Woensdag 4 Maart 1914 „DE EEMLAN DER". BUITENLAND. FEUILLETON.^ Op den Terpenberg. rr. 21 u ABONNEMENïSPKIJSi Per 8 maanden voor Amersfoort f l.OO* Idem franco per post1.5(). Per week (met gratis verzekoring tegen ongelukken) - 0.1 O* Afzonderlijke nummers - 0.05. Doze Courant verschijnt dAgelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. AdvertentiSn gelieve men liefst vóór 11 uur, familie* advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËNi Van 1—5 regels M l4 f 0.50» Elke regel meer0.10> Dienstaanbiedingen 25 cents bjj vooruitbetaling. Groote lotters naar plaatsruimte. Voor handel en bedrijf bestaan zeer voordoolige bepalingen tot bet herhaald adverteeren in dit Blad, bij abonnement* Eene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. Kennisgeving. De Burgemeester van Amersfoort, Brengt ter kennis van belanghebbenden, dat in de gemeente Zegveld een geval van miltvuur Is voorgekomen. Amersfoort, 28 Februari 1914. De Burgemeester voornoemd, VAN RANDWLJCK. Politiek Overzicht Be verkiezingen an Rumenië. In Rumenië hebben de verkiezingen voor het liberale kabinct-Bratiano, dat onlangs is opgetreden, een buitengewoon gunstig resul- faat opgeleverd. Men is daar wel is waar ge woon, dat de aan het bewind zijnde regee- ring onder het geldende kiesstelsel eene na tuurlijke aantrekkingskracht uitoefent en hare candidaten bijna overal doet verkiezen. Dit maal had men echter wel eenigen tegenstand verwacht, vooral in dat deel van het kiezers korps, dat door de conservatieven als hun bij zonder domein wordt aangemerkt, en welks leden, de groote grondbezitters en de hoogst aangeslagen en in de belasting, in zekeren zin de natuurlijke tegenstanders zijn van de beide hoofdpunten van liet liberale regeeringspro- gramma: de hervorming van het grondbezit en de democratiseer ring van het kiesrecht. Maai* ook in die afdeoling hebben de conser vatieven slechts een klein gedeelte van de mandaten vorkregen. In de tweede en de derde afdeeling hebben zij geene candidaten kun nen doen verkiezen. In de Kamer telt de gehcele oppositie 22 leden legen 169 leden van de regeeringspartij. In den Senaat staan tegenover 97 liberalen, 12 democratische conservatieven en 9 conserva tieven pur sang. Het nieuwe parlement zal den 6en Maart bijeenkom _-n en er wordt mee gerekend, dat het de loopende werkzaamheden adres debat en bcgrooling in de tweede helft van April zal hebben afgedaan. De ontbinding yan de oude Kaniers en de algemeene verkie zingen voor een nieuw parlement zijn ge schied met het doel cenige hervormingen op hel gebied der birmenlandsche politiek, die dringend noodig worden geacht, tot oplossing te brengen; daartoe behooren in de eerste plaats de hervorming van het grondbezit en de nieuwe regeling van het kiesrecht. Voor die oplossing zal eene grondwetsherziening do mogelijkheid moeten scheppen. Bij de sa menstelling, die de beide Kamers nu hebben gekregen, is niet anders te verwachten, dan dat hel parlement zich zal uitspreken voor eene herziening van de grondwet. In dat ge val zal het land wederom worden opgeroepen tot verkiezing van eene constitueerende ver gadering. Deze heeft niet anders te doen dan te beraadslagen over de voorgestelde grond wetswijzigingen; zij zal dat moeten doen in tegenwoordigheid van minstens twee derden harer leden en hare besluiten moet zij ook ne men met eene meerderheid van twee derden. Nadat dit werk is verricht, heeft de consti tueerende vergadering haren arbeid volbracht; er moeten dan weer nieuwe verkiezingen plaats hebben op grond van de gewijzigde grondwetsbepalingen. Wanneer het tegen woordige parlement zich voor dc grondwets herziening uitspreekt, dan is omstreeks half Juni het bijeenkomen van de constituante te verwachten. De grondwetsherziening zal, naar verluidt, zich uitstrekken over de volgende artikelen: Art. 19, dat onteigening alleen toelaat in het be lang van het openbare verkeer, de openbare gezondheid en dc landsverdediging, zal zoo danig gewijzigd worden, dat zij ook kan ge schieden om de nu van grond verstoken plat telandsbevolking aan grondbezit te heipen. Art. 22, dat betrekking heelt op de huwelijks voltrekking, zal gewijzigd worden. Art. 23, dat handelt over het volksonderwijs, zal uit gebreid, art. 24, handelende over persmisdrij ven, verscherpt worden. De arlt. 57—81, die de samenstelling en de wijze van verkiezing der volksvertegenwoordiging regelen, zullen voor eene andere regeling plaats maken. De arlt. 10-1 en 105 (over de rechtspleging) zullen her zien worden om de mo.lelijkheid te openen der oplichting van een gerechtshof voor be- stuurs geschillen. Over de beide hoofdpunten van de aanslaan de grondwetsherziening is het volgende ont leend aan de Neue Frcié Presse: Het tegen woordige kiesrecht in Rumenië kent drie klassen: de groote grondbezitters, die 70 af gevaardigden kiezen, de ldasse van den bur gerlijken middenstand met eveneens 70 en de klasse van den boerenstand met 51 afgevaar digden. Deze drie klassen worden opgeheven; in het nieuwe kiezerskorps zuilen alle meer derjarige ingezetenen worden opgenomen; echter zal aan de kiezers voorshands slechts het indirecte kiesrecht worden toegekend; de afgevaardigden zullen door kiesmannen wor den benoemd. Het grondbezit in Rumenië is thans in han den van, zeer weinigen. Van de Rumeensche boeren bezitten dc meesten óf in 't geheel geen grond óf slechts zoo weinig, dal de opbrengst niet eens %oldoende is voor de voeding van het werkvee. Het aantal van deze heden be draagt 450.000. Daarentegen bezitten 428 groote grondbezitters 30 pet van de geheele opper vlakte van het land. Door de nieuwe agrari sche wetgeving, waartoe de grondwetsherzie ning den weg moet effenen, wordt beoogt een maximum te bepalen voor de oppervlakte gronds, die door één persoon mag worden be zeten; het overschot zal dan door den staat onteigend en onder zekere voorwaarden ter beschikking van de landelijke bevolking ge steld worden. Duitschland» In het-debat, dat in den rijksdag is gevoerd over de begrooting van de rijksspoorwegen, heeft men het ongewone schouwspel gezien \an twee leden van den bondsraad, die elkaar bestreden. De Pruisische minister voii Brei- tenbach verklaarde zich tegen de kanalisatie van de Moezel en de Saar op grond, dat daar door de verhuizing van de Rijnscli-Weslfaal- sche industrie in de hand zou worden ge werkt en aan het spoorwegbestuur veel aan zienlijke offers zouden worden opgelegd dan algemeen werd aangenomen. Een bestrijder van dit betoog stond op aan de tafel van den bondsraad in den groolmacljligde van Elzas- Loiharingen Nobis, die namens zijne regee ring met warmte opkwam voor deze kanalisa tie, waarin hij een deugdelijk middel zag om Elzas-Lolharingen vaster met het rijk te ver binden. Hij drukte de hoop uit, dat de Prui sische regeering haar verzet zou prijs geven en zou handelen naar het beginsel: „Noblesse oblige". Uit de aanschrijving van den Beierschen minister van oorlog tegen soldatenmisliande- lingen vermelden wij nog de volgende alot- zinsneden „De vrees, dajt door een streng optreden tegen de mishandebiigen sotiaide kan worden toegebracht aan 't geen oen troep in staat is te verrichten, is oiigvrechtvaajxÏLgdDe fat soenlijke geest in eene üroepenaideeling is de werkelijke discipline. Deze is door eene ver nederende behandeling van de manschappen en dc-or het meer ol mandei* openlijk dulden van zulk eene behandeling zonder eenigeD twijfel in gevaar gebracht Bij alle streng heid van de edschen van den dienst, waarin volstrekt geene verslapping mag intreden, moet de soldaat het gevoel hebben, dal de superieuren toezien op eene goede en recht vaardige behandeling. De superieuren moe ten ziah bewust zijn, dat juist door eene slechte behandeling van de manschappen de meeste vijanden van het leger geboren wor den." De Vossische Ztg. toekent hierbij aan: ,.De aanschrijving is zeer verblijdend. Of zij ech ter de gewenschte uitwerking zal hebben, ■blijft af te wachten. Aan aanschrijvingen tot beperking van soldatenmishandelingen heeft het reeds vroeger niet ontbroken. Er zij slechts herinnerd aan de beschikking van den Keizer van Januari 1890, waarin wordt gezegd: „In mijn leger moet aan iederen sol daat eene wettelijke, rechtvaardige en waar dige behandeling ten deel vallen, omdat zulk eene behandeling den werkelijken grondslag vormt om iai hem' genoegen in den dienst en toewijding aan het beroep, liefde en trouw aan den superieur te bevorderen en op te wekken." Straatsburg, 3 Maart. De Tweede Kamer van den lande og van Elzas-Lotharin gen heeft bij eindstemming besloten, het voor gestelde subsidie van 10,000 mark voor de voorbereidende militaire opleiding van de jeugd niet toe te staan. Straatsburg, 3 Maart. Het genera le commando heeft de aanklacht tegen de redacteurs van de Straatsburgschc Neue Zeitung en de Elsasser wegens beleeddging van luitenant von Forstner ingetrokken. Uit de instructie is gebleken, dat von Forst ner de beschimpende uitdrukkingen over de Fransche vlag, die hem in den mond werden gelegd, niet heeft gedaan, maar dat de door hem gebezigde voorden tot mis verstand aanleiding hadden kunnen geven en dat de redacteurs dus te goeder trouw hebben gehandeld. België» Bij het compromis tol beëindiging van hel proces over de nalatenschap van koning Leo pold II, waarvoor de Belgische regecring in een wetsontwerp de toestemming van de ver tegenwoordiging heelt gevraagd, ontvangt de Belgische staat 54 milhoen frs., waarvan be wezen is dat zij afkomstig zijn uit de Congo- beziltingen. Zes millioen, waarvan dit bewijs niet kan worden geleverd, zijn aan de prin sessen overgelaten. 1.365.295 frs. komen aan de Niederfüllbacher stichting. Het geheele bedrag, dat do drie prinsessen, 'skoniugs dochters, uit de nalatenschap krij gen, is 39,950,000 frs. Iiiervan zijoi hun reeds 31 millioen na den dood van hun Yader als on betwist erfdeel uitbetaald. Ieder van de doch ters heeft dus ruim 12£ millioen gerfd. Frankrijk. Parijs, 3 Maart. De Kamer behandelde heden morgen de begrooting van openbaar onderwijs. Zonder hoofdelijke stemming werd aangenomen eene motie, voorgesteld door George Leygues en aanvaard door de regeering, tot opheffing van de studenten- vrijheden voor vreemde studenten. P a r ij 9, 3 M a a r t. In d»c heden morgen in het Eiysée gehouden ministerraad werd de dag voor de Kamerverkiezingen definitief vastgesteld op 26 April en die voor de her stemmingen op 10 Mei. Engeland» Praag, 3 Maart. Volgens de Narodni Politika hebben de Engelsche souvercinen de uitnoodiging aangenomen van aartshertog Frans Ferdinand om deel te nemen aan de jachtpartijen, die in den omtrek van het kasteel Konopischt zullen WQrden gehouden. Londen, 3 Maart. Eerste minis Lor As- quilh deelde incde, dat er eene regeling was getroffen met de oppositie, waardoor het mo- gelijk zou zijn de noodige financieelc zaken af te doen tegen hel einde van het dienstjaar. Hij zou daarom zijne toegezegde medcdcè- ling over de Homerule bill doen in de zit ting van 9 Maart. Sir Edward Grey legde eene uitvoerige verklaring af over de houding van de Bnl- sche regecring tegenover den toestand, voort vloeiende uit den dood van Benton. Hij zeide, dat de moeiclijkheden, die aanhoudend aan het onderzoek naar dc feiten in den weg worden gelegd, het sterkste vermoeden ver wekken, dat aan de zijde van de voor het gebeurde aansprakelijke Mexicanen de wenscli en de bedoeling bestaat, dc waarheid te ver bergen. Wanneer de regeering der Vereenigdc Staten verder stappen doet in het belang van de Amerikaansche of de Brilsche burgers, zal de Britsche regeering gaarne den uitslag af wachten. Maar wanneer de Amerikaansche regeering het niet wenschelijk acht zulke stap pen te doen, moet de Britsche regeering zich haar recht voorbehouden om herstel van grie ven te verkrijgen, wanneer zich de gelegen heid daartoe voordoet. Groot-Brittannië kan onder de tegenwoordige omstandigheden gee ne afdoende maatregelen nemen en heeft niet het voornemen eene krijgsmacht naar Mexico le zenden. Maar dc Britsche re geering is niet van plan de zaak te laten rusten en zoodra het door cenige verandering in de omstandigheden in hare macht zou zijn de zaken verder te brengen, zou zij de stap pen doen, die haar uitvoerbaar zouden voor komen. (Toejuichingen.) Zweden» Stockholm, 3 Maart. In dc beide kamers van den rijksdag werd heden een koninklijk besluit voorgelezen waarbij de ontbinding van den rijksdag is bepaald op Donderdag 5 Maart om drie uur namid dags. Spanje» Bij de candidaaiSiwiUiió \oor de Kamerver kiezingen: zijn, ingevolge art. 29 van de kies wet, omdat geen candidaat tegenover hen is gesteld, gekozen verklaard: 49 conservatieven». 22 liberalen, 12 democraten, 3 reformisten, carlisten, 3 onafhankelijken, 1 radicaal cn regimalist. Waarschijnlijk zullen hier nog een dozijn meer bij komen, waardoor het geheel# aantal zonder strijd bezetto zetels ongevccf gelijk wordt aan dat van de vorige algeznecnL verkiezingen. j Van de partijleiders zijn gekozen verklaard,1 bij gebreke van tegencandidaat, Ma ure, Romiv no nes, Azcaratc, Malquiades en Alvarez. Madrid, 2 Maart Tengevolge van eemfc vechtpartij tusschen leerlingen van de houfrj vestersschool cn lotelingen, werd een leerling, gedood en werden verscheidenen ernstig gc-ë wond. Ambtenaren van de douanen, die tus schen beide kwamen, moesten vuur geven eil verwondden eeuigo lotelingen. Portugal. L i s s a b o n, 2 M a a r l. In de Kamer spi ai minister-president Bernardino Machado tegr.n^ dat er sprake is van eene verdeeling van de Porlugeescho koloniën. Oostenrijk. In eene gemeenschappelijke zitting, die dti vertogenwoordaigers *<ün de Gzeohisohc agray rische partij, de vrijzinnige nationale partijs de Gzechisahe nationale partij, dc sociaal* democra tisch nationaa 1-sooiaListische pa rtijl, de Czechische Fortschrittspartij en de kaiho* lieke nationale partij in Praag hebben gehou* den, werd eenstemmig geconstateerd, dat het besluit van de Duitscliers van Zondag jl. hel einde beteekent van de tegenwoordige oom* promds^iotie. Alle deelnemers constateerden, dat evenals zij zelf ook de partijen, die zij verte-genwoordd-gdep, ondanks ernstige be zwaren tegen de regeerings voorst ellen den besten wil hadden, in het belang van het con- süillaitioneele 9telsel in den staat en in het land met de vertegenwoordigers van de Duit» sche partijen in zakelijke onderhandelingen te treden tot het verkrijgen van overeen stemming in de punten van verschil. Dc ver antwoordelijkheid voor het mislukken van de Duiitsah-Czechische compromis-actie treft do Duitsche partijen, die hebben meegewerkt tol het verleden Zondag genomen besluit. Het spreekt van zelf, dat de mislukte com promis-actie een nadeeligen invloed zal uit oefenen op den gang van zaken in den rijks raad, die Donderdag weder bijeenkomt. Hes bestuur van de Czechische agrarische partij: heeft besloten de obstructie in het parlement, die in Januari oorzaak is geweest dat do rijksraad naar huis moet worden gezonden» terstond weer le beginnen. Aan het overwin nen van deze obstructie kan des tc minder ge dacht worden, omdat waarschijnlijk alle Cze chische partijen openlijk of in 't geheim zich daarbij zullen aansluiten. Fiumc, 3 Maart. Omstreeks midder nacht is eene bom ontploft in het paleis vn den gouverneur. Er werd geene ernstig*, schade aangericht. De dader is niet ontdekt' Hongarije. Mar maros Szyget, 3 Maart. IIcl Ruthenen-proces is geëindigd met veroor deeling van 32 der beklaagden tot gevang®* nistraf, terwijl 23 werden vrijgesproken. Uit Boekarest wordt bericht, dat de po* litie aldaar er in geslaagd is de hand te leg* gen op de plegers van den aanslag tc Dobi ee^j Dwazen leuren alleen door eigen onder vinding, wijzen ook door die van anderen. oorspronkelijke roman 52 door H. WIT T E. Is het wonder dal de gedachte aan die an dere mogelijkheid, want, hoe onwaarseiinlijk ook, mógelijk was het toch, zich dan telkens weer aan haar opdrong, al trachtte zij tever geefs zich daartegen te verweren? Aan de eene zijde een paradijs, aan de andere een woestenij. Iloe kon het anders dan dat zij den blik gedurig van deze laatste afwendde om die te laten weiden over de eerste, al speelde bij die gedachte een biltere glimlach om haar lippen? Was dit reeds meer dan genoeg om haar, aan ernstige overwegingen niet gewoon, tot weemoedig nadenken te stemmen, er kwam nu nog iets bij dat haar nog meer beangstigde. Er ging in de laatste dagen daar in huis Iels om, waarschijnlijk zelfs iets belangrijks, tonder dat zij zelfs kon vermoeden wat dit eou kunnen zijn. Niet alleen aan den heer Du-bbelman had zij dit bemerkt, maar ook aan dokter Mendel, ja zelfs aan Mina, die iets op haar hart scheen tc hebben, dat zij door ont wijkende antwoorden slechts met moeite scheen tc verbergen. Daar Margo toevallig niet tehuis was tijdens het bezoek van Maurus, wist zij daar niets anders van, dan wat Dub belman haar als terloops gezegd had. Dit was het dus niet, maar in dat herhaalde bezoek van dien oliekoop vond zij reden tot bezorgd heid. Deze toch was een Hongaar, evenals Maurus. Onmogelijk was het dus niet dat zij elkaar kenden; voorts dat Maurus, die haar tegenwoordig verblijf had weten op te sporen, nu den oliekoop m den arm genomen had, wie weet waarvoor. Dat Dubbelman, ofschoon nog niet geheel hersteld van de hem toe gebrachte wond wist zij niets reeds 's an deren daags naar de stad was gereden, zou haar op zichzelf geen reden tot nadenken ge ven, want dit gebeurde dikwijls, maar dat hij nu zoo onverwacht met dien oliekoop en den dokter daarheen gegaan was, terwijl zij wist dat hij met dez£n laatsten had afgespro ken, om voor een paar dringende commissies den tegenovergestelden kant uit te gaan, kwam haar verdacht voor. Kon er, vroeg zij zioh af, verband bestaan tusschen het ééne en hel andere, en werden er aanstalten gemaakt, die op haar naaste toekomst betrekking hadden? En nu was hij vandaag weêr bijna den ge- hcelen dag te Arnhem geweest, natuurlijk we der in gezelschap van dien oliekoop, aan wien zij niet kon denken, zonder dat een gevoel van angst haar bekroop; ofschoon zij zich- zelven moest bekennen dat die man, de vrien delijkheid en innemendheid zelve, daar geen aanleiding toe gaf. Het lieve kind werd als heen en weêr ge slingerd tusschen hoop en vrees, nu tot in de nabijheid van de eerste, dan weder, raaar veel dichter bij de laatste. Wat dokter Mendel nu maai* verschenen, dan had ze dien denkelijk de reden harer be kommernis medegedeeld, want met dezen kon zij begrijpelijkerwijze over enkele dingen ver trouwelijker spreken dan zelfs met Dubbel man; maar die liet zich niet zien, en morgen zou er wel geen gelegenheid voor haar zijn om hem te vragen wat er eigenlijk gaande was, wat toch misschien ook vergeefsche moeite zou zijn. Geheel tegen haar gewoonte bracht ze een onrustigen nacht door, maar vond toch den volgenden morgen, nadat Dubbelman zich aan het korte ontbijt, hoewel blijkbaar opgewekt gestemd, nergens over had uitgelaten, in dc overleggingen met Mina over de toebereid selen voor de ontvangst der beide heeren af leiding genoeg, om haar afgetrokkenheid tc overwinnen. Had zij geweten wat er in de laatste dagen juist om en voor haar was gebeurd en ge daan, zeker zou zij geen rustig oogenblik ge had hebben. Daarom had men het ook wijse lijk voor haar verborgen gehouden. Dokter Karwinski was in den volgenden voormiddag iets vroeger bij Dubbelman dan Mendel, en het gesprek liep natuurlijk over het voorgevallene van den vorigen dag; waar bij de Hongaar er zijn tevredenheid over be tuigde, dat hij zoo toevallig er toe had kun nen medewerken om Dubbelman zijn doel te doen bereiken, 't welk hij anders waarschijn lijk gemist zou hebben; wat hem nog.te aan genamer was, nu hij er persoonlijk buiten had kunnen blijven, terwijl deze het niet aan de uitdrukking zijner erkentelijkheid liet ont breken. Over den inhoud van den brief zelf liet hij zich niet uit, wijl hij daarmede wilde wachten tot ook dokter Mendel aanwezig was. Deze, niet wednig nieuwsgierig naar den afloop der arrestatie en wat daar verder op ge volgd was. liet zich trouwens niet lang wach ten, en, minder bescheiden dan Karwinski, was zijn eerste vraag, nadat Dubbelman hem een en ander had verteld: En nu die brief? Je hebt hem natuurlijk gelezen; voor mij zal hij wel geen geheimen bevatten en voor dokter Karwinski ook na tuurlijk nog minder. Ben je er veel wijzer meê geworden? Dat epistel is zeker lang genoeg en bevat niet alleen een treurige, maar ook een zeer laakbare geschiedenis. Veel verder kom ik er echter niet mede, wat ik mij, gelijk gij weet, ook niet heb voorgesteld. Alleen verkreeg ik (le zekerheid van wat wij reeds vermoedden, dat Margo een onecht kind is. Daar gij niet •veel minder belang in haar stelt dan ik, wil ik u den brief, die in goed Hollandsch gesteld is, en een beschaafde opvoeding van de moe der verraadt, voorlezen; dan kunt ge zelf 't beste oordeelen. Dit zoo zeer gewenschte schrijven luidde aldus: „Het kind, dat ik aan de zorg van anderen moet overlaten, is tennaastenhij vier jaren oud. Dit ik er de moeder van ben weet nie mand buiten de vrouw, die mij tijdens mijn bevalling heeft gehuisvest en bijgestaan. Het meisje kent mij nauwelijks, wanf ik zag het slechts een paar keeren, en toen ik haar zeide dat ik haar moeder ben, wilde zij daarvan niets weten; en ook ik gevoelde niets voor haar; ja, laat ik het maar zeggen, ik haatte haar, omdat zij voor mij een lastpost was, waarvan ik mij niet wist te ontdoen. Dat zij geen erkenden vader heeft, en dus een onecht kind is, zal hij, die dit geschrift in handen krijgt wel begrijpen. Wie de vader is blijft mijn geheim, ja het is zelfs geen geheim tus schen hem en mij, want ook hij is met het bestaan ervan #59bekend. Ik heb mij echter zoo zeer jegens hem misdragen, hem zoo\ schandelijk ondankbaar behandeld, dat ik inijj pm niets ter wereld tot hem zou willeu wen* den om voor het kind te zorgen. Niet hij heeftj mij, maar ik heb hem verleid, en hij mag en zal niet weten wat daarvan het gevolg is ge weest. Hiermede wii ik tenminste trachten goed te maken wat ik jegens hem misdeed; „Toen ik hem verliet, kwam ik in een zeep goede betrekking, maar dit kon slechts vat* korten duur zijn, want, toen ik zekerheid hnd van de aanstaande gevolgen mijner lichtzin* nigheid, die ik, het kostte wat het wilde, ver-j borgen wilde houden, verliet ik die, onder he^ voorwendsel dat ik in dc stad niet kon aarw; den en naar huiten verlangde, om op mijn ver-j haal te komen. „Lk had mij vooraf van een goed en ver»i trouwd onderkomen verzekerd, waar nie mand anders mij kende en ik mijn bevalling: kon afwachten. „De bijzonderheden daarvan doen hier niets ter zake; ik was spoedig hersteld, maar nn zat ik met dat kindje, dat ik, ik aarzel niet het te zegden, wel had willen dooden, als ik maar gedurfd had. )VPe vrouw, die mij huisvesting en hulp verleend had, een oude dienstbode mijner lang gestorven ouders, redde mij uit de ver legenheid, door het aanbod om verder voor dat kind te zorgen, tegen een matige ver goeding; ik kon dan, volkomen hersteld zijnde, weer naar de stad terugkeeren, zon der dat iemand de ware reden van mijn ver blijf daar buiten vermoedde. Wordt vervolgd-

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1914 | | pagina 1