DE EEA1LANDER'. Woensdag 21 Januari 1914. BUITENLAND. FEUILLETON. H\ 174 12°" Jaargang Op den Terpenberg. Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. Uitgevers: VALKHOFP Ca ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden voor Amerslonrt f Idem franco per po»t1.3 Por week (met gruis verzekering tegen ongelukken) Afzonderlijke nummers - O.03. Deze Courant vei sol»gut dagelijks, behalve op Zou- ea Feestdagen. Adveilenuêu gelieve men liefst vóór 11 uur, familie- advertenties en berichten vnór '1 uur in te zenden. Cureau: UTRECHTSCHESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 65. PRIJS DER ADVERTENTIEN: Van 1—5 regelsf 3 I ko regel meer*0.10» Dienstaanbiedingen 23 cenfft bij vooruitbetaling. t»ro«»te letters naar pl <atsiuiinle. Voor handel ep l>edrijt bestaan zeer voordeelige beprtlingeti tot het herhaald ad verteeren in dit Blad, bij abonnement Pene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Kennisgevingen. Burgemeester en Wethouders der gemeente Amersfoort brengen ter algemeene kennis, dat gedurende 8 dagen, te rekenen vanaf heden, ter secretarie ter inzage ligt een plan tot het vast stellen van een rooilijn op den hoek van de Sla' tionsstraat en den Soesterweg. Amerslooit, 17 Januari 1914. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Secrelar s, JJe Burgemeester, A. R. VttNSlKA VAN RANDW1JCK. Politiek Overzicht De kr s sjjeruc.ten in kiu裻~iiiianue De krisisgci uuiuon, cie lu ue vorige week hebbon geioopen, en uie gewaaguen van Lel iiaitelaaiiki aiuixïu-iMi van oen hoof von Belli- niaaui-iioiisveg ais rijkskanselier, als wiens opvolger (Je si^alsseo eluuis van liet marine ucpai iv'inei.'t von Tirpitz weixi genoemd, zijn van LevoegiC zijne legciigespiv.xon. De \os- Msclie Dig., oio lol cc vei spreiding van dezi gcinciileii Jreerl u.eegcweiKi, neemt DCiUStei.ü van ca-zc lcgcliSpra**ii kennis; zij scüiijlt: „Wel Lecil ii.u.1 voiuoenue onoer\onüen, oai oilicieiise dementis soms korte boenen nebben en dat nu kollen lijd voldongen leit wdrtl, wat le voren ij-.ei verzinsel hecue. inzonder beid kanseiierskrisissicii wer-eu niet zelden ivgengespS OikCii, oisciioon zij, zooals uil den iuup aei zuivcn oi un lulme nci innen ngen uieck, ioitenj'k hadden hesman. Niettemin wil len wij geen ivvijfei koesteren aan tie vorzcke 'ling, out cene verwisseling op oen kanse- li^rbpost tn in uc slaalsscurciariaten thans riet is te verwacnieii, en wij wiiivtn onze vol doening niet verzwijgen, uat üe Leer von i .elLmann-iiollwcg zijne positie niet zoo zeer voelt aangetast uoor üe conservatieve aanvallen, om nuuucn in tien strijd aan dt capitulatie le dcivacii. «Wen Leeft hem «ei-vje ie t, tlal nij zwaiviierd loont, oat Ly voor de utniouralie Lelt gecapituleerd. Neen, als Lij op uit oogenbuk ging, zou ieuereen den indruk nebben, ual mj zwalc genoeg was voor de conservatieve partij le capiluieeren, voor de partij uie tegen een voluim van wantrouwer verzet aaiiteoKeiil en oen verantwoordelijken jaausniau van ue kroon u«g m üag uil Laai wantrouwen kenbaar maakt." ben staatsman, witn memand de bevoegd heid onnte oorucelen zal ontzeggen, de nalio- idial-liberalc leider Basscrniann, geeft zijn in ui uk oier ucn .toestand van Let oogenbÜL- iet us weer: „Dok nij den legcnwoordigen rljkskanseliej voltrekt zicL licl tol van zijne voorgangers Caprivi, IioLenloLc en Bulow, uie geen genade vonden voor ue conservatieven, die men gaarne liet gaan, gelyk de conser\alieven van eden zonuer Icouwezen tien legenwoordigen. Kansctlier zouden zien scheiden. Ik geloof, dat nion er gocu aan zal doen, de verdere ontwikkeling met kalme rust af le v.achten. Aan den toestand in Duilschland uil een oogpunt van tinncnlandsche politiek is iet veel Lc aeranderon. Ilel centrum is, daar over moet men zich gcene illusién maken, in zim*bezit niet belangrijk tc verzwakken. Even min zullen de co-nsorvatievcn er in slagen, he* liberalisme, en bovenal de partij van hel ge matigde liberalisme, de nationaal-libcralen, op zijde le zeilen. Bij den tockomstigcn ver kiezingsstrijd zullen de sociaal-democraten couc veel slechtere figuur maken dan in hel jaar 1912. De winst op hunne kosten zal groo- lendcels aan de liberalen ten deel moeten vallen, want het centrum zal gecne aanleiding hebben in herstemmingen tusschen liberalen en sociaal-democraten de sociaal-democraten lc ondersteunen, liet zal aan de conservalleven liggen hetzelfde lc doen, en wanneer hun wrok opvocdciKl op de vrijzinnige volkspartij heefl gewerkt, zal dc sociaal-democratie verzwakt lerugkeeren. De toeneming van conservalieve mandaten is bij de stijgende induslrialisccring van Duilschland slechts in beperkten omvang mogelijk, ook dan wanneer, zooals ik ais zeker aanneem, de conservatieven door de liberaler, bij dc herstemmingen ondersteund worden. Ik geloof dus, dat men over 't geheel als liberaal politicus, ondanks de huidige verwar ring en de aanvallen van de conservatieven legen den kanselier en de geheele rijkspoli- lick, met des te grootcr kalmte de toekomst kan tegemoet zien, omdat het liberalisme in de achter ons liggende leger- en vlootwetten geheel in nalionulan zin is opgetreden en de politiek van Bulow opvoedend op de vrijzin nige volkspartij heeft gewerkt, en dus op dit gebied, en dal is wel het voornaamste, con flicten in de binn.nlandsche politiek van Duitschland u'lg&slolen zijn. Dat is ten slotte de hoofdzaak. In de ontwikkeling ligt de overwinning van de Pruisische gedachte over de anti-milita ristische democratie, waaraan het slaatsge- voel ontbrak. Het is inzonderheid tegenover het buitenland en onzen trouwen bondgenoot Oostenrijk-Hongarije van gewicht er nadruk op te leggen, hoe versterkt naar de nationale zijde dc binnenlandsche politiek is gewor den. Over de misnoegdheid en de conflict stemming van eene vroeger veel invloedrijker P'...j, die hare eigen belangen vruchteloos tracht te vereenzelvigen met de belangen yan Pruisen en Duitschland. zal het rad van den tijd heengaan; wie zich daartegen aankant, zal in de spaken geraken en verdrukt worden. Of zich aan de gebeurtenissen, die dqn naam Zabern dragen, personcele veranderingen vastknoopen, moet aan de toekomst overge laten worden. De redevoeringen van den rijks kanselier, die in de verdediging van zijne po litiek tegen de aanvallen van de conservatie ven niet verblijdende frischheid sprak en zich lichamelijk volkomen wel bevindt, laat niet de conclusie tot gedachten om ai te treden toe Duitschland. B e r 1 ij n, 2 O J a n. De in het buitenland verspreide geruchten van eene ongesteld heid van den Keizer zijn geheel ongegrond. De Keizer verheug* zicii in de beste gezond heid. B e r 1 ij n, 2 0 Jan. In den rijksdag legde staatssecretaris Deibrück, namens de verban den regeemngen de verklaring af, dat zal worden afgezien van hel indienen van eene novelle op het tarief van invoerrechten in de onderstelling, dat de verdragstaten hunner zijds niet tot opzegging van ue handelsver dragen zullen overgaan. Voor het geval, dat deze opzegging mocht plaats heoben, is men to hevoegüer plaatse er mee bezig, eene wij ziging van dc tarieven voor te bereiden. In de vergaderzaal van het Pruisische huis van afgevaardigden heeft de eerste vergade ring plaats gehad van den onlangs opgerich- len Pruisenbond. Het doel en de grondslagen van dezen bond werden uiteengezet dooir den conscr\alieven leider von llcydebrand. Tol kenschetsing van tien geest der vergadering kunnen de volgende zinsneden dienen uit een rede van den gepënsjonneerden generaal vor. Wrochem over het Pruisische monarchale le ger Toen onze troepen in Zabarn zich de ge meenheden van het gepeupel niet langer lie ten welgevallen, terwijl dc burgerlijke-autori teit aan het feestmaal zat, weerklonk een smartgehuil niet alleen, in (ie joodsche pers maar ook in het zeer gemengde gezelschap dat zich lieden noemt de Duilsche rijksdag. Ja maj> zulk eene bende Pruisisclip ofiineren hoogverraders noemen en den rijkskanselier tot zwijgen schreeuwen? De minister van oor log was de eenige, die den 4cn Deccnvbei heeft overwonnen. Dc regccring echter moe' karakter, den wil tot de naad en, zoo uoodig ook den onbuigzamen moed lot den strijd heb ben. Een verschrikkelijk gevaar bedreigde ons. Toen drong echter door den mist dc heerschappij van het gepeupel de koeic zelf- veranlwootlelijkheid van kolonel von Reuter, en dcu lOcn Januari was na bet gebuil en gejoel van de demagogen cene welverdiende oorveeg. God geve, nat wij dit bij iedere ge tegenheid, die zich wel spoedig weer zal voor doen, weer beleven. Dat was eene volledige cexvcrklaring van onze officieren^ na aJ dt neerdrukkende aanvallen. Er werd besloten een telegram te zenden aan den Pruisischen minister van oorlog, ge neraal von Falkenhayn, om hem le danken voor zijn optreden tegen de aanvallen van hei leger; maar toen er gevraagd werd, of ook een telegram gezonden zou worden aan den rijkskanselier, werd er geroepen: Neen, neen! maar aan kolonel von Reuter. De voorzitter verzocht uit het niet zenden van een telegram aan den rijkskanselier geene conclusion te Lrekkeu- Terwijl de minister-president in Beieren, graaf von Herlüng, onlangs verklaarde, dat hij 't als onloelaalDaar beschouwde aan hel Duilsche volk in afzienbaren tijd nieuwe mi litaire lasten op le leggen, heelt de Beiersche minister van oorlog zich over dit punt veel minder -bepaald uitgelaten. Hij zeide: „Als he. lot geruststelling kan strekken van ons te hoo- ren, dat ik de perscampagne overbodig acht die onze oorlogstoerusting als onvoldoende voorstelt, dan kan ik deze verklaring gerust afleggen. Wanneer echter de verklaring van mij wordt^ vcriangd, dat er geene nieuwe aan vragen voor bewapening en uilrusting van hel leger zullen komen, dan moet ik tot mijü leed wezen. verklaren, dat ik evenmin als een an dere minister van oorlog, wie ook, zulk eene belofte kan afleggen. Een leger moet tech nisch op de hoogte van den tijd blijven, cn jjeen minister kan ook maar voor enkele ja ren voorspellen, welke vorderingen, de tech niek op militair gebied maakt, en voor welk» noodzakelijkheid een legerbestuur door de uitvindingen van de lechmc-k kan worden ge bracht." Deze verklaring is door sommigen opgeval als eene aankondiging, dat eene groole cre- dietaanvrage voor de artillerie is lie verwach ten. Daarentegen heeft in den landdag van Baden de minister van financiën verklaard, dat hem van nieuwe legervoordrachlen niets bekend is en dat daartoe ook gene aanleiding bestaat. Frankrijk. Prcsddent Poiik-a.e hecu, op uitnoodiging van den Duiischen ambassadeur, gisteren bij dezen gedineerd. Dit is een van de geval len, waann deze president van de traditie is afgeweken. Geen van zijne voorgangers heeft nog bij een vreemden ambassadeur ge- gelen. De heer Poincaré heefl eerst eene uit- noo-diging aangenomen van den Russischen ambassadeur, daarna van dien van Ooslen- rivk-IIongarije en nu van den vertegenwoor diger van hel Duilsche rijk. De Duilsche Kei zer heeft niet lang geleden gedineerd bij den Eranschen ambassadeur le Berlijn. Parijs, 2 0 Jan. De ministerraad heeft bcslo-ten een cre-diet van de Kamers te vra gen, opdat de begrafenis van generaal Pie- quart op kosten van de staat kunne plaats hebben. P a r ij s, 2 0 J a n. De Kamer heeft een crc- dicl toegesiaan voor de begrafenis van gene raal Picquarl na eenige incidenten, die wer den teweeggebracht doordat de Dreyl'us-zaak ter sprake kwam. Dc S.naat heeft met 221 tegen 30 stemmen dit crediet aangenomen De Kamér heeft met 421 tegen 131 stemmen het ontwerp van de wet tot bevordering van 't schoolbezoek en tot verdediging van Je ice- kenschool, aangenomen. A m i e n s 2 U J a n. De familie van generaal Picquart heeft voor het aanbod van ae regee- rir.g om de begrafenis van staatswege te uoer: plaats hebben, bedankt. P a x ij s, 2 J a n. Francis de Pressensé, de voorzitter van de Liguc des droits de i hom- me, is gestorven aan eeue beroerte. Dc Semaine Rcligieuse bericht, dat de bis schop van Rijssei o\er den afgevaardigd^ pastoor Lemire de suspensio a sacris heefl uitgesproken. Dc straf zal worden opgehe ven, zoodra de heer Lemire „naar zijne plich ten terugkeert." Pas>tK>or Lemire heeft zijn ontslag genomen als ondervoorzitter van de Kamer. Hij betuigt in zijn schrijven chank voor de eer, die Ue Kamer hem heeft willen bewijzen, maar drukt de vrees uit, dat als hij hel voorzitter schap uitoefent, dit door een deel der be volking niel zal worden uitgelegd in ucn vreedzamen zin, dien bij cr zelf aan zou willen geven. Engeland. Londen, 2u Jan. Eene mededeeling, uitgaande van den minister van marine Chur- diiü, zegt, dat alle berichten in de dagola- den over verschillen in het kabinet steunen op gissingen en praatjes en met wantrouwen moeten worden behandeld. De bewering, dat de admiraüleilsraad het voorncmer zou hebben kenbaar gemaakt ontslag te nemen, is onjuist. Londen, 20 Jan. Toen minister Chur chill heden zijne tegenspraak publiek maak te, waren hij en de andere leden van dc ad miraliteit bezig met de behandeling van dc begrooting. Het wordt als vrijwel zeker be. schouwd, dat deze verklaring werd afgelegd zoowel uit zijn eigen naain als uit dien va* den geheelen admiralileitsraad. Met betrekking tot den kanselier der schat, kist Llovd George wordt verklaard, dat hij zeer zeker niet zal bedanken. Londen, 2 0 Jan. In de sluilingszilting van de conferentie voor de veiligheid van de zeevaart verklaarde de voorzitter 'ord Mer* scy, dat de gisteren onderleekende overeen» komst voorzieningen treft voor de inrich ting van een internationalen dienst van ijs- waai nemingen en vernieling van verlaten wrakken in den Noord-Atlnnlischen oceaan onder bestuur van dc Vercenigde Staten. De conventie beveelt alle gezagvoerders aan rapport uit te brengen over gevaarlijke ijs. formatiën en wrakken. Verder wordt ecu internationaal s^inwet- bock aangenomen. Een aantal voorsclinhen worden aanbevolen betreffende de oonstrucc tie van beschotten, dubbele wanden, perio dieke inspectie van schepen enz. Alle sche pen worden verdeeld in twee klassen, nieu we en bestaande. De laatslen zullen vrijge» steld zijn van de voorschriften, voor zoove» de autoriteiten van de betrokken 1-aden dil toestaan. De conventie beveelt verder aan, dat alle schepen met 50 of meer personen ian boord; voorzien moeten zijn van toestellen voor draadlooze telegrafie. Dc bediening daarvan moet onafgebroken zijn voor vaste passagiers booten en voor booten, die cene reis doen van meer dan 500 mijlen van haven tot haven; voor de overigen moet zij zeven uren daags zijn. De conferentie beveelt aan, dat de schepen reddingsbooten moeten voeren voor 75 pet. van de aan bcord zrndc nersonen en voor da overige 25 pet. hetzij reddingsbooten of vlot ten. Portugal. Lissabon, I 9 J a n. In den Senaat diem dp Reio Forenos eene motie in. die den mi nisters uitnoodigt zich te houden aan da grondwet en de zilingen van het parlement hij te wonen. Morgen zal over deze motie ge» stemd worden. Lissabon, 20 Jan. De Senaat heeft mei 33 tegen 1 stemmen eene motie aangenomen, waarin de regoering herinnerd wordt aas hare verplichting om de grondwet in acbl U nemen en de zittingen van den Senaat bij U wonen. Bulgarije. De Bulgaarsckc ixgcering heeft door hare gezantschappen in hel buitenland het bericht van d-c Ageucc d'Alhene laten tegenspreken, (lat een comité in Soiia hel besluit heeft ge nomen, konmg Konsluntijii van Griekenland le vermoorden. Dil bericht wordt gekenschetst als een volkomen ongegrond, tendentieus ver zinsel. Turkija. Konstantinopci, 20 Jan. De amba» saueur van Italië heelt mondeling een slap gedaan bij de Porie oin aan le uringen op ue uitvoering van het verdrag van Lausanne hctrclfendc dc terugroeping van de Tuiksche troepen, die zich nog in Lyrenaica bevinden. De angst heeft nooit een brug over een af grond geslagen. 19 oorspronkelijke roman dour H. WITTE. Zijn oom, die met den predikant te Hei wijk bevriend was, ging bij uezen ir.ioFpiee i*u of naar in ue buu.i een geschikte gele genheid voor inwoning bestond, welke hi' oud in een nieuw geuKiuwüie villa op korten a island van het (aoip. Daar had zich een kleine familie geves- GljiL De man was Ualiaan van genooiie, en had tc Amslcruain het bedrijf van schoor steenveger cn rookverdrijver niet zooveel succes uitgeoefend, dat hij nu stilletjes buiten van zijn centen kon leven, liet buis was groo» genoeg; trouwens er was bij bet bouwen op gerekend, dal cr een paar nainors van koi» ucn verhuurd worden, ais daar een liefheb ber voor kvvam. Dit was uus voor beide pai tijen een goed passende gelegenheid. En zoo gebeurde het dan ook, dat een dei vroegere lions van de akademieslad in een sLii buitenwoner werd gemetamorfoseerd. Dat die groole verandering hem in 't begin v. I wat vreemd viel, laat zich hooren, maar wist zich er tbch goed in te schikken, en L ongegeneerde be iel hem zelfs zóó goed, -t hij langzamerhcud van het ééne in heg i uiterste (lelijk zó'ó wei nig om zijn uiterlijk voorkomen gaf, dat hij oen voorbeeld van slordigheid werd. Men zag hem o-nveranderiijk in hetzelfde pa: ivL/creu, hoe sjofel uit ook werd; een üas was in den zomer noodelooze weelde, en som. zag men hein niet zijn bloole voelen in een paar afgodsogen pantoffels wandelen, terwijl uij zich met geneerue om aluus loegeLakei. wamt dat is het woord hier of daar Linnen Le loopeu. Toch kon hij, als hij het er op toelegde, den iüdiauk inaiüen van een eente gentle man, zoowel door zijn nette kleeding, als zijn lioogsl beschaafde manieren; dit was b.v. hel geval, ais hij een bezoek aan den lieer Wer mann bracht. Maar zwaar op den hand blee. hij toch altijd; zijn vlagen van afgetrokken heid werden zeldzamer, of liever ze gingen over in een chronische vergeet- en beuzel achtige langdradigheid; die hem voor dc meesien volstrekt ongenietbaar maakte. Zulks was echter niet het geval met Dub belman, die hem spoedig op zijn wezenlijke waarde had welen te schallen; ja zells in hem uen degelijk welenschappelijken man lioogc- lijk respecteerde. Deze had het middel ge vonden om aan zijn beuzelpraat een einde t«- maken, door hem met een vraag over een plant of een insect in de rede le vallen, waar op hij onmiddellijk inging, en dan kvvam dr degehjke geleerde weer terstond Voor den dag. Gaven de meeste mensclien zich wat meer moeite om de zwakke zijde van anderen lc leeren kennen en die tc ontzien, daarbij hun coedc eigenschappen vvaardecrende, er zou den er zeker niet zoo velen afgcslooten wor den, dio beter en meer toenadering verdie nen. Dubbelman en dokter Mendel werden spoe dig vriendm; zeker lot groot voorueel van den eerste en tot niet geringe blijdschap cp voldoening van den tweede, die den iongen man weldra een hartelijke vriendschap toe danoeg. Zesde Hoofdstuk. Ik zou de hoeren niet gestoord hebben zei Mina, die aan Dubbelman's ontevreden opkijken zag dat ze op dit oogenhhk niet van pas kwam, maar ik kan die slot niet weg- krijgen, die daar builen op de stoep zit. Wie en wat meen je? Maar maak hei wat kont. Wel, bij de deur zit een kleine meid zoon echt bedelkind; ze zit maar te grienen en ze wil niet weg. Heb je haar wat gegeven? Ja zeker; ik gaf haar een paar centen; die nam ze aan cn slak zc in haar zak; ze zei boe noch ba en keek mc niet eens aan bleef maar met haar handen voor haar vuile gezicht zitten, en sprak -geen slom woord toen ik haar zoi dat ze hier niet hoort Je hebt haar zeker niet genoeg naar haar zin gegeven, zei dokter Mendel; hier .heb je een dubbeltje, dat zal wel helpen eD laat ons nu maar met vrede. Lang zouden de heoren echter geen rust hebben, want toen de dokter met zijn mede- doclingen weder wilde voortgaan, werd er w'c.êr legen de deur geklopt en kwam Mina met een boos gezicht weêr binnen. 't Hoeft niets geholpen; ze nam het dub beltje aan en stak het ook in don zak van ïhaar smerige plunje, cn ze bleef maar stil zitten grienen. Ik pakte ha4r bii een arm en wilde haar dwingen om op te staan, maar zc wou niet. En r.u begint hot ten overvloede t regenen; dat meubel kan daar toch niet op dc sloep blijven zitten. U zal er dus bij le _s inoefen komen. Dat leek Dubbelman maar half, wijl hij be greep dat daar harde woorden bij zouden gebruikt moeten worden, waar hij zich, tcgei svie ook, niet gaarne van bediende. Hij begreep echter dat het noodig was, en daar de dok- .er, hoorende dat het ging regenen, zeide (dat het dan voor hem zaak was om te ver trekken, gingen ze samen, nadat Mendel zijn overjas had aangetrokken, naar builen. Op dc stoeptrede zat een kleine ineenge drongen geslalle, voorover met het gezicht op de beide handen, rustende. Toen zij dooi Dubbelman werd aangesproken richtte zij liet hoofd op, maar haar aangezicht was door de donkerheid niet le onderscheiden. Dat dil \u-il was, evenals haar kleeding smerig, zal Mina dus begrepen hebben als er bij te be lmoren. Op de aanmaning van te vertrekken, wanl dat het hek gesloten moest worden, gaf zc met een flauwe kinderstem alleen ten ant woord: Ik kan niet. Je kan niet. Ben je dan zoo moé? Ik kan ni2t. En ze liet haar hoofd weer op haar handen rusten, terwijl ze hoorbaar schreide. Het was cr met regen en wind geen weêr naar oin builen veel praatjes te maken, zoo dat Dubbelman, er korte wellen meê willen de makon, haar bij ccn arm optilde met hel doel om haar buiten het hek le zetten. Maar dat ging niet, want zc Icon blijkbaar van uil putting op haar beenen niet staan. Zoo n arm kind, en dan reeds tamelijk laat, geheel buiten en bij zulk guur wecrl I Dubbelman, oogenbiikkelijk niet wetend® wat hij daaraan moest doen, hield haar staande cn bracht haar in de gang, waar hij Mina een keukenstoel het brengen, waar aan deze pruttelende cn met blijkbaren legen» zin vx) kleed. Dokter Mcndci had zich cr niet mede bc- moeid en wilde zich cr ook niet nué be« moeien. Hij" v roeg een parapluie te leen e* vertrok met de woorden: Dat is een mooi presentje voor je, beste maat. Jammer maar dat het geen Sinter klaas is. Ik groet je; revoirl Kwalijk kon hij vermoeden dat zijn scherts later zou blijken eeu profelie le zijn. Wat men ook vroeg en hoe men het aan legde, eon maar eenigszins «bevredigend ant woord was niet uit het ki-nxl te krijgen. Alleca bleek uit haar onsamenhangende, cLoor snik ken afgebroken woorden, dat ze den geneis- len dag had geloopen, maar, toen ze ir den voormiddag mots van de snuisterijen, die zij in ccn mandje meedroeg, had verkocht, en ook van medelijden sleehls eenige centen die ze liet zien, had gekregen, durfde zij niel meer naar de wagens terug te koeren, uil vrees voor mishandeling. Ze had toon muar,^ doorgcloopen, vei*, heel ver en was heeie- maal van den groolen weg afgedwaald. Als ze niet meer kon rustte ze ccn poos uil, om daarna in het don'ccr maar weêr verder te ;aan. Maar liorgcr en vermoeidheid .uiddon haar genoodzaakt hier op dc stoeptrede tl gaan zitten. Ze was dan ook nu blijkbaai geheel uitgeput. Niet zoo samenhangend als het hier wordl medegedeeld, maar met horten en Jiootei kwam dit er uit Wordt

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1914 | | pagina 1