„D E E EM LAN DER". Maandag 2 Maart 1914. BUITENLAND. FEUILLETON.^ N°. 208 12d* Jaargang. Op den Terpenberg. DAGBLA Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURO. Uitgevers: VALKHOFF Ca ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden voor Amersfoort f 1.0O, Idem franco per post 1.50« Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) 0.10. Afzonderlijke nummers 0.05. Deze Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertentiën gelieve men liefst vóór 11 uur, familie- advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 1—5 regol»f 0.3®, Elke regel meorO.IO* Dienstaanbiedingen 25 cents bij vooruitbetaling. Groote letters naar plaatsruimte. Voor handel en bedrijf bestaan zeer voordoelige bepalingen tot het herhaald adverteeren in dit Blad, bij abonnement Eene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt cF aanvraag toegezonden. TIJDENS de afwezigheid van den Hoofdredacteur, gelieve men alles wat voor deze courant bestemd is, zonder bijvoeging van naam, uitslui tend te adresseeren aan c de Redac tie van het Amersf. Dagblad (uitg Fa. VALKHOFF), Utr. str. I, Amersfoort. Voor telefonische gesprekken gelieve ftien uitsluitend no. 66 op te bellen. Politiek Overzicht De pog.ng tot verzoening van Üuitscners en Czechen. Het gaat de OosLenrijksche regeering niet voor den wind met hare nieuwe pogingen om eene verzoening teweeg te brengen in den langdurig en strijd lusschen de beiüe volks stammen, die Bohemen bewonen, de Czechen en dc Duilschers. De tot dusver gevoerde be sprekingen betroffen niet de zaak zelve, waar over de regeering eenige ontwerpen heelt op gesteld om als leiddraad te dienen, maar nog slechts de wijze van behandeling; zij waren dus van zuiver voorbereidenden aard. Reeds hier echter doen zich verschillen gelden. Allen zijn t er principieel over eens, dat de bespreking van de kwestie van hel taalge bruik bij de organen van het staatsgezag in Bohemen moet worden opgedragen aan de aeide reeds beslaande commissién, die in 1911 gekozen zijn do.or de Duilsche en de Czeeliische leden van den rijksraad uit Bohemen, en dat voor de overige onderwerpen, due in aan merking komen voor regeling door een com promis, subcojnmissiên moeien worden ge vormd. Nu hebben ae vertegenwoordigers van de Duitsohe partijen in hunne gesprekken met den minister-president doen kennen, dal zij als den grondslag van eiken verzoenings- arbekl beschouwen ae kwestie van de natio nale splitsing van het gebied van Bohemen en dat zij daarom aan die kwestie den voor rang boven alle anderen willen geven. Daaren tegen heelt, namens de vertegenwoordigers van alle Gzechische partijen, de afgevaardig de Kramarcs de verklaring aigelegd, dal geene vraag van nationale splitsing en grensbepa ling ter hand kan worden genomen, als niet vooral de kwestie van het taalgebruik was beslist Over de wijze van behandeling beslaat dus reeds verschil. Den indruk, die door deze Czecki-solio verklaring is verwekt, vindt men weergegeven in de DeuLschbohmische Kor- responüenz, waarin wordt gezegd, dat in al len ernst de vraag wordt overwogen of hij eene zoo beslist weigerende houding van de Czechen het mogelijk zal zijn met de bespre king van de zaak au fond te beginnen. "Wal het fond der zaak betreft, worden van Duitsohe zijde luide klachten aangeheven over de voordeelen, die in de door de rede ring opgestelde ontwerpen aan de Czechen zijn toegekend, en over de achteruitzetting van de Duilschers. Als voorbeeld noemen wij de voor het taalgebruik voorgestelde regeling voor Praag, de hoofdstad van het land. De regeering wil Praag beschouwd zien als eene één-talige stad. Zij komt daarmee tegemoet aan een lang door de Czechen gekoesterden wensch, die Praag willen zien aangemerkt als eene zuivel' Gzechische stad. Er is eene Duit- sche minderheid, maai' die beteekent in hun oog zoo weinig, dat zij buiten aanmerking kan blijven. Volgens eene opgave van 1900, waar bij de spreektaal als grondslag voor de bere kening is aangenomen, zijn van <ie bewoners van Praag 194.591 Czechen en 18.258 Duil schers; op de 100 inwoners komen dus slechts 8 9 -pot. Duilschers. Van Duilsche zijde wordt daartegenover eene geheel andere berekening gesteld en ge bezigd lot motiveering van de klachten over de achteruitzetting, die de Duilschers onder vinden van de zijde der regeering. Zoo solirijft de voorzitter van de Duilsche vereeniging in Praag, dr. Eckstein, in de Neue Freie Presse: „In Praag, waar slordig geteld 40.000 Duitsehers wonen, deze overoude zetel van Duilsche cultuur, Duitsohe wetenschap en kunst, Duilsche handels- en bedrijisvlijt, deze oude plek van Duilseh leven, dat do oudste Duitsohe hooge-sdiool en het voornaamste Duitsch-Boheemsche kunstinstituut herbergt, waar Duilsche verkeer door duizend aderen vloeit, de Duitsohers bijna de helft van alle staats- en gemeentelasten betalen, Duitsch ge- zolschaps- en Yereenigingsleven in zoo ruime mate zich doet gelden, de Duitsche onderwijs inrichtingen heden nog meer onderwijzers en leerlingen tellen dan menige middelbare stad inwoners heeft, hier aan den zetel van regee- ringsbureaux en instellingen, welker werk kring geheel Bohemen omval, is het Duitsche element inheemsch en voelt het zich natioaal tehuis; de Duitsche taal is er geene vreemde taal. Praag is eene tweetalige stad, Praag is zonder die Duilsche minderheid in 't geheel niet denkbaar." Alen voelt uit deze ontboezeming hoe ver in de kwestie van Praag een enkel onderdeel van de groote en veelomvattende zaak, die valt te regelen de beide partijen van elkaar afstaan en hoe ondankbaar de taak van de regeering is, die tus&chen de partijen moet bemiddelen. De voorzitter van een der Duit sche politieke partijen in Bohemen, de Duit sche Fortschrittspartij, heeft ronduit ver klaard, dat hij van deze door do regeering ondernomen actie niets verwacht. Hij heeft aan den minister-president geschreven, dat hare actie misschien voor andere politieke oogmerken, maar nooit voor de verzoening der volken van Bohemen kan dienen. Daarom heeft hij verklaard, dat de door hem bestuur de partij, die elk vertrouwen in de tegen woordige regeering mist, aan de door haar op touw gezette besprekingen niet kan deel nemen. Het is teekenend voor de onder de Duit sohers in Bohemen heerschende stemming, dat het de meest gematigde van de politieke par tijen is, die aan de regeering hare medewer king aan de door haar ondernomen actie wei gert. De andere partijen zijn nu opgeroepen om te overwegen wat hun onder de gegeven omstandigheden te doen staat. Wanneer zij dit voorbeeld volgen, dan zou daaruit voort vloeien, dat de nieuwe pogingen der regee ring om Duilschers en Czechen tot elkaar te brengen zou mislukken reeds voordat zij eigenlijk was begonnen. Frankrijk. Naar aanleiding van net \erleden Alaandag door de Kamer genomen besluit, is de hygiëne- commissie bijeengekomen, om met het onder zoek naar den gezondheidstoestand van het leger een begin te maken. De commissie heeft vijf subcommissiëii gevormd, die in de ver schillende legerkorpsen het verelschte plaat selijke onderzoek zullen verrichten. Eenige Parijsche suffragettes hebben zich bij den rechter beklaagd over de weigering, die zij hebben ondervonden op hare vraag om op de kiezerslijst te worden ingeschreven. De rechter heeft hen verwezen naar het parle ment, en dit aldus gemotiveerd: „Wanneer de eischeres meent, dat de toe stand, die aan haar, evenals aan de andere vrouwen, wordt opgelegd door de wet, strijdig is met de billijkheid, dan heeft zij het recht hare klachten le brengen voor het parlement, ten einde van dit te verkrijgen de beslissing over een wetsartikel, dat aan de Ffansche vrouwen de rechten toekent, die sommigen van hen opeischen in naam der anderen; maar men slaat een verkeerden weg in en loopt ge vaar nadeel toe te brengen aan eene zaak, die tal van goedgezinden als rechtvaardig be schouwen, wanneer men voor eene rechtbank eischen brengt, die geen rechter zou kunnen toelaten, zonder de wet te schenden." Engeland* Onder de auspices van de Kanaaltunnel commissie van het lagerhuis is in Londen eene groolo vergadering van zakenmenschen ge houden, die ook werd bijgewoond door ver tegenwoordigers van het departement van oor log en van andere regeeringsdepartementen. De vergadering heeft eenstemmig een besluit genomen ten gunste van den aanleg van den Kanaaltunnel en heeft de meening uitgedrukt, dat de tunnel de hartelijke betrekkingen van Engeland tot Frankrijk en de andere continen lale staten nog nauwer zal toehalen. Talrijke mannen van aanzien betuigden in brieven hunne instemming met het tunnelplan. Er werd verklaard, dat de tunnel voor Enge- land's handel van groot nut zou zijn, terwijl hij in oorlogstijd gemakkelijk onbruikbaar zou zijn te maken. Door dc nederlaag, die de liberale candidaat beert geleden Dij de aanvullings-verkiczing in het district Leith, is de meerderheid van de coalitie, waarop het kabinet-Asquilh steunt, tot beneden de honderd gedaald. Na de alge- meene verkiezingen in December 1910 had de regeering in het lagerhuis eene meerderheid van 126 stemmen. Thans tellen in het lager huis de liberalen 261 leden, de arbeiderspar tij 39, de Iersche nationalisten 84; zij bren gen te zamen dus 384 stemmen uit. De unio nisten zijn 286 man sterk; de meerderheid van de coalitie is dus tot 93 gedaald. Gedurende de drie laatste jaren hebben de unionisten bij de aanvullingsverkiezingen in 't geheel 14 zetels op de ministerieelen ver overd. Londen, 1 AI aart Eene reusachtige me nigte woonde heden de demonstratie bij in Iiyde Park tot verwelkoming van de uit Zuid- Afrika gedeporteerde arbeidersleiders. Er zijn motiën aangenomen tot veroordee- ling van de handelswijze van de Zuid-AXri- kaansche regcering en om de rijksregeering te verzoeken, de wet tot goedkeuring van de onder de krijgswet verrichte handelingen niet goed te keuren, Italië. Rome, 28 Febr. De ministers Saooha! en GioIi)U0i gaven nadere opheldering naar* aanleiding vam de giüstea-en voorgekomen in cidenten. Lu/zzatiü nam daarvan acte, maar de uiterste linkerzijde was niet voldaan en manifesteerde met groot lawaai. De zitting iis geschorst. Nieuwe incidenten kwaimen voor in de wandelgangenmaar toen de zit ting hervat werd, was «ie stemming bedaard. De Kamer ging vo-ort meL de behandeling van hare agenda-, waarop de voordracht stond tot dekking van de kosten van den veldtocht in Lybiie. Rome, 28 Febr. Volgens de Corriere d'ltaiia, die hiermee inlichtingen weergeeft van een in Napels verschijnend blad, zouden er onthullingen voor de deur staan over be driegerijen, gepleegd bij den dienst der be vrachting van transportschepen voor den oor log in Libis. Sommige personen, met name een oud-majoor der marine, die als tusschenper- soon bij de bevrachting optrad, zouden eene ware speculatie hebben op touw gezet om den staat, d. w. z. het ministerie van marine, prij zen to laten betalen Yeel hooger dan behoor lijk was, waarbij dan nog het transport onder slechte omstandigheden werd verricht. Benghazi, 27 Febr. De troepen in de streek van Benghazi zijn heden aangerukt op Sid Ibrahim. Het derde Erithreïsche bataiilon had eene ontmoeting met omstreeks 600 rebel len, die vluchtten met achterlating van 179 dooden, terwijl zij talrijke gewonden meevoer den. De Italianen hadden 21 dooden en een klein aantal gewonden. Benghazi, l Maart. Troepen ui)t Ben ghazi hebben een vijandelijk kamp bij So-lei- diirna aangevallen j zij verwekten eene paniek onder den vijand, die op de vlucht sloeg. De Italianen hadden 2 dooden en 14 gewonden; de vijanden hadden 235 dooden en verschei dene honderden gewonden. Spanje. Valencia, 28 re Dr. De wanordelijkhe den hebben zich herhaald. Er werd een schot in de menigte gelost en een toestel is ontploft De politie trad krachtig op om de betoogers te verstrooien. Valencia, 28 Febr. Eene bende, die met steenen wierp naar de tramwagens, werd door de troepen teruggedreven, maar wierp daarna barricades op, waaruit zij door ge weerschoten verdreven werd. Almeria, 28 Febr. Er zijn onlusten voorgekomen in Albox, die ontstonden uit ver- kiezingskwestiën. Vele personen worden in hechtenis genomen. Portugal. P a r ij s, 2 8 F e b r. Uit Lissabon wordt aan de Temps bericht, dat de minister van buitenla-ndsche zaken een telegram heeft ge zonden aan de Portugeesolie gezantschap pen, waarin word't verklaard, dat -de treinen loop niet gestremd is en dat de aanleggers van de staking er van afgezien hebben ver der te gaan. De rust is volkomen. Lissabon, 1 Maart Berichten uit An gola brengen over gebeurtenissen in Saint- Jean Baptist (Congo) inlichtingen, waaruit blijkt, dat daden van opstand zijn voortgeko men tegen die Porbugeesche soaivereinitoit in de Congo bij Sao Salvador en andere punten van de streek. De autoriteiten namen reeds in November maatregelen bot onderdrukking. Inlanders, die verschanst waren in een huis in Saint-Jean Bapliist, hebben de troepen aangevallen. Men verwacht Sn. Sao Salvador de komst van den gouverneur, om een onderzoek ra te stellen naar eene beweerde aanhouding van pater -Boruzkill. Deze aanhouding zal zich waarschijnlijk bepalen tot een verzoek aan den pater oan bij de Porbugeesche autoritei ten te -blijven tot aan de komst van den gou verneur. Deze zaak heeft niet te maken mei het aanwerven van inlandsche werkkrachten voor het eiland Sao Thome. Oostenrijk. De minister-president graaf Stürgkh heeft aan den voorzitter van dc Duitsch-Bohccmv sche afgevaardigden Pacher een schrijven ges. zonden, waarin hij hem uitnoodigt aan del Duilsche partijen het verzoek over le brengen^ dat zij tegen de punten van de door de re- gecring ontworpen compromisvoorstellen hun ne eigen meening ovcrsfelleii, om op deze wij* ze te komen tot klaarheid omtrent de weder* zijdsch© meeningen. De regeering wenscht, daf de Duitschers hunne hoofdbezwaren tegen do door haar als grondslag van hel te voeren overleg ontworpen voorstellen- zuilen mede* deelen, opdat zij die bezwaren aan een onbe* vangen onderzoek zal kunnen onderwerpen. Een gelijkluidend schrijven is ook gezonden aan de Czechiscken leider Kramarcz. De senaten van dc Duilsche universiteit en van de Duilsche technische hoogeschool tf Praag hebben protestverklaringen laten ulL gaan tegen het voornemen om aan Praag hel karakter van tweetalige stad te ontnemen; zij zetten de bezwaren uiteen, die daaruit zouden moeten voortvloeien voor de hoogieeraren en de studenten van de Duilsche inrichtingen van hooger onderwijs, bezwaren zoo gewichtig, dat de senaat van de technische hoogeschool ver* klaart, dat die inrichting onder zulke omstan digheden niet langer in Praag zou kunnen blijven. Een antwoord op deze protesten is te verwachten van de senaten der Czcckischa universiteit en der Czechische technische hoo* gesckool in Praag. Rusland. Petersburg, 2 8 Febr. Volgens de op* gaven van het ministerie van landbouw, be droeg de bebouwde oppervlakte voor tarwe en haver in Europeesch en Aziatisch Rusland iij 1913 93 millioen desjatinen tegen 88.80000Ü in 1912. Het gemiddelde in de jaren 1906— 1910 was 85.600.000 desjatinen. Eene snella toeneming van de bebouwde oppervlakte voor tarwe werd inzonderheid in Aziatisch Rusland opgemerkt. De oogst van 1913 bedroeg 5376 millioen poed tegen 5072 in 1912 en een gemiddelde van 4031 millioen in de jaren 1906 tot 1910. De snelle toeneming van den gemiddelden oogst werd veroorzaakt door dat de verbete ringen op landbouwgebied meer ingang von den. Eene groole toeneming kwam verder voor in den aanbouw van aardappels. De met aard appelen bebouwde oppervlakte bedroeg ia 1906 lol 1910 3.912.000 desjatinen en in 1913 4-418.000. De voor katoenteelt bestemde op* pervlakte bedroeg in 1908 281.000 desjatinen en bedraagt thans 500.000. Servië. Belgrado, 27 Febr. Dc skoepscklina zette heden de behandeling voort van de in terpellatie over de slechte behandeling in het leger. De minister van oorlog verklaarde, dat verkeerde handelingen ongelukkig niet te ver- oorspronkelijke roman 50 door H. WITTE. Hoe dat aangekomen was wist hij niet, want die ander was niet, zooals hij vei wacht had, van scnrik teruggedeinsd, maar dij de hand genoeg geweest oin hem een siag met zijn stok te geven, zoó geweldig, uat er von ken uit zijn oogen spaungen en hij slechts met moeite den terugweg Kon vinden. Aiaar die Hollander zal er ook het zijne wel van gehad heoben, meende hij, en aan heeft hij geleerd, dal, als een Zigeuner hem beloofde met hem af te rekenen, hij ook zijn woord houdt. Hij vertelde mij dit, met eene zekere vol daanheid, niet in vertrouwen, wat hij tegen over een landgenoot niet noodig scheen te achten ,en ik onthield mij van elke op- of aan merking. Ik wist nu, naar ik meende, genoeg, en verbet hem, na hem gezegd te hebben dal ik morgen dat is dus vandaag vóór den avond zou terugkomen en hij op mij moest wachten. Dit was nu wel niet naar zijn zin. Üaar reeds toebereidselen waren gemaakt voor hun vertrek in den vroegen morgen, maar toen ik hem zeide dat hij gevaar liep lijn oog te verliezen, zoo er niet iets aan werd kedaan. wat ik, nadat hij het frisch had ge houden, pas na een dag kon beoordeelen, gaf hij toe. Dit nu was eigenlijk wel niet noodig, want zoowel zijn oog als zijn opgezwollen wang, zullen na eenige dagen wel terechtkomen. Ik wilde hem echter beletten te vertrekken, wijl er nu voor mij geen twijfel meer overbleef dat hij het is, die het op uw leven gemunt had, en ik hem onder uw bereik wilde hou den, niet wetende welke maatregelen gij te zijnen opzichte wilt nemen. 11c wil er echter wel bijvoegen, dat het mij leed zou doen, zoo gij hem gerechtelijk liet vervolgen. Hij is in elk geval een landgenoot van mij, en al 'blijft in mijn oog een fielt een fielt, en moet de misdaad zonder aanzien des persoons gestraft worden, het zou mij toch in dit geval spijten zoo ik daartoe de directe aanleiding had gegeven. Wat gij echter meent le moeten doen, blijft natuurlijk geheel aan u overlaten. Ik had u dit reeds gistrenavond willen ko men mededeelen, maar ik moest noodzakelijk eenige aanteekemngen maken, die mij anders licht konden ontschieten. Daarom nam ik voor de eerste maal op mijn lange reis een rijtuig, om het u zoo vroeg mogelijk te komen vertellen, en nu 'blijkt mij dat ik nog juist bijtijds ben gekomen. Zoo is het ook, zei Dubbelman, want een kwartier later zou ik met mijn ouden vriend op weg geweest zijn om naar dien Zigeuner te zoeken, en dan waren wij juist den ver keerden kant opgegaan. Het blijkt nu dat mijn vermoeden juist was, en dat die Maurus de man is die het op mij gemunt had. Ik wilde u dit gisteren niet zeggen, wijl het een land genoot van u betrof. Wat ik echter niet begrijp, zei dokter Karwinski. is welk* reden lifj tot die daad kan gehad hebben. Sommigen van die lieden zijn zeer opvliegend en wraakzuchtig en hou den dan geen rekening met de mogelijke ge volgen. Maai' ik doe daar misschien een on bescheiden vraag; beschouw ze dan maar als niet gedaan. Volstrekt niet. Wel is de zaak van zeer kieschen aard, maar ik zou uwe belangstel ling, waarvoor ik u zeer dankbaar ben, slecht vergelden, als ik u niet in vertrouwen mede deelde wat dien kerel tot die onzinnige daad gedreven heeft, 't Was blinde wraakzucht, die hem zijn oogenblikkelijk belang geheel deed voorbijzien. Hierop deelde hij aan dokter Karwinski de geschiedenis van Margo mede, voor zoover hem die bekend was, waarbij dus ook de be wuste brief ter sprake kwam, welke de Zi- jgeiuier had gezegd nog in zijn bezit te heb ben. Hij had hem dan ook willen opsporen om door een flink aanbod te trachten dien uit zijn handen te krijgen. Ik geloof wel niet dat die veel belang rijks zal bevatten, maar, veel of weinig, ik stel er nu eenmaal veel prijs op te weten war hij inhoudt Wat uwe vraag betreft, om hein niet gerechtelijk te vervolgen, hieromtrent hen ik het volkomen met u eens, en mijn vriend Mendel zal er ook wel zoo over denken (deze knikte instemmend). Maar iets anders is hëi hem ongedeerd te laten vertrekken, waardoor ik mijn doel geheel zou missen. Van een gel delijk aanbod kan nu natuurlijk geen sprake meer zijn, en het is nu maar de vraag, hoe ik hem tot het afgeven daarvan kan dwingen. Dat is dunk mij, eenvoudig genoeg, merkte dokter Mendel op. Wat hij aan u, hier wendde hij zich tot dokter Karwinski, mede deelde, is een zelfbeschuldiging in optima forma, en als tidi bereid ziit daarvan tfetuigenis af te leggen, kan de zaak zonder veel rucht baarheid ongetwijfeld wel zóó geschikt wor den, dat hij dien brief afgeeft en tegelijk met zijn bende over de grenzen gezet wordt. Gij zijt nu tot Dubbelman zeer per soonlijk bekend met den hoofdcommissaris van politie te Arnhem. Welnu, daar rijden we onmiddellijk naar toe en vertellen hem de ge- heeie toedracht. Ook ai was hij u vreemd zou hij wei willen helpen, en nu des te ge- reeder. Hij laat dien Alaurus zonder veel be weging arresteeren. Tegen de beschuldiging van aanslag op uw leven, kan hij, na hetgeen hij uit eigen beweging vertelde, niets inbren gen; dan wordt hij flink onder handen geno men en worden hem de duimschroeven aan gezet; om duidelijker te spreken, hij wordt bedreigd met gevangenschap en gerechlerlijk onderzoek, waarna de straf niet kan uitblij ven. Zoo hij echter den bewusten brief wil af geven, zal de zaak niet vervolgd en hij een voudig uit het land gezet worden. Dan moet hij wel eieren voor zijn geld kiezen; gij be reikt uw doel en wij zijn hem voor goed kwijt, daaryoor zal wel gezorgd worden. Dokter Karwinski zette hierbij wel een be denkelijk gezicht, daar hij er, wat licht te be grijpen is, persoonlijk liefst geheel buiten wil de blijven, maar hij begreep toch ook <zeer goed dat dit niet wel mogelijk was. Boven dien, dat die Alaurus een schurk was viel met te betwijfelen, en, kon hij er nu zoo afkomen, dan mocht hij tevreden zijn. Ook sprak het als vanzelf dat Dubbelman hem niet zou kun nen of althans niet zou willen laten ontsnap pen, zonder alle mogelijke pogingen in het werk gesteld te hebben om in het bezit van dien brief te komen, en deze was wel de zekerste. Na met den koetsier afgerekend te hebben. werd het huurrijtuig ledig naar Arnhem le» ruggezonden, en reden ze spoedig daarna met dat van Dubbelman stadwaarts. Op het politiebureau vonden ze, nadat alles door Dubbelman en dokter Karwinski tot ia de kleinste bijzonderheden was medegedeeld, gereede instemming. Ook de hoofdcommis saris zag de noodzakelijkheid om er rucht baarheid aan te geven niet in, te minder, daar hij begreep dat dit voor Dubbelman, met 't oog op zijn beschermelinge, niet aangenaam kon zijn. Als die troep het land uitgezet werd^ waarmede men niet veel omslag behoefte tc maken, en wat trouwens niet voor dc eerste keer was, kon dit voldoende geacht worden* Maar dat geschrift moest die Zigeuner afge ven, als het nog in zijn bezit was, en daartoe was het noodig hem vrees aan te jagen. Een arrestatie, zonder veel beweging, was daartoe bepaald noodig, en hij was gaarne bereid daar nog heden werk van te maken; dan ook verzocht hij de iheeren Dubbelman en Kar winski in den volgenden voormiddag weer terug te komen. De delinquent kon dan gedu rende den nacht zijn zonden overdenken; daarna zou men wel met hem afrekenen. De arrestatie van den Zigeuner had, om noodelooze opspraak te vermijden, in den vooravond plaats, niet echter zonder eenig verzet, daar Maurus, reeds zeer ontstemd door de pijn die hem zijn gezicht veroorzaakte, allerminst lust had in een tochtje naar de stad onder zulk geleide, al ging dit ook per rijtuig. Met de politie viel echter niet te spot ten, zoodat hij zeer goed wist dat tegenstand nutteloos was, en hij zich vloekend in zijn lof schikte. Hij kon eohter pas den volgenden dag in verhoor genomen worden. Wordt vervolgd-

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1914 | | pagina 1