„DE E EM LAN DER". Vrijdag 13 Februari 1914. BUITENLAND. FEUILLETON. Op den Terpenberg. Uitgever.: VALKHOFF Co II*. 194 12"* Jaargang, Hoofdredacteur! Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURQ. f l.DOb - 1.30. ABONNEMENTSPRIJS» Per 8 maanden voor Amersfoort Idem franco por post Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) - Afzonderlijke nummers - «.«3. Deze Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- ea Feestdagen. Advertentiën gelieve men liefst vóór 11 uur, familie* advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureau: UTRECHTSCHESTRAAT L Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 15 regels.. f 0.50» Elko regel meer- 0.10, Dienstaanbiedingen 23 cents bij vooruitbetaling. Groote letters naar plaatsruimte. Voor handel en bedrijf bestaan zeer voordeelige bepalingen tot. het herhaald advorteeren in dit Blad, by abonnement. Eene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Politiek Overzicht Het actoord over de Armsnisctie herworraingen. De zaken ill -het oosten beginnen up te kla ren, ai geven zij nug aanieiuing tot niet ge ringe zeugen. Pniis wiibeim zu vYieü iieeiL te Leunen gegeven, uat inj ue kroon van Aioanie zal aannemen, en maaki zien gereetl tot ue reis naai- uen staat, waarover nij ue regeering op zich zal nemen, voorzien van de niiliioeuen, uie Oostenrijk en itaiie hem zuiien voorschie- ien op ue leeniug, uie uoor ue' gezamenlijke groote mogenuneuen zal women gegaran deerd. De a.\veslie aer bepaling van ue grens tussciien AJuanië en Griekenland is op uen goeden weg 0111 op Vreeuzaiue wijze te worden geregeld, en uatzellue kan worucn gezegd \an «ie kwestie der eilanden in de Egciscne zee. üok van ue onderhandelingen, uie meer bij zonder betrekking hebnen op lUein-Azië, üat nu het Jiooiubesianudeel van het Turksche rijk is geworden, wordt gezegu, uat zij goede vorderingen maken. Men bericht, daL lieL En- gclsch-'l urkscne accoord gesloten is en uat eene overeenkomst tusscnen Frankrijk en Duitschland een goed eind op weg is. Van de Russisch-ïurkscüe overeenkomst over de her vormingen in Armenië werd bericht, dat zij geparaleerd is en dat reeds maatregelen in gang zijn tol benoeming van de beide inspec teurs-generaal, die met de uitvoering van dezen hervormingsarbeid belast zullen wor den. Geene van deze overeenkomsten is nog defi tiof tot stand gekomen, en bun inhoud is nog slechts onvolledig bekend .Intusschen is er wel eenige juistheid in de opmerking van de Temps, dat in deze zaken het op den tekst zelf minder aankomt en dal de waarde van de overeenkomst afhangt van wat de- geest waard is^waarin zij zal worden toegepast. Het is in zonderheid naar aanleiding van de overeen komst over de Armenische hervormingen, dat iet Parijsclje blad deze opmerking maakt; het segt daarvan: „Laten wij ons den oorsprong herinneren: zij is opgeteekend in het eerste Geelboek be treffende Armenië. Een hooge Turksche staats ambtenaar zeide in 1892: „De Armenische kwestie bestaat niet. Maar wij zullen haar scheppen". Zelfs na het Berlijnsche congres, waarin art. 61 Europa betrok in de verbetering van het lot der Armeniërs, was de Armenische natie van zich zelve niet bewust; de bevolking verlangde slechts een geregeld bestuur onder do Turksche heerschappij. De Turksche moorden hebben die natie wakker gemaakt. De knevelarijen van allerlei aard van de Turken en Koerden hebben de Armenische comités in 't leven geroepen, waarvan Londen, door de daadwerkelijke sympathie van de Engelschen, weldra het middelpunt is geworden/' Turkije is voortge gaan. door stelselmatig de vfeedzaamsten van -ftjne onderdanen uit te dagen, heeft liet hen tot den opstand gebracht, cn in den op stand heeft het een voorwendsel gevonden tot de afschuwelijkste slachting, waarvan de ge schiedenis de herinnering bewaart. Dat was de eroote krisis van 1898—1897, die hare op lossing vond in de aanneming van een „her vormingsplan". Sedert zijn de moorden niet weer begonnen, maar de kwellingen hebben niet opgehouden. Men kon niet meer in 't groot dooden; men heeft gedood in 't klein. Uit de langdurig overwogen hervormingen van de mogend- meden is volstrekt geene verbetering voort gekomen. De Armeniërs voelden hunne hoop herleven in 1903 bij het herstel van de grond wet; de slachting van Adana heeft hen ge leerd, dat wetten de zeden niet veranderen ln de laatste maanden is hun bestaan haast onhoudbaar geworden. Zij hebben zich. beklaagd, maar vruchte loos, zoo zelfs dat den I2en September j.l. de Armenische patriarch, mgr. Archaroeni. zijn ontslag heeft penomen en aan den hoofd- patriarch der Armeniërs, den katholicos George V, die verblijf houdt in Etsjmiadzin (Russisch Armenië) de zorg heeft opgedra gen, Europa te hulp te roepen voor de slacht offers. Sedert is Rusland, dat in het groole aantal van zijne Armenische onderdanen cene bijzondere reden heeft om voor de bescher ming vaii de Turksche Armeniërs op te ko men, diplomatiek tusschen beide gekomen. De Porie heeft, volgens hare gewoonte, ge antwoord, dat zij eene commissie zou benoe men om een hervormingsplan op te stellen De Armeniërs wisten bij ondervinding wal die belofte waard was. Na eene moeielijke onderhandeling zal eene nieuwe regeling in werking treden. De rege len, die zijn aangenomen voor de vertegen woordiging yan de verschillende rassen, de inspecteurs-generaal, de Europeesche raads- lieüen, hunne betrekkingen met de gezant schappen, dit alles is rijpelijk overwogen. Te goeder trouw uitgevoerd, kan het nieuwe stelsel beantwoorden aan de eischen van den toestand. Maar het moet worden herhaald, dat het daaraan slechts beantwoorden zal, als de Turksche autoriteiten de gewijzigde be palingen toepassen in een gewijzigden geest. DuitschiancL Berlijn, 11 x e n r. Aam net feestmaal van den lanuiDouw heelt üe rijkskanselier eene reue genouuen, waarin mj zeiue: Yvij alien, ciie uen. vuuexiandsch.eii grond behouwen, zijn er over voldaan, dal ue tij- uen vporrnj zijn, toen de lanubouw krachtig iiad te sli ij uen om hare plaats, om erkenning van hare ueteekems in net naüonaie econo misch leven van Duitschland. De verbetering van de tijuen kan üe Duitsche landbouw ües ie gereeucr erkennen, omdat zij er zeker van kan zijn, dat daarom üe regeering niet zal ver slappen in hare zorg voor uen lanubouw. Nu heelt graaf Scnwerin ons uit deii kring van de landbouwbelangen gebracht naar he ruimere veld van de politiek. Gocue oogsten, ernstige politieke tijden, dat scheen mij den totaalindruk' te zijn, uien hij had van hel af- geloopen jaar. Ik wil niet ue moeieiijkheden van Uen hinnenlandschen toestand kleiner voorstellen, dan zij zijn. In de hoofopunten zijn wij 't in ieder geval allen eens: dat is in den door groote overwinningen aan de slem bus versterkten hoogmoed van eene partij, welker streven er op doelt de grondvesten van het rijk te ondermijnen. Daarbij kan geen sprake zijn van onderhandelen, maar slechts van strijd. (Toejuichingen). Ik vat de besliste, moedige, van de overwinning verzekerde woorden van graaf Schwerin op als een on derpand, dat de Duitsche landbouwers in dezen strijd altijd in de voorste rij zullen staan. Hij heeft gelijk, want met mismoedig heid en verdrotenheid kunnen wij in dezen strijd niet overwinnen. Wij leven in tijden van misnoegdheid over den loop van de zaken der binnenlandsche politiek. In zulke lijüen zijn wij Duilsciiers helaas gewoon met bijzon- uere voorliefde ons in onze eigen zwakheden le verdiepen. Zoo meldde zich ook nu weder de oude Duitsche nationale zonde van het particula risme op nieuw aan. De ilio in partes (het recht ooi scheiding in partijen Le verlangen) is wel een oud instituut, maar het iaat ons in den steek, wanneer de tegenstander vast aaneen gesloten staat Met alzondering van isoiemen- len binden wij slechts krachten, die wij geza menlijk nooüig hebben, in onvruchtbare twis ten. In dezen kring zal de richting verstaan wor den, wanneer ik vraag: Moeten wij tegen de ontaarding van de democratische instellingen, uie de scneppers van het rijk in 't leven rie pen met de uitdrukkelijke bedoeling de parti cularistische neigingen van de Duitsche stam men te bedwingen, hulp en tegenweer zoeken in de herleving van zulke particularistische neigingen. Laten wij ons le binnen brengeD wat ons in de laatste dccennices ook over de politieke twisten heen eensgezind en sterk maakte en wat ons ook iu het heden eensge zind en sterk maakt. Dat is de arbeid, waarin het totaal van de economische en politieke krachten der natie sterk werd en in den dienst van elke vadcrlandsche vlijt als wereldomspan nende ondernemingen rusteloos naar steeds nieuwe inspanning dringt. De geest van dezen arbeid zal in de aaneensluiting van alle bron nen, door het slaatsbewustzijn gedragen ele menten in het gehccle rijk ook sterk genoeg zijn om de krachten te bedwingen, die «in de gistende ontwikkeling van onzen tijd het ge raamte van ons staatsgebouw niet willen ver sterken en verbeteren, maar willen losser maken en sloopen. De rede van den rijkskanselier werden bij herhaling door levendige bijvalsbetuigingen onderbroken- De buitengewone lengte van de rede, die de 90ciaal-democratisch.<- afgevaardigde Holf mann in het huis van afgevaardigden van den Pruisischen landdag heeft gehouden bij de algemeene beraadslagingen over de be- grooling van binnenlandsche zaken, heeft aanleiding gegeven, dat de vraag is opgewor pen hoe door wijziging van Qiet reglement van orde zulke „Dauerreden" in de toekomst kun- nejj worden tegengegaan. Men verwacht, dat een voorstel zal worden ingediend om voor den maximum-duur der redevoeringen een zekeren tijd te bepalen; na afloop van dien tijd zal de spreker slechts kunnen voortgaan, wanneer de vergadering daartoe op voorstel van den voorzitter vergunning geeft. Eene aanvullingsverkiezing voor den rijks dag, die heeft plaats gehad in het district Je richo w, hij Maagdenburg, heeft 't opmerkelij ke resultaat opgeleverd, dat yan de drie can- didaten de conservatieve candidaat in her stemming komt mei het grootste aantal stem men, namelijk 11.773 tegen 11.603 op den so- ciaal-democralischen tcgencandidaaL De libe rale candidaat, die is afgevallen, had 6559 stemmen; hij had, vergeleken bij de vorige maal, 1700 stemmen verloren, terwijl de con servatieve candidaat 1900 stemmen was voor uitgegaan. De sociaal-democraat was 300 stemmen achteruit gegaan. Het merkwaardige hierbij is nog, dat de omkeering in de stemming van de kiezers van Jerichow niet als een op zich zelf staand ver schijnsel schijnt te moeien worden be schouwd. De correspondent van de Temips te Berlijn gewaagt van een sociaal-demooratisch afgevaardigde, die tegenover hein lucht gaf aan zijne verrassing over do wijze, waarop zijn hoorders in eenige vergaderingen in Zuid- Duitschland, waar hij als spreker was opge treden, hadden opgenomen hetgeen hij over de zaak van Zabern had gezegd. Niets zou onjuister zijn, zoo schrijft deze correspon dent, dan zich een liberaal Duitschland voor te stellen, knagende aan den stalen breidel, dien bet Pruisische militarisme het aanlegt. Het hedendaagsdie Duitschland aanvaardt dezen dwang zonder ergernis. In Zabern hebben, volgens een bericht van de Strassburger Neueste Nachrichten, gevol machtigden van de militaire overheid onder handeld met de burgers, die op bevel van ko lonel von Reuter opgesloten geweest zijn in den pandoerenkelder, wier cisch tot schade vergoeding binnen kort zal voorkomen. Er is hen voorgesteld de zaak te schikken tegen een uitkeering Yan 50 mark en betaling van de gerechtskosten. Of dezo poging zal slagen is nog niet bekend; velen staan er op, dat dc zaak voor den burgerlijken rechter in het juis te licht zal worden gesteld. De meening is uitgedrukt, dat de regecring beoogde de beraadslagingen op de lange baan te schuiven van de door den rijksdag ingestel de commissie, die zich naar aanleiding van de zaak yan Zabern moet bezig houden met het wapengebruik van de troepen. Naar aan leiding hiervan heeft de voorzitter van de commissie, de nalionaal-liberale afgevaardig de Beek, medegedeeld, dat hem door de ver- ttegenwoordigers van de regeering, met wie üij voeling heeft gehouden, dadelijk op zijne vragen beschéid werd toegezegd, hetgeen eerstdaags door hem wordt verwacht, en dat hij sedert volledige inlichtingen heeft gekre gen over de overwegingen, die in den boezem van de regeering over dit onderwerp tijn ge voerd, Engeland* (Londen, 12 Febr. Het hoogerhuls heeft het amendement op het adres, waarbij alge meene verkiezingen worden gevraagd over de homerule-kwestie, aangenomen met 243 tegen 55 stemmen. «Dit votum zal geene poli tieke gevolgen hebben. In het lagerhuis brachten de leden van de Labour-party de kwestie van de deportatie van de arbeidersleiders uit Zuid-Ajrika te berde. Ramsay Macdonald diende een amen dement in, waarbij werd gevraagd, dat aan den gouverneur-generaal instructién zouden worden gegeven om zijne sanctie te onthou den aan de „indemnity bill", totdat een ge rechtelijk onuerzoek zal zijn ingesteld naar alle omstandigheden, inzonderheid van deze deportatie. Hij verklaarde, dat er geene recht vaardiging bestond voor de afkondiging van de krijgswet en beweerde, dat de regeering van de Zuid-Afrikaansche Unie 't had aange legd op de vernietiging van de vakvereeni- gingsbevveging aan, uen Rand. De minister van 'koloniën Haxcourt zeide, dat het een niet te rechtvaardigen beleid zott zijn, waarvan geen precedent bestond, als men een veto tegen de indemnity bill verlangde. De regeering van de Unie was verantwoordelijk aan het parlement van de Unie, en wanneef dat parlement het wetsontwerp aannam, dan zou het in de hoogste mae onpolitiek en on verstandig zijn, dlc eindbeslissing aan de re geering van het moederland voor te behou den. Het amendement werd verworpen met 214 tegen 50 stemmen. Van den verkoop yan de bezittingen van do familie Derby in Bootle komt niets. Het blijkt, dat er misverstand is geweest; of liever lord Derby en de aspirant-kooper baron de Foresl hebben niet dezelfde beteekenis gehecht aan dezeLfdc woorden. Lord Derby verstaat onder het woord „estate" uilsluitend het grondbezit, dat zijn geslacht sedert het begin van de 18<j eeuw in de gemeente Bootle heeft gehad. Ba ron de Forest verstaat onder hetzelfde woord dat grondbezit en de waardevermeerdering, die het heeft ondergaan door het gebruik, dal gemaakt is van een deel der aanzienlijke in komsten, die het heeft opgeleverd. In ieder geval lord Derby heeft niet toegestemd in den verkoop. Londen, 12 Febr. De door Carnegie go stichte bibliotheek in Noi talield, een voor* stad in Birmingham, is hedenmorgen in brand gestoken cn vernield. Dit moet het werk van suffragettes zijn» Birmingham, 12 Febr. Er is cerra mislukte poging gedaan om de woning van wijlen Arthur Chamberlain, die slccdits door eene nauwe straat gescheiden is van de wo ning van Jozef Chamberlain, in de lucht to laten vliegen. De huisbewaarder vond in de» morgen eene gasbuis, gevuld met een soort poeuer en voorzien van een lont; daarachter bevond zich eene photografische lamp, die echter was uitgegaan. Eene briefkaart, die het adres droeg van den minister van binnenlandsche zaken, werd in de nabijheid gevonden, met de woorden/ „De strijdlust is niet dood Rusland. Petersburg, 13 i'tur. De gewezen minister-president Goremykin is benoemd tol minister-president ter vervanging van Kct- kowtzow. Een brief van den Keizer aan Kokowtzo-w doet zijne verdiensten ah minister van finan ciën en minister-president uitkomen en houdt in, dat de keizer uit dankbaarheid voor zijne gewiohtige diensten hem den graventitel ver- ieendt. De brief draagt het volgende onder schrift: „U oprecht waardeerende, in voü# dankbaarheid, Nicoiaas." In den brief van den keizer aan den nieu wen minister van financiën Bark wordt her* innerd aan de persoonlijke waarnemingen van den keizer op zijne jongste reis. Sints dien hebben de genachten van den keizer steeds bij deze waarnemingen vertoefd. Z. M. is tot het besluit gekomen, dat het dringend noodig is radicale hervormingen in het linancieele be stuur en in het economische leven van hel land ten uitvoer te leggen. Het kan niet wor den toegelaten, dat üe gunstige toestand vaa de schatkist afhangt van de verwoesting der moreele en economische krachten van dm groole meerderheid der Russische burgers. (Men leert een mensah het best kennen in rijn eigen huis. oorspronkelijke roman 87 door H. WITTE. Frits nu had veel gevoel voor jonkvrouwe lijke schoonheid, tn hij had daarbij een licht ontvlambaar gesteL Die rijzige achttienjarige trok hem zeer aan, zoodat een nadere ken nismaking hem alleszins gewenscht leek, en dit te meer, daar hij wel had opgemerkt dat zij elke gelegenheid daartoe zorgvuldig ver meed. Een schuwe, mogelijk wel wat preutschc schoone, dacht bij; nu, des te beter; zij is niet de eerste van dien aard die ik bekeerd heb. Met haar zal het ook wel terecht komen. Hel toeval zal mij wel helpen. En t toeval hielp iiem dan ook, toen hij eens, Dubbelman willende bezoeken, Margo alleen in het priëel zag zitten, bezig met een handwerkje. Zoo althans scheen het, maar ze was blijkbaar in nadenken verzonden, zoodat zij hem niet had zien aankomen, en opschrik te toen zij hem hoorde naderen. Pardon, als ik u stoor; u scheen ergens over na te denken; misschien over het getal «teken van uw handwerk. Ik zoek meneer Dubbelman. Is £ij in huist Neen, mijnheer, hij is niet thuis en al een uur geleden uitgegaan. Dan wacht u hem zeker spoedig terug? Dat kan ik u onmogelijk zeggen, want dit is zeer ongelijk. Mogelijk is hij ver weg, en dan Maar 't is toch ook best mogelijk dat hij niet ver weggeloopen is en dan ieder oogen- niik kan terugkomen. Ik zou hem graag even spreken. Mag ik, als mijn gezelschap u niet hinderlijk is, hier even op hem wachten? Daar kon zij naturlijk niets tegen doen; een weigerend antwoord -toch, onuer welk voorwendsel ook, zou een grove heleediging zijn, waartoe geenerlei aanleiding bestond. Zij hoog bij wijze van toestemming; daarmedt kon hij zich tevreden stellen. Na een korte pauze, die echter, naar Van Waaldonk meende, niet te lang mocht duren, ook daar hij, al ware het maar alleen be- leeldheidshahe, een gesprek moest aanknoop pen, begon hij over de schoonheid dezer streek en hemelde daarna Dubbelman op, met de betuiging dat hij op diens vriendschap lioogen prijs stelde, waarna hij begreep met zijn aanval te moeten beginnen, zoo hij deze goede gelegenheid niet onbenut wilde laten voorbijgaan. Het is hier wel heel mooi, vooral in den zomer, maar op den duur moet het toch, in zonderheid voor een jonge dame als u, een tonig en zelfs vervelend worden Margo, die steeds strak op haar hand werkje bleef kijken, schudde het hoofd, zeg gende dat ze hier gelukkig was. Van Waaldonk stond van zijn tuinstoel op en vervolgde staande: Ofschoon het mij bijna onmogelijk schijnt, kan ik mij dit zelfbedrog want zelfbedrog is het wel eenigszins verklaren. Het is de newoonte. die dit eenzelvige leven tot een be hoefte^ he eft gemaakt, en daarbij onbekend heid met het meer gezellige leven in de stad, waarvan u alleen heL rumoerige bekend is. Ik vind het voor een zoo lief en mooi meisje als u bent, zonde en jammer. Geloof nnj Axargo ik mag u immers wel familiaar zoo noemen? de omgang met jongelui van bei derlei kunne, is opwekkend en verkwikkend en die mist ge hier heelemaaL Terwijl hij haar vertrouwelijk aldus toe sprak,, was hij op kleinen afstand op haar bank gaan zitten, wat haar aanleiding gal om naar de uiterste punt op te schuiven. Zeg eens Margo, je bent toch niet bang voor me? Geen antwoord, maar een hooge blos ver ried haar verlegenheid. Kom, wees nu niet preutsch. Dat staat een zoo lieve meid als jij bent, wel aardig, maar 't moet niet te lang duren. Heusch, jc kunt op de bank niet verder, maar je meent t toch ook niet, en hij schoof wat meer naar haar toe. Je ziet dat ik je in mijn macht heb. Aar dig hè? En daar ik de sterkste benMaar daar wil ik geen gebruik van maken. Ik wil je zelfs geheel vrij laten, maar dan mag ik toch zeker wel op een kleine vergoeding re kenen. Veeleischend ben ik niet. Maar, zie je ik heb al verscheidene dagen hunkerend naar een gelegenheid als deze uitgezien. Met één enkele kus maak je me gelukkig; maar die moet ik dan ook hebben. Nu hief zij fier het hoofd op en keek hem vlak in 't gezicht. Mijnheer Van Waaldonk, wees zoo goed uw aardigheden vóór u te houden; die zijn ongepast en doen u de beleefdheid, waarop ik meen aanspraak te hebben, geheel uit he<: oog verliezen. Met die beleefdheid meende hij het echter tegenover de nicht \an de huishoudster van uen administrateur zoo nauw met behoeven te nemen. Wat uie lui zich al verbeelden, uaciit hij. Beleefdheid. Wel, ik geloof dat lk je daarvan hel beste blijk geef, wanneer ik zeg uat ik je verrukkelijk vind. Ais je het echter zóó opvat, Uan zal ik 'het recht van den sterk ste moeien doen geiden, en nemen wat je me niet vrijwillig geven wilt En, de daad nij het woord voegende, wilde hij haar omvatten, maar werd in zijn goede voornemen op allesbehalve aangename wijze gestoord door Hector, Dubbehnans jacht hond, die, met beiden bevriend, maar bijzon der aan Margo gehecht, als haar bescherm engel tusschenbeiden kwam en Yroolijk legen nuar opsprong. Beroerde hondl mompelde Van Waal donk, en hij ging, begrijpende dat ook Dub belman in de nabijheid zou zijn, weêr op een stoel zitten, het voorkomen aannemende alsof er niets bijzonders gebeurd was. Dat Hector daar zoo juist van pas Margo van de wel niet bepaald kwaad gemeende, maar toch ver van beleefde galanterie van dezen bezoeker bevrijdde, scheen voor de ééne meei gelukkig, voor den andere^en meer ongelegen toeval dan het werkelijk toevallig was. Toen Dubbelman huiswaarts keerde, zag hij op een afstand juist dat Van Waaldonk naast Margo op de tuinbank ging zitten Weliswaar was deze bij hem in huis steeds een welkome gast, maar, daar Margo hem blijkbaar,-zooveel dit kon, ontliep, was hij met haar toch niet gemeenzaam 'genoeg gewor den om zulk een familiarieteit te billijken. Ook wist Dubbelman heel goed, zoo wel uil hun gesprekken als uit enkele ontmoetingen op de jacht, dat hij een mooi meisje onmoge lijk ongemoeid kon latea «oodat hii terstond begreep was hier gaande was. Hij wilde daar echter meer zekerheid van mebneu, die hij gemakkelijk kon verkrijgen, door een pad iu le slaan, hetwelk na een bocht bijna rakeling» langs het, aan üe achlerzijue door dicht hees tergewas gedekte priëel heenliep, terwijl hjj zeker was dat geen van beiden hem op dieix alstand hadden gezien, en hield daarbij deo hond, die anders zijn aanwezigheid zou heb ben kunnen verraden, aan een riem vast Weldra vrij dicht achter het priëel gekomen, kon hij de heide jongelui wei niet zien, maar hij kon, zoo al niet duidelijk, toch voldoende verslaan wat er gezegd werd, en liij boord® genoeg om te begrijpen dat het zaak was aaa dit gesprek een einde te maken. Hij liet daar- om den hond los, hem toefluisterend: zoek Margo op. Dit was voor het schrandere dier, Margo's Lieveling, dat alleen op een teeken van zijn meester stil gebleven was, daar het aan de slem Margo's nabijheid bemerkt had, voldoen de om er op los te slormcn waartoe liij een hoek ora moest, zoodat hij vooraf niet was gezien, en Dubbelman volgde hem bedaard als had hij volstrekt geen erg in Van Waal- donk's aanwezigheid. Toen deze hem zag aankomen, stond hij op, om hem met toegestoken, hand tegemoet te gaan. jl Bonjour, amice. Ik heb hier een poosje op je gewacht, wat mij door juffrouw Margo gracieuselijk werd toegestaan. 't Spijt me dat ik je heb laten wachten warlt ik had evengoed vroeger thuis kunnen komen. Heb je lang op mij gewacht? Dat geloof ik niet, maar precies weet lk het niet, want in zulk aangenaam gezelschap denkt men aan geen tijd. Wordt vervolgd»

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1914 | | pagina 1