K°. 879 DE E EM LAN DER". Dinsdag 27 Januari 1914. BUITENLAND^ FEUILLETON. Op den Terpenberg. Hoofdredacteur) Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURQ. ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden voor Amersfoortf l.AO» Idem franco per post1.50. Per vroek (met gratis verzekering tegen ongelukken) O.IO. Afzonderlijke nummers - 0.05. Deze Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en t Feestdugem Advertentiên gelieve men liefst vóór 11 nnr, familie- advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. B.ureaut UTRECHTSCH ESTRAAT L Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIÊN: Van 1—5 regelsf «.50. Elke regel meerO.IO, Dienstaanbiedingen 25 cents bij vooruitbetaling. Groote letters naar plaatsruimto. Voor handel en bedrqt bestaan zeer voordeelige bopalioge# tot het herhaald adverteoren in dit Blad, bij abonnement. Eene circulaire, bovattendo de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Politiek Overzicht De tiseuwe schoolwet in Frankrijk, Nadat zij meer dan tien maanden bij de Kamer aanhangig is geweest de behande ling begon den 3en Maart 1913 is met de aanzienlijke meerderheid van 424 tegen 131 «temmen de voordrachl tot bevordering van het schoolbezoek en tot verdediging van de openbare school aangenomen. Eigenlijk heeft düt onderwerp de Kamer sedert meer dan reven jaren bezig gehouden, want het eerste voorstel, dal hierop betrekking had, is in gediend door Briand als minister van onder wijs in het kabinet-Clemenceau. De hoofdhe- palingen van het nieuwe wetsontwerp, dat nu naar den Senaat is gezonden, zijn de vol gende In de eerste plaats is de Kamer er op be dacht geweest maatregelen te nemen, opdat de leerplichtige kinderen ook werkelijk de pchool bezoeken. Wel was die verplichting reeds opgenomen in de organieke wet van 28 Maart 1882, maar zij was niet voor uit voering vatbaar, omdat de zorg voor de na leving van de verplichting was gelegd in han den van bijzondere commissiën. Die zouden in iedere gemeente werkzaam moeten zijD onder voorzitterschap van den maire maar ln 20 000 van de 36.000 gemeenten van Frank- rijk zijn zulke commissiën niet opgericht. En zelfs daar, waar zij bestonden, konden de commissiën hunne laak niet vervuren, omdat zij de macht niet bezaten aan hunne besluiten sanctie tc verleenen. De Kamer heeft nu de 6choolcommissiën afgeschaft en de zorg tot verzekering van de naleving der d wan «be palingen op het schoolbezoek opgedrageD aan den schoolopziener en den kantonrech ter. De straffen bestaan in vermaningen, waarschuwingen en boeten van 1 tot 15 frs. Gevangenisstraf wegens met-betaling van de opgelegde boelen kan slechls worden opge legd aan hoofden van gezinnen, die meer daü 6 frs. directe belastingen betalen. Het tweede hoofdstuk van den door de Ka mer aangenomen tekst bevat bepalingen tot bescherming van de openbare school. De ouders, die hunne kinderen beletten de in de school voorgeschreven werkzaamheden te verrichten of de hun verschafte boeken te ge bruiken, worden met dezelfde straffen be dreigd, ddc voor het met-bezoeken van dc schooi zijn bepaald. Strenger, en wel met ge vangenisstraf van zes dagen tot een maand en boeten van 16 tot 200 frs., wordt degene bestraft, die onder uitoefening van een sloffe- lijken of zedelij'ken druk op de ouders dezen beweegt hun kind van de school af ie nemen of te beletten aan den sclioolarbeid deel'te ne men. Eveneens zijn straffen bedreigd tegen hen, die de geregelde werking van de open bare lagere school verhinderen of trachten te verhinderen. Eindelijk wordt eene controle op de onzijdigheid van de school wettelijk ingesteld. Hel recht van bezwaar, dat aar de huisvaders door een besluit van het mi- nislerie-Bartihou van 1 Juli 1913 werd toege kend, is nu wettelijk vastgelegd. De eindbe slissing over alle bezwaren is aan den minis ter van onderwijs opgedragen, die voor de uitoefening van deze taak door het parle ment ter verantwoording kan worden geroe pen. De sinls vele jaren hangende strijdvraag, door wien de onderwijzers zullen worden be noemd door de prefect, zooals tot dusver het geval is, of door den rector der acade mie, is op verlangen van den minister van onderwijs Viviani aangehouden, om afzon derlijk behandeld en geregeld te worden. In zijn slotwoord verklaarde de minister, dat met de nu aangenomen wettelijke bepalin gen de taak, die is te vervullen tegenover het volksonderwijs, nog geenszins is afgedaan. Vooreerst moet naast hot geestelijk welzijn ook het materieele belang van de bevolking verzekerd worden door eene reorganisatie van. de schoolkassen voor de onbemiddelde kinderen, omdat he^ niet aangaat, dat een land als Frankrijk jaarlijks 22.000 23 000 analphabeten onder de rekruten heeft. Ver der moet het toezicht op de bijzondere scho len geregeld worden, inzonderheid wat de eischen van bekwaamheid der onderwijzers betreft. Een ander punt, dat regeling be hoeft, betreft de patronaten voor de jonge lieden nadat zij de school hebben afgeloopen. Duitschland. Het heeft in den rijksdag een onaan^ena- men indruk gemaakt, dat toen Zaterdag de voorstellen behandeld werden, die uit den boezem der "sergadering waren gedaan naar aanleiding van het gebeurde in Zabern, van den bondsraad niemand aanwezig was. De rijksdag heeft aan zijne gevoeligheid daarover uiting gegeven door, nadat de voorstellen waren afgedaan, zijne zittingen tot Woens dag te verdagen, zoodat toen later leden v; n den bondsraad kwamen voor de behandeling van de begrooting, zij de zaal leeg vonden. De rijksregeenng heeft in de Nordd Allg. Zeitung eene verklaring gegeven van lia/e houding. Het officieuse blad wijst er -jp, dat de verbonden regeeringen, met inachtneming van eene reeds door vorst Bismarck aange geven gedragslijn, bij de behandeling van uit het initiatief van den rijksdag voortgekomen voorstellen in den regel zich niet in de zit ting hebben laten vertegenwoordigen. Dit gebruik is tegenover den rijksdag meermalen gemotiveerd met een beroep op de bepalin gen van de grondwet. Of gevolmachtigden van den bondsraad deelnemen aan de behan deling van dergelijke voorstellen in den rijks dag, is tot dusver voor ieder geval uit doel matigheidsoverwegingen beslist, en ook in dit geval hebben de leden van den bondsraad hunne houding slechts ingericht naar begin selen. die sedert tientallen van jaren in zwang zijn. Straatsburg, 26 Jan. Men ver.ïeemt uit goede bron, dat de staatssecretaris ^oin von Bulach en de onder-staatssecretarissen Petri en Mandei ontslag zullen-nemen .ia Let verjaarfeest van den keizer. B e r 1 ij n 26 Jan. De Grieksche minister president Venizelos heeft heden voormiddag een lang bezoek gebracht aan staatssecretaris von Jagow. Hij dejeuneerde in het Rumecn- sche gezantschap met den kroonprins van Rumenië en staatssecretaris von Jagow. In den namiddag bezocht hij den rijkskanselier, ward daarna ontvangen door de koningin van Grie kenland en bezocht verscheidene ambassa deurs. Des avonds nam hij deel aan het gala diner hij den keizer. In het tweede Krupp-proces heeft de verdediger van den bureauchef Brandt, die den 8en November j.l. door dc zelfde straf kamer van het Landgericht bc Berlijn tot vier maanden gevangenisstraf veroordeeld werd, heropening van liet proces aange vraagd. Dit is geschied met liet oog op het zachte vonnis, dat door het Oberkriegsge- richt in hooger beroep is geveld aan de „ZcuglcuUianls" Tilian c.s. Frankrijk. Parijs, 2 6 Jan. Jfrcsiuent Poincaré bold heden aan het corps diplomatique een diner aan. Ook dc Nederlandsche gezant woonde dit cLiner bij. Italië. Rome, 26 Jan. De bekendmaking van de verkiezing van Cipriani Lot lid van de Kamer was oorzaak Yan manifestation te Milaan en te Rome. Volgens de dagbladen zijn in Milaan een veertigtal personen in hechtenis genomen en hebben vcrscheidenen kneuzingen opge daan. Genua, 2 6 J a n. De manschappen van de Itahaansche stoomvaartmaatschappijen drei gen in slaking te zullen gaan, wanneer de nc- sturen met de voorwaarden aannemen, die ge steld zijn betreffende het loon en hel arbeids contract. liet is bekend,* dat verscheidene groote maatschappijen die voorwaarden reeds hebben aangenomen. De arbeid van den raa- trozenbond zou zich achtereenvolgens richten tegen iedere maatschappij, die zich nog niet heeft geschikt naar dc wensclicn van de be manningen. Portugal Lissabon, 26 Jan. Er heersoht groote beroering onder de partijen. De politieke lei ders houden bijeenkomsten. President Arriaga heeft de voorzitters van den ministerraad en den Senaat en de hoofden van de verschil lende politieke partijen ontvangen. De dag bladen spreken van een-nieuw ministerie. Lissabon, 26 Jan. Tijdens het voorbij trekken van een optocht Ier eere van den minister-president ontplofte eene bom. Ver scheidene personen werden gewond. Oostenrijk-Hongarije. P a rij s 2 7 Jan. Het Petu jom nal bericht uit Weenen, dat er ernstige ongerustheid be staat over de gezondheid van den- troonop volger, aartshertog Frans Ferdinand. In Weenen zijn heden nieuwe besprekin gen begonnen over een compromis iusschen dc Duitschers cn de Czechen in Bohemen. De minister-president graaf Stüngkh heeft ach- Ipreenvolgens de Czcchische en de Duilsche gevolmachtigden ontvangen om hun vertrou welijk de nieuwe compromisvoorstellen me de te deelcn. In hoofdzaak komen die overeen met de vroeger reeds door de commissiën in den landdag van* Bohemen geformuleerde voor stellen, maar zij zijn van andere strekking doordat zij ook de nog overgebleven strijd punten omvallen; verder is eene bijzondere regeling ontworpen, voor de behandeling van de voorstellen in den rijksdag. De voorstel len werden in ontvangst genomen ter mede- deeling aan dc partijen. De agrarische en dc radicale Czechen hebben van den inhoud dezer voorstellen de staking van hunne ob structie in den rijksdag tegen de qredietwet voor het eerste halfjaar van 1914 afhankelijk gemaakt. De rumoerige tooneelen, die de weerspan nige oppositie in liet huis van afgevaardigden in den Ilongaarsche» rijksdag heeft weeg- gebracht zijn voorgekomen bij de behande ling van het ontwerp eener nieuwe perswet. Bij tientallen tegelijk werden de rumoer ma kende leden door dc parlementsmacht uit de zaal verwijderd. Ten slotte gingen de nog overgeblevenen gezamenlijk «heen, nadat zij hadden verklaard, dat de willekeurige wijze waarop de orde gehandhaafd wordt, 't hin onmogelijk maakt te blijven. Daarna werd het ontwerp van tie perswet spoedig afge daan. Deze tooneelen hebben hun gewonen nasleep gehad; een aantal van de grootste rumoermakers zijn voor vijftien dagen of langer van de zittingen uitgesloten en de mi nister-president Tisza is door een afgevaar digde, die zich beleedigd achtte tot een twee gevecht uitgedaagd. Het duel. dat zou plaats hebben tusschen den minister-president graaf Tisza cn dtn afgevaardigde Desy, naar aanleiding van de laatste rumoerige tooneelen in den rijksdag, gaat niet door. De wederzijdsche secondan ten hadden lang beraadslaagd over de keuze van het wapen en waren ten slotte .«verben- gekomen, dat het duel zou plaats hebben met pistolen onder zeer zware voorwaarden. In- tusschen is later het geschil bn^elegd door de verklaring van den minister-president, dat hij slechts kritiek had uitgeoefend en dat het hem leed zou doen, als Desy zich daar door persoonlijk gegriefd voelde. Turkije. Konstautinopel, 25 Jan. Men ver klaart thans tie geruchten voor onjuist, dat de minister van oorlog de mobilisatie van twaalf lichtingen der reserve zou hebben be volen E;-n heden avond verschenen officieus com muniqué zegt, dat, in strijd met de pessimis tische berichten, de bevoegde kringen den bui- tenlandschen toestand met volledig vertrou wen opvatten en zeggen dat het noodig is den vrede te handhaven, den economischen toestand te ontwikkelen en hervormingen toe le passen. De opbrengst van de leening zal voor dit doel aangewend worden en zal niet dienen om militaire uitgaven te dekken. Uit Weenen wordt aan de Vossische Ztg. bericht, dat lie ontwikkeling van de zaken in i urkije daar in de diplomatieke kringen met bezorgdheid wordt gadegeslagen. Als een bij zonder erlistig moment wordt dc groote op gewondenheid beschouwd, die zich op nieuw san de mohammedaansche wereld heeft meester gemaakt wegens de eilandenkwestie en die niet kan nalaten de Turksche regec- ring den nek te stijven. In Athene heeft het gerucht geloopen, dat de geheele Turksche \loot was bijeengetrokken, welk gerucht werd teruggebracht tot het feit, dat de kruiser Mes- sadieh onder stoom was. Daarentegen zijn de berichten o>er troepenconcentratiën bij Smyrna niet tegengesproken. In dit verband wordt groote bcteekenis gehecht aan de kvach- taige taal, dien de grootvizier hij de laatste ontvangsten der gezanten heeft gevoerd. In dc Neue Freic Prcsse wordt gezegd, dai men in Wccncn den indruk heeft, ondanks de soms zeer heftige en oorlogszuchtige taal vaf da Turksche pers en de berichten over wderz zijdsche locrustingen, dat de toongevende kringen in Koustantinopel niets overhaastei£ en de bezonnenheid niet zullen verliezen e« dat '1 urkije den weg van diplomatieke onder handelingen althans voorloopig niet zal verlaten. Deze afwachtende houding kun in- tusschen ten decle hare motiveering vinden in de tegenwoordig nog bestaande minder heid van dc Turksche strijdkrachten ter ze® tegenover Griekenland. Men schijnt in Kon- slantinopel dj hoop te koesteren de oplossing van de eilandenkweslic te kunnen verschuiven tot het tijdstip, waarop de van Brazilië aan gekochte dreadnought bij dc Turksohc vloot ingelijfd zal zijn. Aan de voltooiing van dit schip wordt met grooten spoed gewerkt; het) zal reeds in April overgedragen worden. Van! eene acute ernstige spanning in de betrekkin gen tusschen Turkije en Griekenland kan duf geen sprake zijn. De Petit Parisien bericht, dat men in d* diplomatieke kringen te Parijs den indrn? heeft, dat de eilandenkwestie ten slotte in d<?» zer voege zal worden geregeld, dat Grieken-) 'and aan Turkije Chios en Mytilcne zal over» 'aten onder de wonvaarde dat het voor do bcido eilanden, aan wie autonomie zou wor den verleend, een deel van de thans doof Italic bezette eilanden zou krijgen. De officieuse Jeune Turc zegt In eene be spreking van de betrekkingen tusschen Turkije en Griekenland, dat, daar de beslissing van Europa betreffende de Egeïsche eilanden in de oogen van Turkije nietig is, er alleen nog overblijft de oplossing van de kwestie tus schen Griekenland en Turkije alleen. Het blad geeft toe, dat het mogelijk zou zijn, eene op lossing te vinden, die eenerzijds rekening zou houden met de rechtmatige eischen van Tur kije en aan den anderen kant voldoening zoo verschaffen aan de eigenliefde van Grieken land. De Tanin verwerpt met groote beslistheid het denkbeeld van eene eventueele autono mie der eilanden Chios en Mylilene. Het blad staat op de volledige souvereiniteit van Tnrt kije en verwerpt eveneens de gedachte van. eene compensatie door middel van ruiling met de Twaalf eilanden. In AlbaniB, Over het vertrek van prins "Wilhelm zu Wied naar Albanië wordt nader bericht, dat hij aan de groote itiogendheden kennis heelt gegeven, dat hij in de eerste dagen van Fe bruari eeh bezoek zal brengen aan Weenen en Rome en zich dan naar Albanië zal bege ven. Over het vertrek van prins Wilhelm zu Wied naar Albanië bericht de Neue Freie Presse, dat daarvoor nog geen vaste termijn bepaald is, maar dat bekend is, dat de prins zijn vertrek zal verhaasten, omdat de kwestiën van financieelen aard, welker afdoening hij nog wilde afwachten, dn beginsel naar zijne wenschen geregeld schijnen te zijn. Het is nu nog slechts te doen om de regeling van eenige bijzondere punten der lecning, die waarschijn- Onze zeden oordeelen streng over het oner varen meisje, dat zich door een mooiprater om den tuin laat leiden, maar zij prijzen de wijze maagd, die zonder liefde trouwt ter wille van de rgocde partij." oorspronkelijke roman 2ê door H. WITTE. No waren ze aan zulk een waarschuwing' die wel van weinig gastvrijheid getuigde maar waarvoor tocli zeker een goede reder zal geweest zijn, vrij wel gewoon, en zij wis- len dat zij zich er naar hadden te schikken, want dat zij er anders door minder „ange name maatregelen toe zouden gedwongen worden. Er werd dus spoedig nog eens in verschuilende richtingen gezocht en hier en daar naar het meisje gevraagd, maar zonder eenig succes, zoodat men, daar de veldwach ter er het oog op hield, in den namiddag wel genoodzaakt was zonder de kleine op te bre ken. en den zwerftocht nu door de Betuwe voort te zetten. De aanvoerder was woedend, hetwelk de anderen moesten ontgelden, immers de kans flat men het verloren schaap terug zou krij gen was nu gering, want met de politie, die hier mogelijk wel wat had kunnen helpen, wenschJc hij ailerminisit in aanraking te ko men; eerstens toch was die voor zulke gas ten van verdacht allooi, slecht te spreken, cr er komlen dan allicht vragen gedaan worden, die hij piet kon beantwoorden, zonder aar de zaak een voor hem allesbehalve gunstige wending te geven. Met het verlies van dat meisje ging echter in de toekomst, die nie* zeer veraf meer was, een fortuintje verloren Van plaats tot plaats voortgedreven, vie) echter voor hem daar niets aan te doen. Zevende Hoofdstuk. Toen er na verloop van een paar weken niet naar de kleine geïnformeerd was, was 'l voor Dubbelman niet moeilijk te begrijpen hoe het met de zaak stond. De troep waartoe zij behoorde was ongetwijfeld verder getrok ken, haar aan haar lot overlatende, hetgeen wel als een afdoend bewijs kon beschouwd worden voor de overigens vrij zekere ver onderstelling, dat zij er eigenlijk vreemd aan was. Ook begreep hij zeer goed dat navraag zijnerzijds nu allerminst kans van slagen had, ook al had hij daar werk van willen maken. Van tweeën één dus: óf hij moest haar aan de zorg der politie toevertrouwen, die haar dan wel een tehuis zou bezorgen, óf hij moest haar, voorloopig althans en wie kon zeggen voer hoe lang, bij ziali houden. Het eerste was zeker het eenvoudigste, en zij zou dan waarschijnlijk ook wel in goedp handen komen; ook begreep hij dat dit hel verstandigste was; maar de mensch handelt vaak tegen zijn gezond oordeel in, en zoo ging het ook met hem. Hij was in die twee weken aan haar bijzijn geheel gewend; zij had zich door haar on bevangenheid, maar niet minder door haar lieftalligheid, geheel ingeburgerd, en was reods ae lievelinge geworden zoowel van Mina als van Duobeln.an zelf. Als zij 's avonds, vóór het naar bed gaan, wel een uur of langer op zijn knie zat, ter wijl hij met haar keuvelde, of haar bezig hield met het bekijken van afbeeldingen van planten of dieren, bleek het wel dat zelfs van liet meest elementaire onderwijs bij haar geen sprake geweest was, maar dat ze een helder begrip bad, en verstandelijk veel meer ontwikkeld was, dan men, haar leeftijd in aanmerking genomen, had kunnen denken. Hij was zclls reeds zoo ver gekomen, dat hij er haast niet aan durlde denken, welk een leegte haar vertrek zou veroorzaken; en als hij dan met innig welgevallen haar vriende lijk lachend gelaat aanschouwde, gebeurde het hem meermalen dat hij vluchtig en ter sluiks, alls deed hij er kwaad aan, een kus op haar blozende wangen drukte. Hij had haar met iederen dag meer lief ge kregen ,tot niet geringe voldoening van zijn kinderminnende huishoudster, die daar het hare toe bijdroeg, door telkens opnieuw te vertellen hoe zachtzinnig cn gedwee ze was, en hoe handig tevens in het verrichten van allerlei huishoudelijke bezigheden. Zoo eindigde hij dan ook met de gedachte om haar aan een in elk geval zeer onzekere toekomst bloot te stellen voor goed van zich le werpen, en met 't besluit om haar als huis genoote te blijven beschouwen, in afwach ting van wat de toekomst voor haar zou be stemmen. Dat was echter op zijn leeftijd zeker geen kleinigheid, en hij liad de bezwaren daaraan verbonden rijpelijk overwogen. Haar een maal. wel niet als kind dit leek hem be lachelijk maar toch als lid van het kleine gezin aangenomen hebbende, kon hij haar later, waneer dit wenschelijk mocht blijken, niet zonder goed geldige reden van zich af- stoolcn. Nu hij echter tot dit besluit gekomen was. stond het bij hem vast, dat de plicht op hem rustte om ai de consckwenties daan an tc aanvaarden,en haar niot te beschouwen als een opgeraapt bedelaarskind, maar veeleer als een kind van goeden huize, dat, wie weet door welke schandelijke handelwijze, in ver keerde handen gekomen en nu daaraan ge lukkig ontsnapt was. En hoe beter hij Laar leerde kennen, des le meer werd hij in dit vermoeden versterkt. Dokter Mendel, dien hij natuurlijk raad pleegde, was het hierin volkomen met hem eens. Deze beschouwde haar als een teêre, uit een tuin ontsnapte plant, die in het wild wel aanvankelijk was opgeschoten, maai stellig door de haar omringende inheemsche planten zou overgroeid of straks door het ruwe klimaat zou gedood worden, zoo men haar niet de met haar natuur overeenkomende zorgen wijdde, en ook de heer Wermann, wien al de bijzonderheden omtrent het meisje waren medegedeeld, was van raeening flat men haar wel kleine huishoudelijke bezig heden kon doen verrichten, maar haar toch niet als een dienstbare moest beschouwen. Van welke afkomst zij ook moaht zijn, zc was toch zeker vail haar prille jeugd af in 't wild opgegroeid, en volmaakt onwetend in al datgene, wat aan een twaalfjarig meisje, onverschillig uit welken stand, in mindere of meerdere mate bekend is Hierin moest dus in de eerste plaats voor zien worden, maar haar naar een school te zenden was zoo goed als onmogelijk, zelfs al ware het verkieslijk geweest Niet aJL toch was de naaste school veel tc ver af, maar het was waarschijnlijk dat dit aanlei ding zou geven tol vragen die minder ge- wi-nsoht waren; terwijl het kind zelf allicht aan haar kornuiten het een en ander ko-n verbellen, hetwelk, aan de ouders overge briefd, praatjes zouden doen ontstaan, die, door de verbeelding gewijzigd en aangevuld, zoowel voor Dubbelman als voor 't meisje zelf onaangename gevolgen konden hebben. Dit bracht Dubbelman tot het besluit om te zien hoever hij het zelf met haar opleiding kon brengen. Dit zou, meende hij, wel gaan; immers van de verstandelijke ontwikkeling der meisjes werd in het midden der vorige eeuw lang zooveel werk niet gemaakt als tegenwoordig, als zij lezen, schrijven en wat rekenen kouden, achtte men het, in het alge meen voldoende, en, daar zij zoo min van het één als van het andere cen-ig begrip had, kon bij daar althans mede beginnen. Toen hij dit plan aan dokier Mendel mede deelde, stemde deze daar volkomen mede in, etihter onder één voorbehoud. Leer jij haar lezen en schrijven, zeide hij. en laat, als je daar een beetje mee gevorderd bent, het rekenen aan mij over. Dit bevor dert een wenschelijke afwisseling en verschaft mij eon aangename bezigheid. Ook wil ik óók wel mijn aandeel in haar vorming hebben, want het lieve kind is voor mij als een mag neet, waardoor ik mij op onbegrijpelijke wijze voel aangetrokken. Alvorens met cijfers te be ginnen, kan ik haar een begrip van getallen geven; als daar dan later de cijfers, die jij Ikaar leert schrijven bijkomen, marcheert de 7-aak gemakkelijk. Wordt oeroolgi-

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1914 | | pagina 1