaald tegenover 1wee Ila- liaansche dagbladschrijvers onder bijvoeging dat hij den prins bij zijne aankomst im Du razzo hartelijk welkom zal hce ten- Uit Wcenen wordt aan de Köln. Zlg. b» richt, dat officieus bevestigd wordt, dat Is» maêl Kemal verzocht heeft te worden onthe* ven van het ambt van president der vooiloo pige regeermg van Albanië en heeft aar ge duid, dat hij is gccompróai 't^ir l duur het gerechtelijk onderzoek weg»ns den Jong Ttirkschen aanslag, waardoor de hrii fvisse» ling, die hij met Bekir cn met Izzet heeft ge voerd, aan den dag is gebracht. Qvor de verandering, die in het bestuur van Albanië op til is, wordt uit Berlijn aan de Köln. Ztg. geschreven: De groote mogend heden zijn niet ongeneigd de volmachten van de internationale controle-commissie te Va lona ï-n dezen zi'n uit te breiden, dat de com missie, in plaats van eenvoudig te controlee ren, de uilocfeniug van het bestuur zelf ter hand neemt. Deze lijdelijke uitbreiding van de bevoegdheden der commissie zou een ein de nemen met de aankomst van den prins zu Wied in AJbanië. Van dat tijdstip af zou de commissie zich weder er toe bepalen, hare controle-taak waar te nomen. Men zal kun nen aannemen, dat Ismnël Kemal Bey cn Es sad Pacha zich er niet tegen zullen verzet ten, dat het bestuur van Albanië tijdelijk wordt uitgeoefend door dp Kuropeeschc com missie. Beiden hebben verklaard, dat zij reent bezwaren in den weg willen leggen aan do overneming der regeoring door den prins zu Wied. liet tijdelijke bestuur van Albanië door! de internationale commissie zal echter slechtsI dienen om de aanvaarding van de regecringj door den prins voor te bereiden en misschien te verhaasten. Mexico. N e w-Y o rk, 16 Jan. Een telegram ut Mexico bericht, dat volgens eene uit het pa« leis afkomstige mededeeling Ilueria hedex, een besluit uitvaardigen, waarbij machtiging verleend wordt tol gevraagde leeningen. Zuid Afrika* Kaapstad. 16 Jan. De heden morgefc uit alle declen van het land ontvangen be richten houden in, dat overal orde heerschi cn dat de stakers den arbeid hervatten. Johannesburg, 16 Jan. De politie li het Hoofdkwartier van de werkliedenpartij binnengedrongen, terwijl de afgevaardigden der vercenigingen van letterzetters bijeen wa< ren Allen werden in hechtenis genomen, we*, gens schending van de wet op den staat van •beleg, die verbiedt te vergaderen zonder ioe^ stemming van de overheid. Pretoria. 16 Jan. Alles is hier rustig, De stakers hebben den arbeid nog niet her vat; zij volharden schijnbaar in hunne hou ding, maar velen verlangden naar bun werk! terug te keeren. Op de andere punten van het spoorwegnet, door de gehecle Unie heen, kee^ ren de stakers allengs terug. Johannesburg, 16 Jan. Uit een ojH derzoek over veertig mijlen van het Rif blijktj dat het werk in dc mijnen slechts in geringd mate wordt geslaakt. Op de meeste ondeiiio, mingen gaat hel werk voort zooals gewoond lijk. De officieclo telegrammen van de voor naamste middelpunten van het spoorwegverv keer berichten, dat de mannen in grootel getale weer aan het werk gaen. Kaapslad, 16 Jan- Volgens de hatsttf berichten schijnt de algcmeene slaking tezijï, prijsgegeven en keoren de mannen in iunn< male terug tot het werk. Allerlei. Parijs, 16 Jan. De Débats bericht uk Bukarest, dat 2000 werklieden en beambten van de Rumeensche spoorwegen in staking zijn gegaan om te prolcstccren tegen de niet' uilkeering van de gewone gratificatiën. K i e w, 16 Jan. Beilis en zij<n gezin zij* heden naar Jaffa vertrokken. Hij z.il onder weg een bezoek brejiigzn aan Rothschild, dis voor hem in Palestina een stuk grond heel! gekocht. Charlevilla, 1 6 J a n. De moordenaa* Delacour is heden morgen om 6.53 terecht gesteld. L o n 'J e n, 1 6 J a n. De raad van onderzoek in de ramp van de Volturno heeft bevonden., dat het schip is verlaten wogc'ns brand Ln de lading. Den kapitein of <le officieren treil geen blaam. Dcvonport, 16 Jan. De onderzeeër A 7 is vergaan bij Plymouth. Er bestaat wei nig hoop op redding van de bemanning. Londen, 16 Jan. De ramp van den on derzeeër had plaats tijdens de manoeuvres met andere onderzeeërs in de baai Cawsand, die op ongeveer zes mijlen afstand ven Ply mouth gelegen is. Nadat eenige evolutiën wa ren uil gevoerd, werd gemerkt, dal de onder zeeër ontbrak. Er waren 12 man cn een luite nant aan boord. Uil Plymouth werd hulp ge vraagd. Reddingsschepen begeven zich naar de plaats van het onheil. Het lot van de be- manning is onzeker. Plymouth. 16 Jan. De floHille van di onderzeeërs was in den morgen bezig mei exercitiën. Toen de flotlille weer aan de op** nerviakte kwam. merkte men dadelijk, daf

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1914 | | pagina 1