12°* Jaargang. H\ 173 BUSTEN LAND. FEUILLETON. Dinsdag 20 Januari 1914. Op den Terpenberg. ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden voor Amersfoort f Idem franco per post Per we^k (met pr.itis verzekering tegen ongelukken) O.IO# Afzonderlijke nummers <MI5. Deze <'ourant versoiiynt dagelijks, behalvo op Zou* eu Feest dag.-n. Ad veil ent iën gelieve men liefst vóór 11 uur, familie* advertenties en belichten vóór - uur in te zenden. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 65. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 15 regelsf 0.50, Flke regel meer- 0.10» Dienstaanbiedingen 25 cents by vooruitbetaling, l^routo letters naar pl latsruunte. Voor iiandel en hedrijt bestaan zeer voordeelige bepalingen tot het herhaald adverteeren in dit Blad, b»j abonnoment Eene circulaire, bevattende do voorwuarden, wordt aanvraag toegezonden. Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURO. j»D E EE Al LANDER Politiek Overzicht. De bin.s.uifcie s^k.n^ in Zuia-ASrika. De met merkwaardige energie bedwongen algemeeate suiiuiig hceu geüurc.iue eene korLe l>uos (ie Zuiu-Alitkaaneuie uuic niet ernstig gevaar beureigu, liet was reor ue uerue niaa* sedert nauNvei.jivS een naii jaar, üal revoiulio- ï.üire woelingen uil nog jonge staatsorga nisme scaiOKldii. hl Juli wil liet vorige jaar is in hel gouüland van Transvaal mei bloedig geweld Cv.nc sLaiuiig van ue blanke mijnwei- uers oj**ciüruid.. Ke regoering van ue ünic was It/oii gcuccl onvoornerciu, en oisehooij üe huip van ue lijKStroepen was gerekwi- icerd, moest zij mei ue lci-ucrs van de stakers compromissen aangaan, uie ü-oor eene later ingeslelue gerechtelijke commissie van onder zoek als veriiicueruiU gckeiiscli.-lst zijn. Nau welijks was ue beweg.ug in i rails aal be naard, ol in de kolonie Walal ontstond eene naast nog gcvaailijkor gisting, waar ÏÜU.OÜU indiers, oie ziuli ais Jdrilsene onderuanen vool- ucii, ziuli ue vcrncdcrcnue belianuelnig als Koelies mol wiluen talen welgevallen. Zulke stakingen en opsta.-den hebben in Zuid-AIrika, waar in liet uilgcsliekle gebhu iusselica Kaapland en z.ambesi een mulioen Llankcui tegenover zeven miilioen zwarten slaan, maar in vele districten deze numerieke iliouuing in zoodanige mate len naoLeeie van de blanke bevolking is gewijzigd, dat zij zich bevinuL le nuuden van eene zwarte massa van Mjiligniual groolere sterkte, eor^e geheel andere ncieeiteins, uan in een land met zui ver blanke bevolking, liet „zwarte gevaar deze op de over eene reusachtige oppervlakte dun gezaaide blanke kolonisten aanhoudend drukkenue naciiUnerrie, slaat daar op den ><cktei gi oud van alle arhcidersoewegingen. Om deze reden is in /.uld-Airika ook uikvvijls do nicening uitgedrukt, dat dc bijzondere ïasveihouumgen in oil land eene aigeaiiccne slakii.g, naai gelaten de vraag oer al- ol nict- rechtmatighcid van de grieven dar arbeiuers, Lot „weinig minder dan eene misdaad' maken. Deze overweging heeft de regeering er toe gebracht, toen ditmaal het gevaar van eene algomoene slaking dringend werd en de ver lamming van het spoorwegverkeer met haren nasleep van het uitbreken van een kongei- uood en van hongeroproeren vooral onder de zwarte mijnwerkers voor de deur slond, i~ -stonds de scherpste maatregelen tot onvoor waardelijke handhaving van de orde en tot onderdrukking van alle pogingen lot oproer in werking te doen treden. Door vroegere er varingen gewaarschuwd, was de regecring op hare hoede, en zij heeft zich kunnen doen gelden, zonder genoodzaakt le zijn de hulp van de rijkslroepen in Le roepen. Over dc .ijze waarop zij is opgetreden, schrijft de Nordd. /.lig. Zlg." Hek gevaar was ditmaal nog veel grooter dan vroeger, omdat met de verlamming van het verkeer een onduldbare, met de ernstig ste gevolgen gepaard gaande inbreuk gege ven was in een recht van de samenleving, dat door den slaat onvoorwaardelijk moet wor den beschermd. Juist zulke stakingen van het spoorwegpersoneel cn de dwangmaatre gelen, die tot hunne onderdrukking zijn aan gewend, moeten ook den verst gaanden voor stander van het stakingsrecht tot de overtui ging brengen, üal het volstrekt noodig is het verkeer te beveiligen door uitsluiting van alle mogelijkheid om te staken in den ooor- wegdienst. De Zuid-Afrikaanscne ïegeering heeft deze opvatting tut de hare gemaakt door den slaat van beleg af te kondigen, een maatregel uie overbodig* wordt, zoodra elk sïa- kingsgevaar voor de aan het algemeen belang dienstbare takken van dienst wettelijk wegge nomen is. De krijgswet werd ook zeer streng toegepast, en het nelioefl niet uitdrukkelijk ge zegd te worden, welke gevaren voor de sta kers en welke belemmeringen voor de gehee- le bevolking daarmee veroonden waren, liet cLoor de ainondiging van de staat van beleg getrol'leii gebied was in negen districten ver deeld, aan welker hoofd een oilicier stond niet onbeperkt gezag. De bekendmaking van verontrustende en opruiende berichten 111 de pers was \crnouen, evenzoo ue bangmakerij door stakers en het bezigen van Leleedigen- de uitdrukkingen, zooals „onderkruiper". Da delijk nadat ue algemeens staking verklaard was, begon de sieiselmalige veraeeling over het door de slaking gelrotlen geuied. De bur gers moesten van s uur 's avunus tot f» uur s morgens in liunne huizen blijven. Patrouil les van gewapcnüen trokken door de .iralen. Aan deze maatregelen is het te danken, dut ernstige rustverstoringen vermeden zijn. l en leiders van de bewegnig werd echter belet hunne leiding uit le oefenen. Zoo viel de sla king overal snel ineen. De werklieden in dt verschillende districten keerden in groolen getale tot hunnen arbeid terug, en de rust werd ook daarbij overal gehandhaafd. Kei spoorwegbestuur verwacht met 'Jccrmiu. dat het in staat zal zijn een voldoenden trein dienst te laten loopen. Ook werden specula tion, die bedoeld hadden den prijs van de le vensmiddelen op te drijven, met succes tegen gegaan; prijsverhoogingen zijn niet oorge- komen. Deze poging om eene -aigememc sla king in 't leven te roepen, in dus mislukt. In het algemeen belang, en ook in dat van de werklieden, zou het zeker beter zijn geweest, als zij niet had kunnen plaats hebben. Duitschland. Straatsburg, 19 Jan. De Eerste Ka mer behandelde heden de interpellatie be treffende de zaak van Zabern. De president van het consistorie Curltius verklaarde de gevoelens van de Elzassers betreffende de in cidenten wan Zabern le deelen. Ilij be schouwde deze incidenten als eene poging van hel militarisme om den toestand in Ll- zas-Lollharingen te veranderen. De heer Cuitius zegt nog, dat de bevolking van Elzas-Lothannge.i, die democratisch is, nooit de Pruisische theorieën zal aannemen. Staatssecretaris Zorn voii Bulach antwoordt, dat nadat de vonnissen van de militaire rechtscolleges kracht van gewijsde hadden gekregen, de rijksregeering in de zaak van Zabern stolling heeft genomen door de ver klaring, die is opgenomen in de Nordd. Allg Zeitung van 15 Januari. De voorzitter doet voorlezing van eene mo tie, die is ingediend en waarin wordt gezegd: De Eerste Kamer betreurt het gebeurde in Zabern. Zonder de buitensporigheden van bur gers en de houdi :g van sommige bladen te verontschuldigen, is zij van meening, dat deze incidenten hadden kunnen zijn vermeden, wanneer de superieuren van de jonge officie ren onmiddellijk verbetering hadden doen in treden door de maatregelen bekend te ma ken, die genomen zijn 0111 een einde te ma ken aan de onwaardige, uitdagende en voor de bevolking kwetsende houding van sommi ge oiïicieren. Zij is verder van mecnir dat de militaire commandant ernstig zijne, be voegdheden is te buiten «egaan en dat er in zonderheid waarborg moet worden gegeven ilai ue wetten van Elzas-Lolharingen slipt wor den in acht genomen door de militaire auto riteiten in het land. De Kamer noodigt de re geering uit, besluiten in dien zin, van de zijde der bevoegde autoriteiten, uit te lokken. Prof. Laband concludeert, dat het besluit van 1S23 g.ldig is, niet voor Elzas-Lolharin- gen, maar de Pruisische regimenten, waar zij zich ook bevinden, zelfs in Elzas-Lotharingen Intussohcn is dit besluit onzinnig; het zal moe ien worden herzien. Masner verdedigt het militarisme en ver klaart zich legen de voorgèslelde motie Schwander, burgemeester van Straatsburg, vèixlaart, dat Forstner gestraft had moeley worden. Nadat nog verscheidene leden het woord hadden gevoerd, verklaarde staatssecretaris Zorn von Bulach, dat de stadhouder zich niel het recht zal laten ontnemen om aan zijn ge- volmachligden in den bondsraad instructie» te geven. De rijkskanselier moet zich in dit opzicht onjuist hebben uitgedrukt. De voorgestelde motie werd aangenomen met 33 tegen 3 stemmen, terwijl twee leden zich van stemming onthielden. •De veel genoemde kabinetsorder van hel jaar 1820, waarop kolonel von Reuter zich heeft beroepen om zijn optreden in Zabern te rechtvaardigen, heeft volgens de Germania den volgenden inhoud: „Tot onderdrukking van binnenlandsche on lusten ca tot uitvoering van de weiten zijn de militaire bevelhebbers ook zonder uitnoodi- ging van dc burgerlijke overheid bevoegd en verplicht zelfstandig op te treden, namelijk wanneer bij verstoring van de openbare rust door buitensporigheden de militaire bevelheb bers bij het gadeslaan van hetgeen gebeurt naar plicht en geweten vinden, dat de bur gerlijke overheid met het verzoek om militai ren bijstand te lang gedraald heeft en dat hare krachten niet meer voldoende zijn om de rusl te herstellen. Op het in acht nemen van het juiste tijdstip om op te treden, moet de mili taire bevelhebber in ieder geval zijne bijzon dere aandacht vestigen. Zoodra echter hel tijdstip van zelfstandig optreden is gekomen gaan ook alle maatregelen lot herstel van de openbare orde alleen van hem uit en de bur gerlijke autoriteiten moeten zich daarnaar schikken, totdat de rust hersteld is." De militaire instructie, waarin de kabinets order is opgenomen, is geheim. Kolonel von Reuier is hij den orde-regen die jaarlijks op den 17en Januari over Prui sen zich uitstort, begiftigd met het ridderkruis van den Roodcn adelaar 5e klasse met hel lint. Voor het Oberkriegsgericht te Berlijn wordt lhans in hoogor beroep de zaak beliandeld van de „Zeugleutnants" en ambtenaren van het departement van oorlog, die in eersten aanleg veroordeeld zijn wegens het verschaf fen van inlichtingen aan aen agent van Krupp Brandt. Len van de beklaagden in het vorige proces, die tot drie weken arrest veroordeeld is, heeft in het vonnis berust. De andere zes zijn allen in beroep gegaan; zij vragen vrij spraak voor zoover ue beschuldiging betreil van overtreding van de spionagewet, maar geven, op één na, toe zich aan eenvoudige ongehoorzaamheid te hebben schuldig ge maakt Le „Gerichtsherr" is gedeeltelijk in beroep gekomen van het door eersten rechter gewe zen vonnis; hij verlangt voor vier van ae be klaagden eene zwaardere straf. Frankrijk.- P a r ij s, 19 J u. uc L,i csident der repu bliek had heden middag den Griekschen mi nister-president bij zich te gast aan een intiem déjeuner, dat ook werd bijgewoond' door den minister-president Doumergue. Amiens, 19 Jan. De oud-minister van oorlog, generaal Picquart, bekend door de rol die hij in het Dre}ius-proces heeft gespeeld, is overleden. Tweede telegram. Generaal Picquarl was Dinsdag van zijn paard gevallen, dal uit gleed op den bevroren grond. Hij had eene verwonding gekregen boven op het hoofd. De kwetsuur scheen eerst van lichten aard, maar de locstand werd Zaterdag plotseling ernstig tengevolge van eene bloeuvergiftiging, waar aan hij lieden morgen om vijf uur overleed. P a r ij s, 19 Jan. Minister-president Ve- nizelos heelt het woord gevoerd aan een feestmaal, dat hem door de Gricksche kolonie werd aangeboden. Hij herinnerde aan de banden, die Griekenland met Frankrijk ver- eenigeii, en zcide daaropToen wij m den beslisseoden strijd gewikkeld waren, hebt gij ons de bewijzen van uwe levendigste sym pathie gegeven. De Fransche missie heeft ons de gewichtigste diensten bewezen, ik was in de gelegenheid de beproefde welen- sihap, den intellagenlen arbeid en de onbe grensde toewijding le bewonderen, die gene raal Eydoux en zijne medewerkers aan den dag hebben gelegd. Spr. herinnerde verder cr aan, dat Kreta nooit builen Frankrijk trouwer vrienden, overtuigder verdedigers en welsprekender pleitbezorgers heeft ge vonden. Iiij eindigde met te verklarenGriekenland wil geene verovering, maar eischt voor zich den eerbied op, dien hef voor het goed van anderen aan den dag legt. Ten zeerste ge hecht aan den vrede, zal het zonder rusten in den vrijgevig9ten geest waarvan het nooit is afgeweken, streven naar het lot waarde brengen "van zijn vaderlijk erfdeel en naar de ontwikkeling van zijne economische krachten. Zoo zal het in het oosten een ern stige factor worden van orde, vooruitgang en beschaving. Engeland. Londen, 20 Jan. De Daily Telegraph bericht op gezag van wat zij noemt eene z er bevoegde bron, dat eene ernstige krisis is uit gebroken in het kabinet over de vlootpoli- tiek. De meerderheid van het kabinet s^fmt in met de oppositie van Lloyd George tegeD de plannen van Churchill. De persoonlijke betrekkingen tusschen Lloyd George en CUur- chill zijn bijzonder gespannen. Het aftreden van een dezer twee, op een van de eerstvol gende dagen wordt als geheel mogelijk be schouwd. Daarbij zal, als Churchill de ïcder- laag lijdt in het kabinet, de gcheele udmira- liteitsraad zijne function neerleggen. Het kabinet zal Donderdag ernstig Beraad slagen over dit onderwerp. Turkije. IConstantinopei, 19 Jan. In regee- ringskringen wordt verklaard, dat de overeen stemming tusschen Rusland cn Turkije op het punt slaat verkregen te worden. Lr blijven nog slechts cenige punten van ondergeschikt belang over tc regelen. De Porie vraagt, dat in de vilajets Yau en Billis dc mohammeda nen en de christenen in de algcmecne raden, door een gelijk getal leden vertegenwoordigd, zullen zijn. Voor de vier vilajets van Armenië hoopt men echter, dat Rusland zjI meegaan met de voor de vertegenwoordigers vooroestPl- de cijfers, want het mohammcdaansche ele ment is daar veel sterker dan het christelijk! element. Konstantinopel, 1 9 Ja n. Uit bevoeg de bron wordt bericht, dat de Porte nog niet officieel bericht heeft ontvangen van dc be- slissing van de mogendheden betreffende de toewijzing van de eilanden. Tweede telegra m. De Porte is no# niet oliicieel in kennis gesteld van het besluit der mogendheden betreffende de toewijzing van de eilanden. "Wanneer de beslissing in slrijvl is met de Turksclie belangen betreffende Chios eu Mytilcne, is Turkije voornemens van de eerste gunstige gelegenheid partij te trek ken om zyne rechten te doen gelden. De minister van oorlog heeft de volgende legerorder uitgevaardigd: Daar ons. kger zijn plicht niel behoorlijk kon vervullen, hebben wij de bloeiendste dee len van ons zeer gelieïd vaderland verloren De Turksclie natie heeft zware slagen van het noodlot ondergaan. Onze verheven monarch, wiens hart door deze slagen ten zeerste be droefd werd, heeft mij om, *t geen God ver hoede, niet nogmaals zulke donkere dagen te beleven, en om de eer van het kalifaat doo? de tradilioneele dapperheid van hel Turken- dom verdedigd te welen, opgedragen het le ger hiertoe voor tc bereiden. Ofschoon dez# taak omvangrijk en moeielijk is, ben ik aan het werk gegaan, op Gods bijstand, de be scherming va'n den profeet en de gunst van onzen maéhligen hecrscher rekenende. Twee dingen eiseh ik van het leger: onvoorwaar delijke gehoorzaamheid en ruslieloozen ar beid. De order eindigt met de woorden: Ik ben overtuigd, (Jat iedere officier er nan werk zaam zal zijn, de smet uit te wisschcn, die d« ongeluksdagen van den laalsten tijd aan om leger hebben toegebracht Uit Konstainlinopel wordt aan de Vossischo Zlg. bericht, dat de toestand daar nu beter wordt beoordeeld. De openbare mceni :g staat onder den indruk van het bericht, dat de Grkksche minister-president Venizelos naar Konslanli'nopel zal komen, om rechtstreeks' he onderhandelingen te voeren óver de Egelsclie eilanden en de toekomstige betrekkin-gen tus schen de beide staten. Voor ieder zalig oogenblik, waarin twee menschen tot de ontdekking komen, dat ze el kaar verstaan, komt «en ander oogenblik. waarin m n ervaart, dat volkomen één-zijn niet mogelijk is cn dat menschenzielen in haai diepste aiiten afgezonderd liggen. oorspronkelijke roman ld door H. WITTE. Alvorens mode te deelen war tot die stoor nis •aaniciding gaf, willen wij met uien met den titel van doicter be groet ton bozooicer wat nader kennis maken. Mij was inüeruaad geneeskundige on de d-ooiorale titel kwam hem toe, maar hij was geen prakli'Siocroiui dokler, was hot althans tniet moer, terwijl hij liet vroeger moor in naam dan in werkelijkheid was geweest. Hij was con man van omstreeks vijf tig jarigen leeftijd, eer idoi-n dan groot van gestai-te, met een ruw, sterk gebruind, zear rimpelig ge laat, diepliggende, maar s-cbrandere oogen on ongekamd bruin, maar grijzend haar. Zijn gcheele voorkomen was ver va>n aantrekkelijk hoe goedig overigens zijn gelaat mocht zijn. Dit was vooral hel gevolg van zóó groote non cJialanoe, dat men lieui slordig, en dit wel in hooge mate, moest noemen. Hij IroJc dan ook maar zeer weinig aan, en zij, die hom een paar koeren lia-ddon gesproken, gingen hem *La me- ontmoetten, liefst mot een vluch- tigen groeft voorbij, wat echter niet altijd ge lukte, daar hij hen gewoonlijk aanklampte en op een eenzamen weg zelfs een hem on- ilekende slaande hield, om hem een stuk steen, dat hij gevonden, een. bloem die hij geplukt of eon insect, dat hij gevangen had le Ja ton zien en er, op wel wat uitgebelde wijze, bijzonderheden van tc vertellen. Iiij was dus wat men noemt wel wat „zwaar op de lia-nd". Ais hij liior met praktiseerde, waarom ik wam hij dan in deze afgelegen streek wo nen en wat voerde hij er uit? Deze vragen kunnen alleen beantwoord worden door oenige konnis van zijn vroeger Levon. Iiij was te Groningen geboren en behoorde lot een der meest gegoede families. Daar hij reeds in zijn jeugd blijk gaf van een sterk bevattingsvermogen en weldra veel neiging lot studie, inzonderheid tot studie der natuur bleek te hebben, achtten zijn ouders die der geneeskunde als liet beste niet zijn neiging en aanleg te stroken, wat dan ook geheel met zijii eigen wensehen overeenkwam. Dal men goed gezien had bleek al spoedig, cn hij hracht het in zijn drie eorste studie jaren in sommige vakken veel vorder dan zulks met de meesten het geval is Hij was daarbij hoogsft gezellig in den omgang met zijn medestudenten, daarbij zeer levenslustig, en, wat ook ndot te weinig zegt, de eenige zoon van rijke ouders, die hem in nies een zoo goed als voLkomen vrijheid lieten; in één woord een student op en top. In zijn laatste studiejaar ©lierven, kort na elkander, zijn beide ouders, en de beslomme ringen, die daarvan het gevolg waren, had den het natuurlijk gevolg dat hij zijn rro- moüe een jaar uitstelde- Maar van uitstof kwam afstel; hij kon er niet gemakkelijk loc besluiten om van ho.t jolige studentenleven afstand le doen, tol hij er eindelijk, op her haald aandringen zijner familie, toe Lesloot cn met een algemeen zeer gewaardeerde dissertatie, na verdediging van stellingen, die van zijn degelijke kennis, vooral op natuur historisch gebied, blijk gaven, lot doctor ii. ce geneeskunde werd gepromoveerd. De geneeskunde had echter weinig aan trekkelijks voor hem. Ook begreep hij dat, wilde hij als jong dokler inet eenag zelfver trouwen, op ervaring berustende, werkzaam zijin, hij vooraf minstens een paar jaren in een groot ziekenhuis moest assisteeren, waar Iiij naet den minsten lust in hacL Hij wilde, hoe lang wist hij niet,vooreerst nog volko men vrij in zijn hewreginig blijven, en op zijn _selii lieren de promoi iepair lij zei de hij lan colc in een gloeiende toast dat, als wrus hij nu doctor, hij voor zijn broeders geheel dezelfde wilde blijven, met hen melovende alsof ei niets bijzonders gebeurd was. liet aanzienlijke fortuin, waarover hij meerderjarig zijnde, geheel vrij beschikte, veroorloofde hem deze weelderige levens wijze. Toen echter, na een jaar of drie, al zijn oude akademiebroeders, <le één na den ander, vertrokken waren, terwijl hij te oud was om zich bij de jongeren aan le sluiten, begreep hij d-at het ook voor hem tijd werd voor een ïneca- gcpots-ccrde levenswijze, en op een goe den dag prijkte de voordeur van het korte lings door hem betrokken groote ouderlijke huis met de aanwijzing dat daar ér. Me .idol woonde; terwijl hij overigens van zijn ves tiging als geneesheer hoegenaamd geen mel ding m-aakte; ja,- hij ontliep zelfs de gelcgen- voor anderen om zijn hulp in tc roe pen, door bij herhaling langdurige reizc.u naar de hoofdsteden van Europa le maken, waar iiij weil geen loszinnig, maar toch cn zear weelderig leven leidde. Lr was echter nog een reden, waarom hij zich en zeker terecht, van de praktijk onthield. Wat or de oorzaak van was begreep hij fliel maar hij had nu en dan vlagen van afgetrok kenheid, van een zekere soezerigheid, die hij niet kon overwinnen. Het vvüts geen mei an cJioliscJie stemming, waarin iiij dan. soms dagen achtereen, verkeerde, terwijl overigen- zijn gezondheid volkomen normaal was, 'l was veeleer lijdelijke afwezigheid van zijn ge regeld denkvermogen, zoooat hij zich pvr- sonen en zaken, die hem overigens goed be leend waren, maar flauw of in t geheel niel kon herinneren, en hij zicb. silechts een zwak ke voorstelling kon maken, van wat hij daags tc voren had verricht Het geleek inderdaad veel op idiotisme maar het was slechts van tijdelijken aard en herhaalde zich soms alleen na zeer lange lusschenpoozen. Hij had het volle besef van dien periodiek abnonmalen toestand, maar trachtte dien voor ieder te verbergen, wat hem echter, al zonderde hij zich gedurende zulke dagen zooveel mogelijk af, toch niel volkomen gelukte. Nu bestond er voor hem geenerlea male riëel bezwaar om deze levenswijze aldus voort le zetten, en hij deed het dan ook verscheidene jaren achtereen; maar daar zou toch c-cn einde aan komen, cn wel tengevolge van twee ooreaken. De ééne was dat hij volstrekt geen waarde aan hel geld hccblte, in die male zelfs, dal hij het om zoo te zeggen met handen vol wegwierp, veel ook voor absoluut nulteloozc dingen, het weggeven zelfs, als hij er anderen pleizior mede deed, waartoe hij de gelegen* beid niet behoefde te zoeken, was voor hem een gerot, in die niaLe, dat het in een manie ontaardde, en daartegen is zelfs con groot torluin niet bestand. Wel liield hij dat ge- ruimen lijd vol, maar plotseling kwam daar een eind aan, door liet bankroet van een der voorma a mslc bankiers, die het grooLsle ge deelte van zijn aanzienlijk vermogen onder zijn berusting had; ccn catastrophe, die ver scheidene aanzienlijke families gevoelig U of, en hem plotseling van kapitalist terugbracht tot bezitter van een niet moer dan burgeiiijif \r er moge mtje, le gering, om cr op ean wat men noemt fatsoenlijken voet van tc kunnen leven. Wat nu te do on? In dc medische pnjklijk een behoorlijk middel van bestaan zoeken, zou zeker in ieder geval de aangewezen weg zijn, maar dat k-on hij niet, mot hel oog op zijn periodiek abnormalcn toestand en hij wilde liet ook niet. Als de beste uitkomst raaddde een oom van vaders zijde hem ern stig aan om stil builen te gaan wonen, wat hij, wanneer slechts een goede gedegenheid werd gevonden, ruim kon bekostigen. Hij zou dan in zijn liefhebberij voor natuurstudie ruimschoots gelegenheid hebben om zicb aangenaam bezig tc houden en was van alle zorgen af. Daar viel niet veel tegen in te brengen. Hij Avas toen al in de veertig en had dus du wildste re éren reeds verloren; bovendien was hij gekortwiekt en vooral met hot oog op zijn periodieken rusttoestand, begreep bij dat dit nog de beste wijze was om zich in zijn nieuwe positie te schikken. Wordt vervolgd-

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1914 | | pagina 1