Zaterdag 21 Februari 1914. DE EEMLAN DER". BUITENLAND. nBI NNEN LAN D. B2" Jaargang ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden voor Amersfoort f l.AO* Idem franco per post 1.50» Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) - O.IO. Afzonderlijke nummers 0.05. j)eze Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertentiön gelieve men liefst vóór 11 uur, familie* advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureau» UTRECHTSCHESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËNi Van 15 regels.M f 0.50, Elke regel meer - 0.10/ Dienstaanbiedingen 25 cents bij vooruitbetaling. Grooto letters naar plaatsruimte. Voor harfclel en bedrijf bestaan zeer voordeolige bepalingen tot het herhaald advertoeren in dit Blad, bij abonnement. Eene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt o| aanvraag toegezonden. Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. Duitschland* Berlijn, 20 i-ebr. In den Rijksdag werd heden de tweede lezing van de marinebe- grooting voortgezet. Rassermann betoogt, dat de gedachte uer ontwapening onuitvoerbaar is. Wij willen, dat er in den aanbouw van schepen geeue storing komt, opdat wij niet in best achter gelid geraken- De sterkte, die de vloot moet hebben is heden nog niet be reikt Eene overeenkomst betreffende de ont wapening zou in staat zijn eene menigte ge schillen op te werpen. In Engeland vat meer en ineor de gedachte post, dut onze vloot geen agressie karakter heeft In het buiten land wordt een groot deel van de Fransche leening voor den aanleg van een slrategischen spoorweg aan de Duitsche grens besteed. De Duitscne militairen missie in Turkije werd dadelijk door Rusland aangevallen. Wij den ken er niet aan, onze positie als zeemogend heid prijs te geven. Dit zou betcckenen, dat afstand werd gedaan van Duilsclilands stel ling in de wereld, en een oorlog zou niet ver verwijderd zijn. In het verwig van zijne rede roemt Basser- mamn, onder de toejuichingen van de verga dering, het wondervolle werk van staats secretaris von Tirpiliz, zooals een Britsohe lord de<i" admiraliteit het in 1913 uitdrukke lijk heelt genoemd, en betuigt daarvoor zijne bewondering. Hij constateert met voldoe ning, daü. ook in tijden van weifelenden koers onder zijne vaste leiding de Duitsche marine zich steeds heeft ontwikkeld. Nekbel (conservatief) betuigt instemming met den lof, die aan de marine is gebracht. Hij is ten aanzien van eene overeenkomst voor de beperking van de toerustingen van dezelfde meening als de vorige spreker. Staatssecretaris von TirpiLz begroet met ingenomenheid de aansporing van de beide sprekers om in de toekomst de marine ster ker in het buitenland te laten optreden, we gens het politieke en economische nut, dat het verschijnen van de schepen in het bui tenland oplevert. Ook uit een militair oog punt is het uitzenden van een Duitscüi eska der noodig. De taak van de eeraüvolgemle ja ren ulo et zijn het doel te bereiken, dat de utootwet beoogt. Dit hebben alle burgerlijke partijen als noodig erkend. Ik ben overtuigd, dat het Duitsche volk doordrongen is van de politieke noodzakelijkheid Yan de vlootwet. (Levendige toejuichingen). lleckscher (vrijzinnige), zegt, dat ook de sterkste vlootvijand overtuigd moet zijn, dat de vioot een vredcsfactor is. (Bravo). "Berlijn, 20 Febr. Eene vraag van den nalionaal-liberaal Bassermann over den ziek tetoestand in het Duitsche leger, beantwoord de Oberslaalsartzt Hoffmann aldus: De ge zondheidstoestand is in de laatste maanden belangrijk beter dan in 1912 en 1913. Ook het aantal sterfgevallen, daaronder begrepen de ongelukken, is terug gebleven bij het vorige jaar. Typhus- epidemie cn buikloop kwamen in Januari en Februari niet voor. De gezond heidstoestand In het geheele leger moet als zeer goed aangemerkt worden. (Levendige in stemming) JJe regeering is in de ofheieuse Nordd. Allg. Zcitimg upgeuomen tegen de uitlegging, du in conservatieve blauen gegeven is van de Euuncus haar m ae Zabeiii-commissie afge legde verklaring. Dat ae regeeriug voorne mens zou zipi met den rijksuag le disculee- ren over vragen \an de commanuomacnt, is, zoo woru-L in de Nordd. Ailg. Zeilung gezegd, eene ieilelijue dwaling. „L/e Yraag, m weme gevallen het militaire gezag bij oinnenland- sche onlusten moet optreden, is in de verschil lende bonüsstatcn door grondwet, wet en al- gemeene rechtsbeginselen geregeld. Op de basis van dezen rechtstoestand vaardigt de commandomacht hare instruction uit. Voor eene bepaling van de grenzen tusschen hel militaire en het polilicgezag door rijksrecht, zooais een deel van den rijksdag wenscht, kan, zooals in de commissie is verklaard, op de toe stemming van den bondsraad geen uitzicht gegeven worden. In hoever in de bereidwillig heid van de regeering om aan de commissie over de bestaande rechtstoestanden ophelde ring te geven, zou liggen eene bereidverkla ring om ever de commandomacht een debat te openen, is dus niet begrijpelijk." Burg, 20 Febr. Volgens de officieele cij fers is bij de herstemming in hei district Jerichow gekozen de conservatief Schiele met 16,625 van de 31.884 stemmen. Op den sociaal-democraat Haupt waren 15.259 stem men uitgebracht. N e u w i e d 2 O Febr. De prins zu Wied is om 9.35 hier uit Parijs aangekomen. Frankrijk. Parijs, 20 Fe nr. Bij de beantwoording van de interpellatie over den gezondheids toestand in het leger zeide de onder-staats secretaris van oorlog Maginot, dat hij daarin een veldtocht ziet tegen den voor de nationale verdediging oninisbarea; driejarigen dienst lied. waarop men niet kan terugkomen enkele maanden, nadat hij is ingevoerd. Deze woor den werden begroet met een donderend ap plaus van de rechterzijde, het midden en de linkerzijde en met rumoer aan de uiterste linkerzijde. Er heerscht groote ontevredenheid onder de radicalen en de socialisten. Men meent, dat dit incident wel verandering in de samenstel ling van de meerderheid zal teweegbrengen. Engeland. Het lagerhuis neen ae benundeling van het anlwoora-adres op de troonrede ten einde georacht en dit adres aangenomen met 235 legen 13b stemmen. De zaak legen de suffragette, die lord Wear- dale met een hondenzweep heeft ge&lagon toen hij, op weg naar eene bruiloft, wachtte op den trein, is door den politierechter uit gesteld om onderzoek te laten doen of zij wel bij het hoofd is. Lord Weardale verklaar de als getuige voor den rechter, dat hij voor zitter is van den bond tegen vrouwenkies recht. Dit verontschuldigt wel niet de daad, die tegen hem is gepleegd, maar verklaart haar toch, want voor eene militante suffra gette zal wel niemand meer een voorwerp van afschuw zijn dan de voorzitter van den bond legen vrouwenkiesrecht. PortugaL Lissabon, 20 Febr." De Kamer heeft met 102 tegen 24 stemmen het amnestie-ont werp aangenomen. Lissabon, 20 Febr. De Senaat heeft het regeeringsvoorstel over de amnestie aan genomen. Hongarije. Budapest, 20 Febr. In het huis van afgevaardigden verklaarde de minister-presi dent, dot de regeering er naar zal streven om onafhankelijk van elke overeenkomst, aan alle rechtmatige wenschen van de Rumenen echt te doen wedervaren, ten einde iedere oorzaak van beroering te doen verdwijnen. Rusland. Petersburg, zu i* enr. De nieuwe mi nister van financiën Bark hield gisteren bij de ontvangst van bet personeel van bet ministe rie eene rede, waarin hij wees op den solie- den financieelen toestand, die gegrondvest is op ee>n vast stelsel en op het groote beschik bare bedrag aan contanten. Rusland zal bij de vermeerdering van den op arbeid steunende welstand van het volk bij handhaving \*an liet evenwicht der begrooting niet terugschrikken door uitgaven, al mogen zij nog zoo groot schijnen* want die zullen zich honderdvoudig betaald maken. Rusland doorleeft tegenwoor dig eene sterke ontwikkeling van den land bouw en eene buitengewone vlucht van de industrie. De minister zeide: Wij zijn ons daar bij er van bewust, welk reusachtige cn onge hoorde rijkdommen in Rusland wachten op ontginning door ons werk en kapitaal. Petersburg, 20 Febr. De rijksraad heeft bij de behandeling van de anti-alcohol- wet eene bepaling aangenomen, dat in de la gere en de hoogere scholen cursussen voor gezondheidsleer zulten worden ingericht, waarin opheldering zal worden gegeven over de door het alkoholisme ontstaande gevaren Bij de verdere behandeling van de anti- alkoholwet in den rijksraad werd het voor stel van graaf Witte en 40 andere leden om de inkomsten van de schatkist uit het bran- devvijnmonopolie lot een bepaald bedrag tc beperken, met 102 tegen 21 stemmen verwor pen. Een voorstel, van 24 handteekeningen voorzien, om premicn uit te loven voor de vermindering van den brandevvijnverkoop in de staatsalkoliolwinkels, werd met 111 legen 13 stemmen verworpen. Art. 31 van het ont werp, waarbij jaarlijks minstens 20 millioen roebels voor de bestrijding van de drankge- vvoonte beschikbaar werd gesteld, werd ge schrapt, op voorstel van de financieele com missie, en verwezen naar eene commissie, die eene regeling moet ontwerpen voor de orga nisatie van niatigheidsvereenigingen. Al deze beslissingen leveren het bewijs, dat in den rijksraad de ijver in de drankbestrij ding geen stand houdt als het gaat om be snoeiing van de inkomsten, die de staat uit den drankverkoop trekt. Rumenië. Bukarest, 20 Febr. Bij de verkiezin gen voor de Kamer in bet derde kiescollege zijn gekozen 39 liberalen, een conservatief en een democraat. Bulgarijë. Het proces tégen ue neg in leven zijnde leden van de Slamboelowistische regeering, die van 1903 tot 19U8 aan het roer i^ geweest, is gisteren begonnen. Beklaagden zijn Petrow en Goedew, de beide minister-presidenten uit dien tijd, die de portefeuilles van buitcnland- sche en van binnenlandscbe zaken hebben ge had, verder generaal Sa vow, Genadiew en Chalatejew, die respectievelijk ministers van oorlog, landbouw en spoorwegen zijn geweest. Zij worden allen beschuldigd van schending van de grondwet en benadeeling van den staat tot eigen voordeeL Het proces wordt gevoerd voor een speciaal voor dit geval samengestelde gerechtshof, dat bestaat uit de leden van het hof van cassatie en een aantal door het lot aangewezen voor zitters van lagere rechtscolleges. Men ver wacht, dat het proces, nadat het is ingeleid, zal worden uitgesteld tot na afloop van de verkiezingen voor de nieuwe Sobranje. Twee van de beklaagden zijn candidaten voor een zetel in de Sobranje. Het aantal getuigen, die moeten worden gedagvaard, bedraagt nage noeg 600. Griekenland. De Grieksdie eerste minister heeft het be richt van den afstand van Doiran aan Grie kenland tegen eene geldelijke schadrvergoe ding, tegengesproken onder opmerking, dat eene dergelijke gedachte nooit bij de regee ring is opgekomen. De Griekscli-Servische grens is voor goed vastgesteld en in geen ge val anag men deuken aan ook maar de ge ringste verandering van de kaart van hel Bal- kangebied, zooals zij in het vredesverdrag van Bukarest is aangegeven. Albanië. In de Albanecsche baakkwestie schijnen volgens een bericht uit Rome aan de Vossisdit* Ztg., de onderhandelingen hun einde nabij le zijn. Het Oostenrijksch-Italiaansche voor stel, dat Oostenrijk en Italië van het bank kapitaal ieder dertig aandeden zullen ne men en de andere mogendheden elk tien, zaJ waarschijnlijk aangenomen worden. De algemeene toestand wordt in Rome als zóózeer opgeklaard beschouwd, dat de moge lijkheid reeds wordt aangenomen, dat mar kies San Giuliano aan graaf Berchtold het tegenbezoek zal brengen, dat tengevolge van de Balkangebeui tenissen telkens weer moest worden uitgesteld. De Neue Freio Presse bericht uit Valona: Zooals nu bekend wordt,-heeft de ter dood veroordeelde Turksche majoor Bekir Aga eene poging tot ontvluchting ondernomen, die ech ter verhinderd werd. De Nederlandsche offi cieren zijn er achter gekomen, dat Bekir aan ziine bewakers eene belooning van 1000 Turk sche ponden beloofde, als zij zijne vlucht be gunstigden. De bewakers v erden door de gen darmes in hechtenis genomen en legden eene hekentenis af. Daarop werd last gegeven. Bekir en zijne medeplichtigen naar Skulari over te brengen. De ontrouwe wachters zitten in Valona achter slot Japan. Tokio, 20 Febr. Er wordt bericht, dat de bevindingen van bet onderzoek van de commissie van enquête voor het vlootschan- daal over weinige dagen aan den landdag zul len worden medegedeeld. Inmiddels worden de huiszoekingen uitgestrekt naar de wonin gen van hooge ambtenaren op het vlootsta- tion en Jokosuka Kur en in het depót van Tokujama, waar onthullingen worden ver wacht in verband met eene brikettenfabriek. Vereenigde Staten. Washington. üu rebr. De gouverneur van de Panamakanaalzóne, die heden morgen uit zijne standplaats hier is aangekomen, deed dc voorspelling, dat de handels^scheepvaari den len Juli door het kanaal zal varen. Mexico. Washington, 20 Febr. Een aan het staatsdepartement ontvangen telegram bericht den dood van den rijken Engelscken landbou wer J. F. S. Benton, die gevangen was geno men door den revolutionairen leider Villa. De Eagelsche ambassadeur te Washington had gisteren dc regeering van de Vereenigde Sta len verzocht een stap fe doen tot bevrijding van Benton. El Paso (Texas), 2 0 Febr. Volgens een bericht, dat aan mevrouw Benton is overge bracht door Edwards, den consul van de Ver eenigde Staten te Juarez, is Benton voor een krijgsraad gebracht en schuldig bevonden aan medeplichtigheid aan eene samenzwering te gen het leven van Villa. Hij is Woensdagavond doodgeschoten. Allerlei. B e r 1 ij n, 2 0 Febr. Wolff's bureau heeft uit Londen het volgende telegram ontvangen: De tusschen de Lloyd en de Hapag gevoerde onderhandelingen hebben geleid tot volledige overeenstemming over den toekomstigen vorm van de zaken op Noord-Amerika. (Get.) Ballin. Heineken. Frankfort a/M., 2 0 Febr. De sociaal democratische leidster Rosa Luxemburg stond heden terecht wegens aansporing tot onge hoorzaamheid tegen de weL Zij had in twee vergaderingen gezegd: „Wanneer van ons mocht worden gevergd het moordwapen op te nemen tegen de Fransche en andere vreemde broeders, dan roepen wij: „Dat doen wij niet." (Het vonnis luidde: een jaar gevangenisstraf. Kassei, 20 Febr. De kamer van straf zaken van de rechtbank beeft den koopman Harry Hoerle, uit Wandsbeek, wegens bedrog in 953 gevallen, tot drie jaren gevangenisstraf en 3000 mark boete, subsidiair 300 dagen gevangenisstraf, veroordeeld. Hoerle lichtte, gezamenlijk met zijn stiefzoon Hoppe, rijke lieden op, met bijna waardelooze serieloten; hij trok uit zijn bedrog een jaarlijksch inko men van 100,000 mark. Tegen zijn stiefzoon is reeds vroeger vonnis gewezen. Men zal zich herinneren, dat op 30 De cember de bekende café-chantant-artist Frag- s>on (eigenlijk Pot geheeton) door zijn 83- jarigen vader werd doodgeschoten, omdat deze bezwaren had tegen de vrouw, met wie de zoon in het huwelijk zou treden. De oude Pot, die onmiddellijk daarop naar de gevangenis werd overgebracht, moest en kele dagen later reeds wegens zijn gezond heidstoestand worden vrijgeLatcn. Eenige dagen geleden nam zijn ziekte een ernstige wending, zoodat hij zelfs zijn verde diger, die hem bezocht, niet meer herkende en Dinsdag is hij overleden. Te Elberfeld is een moord gepleegd dooT een 18-jarig meisje, dat tot de beste kringen van Düsseklorf behoort, Brunhilde Wilden; de dochter van een rijk fabrikant te Düssel- dorf. Het slachtoffer is de assessor Oskar Nettelbedk, die eenigen tijd met Brunhilde verloofd geweest is, doch de verhouding ta melijk plotseling \erbroken heeft. Het meisje begaf zich Dinsdag naar de woning van den 31-jarigen assessor en werd binnengelaten. Na een korte woordenwisseling vuurde zij een revolverschot op hem af. De man werd in het onderlijf getroffen, sleepte zich nog naar een andere kamer, maar stierf enkele minuten later. De daderes vluchtte uit de wo ning en begaf zich naar Düsseklorf, waar zij blijkbaar dadelijk verleid heeft wat geschied was, want enkele uren later vertrok zij weer naar Elberfeld, vergezeld van een familieüd en een advocaat om zich ter beschikking van den officier van justitie te stellen. Zij is on middellijk gearresteerd en een borgtocht van 100,000 Mark is geweigerd. Het meisje ont kende bij het eerste verhoor dat zij de be doeling gehad heelt <ir. Nettelbedk te dooden. Zij had hein slechts de belofte willen afdwin gen dat hij haar trouwen zou en de revolver had zij in haar mof medegenomen om, wan neer hij weugeren mocht, zelfmoord te, ple gen. Toen dr. Netleibeck zeide dat hij haar niet in die mate lief had, dat hij haar trou wen kon, heeft zij zich een kogel door het hoofd willen jagen. Netleibeck heeft evenwel haar arm gegrepen, zoodai de kogel rake lings langs haar kin vloog. Bij de worsteling, die vervolgens ontstond, is een tweede schot afgegaan, waardoor de assessor doodelijk getroffen werd. M e s e r i t z2 0 Febr. In het proces tegen graaf Mieïszinsky, die in September j.l. zijn vrouw en zijn neef heeft doodgeschoten, is op voorstel van den ambtenaar van het O. M., waarmee de verdediger instemde, de open baarheid voor den gelicelen duur van het proces volledig uitgesloten. Ook de pers moest de gerechtszaal verlaten. Londen, 20 Febr. Bij eene ontploffing in den dynamietfabriek van Nobel, te Ardeer bij Glasgow, zijn zeven personen gedood en twee gewond. Bremen, 20 Febr. Het stoomschip Fo- relle, van de reederij Ileinemann und Reilde, dat voor twee maanden naar IJsland in zee was gegaan, is met de geheele bemanning van 13 koppen gezonken. Birmingham (Alabama), 2 0 F e b r. Drie roovers hebben op twaalf mijlen ten noorden \an hier den exprestrein van Nieuw Orleans laten stilhouden. Zij doorzochten de postzak ken en stalen 40.000 dollars. Daarna koppel den zij de lokomoticf los en reden daarmee weg naar eene plaats waar, naar wordt on dersteld, eene automobiel stond te wachten Kameroverzicht Eerste Kamer. Ook heden (Zaterdag) en Maandagmiddag zal er zitting zijn. Aan de orde was Vrijdag de Justitiebegrooting. De heer Slarkenborch (u.L) critiseer- de dc groote bemoeizucht van sommige ka mers van toezicht op de notarissen. Aan de kamers dient den eisch van zelfbeperking ge steld. De heer van den Berg (cJh.) betoogde de wenschelijkheid, ook in steden waar com missarissen van politie zijn, den burgemees- Ier ae bevoegdheid te geven persoonlijk op te treden als juslitueel ambtenaar. Do heer Drucker (v. d.) juichte 's Minis ters plan toe om een commissie voor voorbe reiding van wetgeving in te stellen en bepleit te de bestrijding van den woeker, bijv. door opneming in het Burgerlijk Wetboek van dc bepaling, dat nietig is een overeenkomst waarbij een der partijen misbruik maakt van nood, domheid of lichtzinnigheid der andere partij. De heer B e r g s m a (u.l.) bestreed 's hee- ren van den Berg's betoog en dronpj aan op snel en kort recht vooral in het belang van een betere bestrijding der tuchteloosheid. De heer Hovy (a.r.) klaagde over te ge ringe subsidie, die het Rijk geeft voor de ver pleging van regeeringskindcren. De heer van Voorst tot Voorst (r.k.) klaagt over dc gevangenisvoeding en dringt aan op lotsverbetering van de ^vangenis- onderwijzers. De heer van Waterschoot van der Gracht (rJt.) dringt aan op de instelling eener beroepsinstantie op de uitspraken der Kamers van Toezicht op het notariaat. De heer van dor Maessen de Som» bref (r.k.) bepleit lostverbetering der Rijk* veldwaaht De hear van den Blesen (r.k). betuigt zijn ingenomenheid met het optreden van dezen Minister. Hij klaagt over den toestand bij de Rechtbank te Breda, waar te weinig rechters zijn. Da heer van Kol (s.d.) bepleit aanstelling van vrouwelijke polilie-agenten, vooral bij de zedcn-politie. De heer Polak (s.d.) bespreekt dc be rechting van de overtredingen der arbeidt» wet Hij protesteert dat een groot aantal over treders niet of te gering worden gestraft. De Minister beantwoordde de verschil» lende sprekers. Berichten. Lezing te n Hove. Ten Hove hicln gisterenavond dr. R. D. M. Verbeek, gepi hoofdingenieur van het mijnwezen in NetL- Indiê te 's Gravenhage cenë lezing, die, bo halve door H. M. de Koningin, ook werd bij gewoond door H. M. de Koningin-Moeder. Verder waren daarbij, nevens leden de* hofhoudingen met hunne dames, o.a. uitge- noodigd: de voorzitters van de Eerste en da Tweede Kamer der Staten-Gcneraal met hun ne dames, de minister van builenl. zaken cn mevr.; de minister van oorlog en mevr., de minister van waterstaat de oud-min. van kolomen, de heer de Waal Malefijt; jur. Van Nispen tot Seycuaer, oud-voorzitter de* Tweede Kamer, de leden van den Raad van State behoorende tot de kcioniale afdcelnig van dat college, n.l. de kecren jhr. mi'. Eliasx mr. De Vries en Hassclman, alsmede dc lieer J. W. IJzerman, oud-hoofdingenieur in Ned.- Indië. De voordracht van den heer Verbeek had tot onderwerp: dc rijkdom aan mineralen van Ned. Indië, waarbij in 'l bijzonder een overzicht werd gegeven van de schat -\an delf stoffen, die Sumatra in zijn bodem verbergt. Ook de Prins schonk een gift aan het Hoefijzcrverbo'nd Go u vern.-Gen. Idenburg. In officieele kringen wordt, zoo meldt men uiV •Den Haag aan de Tel., als vaststaand aange nomen, dat de heer A. W. F. Idenburg in den loop van dit jaar zal aftreden als goiu verneur-generaal van Oost-Indië. De Nederl. gezant tc Tokio, mr. Van Royen, benoemd gezant te Madrid, is te 's Gra venhage aangekomen en zal weldra naar zijn nieuwen post vertrekken. Het opccnten-voors tel. Is do Tel. juist ingelicht, dan wordt in het opcen- ten-ontwerp van den minister van Financiën voorgesteld te heffen: 20 opcenten op de suc cessie-belasting, 20 opcenten op de bedrijfs belasting, 25 opcenten op de vermogensbelas ting, terwijl voor de naamlooze vennootschap pen de belasting zelfs met 50 opcenten zoi» worden bezwaard. Het pantserschip Heem» kerek. Reuter seint ons uit Nice, d.d. Febr.: Het pantserschip Jacob van Ileemskerck is te Villefranche Aangekomen, waar het tot dea 2en Maart zal vertoeven. Ned officieren naar Alba nië. Naar de Tel verneemt, zijn de le luite nant-kwartiermeester van het 3e regiment huzaren M. F. S. R. Queck en de officier van gezondheid le kl. T. Reddingius van de zie kenzaal te Doesburg thans ook bestemd om tijdelijk over te gaan bjj het Albaneeschf gendarmeriekorps. Pensioenwet voor gemeenr teamblenaren. De besturen van eeni* ge groote gemeenten overwegen een verzoek aan de regeering om wijziging der pensioen» wet voor de gemeenteambtenaren in den ziq van verlenging van den termijn van 1 April a.s. bij de onmogelijkheid om op dien dalun» met verschillende bepalingen en maatregelen door de wet geëischt, gereed te zijn. Het rijkspensioenbureau zal een leidraad ter vergemakkelijking van de toepassing dc/ wet uitgeven. De heer Ter Laan, burgemeester van Zaandam, blijft nog tot 1 April te 's Graven hage wonen. Raadsverkiezing te 's Gra venhage. In de gisterenavond gehouden vergadering Yan de R.-K. Kiesvereeniging in district I te 's Gravenhage, werd op voorstel van het bestuur zonder stemming besloten de door de anti-rev. kiesvereen. te stellen candidaat voor den gemeenteraad (vacature» Ter Laan) over te nemen. Bij Kon. besluit van 16 Febr. 1914 no. 2C is met ingang van 25 Febr. 1914 herbenoemd tot plaatsvervangend voorzitter der plaatse» lijke commissie voor de ongevallenverzekering te 's Gravenhage mr. P. F. L. Verschoor, te 'sGrc yenhage; met ingang van 3 Maart 1914

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1914 | | pagina 1