Donderdag 5 Februari 1914. BUITENLAND. FEUILLETON. K°. IB7 Op den Terpenberg. Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. „D E EEMLAN DER". Uitgevers: VALKHOFF 6 Co. ABONNEMENTSPRIJS: fer 8 maanden voor Amersfoort f Idem franco per post1-50» Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) - O.IO. Afzonderlijke nummers - O.05. fceze Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- on Feestdagen. Advertentiën gelieve men liefst vóór 11 uur, familie- advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureau: UTRECHTSCHESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. ADVERTENTIËN: f o.sa o.m. PRIJS DER Van 15 regols Elke regel meer Dienstaanbiedingen 25 cents vooruitbetaling. Groote letters naar plaatsruimte. Voor handel en bedrijf bestaan zeer voordeelige bepalingen tot het herhaald advorteeren in dit Blad, bij abonnomen^ Een© circulaire, bovattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Politiek Overzicht De krisis in Portugal. Tn Portugal heerscht thans eehe ministe- rieele krisis onder omstandigheden, die oor zaak zijn, dat men te vergeefs zoekt naar eene aanwijzing langs weiken weg de oplos sing zal worden gëVonden. De krisis is ont staan, doordat de minister-president Affonso Coita, sterk door de groote meerderheid, die hij door de aanvullingsverkiezingcn in October in de Kamer had verkregen, zijüe persoonlijke politiek meende te kunnen door drijven. Maar de oppositie-partijen in dc-n Senaat, die daar te zamen eene kleine meer derheid hebben, voerden een stelselmatig verzet tegen de dicit-aboriale politiek van liet kabinet-Costa. Zij weigerden de benoeming van den gouverneur van Guinea te bekrach tigen en deden een aanval op de persoon-: lijke eer van het hoofd der regeering, tegen wien zij in eene interpellatie de beschuldi ging inbrachten, dat hij zijn polltieken in vloed had misbruikt ten bate van de cliën ten van zijn advocatenkantoor. De minister president en zijne ambtgenooten weigerden daarop in den Senaat te verschijnen, en de minderheid van die vergadering droeg, door weg te blijven, zorg. dat de zittingen van den Senaat niet konden doorgaan bij gebreke van een voldoend aantal leden. De parlementaire machine was dus 9'il gezet. De minister-president lokte, om de oppo sitie van den Senaat te breken, een votum uit van de Kamer, waarbij bepaald werd, dat dc heide vergaderingen in congres zouden bij eenkomen, om te besluiten tot de verdaging van het parlement en de vraag der consb- tulioneole rechten van den Senaat bot oplos sing te brengen. In het congres kreeg liet kabinct-Cosla met eene meerderheid van 21 siemmen een votum van vertrouwen, waarbij hei erkend werd wettig te zijn voortgeko men uit de parlementaire meerderheid en het parlement voor tien dagen werd ver daagd. Tevreden met dit succes, was Affonso Cosla bereid het debat over de prerogatieven van den Senaat te laten varen; maar deze concessie bevredigde de oppositie niet, die hare obstructie bleef voortzetten. De ma chine bleef stilstaan, in hel congres even goed als in de beide Kamers afzonderlijk. Die toestand kon zoo niet blijven. Het kabinei, de partijleiders, het bureau van den Senaat wendden zich tot den president der republiek in de hoop, dat hij uitredding zou verschaffen. Het hoofd van den staat ver klaarde, dat hij aan de wetgevende macht overliet zelf zijn geschil uit den weg te rui men maar tegelijk noodigde hij het kabinet- Costa uit zich le gedragen naar het grond wettige voorschrift en in de zitting van den Senaat te verschijnen, wanneer zijne tegen woordigheid daar gevorderd werd. Het ka binet vatte dit op als een bewijs, dat het met meer het vertrouwen bezat van het hoofd van den staat, en heeft bij hem zijn verzoek om ontslag ingediend. President Manoel de Arriaga is nu zoekende naar een stel man nen, bereid om op te treden als verzoenings ministerie, dal de aanslaande algemeene ver kiezingen zal leiden. Over de omstandigheden, die tot dc ont- 1 slagaanvrage van het kabinet-Costa hebben geleid, wordt uit Lissabon aan de Yossische Ztg. geschreven: „Wat het kabinet ten val bracht, was het niet meer te verbloemen feit, dat het de volks gunst had verloren. De president der repu bliek heeft dezen toestand eveneens ingezien en den premier een wenk gegeven, dat liij een partijloos ministerie wenschte, dat de po litieke hartstochten kon doen bedaren, eene uitgebreide amnestie uitvaardigen en $le ver kiezingen kon leiden. Daar de regeering in deze wenschen van het hoofd van den staat „een bewijs van verminderd vertrouwen ziet, deze wenschen bovendien niet mei de oogenblikkelijke behoeften van de natie in o\ereenstemming zijn, besloot zij reeds den 2-len Januari haar verzoek ora ont slag in te dienen." Dit staat woordelijk in de oflicieele nota. die aan de pers gezonden werd. Niettemin heeft de regeering zich den 2öen nog een votum van vertrouwen laten geven en U achtie zij in den avond van denzeli- den dag, na den terugtocht in het parlement, door eene parade van hare krachten aan hel land een bewijs van bare levensvatbaarheid te geven. Deze parade werd haar noodlottig. .Men kan zonder vrees voor overdrijving zeg gen, dat twee derden van de bevolking van Lissabon in dezen „feeststoet" eene speculatie en politieke uitdaging zagen. Zoo kwam het, dat de regeeringsbetoogers duchtig werden afgeranseld en de stoet in de grootste ver warring moest worden ontbonden. De im populariteit van het ministerie was ten dui delijkste bewezen, en eerst nu besloot Aftonso Costa officieel zijn ontslag le vragen. „Wanneer men echter mocht gciooven, dat deze krisis den algemeenen toestand heeft verbeterd, dan begaat men eene ernstige dwa ling. De sterkteverhouding der partijen in het parlement blijft dezelfde en zij is het, die iedere regeering het leven lastig maakt, want zij zal steeds in eene Kamer de meerderheid tegen zich hebben. Het is volstrekt niet te doorgronden, hoe de eindelijke oplossing zal zijn, want de beide groepen volharden op liet standpunt, dai aan hen de heerschappij toekomt De openbare meening staat ditmaal aan de zijde van de oppositie, maar dat betee- kent niets, want tot dusver is de werkelijke meening in Portugal nog nooit aan het woord gekomen, zoo min onder de monarchie als on der de republiek." Duitschland. Berlijn, 4 i-'ebr. liij oc behandeling van de marinebegro'oting in dc begroot in gscorn- missie van den rijksdag, werd de verhouding lot Engeland en de lucblvlootkvestie behan deld. Staatssecretaris von Jagow verklaarde, dat de Duitsclie verhouding tot Engeland als zeer goed kon worden aangemerkt. De ont spanning cn de toenadering maken goede vor deringen. De betrekkingen lusselien do beide kabinetten zijn zeer vertrouwelijk; zij ontwik kelen zich op gelukkige wijze op de lijn van ontspanning cn toenadering. De grondtoon van de openbare meening is dezelfde als in het vorige jaar. De gebeurtenissen van den laatsten tijd en de Balkan-onderhandelingen in Londen hebben hiertoe veel bijgedragen. Men heeft zich in Engeland kunnen overtui gen, dat door Duitschland geen agressieve po litiek wordt gevoerd. Er worden onderhan delingen gevoerd om de strijdige belangen op het getbidd van de economische en koloniale politiek te vermijden; men mag verwachten, dat de uitkomst van deze onderhandelingen door de beide landen met voldoening zal worden begroet- Staatssecretaris von Tirpitz deed uitkomen, dat de door Engeland aangeboden verhou ding van 16 tot 10 ook heden nog aanneme lijk was. Daarentegen was de gedachte' om een jaar dc toerustingen te laten rusten, niet voor verwezenlijking vatbaar. Positieve voor stellen hierover waren niet gedaan. Als dit geschiedde, zouden zij in wehvillenden geest onderzocht worden. Verder gaf von Tirpitz ophelderingen over het aangroeien van dc marine-begrootingen der verschillende staten in de laatste rijf jaren, waarbij werd gecon stateerd, dat de groei bij de vreemde staten veel sterker was geweest. B e r 1 ij n4 F e b r. In de debatten, die in de zitting van de begroolingscommissie volgden op de mededeelingen van dc vertegenwoordi gers der regeering, werd levendige voldoe ning uitgesproken over de verbeterde betrek kingen. Staatssecretaris von Tirpitz beanl- woordde nog een groot aantal vragen. Wal hel. kaliber van de stukken betreft, volgde Duitschland de andere stalen, maar het ver minderde daartegenover het aantal slukken. Wanneer de vlootwet er niet was geweest, zou het waarschijnlijk niet er toe gekomen zijn, dat eene betere verhouding tot Engeland in trad. Wij hebben dus alle reden om aan de vlootwet, zooals zij is, vast te houden. Duitsch land is overigens nooit de drijver geweest en zal dat nooit zijn. Dit laatste werd door een sociaal-democra tisch lid als juist erkend. Ten slotte werd het traktement van den staatssecretaris toegestaan, waarna de voort zetting van de behandeling op Donderdag werd bepaald. Be r 1 ij n, 4 Febr. Op veelzijdige aanspo ring en met het oog op de sterke overteeke- ning van de onlangs uitgegeven leening in schatkistbiljetten, heeft het financieel bestuur van Pruisen besloten., 200 millioen mark meer aan 4 pet. uitloolbare schatkistbiljetten, ingedeeld in 16 seriën van T2£ miklioen, uit te geven. Hoe lang de tijdruimte van „eenigc maan den" is, die graaf Wedel nog op den post van stadhouder van het rdjksland Eizas- Lotharingen zal doorbrengen, is niet be kend. Volgens een bericht aan dc Frank' Ztg. uit Berlijn zal in ieder geval het voor jaar hem nog in Straatsburg vinden. Zoo lang zal men geduld moeten oefenen om zijn opvolger te leeren kennen. Er is reden om te vermoeden, dat dan dezelfde verrassing zich zal herhalen, die men nu heeft onder vonden. Van al de mannen, die als candi daten voor het ambt van staatssecretaris wer den genoemd, is geen enkele het geworden; maarkeus is gevallen op graaf Böacrn, die in 't geheel niet is genoemd. De Köln. Ztg. bericht uit blijkbaar off»- cieuse bron, dat het vermoeden onjuist is, dat over eenigc maanden graaf Wedel op den post te Straatsburg zal worden afgelost door den rijkskanselier von Belhmann Hollweg.' Ook de berichten over de keuze van een Prui- sischen prins of in het algemeen van een prins tot siLadhouder worden verklaard niet met de waarheid overeen te komen. Bij alle persoonsverwisselingen is tot dus ver generaal von Deimling buiten schot ge bleven. Men verwacht «echter, dat ook hij Straatsburg zal verlaten en diat de benoe ming van zijn opvolger als commandeerend generaal in Straatsburg gelijktijdig zal ge schieden met dia van den hieuwen stadhou der. B e r 1 ij n, 4 Febr, Volgens de Lokal An- zeigcr is de luitenant-generaal baron von Riclithofen, tot dusver commandant van de garde-kavalleriedirisie, in dezelfde functie overgeplaatst naar de zesde divisie te Bran denburg a/d. Ilavel. Met het commando over de garde-kavaUerie-dtvisie is belast de gene- haal-majoor von Pelet Narbonne, tot dusver commandant van de 30e kavalleriebri^ade tc Straatsburg, die voorzitter is geweest van den krijgsraad in de zaak tegen kolonel von Reuter. Helgoland, 4 Febr. Het luchtschip Saehsen vloog heden middag over de haven werken heen en in een kring om het eiland, het vloog over de Dünen en ovèr het achter de Dünen liggende eskader en verdween tenslot te in den dichten mist. De Sachsen voerde de rijksdienstvlag. Frankrijk. Minister-president Doumcrgue, die door do commissie van de Kamer van buitenlandsche zaken gehoord is over de zaak van de Poeti- low-wcrlcen, heeft verklaard, dat men in het begin met een particulieren belangenstrijd te doen had gehad en dat de zaaK, nadat de re geering tusschen beide was genomen, geregeld is op eene wijze, geheel beantwoordende aan de Fransclie belangen. Uit Parijs wordt aan. de Neue Freie Presse bericht, dat de algemeene verkiezingen voor de nieuwe Kamer van afgevaardigden zullen worden bepaald op den 2Gen April, den laat sten Zondag in die maand. De zitting van het parlement zal omstreeks half Maart ge sloten worden, nadat eene voorloopige Be- grootingswet zal zijn vastgesteld. Aan de vast stelling van de definitieve begrooting voor de verkiezingen en aan de voltooiing van de aangekondigde financieele hervormingen, zooals inkomstenbelasting en kapitaalbelasting, is niet te denken. Ofschoon pastoor Lemire voor het der- voorzitterschap van de Kamer heeft bedankt, zet de kerkelijke overheid haren strijd teffen dezen priester-afgevaardigde voort. Toen pastoor Lemire verleden Zondag in de kerk te ITazebroek aan het heilige avondmaal wil de deelnemen en het altaar naderde om het sacrament te ontvangen, weigerde de pries ter, die. de mis opdroeg, den pastoor het sacra ment der communie. Dit incident levert het bewijs, dat pastoor Lemire niet alleen a sacris geschorst is, maar dat de ex-communicatie over hem is uitgesproken. Parijs, 4 Febr. Daar niets verdachts aan den dag is gekomen ten laste van de Duitsche officiercr-luchtvaorders te LunevTl- le is aan den minister een gunstig advies ge zonden om hen te laten vertrekken. Engeland. Glasgow, 4 F e b r. De Glasgow Herald brengt eene mededeeling, inhoudende dat eer ste minister Asquith Dinsdag in het parle ment eene verklaring zal afleggen, die een* geheele verandering zou kunnen brengen itf den politieken toestand wat Ulster betreft. E» zouden concessiên gedaan worden van meetf uitgebreiden aard, die ongeveer alle punten zouden dekken, uitgezonderd de uitsluiting van Ulster en de bepalingen van de Homerule bill Het is niet mogelijk <ie bevestiging van dit bericht te krijgen. Glasgow, 4 Febr. Hfcden voormiddag is een brand, die aan suffragettes wordt toege- schreven, uitgebroken in het kasteel Aberu- chili bij Crieff. Een salon met kostbare schil derijen en meubels is vernie&i. Ook is brand ontstaan in het huis Ross, eea onbewoond gebouw in hetzelfde distriet. Londen, 4 Febr. Bij een „derden aan slag van de suffragettes in Schotland zijn kostbare meubelen verbrand in een huis, be- hoorende aan den voorzitter van den anti suffragistenbrond te Saint 'l'illans (Perth shire). Italië. Rome, 4 Febr. Naar aanleiding van d^ tendentieuse geruchten, die in het buitenland loopen over de gezondheid van den Pau* merkt men hier op, dat, ofschoon dc legen, w-oordige toestand groolcr omzichtigheid vordert, de Paus voortgaat dagelijks audiéa* ties te verkenen. Rome, 4 Febr. Alle bladen 'bespreken het feit, dat bij de Kamer een wetsontwerp is ingediend, bepalenden dat het burgerlijks huwelijk moet voorafgaan aan het kerkelijke huwelijk. Men voorziet zeer levendige uebat- ten over dit wetsontwerp. Spanje. Madrid, 4 Feu*. .«lcii ueschouwt het be\ richt, dat in Londen cn New-York geloopcn heeft over een aanslag tegen den koning, dia zich nu in Sevilla bevindt, als ongegrond. Madrid, 4 Febr. De verkiezingen zij* bepaald voor de Kamer van afgevaardigden op 8 Maart, voor de senatoren op 15 Ma ark De Kamers zuJJea deu 2en April bijeenko men. Portugal, Lis sa bon, 4 Febr. Minister-president Alfonso Corta en de ministers van buiten landsche zaken, marine en onderwijs hebben zich aan boord van het stoomschip Avon ba» geven Y-oor de ontvangst van Bernardint' Maohado. De leden van de repubiikeinsclif club juichten Machado toe, die spoedig eet bezoek zal brengen aan president Arriaga. Oosten rij Ic. Uit Weenea wordt aan ae Yossische Ztg, bericht, dat in de diplomatieke betrekkingen- tusschen Oostenrijk-iriongarije en Rusland wéder de oude ontstemming merkbaar is. Do nieuwe ambassadeur van Oostenrijk-IIonga- rijc bij het Russische hof wacht sedert weken op het toestaan van dc audiëntie bij den Czaar voor de overhandiging van zijn geloofsbrief. De nieuwe Russische ambassadeur te Wcenen, de heer von Schebeko, is dadelijk nadat hij zijn geloofsbrief had overhandigd, naar Pe tersburg vertrokken cn sedert niet weer terug gekeerd. Sedert Augustus van het vorige jaar worden de loopende zaken van de Russische ambassade in Weenen door den zaakgelastigd de, den eersten gezantschapsraad prins Koa» datsjew, waargeuomen. Men gelooft, gewoonlijk het best wat men het slechtst verstaat. oorspronkelijke roman 8Q door H. WITTE. Toen de nu ook te voorschijn gekomen koetsier hem wilde vervolgen, raadude Dub belman hem dit af. 't Zou vergceische moeite zijn, zeide hij; de kerel schijnt hier den weg te weten en hij is je te veel vóór. Het is ook beier van niet; al zou het niet kwaad zijn te weten wie hij is. Als wè hem in handen kresen, zou het moeilijkheid en opspraak kunnen geven, die ons heel wat last zouden veroorzaken. Laat hem dus maar stil loopen, want hier zal hij met hetzelfde plan niet terugkomen, daar hij stellig eenige hagelkorrels in zijn achterlijf heeft gekregen, die hem aardig in den wep zullen zitten, en waar hij te meer meê ver legen zal zijn, wijl hij er niemand iets van kan laiten merken. Was het in den jachttijd, dan kon hij zeggen door een onhandisen ja ger aangeschoten te zijn, doch dat gaat nu niet op. Maar waar is die andere zoo gauw gebleven? Deze, met den plaalselijken toestand min der bekend, had het bij het eersite schot ook op een loopen gezet, maar had op goed geluk een pad ingeslagen dat naar de hooge beek leidde; waar hij, hoewel het licht genoeg was om liet water te onderscheiden, denkelijk iloor schrik overmand, ingeloopen was, zoodat liij door hel geplas verraden, door de twee arbeiders daar gegrepen werd. Wijl hij, gelijk uit Jan Toets mededeeling duidelijk was gebleken, door den andere mei moeite tot medeplichtigheid overgehaald en dus stellig de minst schuldige was, wilde Dubbelman hem niet voor zijn leven onge lukkig maken; ook wenschte hij liever geen ruchtbaarheid aan 't geval te geven, reden waarom hij hem, na hem goed gekapitteld te hebben, met zijn natte pak naar huis stuurde echter niet dan nadat hij dezen den naam van den aanlegger had afgedwongen. Dien wilde hij bij gelegenheid eens onuerhanden nemen. Tevreden o\er den afloop keerde hij huiswaarts, om zijn beide vrouwelijke huis- genooten, aan wie hij de* reden van zijn laat en gewapend uitgaan wel had moeten mede- deelen, en die door het schieten niet weinig verschrikt waren, gerust te stellen. Negende Hoofdstuk. Dubbelman had onmiddellijk de geheele toedracht van deze afwisseling in het steeds zoo rustige en ook geruste leven op den Ter penberg aan den heer Wermann geschreven, met het verzoek hem, zoo mogelijk, onmid dellijk le antwoorden hoe hij dacht over een eventuëele vervolging, die, daar hem de na men bekend waren en een aanklacht door vier getuigen bevestigd kon worden, als het ware vóór de hand lag. maar hem toch niet wenscheiijk toescheen. Ook wilde hij gaarne vóór diens terugkomst welen, op weiKe wijze de lieer Wcrmaim meende dat Jan Toet voor zijn waarschuwing moest beioonë worden. liet antwoord, uat niet lang uitbleef, was zooals hij verwachtte. De heer Wermann schreef dat men de zaak. liefst maar stii moest laten rusten,, en er zoo min mogelijk over spreken. Ofschoon dit, uit een moreel oog punt beschouwd, misschien niet f*oed te ver dedigen was, en de overweging dat men zich daardoor veel last en ook tijdverlies bespaar de, zulks niet kon goedmaken, stond daar tegenover de waarschijnlijkheid, dat men een paar huisgezinnen anders allicht in diepe ellende zou storten, wijl gevangenschap er liet gevolg van zou zijn; dat mocht niet, meende hij. De schrik zou hen denkelijk wel van andere dergelijke pogingen elders terug houden, eu dan bewees men aan die lieden een groote weldaad, terwijl met een aanklacht voor hen zeker wel veel verloren, maar voor den aanklager niets gewonnen zou zijn. Wat Jan Toet betrof, ja, hij herinnerde zich dien muzikant zeer goed, want hij bad dik wijls naar hem geluisterd. Deze had hem een veel grooteren dienst bewezen, dan hij den- dclijk zelf vermoedde, want de dieven had den op zijn kamer al heel wat geraas moeien maken eer de dienstboden bet hadden kun nen hooren. Hadden zij, wat er wel van zon gekomen zijn, hun gang kunnen gaan, dan zouden zij, afgescheiden nog van -eldswaar- den, voor hem groote en onherstelbare schade hebben kunnen aanrichten, en die pothn* zou zeker gelukt zijn, zoo zij niet door die tijdige waarschuwing en Dubbelman's doeltreffend optreden verhinderd was. Terwijl hij hem hiervoor ten zeerste bedankte, liet hij hem volkomen vrij in de wijze waarop liii meende de waarschuwing te moeten beloonen, mits die belooning aan den bewezen dienst ge- evenredigd was. Hij voegde er echter de op merking bij, dat het misschien wenschelijk was aan die belooning een duurzamer karak ter te geven dan alleen met geld, 't welk voor zulke lieden veelal meer kwaad dan goed is. Mogelijk was hij dat wel met hem eens, anders verzocht hij hem het eens in overwe ging te nemen of er in die richting iets goeds was te doen. Maar, hoe Dubbelman daar ook over dacht, hij gaf hem carte blanche, en keurde eiken maatregel in dit geval genomen, onvoorwaardelijk goed. Niet alleen beantwoordde dit schrijven aan Dubbelman's verwachting, maar het stemde ook geheel mei zijn eigen bedoeling overeen. Mij bad zich vroeger meermalen geamuseerd met de muziek van dien snuiter, onder het vrij langdurige gesprek was ook bij hem een soort van belangstelling voor dezen bij hem opgekomen, en nu hij, zoo goed als de heer Wermann want dit kwam op hetzelfde neèr zulk een groote verplichting aan hem had, was ook bij hem de vraag gerezen, of men hem niet van een landiooper en vagebond, tol een meer ordentelijk mensch kon maken, en hem op die wijze beter en duurzamer zou kunnen beloonen, dan door een gift in geld, zelfs al vatte men dit ruim op. En juist in dit laatste zag bij een wezenlijk bezwaar, daar het tot buitensporigheden zou kunnen leiden, die allicht betreurenswaardige gevolgen zou den hebben. Daar nu ook de heer Wermann van deze mecning was, en hem hierin geheel vrij liet. zon hij op een goed middel daartoe, dat bij dan ook spoedig meende gevonden te heb ben. Het laat zich hooren dat Jan Toet zich in de volgende week niet liet wachten. Hij wta toch zeer nieuwsgierig naar den afloop, of die twee aan hun plan gevolg hadden gegeve» eu hoe zij daarbij gevaren waren, het zo» hem zeker zeer spijten als ze het hadden op gegeven, wijl er uit moest blijken, dat zijn mededeelingen geen verzinsels waren, en daa ja, zou die rijke hans ook wel goed uit den hoek komen. Dergelijke overwegingen hadden hem de ge» beele week op zijn zwerftochten bezig gehou* den, en zij waren dan ook in zijn omstandig heden te natuurlijk om laakbaar te zijn Toen hij, op zijn gewone manier zijn we- kelijksoh bezoek bij Dubbelman met een fan fare aankondigde, kwam Mina spoedig naar buiten, om hem te zeggen, dat meneer hem moest spreken, of hij maar binnen wilde ko men, wat hem alvast een goed teeken scheen te zijn. Nadat Dubbelman hem uitvoerig had verteld wat er dien avond gebeurd was, was 't hem aan te zien dat hij daar schik in had; maar zijn gelaat betrok en hij schudde zijn hoofd, toen hij hoorde dat men geen verder gevolg aan die zaak wilde geven. Op de vraag of hij er ook hier en daar over had gesproken, ant woordde hij ontkennend, daar hij eerst wilde welen of er iets gebeurd was, maar hij kon niet inzien waarom er nu verder over moest gezwegen worden; maar als meneer er echter op gesteld was, zou hij er zijn mond wel over houden; 't ging hem toch niets aan. Wordt vervolgd-

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1914 | | pagina 1