„DE E EM LAN DER". Maandag 23 Februari 1914 BUITENLAND. FEUILLETON. Op den Terpenberg. H\ 202 Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURa I2d" Jaargang. Uitgevers: VALKHOFF Co. ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden root Amersfoort M f 1.00, Idem franco per post 1.50. Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) 0.10. Afzonderlijke nummers 0.05. Deze Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertentiön gelieve men liefst vóór 11 uur, familie advertenties en berichten vóór 2 uur in te «enden. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT I. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Vm 1—5 reelsf 0.80s Elke regel meer -0.10. Dienstaanbiedingen 25 cents by vooruitbetaling Groote letters naar phiatsruimte. Voor handel en bedrijf bestaan zeor voord» tot het herhaald adverteeren in dit Blad, by" Eene ciroulaire, bevattende de voorwaarden, wordt 00 aanvraag toegezondon. Politiek Overzicht Da nieuwe vorst van Albanië. Het hoofd van den jongsten souvereinen slant van Europa, het door den wil van de l r -ofte mogendheden uit een deel der puin- hoopen van hel voormalige Turksche rijk Ln F ropa opgebouwde vorstendom Albanië, zal zi-a nu eerstdaags op weg begeven naar het land, waarover hij zal regeeren. Eergisteren 1 'rit de deputatie, die met Essad Pacha, den verdediger van Skutari, aan het hoofd, uit 1 'bunië gezonden was, hem de kroon aange- I den;* hij heeft die aangenomen, en aan het nvaarden van de reis om zijne bestemming volgen, ontbreekt nu niets meer dan het be- /o aan Petersburg om zijne rondreis te vol- ii tot persoonlijke kennismaking met de 1 binctlcn, die gezamenlijk de stichters zijn van den nieuwen staat. Do nieuwe vorst van Albanië is een spruit - i het oude vorstengeslacht van Wied. dat. in Neuwied' bij Coblenz gevestigd is. Prins Vilhelm zu Wied is een broeder van het tc- iwoordige hoofd van het geslacht, den zes- tien vorst van Wied. Hij is door zijne moeder, eene dochter van prins Frederik der Neder landen, vermaagschapt met ons vorstenhuis, en het is voor ons een aangenaam gevoel, dat het Nedcrlandsche officieren zijn, die hem l.ünne medewerking verieencn tot de oprich ting van hot korps gendarmerie, dat hem zal dienen als instrument om orde en rust in zijn land te bewaren. Zijne gemalin, eene geboren prinses van Schönburg-Waldenburg, en twee nog zeer jonge kinderen, een vijfjarig doch tertje en de op 29 Mei 1913 geboren prins Ca rol Victor, vergezellen hem naar het nieuwe land, zoodat hij daar in den huiselijken kring ontspanning zal vinden van de regeeringszor- gen, die hun druk wel zwaar zullen doen voelen. inderdaad het is een zware taak, d'o dc- neuwc vorst van Albanië op rich, neemt Hij .vaagt zich aan eene onderneming, waarvan Ie bezwaren haast niet te beseffen en bijna iet af te meten zijn. Wat in ons staatswezen zoo natuurlijk en van zelf sprekend is als de lucht om te adenjen, moet in Albanië nog in 't leven geroepen worden. Het publieke en het private recht bevinden zich nog in de vorm- looze gedaante van overleveringen, die in de afzonderlijke volksstammen zich uit overoude tijden hebben voortgeplant. De begrippen van rechtswezen, van iinanciccl bestuur en van de openbare veiligheid, die met de voorstelling, die wij hebben van een georgani- seerden staat, zijn samengegroeid, gel den voor Albanië nog niet en vinden daar geene toepassing. Gendarmerie en leger moe ten met de hulp van vreemde officieren wor den samengesteld; niet slechts een troon, maar een slaat moet door den nieuwen vorst op gericht worden. Over de levensvatbaarheid van dezen staat heeft de minister van buitenlandsche zaken van Oostenrijk-llongarije, graal' Berchtold, in de zitting der delegatiën van 15 December jl. cenige behartigenswaardige opmerkingen ge maakt. Hij zeide: „ik wil de primitieve toestanden, die thans nog in Albanië bestaan, volstrekt niet tegen spreken. Voor het van vele zijden uitgespro ken pessimisme schijnt mij echter geen reden te zijn, en het. is te hopen, dat het aan een conscquenten en zich van zijn doel bewusften organiseerenden, beschavenden en ook eco- nomischen arbeid zal gelukken, dezen staat in stand te houden en van economisch standpunt lot een nuttigen factor te maken. De eigenaardigheden van de Albaneezen en die van de vroegere bestuurders van het land hebben, elkander aanvullende, het resultaat gehad, dat in die streken tot dusver van een krachtig doortasten van hel staatsgezag geen sprake kon zijn. Van het régime, waartoe in Londen is besloten, kunnen wij echter hopen, dat het land met welwillende ondersteuning van de mogendheden, die het niet onthouden zal worden, de gevolgen van eene langdurige verwaarloozing ten slotte zal overwinnen,^00- a!s ook bij de andere Balkanstaten onder der gelijke omstandigheden het geval was. Er is van verschillende zijden niet met on recht op gewezen, dat de grenzen, die in Lon den voor Albanië bepaald werden, geene gun stige zijn toe noemen en inzonderheid ook niet beantwoorden aan de eischen van het economische leven in die gewesten. Het is echter zeer te betreuren, dat het niet gelukt is de toestemming van alle mogendheden er voor te krijgen, dat al de landstreken, markten en steden, die eigenlijk bij Albanië behooren, die Historisch, economisch en politiek er mee moes ten vereenigd zijn, niet bij den nieuwen staat worden ingelijfd. Er mag echter in deze rich- Iting niet voorbij gezien worden, dat de door de mogendheden overeengekomen grenzen een compromis hebben gevormd tusschen uilecn- Loopende belaDgen, dat tegenover 3e groote offers ook groote winsten staan en dat er uit zicht hestaai, dat onder de bestaande omstan digheden deze nadeelen kunnen worden her steld." Veel verwacht graaf Berchtold in dit op zicht van den nieuwen vorst, op wien de keuze van de mogendheden zich eenstemmig heeft véreenigd; hij heeft gezegd: „Ik ben vast over tuigd. dat de vorst, die geroepen is tot het beslUUr van don nieuwoo «taai, oijuc tcudinj met zegenrijk gevolg voor land en volk zal vervullen." Zal die verwachting uitkomen? De toekomst is hier, gelijk in alles, een met zeven zegelen gesloten boek. En wanneer men het verleden raadpleegt, dan ziet men, dat zelfs de beste voornemens, gesteund door schitfterende ta lenten, kunnen falen. Het tragische lot van den eersten vorst van Bulgarije, Alexander van Batlenberg, levert daarvan een voorbeeld. Maar het heden geeft ons ook een ander be^ld Ie zien, dat van koning Carol van Rumenië, die eene halve eeuw geleden zich naar den Balkan heeft begeven om eene dergelijke taak ter hand te nemen. Wanneer men ziet wal Rumenië geworden is onder hel bestuur van koning Carol, met den steun van zijne begaaf de gemalin Elisabeth. ook-cene dochter van heft geslacht Wied, «dan kan men begrijpen, dat Wilhelm zu Wied en Sofia van Schönburg, toen de roepstem tot hen kwam om eene nieuwe levenstaak te beginnen in Albanië, met frisschen, blijden moed hebben gezegd: Wij zullen het wagen. Duitschland. B e r 1 ij n, 2 1 F e b r. In den rijksdag licht te de minister van oorlog de novelle van het militair strafwetboek toe, waarbij in minder zware gevallen van overtreding lichtere straf fen worden bepaald, zonder dat daarbij be neden een zeker minimum wordt gegaan. lil het debat, waarin de burgerlijke partijen zich in beginsel voor het wetsontwerp ver klaarden, maar den wensch uitdrukten naar eene spoedige herziening van het geheele militaire strafwetboek, kwam het tot eeno bot sing tusschen de sociaal-democraten en de conservatieven. Graaf Westarp (conservatief) verweet de sociaal-democratie, dat zij de sol daten rechtstreeks aanspoorde tot verzet te gen de discipline, zooals Rosa Luxenhurg zelf had toegegeven. De sociaal-democraat Noske kenschetste deze bewering als onwaar en noemde Westarp een groote leugenaar. Hij noemde onder voortdurend rumoer en lawaai de vermelding van Rosa Luxenburg een in grijpen in een hangend rechtsgeding. Ook de sociaal-democraat Ledeb^er werd tot de orde geroepen, omdat hij in eene interruptie den minister van oorlog verweet, dat hij met stre ken omging. Aan het einde van het debat bracht de mi nister van oorlog aan de burgerlijke partijen warmen dank voor hun opkomen voor de handhaving van de tucht in het leger. De voor dracht werd daarop naar eene commissie verwezen. B e r 1 ij n, 21 Fcbr. De rijksdag heeft in tweede lezing de begrooting van marine aan genomen en zich daarna verdaagd tot den 25en. Door den uitslag van de verkiezing in het district Jerichow, die aan de conservatieven een zetel in den rijksdag heeft gebracht, heeft de sociaal-democratie eene plaats verloren. Dit is het eerste mandaat, dat voor haai- ver loren is gegaan in den nieuwen rijksdag. Een vroeger behaald voordeel, waardoor een zetel was gewonnen, is daardoor weder te niet ge daan, en de sociaal-democratie kan weder 110 stemmen uitbrengen, zooals onmiddellijk na de algemeene verkiezingen. De linkerzijde tnii iio»/-^i-iihcralen, vrijzin- oSgon ou aociaal-defliocraten. bij «)iraar •teld) is door deze overwinning van rechts ver zwakt. Onlangs is in het district Kehl-Offen- burg bij eene aanvullingsverkiezing een lid van het centrum gekozen, terwijl de als natio- naal-liberaal gekozen afgevaardigde Hester- mann tot de rechterzijde is overgegaan. In 't geheel heeft dus de linkerzijde drie plaatsen verloren. Daar staat tegenover, dat vier plaat sen gewonnen zijn, zoodat de kleine meerder heid, waarmee het tegenwoordige presidium van den rijksdag indertijd gekozen is, altijd nog ééne stem sterker is dan destijds. Omge gaan is de rijksdag dus nog niet, ai is daar voor niet veel meer noodig. B e r 1 ij n, 22 Febr. De Nordd. Allg. ZeJ- tung bericht, dat het vertrek van den prins zu Wied' naar Albanië, waarvoor de toebe reidselen reeds waren gemaakt, nog een kort uitstel zal ondergaan. De prins denkt tus schen 26 en 28 Februari ia Petersburg aan te komen, om zich voor te stellen aan keizer Nioolaas en met de Russische staatslieden voeling te nemen. In aansluiting hieraan wordt het vertrek naar Albanië ondernomen. Kiel, 21 Febr. Op de Gerraaniawerf is het linieschip van stapel geloopen, dat be stemd is de Brandenburg te vervangen. Prins Heinrich hield de dooprede; de kroonprinses doopte het schip: Kronprinz. Frankrijk. Parijs, 2 1 Febr. In den heden ln het Eiysée gehouden ministerraad deed minister president Doumergue verslag van het bezoek, dat hij heeft gehad van den prins zu Wied. De minister van oorlog deelde mede, dat hij eene verandering gebracht heeft in de organisatie van de militaire luchtvaart en stappen voorbereidt om Parijs van levensmid delen te voorzien. De minister van openbaar onderwijs heeft een besluit onderteckend tot wijziging van het besluit van zijn voorganger Barthou van Juni 1913 over schoolhandboeken. De onder-staatssecretaris voor de handels- marine deelde mede, dat het vertrek van het stoomschip voor de transatlantische vaart, dat dienst doet als poslschip, op den 22en verze kerd is. Engeland. Bij de beraadslaging in het hoogerhuis over de door lord Murray afgelegde verklaring ln de Marconi-zaak heeft de leider van de oppo sitie lord Lansdowne het door een anderen conservatieven peer gedane voorstel tot be noeming van eene nieuwe commissie om de zaak te onderzoeken, voor zijne rekening ge nomen. Hij kenschetste de speculatie in Arae- rikaansche Marconi's als het wildste en onbe hoorlijkste spel, dat ooit aan de beurs heeft plaats gehad. De personen, die tijdig kennis van den toestand kregen, hebben in twee da gen li millioen p. st. verdiend. Het bestuur van de fondsenbeurs heeft daarom de betrok ken beursfirma voor vijf jaren uitgesloten. De door het lagerhuis ingestelde commissie ls voor haar doel volkomen ongeschikt geweest, omdat zij naar de partijsterkte was samen gesteld en de regeering dus van eene meer derheid verzekerd was. Het is daarom wen- schelijk, dat het hoogertiuis zijnerzijds eene onafhankelijke commissie benoemt, onder wel ker leden ook ecnige hooge juristen moeten zijn. Hetvoorstcl van lord Lansdowne werd aan- der regeering, lord Crewe, stemming verlang de. De nieuwe commissie zal wel niet tot het zelfde oordcel komen als de vroegere commis sie van het Jagerhuis. In de City van Londen ls eene vergadering gehouden van kooplieden en burgers om te protesleereu tegen het Homerule-ontwecp voor Ierland. Het woord werd gevoerd door Arthur Balfour, den voormaligen leider van de oppositie in het lagerhuis, die afgevaardig de van de City is, cn Sir Edward Carson, de leider van de met opstand dreigende Ulster- mannen. Het besluit, dat aan het einde van de vergadering eenstemmig genomen werd, zegt eenvoudig, dat heft wetsontwerp „onmo gelijk' is. De heer Balfour bezigde in zijne rede, die zich onderscheidde door vijandig heid van toon, de in den mond van een gewe zen eerste minister zeer vreemd klinkend woord: „Wij zeggen niet, dat het wetsontwerp goed of slecht, wenschelijk- of niét wenschélijk is. Wij zijn over het stadium van argumentee ren heen. Wij zeggen eenvoudig, dat het wets ontwerp, om 't even of het goed of slecht is, niet wet mag worden". De heer Masterman, het bij de aanvullings- verkiezing in Belhnal Green geslagen lid van het kabinet, ligt thans ziek aan gastrische in» tluenza, waardoor de vraag hoe eene vaca» ture in het lagerhuis kan worden verkregen om hem weder een zetel in. die vergadering t« verschaffen, voorshands moet blijven rusten. Een andere uitweg uit de moeieJijkheid zou zijn, dit minisieranibt niet met een zetel in het parlement te verbinden of het door een peer te laten vervullen. Oostenrijk. De zitting van den landdag van Tirol is ge», sloten moeten worden, omdat het onmogelijk bleek de afgevaardigden uit Italiaansch Tirol te bewegen hpnne. obstructie te laten varen. De ontbinding van dezen landdng zal cers^ daags geschieden. Rumenië. Bukarest, 21 F e.b>. Bij de verkiezin gen voor den Senaat in het eerste collega zijn gekozen 41 liberalen, 8 democratische conservatieven, conservatieven; er moeten 5 herstemmingen plaaks hebben. Onder de gekozenen is de minister-president Brattiano. Bukarest, 22 Febr. Bij de herstemr mingen in het eerste kiozerscollege zijn to® leden van de Kamer gekozen 7 liberalen, 4 conservatieven en 2 democratische conser vatieven. Turkije. Straatsburg, 21 rebr. Uit het garni» zoen Straatsburg zal zich een nieuw deelno raer bij de Duitsche militaire missie voegen De kapitein Hunger, cheJ van eene compagnie van het Beneden-Elzassische infanterie-regi- ment no. 132, is ais kolonel overgegaan bij het Turksche leger. Kapitein Hunger heeft den veldtocht in Duitsch Zuid west-Afrika meege maakt Uit Konstantinopel wordt aan de Frankf. 2tg. bericht, dat de Rumeensche regeering, die reeds bij de Griekscli-Turksche onderhal» delingen haren invloed wist te doen gelden, zich er nu ook voor interesseert, in de eilan» denkwestio een compromis tusschen den strijd in ae opvaiuiigtju ifi nmim nopel teweeg te brengen. Het kabinet te Buka- rest polst thans in Athene naar den grond slag, waarop een compromis zou zijn te ver krijgen. Zo.dra die grondslag is verkregen zullen de onderhandelingen beginnen. Albanië. Keulen, 21 Febr. De Aibaneeschc de-, putalie is heden voormiddag naffr Neuwiedl vertrokken. Neuwied,21 Febr. Essad Pacha hield in het palcis tot den prins .de volgende reder De delegatie, als welker voorzitter ik de hooge eer heb mij \oor te stellen, is gekomen' 0111 u te verzoeken de kroon en den Lroon van het vrije en onafhankelijke Albanië aan te nemen. Zij rekent zich bijzonder gelukkig de zending te kunnen vervullen, die haar door Albanië is opgedragen. Onze natie, die bij an-* dere gelegenheden voor hare onafhankelijk heid zoo hardnekkig heeft gestreden, moest ongelukkige tijden doormaken, maar zij ver-I gat nooit haar roemrijk verleden, nqoit haar Albaneezendom; zij verstond den nationalcn geest en de gebruiken van hare vaderen te be waren. De politieke veranderingen, die in den laalsten tijd aan den Balkan zijn voorgeko men, en de zorg en hulp van de Europeesche, groote mogendheden stelden Albanië in staat Denk scherp, maar spreek zacht. 4ö oorspronkelijke roman door H. AV1TTE. Dit was een gek geval. Wie was die man en wat kón nem gedreven hebben tot een blijk baren moordaanslag, of, zoo Uil ai niet be paald zijn bedoeling was, dan toch zeker tot een verwonding, uie zeer iient doodelijk kon zijn. Was hel op oen pubiieken weg, hij zou aan een roolzucnligen vagebond gcaachl heb ben, maar op uit landgoed, dal alleen door vreedzame en met hun lot tevreden lieden werd bewoond, kon daarvai^» geen sprake zijn, en evenmin van berooving. En toch moest die fielt daar goed den weg geweten heb ben, voldoende althans om in het donker te recht te kunnen komen. Het was Dubbelman volstrekt onmogelijk geweest om ook maar twijfelachtig te zien, wie het op hem gemunt had; het was daar tusschen het hooge akker maalshout zóó donker, dat hij zelfs zijn ge- dalte niet had kunnen onderscheiden, en Jat bnj hem gevoelig met zijn stok had geraakt, dankte hij voor een deel aan zijn tegenwoor digheid van geest, maar voor een goed deel aau het toeval. Hij was voor al dc ondergeschikten op het dgoed te welgezind, om te kunnen ver 1 dat iemand uit den omtrek hem zulk een leelijke poets kon willen spelen. Het moest dus iemand zijn van eiders, en, had hij ook al een flauw \ermoeden, meer dan dit was het niet. Alles was slechts het werk van een oogen- blik geweest, en toen Dubbelman weèr alleen stond, voelde hij wel dat hij gewond was, maar van veel bcteekenis kon dit toch niet wezen. Ofschoon een weinig ontdaan, ver volgde hij zijn weg en was dus spoedig aan het heerenhuis. Toen hij den huisknecht vroeg hem aan te dienen, daar mijnheer Wermann hem ver wachtte, keek deze hem wel wat vreemd aan. maar ging toch, zonder een opmerking te maken, zijn heer, die in een krant verdiept was. waarschuwen. Mijnheer Dubbelman, zeg je, wat duivel komt die nog zoo laat vertellen? Laat hem dadelijk binnenkomen. De verwondering van beiden was schier even groot, want de heer Werniami had geen boodschap gezonden; hij wist dus van niets af, keek verbaasd op, toen Dubbelman hem het daareven voorgevallene mededeelde, en beiden verdiepten zich in gissingen. Dat de laatste naar buiten gelokt was, stond bij beiden vast, maar door wien en met welk doel? Dat Duhbelman's eerste vermoe den op den Zigeuner Maurus viel is vrij na tuurlijk, daar deze kwaadaardig en dreigend was weggeloopen, waarop hij toen geen acht geslagen had. Die kon het echter niet ge weest zijn, want dan zou Mina ffem wel her kend hebben. De mogelijkheid bestond even wel, dat hij, dit wel begrijpende, een van zijn kornuiten met die boodschap belast had. Dit was zeker de meest waarschijnlijke, eigenlijk de eenige gegronde gissing; maar meer (lan een gissing was het toch niet, -en daarom achtten beiden het 't beste er voor- loopig niet naar buiten over te spreken. Dub bêmnan wilde den volgenden dag eerst per soonlijk op onderzoek uilgaan; mogelijk kwam hij op een goed spoor, en, bleek zijn gissing juist, dan zou die Zigeuner hem 'n goed wapen in de hand gegeven hebben om hem tot toe geven te dwingen. Aan dit plan zou hij echter tot zijn spijt geen gevolg kunnen geven, maar het wapen zou hem toch op een heel andere wijze in honden komen. Toen Dubbellnan zijn wedervaren aan den heer Wefmann mededeelde, had hij er tot diens geruststelling bijgevoegd, dat het niets beteckende; 't was maar een prikje geweest, al was het denkelijk erger bedoeld, en dm gelukkig afgeloopen, maar het ontging Wer mann niet dat onder 't spreken zijn gelaat meer en meer pijnlijk vertrokken werd, en op diens vraag of hij er pijn aan had, stemde Dubbelman (lil toe. In 'l begin had het hem niets gehinderd; ook nog niet toen hij het geval begon te ver tellen, maar onder het spreken was dnl prikje gaandeweg pijnlijker geworden, en het voorstel om eens te zien wat het eigenlijk was, kwam hem dus zeer gelegen, te meer daar hij gaarne eenige zekerheid had, alvo rens naar huis te gaan, om niet zijn vrouwe lijke huisgenooten wellicht noodeloos een schrik op het lijf te jagen. Inderdaad bleek de wond, even beneden den schouder niet van veel be teekenis te w- zen; ook was de reeds gestremde bloeding niet sterk geweest, zoodat zelfs de huisknechr er niet bij te pas behoefde te komen, en nadat de heer Wermann haar goed afgewasschen en er een hechtpleister op gelegd had, waren zij 't er heiden over eens, dat die wond geen zorg behoefde te baren, lntusschen raadde de heor Wermann Dubbelman aan om langs een 'ander pad, met een kleinen omweg naar huis terug te keeren. en deze, hoewel niet vreesachtig, was er toch niet op gesteld voor een tweede keer met zulk een gevaarlijk en gewapend sujet in aanraking te komen, wat wel niet waarschijnlijk, maar toch mogelijk was. Thuis gekomen, waar hij met ongeduld ge wacht werd, vond hij het niet noodig Yan dit avontuur te gewagen, terwijl Eet te laat ge worden was om het straks afgebroken gesprek met Margo te vervolgen, waartoe hij overigens nu nieft gestemd was. Het wondje deed hem pijn en hij gevoelde ziph zenuwachtig; ook werd het spoedig tijd om naar bed te gaan, wat hem zeer welkom was, immers hij kon het voor zich zeiven niet ontveinzen, en zou het ook moeilijk lang hebben kunnen verber gen, dal liij in een abnormaien toestand ver keerde, 't welk liij niet zonder reden deels aan de pijn toeschreef en deels als reactie van schrik beschouwde. Hij verwisselde op zijn slaapkamer van linnen en wilde den vol genden morgen aan .Mina in 't geheim de oor zaak van dat bebloede hemd meedeelen, waar na hij zich ter ruste legde, stellig overtuigd dat hij na een goeden slaap weder sreheel ln orde zou zijn. Als men echter onder zulke buitengewone omstandigheden op een genisten slaap rekent, komt de rekening veelal verkeerd uit. Hij sliep weinig en daarbij onrustig en daar was, behalve de pijn, welke de wond hem veroor zaakte, reden genoeg voor. Wel stond hij, als naar gewoonte, vroegtijdig op, maan hij ge voelde rich zóó onlekker en ontstemd, dat hti dit aan het ontbijt niet kon ontveinzen. Op Margo's bezorgde vraag wat bem scheelde, wendde hij huiverigheid en hoofdpijn voor, als waarschijnlijk gevolg van gevatte kou. Hij zou dan ook vóór den middag maar niet uil gaan; denkelijk zou ook dokter Mendcl wel aankomen, en, al achtte hij een doktcrscon- sult in zulk een simpel geval niet noodig, het kon toch geen kwaad hem te raadplegen En de dokter, dio nog altijd bezig was Margo in allerlei te onderrichten en daarvoor zijn vaste dagen had, maar tusschentijds ook wel eens aanwipte, liet zich ook nu niet tever- geefsch wachten. Hoeveel hij van Dubbelman, met wien hij intiem-bevriend geworden was, ook hield, toch was het hem bij zijn geregeld of ongeregeld bezoek niet in de eerste plaats om dezen te doen. Margo toch was zijn lieve ling en In haar bijzijn smaakte hij een tot hiertoe ongekend geluk. Ook was het hem niet ontgaan dat die twee jongelieden zich op een overigens natuurlijke wijze tot elkaar aan getrokken gevoelden- Hij vond hen als voor elkaar geschapen cn bestemd, maar wachtte zich wel daarop te zinspelen, al moest hij zich ook geweld aandoen dit na te laten; im mers hij zou zich er oprecht in verheugen als het bleek dat Dubbelman over sommige scrupules kon heenstappen. Dat ze elkaar be minden etond bij hem vast, en een onvoor zichtige zinspeling kon zoowel haar als hem in een moeilijke positie brengen. Wordi wervo!ff'S-

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1914 | | pagina 1