DE E EM LAN DER". Zaterdag 31 Januari 1914. BUITENLAND. R°. (83 Eerstè Blad. 4 I 4 I2d" Jaargang. 't Roofdredacteuri Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURa Uitgevers: VALKHOFF Ca ABONNEMENTSPRIJS: l*er 8 maanden roor Amersfoort f l.OO. Idem franco per post - 1.54». Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) O.IO. Afzonderlijke nummers 0.05. Deze Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen* Advertentiën gelieve men liefst vóór 11 uur, familie- advertonties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureaui UTRECHTSCH ESTRAAT L Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIEN: Van 15 regels.. f 0.50, Elke regel meer- O.lOr Dienstaanbiedingen 25 cents bjj vooruitbetaling. Groote letters naar plaatsruimte. Voor handel en bedrijf bestaan zoor voordeelige bepalingen tot het herhaald adverteeren in dit Blad, bij abonnement. Eene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt og aanvraag toegezonden. Kennisgevingen. De Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht Voorziening-en willende nemen tot het doen opmaken der lijst van de Hoogst aangeslagenen in 's Rijks directe belastingen, ter benoeming vun leden voor de Eerste Kamer der Staten- Generaal Gelet op de 2de alinea van art. 102 der Kies wet NoodSgcn de inwoners van dit gewest uit, om, bijaldien zij elders dan in deze Provincie in 's kijks directe belastingen zijn aangeslagen, daarvan vóór den lödcn Maart 1914 aan hun College te doen blijken. Utrecht, den 19den Januari 1914. De Gedeputeerde Staten voornoemd, P. D. SCHIMMELPENNINCK, Voorzitter. A. VAN DOORNINCK, Griffier. Politiek Overzicht De uiibPwidiny van de Psetilsw-werken. Met buitengewoon eerbetoon is de senator en oud-miniaLcr DelcassO bedacht aan het einde van zijne tijdelijke diplomatieke zen ding naar' Petersburg. De AiwLreas-orde, de hoogste van de Russische ridderorden, is hem verleend, en de minister van buiten- landsche zaken Sazonow heeft er prijs op gesteld den scheidenden ambassadeur van de verbonden en bevriende natie daarvan in een eigenhanuigen brief kennis te geven. Het hoofd van het kabinet, de minister-president Kokowlzow, heeft een scliillerend afscheids maal ter zijner eer gegeven. Een zonderlingen indruk maken deze eer bewijzen tegenover de klachten, die juist in deze dagen worden aangeheven over hanue- lingen van den bondgenoot, waardoor men zich in Frankrijk ernstig benadeeld >elt. Het bericht over onderhandelingen, die tus- schen de Poeiilow-werken, de Russische ka nongieterijen, waar men tot dusver artillerie- maiterieel voor het Russische leger placht te vervaardigen met den steun van de groote Fransche werken van SohneLder-Greuzot, en eene Duilsoh-EngelscCe combinatie, waarvan Krupp cn Vickcrs deel uitmaken, gevoerd worden over eene vergroeiing van het aan- deelenkapLtaal, heeft eene groote ontroering teweeggebracht. Niet alleen omdat men het zou opvallen als een zwaren slag tegen de Fransohe wapenindustrie, wanneer de Pocli- low-werken overgingen in handen van Krupp, omdat men den bondgenoot be schouwt als een klant, die van rechtswege aan de Fransche nijverheid toekomt, maar ook omdat men zich bedreigd ziet in bet veilige bezit van do geheimen der Fransche wapenfabricatie. Er werd reeds geklaagd, dat bij de bestellingen, die de Russische re geering in de laatste maanden in het buiten land had gedaan, de Fransche industrie slecht was bedachtin plaats van bevoor deeld te zijn, heeft zij voor 57 millioen roe bels bestellingen gekregen, zoodat zij achter- slaat bij de Duitsche en de Engelsche nijver heid, die respectievelijk voor 60 en voor 67 millioen hebben gekregen. Nu dit er nog bij komt spreken bladen, waarin de mcening van nationalistische kringen zich uitdrukt, van een zwaren slag tegen het Fransch-Rus- sasche bondgenootschap. De stemming, die heerscht in de parlementaire kringen, welke roet de regeering voeling hebben, wordt d *>r de Petit Parisden aldus weergegeven: „Het is onmiskenbaar, dat zelfs eene slechts zwakke deelneming van eene Duitsche firma aan eene zaak, die zoo nauw betrokken is bij de militaire inrichting van onzen bondge noot, als eene weinig vriendschappelijke j in deling zou moeten worden beschouwd. Men kan niet aanvoeren, dat men hier te doen heef* met eene zuiver induslrieele en han- 1 ciszaak. Het betreft liier veeleer eene kwes tie van landsverdediging, niet alleen voor Rusland, maar ook voor Frankrijk. Men kan ook niet de noodzakelijkheid, dat er kapitaal moet worden gevonden, te berde brengen De voor de uitbreiding van het k: pitaal ver langde som is in werkelijkheid L-.rekkelijk gering. Eindelijk kan men ook niet aanvoe ren, dat de Russische regeering van deze on derhandelingen niet heeft geweten. In ue be- grootingseonimissie was de heer Caillaux zoo voorzichtig, hot geven van inlich tingen over de zaak uit te stellen tot dat nadere ophelderingen zouden zijn verkregen. Men moot er echter de aan dacht op vestigen, zooals ook in de commis sie geschiedde, dat deze onderhandelingen juist samenvallen met de aanstaande uitgifte van het eerste gedeelte van de Russische mil- Iiardenleeiting, die door Frankrijk moet wor den gedekt. De Fransche regcering, en trou wens ook de openbare meening, zouden niet kunnen toelaten, dat deze beide zaken ge scheiden en zonder onderling verband blij ven." Deze zinspeling op wat men in Frankrijk van de Russische regeering verwacht, ver- door eene aanwijzing van wait men eventueel bereid zou zijn zelf te doen in do richting, die men wenscht, wordt nader aan gedikt in dezer voege„Kan de Russische re geering een druk op het bestuur van de firma Poetilow uitoefenen, om haar te bewegen het aanbod af te wijzen? Theoretisch is wel is waar de firma Poetilow van den staat onaf hankelijk; praktisch echter kan de staat, db» haar beste klant is, haar officieus wenken geven en haar de gevaren van de in gang zijnde onderhandeEngen voorhouden. Het tó niet aan twijfel onderhevig, dat, als het Rus sische kabinet werkeloos bleef, dit in Frank rijk een levendig protest zou uitlokken." Duitschland. B e r 1 ij n ,S J a ll irij de openbare inschrij \ing voor 350 millioen 4 pcLs. aiiosbare Prui sische schatkistbiljetten, is er voor ongeveer 25 milliard ingeschreven, waaronder la mil liard met verplichte niet-ailossing geduren de zes maanden. Hel buitengewoon groot aan tal inschrijvingen van de laatstgenoemde cate gorie wijst op de bedoeling van de inschrij vers, om bij de algemeene scherpe concur rentie een zoo groot mogelijk aandeel van de leening voor zich te krijgen voor ernstige kapitaalbclegging. Straatsburg, 30 Jan. Men bericht uit goede bron, dat het verzoek om ontslag van de regeering Yan Elzas-Lolharingen omvat, de stadhouder en alle staatssecretarissen. De keizer heeft het verzoek om omslag nog niet aangenomen, maar men zegt, dat de regeering niet in functie zal blijven. In Berlijn weigert men het onlslag aan te nemen, maar men verzekert daarbij, dat de regeering zich in de eerste dagen van Fe bruari wenscht terug te trekken. Berlijn, 30 Jan. Naar wij vernemen, 'heeft de stadhouder graaf Wedel zich bereid verklaard, nog eenige maanden op zijn post te blijven om de opvolgers van staatssecretaris Zorn von Bulac hen van de andere aftredende leden der regeering van het rijksland in de zaken in le leiden. Over de regeeringskrisis In Elzas-Lotha- ringen bericht de Nordcl. Alig. Zeitung, dat de stadhouder graaf Wedel het verzoek om onlslag, dat hij reeds in December had in gediend, heeft herhaald en dat nu ook van de andere regeeringspersonen de ontslagaanvra gen zijn ingekomen. De keizerlijke beslissing zal op een van de eerstkomende dagen geno men worden. Hoe de beslissing van den Keizer zal zijn, weet men nog niet, omdat daarover nog niet is beraadslaagd. Inzonderheid is nog niet be slist wie de opvolger van graaf Wedel zal worden. In ieder geval zal dit, zoo verneemt de Frankf. Ztg. uit Berlijn, geen generaal zijn. Het is mogelijk, dat graaf Wedel, die reeds toen hij naar Donauschingen reisde en ook vroeger reeds zijn ontslag had aangeboden, nog cenigcn tijd in functie zal blijven. Daar mee stemt ook overeen het gisterenavond on der de telegrammen opgenomen bericht. Of alle verzoeken om ontslag zullen wor den aangenomen, is volgens den berichtgever j van de Frankf. Ztg. twijfelachtig. De Rhei- nisch-Westfalische Ztg. c.rit daarentegen mede, dal op bevel van den keizer niet alleen de door de ontslagaanvragen vrij geworden ambten door mannen uit de Pruisische be- stuursikringen bezet zullen worden, maar dat ook Pruisen zullen worden geplaatst op een aantal der gewichtigste plaatsen van het aniblenaarspersoncel der rijkstanden. Mctz, 30 Jan. Tegenover het bericht van de Frankfurter Zeitung en van tanige SLraatsburgsche bladen, dat de commandant van het pionier-bataillon no 20 op het feest ter eere van *s keizers verjaardag vier aan wezige Lotharingers, die hunne petten op hielden, Fransch spraken en weigerden heen le gaan, heeft gevangen genomen en belee- digd en een met een oorveeg de pet van het hoofd heeft geslagen, deelt het generaal-com mando in Metz het volgende mede als toe dracht van de zaak: De vier Lotharingers ver wekten aansloot omdat zij zich hardop in het Fransch onderhielden, hunne Fransche pelten niet afzetten en, ondanks de beleefde uitnoodiging van een officier om het lokaal te verlaten, dat geheel was afgehuurd door het bataiLlon, niet weg gingen. De bataillons- commandant noodigdc hen nogmaals uit de pelten af te nemen; toen zij cat weigerden, nam hij een de pet af. Hij nam de lieden ge vangen en gaf hen over aan de politie. De onjuistheid van het dagbladbericht bLijkt hier uit, dat heden eene schriftelijke verklaring is ontvangen, waarin do vier Lotharingers betreuren, dat zij de feestelijkheid hebben ge stoord, en verklaren, dat zij niet de bedoe ling hadden te beleedigen en bereid zijn den commandant mondeling om verontschuldi ging te vragen. Berlijn,30Jan. Op eene vraag van Sit- tart, van het centrum, betreffende de over plaatsing van het infanterie-regiment no. 99 van Zabern naar een oefeningsterrein, ant woordde generaal-majoor Hohenborn, dat de vraag uitgaat van onjuiste ondèrstellingen, want bij deze overplaatsing heeft men vol strekt niet te doen met eene bestraffing. Zij kan te minder als eene straf gevoeld worden. omdat een groot aantal troepen sedert 1 Octo ber 1913 blijvend gehuisvest zijn. Op de vraag zelve kan geen antwoord gegeven worden. Brunswijk,30Jan.De landdag is heden voor het eerst met eene troonrede van den nieuwen hertog geopend. In Wurtemberg hebben de ministers van bimicnlandsche zaken en van oorlog op de vraag, die daar in den landdag gedaan is over de wijze, waarop het oplreueu van de troepen bij binr.enlandsche onlusten geregeld is, ge antwoord, dat eeue wet van 28 Augustus li>49 die zaak regelt. Het ingrijpen van de gewapen de macht mag slechts geschieden, nadat eene uitnoodiging van de burgerlijke autoriteiten is voorafgegaan. De Pruisische kabinetsorder van het jaar 1920 is in Wurtemberg niet tot invoering gekomen. Ismail Kemal, het afgetreden hoofd van dc voorloopige regeering van Albanië, is den 27en in Brindisi aangekomen en van daar recht streeks naar Potsdam gereisd, om een bezoek te brengen aan den loekomstigen vorst van Albanië, prins Wilhelm zu Wied. In een interview, dat is opgenomen in de Corriere del Puglia verklaarde Ismail Kemal, dat hij de macht in banden van de interna tionale controle-commissie had gelegd ter wille van het hoogste welzijn van zijn vader land. Hij zal den prins zu Wied tegemoet gaan en hem de hulde van zijne landgcnoolen aan bieden. Ismail Kemal is van meening, dat men geene complication behoeft te vrcezen zoolang Griekenland zijne besprekingen met de mogendheden zal voortzetten. Maar als dc besluiten van de mogendheden niet worden uitgevoerd, zullen de Albaneezen de vijand van het gebied van hun land verdrijven. Frankrijk. P arij s30 J a n. De Senaat behandelde heden eene interpellatie over de militaire luchtvaart. De minister van oorlog Noulens verklaarde: Wij hebben thans 600 vliegtoestel len, Duitschland 450 k 500. Het is onmisbaar, dat wij binnen kort r. tijd stijve luchtschepen hebben. De minister gelooft niet, dat de Fransche luchtvloot van minder beteekenis is dan de Duitsche. De Senaat nam zonder hoofdelijke stemming eene motic-Revmond aan, die de gebreken in de organisatie van de militaire luchtvaart be treurt, maar vertrouwen in den minister uit drukt, dat hij de noodige hervormingen zal welen te verwezenlijken. P a r ij s, 3 0 Jan. De afgevaardigde Pu- gliesi Conti diende in de Kamer eene motie in, waarbij een referendum gevraagd werd over de handhaving van het meerderheids-, stelsel of de invoering van de evenredige vertegenwoordiging. Minister-president Dou- mergue verklaarde deze motie voor incon stitutioneel, hij vroeg hare verwerping en steLde de kwestie van vertrouwen. De motie werd verworpen met 385 tegen 164. stemmen. Engeland. Londen, 30 Jan. Officieel wordt be richt, dat -als de omstandigheden het toe laten, de koning en de koningin zioh in April naar Parijs zullen begeven om den (president der republiek te bezoeken. Oostenrijk. W e e n e n3 U Jan. In ue zitting van het huis van afgevaardigden hervallen de agra rische en radicale Czechen hunne obstructie. De zitting werd verdaagd en de partijhoofden confereerden met den minister-president over een datum voor de verkiezing van den land dag van Boliemen. De minister-president ver klaarde echter daarover geen compromis te kunnen aannemen, waarop de onderhande lingen werden afgebroken. Voor de volgende zitting zullen de leden schrillelijk worden op geroepen. Tweede telegram. De zitting van den rijksraad is verdeagd. Rusland. Met het oog op ae gerucalen uit Parijs, dat de Poetilow-werken door Krupp met onder steuning van de Deutsche Bank zijn aange kocht, is het Petersburgsche telegraafagenl- schap gemachtigd dit ronduit tegen le spre ken. Zelfs al ontstond het plan, het kapitaal van de Poetilow-werken te vergrooten, dan zou er toch nooit van eene deelneming van het genoemde huis sprake kunnen zijn, dat nooit tot deelneming zou worden toegelaten. Van den stand van zaken geeft de Temps de volgende voorstelling: Toen voor eenige jaren de Russische regeering maatregelen nam om haar oorlogsmaterieei weer in goeden staat le brengen, hetgeen door den oorlog van 1904/05 noodig geworden was, wilde zij het grootste gedeelte van dc bestellingen uitslui tend aan de Russische industrie vergeven. Met dit doel werd met Fransche werken, banken en fabrikanten eene industrieel-financieele overeenkomst gesloten. Creusot nam een aan zienlijk deel van het kapitaal der Poetilow- werken en stelde zijne technische directeuren en zijn fabricatiegeheim beschikbaar. In den loop van de laatste maanden kwamen de Poeti low-werken tot de overtuiging, dat zij de be stellingen, die zij op zich hadden genomen, niet konden uitvoeren. Zii hadden zich aan zware boeten onderworpen voor eventueel te late levering. Zij besloten daarom tot kapi- taalsverhooging, en met dit doel werden on derhandelingen ingeleid. Deze onderhande lingen duurden verscheidene weken met de betrokken Fransche groepen, zonder tot eene positieve uitkomst te leiden. De Fransche re geering werd van deze onderhandelingen niet in kennis gesteld. In dezen tijd Yalt het tus- schen beide treden van eene Dmitsche groep, waarbij inzonderheid Krupp cn de Deutsche Bank betrokken waren; die groep stelde zich met Russische banken in verbinding. Volgens de Temps is het twijfelachtig of de Duitsche groep hand in hand werkte met eene Engelsche, Vickcrs, Maxim en Armstrong. Van deze Engelsche groep bericht het blad, dat zij de werken van Tsaritsinski heeft ge bouwd en Yan de Russische regeeringen de bestellingen voor de zware scheepsartillerie heelt gekregen, ofschoon de Fransche indus trie voordeeliger voorwaarden had gesteld. Er zijn nu, volgens de Temps, ijveiige on derhandelingen gaande tusschen de Fransche en de Russische werken, 0111 de zaak te rege len, en men is van raeening, dat de beide regeeringen de leiding van deze onderhan delingen op zich zullen nemen. Ecne vraag om inlichtingen in de Kamer zal door den minister van buitcnlandsche za ken beantwoord worden, zoodra hij in het bezit is van de door hem gevraagde gegevens. Rumenië. B e r 1 ij n S 0 Jan. De kroonprins van Ru menië is naar Bukarest vertrokken. Bulgarijë. Sofia, 30 Jan. Men verzekert, dat in den loop van een gesprek mei een vreemden diplomaat de minister-president erkende, dat Turkije eene poging heeft gedaan om de on zijdigheid van Bulgarije te verkrijgen in een eventueel Grieksch-Turksch oonflict. Het kabinet te Sofia gmg daarop echter niet in. Sofia, 30 Jan. Volgens de Dnevmk heeft het Russische gezantschap een nieuwen slap gedaan om Bulgarije le bewegen toena dering tot Servië te toonen. De minister-pre sident zetile uiteen, dat deze toenadering on mogelijk is, zoolang Servië voortgaat de Bul garen in Macedonië overlast aan te doen. Servië. 'Belgra-do», 30 Jan. Het regeerings- biad (bevat een besluit, <lat machtiging ver leent om een voldoend aantal manschappen van den eersten ban onder de wapenen te roepen, ten einde de veiligheid van het land te 'verzekeren tot aan .de inrichting van een blijvend kader van eene sterkte geévcnredigd aan de uitbreiding van (het grondgebied. Het moratorium van 30 September heeft heden een einde genomen. Turkije. Konstantinopei, 30 Jan. De afge vaardigden, die lot dusver in de provincie gekozen zijn. behooren tot de Jong-Turksche partij. De verkiezingen van den eersten trap in Konstantinopei, leveren uitsluitend p—stige resultaten voor het comité. Onder de voor het kiescollege aangewezen kiezers behoort de grootvizier. De Grieken nemen deelan de ver kiezingen, ook de Armeniërs, maar in geringe mate. Albanië. Parijs, 30 Jan. De Temps bericht uit Weenen, dat Oostenrijk weigert Ihet begin sel van gelijkheid voor de Albaneesühe staats- linnk aan le nemen, op grond dat Oosten rijk en Italië, die onbetwistbaar bijzondere belangen (hebben, een bcworreahten toestand moeten hebben in de Kxrganisatie van de staatsbank. De Tribuna schrijft naar aanleiding van de nieuwe nota van Sir Edward Grey, dat de driebond-mogendheden waarschijnlijk voor de ontruiming van Albanië door tie Grieksche troepen een bepaalden termijn zullen voor tellen, die naar recht en billijkheid berekend zal zijn. In geen geval zullen zij in eene verda- ing voor onbcpaalden tijd toestemmen, maar in verzoenlijken en weiwillenden geest reke ning houden met de omstandigheden. Dat En geland in eene definitieve toekenning van de eilanden aan Griekenland slechls toestemde onder de voorwaarde, dat Griekenland eerst Albanië ontruimt, trekt de aandacht van de Tribuna, die opmerkt, dat het logisch zou zijn, dat de mogendheden beraadslagen over de maatregelen om eventueel hunne besluiten door Griekenland te doen eerbiedigen. Tegen over Turkije is dit niet logisch, omd at de vraag der toewijzing van Chios en Mytilene nog niet definitief geregeld is. De Tribuna drukt verder hare vreugde er over uit, dat Engeland ook de door Italië al- lijd voorgestane mcening deelt, dat geene groote mogendheden in de Middellandsche zee gebied mag verkrijgen. De wensch van Sir Edward Grey, dat Turkije zoo spoedig moge lijk weer in het bezit van de Twaalf eilanden moge komen, is te begrijpen; maar wanneer Grey dit doel voor oogen heeft, moet hij ook het eenige middel willen om het te bereiken: namelijk de vervulling van het verdrag van Lausanne. In dezen zin kan Engeland in Kon stantinopei een grooten invloed uitoefenen. Italië heeft het vertrouwen, dat Let dien 19 vloed zal uitoefenen. Het Neue Wiener Tageblatt constateert, dm het Engelsche antwoord op de den 14en Jan, in Londen overhandigde identieke nota's va«i Sir Edward Grey in hoofdzaak overeenkom^ met het door den driebond gekozCn stand punt. De regeering van Oostenrijk-Flongarijc heeft naar aanleiding van de nieuwe nota van Grey niet voor goed positie genomen, omdal de kabinetten van den driebond in deze kwes tie in overleg wenschcn op te treden. De eerste indruk van de Engelsche nota is in "Weenen gunstig. De nota wordt ten volle als gc-schik* beschouwd, de waardeering te bevestigen, die men van het begin der krisis af heeft gekoes terd voor de loyale en objectieve behandeling van de Balkankwesliën door Engeland. Volgens eene officieuse mededccling van d© Wiener Allg. Zeilung zal er voordat de nota van de mogendheden in Athene cn Konstan tinopei wordt medegedeeld, eerst klaarheid over moeten worden verkregen, welke stappen de Engelsche nota bedoelt, wanneer zij zeg^ dat de mogendheden eventueel slappen moe* ten ondernemen om hun wil te doen eerbied* gen. ivereenlgde Staten. "Washington, 30 Jan. Na eer.c langdu rige instructie is het departement van justitie tot het besluit gekomen, dat er voldoende grond is om een proces aanhangig te makcir lot ontbinding van de American Smelling Re fining Company, bekend onder den naam Smel ting Trust. Het proces zou niet dadelijk begin nen, maar de zaak is reeds tamelijk gevoiy derd. Mexico. Mexico, 3 0 J a n. De Engelsche gezant Si» Lionel Carden zal zich naar Londen begeven om aan de regeering rapport te brengen ovef den toestand. Hij wacht de aankomst af van Iloher, die vroeger hier zaakgelastigde is gen weest cn tijdens zijne afwezigheid de zakeS van het gezantschap zal waarnemen. New-York, 3 0 Jan. Een telegram uÜ Brownsville (Texas) bericht, dat volgens in« lichtingen van het hoofdkwartier der rebelled in Matamoras 400 soldaten van het bondslcgetf gedood of terechtgesteld zijn in een slag, din in het begin van de zaak heeft plaats gehad bij Concepcion Deloro (provincie Zacatccas). De rebellen hadden 7 dooden en 70 gewonde^ Zuid-Afrika. Ka ap st a'd. 30 Jan. De (gouverneur- generaal opende heden do zifting van het parlement «iet eene rede, waarin hij van d« laatste gebeurtenissen in Zuid-Afrika gewaag de en zijne woldoening uitsprak over ,de snelheid, waarmee de Zuid-Afrikaansohe striJJkrachlen waren gemobiliseerd en sa mengetrokken op de punten waar rustver* storingen dreigden. iDe minister van landsverdediging, gene raal Smuts, deelde mede, dat hij Maandag een v\etsonlwerp zou indienen, strekkende tot -intrekking van de krijgswet, tot het ver- leenen van goedlkeairing aan alle daden, .door de oregeering verricht tot onderdrukking vaa de hinnenlandsche onlusten en tot verkla ring, dat de gedeporteerde personen, wan neer zij beproeven terug le kecren. rvah het larud kunnen worden uitgesloten als verbo-* den immigranten. De leden van de arbeiderspartij deden vruc-htelooze pogingen om ihet debat over de deportatiie te openen. Met <het oog op de door generaal iSrauts gedane mededeeling. weiger de de voorzitter dit debat toe te staan. De Labour conference te Glasgow heeft een in krachtige bewoordingen gesteld pro test tegen de deportatie van de tien leider» der arbeiderspartij in Zuid-Afrika doen uit gaan. Aan de leden der partij in het lagerhuis is opgedragen, de zaak in het parlement van het moederland ter sprake te brengen, een onderzoek uit te lokken naar de aansprake lijkheid van den gouverneur-generaal lord Gladstone en, zoo noodig, zijne terugroeping te verlangen. Het kabinct-Botha zal, daar de deportatie is geschied onder de krijgswet, aan het Zuid- Afrikaansche parlement, dat gisteren is bijeengekomen, verantwoording hebben te doen wegens deze deportatie. De rechter Wcs- sels, een lid van het hoogste gerechtshof van de Zuid-Afrikaanschc unie, die was aange wezen om het proces tegen deze arbeiders- leiders te leiden, heeft de deportatie geken schetst als een „aan staatsburgers begano menschenroof." Hij verklaarde, dat hij de de portatie zou hebben verboden, als hij tijdig kennis had gedragen van wat de regcering voornemens was te doen. De minister Smuts heeft in eene in, Johan nesburg gehouden rede verklaard, dat de uit barsting in Juli van het afgeloopcn jaar eene scherpe les had gebracht wat anarchie betee- kende. Bij dc jongste gebeurtenissen was men vast besloten geweest te zorgen, dat zulk eene wetteloosheid zich niet zou herhalen, en het gevolg was geweest, dat de orde was gehandr haafd, zonder dat een druppel bloed© ven»* ten wv*.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1914 | | pagina 1