n\ i9i „DE E EM LAN DER". Dinsdag 10 Februari 1914. BUITENLAND^ FEUILLETON. Op den Terpenberg. 12" Jaargang* Hoofdredacteur! Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. Uitgeverss VALKHOFF Cv ABONNEMENTSPRIJS: /Per 8 maanden roor Amersfoort f 1.0O* Idem franco per post I-GO* Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) - 0.10, 'Afzonderlijke nummers 0,05. Peze Courant versohynt dagelyks, behalve op Zon- en, Feestdagen. Advertentiën gelieve men Hefet vóór *11 uur, familie» advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureau: UTRECHTSCHESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 1—5 regels f 0.00» Elke regel meerO.lOt, Dienstaanbiedingen 20 cents bjj vooruitbetaling Groote letters naar plaatsruimte. Voor handel en bedr\j( bestaan teer voordeelige bepalingen tot het herhaald adverteeren in dit Blad, by abonnement* Eene oirculaive, bevattende de voorwaarden, wordt o£ aanvraag toegezonden. Brieven uit Suriname, I VI. Aan tafel bleven de plaatsen van de andere passagiers onbezet, zoodat het gezelschap klein was; het bestond uit den kapitein, den dokter, den eersten officier, den eersten ma chinist en mijn persoon. Da kapitein zat aan hel hoofd van de tafel. Ik had tot dusver nog geen kennis met hem gemaakt en stelde nnj aau hem voor. Hij is aan boord zulk een gewichtig persoon, dat ik wil trachten zijn portret voor u te teekenen. Gemakshalve noem ik ziju naam zijn; als hij dezen brief las, zou het hem wellicht ijdel ma ken, als ik iels goeds, en wrevelig, als ik iets uiindcr moois van hem schrijd. Een ronde, echt Hoilanusche kop met brui ne, van. gezondheid blozende wangen. De oogeu klein met bij eiken buitenhoek een stralenkrans van kleine plooitjes; met hun le vendige uitdrukking doen ze vermoeden, dai te altijd iets zien dat dc moeite waard is om te worden opgemerkt en er over te denken. Peinzend zien ze er echter niet uit, integen deel; ze zien iets en op hetzelfde dbgennlik hebben ze het beeld in zich opgenomen en is het lioold met zijn oordeel klaar. Toch, al geven ze den indruk van vlug opnemen, zijn ze niet rusteloos, zwervend van het eene op het andere; daarvoor hebben ze te \eel uit drukking en vooral, te veel van dat rustige, dat den kalinen waarnemer kenmerkt. .Men kan het aan lieel dat hoold zien, dat het be hoort aan iemand, die gewoon is ailes wat hem bejegent, op zijn gemak en vólkomen objectief te bekijken; iemand echter, die geleerd heelt en door aanleg in slaat was dit te doen - vlug te zien en goed; die zich door niets laat verontrusten, spoedig met zijn oordeel klaai is en niet alles zegt wat hij denkt. Een klein rosy kneveltje siert de bovenlip; de mond is niet groot en niet klein; de lipnen gesloten. Het gcheele gelaat, draagt het kenmerk van beslistheid, die altijd in staat stelt tot hande len gereed te zijn. Wanneer ik hier nu nog bijvoeg, dat, voor- •1 wanneer de oogen lachen, het gelaat over- i«>g<*n wordt door een prettig aandoendeii lichtglans van vriendelijkheid, dat de schou ders breed zijn en het geheele lichaam flink ^'cbbiiwd is, dan hebt ge des kapiteins portret Me dunkt, dat we bet slechter hadden kunnen treffen. Van af het oogenblik, dat ik den man zag, hield ik mij overtuigd, dat, mocht on verhoopt gedurende de reis de eene of an dere noodlottige gebeurtenis ons leven in ge vaar brengen, hij de man was, die zijn plicht zou welen te doen. Gedurende dc volgende dagen de>r reis had ik gelegenheid op te merken, dat hij ook in andere opzichten een aangename persoonlijk heid was. Er was orde, stipte orde op het 6chip; de bedienden van den hofmeester wa ren niet nonchalant in het nakomen van hun plicht; de eerste stuurman, aan het beneden eind der tafel gezeten, voerde niet tot verve lens toe het hoogste woord; dc matrozen zorg den 's morgenswroeg genoeg klaar te zijn met het schrobben van het dek, zoodat den pas- Algiers, die op het promenadedek verschenen, het water met om de voeten spoelde; ook waren zij niet voortdurend in gevaar hunnt klecren te bederven, wijl de bank en de rai ling geverfd moesten worden, en toch was al les. op hel schip netjes in orde. i Tn de gesprekken, welke aan tafel werden gevoerd, en waaraan de kapitein op zeer handige wijze leiding wist te geven, bleek hij een zeer beschaafd man te zijn. Ik heb menig onderhoudend en voor mij zeer leer zaam gesprek met hem gevoerd en het heeft mij altijd in hem getroffen, dat niets van het paradoxale, dat den dokter kenmerkte, hem eigen was, en dat hij niettemin veel meer ver trouwen inboezemde dan deze. Frank. Politiek Overzicht De nieuwe zitting van het Britsche parlement. Heden wordt de zitting van 191*1 van het Bntsche parlement geopend. De vacantie heeft bijna een half jaar geduurd, een lange rust poos zooals men sedert jaren niet liaü gekend, maar die na de buitengewone inspanning, welke in de laatste jaren van de leaen was ge vergd, noodig was. Nu is het vooreerst ge daan met de rusL De zitting, die heden wordt geopend, zal zeker belangwekkend zijn, waar schijnlijk woelig en misschien kritiek. Om het belang van deze zitting te doen voelen, kan men volstaan met er aan te herin neren, dal in den loop van 1914 moeien plaats hebben de eindstemming over de homerule- wet voor Ierland, en over de afschaffing vin de staatskerk in Wales, alsmede Öe behan deling van de hervorming bi de samenstelling van hel boogeibuis, aie aoor den eersten mi nister Asquith is toegezegd. De liberalen en de nationalisten zijn optimis tisch gestemd en zien in hunne verbeelding reeds de zelfstandigheid van Ierland en de scheiding van kerk en slaat in Wales tot stand gebracht Zij zien de vrucht van hun volhar- uc;% streven in hun bereik en verwachten van de regeering den meest mogelijkcn steun, want hare eer is er mede gemoeid, dat^dezt hervormingen slagen. Om ze tot een goed einde te brengen, is de Parliament Act in 't leven geroepen en is de grondwet gewijzigd. Intusschen is bet uit de verklaringen van den van het kabinet en van Redmond, den lei der van de Ieren in het parlement, bekend, dat de regeering en de nationalisten wel gezind zouden zijn eenige concession te doen aan de mannen van Ulster, in ruil voor de toestem ming van dezen tot de inrichting van een parlement in Dubbn en van eene aan dit parlement verantwoordelijke regeering. Da* wil zeggen, dat de regeering en de lieer Red mond bereid zijn zekere waarborgen aan de protestanten op kerkelijk en op onderwijs gebied te verschaften. Maar zij blijven staan op den eiscb, dat het zelfstandige Ierland eene administratieve eenheid zal vormen; zij willen en kunnen niet toelaten, dat Ulster uitgesloten zal blijven van het gezag der in Dublin zete lende regeering. Aan den anderen kanf houden dc unionisten er aan vast, dat Ulster zal worden uilgeslo ten; zij willen zich daarbij slechts neerleggen, wanneer na eene parlemcntsontbinding hei land daarover souverein beslist. D^ unionisten hebben, zoo wordt verzekerd, plan de Ulster- kwestie reeds op den, eersten dag van 1. nieuwe zitting te berde te brengen, zoowel in de Commons als in de Lords; zij willen hunne uiLerste krachten inspannen, om het werk in het parlement tegen te houden en de regccring tot ontbinding Yan bet parlement te nopen. Het is niet. alleen over homerule, da: de unionisten verlangen, dal op de eindbesbs- sing van bet land een nerocp zal worden ge daan. Zij willen ditzelfde, wat de veranderin gen betreft, die door de Parliament AU in üe grondwet zijn gebracht en die daarin nog zullen worden gebracht door de nieuwe sa menstelling van het hoogerhuis. Als het n3ai tien zin ging van de unionisten, dan zou dc geheele liberale constitutioneele pohtiek van de laatste vijf 'aren in den smeltkroes wor den gedaan. Wanneer dat hunne bedoeling is, dan begrijpt men, dat de leider van de unio nisten in het lagerhuis, de heer Bonar Law, onlangs heeft verklaard, dat hij geene moge lijkheid zag om 't met den heer Asquith eens to worden over dc Ierscho kwestie. Maar in het parlementaire spei heeft dc regeering eenige troeven in de hand, die haar in staal stellen de oppositie het gras ondor de voeten weg te maaien. Een dergelijk plan wordt den eersten minister inderdaad toegeschreven; cr wordt gezegd, dat hij over Ierland ecno ver klaring zal afleggen, die de slagen van dc opoositie zal afwenden, althans voor zoovee' erland betreft. Intusschen verkeert men over de plannen, zoowel van de regeering als van de oppositie, geheel in het duister. Het eenige wat men weet is. dat beiden in de afgcloopt. week druk vergaderd hebben en dat niemand weet wat daar is gezegd en gedran, behalve zij die cr bij tegenwoordig waren. De feiten zijn echter voldoende om het ge wicht van de ziltiüg. die heden wordt ge opend, te doen begrijpen en den ernsligen aard van de kvvestièn, die daarin zullen wor den behandeld. De regeering wil de homerule voor Ierland en de hervorming van het hoo gerhuis doen voteeren. Daarmee wordt de acte van unie van 1800 vernietigd en word* eene verandering gebracht in de grondvesten van het eeuwenoude parlementsgebouw. De homerule is voor twee derden gevoteerd, dc grondwetswijziging is, sedert de Parliament Act in werking is getreden, voor de helft verricht De oppositie wil deze beide maat regelen verhinderen; ?lthans verklaart zij zich er niet bij te willen neerleggen, als niet hef land, uitdrukkelijk er over geraadpleegd, ze goedkeurt, en zij zal alles doen wat in hare macht staat om de regeering te dwingen vóór de eindbeslissing een beroep te doen op de kiezers. Het laat zich dus aanzien, dat in de zitting, die heden wordt geopend, een warme strijd zal worden revoerd. Duïtschland. Vólgens de tot dusver, len behoeve der In vordering van den „Wehrbeitrag" gedane schattlingen bedraagt het gezamenlijke ver mogen der inwoners van de stad Frankfort meer dan drie milliarden mark- Het aan deel, dat de stad Frankfort zal hebben te be talen in den „Wehrbeitrag", is 45 millioen mark. De Kreuz-Zeitung bericht, dat de „Wehr beitrag", die door de firma Krupp zal moe ten worden betaald, omstreeks 6 millioen mark zal bedragen. Berlijn, 9 Febr. Staatssecretaris von Jagow heeft zich verloofd met gravin von Solms-Laubach. Engeland. Een reusachtige landaankoop doel thans in Engeland veel van zich spreken. Verkooper is de graaf van Derby, kooper de afgevaardig de van West Ham in bet legerbuis baron de Forest, een genaturaliseerde Engelschman, dc erngenomen zoon van den Oosten rij kschen millionair baron Hirsch, wiens vermogen bij beeft geéerld. Deze haxl als lid van eene door de regeering ingestelde enquête-commissie in het rapport van die commissie laten opnemen eene schatting van de waarde van het grond bezit van lord Derby in Bootle, waaruit hij de conclusie had getrokken, dat dit land, dat eene kleine tweehonderd jaren geleden, ln 1724, door den toenmahgen lord Derby voor 14.UM p. st. was gekocht, nu eeno waarde bezat van 3 it 4 millioen, een jaarlijksch inkomen ople verende van 1G0.00U p. st Lord Derby had daarop ln eene openbare vergadering zich bereid verklaard, deze grond aan baron de Forest te verkoopen voor dc helft van de geraamde waarde, namelijk voor 1.500.000 p. st. Baron de Forest heeft lo d Derby aan zijn woord gehouden en hem be richt, dat hij zijn aanbod aanneemt. Lord Derby beeft hierop nog niet geant woord; het moet dus nog blijken of hij van meening is, dat op deze wijze do koop rechts geldig is tot stand gekomen. Bootle was, toen het in bet bezit va" het geslacht Derby kwam. een plaatsj?, dat door 107 gezinnen bewoond werd. Nu is bet eene voorstad van Liverpool, waar 70,000 mensciien wonen, to midden van fabrieken, pakhuizen cn dokken; het aantal bewoonde huizen en winkels bedraagt nagenoeg 14.000. De kanselier der schatkist Lloyd George heeft in eene rede te Glasgow als punten van de grondpoliliek, die de regeering zal trachten te verwezenlijken, genoemd: 1. Heffing van de grondbelasting van de effectieve waarae van het land. 2. Toekenning aan de gemeente besturen van het recht om grond te onteige nen tegen de loopende marktwaarde voor net bouwen van tuinsteden. 3. Aanvulling van dc in Engeland en Schotland bestaande wetten tot bevordering van het kleine landbezit in dier voege, dat de huren van kleine hoeven wor den verminderd en den nachters de overgang in eigen bezit gemakkelijker wordt gemaakt. Chatham, 9 Fe b r. De vloofbetaalmeester LouYry is veroordeeld lot drie jaren gevan genisstraf wegens verduistering Van gelden, tot een bedrag van. bijna 14.000 p. st Zweden* Stockholm, 9 Febr. Het bericht van een Berlijnsch blad, dat de koning ziek Is geworden op het slot Drottningholm, is on juist. De koning kwam in den voormiddag van Drottningholm naar Stockholm; hij ont ving kort daarna de leden van de regeering. De koning zal heden avond in het slot ie Stockholm blijven. Aftonbladet bevestigt, dat de koning reeds Zaterdag middag aan de regeering zijn ant woord mededeelde over bet standpunt, dat hij zal innemen in de kwestie van de lands verdediging. De leden van de regeering kwa men heden avond bijeen tot het houden van eene bespreking. Portugal. Lissabo n, 9 Febr. De samenstelling van het ministerie is definitief zooals is opge geven, behalve wat het departement van ma rine betreft, dat is opgedragen aan Neuparth. Het programma is gebaseerd op eene ver zoening van de partijen. Oostenrijk. "Weenen, 9 Febr. Uit do bespre die heden in het Oostenrijksohe departeme van handel gehouden werden met de bij he( Noord-Atlantische scheepvaartverkeer b©< trokken Oostenrijksohe, Duitsche, Nederland* sche, Belgische en Fransche lijnen, bleok d« mogelijkheid om aan de hangende kwestiën eene bevredigende oplossing te goven. Ei* u reed* zekerheid verkregen, dat aan de eischen van de Oostenrijksche regeering, vooral wat de verhooging van het aandeel van Triest in het Noord-Atlantische verkeer en de regeling van het landverhuizersvervoer in Oostenrijk betreft, zal worden voldaan. D« besprekingen zullen in dc volgende dagen worden voortgezet. P r a a g, 9 Febr. De conferentie van Duit sche afgevaardigden was zeer stormachtig; dt voorzitter moest zijn zetel verlaten. Zondaj werd in het Duitsche casino eene algemcene vergadering gehouden, waarin de Duilsch* Boheemïsche algevaardigden, zoowel dc leden van hel parlement te Weenen als de gewezen afgevaardigden van den landdag te Praag te* genwoordig waren. Dc vergadering besloot met op één na aigomeenc stemmen te zullen deelnemen aan de Czcchiscli-Durlsche onder* handeling, wanneer de kwestie van dc gi ens* omschrijving der nationaliteiten in Bohemen als eerste punt op de agenda wordt geplaatst De afgevaardigde Turnwald, van Reidenburg heeft ontslag genomen. Rusland* ■Petersburg, 9 Febr. Onder voorzit* tersohap van den minister van handel is he den de zitting geopend van de commissie, die is benoemd tot het beramen van maatregelen tegen de verontreiniging van export-graan De commissie verklaarde zich voor een ver bod van den uitvoer van graan, Waarvan hef gehalte der bijmenging zekere grenzen over schrijdt Bulgarljê. Uit Sofia wordt bericht, dat de klachten van de Pomaken (geïslamiseerde Bulgaren) in Thracié over de plaatselijke autor-.ellen die hen beletten tot den islam terug te kee« ren in Konstarvtónopel eenen slechten indrui hebben gemaakt. De Bulgaarsdie rvgeerinf heeft daarom besloten alle belemmeringen^ die aan de godsdienstvrijheid in <lcn weg staan, weg te nemen. Minister-president Ra- doslawow zal zijne reis Ln de nieuw Bulgaar* sche gewesten besteden om persoonlijk dl hiertoe gevorderde maatregelen te nemen. Turkije. Over de onderhandelingen, die tusschen de Porie en de firma Krupp worden gevoerd bericht de correspondent van de Frankf. Zlg te Konsla nti nop el, dat het daarbij te doen u om de consolidatie van bestaande verplich tingen in den vorm van eene leening. Bij dez# verplichtingen wegens reeds verrichte leve- rantiën is. behalve lvrupp, nog eene ander# fabriek betrokken. De verbintenissen bedra gen omstreeks 23 millioen frs. Dit zal waar* schijnlijk ook het bedrag van de leening zijn die overigens door goede onderpo-den z?' worden gedekt. P a r ij s, 9 Febr. De Temps bericht ui\ Konstanlinopel: De Turksck-Russische over* eenkomst over de hervormingen in AnnenU is geparafeerd. Mensciien van buitengewone bekwaamheid zijn in den regel heel gewoon of futloos in gezelschap, zooals de schitterende meteoor, wonneer zij op aarde valt, niets dan een steen oorspronkelijke roman 84 door H. WITTE. Toen ik voor goed thuis gekomen was, nam ik mijn schoenmakersvak weèr bij de hand, eigenlijk moet ik zeggen schoenlappersvak, want meer was hel met. Nu, dat ging zooaLs het ging, maar erg goed ging het nieL Armoê was troef, en door dat altijddurende zitten, kon dit mij, die aan beweging gewoon was, •niet langer bevallen. Ik had een eigen trom pet, en dacht daarmee meer te kunnen ver dienen, dan met schoencnflikken, en aan be weging zou het mij (lan zeker niet ontbrekei. Nu, dit laatste kwam goed uit, maar ik wist al spoedig dat ik mij van bet eerste te veel had voorgesteld. Vóór ik nu verder ga, want nu kom ik waar lk wezen wil, moet ik u even zeggen dat Mina die, geloof ik, verliefd op me is, mij daar ftraks zeer vertrouwelijk de geschiedenis van 'julfrouw Margo heeft verteld. Is die oude babelaarster weer aan den gang geweest? Die vrouwen, die vrouwen! 't Js haar onmogelijk op den duur te zwijgen, als haar een geheim op de tong brandt. Ik zal liaar daar eens over onderhanden nemen. Met uw welnemen, meneer, het is mis schien beter dit niet te doen. Vooreerst zou ik niet graag hebben dat zij wist dat ik u daarover heb gesproken; daar hebt u zich niet aan* te storen, dit begrijp ik; maar#ten anderen is 't, geloof ik, geen zaak die ge schiedenis op te halen, vóór dat u er meer van weet. En al kan wat ik u nu wil ver tellen u nog niet veel wijzer maken, zoo kan men toch niet welen hoe het later misschien te pas kan komen. Maar ik houd u misschien te lang op. Volstrekt niet, Jan, tertel mij wat je weet maar zoo geregeld mogelijk. Zoo dacht ik er ook oter, meneer; maar ik zal u niet lang meer ophouden. Zoo was ik dan op een inooien dag ie Zon heuvel, juist op liet oogenblik dat de school uitging. Dit was precies een kolfje naar mijn hand. Aan die kleuters viel natuurlijk wel niets te verdienen, maar als het zoo trof had ik er altijd pret in om die gasten eens op ccn paar vroolijke deuntjes te trakteeren. Ik zie het nog; 't was net een concert, want er liep er geen een naar huis, en ze stonden allen in een breeden kring om mij heen en de meester er achter. Ik blies er dan ook dapper op los,« want zulk een aandachtig gehoor vindt een straatmuzikant maar zelden. Nu had ik onder de dorpelingen, die zich daarbij gevoegd hadden, onder het spelen een man opgemerkt van een vreemd uiter lijk, die stellig daar niet thuis behoorde. Dit bleek dan ook zoo te wezen,% toen hij, nadat ik de kleuters met een „smakelijk eten'' afge- scheejft had en ik verder wilde gaan, naar mij toe kwam, en mij in slecht Hollaiulscii vroeg of ik een klein eindje met hem een laan daar vlak bij in wilde gaan, omdat hij mij wat te zeggen had. Zonder een woord te spreken, liep hij mij vooruit naar een plek, waar een paar grooto woonwagens stonden, en nu bleek mij dat hij het hoofd was van een troep rondreizende zigeuners, zooals ik er wel eens meer had ont moet. llij vertelde mij nu een boel moois over mijn blazen, dat ik op een veel gemakkelijkere manier aan den kost kon komen, als ik bij hem wilde blijven; verder dat hij tandmees ter was, en dai zich bij het gezelschap ook wat wij noemen een goochelaar bevond, maar dat het nogal veel lijd kostte eer er menschen genoeg bijeen waren voor hem om zijn fleseh- jes met een middel tegen kiespijn te verkoo pen en voor den ander om de lieden te be dotten. Met mijn trompet zou dat veel beter en vooral veel vlugger gaan. lk behoefde da»i niet alle dagen zulke einden te loopen en dat reizende leven was zeer afwisselend. Ze gingen binnenkort naar Duilseliland, wat mij aangenaam in de ooren klonk. Enfin, wat zal ik u daar al meer van zeg gen? Be flet mij bepraten; ik was volkomen rij man en kon gaan waar en ook doen wat ik wilde, en zoo beloofde ik.hem den volgen den dag terug te zullen komen en bij hein te blijven, natuurlijk zoolang het mij zou^be- vallen. Al heel spoedig bleek dat hij zich niet had vergist, en dat het mij gemakkelijk viel in weinig tijd een aantal menschen bijeen te blazen. lie hield ze met een vroolijk deuntje staande waar de beide anderen <*oed partij van trokken- Ik moet zeggen dat hij dat niet onbeloond liet, want ik had bij die troep wer- kcliik een goed leven. Van gebrek is bij die zigeuners geen sprake, al denkt men bet wel eens en T zwervende leven is Yoor hen een behoefte. Om kort te gaan, ik reisde met hen door Duïtschland, en na ongeveer een jaar kwa men wij hier m het land, en allereerst in Groningen. Wanneer wij een dag of een paar dagen ergens aan het werk waren geweest, braken wij, ook al gingen de zaken goed, ge woonlijk 's morgens in de vroegte op. Ik had al vrij spoedig gemerkt dat zij een langer ver blijf op dezelfde plaats niet raadzaam aclitteu. Er waren nog meer mannen, behalve eer drietal vrouwen en een paar kinderen bij. De mannen en kinderen gingen den boer op, quasi om snuisterijen le verkoopen, maar rk geloof niet dat ze bet met de eerlijkheid al le nauw opnamen. Daar kon ik echter nooit goed achterkomen, en ik wilde er mij ook niet mede bemoeien. En nu kom ik waar ik wezen wiL Zoo braken we dan op zekeren dag zeer ln de vroegte op, toen aan den op dat oogenblik nog eenzamen weg onze opmerkzaamheid ge trokken werd door een aan den kant zittend schreiend zeer jong meisje. Dit was op dal vroege uur zeker al heel vreemd- Maurus zoo heette de zigeuner ging naar het kind toe en ik volgde hem. Er was uit dit kindje niets te krijgen; daarvoor was het ook nog te jong, maar het had een papier in de hand, blijkbaar een brief, en als adre§ stond er' bui ten op: „aan den vinder." Toen Maurus dien brief geopend en even ingezien had, gelezen kon hij hem nog niet hebben, stak hij hem spoedig in zijn zak, maar niet zoo handig of ik had gezien dat er nog wat anders in zat, en wel papieren geld; maar ik hield mij of ik dat niet had gezien, waar ik dan ook eigenlijk niet* mcê le maken h»d 't Is een verlaten kind, zei hij, w ij zu* len het maar meenemen. Het was met haar betraande gezichtje, een allerliefst meisje, naar mijn gissing lusschen drie en vier jaar oud, en ik had al genoe| van het leven en bedrijf der zigeuners gezien, om te begrijpen dat dit een buitenkansje wa^ waarvan hij na weinige jaren goed zou we ten te prufiteeren. Lang ben ik daarna niet bij dien troep ge* bleven, want, toen wij, een paar maanden later, in Gelderland v.aren gekomen, nam ik mijn congé, om weer op mijn vorige manier aan den kost te komen; ook wilde ik trouwen, maar dat doet er nu niets toe. Ik moet echter zeggen dat er voor dat meisje, zoolang ik er bij was, goed werd ge zorgd. Later heb ik van dien troep niets meer gezien of gehoord. Toen Mina mij nu vertelde dat Margo excuus, ik bedoel juffrouw Margo door u in 1852 in bescherming is genomen, en toen naar schatting twaalf jaar oud kan geweest zijn, schoot mij dit voorval terstond ln de ge dachten, en rekende ik na dat ze zoo wat van het jaar veertig, en dus ongeveer van dezelf den leeftijd zou wezen als het door mij be doelde kind, en nu is 't al heel toevallig dat zij ook in handen van een zigeunertroep is geweest Zou zij mogelijk het meisje kunnen zijn, dat Maurus aan den weg heeft gevon den, vroeg ik mij af. Daar valt nu natuurlijk met zekerheid niemendal van te zeggen; maar ik vond het toch noodig het u fn vertrouwen te vertellen. Tegen Mina sprak ik daar niet van. Wordi vtrvolffd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1914 | | pagina 1