Zaterdag 14 Februari 1914 BUITENLAND. I2-" Jaargang; Bureaus UTRECHTSCH ESTRAAI L Politiek Overzicht ABONNEMENTSPRIJSI .Per 8 maanden voor Amersfoort Idem franco per post1.50* Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) - 0.10» Afzonderlijke nummers 0.05» Deze Courant verschijnt dagelyks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertent lën gelieve men liefst vóór 11 uur, familie- advertenties en berichten vóór 2 uur in te lenden. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 1—5 regelsf O.HO. Dike regel meer- 0.10. Dienstaanbiedingen 23 cents by vooruitbetaling. Groote letters naar plaatsruimte. Voor handel en bedryf bestaan zeer voordeelige bepalingen tot het herhaald adverteeren in dit Blad, by abonnement. Eene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Een Amersfoortsche {Schouwburg. .In geen stad heeft do woningnood zulke groote afmetingen aangenomen als in Amers •oort" aldus sprak zonder al te groote over- Irijving de heer Wibaut op 'n meeting, eeni ge weken geleden in 't Valkje gehouden. Het zijn niot alleen de arbeiders, die zich over do slechte woontoestanden beklagen, het «ijn niet alleen de ambtenaren en matig ge goeden, die tevergeefs naar niet te dure wo- ni igen vragen, ook de Muzen, overal gewend om luisterrijke paleizen te harer beschikking te vinden, zoeken hier te vergeefs naar «>assend verblijf. Ware de afkeer der Hollanders voor praal en pracht en klatergoud niet algemeen be kend, ihet ontbreken van 'n zelfs maar eenige hixe en comfort biedende kunsttempel zou bij Amersfoorts burgerij 'n volkomen ge brek aan waardeering van kunsten en weten sciiappen doen vermoeden. Er zal nu toch wel niemand meer gevon den worden, die kunst beschouwt als luxe, weelde of vermaak. (Dat kunst misschien de voornaamste factor is voor ware besahaving voor verzachting der zeden, voor harmoni sche Volksopvoeding, dat Volksontwikkeling zonder kunst topzwaar maakt, wie die dit nog niet beseft? Meer en meer wordt men het er nu over eens, dat bevordering van <Je kunst der overheid niet alleen tot eere strekt maar zelfs haar plicht is. Kunst is regee- ringszaak. Vooral in 'n provincie-stad is de groote-be- teckenis der kunst niet te onderschatten. De jcvolking is hier verstoken van veel, wat in de groote beschavingscentra om zoo te zeg gen op straat reeds te leeren en te genieten valt. De kleine stad biedt niet die afleiding, die veelheid van indrukken en emoties, welke noodzakelijk is voor een niet-eenzijdige ont wikkeling, voor de verruiming van den blik, voor de verrijking van de levenswijsheid. Het leven is hier eentonig, het geestelijk leven verdoft, men beweegt zich steeds in dezelfde kringetjes, waar vaak 'n echte esprit de clo- cher heerscht en men aldoor dezelfde bene pen opvattingen ontmoet, totdat men zelf ge heel en al verkleinsteedscht en eindigt met 'n botte provinciaal te worden; wie zich hier voor te vrijwaren poogt door zich op te slui ten in z'n studeercel, kan misschien wel veel boeken-wijsheid en kamergeleerdheid verga ren, maar verstart ten slotte en sterft af *an de wereld, van het rijke leven. Nu willen wij onmiddellijk toegeven, dat deze schildering voor Amersfoort te zwart is; in menig opzicht leven wij hier onder veel gunstiger ornstandigheden dan in andere ste den van gelijke grootte. Of het komt door on/.e ligging schier onder de rook van de groote steden, of door de vlottende bevolking of om welke redenen dan ook, wij moeten dankbaar constaleeren dat de typisah-provin- ciale geest hier in breede kringen terugge drongen wordt- Lezingen op velerlei gebied, - wetenschappelijke cursussen, concerten van eerste rangs-artisten, goede tooneelvoorstel- lingen, exposities van kunstwerken en de bi oscopen willen wij ook niet vergeten, het zijn allemaal belangrijke factoren in den strijd te gen het duffe provincialisme en uitingen van de belangstelling in kunsten en wetenschap pen. Maar In breedere kringen nog dient de kunst haar beschavingswerk te verrichten. Juist in 'n provinciestad kunnen hare zege ningen machtiger naar voren komen en die per doordringen in de bevolking; de kunst en! aarding, welke woekert in de groote ste den, vindt hier geen voedsel; hier kan de kunst in hare zuiverste uitingen iedereen bereiken. Maar opdat de kunst iedereen kunne be reiken, zijn twee dingen noodig. In de eerste plaats, kunst eisaht om geno ten te worden 'n zekere praedispositie voor schoonheids genieten. Slechts enkele uitver korenen weten schoonheid te genieten, des noods in 'n kegelbaan of op 'n droogzolder. De doorsnee-mensch moet eerst gestemd, in eoncipiabelen toestand gebracht worden. Dit geluld niet In 'n koude, holle zaal als de con certzaal van Amicitia. welke in vroegere tij- A**» pon -kleiner Amersfoort moge voldaan hebben maar nu bij de rassche en naar wij hopen in de toekomst nog rasschere uitbrei ding der gemeente stellig niet meer aan de eischen des tijds voldoet Welk 'n unheimi- schen indruk maakt de zaal, wanneer zoo- als onlangs bij het concert van Percy Grain ger de plantenversiering ontbreekt, welke anders tenminste nog *n ietwat fleurig aan zien geeft. En we zullen er nu maar -over zwijgen, hoeveel kunstgenot verloren gaat door de vrij primitieve inrichting en beschei den hulpmiddelen voor tooneelvoorstellingen. Menig goed stuk kan hier zelfs niet opge voerd worden of zou door transportkosten van de decors te hooge uitgaven meebrengen, welke niet door de recette gedekt worden, omdat velen liever 'n paar dubbeltjes meer betalen om hetzelfde stuk in den Utreoht- schen schouwburg te gaan zien. Hadden wij hier 'n gerieflijken schouwburg, hoe eenvou dig dan ook, de ULrechtscke zou stellig niet meer in de Ainersfoortsdhe bladen behoeven te adverteeren. Maar al staat het nieuwe gebouw er, dan is nog niet bereikt, dat werkelijk allen den kunsttempel kunnen binnentreden. Kunst is niet het monopolie der rijken en der intellec- tueelen, meer dan dezen hebben de minder- ontwikkelden de kunst van noode. Dit laatste zou niet bereikt worden, indien eenige gegoede personen *n consortium vormden en het benoodigde kapitaal four neerden om 'n nieuwen schouwburg te bou wen en te exploiteeren. Te zeer zou het dan worden 'n finantieele onderneming, waarbij de kunst voor het Volk" op den achtergrond zou geraken. iHier is het, dat de tusschenkoanst der ge meentelijke overheid gewensdht wordt. Bij samenwerking tusschen particulieren en gemeente, wordt de zekerheid verkregen dat het gebouw, de schouwburg of noem het Gebouw voor Kunsten en "Wetenschappen, in dien Schouwburg te mondain klinkt tot stand komt en dienstbaar gemaakt zal kun nen worden aan de volksontwikkeling. Niet uitsluitend ter wille van de beschaving en verzachting der zeden diene de overheid de kunst; 'n opgewekt kunstleven is niet slechts 'n geestelijk belang voor de bevolking, het maakt ook 'n stad aantrekkelijk als woon plaats, lokt aan tot vestiging. Heel Amers foort zoekt naar lokmiddelen, op de gemeen- tebegrooting is 'n som uitgetrokken om re clame te maken voor de stad. Als de gemeen te dus toont zelve ijverig mee te doen aan dat lokken van nieuwe Inwoners, is zij ook ver plicht het dien nieuwen inwoners hier aan genaam te maken. De schoone omgeving, de gunstige ligging alleen, doen 't 'm niet; men gaat zich toch niet ergens vestigen, omdat men er zrao gemakkelijk in alle richtingen weg kan. 'n Kunstcentrum, *n kunsttempel is 'n mid del èn om menschen te lokken èn om het le ven hun hier aangenaam te maken. Welnu, ligt het dan ook niet op den weg van het gemeentebestuur om de tot standkoming van zulk 'n gebouw te bevorde- renl Te weinig nog wordt hier van gemeente wege voor de kunst gedaan; eenige subsidies aan muziekvereenigingen, aan Flehite en daarmee is het uit Vooral van 'n vooruitstre vend gemeentebestuur mag verwacht worden, dat het de groote beteekenis van de kunst voor volksontwikkeling en -opvoeding besef fen zal. En indien de gemeente door finan- tieelen steun den bouw van een schouwburg of Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen mogelijk maakt, kan zij de noodige bedingen maken of zich zooveel medezeggenschap voorbehouden, dat volksuitvoeringen gewaar borgd zijn en in 't algemeen de toegangsprij zen zoo gesteld worden, dat het kunstgenot niet enkel door de meergegoeden gemonopo liseerd werd. wachting, en de eerste dagen van de nieuwe zuim, dat kan worden vermeden. Natuur- ïillinir hahkon A i a vprwa i'h f i n rr Kpvpctinri Do km. ia a. aaa(^ ^nAnninAl j.t «ni De strijd om Homerule voor Ierland. De zitting van het Britsche parlement, die den lOen dezer is geopend, zal worden be- heerscht door den strijd over homerule voor Ieriand. Dat was reeds de algemeens ver zitting hebben die verwachting bevestigd. De eerste ontmoeting tusschen de regeering en de oppositie had lot onderwerp den strijd over homerule. In de beide huizen van het parle ment werd, zoodra het antwoord-adres op de troonrede aan de orde kwam, het vuur ge opend door een amendement van de opposi tie, dat ten doel had eene uitspraak te verkrij- gen, dat het noodlottig zou zijn verder voort te gaan met de „Government of Ireland Bill' zoolang zij niet aan het oordeel van het volk is onderworpen. De oppositie heeft daarmee aangeduid, dat zij wil aansturen op ontbinding van het lagerhuis, voordat de homerule bill wet geworden is. Het amendement ls met groote meerder heid door het hoogerhuis aangenomen. Dat was natuurlijk te verwachten. Maar even na tuurlijk is het, dat het lagerhuis het amen dement heeft vérworpen na een tweedaagsch debat. Men vindt daarin eene aanwijzing hoe de zaak nu verder loopen zaL Wanneer men nagaat hoe de parlementaire procedure, die de homerule bill nog heeft te doorloopen, is geregeld, dan is de zaak zoo eenvoudig mogelijk. Twee malen in achter eenvolgende zittingen is het wetsontwerp door het lagerhuis aangenomen en door het hoo gerhuis verworpen. Wanneer nu in de nieuwe zitting het wetsontwerp, hetgeen niet aan twij fel onderhevig is, voor de derde maal door het lagerhuis wordt aangenomen, dan zal het de koninklijke sanctie krijgen en krachtens de Parliament Act als rijkswet worden inge schreven in het Statute Book, zonder dat het hoogerhuis daarin verder iets heeft te zeggen. Maar wanneer de wet op die manier tot stand komt, dan is het nagenoeg zeker, dat de Ulstermannen zich met kracht en geweld tegen de ten uitvoerlegging van de wet zullen verzetten. Aan den anderen kant is het even zeker, dat als de homerule bill schipbreuk lijdt zóó dicht voor hare afdoening, in het nationa listische deel van Ierland een opstand zal uit breken, waarvan niet minder gevaar is te duchten. Het ligt voer hand, dat men tot het laatste oogenblik zal streven naar eene oplos sing, waardoor die beide uitersten kunnen wor den vermeden. De troonrede zelf wijst daarop in dringende termen; de koning zegt: „Ik betreur, dat de pogingen, die zijn aangewend om te komen tot eene oplossing door overleg Yan de vraagstukken, verbonden met de re geering van Ierland, tot dusver niet geslaagd zijn. In eene zaak, waarin de verwachtingen en de zorgen van zoovelen van mijne onder danen ten zeerste betrokken zijn en die, tenzij zij thans behandeld wordt met omzichtigheid en oordeel en in den geest van wederzijdsche toegevendheid, dreigt met groote moeielijkhe- den in de toekomst, is het mijn ernstigste wensch, dat de goede wil en samenwerking Yan mannen van alle partijen en Gelooven de oneenigheid zal genezen en de grondslagen zal leggen van eene duurzame regeling." Hier wordt een dringend en rechtstreeksch. beroep gedaan op de gezindheid tot samen werking van alle partijen om een dreigend en ernstig gevaar af te wenden. En op zijne beurt heeft in het debat over het adres van antwoord op de troonrede de eerste minister, namens de regeering, zich bereid verklaard aan deze roepstem van den souverein gehoor te geven. Wij geven de woorden, waarin hij dit deed, hier weer. De heer Asquith heeft gezegd: „Wal versta ik onder vrede in dit verband? Ik bedoel niet alleen, hoe belangrijk dit moge zijn, het vermijden van burgerstrijd, maar ik bedoel of het mogelijk is, dat het nieuwe stel sel van Iersche regeering, dat wordt uitge dacht, in werking zal treden onder zoodanige voorwaarden en in zulk eene atmosfeer, om het van den beginne af eene billijke kans te geven, dat het met succes zal werken. Het ver meden van burgeroorlog en het vermijden van bloedvergieten moet ieder van ons wen schen en er is niets wat wij niet willen doen, bestaanbaar met de handhaving van de rrond- beginselen, met betrekking tot de oplossing van deze kwestie om die verschrikkelijke ramp le vermijden. Maar ik lees den term vrede en de uitdruk king vreedzame schikking in een ruimeren en breederen zin, en ik kan niet anders dan raeenen, dat zij moeten liggen binnen het be reik van Britsch staatsmansbeleid, dat zoo vele vraagstukken heeft opgelost even onhan delbaar in schijn en even geducht ir afmetingen als dit, in alle deelen van de we reld en onder de meest verschillende om standigheden. Ik kan niet gelooven in zulk eene insolventie van staatsmansbeleid, dat wij niet met een eerlijk gemoed, met goeden wil en vastberadenheid, de gevaren kunnen ver mijden, als dat mogelijk is, die voor ons lig gen, ik kan niet gelooven, dat ook dit vraag stuk niet voor dezelfde behandeling zal wij ken. Ik wil slechts tot besluit nog hieraan toevoe gen, dat in deze zaak eene verantwoordelijk heid, en eene ernstige verantwoordelijkheid, eene verantwoordelijkheid van initiatief rust op de schouders van de regee ring. Ik erken dat ten volle, ofschoon ik meen, dat dit ls eene verantwoordelijkheid, die gedeeld wordt, misschien niet in dezelfde mate, maar toch gedeeld door de mannen van alle partijen. Wij gelooven, dat het onze plicht it daarmee by het hult te komen, tonder Ter- lijk ls er eenig financieel werk, dat wij ver plicht tijn ai te doen om de wet in acht te nemen, voordat wij verder kunnen gaan. Ik geloof, dat dit onze plicht ls, en lk deel aan het huls namens de regeering mede, dat wij voornemens zijn dien plicht te volbren gen zonder vermijdbaar uitstel, en dat wij in dien geest en met de beide reserves die ik heb gemaakt, voorstellen zullen indienen, die wij gelooven dat door alle mannen van billijk gemoed zullen worden beschouwd als eene ernstige poging om in. deze zaak te komen tot eene regeling, die rekening zal houden niet alleen met de belangen, maar ook met de gevoeligheden van allen, die in de zaak be trokken zijn. Ik heb nooit iets met ernstiger of opreahter overtuiging gezegd in dit huis, dan dat, voor zoover ik en mijne ambtgenoo- ten er in betrokken zijn, wij geen enkelen weg zullen sluiten, hoe weinig uitzicht het voor 't oogenblik moge bieden hem in te slaan, die direct of indirect de hoop opwekt, dat hij zal leiden tot eensgezindheid en vol ledige regeling." De korte zin van deze lange rede ls, dat na mens de regeering is aangekondigd een voor stel om den strijd over homerule in Ierland door een compromis tot oplossing te bren gen. Dat voorstel zal worden ingediend, zoo- dra de dringendste financieele zaken zijn af gedaan, men neemt aan omstreeks half Maart. Hoe dat voorstel zal luiden en of het zal voldoen aan de verwachtingen, die de aan kondiging er van heeft opgewekt, dat zijn vra gen van de toekomst. Duitsch4and* De provinciale landdag van de Rijnprovin cie heeft besloten tot oprichting eener provin oiale instelling van levensverzekering met een kapitaal van I millioen mark, dat zal worden verschaft door het reservefonds van de Lan- desbank. Verder is aan den Provinzialays- schuss (het college yan dagelijksch bestuur) opgedragen eene regeling te ontwerpen voor eene samenwerking van de provinciale levens verzekeringsinrichting met de openbare spaarbanken, ter behandeling ln de volgende zitting van den landdag. BelgiS. De Kamer heeft de Behandeling der artike len van de nieuwe onderwijswet in eerste le zing ten einde gebracht De tweede lezing zal in de volgende week plaats hebben. Het wordt als waarschijnlijk beschouwd, dat bij de eind stemming de linkerzijde zich van medestem men zal onthouden en enkel in verklaringen haar standpunt zal doen kennen. Brussel, 13 Febr. De Gazette bericht, dat de regeering twee commissiën heeft be noemd, die in overeenstemming met de Fran- sche en Nederlandsche regeeringen de grens van de territoriale wateren nauwkeurig zul len bepalen. Frankrijk. Parijs, 13 Febr. Benillon, de directeur van den dienst van gerechtelijk herkenning, ia overleden. Engeland* Londen, 3 Febr. Montagu, de onder staatssecretaris voor Indaë, is Maslerman op gevolgd ails secretaris van de schatkamer, Zweden* Stockholm, 13 Febr. Het Zweedsche telegraafbureau bericht: -Baron de Geer heeft aan den koning verklaard, dat hij de gege vens voor de samenstelling van een nieuw liberaal ministerie niet aanwezig vond. De koning bood de gouverneur Hammerskjöld de opdracht tot samenstelling van een ministerie aan. Hammerskjöld heeft den koning aange raden, zich tot de rechterzijde te wenden voor de vorming van een nieuw kabinert. De koning verzocht hem echter de zaak nog eens te overwegen. Oostenrijk. Weenen, 13 Febr. De prins zu Wied Is om 8 uur voormiddags hier aangekomen. Rome, 13 Febr. Essad Pacha is hier aangekomen om 9.50 met de vertegenwoordi gers van de Albaneesche regeering. Weenen, 13 Febr. De keizer heeft aan den prins zu Wied het grootkruis van de Leopoldsorde toegekend. Tweede tele gram. De prins zu Wied werd heden door den keizer van Oostenrijk ontvangen. Het onderhoud duurde een half uur. Daarna werd den prins een diner aan geboden, dat ook werd bijgewoond door de ministers Berchtold en Sturgkh en door den Duitschen ambassadeur. Weenen, 13 Febr. De Milit&rische Rundschau bericht, dat de oproeping van de nieuwe lichting recruten in Maart is uitgesteld lot een later te bepalen datum, omdat de nieuwe legerwet nog niet is aangenomen door het Oostenrijksche parlement. Rusland* Het heengaan van Wladimir NIkolaJewitsch Kokowzow als minister-president wordt in de Petersburgsche Den gekenschetst als „eene overwinning voor de reactie, een triomf voor eens weer dat, evenals Ln het verleden, het d^ elementen zijn, die aan het openbaar toezicht ontsnappen, welke eene overwegende rol spe-, len in onze binnenlandsche politiek." In de Vossische Ztg. wordt van den afgetrei den bewindsman gezegd, dat hij geen mat was naar het hart van de nationalisten, <1* verlangden naar een dictator. Zijn opvolgei Goremykin, die nu in het 74e levensjaar staal zal veel dichter staan bij het hart van de na tionalisten. In het kabinel-Doernowo was in 1895 minister van binnenlandsche zakei van 1906 af was 2i jaar lang, van de openi; tot de ontbinding van de eerste rij-ksdoc minister-president. Zijne politieke mecningé zijn die van de reactionairste groot grondto zitters. De nieuwe minister van financiën Bark w tot dusver onderstaatssecretaris in liet niiiv terie van handel; voordat hij in den staa dienst trad, heeft hij aan het hoofd gestat van eene groote bank Het wordt als mogelijk beschouwd, dat d minister van buitenlandsche zaken Sazonow,< die in nauwo persoonlijke, betrekkingen stond j tol den afgetreden minister-president, dezenj in het amhtelooze leven zal volgen. Ook vair den minister van oorlog Soechomlinow wordt! gezegd, dat hij zijn post zal verlaten. Als zijn* opvolger wordt generaal Sjilinski genonnd, - Rumenië. Uit Parijs wordt aan de Vossische Ztg. be richt, dat volgens overeenstemmende bcrich-1 ten uit Konstantinopel en uit Bukarcsl de Hu meenscho regeering aan de Porie in viienq schappelijke termen, maar met groote h.-.siis| heid heeft medegedeeld, dal zij niel onvei schillig zou blijven, wanneer tusschen Tur kije en Griekenland wegens do Egeïsche eilar den eene botsing zou plaats hebben. Bij deze gelegenheid wordt uil Bukurcstoo. medegedeeld, dat een eigenlijk traktaat van i bondgenootschap tusschen Servië, Rumenic en i Griekenland niet beslaat, maar dat de vriend-f schapsbanden, die deze drie staten mot elk a a verbinden, in de laatste drie maanden steed nauwer werden toegehaald. Uit Weenen wordt aan de Frankf. Ztg. ba rioht, dat men daar in diplomatieke kringen? zich geheel voldaan verklaart over de mede*', deelingen, die zijn ontvangen over de bespre-; kingen van de Balkan-staatslieden in Buka-j rest. Rumenië heeft zijne stelling tegenover j de overige Balkanslaten niet gewijzigd, met] hen geene allianties gesloten; het beschouv zich alleen als bewaker van den vrede vanj Rukarest, die elke poging van Bulgarije onjl den daarin bepaalden toestand te veranda ren, moet verijdelen Bulgarije. De toezegging, die koning Ferdinand heefl? gedaan om een bezoek te brengen aan do Vereenigde Staten van Noord-Amerika, is go»] schied aan eene Amerikaansche commissie^] die naar Sofia was gekomen om 'Bulgarije uitj te noodigen tot deelneming aan de wereld*/ tentoonstelling te San Francisco. Servië, dal1 vooraf reeds bezocht was, heeft zijne deeln©4 ming reeds toegezegd. De koning is voor. mens nog in den loop van dit voorjaar Amer! ka te bezoeken; hij wil verscheidene weke: verblijf nemen in Amerika en zal vergezel worden door mannen van gezag op het gei van handel, nijverheid en politiek. Men kan dit bericht ais een vreedzaam tee« ken opvatten, want als de koning in den krW tieken voorjaarstijd een© reis onderneemt van' eenige maanden, dan is dat een bewijs, dat d{ Bulgaarsche politiek geen© aanvalsplannen ia, den zin heeft Weenen,13 Febr. De Wiener Allg. Zefi(. tung bericht: Turkije heeft in Sofia eene not* laten overhandigen, waarin wordt medege deeld, dat d© onderhandelingen betreffende* het Turksch-Bulgaarsche handelsverdrag zijn afgebroken. Als reden wordt opgegeven, daf Bulgarije zijn belofte niet gehouden heeft, dafc de daden van vijandigheid tegen de Pomaken zouden worden gestaakt- De nota bevat ook de aankondiging, dat als de Pomaken-kwestie niet geregeld is binnen twintig dagen na de opening van het Bulgaarsche parlement, de Bulgaarsche goederen met 50 pet hoogere rechten zullen worden bezwaard. DU bericht is intusschen niet bevestigd. Sofia, 13 Febr. De plaatselijke banken hebben de rente voor particuliere dépöls ver laagd. Het bestuur van de openbare schuld heeft besloten schatkistbons uit te geven, waarvan de plaatsing voor ongeveer een mil lioen zal worden uitgevoerd door de nationale bank. Deze operatie zal het terrein effenen voor de betaling van gerekwiseerde voorwer pen door middel van obligatiën op langen ter mijn. Het archief van het Bulgaarsche gezant schap te Belgrado, dat sedert bet afbreken van de diplomatieke betrekkingen zich bij het Rus sische gezantschap bevond, is weder aan den nieuwen Bulgaarschen gezant overgegeven. de geheime krachten, die in werkelijkheid dc Naar verluidt, zal de diplomatieke co"'esP°°' reactie bezielen. Dit ontslag onderstreept nog I dentie tusschen Servië en Bulgartfe. dlvoor

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1914 | | pagina 1