s93 I2<# Jaargang. „DE E EM LAN DER". Donderdag 12 Februari 1914. BUITENLAND^ FEUILLETON. Op den Terpenberg. Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden Toor Amersfoort f l.OO. Idem franco per post - 1.5 IK Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) - O.UK Afzonderlijke numrnora 0.05. Deze Courant veracbynt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertentfön gelieve men liefst vóór 11 uur, familie- advertenties en berichten vóór 2 uur in to zenden. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVEBTENTIËNr V*n 1—5 regel.f o.OO, Elke regel meer0.10, Dienstaanbiedingen 25 cents b(j vooruitbetaling. Grooto letters naar plaatsruimte. Voor handel en bedrijf bestaan zeer voordeelige bepalingen bot het herhaald adverteeren in dit Blad, b\j abonnement Eene oirculaire, bevattende do voorwaarden, wordt o* aanvraag toegezonden. Kennisgeving. Burgemeester en Wethouders van Amersfoort brengen ter algemeene kennis, dat blijkens ont vangen mededeeling. Bestuurders van het Het- tema-Heerema-leen te Bolsward eventueel in deze gemeente zich bevindende collatoren van genoemd leen uitnoodigen, om in persoon of bij behoorlijk gevolmachtigde te compareeren op Vrijdag 15 Mei 1914, des voormiddags van tien tot twaalf uur in de bovenzaal van het „Hotel Wiebes", bij L. Hettema te Bolsward, teneinde over te gaan tot de begeving van eene studie beurs uit gemeld leen. Deze begeving zal plaats hebben uit de linie van Hettema. De op zegel geschreven procuratiën, waarvan men zich zal wenschen te bedienen, zullen moe ten zijn gelegaliseerd en geregistreerd. De voor waarden van begeving zullen 8 dagen voor den dog der begeving voor collatoren ter inzage lig gen ten huize van L. Hettema voornoemd. Amersfoort, 10 Februari 1914. Burgemeester en Wethouders voornoemd. De Secretaris. De Burgemeester, A R. VEENSTRA. VAN RAND WIJCK. Politiek Overzicht De Enyelsctie marine- Uegi'Doiing. In de vorige week hebben wij de aan dacht gevestiigid op de rede van Sir Edward Grey, den Brilschen minister van builen- landkche zaken, te Manchester, waarin hij zich deed kennen als een groot voorstander van eene staking der krijgstoerustingen, maar slechts in theorie. Hij liet het aan de toekomst over om m de praktijk, die hierbij wordt gevolgd, eene verandering te weeg te brengen, en gaï te kennen uat van de Biilsche regeering vooreerst geene stappen te ver wachten waren, om tot die verandering den stool te geven. Eene nadere bevestiging hiervan leveren de mededeelingen, die de Vossische Zbg. uit Londen heeft ontvangen over de overleggin gen, die in den boezem van het Brilsche kabinet zijn gevoerd over de aanstaande ma- rinebcgrooling. Aan deze mededeelingen gaal vooraf de opmerking, dat een zakelijke srtrijd over de beginselen van de Britsche ma- rinepolitiek niet beslaat In werkelijkheid blijven de hoofdlijnen van de Engelsche vlootpolitiek steeds onveranderd. Het begin sel van de continuïteit heerscht zoowel in de buitenkindsche als in de vlooipolifciek van het Vereenigjde Koninkrijk. Eene illustratie van dezen grondregel van de Engelsohe politiek heeft nog onlangs de Westminster Gazette, het gezaghebbende ministerieele blad, ge bracht, toen het met de Times, die een orgaan van de oppositie is, instemde in den eisch van eene „beslist onoverwinnelijke marine''. In deze zaak is het geheeie kabinet eensge zind. Er bestaat dus geen strijd tusschcn den kanselier der schatkist en den eersten lord der admiraliteit, ook geen strijd tussclien het departement van financiën en de admirali teit. Het kabinet gaat in de tradilioneele ma rine-politiek consequent zijn weg, en alle krisisgerachlen zullen de innerlijke stevig heid van het kabinet in deze cardinale kwes tie nog slechts vermeerderen. Er waren dus bij de veelvuldige zittingen van het kabinet in de laatste weken geene ingrijpende principdeele vraagstukken van de vlootpolitiek op te lossen. Wel is het juist, dat de langgerekte beraadslagingen in hoofd zaak de marinebegrooting tot thema had den. Maar daarbij had men te doen met dé- tailvnagen van praktischen, niet-polilleken aard. In de eerste plaats zal de admiraliteit eene belangrijke supplotoire begrooting in dienen voor het dienstjaar 1913/14. De rede nen daarvoor liggen in de bijzondere econo mische omstandigheden der vorige jaren, waardoor nu harder moei gewerkt worden aan de in aanbouw zijnde schepen. Het zal aan het kabinet, en inzonderheid den kan selier der schatkist, eenige slapelooze nach ten gekost hebben hiervoor de mididelen tot dekking te vinden. Het tweede punt betreft het in orde maken van de nieuwe marine begrooting voor het dienstjaar 1914/15. Het lag in den wenscli en m de bedoeling van de regcering, voor dit jaar den last voor de Engelsche belasting betalend en hierdoor te verminderen, dat men althans een van de drie veelbesproken linie schepen in rekening bracht, dde Canada, of juister gezegd de Canadeesche eerste minis ter Borden indertijd als bijdrage van de Dominion aan de Engelsohe admiraliteit had toegezegd. Het Engelsche kabinet is in de laatst verloopen weken tot een conclusie moeten komen omtrent de vraag of met de schoone verwachtingen op eene ontlasting van de financiën van het moederland uit dien hoofde nog verder rekening kon worden gehouden. Men behoeft geen profeet te zijn om te weten, dat Canada het wel wat voor barig gegeven woord van zijn eersten mi nister niet zoo spoedig inlost, althans bij de bestaande politieke constellatie thans nog met kan inlossen. Men kan het als zeker be schouwen, dat ook de Engelsche ministers bij hunne beraadslagingen tot deze slotsom ge komen zijn. Dit echter bet eekent eene onvoor ziene verhooging van de nieuwe ma rinebc grooling. En ook hiervoor moeit de nuodigc dekking gevonden worden. In korte woordende dekking van de lioo- gere uitgaven, die de suppletoire begrooting en de nieuwe begrootiug van het marine departement zullen vorderen, niet echter de vlootpolitiek als zoodanig, zijn het onder werp van de veel besproken kabinetszittingen in Downingscreet geweest. Duitschland. De Duitsche kroonprins zal waarschijnlijk ln Juni eene res ondernemen naar de Afri- kaansche koloniën, die zes maanden zal du ren. Na zijne terugkomst zal hij weer een ac tief commando op zich nemen en eene brigade krijgen van hel gardecorps. De kroonprins krijgt niet alleen eenige militaire geleiders 'mee, maar Ln zijn reisgezelschap zullen zich ook eenige heeren bevinden, die reeds in Afrika waren en de toestanden daar nauw keurig kennen. Volgens eene otfficieuse mededeeling is nog geen definitief besluit over deze reis genomen. Wel is het plan in overweging, dat in den loop van den zomer de kroonprins eene reis zal ondernemen tot het bezoeken van allr Duitsche koloniën. De benoeming van dr. Fr enk en lot onder staatssecretaris, hoofd van het departement van justitie bij de regeering van Elzas-Lotha- nngen, is evenals de andere benoemingen lol bezetting van de hoogste regeeringsambten in het rijksland eene verrassing geweest. Men had verwacht, dat voor dit ambt iemand zóu zijn gekozen, die reeds in Elzas-Lolharingen werkzaam was. De FrankL Ztg. bericht uit Straatsburg, dat het plan daartoe ook heelt beslaan, maar dat de geschikte persoon niet kon worden gevonden. De benoemde is direc teur in het Pruisische departement van jus titie. Bij den rijksdag is een wetsontwerp inge diend tob wijziging van het militaire straf wetboek. Dit wetsontwerp is een gevolg van de in den afgeloopen zomer in het strafwet boek gebrachte verandering, top grond van een besluit van den rijksdag naar aanleiding der veroordeeling van eenige reservisten in Erfurt, die na afloop van eene inspectie we gens verzet tegen een gendarme, die hen tot rust vermaande, tot zware straffen waren veroordeeld omdat de gendarme als militair hun superieur was. In overeenstemming met hel toen aangenomen noodwetje, wordt thans aan den militairen rechter de bevoegdheid verleend bij een aantal andere vergrijpen te gen de militaire tucht in minder zware ge vallen lichtere straffen op te leggen. Burg bij Maagdenburg, 10 Febr. Bij eene verkiezing voor den rijksdag, noodig geworden, doordal het mandaat van den sociaal-demoeraat Ilaupt ongeldig was ver klaard, kreeg de conservatief Schicle 11.773, de sociaal-democraat Haupt 11.663, de vrij zinnige Kobelt 6559 stemmen. Er moet her slemming plaats hebben tusschen Sckielc en Haupt. B e r 1 ij n, 11 Febr. In het huis van afge vaardigden sprak de sociaal-democratrische afgevaardigde Hoffmann, wiens rede giste ren, nadat zij vijf uren had geduurd, was af gebroken omdat de stenografen verklaarden vermoeid te zijn, nog twee uren. Hij verwek te nu en dan groot gelach, maar op de ban ken van de rechterzijde en van het centrum waren soms slechts een of twee afgevaardig den aanwezig. De onderstaatssecretaris Holtz kwam in eene buitengewoon scherpe verklaring op tegen de aanvallen van Hoff mann tegen den minister van binnenlandsche zaken von Dallwitz onder luide bijvalbelui- gingen van rechts. België. Brussel, 11 Febr. De internationale conferentie voor handelsrecht zal 18, 19 en 20 Mei te Brussel gehouden worden. Zij zal als eene blijvende instelling ingericht wor den. Frankrijk. Par ij s, 10 Feur. Ue minister van finan ciën Caillaux verzocht de Senaat toenaderiug te toonen tot het door de Kamer aangenomen stelsel van de inkomstenbelasting. Hij is be reid verbeteringen, die noodig mochten blij ken in overweging te nemen, maar verzocht den Senaat niet den weg te gaan, dien de commissie op wil. P a r ij s, 11 Febr. Het algemeen rapport van de begrooting van 1914, dat morgen in d® Kamer zal worden rondgedeeld, stelt het algemeene totaal der uitgaven vast op 5.091.331.808 francs. De uitgaven voor Ma rokko en de buitengewone uitgaven voor leger en vloot, die door leening zullen wor den gedekt, zijn daaronder niet begrepen. De ontvangsten zijn 4.789.001.987 frs., dus 302.329.821 minder dan de uitgaven. Om hert verschil te dekken, stelt de begrootdngscom- missie voor 112.500.000 van dc voorloopige rekening op de bogrooting te brengen en voor 190 millioen ohhgatiën op korten ter mijn op te nemen. De Kamer, die deze week begonnen is met de behandeling van de staatsbegrooting van 1914, overtreft daarbij zich zelf. Met eene tot dusver ongekende snelheid heeft zij in den eersten aanloop alle belemmeringen geno men, die de begrooting van Yier gewichtige ministerieele departementen opleverde; zij deed ze alle vier af tot op de laatste centime. Bij de behandeling van de begrooting voor 1913 werd het toppunt van langzaamheid be reikt, Den 30en Mei 1912 begonnen, eindigde zij den 30en Juli 1913; zij duurde dus veertien maanden, löl zittingen waren aan haar ge wijd, 890 sprekers hadden het woord geno men en 970 redevoeringen gehouden, onge rekend de antwoorden van de ministers en de toelichtingen van de rapporteurs. Ditmaal werd op voorstel van den algemecnen rappor teur besloten, geene algemeene beraadslagin gengen te houden, aan iederen spreker hoog stens 15 minuien toe te staan om het woord te voeren, en aan dc sprekers voor te schrij ven het woord te voeren van hunne zitplaats en niet van het spreekgestoelte, als breidel tegen breedsprakigheid. Op de tafel van den voorzitter werd een zandlooper "eplaalst, om den aan de sprekers toebedeelden tijd te meten; men behoefde zich echter niet er van te bedienen, want de weinige sirekers, die het woord voerden, legden zich op eene voor beeldige beknoptheid toe en waren reeds ten einde met wat zij hadden te zeggen, vóórdat de tijd verstreken was. Zoo snel vorderden de beraadslagingen, dat men ten slotte moest blijven steken omdat de rapporten over de ministerieel© departementen, die verder aan de beurl moesten komen, nog niet gedrukt en rondgedeeld waren. Brest, II Febr. Het eerste eskader krui sers van de Homefleet is hier oin elf uur voormiddags aangekomen. Engeland* Londen, 11 Febr. Oliicieel wordt be richt, dat" John Burns is benoemd tot presi dent van den Board of trade, Masterman tot kanselier van het hertogdom Lancaster, Hob- house tot minister van posterijen, Samuel tot voorzitter van den Local Government Board. Sydney Buxton, tot duver president van den Board of trade, is tot gouverneur-generaal yan Zudd-Afrika benoemd. Londen,llFebr. In het Lagerhuis deel de de Minister van koloniën, Harcourt, mede, dat Lord Gladstone of Lanark voornemens is af te treden als gouverneur-generaal van Zuid- Afrika, wanneer de tegenwoordige zitting van het parlement der Unie zal zijn geëindigd, dus ongeveer in Juni. De minister Harcourt voegde daaraan toe, dat dit ontslag uitsluitend is gevraagd wegens familie-omstandigheden. Lord Gladstone verzocht reeds vroeg in het vorige jaar ontheven te worden van zijn post, maar gaf toen gehoor aan den wensch van dc rijkaregeering om rijn ontslag uit to stellen. Zijn aftreden staat niet in verband met da jongste gebeurtenissen in Zutd-Afrika. Londen, 10 Febr. In den loop yan het debat verzocht Austen Chamberlain de verga dering wel te letten op de verandering, die in do rede van den eersten minister was op le merken. Do regeering erkende nu den ernst van den toestand; zij gaf toe, dat do bezwa ren van Ulster tegen het homerule-ontwcrp werkelijk bestonden en diep gevoeld worden, en erkende, dat door de regeering een weg moest worden gezocht om de ramp te ver mijden, die z^j had uitgelokt. Hij vroeg of do regeering bereid is Ulster uit te sluiten uit de bepalingen van het wetsontwerp en aan Ulster' de zelfde rechten en privilegiën te verzekeren, die door de andere declen werden penolen. Wanneer het antwoord op deze vragen toe stemmend was, zou het gevaar van den bui* geroorlog vermeden worden; maar als het ont kennend luidde, werd dc burgeroorlog daar» door zeker gemaakt (Toejuichingen van da oppositie. Het debat wrerd verdaagd. Ook in het hoo»*. gerhuis werd het debat verdaagd. Londen, 11 Febr. Na een levendig de bat in het Lagerhuis over het amendieraenf van Long wordt dit met 333 stemmen leget 255 stemmen verworpen. Lloyd George zegt, dait de regeering hare voorstellen tijdig zal indienen, doch dat dc indiening yan uijzon- dere worstellen in deze phase tot moeilijk heden zou leiden en dat dit niet bevorderlijk aan den vrede zou zijn. Do regeering wil mei hare concessdën tot de uiterst mogelijk© grens gaan, die vereenigbaar is met het hoofddoel van het wetsontwerp, doch zij vvü mei het vertrouwen van de meerderheid van het Iersche volk schenden. De minister erkent de verantwoordelijkheid, die op de rogeering rust, doch hij waarschuwt de op positie, dat een gelijke verantwoordelijkheid op haar rust, indien zij de nieuwe voorstel len van de regeering afwijst. Bonar Law komt op voor het besluit van Ulster om geregeerd le worden, niet door een Iersah maar door een Britsch Parlement; hij verklaart, dat de regeering óf het Ulster- vraagstuk moot oplossen óf zich aan de uil»' spraak van hot volk moet onderwerpen. Volgens geruchten, die blijven loopen, ob schoon de officieele bevestiging ontbreekt, za] lord Gladstone aftreden als gouverneur-gene raal van Zuid-Afrika, wel Is waar niet dade lijk, maar aan het einde van de pas begon nen zitting van het paiflement van de Zuid» Afrikaansche unie. Als motief worden gezond heidsredenen opgegeven. Het zal echter wel geen toeval zijn, dat de geruchten over zijn heengaan samenvallen met do deportatie van de negen arbeidersleiders, die in de jongst© slaking in Zuid-Afrika eene rol hebben ge speeld. Lord Gladstone is een zoon van den groo* ten liberalen staatsman W. E. Gladstone. Bij zijne benoeming tot gouverneur-generaal, in 1910, werd hij peer van Engeland, met den titel van viscount (burggraaf); hij had toen echter reeds eene langdurige parlementair© loopbaan achter den rug, want hij had vel© jaren in het lagerhuis zitting gehad, wal „chief whip" van de liberale partij, en minis' ter geweest Onze plannen zijn meestal maar houtskool- schetsen: een veer kan ze uitvegen. oorspronkelijke roman 86 door H. WITTE. De gedachte om hem een nieuwe trompet te geven, üie hij om zijn fraai spel zeker wel verdiende, was dan ook ai spoedig bij hem opgekomen; maar, een vijand van overdrijven zijnde, wilde hij daar liever nog wat mede wachten, eensaeeis omdat er voor- Xoopig genoeg voor hem was gedaan, en voorts om eerst eens te zien hoe hij zich op den duur zou gedragen. Eindelijk, nadat hij op een mooien zomeravond zijn beste beentje als mu zikant had voortgezet, terwijl de gezamen lijke liuisgenooten gezellig in het prieel nabij hot huis bijcenzatep, waarbij ook de huis vriend, dokter Mendel, niet ontbrak, zei Dub belman, toen de muzikant beleefd afscheid nam. Jan, je bent eerstdaags jarig, niet waar? En op het toestemmend antwoord: Wil je dan wel een nieuwe trompet hebhen? Jan's vroolijke gezicht glom van blijde ver rassing. maar eer liij kon antwoorden, liet dokter Mendel ?r, als aanvulling, op volgen: Geef hem dan liever een klarinet, want hij heeft mij meer dan eens gezegd dat hij die ook kan bespelen, en dat hij mettertijd er wel eens een uit de tweede hand hoopte te kunnen koopen. Mogelijk kost die wat meer, dat weet ik niet, maar dan leg ik het er bij. Bij het hooren van dit vriendelijke aanbod steeg Jan's geestdrift ten top en tot antwoord zette hij zijn trompet weer aan den mond en blies een fanfare zóó luid en zóó schetterend, nu in hun onmiddellijke nabijheid, dat Dub belman hem een wenk moest geven dat het nu mooi genoeg was. Den volgenden dag zei Mina hem dat zij dat van de heeren wel heel aardig vond, als hij nu de leelijke trompet maar voorgoed wegborg, wat hij echter niet kon beloven; wel dat hij zoo lang zou sparen totdat hij ook een trompet kón koopen, waarin zij haar bekoorlijk gelaat kon spiegelen. Zoo was hij dan in het bezit gekomen van een instrument, dat hij veel hooger schatte dan zijn trompet, waaraan hij toch door zoo velerlei herinneringen gehecht was. Het was toch veel melodieuser, vooral nadat de heer Wermann, nu wetende dart het goed besteed was, eenige solostukken voor hem had mede gebracht, die hij vlijtig bestudeerde en waar van allen gelijkelijk frofitcerden. Was het leven ten huize van Dubbelman ver van eentonig, ook in het heerenhuis ontbrak het doorgaans niet aan gezellig verkeer, het welk in de laatste jaren veel drukker was geworden. Wermann toch was met den tijd een heel ander mensch geworden. Jaren ach tereen had hij in zijn afgetrokken eenzelvig heid een bitter genot gevonden, dat naar zijn meening ruimschoots opwoog tegen wat men gewoon is gezelligheid te noemen. Hij ont trok zich wel niet aan gezelligen omgang, maar hij zocht dien ook niet, en schikte zich er schouderophalend in. Niet dat hij nog on der den indruk was der in zijn. jeugd ouder- vonden grievende .teleurstelling; de wond, die hem toen, door wien hij zijn vriend noemde, geslagen werd, was lang geheeld, maar zij had toch een van lijd tot tijd gevoelig iiltee- ken nagelalen. Door eerst in eenzaamheid genot te vinden, was die hem uit gewoonte tot bohoefte geworden. Maar, zocht hij anaeren niet, er waren er toch die hem zochten, die hij gastvrij ont ving, zonder echter, wanneer zij van vertrek ken spraken, op langer verblijf aan te dringen. Dit kon evenwel met beletten dat hij lang zamerhand meer prijs op sommiger bezoek ging stellen, ten gevolge waarvan de beleefde gastvrijheid meer in hartelijkheid verander de. Het onvermijdelijke ge\olg hiervan was uat die bezoeken toenamen; dat een vriend een vriend medebracht, die, al of niet daar toe uitgenoodigd, zijn bezoek later zonder introductie herhaalde- Wel was hij, niet alleen in den zomer, maar vooral ook in den win ter, veel op reis, maar wanneer hij thuis was, volgden de logé s elkaar met korte tusschen- poozen of onmiddellijk op, ja het was zelfs zóó ver gekomen, dat hij, zoo het heette ten genoegen van een gast, wel eens een, zij het dan ook geen luidruchtig, toch gezellig par tijtje organiseerde. Het leven liet dus, zoo min bij den land heer als bij diens administrateur, in redelijk heid iets te wenfechen over; wat trouwens onder zulke omstandigheden, in een zoo schoone omgeving en met zulke middelen, niet te verwonderen was. Men dacht er zelfs niet aan dat daarin wel eens verandering zou kunnen komen, wat toch welhaast evengoed te verwachten was, als dat bij langdurig hel der weèr, de lucht plotseling betrokken wordt. Ook hier, bij Dubbelman namelijk, zou dit het geval zijn, en wel, wat trouwens geen zeldzaamheid is, door een oorzaak van buiten. Onder de gasten, die, vooral in den jacht tijd, bij herhaling op den Terpenberg logeer den, was ook een vroeger door een familie lid geïntroduceerd jougmensch, Frits van Waaldonk, een vroolijke gast, van vier a vijf- en-twintig jaar, die goed wist te leven, en dit, dank zij bet groote fortuin zijner ouders, ook kon. Hij was een groot liefhebber van de jacht en ging er dikwijls met Dubbelman, die hem graag mocht lijden, op uit; immers de heer Wermann zelf (leed daar niet meer aan. Vroeger was dit anders geweest, maar hij had er op eens een verklaarden tegenzin in gekregen. Toen hij namelijk eens de veel in die streek voorkomende woudduiven nazat, en er een in een dichten Meidoorn zag vlie gen, die hij nog juist in het oog kon krijgen, waren er op zijn schot, in plaats van één. twee uit den boom gevallen, en het bleek toen dat dit een paar was, waarvan bet vrouwtje, voor hem onzichtbaar op of 'bij het nest was gezeten, terwijl het mannetje voedsel aan bracht Hij knoopte daar een allerliefste vogel- idylle aan vast, waaraan hij op wjrecdaardigr wijze plotseling een einde had gemaakt. Over gevoelig van natuur, zag hij in zijn verbeel ding telkens weer dien droeven blik van het stervende, door hem vermoorde echtpaar, met het gevolg dat hij van de jacht voorgoed afstand deed. Dubbelman echter was een hartstochtelijk jager, en Wermann moest erkennen dat dit daar goed tc pas kwam, wijl het wild er zóó welig tierde, dat daar noodzakelijk paal en perk aan moest gesteld worden. Niets was dus natuurlijker dan dat Fritj van Waaldonk er dikwijls met licm op uit ging. Van ongeveer gelijken leeftijd, Dubbel man was slechts enkele jaren ouder, zeer be schaafd en bij Wermann hoog aangeschreven, had dit spoedig een vriendschappciijken om gang tengevolge, al kon er van inlimieteit, bij Dubbelman althans, geen sprake zijn, daar zijn strenge opvatting van moraliteit in fla- granten strijd was met de loszinnige opvat» linp van den jongen en rijken groolslcdeling Daar zij dit beiden spoedig hadden be merkt, waren zij verstandig genoeg in hun gesprekken alle onderwerpen van dien aard te vermijden, zoodat ze het zeer goed met el kaar konden vinden en zelfs veel genoegen in elkanders gezelschap vonden. Het kon dus niet anders of Frits moest vaak bij Dubbelman in huis komen, en ah hij daar dan, wat bijna geregeld het geval was, ook dokter Mendel, ln gezelschap van Margo aantrof, want deze twee waren bijna onafschei» (lelijk, dan ontspon zich gewoonlijk een leven» dig gesprek, terwijl Margo zich bescheiden» lijk verwijderde. Ook scheen zij op het gezelschap van diea jongen gast niet bijzonder gesteld to zijn, wat van 't begin af reeds het geval was ge weest, en welke teruggetrokkenheid toenam, nadat de dokter haar voorzichtigheidshalve had gewaarschuwd zich niet verder met hem in te laten dan strikt noodzakelijk was. Wordt vervolgd-

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1914 | | pagina 1