U H*. 189 Eerste Blad. I2d* Jaargang. DE E EM LAN DER". Zaterdag 7 Februari 1914. BUITEN LAN D^ J 4 t Roofdredactenrt Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURO. Uitgevers: VALKHOFF Co. t 'I ABONNEMENTSPKIJSt For 8 maanden voor Amersfoort f Ï.OÖ* Idem franco per post 1.50# Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) - O.IO» Afzonderlijke nummers - 0.05* I)eze Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertentiën gelieve men liefst vóór 11 uur, familie- advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureau: UTRECHTSCHESTRAAT L Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIEN: Van 1—5 regels..f 0.50, Elke regel meerO.lOr Dienstaanbiedingen 25 cents by vooruitbetaling. Groote letters naar plaatsruimte. Voor handel en bedrijf bestaan zeer voordeelige bepalingen tot het herhaald adverteeron in dit Blad, bij abonnomont Eene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Kennisgeving. i Burgemeester en Wethouders van Amersfoort ^brengen ter openbare kennis, dat bij hun be sluit van 3 dezer aan W. Tabernal en zijne recht verkrijgenden vergunning is verleend tot het oprichten van een gasmotor van 2 P. K., die nende tot het drijven van een cirkelzaag en polijstmachine, in het perceel, alhier gelegen aan het Smallepad, bij het kadaster bekend on der sectie D, no. 3200. Amersfoort, 4 Februari 1914. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, 1A. R- VEENSTRA. VAN RANDWDCK. Politiek Overzicht k be Urankverkoup in Husiand. 33ij den Russische n rijksraad is thans in behandeling een wetsontwerp tot herziening van de bestaande regeling van den verkoop in het klein van brandewijn. Tiet recht tot dezen verkoop is thans in het uitsluitend be zit van den slaat. Dit monopolie is een twin tigtal jaren geleden ingesteld, toen graaf Witte aan het hoofd stpnd van het ministerie Van financiën. Voor dien tijd kon de bran dewijn bereid en verkocht worden door ieder, die dat wilne, en in ieder dorp bevon den zich kroegen, die den gefneelen aag -open stonden voor den verkoop van sterke dran ken van dikwijls zeer verdachte kwaliteit. Om in dien toestand verbetering te brengen, werden de bereiding en de veilkoop van al- kohol gemonopoliseerd. De st-aat leverde voor hoogeren prijs een zuiverder en minder •ierken alcohol, die niet op straat mocht worden gebruikt; de verkoopplaatsen waren geslopen op Zon- en feestdagen en in de week geopend van zes uur 's morgens tot negen uur 's avonds. Deze maatregel heeft voor de staatsfinan ciën een schitterend succes gehad, want hij heeft Yoor den staat eene mild vloeiende bron van voordeel opgeleveid. Maar over de mo- reele uitwerking valt minder, of liever in geheel niet, te roemen. In de twintig jaren van het staatsmonopolie is het aantal plaat sen van drankverkoop aanhoudend vermeer derd. Wanneer men eenige gouvernementen uitzondert, waar het Russische element zich !in dc minderheid bevindt, dan is er geen plaatsje, hoe klein ook. dat niet zijne „lavka" bezit, en ofschoon op Zon- en feestdagen de verkoop verboden is, ontmoet men op die da gen de meeste dronkaards. In de steden weet cc voorbijganger soms niet of hij naar links of naar rechls moet uitwijken om een stom dronken individu te mijden, dat op straat zijn roes uitslaapt, dikwijls in hel slijk of op den bevroren grond. Strijd tegen de drankzucht bestaat bijna niet. Wel zijn er pogingen ge daan tot oprichting van afschaffings- en ma tighcidsgenoolschappen, maar op dat gebied heeft het werk weinig succes opgeleverd. Dal is niet te verwonderen, want wat kan men met goede voornemens doen op een terrein dat nog geheel onontgonnen is? Ivlen heeft in den rijusraad het merkwaar dige schouwspel gezien, dat graaf Witte, dc vader van het alxoholmonopolie, eene rede hield vol beschuldigingen tegen zich zelf, die besloten werd met den raad om den verkeer den weg te verlaten, die indertijd door hem was ingeslagen. Wel is waar knoopte hij daar aan vast een rekwisitoir tegen het tegenwoor dige hoofd van het departement van finan ciën, den minister-president Kokowtzow, dien hij beschuldigde het geld te pompen uit het volk, zonder iels te doen om het kwaad te stuiten, dat door de aanhoudende vermeer dering van de drankverkoopplaatsen, dik wijls tegen den zin van de bevolking, nog steeds toeneemt. Graaf Witte grondt zijne be schuldigingen op cijfers, die zijn ontleend aan dc begrooling van 1014. Daaruit blijkt, dat se dert zeven jaren de inkomsten, voortvloeiende uil drankverkoop, voortdurend zijn gestegen en thans uitmaken 26 pet. van het totaal der Inkomsten, d. w. z. 814 millioen roebels voor 1912. oor 1913 komt daar, volgens raming. Dog 60 millioen bij. Gerekend van het jaar 1903 af. toen de minister Kokowtzow is opgetreden aan het hoofd van het departement van financiën, is het bedrag der inkomsten uit den drankver- Voop gestegen inet 320 millioen roebels. Te genover deze getallen plaatste graaf Witte het eindcijfer van de begrooting van onderwijs, bedragende 160 millioen roebels, hetgeen hem de opmerking ontlokte, dat het Russische volk, dat bijna een milliard roebels uitgeeft «in zich te bedwelmen, slechts 1G0 millioen besteedt voor zijne ontwikkeling. De aangevallen minister is legen deze be schuldigingen opgekomen en is er ten deele in geslaagd een ander licht te werpen op de cijfers, die zijn beschuldiger had aangevoerd Hij heeft gewezen op den invloed, dien de verlaging van den bereidingsprijs en de ver meerdering van de bevolking hebben gehad op dc hoogere winsten, die uit den drankver koop worden verkregen. Wanneer van regee- ringswege zoo weinig wordt gedaan voor drankbestrijding, dan is dat te wijten aan de geringe sympathie, die de vereenigingen, wel ke zich daarmee bezig houden, bij het pu bhek voor hun streven vinden; hij verzekerde, dat de regeering bereid is al het geld, dat daarvoor noodig is, toe te slaan, mils het be wijs wordt geleverd, dat het geld nuttig zal worden gebruikt. Hij deed verder uitkomen, dat men t niet aan ijver laat ontbreken, om de met de wet strijdige bereiding en ver koop van alkohol tegen te gaan; 40,992 geval len van fraude zijn in 1912 opgespoord. Daar mee, leverde hij het bewijs, dat de regeering althans er veel voor voelt, dat aan haar mo nopolie geen afbreuk wordt gedaan. Dat staat intusschen buiten de maatregelen tot drankbestrijding. In die richting wordt een stap in de goede richting gedaan door verschillende bepalingen van het nu aanhan gige wetsontwerp, dat nog van de derde rijks- doema afkomstig is. Er worden voorzorgen getroffen, dat wenschen, door de dorpsbewo ners geuit dat geene drankverkoopplaatsen in hun dorp worden geopend, gehoor vinden, en dat in de dorpsvergadcringcn ook vrouwen worden toegelaten, wanneer besluiten over den drankverkoop moeten worden genomen. In spoorwegstations zal verboden zijn bran dewijn te verkoopen anders dan voor dadelijk gebruik. Op de flesschen, die den door den staat geleverden sterken drank inhouden, zal het rijkswapen vervangen worden door raad gevingen en wenken over hel alkoholgebruik. Men ziet van radicale maatregelen tot be strijding van het kwaad is hier geen sprake; het zijn zeer bescheiden slappen, die met dat doel worden gedaan. Duitschland. De rijkskanselier zal den 14en dezer een diner geven, waaraan ook de kroonprins en eijne gemalin zullen deelnemen. Het heeft «ongetwijfeld politieke 'beteekenis, dat de kroonprins aan dezen maaltijd zal deelne men, omdat daardoor het bewijs geleverd wordt, dat tusschen den kr-oonprins en den •kanselier de goede verhouding is hersteld, en dat wanneer er in de laatste maandeD soms misverstand bleek te bestaan, dat rit uit den weg is geruimd. Het incident van den brief, dien de politie- presióent von Jagow naar aanleiding van de zaak van Zabcrn aan de Kreuz-Zeitung had gezonden, is nu volledig bijgelegd. De •Tagliche Rundschau ibericht daarover, in strijd met vroegere mededeelingen, dat van den heer von Jagow nooit is verlangd zich over zijne handelwijze schriftelijk te verant woorden tegenover het ministerie. De zaak is afgedaan in een mondeling gesprek tusschen •den minister van binncnlandsche zaken en den polilie-president, waaraan eene gedach- tenwisseling tusschen den rijkskanselier en den minister was voorafgegaan. De minister heeft den politiepresident medegedeeld, dat zijn optreden niet als juist kon worden er kend, en de verwachting werd door hem uit gesproken, dat een dergelijk voorval zich niet zou herhalen. Hiermee is het incident-Jagow afgedaan. Wollf's bureau bericht uit Straatsburg, dat tot dusver alleen zijn ingetrokken de bij den Slaatsanwalt in Zabern aanhangig gemaakle klachten wegens beleediging van militairen, hetgeen zijne reden wel voornamelijk hierin zal vinden, dat het, nu de toestand volledig bekend is geworden, het geacht wordt niet in het belang te zijn van het streven om <Le ge moederen tot rust te brengen, wanneer de zaak op nieuw wordt opgerakeld. Of de klacht zal worden ingetrokken tegen de dag bladredacteurs Ka-estle en Deviller, die heb ben bekend gemaakt wat luitenant von Forst- ner in de instructie heeft gezegd over hel Fransche vreemdenlegioen is, naar gemeld wordt, nog niet beslist Wij hebben het vonnis vermeld, dal de rechtbank te Berlijn heeft uitgesproken tegen baron von der Goilz, gepensioneerd kapitein luitenant tor zee. Deze gewezen officier was in Berlijn vertegenwoordiger van de firma Elir- hardt, wapenfabrikant even als Krupp, die zij concurrentie aandoet, naar *t schijnt ook in de middelen om te concurreeren. Het proces- Ehrhardt heeft veel overeenkomst met het Kruipp-proces, dat in het vorige jaar is ge voerd. Baron von der Gollz begon met aan de fabriek-Ehrhardt alle vertrouwelijke in lichtingen uit te leveren, die hij verkregen had tijdens zijn actieven dienst. Hij deed ver der zijn best nieuwe inlichtingen te bekomen door zich van zijne oude relatièn te bedienen cn van zijne betrekkingen met kameraden, die aan het ministerie in dienst waren. Zoo heeft hij van een vriend, den kapitein-luitenant ter zee von Hoffmann Larratsch, tabellen gekre gen, vermeldende de uitkomsten van proef- schieten, en lijsten van prijsaanbiedingen van verschillende industricele ondernemingen. Deze officier heeft daarvoor zijne bestraffing nog te wachten. De rechtbank beeft voor het vergrr-» van baron von der Goltz in ruime mate verzach- lende omstandigheden in aanmerking geno men. Dit blijkt uit de straf, die hem is opge legd, bestaande uit drie maanden vestingstraf, waarvan nog eene maand is afgetrokken voor de ondergane preventieve hechtenis. BelgiS. Londen,6 Fe nr. ue inschrijvingslijst op de Belgische leening is heden voormiddag om half elf gesloten. Frankrijk. Parijs, 6 Fe or. De minister van finan ciën Caillaux heeft aan de begrotingscom missie kennis gegeven, dat hij, met het oog o-p den gunstigen toestand van de begrooting besloten heeft de uitgifte van schatkistbiljetten van 600 millioen terug te brengen tot 600 millioen. In de voortgezette behandeling van de inter pellatie betreffende Ouenza stelde de minister van apenbare werken de voordeelen in het licht van de nieuwe overeenkomst, die aan dc Fransche belangen een aandeel toekent van 67 pek; in de oude overeenkomst was het aan deel van de vreemde belangen 66 pet. De mi nister verzacht de Kamer vertrouwen te stel len in de onderhandelaars en aan de regee ring de haar toekomende verantwoordelijk heid te laten. Mar ga ine stelde eene motie voor, strekkende, om aan Algeriê een aandeel van 45 pek voor te behouden. De overgang lot dc orde van den dag, zonder meer, die door de regeering was aanvaard, werd aangenomen met 346 tegen 164 stemmen. Engeland* Londen, 7 beur. Dc uagbladeD berich ten, dat Masterman binnen kort zal worden benoemd tot secretaris van den Board ol trade ter vervanging van Buxton, die tot peer zal w orden benoemd eu gekozen is tot opvol ger van lord Gladstone als gouverneur-gene raal van Zuid-Afrika. De Daily Citizen, een orgaan van de arbei derspartij, zegt, dat het aftreden van lord Gladstone bij de opening van de zitting van het parlement in Londen zal worden medege deeld. Zweden* Stockholm, 6 Febr. 30.000 boeren de fileerden heden onder de vlaggen van de 24 provinciën van Zweden voor den koning, om hunne instemming met de vermeerdering van de uitgaven voor krijigsloeruslingen uit te drukken. Nog -10.000 boeren zonden verkla ringen van instemming. De koning hield op het binnenplein van het paleis eene rede, waarin hij hen dank betuigde en de noodzakelijkheid deed uitko men van de dadelijke vermeerdering der slagvaardigheid van hot leger en van de ver sterking der vloot. Hij riep Gods zegen in over het landvolk en eindigde met een: Leve het vaderland! Na de ontvangst bij den koning verscheen de landbouwer Traeff aan het hoofd van tien vertegenwoordigers van iedere provincie bij den minister-president en hield tot hem eene toespraak, die werd beantwoord met eene rede, eindigende met een hoera voor Zweden. De optocht van de boeren was zeer indruk wekkend. Zij kregen nachtkwartier in alle kazernes van Stockholm en omstreken. On der de bevolking hcerscht groote geestdrift heden avond worden talrijke feesten gege ven. De socialisten en de radicalen kondigden tegenbetoogingen aan. Tweede telegram. Het voorbij trekken van den optocht der boeren duurde tot 7 uur des avonds. De koning en de koningin ver toefden den ganschen lijd in de zaak Des avonds gaf de koning in het slot een souper aan 2300 boeren. De sociaal-democraten hielden protestver gaderingen. Portugal- President Arnaga neeft Bernardino Machado, den pas te Lissabon teruggekeer den gezant van Portugal bij de regeering van Brazilië, belast met de samenstelling van een nieuw kabinet Machado heeft deze opdracht aangenomen. Petersburg, 6 Febr. De Servische mi nister-president Pasics is heden avond ver trokken. Rumenië. De Grieksche kroonprins bevindt zich thans in Bukarest, waar hij met groote har telijkheid is ontvangen, zoowei door het hol als in alle kringen van de bevolking. Heden komt daar ook minister-president Venizelos, wiens bezoek met groote belangstelling wordt tegemoet gezien. Met de komst van den ddadochus in de Ru- meensche hoofdstad worden geruchten in verband gebracht, die gewagen van zijne aanslaande verloving met de Rumeensche prinses Elisabeth. De officieuse Hestia zegt, dat zulk eene verbintenis zeker door de beide hoven met blijdschap zou worden be groet, omdat zij eene bezegeling zou beteeke- nen van de hartelijke betrekkingen tusschen de beide koninklijke huizen en landen. Echter kan nog niets zekers worden medegedeeld. Turkije. Volgens een benent van de Politische Kor- respondenz uit Stamboel heeft de Porte aan hare diplomatieke vertegenwoordigers op dracht gegeven, op te komen legen de voor stellingen, die haar oorlogszuchtige oogmer ken tegen Griekenland toeschrijven, met de stellige verzekering, dat Turkije slechts streeft naar eene vreedzame oplossing van de eilan denkwestie. In overeenstemming hiermee is ook de toon van de geïnspireerde Turksche pers in den laatsten tijd zeer veranderd; zij brengt nu die geruchten terug tot de vijan delijke bedoeling, de pogingen van xurkije tot het sluiten van eene leening te diwars- boomen. Lissabon, 6 Febr. In de wandelgangen van het parlement wordt het volgende minis terie als waarschijnlijk genoemd: president en binnenlandsche zatcen Bernardino Macha do, justitie Pinto Osorio, oorlog generaal Pei- reira, marine admiraal Conto Castro, bui- tenlandsche zaken Gonsalve Teixeira, open bare werken Piinenta Castro, koloniën Freira Andrado, onderwijs Almeida Lima, financiën Anselmo Andrade. Rusland. Petersburg, 6 Febr. Na afloop van de discussie over de behandeling van de terpelialie belreffende de onwettige maat regelen van de regeering tijdens de laatste doema-verkiezingen, nam de rijksdoema met 160 tegen 125 stemmen eene motie aan, waar- wordt verklaard: De rijksdoema be schouwt de verdediging van de klaarblijke lijk onwettige maatregelen door dev regeering als eene bevestiging, dat de regeering zelve hot stelsel van met de wet strijdige maatre gelen organiseerde, en aoht de door de mi nisters van binnenlandsche zaken en justitie afgelegde verklaringen onvoldoende. i Konstantinopel, 6 Febr. De corres pondent van de Neue Freie Presse werd gisteren op straat in hechtenis genomen en gebracht naar een Fransch schip, dat in den middag zou vertrekken naar Marseille. On derweg zou dit schip Smyrna nog aandoen. Tengevolge van slappen, die door den Oos tenrijkschen ambassadeur werden g.iaan, beloofde de grootvizier, dat deze correspon dent gemachtigd zou worden in de eerste haven, die de stoomboot aandeed, aan land te gaan en zich naar Konstantinopel te be geven. InAlbanië. De Agenzia Stefani bericht, dat het zich bevestigt, dat Essad Pacha van de interna tionale conlrole-oommissie de officieele op dracht heeft ontvangen, de leiding op zich te nemen van de Albaheesche deputatiën, die naar Duitschland reizen om den prins Wied de kroon van Albanië aan te bieden. Essad Pacha zal den 12en Februari vertrek ken. Weenen, 6 Febr. De Albanische Kor- respondenz bericht, dat de mogendheden aan de Adrialische zee van oordeel zijn, dat de concessie, die hun door de voorloopige re geering verleend is betreffende de oprichting van eene Albaneesche staatsbank, rechtens in stand blijft. De onderhandelingen duren ech ter voort over de deelneming van vreemde kapitalen. Hetzelfde blad bericht, dat Oostenrijk en Italië zich verzetten tegen de international! satie van de bank, maar bereid zijn toe te stemmen in eene politiek van de open deur Athene, 6 Febr. Albaneeschen benden deden een inval in het district IColonia en bezetten verscheidene kleine dorpen, die zij verklaarden te 'bezetten in naam van den Albaneeschen staat. Het 25ste regiment infan terie sloeg hen op de vlucht. liet regiment verloor daarbij 7 dooden en 15 gewonden; van de Albaneezen werden 64 gedood en velen ge wond. Gisteren bezetten de Grieken Malinti, Moerentska, Kabsi. Razenietsi, Lintsaki Kassimbessi. De Albaneesche benden ver strooiden zich, de bewoners onderwierpen zich. Vereenigde Staten. In verbauu ...cl ut u^uuuuig Nan het ver bod van den wapenuitvoer uil de Vereenigde Stalen naar Mexico wordt uit New-York Be richt, dat spoedig instruction zuilen u.lgaan aan de belastingkantoren en de grenswachten om wapenzendingen, waarvan sommigen se dert drie jaren waren aangehouden, aoor te laten. In Nieuw Orleans alleen is de uitrusting geborgen voor 15.0U0 man, het veldgeschut uaaronder begrepen. De rebellen hebben aan stonds talrijke nieuwe bestellingen geuaan. Als gevolg van de opheffing van deze ver bodsbepaling wordt in New-Vork verwacht, dat de wanorde en de strijd, vooral in Noord- Mexico, zullen toenemen, maar dat daarna de oorlog spoedig een einde zal nemen dooi den val van Huerta- Verder wordt voor de rebellen een gunstige moreele uitwerking in zoover verwacht, dat men meent, dat Huerta'* aanhangers van hem zullen afvallen en dal hel crediet van de rebellen zal worden be vestigd. Velen vreezen, dat de toestand in dc stad Mexico erger zal worden en dat de daar ,'ianwezige-vreemdelingen met gevaar worden bedreigd. In ieder geval is men algemeen var. meening, dat de krisis naderbij is gekomen en dat het einde van de Amerikaansche politiek van afwachting voor de deur staat Canada. In hel lagerhuis van de Dominion van Ca* nada is een. voorstel tot afschaffing van all© eeretiteLs in tweede lezing verworpen. De minister van handel betoogde, dat dit een onderwerp is, dat onder de prerogatieven van de Kroon valt, en dat dus het lagerhuis niet bevoegd is in deze zaak eene beslissing te nemen. Mexico. Huerta heeft aan een aantal organen vak do Europeesche pers de niededecling doea toekomen, dat de regeering thans bescliikl over 150,000 man bondstrocpcn en 30,COC man ongeregelde troepen, in 't geheel dui 180,000 man. Mot deze strijdmacht slaat hij gereed den veldtocht tegen het noorden to openen. Door een nieuw manifest, dat eerst daags zal verschijnen, zal do gewapend© macht der republiek nog met 50,000 man ver hoogd worden. Opdat over de uitkomsten van deze opera- tiën nauwkeurig met de waarheid overeen komende verslagen kunnen worden gegeven, noodigt Huerta tien verslaggevers van groot* Amerikaansche bladen uit zlclh naar Mexico te begeven; hij verbindt zich hen van passen te voorzien, gewapende bescherming eu le vensmiddelen tot hunne beschikking te stel len en hen te brengen naar het toonecl van de opcratiën, opdat zij zelf als ooggèbuigci. zullen kunnen bijwonen wat er gebeurt. Peru. Lima, 6 Febr. De nieuwe minister vax buitenlandsche zaken heeft aan de vertegen woordigers van de vreemde staten eene cir culaire gezonden, waarin hij hen verzoekt ii hetrekkingen te treden met de voorloopig* regeering. De orde is nu volledig hersteld ii de stad P a r ij s, 6 Febr. Het gezantschap van Pe ru deelt een telegram uit Lima mede, bench lende, dat het voorloopige regeeringscomiU aldus is samengesteld: President van het co mité en minister van oorlog en marine Ben» yides, binnenlandsche zaken Arturo Osores justitie Rafael Grau, financiën Jose Halta, openbare weiken Benjamin Boza, buitenland sche zaken Manzaniila. Het comité heeft den 4en bozit genomen va* liet gezag. De orde is hersteld. De bij den staatsgreep in Lima gevangen nomen president Biilinghurst, die» met geweld tot het nemen van ontslag gedwongen werd en naar Callao werd gezonden, om daar naar het buitenland te worden ingescheept, had een mandaat, dat nog tot 1916 liep. Hij is dc zooi van een Engelschman, die oiustrepks 50 jaren geleden naar Peru was gekomen en door der uitvoer van salpeter zich een groot vermogen had verworven. De staatsgreep was in een uur tijds afgeloopen. Zuid-Amerika. Port au Prince, 6 Febr. De toestan/ blijft zeer onzeker. De voorzitter v^iwhct per manente comité van den Senaat heeft de Ka« mer bijeengeroepen om over te gaan tot df verkiezing van een president. Er zijn talrijke candidaturen gesteld. Men vraagt zich hier af, of generaal Zamor, wiens komst aan staande is, zich niet tot president zal laten benoemen en daartoe, zoo noodig, gewend zal aanwenden. De senator Theodore heeft zich verbonden met generaal Monplaisis cr zich tot hoofd van het uitvoerend bcwinv te Cap Haitien laten uitroepen. Zuid-Afrika. Johannesburg, 6 Febr. Van de 2T mannen, die aangeklaagd waren wegens ver zet tegen de politie in de arbeidsbeurs op 19 Januari, zijn 12 buiten vervolging gesteld: 19 zijn veroordeeld tot 15 p. st boete, subsidiaii eene maand gevangenisstraf. Allerlei. Naar aanleiding vau de geboorte vax hun zoon hebben prins en prinses Victor Na poleon een som van 1U.UUU francs geschon* ken om die te verdeelen onder de armen ia Parijs, die een pasgeboren kind nebben. Rome, G Feiir. De bladen berichten, da/ heden morgen m de haven van Napels ecue al gem eene staking is begonnen naar aanlei ding van de kwestie der arbeidscontracten. De moord indertijd te Sun Keuio gepieega op den oppasser van Graaf Tiepoio door gra vin 'iiepuiO, is nog siccus met opgehelderd. Zooals men zich herinneren zal, beweert u© gravin harerzijus, ual de opposser, uie ais ecu echte Don Juan bekend stond, haar in haar slaapvertrek heeft willen overvallen en dat uj uit noodweer op hein geschoten heelt. Of schoon uit een voorioopig onderzoek gebleken is dat veel voor deze voorstelling \an dc zaak te veggen valt, heeft men tic jonge vrouw in hechtenis genomen en in alwatiilin" van tie iopenbare behandeling v or de ree .li bevindt zij zich nog altijd i:i de gevau Het zenuwgestel van de o.- iukitije moet door dezen maatregel 1« neb ben. Te Cakliari is een diefsini gL-pieeg-l in iV kerk van den heiligen Lm ii« i. me gemeld wordt De dieven. vva..-.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1914 | | pagina 1