„DE E EM LAN DER". Dinsdag 17 Februari 1914 BUITENLAND. FEUILLETON. Op den ïerpenberg. H\ 59* I2d' Jaargang. Hoofdredacteur! Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. Uitgevers! VALKHOFF ft Cc, ABONNEMENTSPRIJS! Per S maanden voor Amersfoort f l.OO* Idem franco per post1.I50. Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) O.IO. Afzonderlijke nummers 0.05» f)ezG Courant verschat dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertentiën gelieve men liefst vóór 11 uur, familie- advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureaus UTRECHTSCHESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËNi Vnn 15 regels f o.IJO. Elke regel meer0*10» Dienstaanbiedingen 25 cents bij vooruitbetaling. Grooto letters naar plaatsruimte. Voor handel en bedrijf bestaan zeer voordeeligo bepalingen tot het herhaald advorteeron in dit Blad, bg abonnoinoni. Eone circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Kennisgeving. Burgemeester en Wethouders van Amers foort, Gelet op de artikelen 15 en 18 van het Kies reglement voor de Kamers van Arbeid, Brengen ter olgemeene kennis, dat op heden rijn vastgesteld de lijsten, aanwijzende de pa troons en werklieden, die tot het kiezen van leden van Kamers van Arbeid bevoegd zijn dat de vastgestelde lijsten voor een ieder tei inzage liggen ter Gemeente-Secretarie, Kamer no. 4, op werkdagen van des voormiddags negen tot des namiddags drie uur en dat afschriften der vastgestelde lijsten tegen betaling der kosten verkrijgbaar zijn dat binnen 14 dagen na heden bij Gedepu- teerde Staten dezer provincie bezwaren tegen dr lijsten kunnen worden ingebracht; dat die bezwaren moeten zijn ontleend aan het feit, dal de namen van den verzoeker of van een ander in strijd met de bepalingen der Wet op de Kamers van Arbeid of van het Kiesre glement voor die Kamers daarop voorkomen, niet voorkomen of juet behoorlijk voorkomen. Amersfoort, 16 Februari 1914. Burgemeester en Wethouders voornoemd. De Secretaris, De Burgemeester, A. R. VEENSTRA. v. RANDWIJCK. Politiek Overzicht De mimsterverwisseeing in Musiand. Welken invloed de verwisseling, die in een paar der hoogste Russische regeerings- ambtcn heeft plaats gehad, zal hebben op het politieke beleid in Rusland, wordit op één punt duidelijk aangegeven in <de brieven, die daarb j van den Czaar zijn uitgegaan. De af getreden bewindsman Kodtowzow was minis terpresident en tevens minister van finan ciën. Als minister-president is opgetreden de 74-jarige staatsman Goremykin, die daaraan niet het beheer van een der ministerieele departementen verbindt. De nieuwe minister \an financiën Bark is een homo novus op politiek gebied, maar te oordeelen naar den brief, waarin de keizer hem van zijne benoe ming kennis heeft gegeven, wordt van hem verwacht, dat hij in de Russische financieele politiek eene radicale verandering zal bren gen. Als inleiding daarvan zijn gewichtige wijzigingen gebracht in de samenstelling van Int departement van financiën; het geheel e besturende personeel van dat departement treedt af. Alle drie adjunct-ministers en met hen het hoofd van de crediet-kanselarij en de directeur van de rijksbank hebben ver zocht om hun ontslag. De nieuwe minister heeft dius de gelegenheid de mannen te kie zen, die hem moeten steunen bij de vervul ling van zijne taaik, die in het keizerlijke schrijven wordt aangeduid als een radicale h e rvormi n gsarbei d Er is eene eigenaardige tegenstelling in de beide brieven, die door den Czaar zijn ge richt aan den scheidenden minister en aan zijn opvolger. In den brief aan den aftreden den minister worden zijne verdiensten ge roemd als bestuurder van de financiën, die steeds de schatkist gevulld wist te houden en de budgetten met batige saldo's wist te doen sluiten. De brief aan Kokowzow's opvolger geeft edit er de keerzijde ran dit beeld te zien. Daarin wordt de methode van Kokow- zow om reusachtige bedragen te putten uit het brandewijnmonopolie, met harde woor den veroordeeld. Er wordit gezegd, dat niet kan worden toegelaten, den gfunstigen toe stand yan de rij'ksschankist te baseeren op de verwoesting van de zedelijke en economische krachten van de groote meerderheid der bur gers van den staat, en dat er daarom naar gestreeld moot worden financieele politiek te voeren in dezen zin. dat inkomsten worden opgespoord, die „uit de onuitputtelijke rijk dommen van het land en den productieven arbeid der bevolking afkomstig zijn.'' Daaruit spreekt duidelijk de wil van den Czaar, dat het brandewijnmonopolie moet ophouden de hoofdbron van de rijksinkomsten te zijn, de kurk waarop de financiën van Rusland drij ven. Daarmee wordt den beheerder van de Russische financiën een programma aan de hand gedaan, welks verwezenlijking van Ueilzaimen invloed zal zijn op de gezondma king van de moreele en economische krach ten der bevolking van het Russische rijk, en waarvan men moet hopen, dat men er niet halverwege in zal blijven sieken. liet is dots duidelijk aangegeven, wat op financieel gebied wordt beoogd. Daarentegen verkeert men in groote onzekerheid welken invloed de verwisseling, die heeft plaats ge- bad, zal uitoefenen op het algeincene poli tieke beleid. Aan de Vossisohe Ztg. wordt daarover uit Petersburg geschreven: „Niemand weot of de regeeringskoers zich nu zal wijzigen of niet Wel is waar is Gore mykin, de opvolger van Kokowzow, geen on bekende. Hij is vóór de revolutie vier jaren (1895—1899) minister van binnenlandsche za ken geweest en heeft daarbij""geheel naar den geest van de voor-revolutionaire bureaucratie geregeerd. Hij gaat door voor een, van de beste kenners van de Russische boerenwetgeving, maar heeft zich tegelijk door eene harde be handeling van de pers den naam verworven van een krassen reactionair. Minder bepaald was de houding van Goremykin als minister president in 1906 ten tijde van de eerste doema. De regeering schitterde toen meest door hare afwezigheid. Toen moest Goremy kin zijne plaats afstaan aan den jongeren, meer energieken Stolypin. Thans is hij 75 ja ren oud. Het is niet gemakkelijk zich voor te stellen, dat een man van zoo hooge jaren in staat zal zijn de teugels in zijne hand te houden. Er wordt verteld, dat hij den post niet heeft willen aannemen, maar daartoe is bewogen door de uitdrukkelijke verzekering, dat zijne benoeming tot het ambt van minister-president slechts den overgang zal vormen tot eene andere candi- datuur en dat hij weldra zal worden afgelost. Men spreekt ook van zijne vriendschap met den veel jongeren, eerzuchligen en„bek\va- men chef van het landbouw-deparlement Kriwoschein. En het zou zeer geloofwaardig klinken, dat Kriwoschein feitelijk de bestuur der van het kabinet zou worden. Aan den anderen kant echter is Kriwo schein nu ernstig ziek; hij moet voor eene kuur van tamelijk langen duur naar het bui tenland vertrekken. Onder deze omstandig heden woidl ook de candddatuur van Kri woschein, een lieveling van de Russische na tionalisten en tegenstander van Kokowzow. zeer problematiek. De toekomst eerst zal de opheldering yan al deze vragen brengen." Duitschland. Berlijn, 16 Febr. Heden nacht is de koorts bij den kroonprins weggebleven en is eene algemeene verbetering van den toestand ingetreden. De kroonprinses heeft daarom haar plan om naar Berlijn terug te keeren, uit gesteld. N e u w 1 e d, 16 Febr. De Neuwieder Zcitung verneemt, dat de ontvangst van de deputatie uit Albanië door den prins zu Wied op het slot Neuwied, definitief op den 19cn is bepaald. De Slrussburgcr Post bericht, dal het 99e regiment infanterie spoedig uit de militaire oefenterreinen, waar het de wintermaanden heeft moeten doorbrengen ten gevolge van de bekende gebeurtenissen, naar Zabern zal te- rugkeeren. Van eene overplaatsing van het re giment naar een ander garnizoen zou geen sprake meer zijn. Het militaire gedeelte van het geval van Zabern zou dus voor goed ge regeld zijn door de overplaatsing van kolonel von Reuter en van luitenant von Fo-rstner. Van de overplaatsing van generaal von Deimling, den bevelhebber van het I5e leger korps te Straatsburg, is geen sprake, omdal hij, volgens de Post, niet direct en met de daad heeft ingegrepen in de zaak van Zabern. De militaire overheid is lot het besluit ge komen, dat, te rekenen van 1 October a s. do rekruten uit Elzas weder zullen worden inge lijfd bij regimenten, die buiten Elzas-Lotha- ringen in garnizoen zijn. Ook de eenjarige vrijwilligers zullen niet meer hun tijd mogen uitdienen in hun geboorteland. Een troost kan het daarbij voor hen zjjn, dat zij overal in het Duitsche rijk bescherming vinden tegen de beleediging, die ligt opgesloten in het vermaar de woord „"Wackes". De rechtbank van sche penen te Berlijn heeft een loopknecht, die in den Oudejaarsnacht een luitenant dit woord heeft toegeroepen, daarvoor tot 50 mark boete veroordeeld, zoodat nu bij rechterlijk vonnis is uitgemaakt, dat het woord „Wackes" eene beleediging is, zelfs iu Berlijn. Ber 1 ij n, 16 Febr. In tegenstelling tot de door den Berlijnschen corrcsdondcnt van een Parijsch blad berichte bijzonderheden over den boweerden gebrekkigen gezondheidstoe stand van het Duitsche leger (er werd gespro ken van 12,000 hospitaalzieken) verneemt Wolff's bureau van bevoegde zijde het volgen de: De opneming van manschappen van het Pruisische leger (met inbegrip van Saksen en Wurtemberg) iu dc hospitalen bedroeg in Ja nuari 1914 55.7 per duizend tegen 55.9 in Januari 1915. De opgaven van den Franschen correspondent over het optreden van besmet telijke ziekten in het Duitsche leger zijn ge heel bezijden de waarheid. De gezondheids toestand was in de afgeloopen weken en is thans beter dan ooit te voren. België. Brussel, 16 F e bi Het Journal de Bruxéiles verneemt, dat de Deensche souve- reinen den 19un Mei een officieel bezoek zul len brengen aan het Belgische hof en er drie dagen zullen blijven 17 Febr. De Etoile beige zegt, dat de Deensche souvereinen sleohts twee dagen in Brussel zullen blijven. Zij zullen den 21 en Mei een officieel bezoek brengen aan de Koningin van Nederland, Engeland. Londen, 16 Febr. Reuter verneemt, dat prins Wilhelm zu Wied een bezoek zal bren gen aan Londen, om zijne hulde te betuigen aan koning George en te confereeren met Sir Edward Grey. De prins zal tot een lunch ge- noodigd worden in het Buckingham-paleis. Londen, 16 Febr. De minister Me Kenna heeft, in antwoord op eene vraag van een lid, die in overweging gaf de uit Zuid- Afrika gedeporteerde arbeiuersleiders in het moederland te behandelen als ongewenschte vreemdelingen, verklaarde, dat hij hiertoe gcene bevoegdheid bezat, omdat alle gede porteerde mannen Britsche onderdanen zijn of in Engeland genaturaliseerd zijn. Londen, 16 Febr. lieden is vonnis ge wezen in eene particuliere vordering tegen Sir Stuart Samuel, wegens liet uitbrengen van zijne siern in hel lagerhuis, terwijl de liima Samuel, Montagu Co., waai in hij deelgenoot was, een contract had loopen om zilver te koopen voor hel departement van Indië, hetgeen een overtreding uitmaakt van de constilulioncele .voorschriften. liet vonnis kent aan den klager 13.000 p. sl. toe als bedrag van de beloopen boeten en veroordeelt Samuel in de kosten van het geding. liet verzoek tot opschortin; van het vonnis, terwijl de zaak in hooger be roep is, is toegestaan. Zweden. Gouverneur Hammarskjöld, die na lang dralen de taak der kabinetsvorming op zich heeft genomen, zal een extra-parlementair kabinet samenstellen, omdat de koning bet optreden wil vermijden van een parlemen tair kabinet, dat uit de rechterzijde zou moe ten worden gevormd. Hammerskjöld is een jurist van internationalen naam; hij is presi dent geweest van het scheidsgerecht in de Casablanca-zaak. Het wordt als zeker beschouwd, dat het nieuwe ministerie dadelijk den rijksdag zal ontbinden. De beide partijen hebben bunne verkiczings-manifesten reeds bekend gemaakt. Het liberale manifest, legt nadruk op het con- slulioneele conflict als middelpunt van den strijd en roept op tot den strijd tegen het persoonlijk regeeringstelsel. Het manifest van de rechterzijde laat de netelige constilutio- neele kwestie ter zijde en maakt het vraag stuk van de landsverdediging tot hoofdzaak, zonder zich tc binden wat den diensttijd be treft. Italië. Rome, 16 Febr. Een officieuse nota zegt, dat er volstrekt geen grond bestaat voor dc geruchten, dat Duitschland in 1911 het plan had eene politieke actie in Lyhiè uit te oefe nen. De houding van Duitschland voor, tij dens en na den oorlog was tegenover flalië zoo loyaal en vriendschappelijk als zij met mogelijkheid kon zijn. Spanje. Barcelona, 1/ Keur. Aanhangers van Don Jaime drongen in de lokalen van het dag blad El Nereu; zij losten vier schoten op den directeur en een redacteur en wondden hen licht. De aanval werd gemotiveerd door een caricatuurprent, die den zoon van het hoof/ der Jaimisten in de provincie voorstelde get armd met Lerroux, het hoofd Yan de radicale partij. Oostenrijk-Hongarlje. Het departement van ooubg neefl eene nieuwe aanschrijving laten uitgaan over da militaire raden van eer tot verduidelijking van dc voorschriften van eene van 1908 dal'er en; üe aanschrijving. Volgens de nieuwe bcpalin* gen moet de raad van eer bij geschillen lus- schen oificieren of reserve-officieren ondernnjf in de eerste plaats uilmaken, of de zaak nie( van zoodanigen aard is, dat de betrokken pejv sonen moe ten worden betrokken in een on derzoek voor den strafrechter of voor den raai/ van eer. Wanneer dit niet het geval is, moei do raad van eer aan de betrokken personen raad geven om eene minnelijke regehng van de zaak, nooit echter dc raad om haar niet d( wapenen te beslechten. Een dwang u\vi- da aanneming van den gegeven raad oei ent do raad van eer niet uil. In verband met deze beschikking heeft het departement van oorlog verboden, militaire gebouwen te gebruiken voor duels tusschen officieren en reserve-of ficieren of tusschen officieren en burgers. Door deze maatregelen werkt liet h :be- stuur het streven van de bestrijders der duel* gewoonte in de hand. Rusland. Petersburg, 16 Febr. Aan de adv juncten van den minister van financiën Okrowski, Weber en Nowilski is hel door lien gevraagde ontslag toegestaan, liet aftreden van den directeur der credietkanselarij Da- yydow en van den directeur der staatsbank- aldceling van de algenieene kanselarij in het ministerie van financiën Lwow is spoedig lo verwachten. Ruinenië. Bukarest, lo Febr. Gisteren zijn d^ verkiezingen voor dc Kamer van liet eerste kiescollege gehouden. Gekozen zijn 56 IiScia< ien, 5 cöhservalieveu en 5 demucratun. Er moeten 13 herstemmingen plaats hebben. Bulgarije. De Agence Bulg*ic ueiicnt, dat tol de reit van den koning, de koningin en dc prinsen naar Amerika sedert lang hel voornemen be stond, omdat de koning reeds sedert jaren tol het inzicht was gekomen van hoe grool nut het voor Bulgarije zou zijn persoonlijk voeling te nemen met de groote natie van de Vereenigdc Staten van Noord-Amerika. Op do reis zal de koning vergezeld worden door Bul- gaarsche mannen van aanzien uit de kringen van wetenschap, handel en landbouw. Servië. Belgrado, 10 i- e b i-. De minister van financiën heeft bij dc bcgrooling de ontwerp- begrooting van 1911 ingediend. De gewone uit gaven zijn geraamd op 2U2.882.096 dinars, de gewone inkomsten op 201.483.538, de buiten gewone uitgaven op 10.978.771 dinars, de bui tengewone ontvangsten op 6.452.440. De leger* begrooting bedraagt 54.335.159 dinars. Turkije. K o n s t a n t i n o p c 116 Febr. Hel ant woord van de Porie op de nota van de mo gendheden is gisteren aan de Oosten rijk sche ambassade bezorgd op een laai avonduur. De ambassadeurs hebben eerst heden cr kennis van genomen. Taclioos noemt men nem, me zegt wal een ander denkt. oorspronkciijKc roman 40 door H. W 1T T E. Waarheen Dubbcimaji zijn blik ook wendde, aitij<l verrezen voor zijn verneekung lucnt- kasteelen, hol één ai fraaier dan het anuere, die hij wei wist (lat visioenen waren en niets lïieer, maar in weiKer voiiooung en verfraai ing Jiij loch een Lol ciusverre ongekend genot vond. liet naluuiiijke gevolg hiervan was, dat hij aan de eenzaamheid de voorkeur gaf en dan in een of andere bezigheid aiieiüing zocht; en dit te meer, daar hij, als hij dit goedschiks kon, elke gelegenheid om met haar, die daar in de hoofdrol speelde, alleen te zijn ver meed, uit vrees van door een gedwongen houding zijn veranderde gemoedsstemming te verraden. Hij werd in zijn getob over enkelvoudige en samengestelde bladen gestoord door de huishoudster, die hem, hoewel hij uitdrukke lijk had gezegd voor niemand de dokter uitgezonderd thuis te willen zijn, hein kwam zeggen dat er iemand was, die hem dringend wenschle te spreken, en goed bleek weten dat hij thuis was. Zeg hem dan dat ik dringende bezigheid heb en op dit oogenblik niemand kan ontvan gen; hij kan dan later terugkomen. Lcil iaicx ut.viiii AxjLU.cl lu lubl ue iiouciicuap uat inj van hier moest VeiueK- iwen en oiiiuogenjk non terugwonnen; uat lixj mijnheer iels zeer beiangnjas iiau meue tc uceicu, en, als mijnheer hem nu met kon ont vangen, huilen zou wachten tot nel unjnncu gelegen kwam. is het een schooier, die komt bedelen? Neen, dat geloot ik niel; t is wel geen eigenlijke heer, en hij ziet er een Dce'je vreemd uit, maar toch met als een bedelaar. Dubbelman besloot dus maar naar heneden te gaan; het kón iels van beteekems wezen wat die man hem te zeggen liad, en hij mocht hem dus niet bruskweg afwijzen. De mail die hem bunen waenlle was geen innemende persoonlijkheid, hen rijzige ge stalte, met «ien blijkbaar door weêr en wind en niet het minst aoor de zon gebruind gelaat, zwarte oogen en dito, zware wenkbrauwen, oorspronkelijke zeer donker maar nu met grijs doorsckoten liaar, dat onverschillig over zijn blooten nek hing, gedekt door een breed- randigen flambert, die zeker ook zwart was geweest, maar welks roestkleurige lint yan langdurig gebruik sprak. Even den rand van zijn hoed aanrakende, vroeg hij met een accent, 't wrelk, zoo niet een Duitsche dan toch zeker een- Oostcrsche af komst verried, of hij mijnheer even vertrou welijk kon spreken. Dubbelman, door die stoornis ontstemd en door 's mans uiterlijk niet ingenomen, wilde met hem een pad ingaan, maar de vreemde bezoeker gai te kennen dat hij hem liever binnenshuis sprak, omdat men niet kon weten of men builen wellicht beluisterd werd. Op een alles behalve vriendelijke wijze zich daarvan willende afmaken, liad Dubbelman reeds een bot antwoord op de lippen, toen, met het ooc oi> het voorkomen van den be- zueaor, piotscxix.^ ccxi uci lmj nem om kwam, uat nem ueeü besiuilen hern ter witte te zijn, en hein te zeggen hein oan maar ie volgen. Die opkomenue geaachte aan een zekere mogeiijkneid noopte nem ook aan Jan, die achter net huis aan l niessensiijpen was, toe te roepen, uat hij in de nabijheid moesi blijven, omdat hij hem iets te zeggen had. Op de werkkamer gekomen, nam de vreemde, zonder een uitnoodiging daartoe al te wachten, een stoel. Ik ben wat moê, en zittende kunnen wij beter praten, zei hij m vrij goed lioliandsch Ik moet u spreken over hel meisje Uat u nu ruim zes jaar geleden in huis genomen en sedert bij u gehouden hebt. Het scheen dus juist te zijn, wat Dubbel man had vermoed: het was een der Zigeu ners, denkelijk het hoofd van den troep, wei ken Margo ontvlucht was. Hoe komt ge daaraan? vroeg hij ver wonderd. lioe ik het ben te weten gekomen, doel er niet to«i. Gij zieL dat il; het weet; ook weel ik dat ze nog altijd hier in huis is. Dubbelman achtte het onnoodig en ook on voorzichtig er omheen te draaien. Eigenlijk overviel deze kennismaking, hoezeer ook vroeger gewenscht, hem nu op een niet zeer aangename wijze, maar onwelkom was die hem toch niet- Zeer goed was het toch moge lijk dat hij nu bijzonderheden kon vernemen, die, van welken aard ze ook mochten zijn, hem nu, meer zelfs nog dan vóór korten tijd, belangstelling inboezendeu, daar ze, met het oog op zijn gevoelens voor Margo, naar hij meende hem nu ook persoonlijk betroffen. Het was dus zaak te trachten dezen inan op een vriendelijken wijze uit te hooren. Mag ik u vragen met wien ik te doeu xxeu, exl 111 WCIXX.C UClIC-lctaxig £XJ IUI uui muis je siaaL? ik ben het hoofd eener reizende Hon- gaarscne Ziigcunerxamilie, en dat meisje bo no orl aan ii*y. Dit wil toch niet zeggen als uw dochter of die van een usver faiumeieden. Dit wel niet, maar zij beüoort toch bij ons. Dat begrijp ik niet. Ik zal hel u met weinig woorden zeggen. Het zal nu zoo wat zestien jaar geleden zijn, dat wij op een reis door Hofland een in lom pen geüulde jonge vrouw met een jong kind aan aen weg zaten zitten. Ze was van ver- moeiuheid en uitputting daar letterlijk ineen gezonken, en strekte de hand uit om een aal moes. Ofschoon wij /elf gelukkig geen gebrek behoeven te lijden, weten wij toch heei goed wat dit beteekent, vooral voor een vrouw, waimeer die bovendien nog een jong kind tol haar last heeft. Vrij hielden daarom stil, cn ik vroeg haar naar haar tehuis en naai- haai man, en lioe hel kwam dat zij daar zoo hulpe loos alleen zal. Hel antwoord was dat ze geen thuis en geen man liad; dat ze bedrogen en verlaten was en veel anders moois meer, dat u wel zuil begrijpen. Om kort te gaan, wij hadden medelijden met haar, cn, daar wij haar wel konden bergen, vroeg ik haar of ze meê wilde gaan. Goed, dat deed zij gaarne; maar wij waren niet lang met haar opgescheept, want zij had toen wij haar opnamen reeds een ziekte onder de leden, waaraan zij een paar weken later is gestorven. Zij toonde zich zeer dankbaar voor wat wij voor haar en haar dochtertje hadden gedaan, en deed mij be loven voor dat kindje verder te blijven zor gen en het als mijn eigen te beschouwen, een belofte die mij niet moeilijk viel, omdat ik dit toch reeds had voorgenomen. Dubbelman zat aandachtig naar dit verzinsel IC XUXJlbXCU, U,>ux Ij UL UUqCxX ^IXUJX U|I UCi) venialer gevesugu nouueuue. ïlij knikte even mul tiet nooiu, ais witue mj aaarrueae zijn goeükeuring te kennen geven, maar eigenlijk alleen om uen Zigeuner tol verdere meueilee- hngeii aan te niuotijgcn, nieuwsgierig ais hij was waarop dit zuu uitioopen; want aat hij met belangloos gekomen Wus begreep b:j na tuurlijk zeer goed. Deze, vermoedende dut zijn spel reeds hall gewonnen was, ging op geinoedeiijken loon aldus voort: Ik begreep dat ik daarmede een zware verplichting op mij had genomen, die moge lijk te moeilijker zou te vervullen zijn, na.-r- mate het zou blijken of dit vierjarige meisje op de nduur bij ons zop kunnen aarden; want al lijden wij, zooals ik reeds zeide, geen ge brek, ons zwervei-sleven brengt toch mede dat wij veel moeten missen, wat voor u en anderen onmisbaar schijnt. Wij zijn daarbij groot gebracht en er aan gewoon, maar met dit teére schepseltje kon het wel anders zijn. Ik nam mij echter ernstig voor niets onbe proefd te laten, om bet door de ongelukkige moeder in mij gestelde vertrouwen, 't welk haar 't sterven minder moeilijk maakte, waard te zijn. Een beschaafde opvoeding kon ik het meisje niet geven, maar ik gaf haar wat ik to geven had, zorgde voor haar ais of zij mijn eigen dochtertje was, en ik deed al het moge lijke om de ontberingen, die ons deel zijn, voor haar zoo dragelijk te maken als maar mogelijk was. U begrijpt dat ik daardoor hoe langer zoo meer aan haar gehecht geraakte en haar als mijn dochter lief had. Dubbelman knikte weêr, bijwijze van In» stemming, maar onthield zich van eenige op» merking. Wordt vervolgd»

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1914 | | pagina 1