„DE E EM LAN DER". Donderdag 5 Maart 1914 BUITENLAND. FEUILLETON. Op den Terpenberg H\ 211 12" «laargang. Uitgevers: VALKHOFF Co Bureaus UTRECHTSCH ESTRAAT I. Politiek Overzicht Hoofdredacteur! Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden voor Amersfoort f l.OO* Idem frAnoo per post 1.50. Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) 0.10. Afzonderlijke nummers 0.05* Deze Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon* en Feestdagen. Advertentiën gelieve men liefst vóór 11 uur, familie- advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 1—5 regels,. f O.SC, Elke regel meer- 0.10. Dienstaanbiedingen 25 cents by vooruitbetaling. Groote letters naar plaatsruimte. Voor handel en bedrijf bestaan zeer voordeelige bepalingen tot het herhaald adverteeren in dit Blad, bij abounement. Eene circulairo, bovattendo do voorwaarden, wordt oi aanvraag toegezonden. Het Huthenen-proces in Marmaros-Szygeth. Met hel gisteren onder de telegrammen ver melde vonnis, dat geveld is in het stadje Mar- jnaros-Szygeth, gelegen in het noorden van Hongarije, is een hoogverraadsproces ten einde gebracht, dat door den langen duur van de debatten en door het groote aantal perso nen, die er in betrokken waren, eene plaats verdient onder de monsterprocessen. De open bare behandeling is begonnen den 29en De cember van het vorige.jaar en op de bank der beklaagden waren 94 personen gezeten. Van dezen werden, nadat het onderzoek op de te rechtzitting gesloten was verklaard, 39 buiten vervolging gesteld. 23 beklaagden zijn vrijge sproken en 32, een derde van het oorspronke lijke getal, zijn door den rechter veroordeeld. Hot breed opgezette proces is dus in den loop der debatten tot vrij wat bescheidener afme tingen terug gebracht. Het doel, waarmee het proces op touw is gezet, was met kracht op te treden tegen de propaganda, die van Rusland uit gevoerd werd onder de tot den Rulheenschen stam be- hoorendc bevolking van Hongarije. In de akte van beschuldiging werd betoogd, dat sedert het jaar 1908 onder de Ruthenen van de drie Noord-IIongaarsche komitaten Marmaros, Ugocta en Bereg met openlijke ondersteuning van de heilige synode te Petersburg en vooral van graaf Bobrinsky, den voorzitter van den Russischen volksbond, eeno beweging in Noord-IIongarije werd gevoerd, die ten doei had de Rutheensche zoogenaamde uniaten, die wel den Griekschen ritus hebben behouden, maar met de roomsche kerk vereenigd zijn en den Paus als hun geestelijk hoofd erkennen, te bewegen tot aansluiting aan de Russisch- orlkodoxe kerk. De leider van deze propagan da was de monnik Alexcj, alias Kabaljuk, die als een Galicische jood verkleed van dorp paar dorp trok en de Ruthenen opwekte, op dat zij Russen zouden worden, Russen die den Czaar niet alleen als hun kerkelijk hoofd, maar ook als hun wereldlijken beschermheer moesten vereeren. Kabaljuk was onvermoeid werkzaam voor de oprichting van een Rus- sisch-orlhodox diocees in de genoemde drie komitaten. Hij belejgde met dit doel talrijke geheime bijeenkomsten in particuliere huizen en organiseerde bedevaarten naar kloostersin het gouvernement Kiew; voorts deelde hij ge drukte gebeden rond voor den czaar, de cza- renfamilie en het roemrijke Russische leger. Daarop steunde In hoofdzaak de aanklacht we gens hoogverraad. De beweging om over te gaan tot de Russische kerk, werd aangemoe digd door rijke geldmiddelen, die uit Peters burg, Kiew en Moskou naar Noord-Hongarije vloeiden. Do beweging was zoo sterk, dat tij dens de Bosnische annexaliekrisis in verschei dene dorpen van de streek militaire bezetting moest worden gelegd. De Hongaarsche regeering heeft het binnen dringen van dc orthodoxie in die streken aan vankelijk geduld en als eene zuiver kerkelijke beweging beschouwd. Later hebben zich hare indrukken gewijzigd onder den invloeden van de stappen der Rutheensche bisschoppen., die dc Kroon aanriepen om hulp tégen den afval van de ontrouwe schapen, en ook uit politieke overwegingen. De beklaagden motiveerden hunnen afvaL met klachten over het magya- riseeren van den godsdienst en van het school onderwijs, met den onchristelijken levenswan del van de geestelijken en met den zwaren druk dien de kerkelijke lasten op hen legden. Het Rutheensche (Ukrainische) volk, dat tus- schen de Wolga en de Theiss in eene aaneen gesloten massa woont, telt 30 tot 35 millioen zielen. Het heeft eenë eigen taal, die als zoo danig wel erkend is door de Petersburgsche academie van wetenschappen, maar waarin toch het onderwijs in Rusland streng verbo den is. In Rusland werden de Ruthenen, na de onderdrukking van den opstand van den kozakkenhetman Mazeppa, te vuur en te zwaard gedwongen de unie met Rome prijs te geven. Van toen af dateert onder de Ruthe nen hel schisma, dal voor de Ruthenen van Ooslenrijk-Hongarije als grondslag diende voor hunne zelfstandige nationale ontwikke ling. 'De Ruthenen, die na de verdeeling van Polen bij Ooslenrijk-Iiongarije kwamen, bic- Yen met Rome vereenigd. In Galicië en de Bukowina tellen zij omstreeks 3b millioen, in Hongarije slechts eenige honderdduizenden zielen. Ofschoon ook in dc Habsburgschc mon archie zeer achterlijk in cultuur, staan zij toch op een hoogeren trap dan hunne stamgenoo- ten in Rusland. Onvermoeid is in Galicië de kleine schaar van de voor hun eigen volks bestaan niet geestdrift bezielde Rutheensche be schaafde elementen werkzaam voor de verhef fing van de boeren; zij dwingen daarvoor den steun af van de centrale regeering, soms met aanwending van krasse middelen. Een van hunno hoogste wenschen is de oprichting van eene Rutheensche universiteit in Lemberg. Het krachtige streven tot nationale verheffing in Galicië belemmert daar de Russisch-ortho- doxe propaganda. In Hongarije genoot tot dus ver de Russische propaganda groote vrijheid, zoodat het „Transkarpatliische Rusland" zooals men het door Ruthenen bewoonde gebied van Hongarije in Rusland gaarne ioemt, tot too- rieel van eene intensieve bewerking in Russi schen zin kon worden gemaakt. Het nu ge- eindigde proces levert het bewijs, dat men voortaan die vrijheid aan banden wil leggen. DuTtschland» Bij de viering van het gouuen jubileum van de vereeniging van officieren van gezondheid heeft de keizer als „obersier Kriegskerr" een besluit genomen, dat een einde maakt aan de rangsverschillen. die tot dusver bestonden tus- schen de officieren van gezondheid en de vechtofficieren. Voorlaan zullen dezelfde eer bewijzen gebracht worden aan de officieren van gezondheid als aan de gewone officieren. Dit is eene groote verandering, haast eene omwenteling, in het Duitscke leger. De officieren van gezondheid vormuen tot dusver eene categorie, die in menig opzicht achterstond hij dc gewone officieren en niet mede genoot van de voorrechten, die aan de vechtofficieren waren voorbehouden. Hoe hoog ook in rang, konden zij niet dc geringste disci plinaire macht uitoefenen; de cbel van een hospitaal b.v. had niet de bevoegdheid over tredingen, door zijne ondergeschikten begaan, te straffen. Een gewapende troep, door een onderofficier gecommandeerd, ging een offi cier van gezondheid met kolonelsrang voorbij r alsof hij niet bestond; maar honderd schre den verder nam de troep den paradepas aan, als de jongste luitenant van het garnizoen pas seerde. De officieren van gezondheid hadden geen recht op eene begrafenis met militaire eer; ook waren zij niet in het bezit van het ondersoheidingsteeken van groot tenue, de sjerp. Hieraan is nu een eindo gemaakt; de officieren van gezondheid zijn gelijk gesteld met de bij den troep dienende officieren. Al leen de kwestie van het voorrangsrecht is nog niet uitgemaakt, die schijnt nog voor latere regeling te zijn voorbehouden. Keu 1 en4 Maart De Köln. Ztg. bericht uit Berlijn, dat het bericht in de Parijschc bla den, dat de terugroeping van den Duitsclien militairen gevolmachtigde Dohna-Sclilobitten in verband staat met dc tusschen Duitschland en Rusland heerschende ontstemming wegens de zending van generaal Liman von Sanders naar Turkije, geheel onjuist is. Tot de terug roeping was het plan opgevat lang voordat generaal Liman naar Turkije werd gezonden. De czaar heeft zijn opvolger lecren kennen bij d<» bruiloft van den hertog van Brunswijk. Troppau, 4 Maart. Kardinaal Kopp is overleden. Heden morgen om half twee werd geconstateerd, dat de dood was ingetreden. De nichten van den kardinaal, waaronder mejuffrouw Echtermann, waren aan zijn sterf bed aanwezig. (Kardinaal Kopp was vorst-aartsbisschop van Breslau. Dit uitgestrekte aartsbisdom is gedeeltelijk in Pruisen, gedeeltelijk in Oosten rijk gelegen). Tweede telegram. Het lijk van kar dinaal Kopp werd heden namiddag opgebaard. De plechtige overbrenging en de bijzetting ge schieden Vrijdagmiddag. Me t z4 Maart. De kamer van strafzaken van de rechtbank heeft gisteren den landbou wer Pigoud, die woont in het Lotkaringsche district Chateau-Sali; op grond van de wel tegen het verraad van- v.~.!r'.-I:d geheimen ver oordeeld tot twee jaren gevangenisstraf en 500 mark boete. Het aan Pigoud ten laste gelegde had be trekking op de wisselsporen op het station Moerchingen, relker geheimhouding in hel belang van de landsverdediging is. Frankrijk. P a v ij s, 4 Maart, in art. 1 van het nieuwe ontwerp van zijne inkomstenbelasting stelt minister Caillaux de Fransche rente vrij van de belasting. Engeland. Het lagerhuis heeft de door den minister van marine ingediende suppletoire begroo ting voor het ioopende dienstjaar aangeno men. Een voorstel van radicale zijde om van het aangevraagde crediet een gedeelte te schrappen, werd met 237 tegen 34 stemmen verworpen. De nieuwste euveldaad van de mj] it ante suffragettes in Londen is, dat zij eene bom hebben laten springen in de kerk van St.- Jan den evangelist in "Westminster. De bom sprong eenige minuten na afloop van de godsdienstoefening, zoodat het kerkgebouw leeg was en alleen het gebouw en het meu bilair schade leden. Italië. R o m e4 M a a r l. Dc Kamer behandelt het wetsontwerp tot regeling van de uitgaven voor Lybiê. Minister-president Giolitti rechtvaar digt de verovering) hij zegt, dat Italië Turkije niet heeft willen aanvallen in zijne levensdee- len, om geene aansprakelijkheid te beloopen voor een algemecnen Balkanbrand. De regce- ring wil niet, dat het debat het aanzicht krijgt van eene vraag van vertrouwen of wantrou wen in het kabinet. Hij stelt a oor, de motiën van orde, die zijn ingediend, in te trekken en over te gaan tot behandeling van de artikelen. Dienovereenkomstig wordt besloten met 361 tegen 83 stemmen. Tripoli, 4 Maart. Dc colonne-Miani heeft Moerzoek bezet. Eene beschikking van den Koning verkondigt, dat de geheele streek van Fezzan onderworpen is aan de Italiaan- sche souvereiniteit. Oostenrijk. De afgevaardigde Kramarsoh heeft' tot be antwoording Yan den brief van den minister president graaf Slürgkh, dezen een brief gezon den, waarin hij doel uitkomen, dat de Czechi- sche partijen de voorstellen van de regeeiïng als niets anders beschouwen, dan ais den grondslag voor verdere onderhandelingen. Hij wijst op de door de Czechische partijen op de voordrachten der regeering uitge oefende kritiek en zegt, dal zij aan dc re geering het uitzicht hebben geopend op de schriftelijke motiveering van hunne beden kingen. In dezen ziu zullen de partijen, de uitnoodiging van den minister-president na komen en hunne eigen opmerkingen over de punten van verschil aan de regeering voor leggen. Van den oud-minister Barnreither, een van de deelnemers aan de compromis-onderhan delingen van 1910, heeft dc correspondent van de Frankf. Ztg. te Weenen de mededee- ling ontvangen, dat de als een Parlhenpijl gekenschetste onthulling, die door de regee ring is gedaan over de afspraken, die des tijds tusschen de Duilsche en Czechische on derhandelaars zouden zijn gemaakt, de~waar- heid vervalschen. Want hetgeen van regee- ringswege is medegedeeld over Praag, waar uit zou volgen, dat bij de onderhandelingen van 1910 reeds overeenstemming was ver kregen over de eentaligheid van de hoofd stad van Bohemen, was het werk van een enkel sub-comité, dat de zwakheid had ge had deze. concessie, aan de Czechen te doen, maar was door do gezamenlijke Duitsche onderhandelaars dadelijk vol verontwaardi ging weer te niet gedaan. Hongarije. Het in het Ruthenenproces door de recht bank te Marmaros Szygeth gewezen vonnis verklaart de 32, veroordeelde personen schul dig aan ophitsing tegen slaat en godsdienst. De hoofdbeklaagde Alexander Kabaljuk werd tot gevangenisstraf van 4b jaar en 100 kro nen boete veroordeeld; de overigen kregen vrijheidsstraffen van een half tot 2b jaar cn elk 200 kro-nen boete. Rusland. Petersburg, 4 Maart. De rijksraad heeft, zonder over te gaan tot de behandeling van de artikelen, met 72 tegen 64 stemmen verworpen eene door de rijksdoema aange nomen regeeringsvoordracht over d<» rechts verhouding tusschen dc handelsbedienden en hunne werkgevers. P-etersburg, 5 Maart. Het orgaan van hot ministerie van financiën vcrklaarf uitdrukkelijk, dat het bericht van de Kólni* sche Zeitung over oorlogstoebcreidselen, dia Rusland zou maken aan die westelijke grens* geheel ongegrond en een puur verzinsel is. Petersburg, 4 M a a r t. De ministerraad heeft zich bezig gehouden met een ontwerp waardoor Wichnegradsky Poetilow gemach) tigd wordt lot oprichting .van eene spoorweg» maatschappij, die een weg van normale spoor* wijdte zal aanleggen van het station Aljal aan den Transkaukasischen spoorweg naai Astara aan dc Perzische grens. P e t e r s b u r g, 4 Maart. Van regeerings- wege wordt het dagbladbericht, dat de re geering zioh uitdrukkelijk heeft •verklaard tegen de oprichting van een Tolstoï-monument als onjuist gekenschetst. De regeering heeft in deze zaak nog gecnc beslissing genomen. Kiew, 4 Maart. Het congres van cx< porteurs heeft de meening uitgedrukt, dal de Duitsche uitvoerpremiën een nadeeligen in» vloed uitoefenen op de Russische industrie ca dat het noodig is, met navolging van het voor beeld van Canada, een aanvullingsrccht in ttf voeren op den gepremiëerden invoer. Servië. P a r ij s, 4 Maart. Dc Temps bericht uï\ Belgrado, dat de minister van builcnlandschf zaken den Servischen gezant te Sofia heeft opgedragen, opnieuw krachtig er op aan tf dringen, dat aan Servië voldoening worde gegeven betreffende het in vrijheid stellen van dè in Bulgarije vastgehouden Serven. In de Montencgrijnsche skoepschtina is hel denkbeeld geopperd tot het sluiten van cen( militaire, diplomatiek tolunie tusschen Mon tenegro en Servië. Dc dagbladpers te Sofia noemt dit denkbeeld kenschetsend voor de nieuwe Servische politiek, die streeft naai eene gemeenschap tusschen Servië en Monte negro, om aan Servië in zekeren zin de alleen heerschappij op den Balkan te verzekeren. Er wordt betoogd, dat eene volkomen unie tus schen Cettinje en Belgrado, die dc onder* koning Nicolaas in dc Zwarte Bergen overtol lig zou moeten maken, een bron van veront rusting en van gevaren voor de Balkanlaiulen zou worden. De vrede, dién men in Bukarest op onwrikbare grondslagen meende te hebben opgebouwd, zou aan Servische grootheids waan op genade en onnenadc uitgeleverd zijn. liet evenwicht, dat voor onaantastbaar ver klaard werd, rust o-» zoo zwakke voeten, dat het de eerste stoolen ontvangt juist van df hoeders van zijne onaantastbaarheid. Albanië. Waldenburg, 4 Maart. Het vorsten paar van Albanië is lieden middag met zijn» hofhouding dc reis naar Albanië begonnen In het lagerhuis is dc vraag gedaan, of Sla Edward Grey er m heeft toegestemd, dat het poiitiegezag in'noordelijk Epirus wordt uil- geoefend door dc onder Nederlandsche offi cieren staande Albaneesche gendarmerie, zoo dra dit gebied door de Grieksuhe troepen ont ruimd is, en verder tot aan zijne inlijving in het nieuw gevormde vorstendom Albanië. Oj>- der-staatssecretaris Acland antwoordde, dal de te dien aanzien voorgestelde weg de toestem ming van alle zes groote mogendheden heef*, en dat Engeland als ecu van de zes groote mogendheüen ook heeft toegestemd. Men applaudisseert in den schouwburg, wan neer men goed ziet spelen; maar beter come- diespcl ziet men .om zich heen in het dage- lijksche leven. 53 oorspronkelijke roman door H. WITTE. „Het geluk diende mij. Mevrouw... bij wie ik in betrekking was geweest, had twee "onge kinderen. Zij was dc echlgenoote van iemand, die als ambtenaar naar Indié was gegaan, maar zij was toen hier gebleven, omdat zij die zeer jonge kinderen nog niet aan de reis durfde te wagen; ook om iamilieredenen; zij kon het met mijn plaatsvervanger niet vin den en deze niet met haar, en was verheugd mij Irisch en gezond terug te zien. „Wat ik verdiende en nog bezat was ruim voldoende voor het onderhoud van dat onge- wenschte schepseltje, cn dit had ik dan ook zoo, zonder dat iemand er erg in had, nog wel eenige jaren kunnen volhouden, maar nu moet er een eind aan komen. Mijn mevrouw vertrekt naar Indiê en wil mij onder zeer voordeelige condities meenemen, wat Ik na tuurlijk heb aangenomen; morgen vertrek ken wij. Ik kreeg permissie om vandaag van Mijn oude vriendin afscheid te nemen, en deze weet nu niet beter dan dat ik morgenochtend vroeg met de kleine naar de stad ga en haar fcü mil mag houden. Ik moet heelemaal van dit schepseltje af zijn, cn liet ik haar waar zij nu nog is, dan kon ik er later last mede hebben. Zij moet in handen komen van iemand die met haar afkomst geheel onbekend is en deze ook niet kan te weten komen. Het af scheid zal mij niet zwaar vallen, want ik ge voel niets voor dit kind, niets dan weerzin. „Maar ik wil toch iets voor haar doen, en daarom voeg ik hier zooveel van mijn be spaarde geld bij, als ik maar kan missen. Voor de eerste twee jaren zal dit wel voldoende wezen; verder kan ik er niets aan doen én wil ik er ook niets van welen. Morgenoch tend vroeg zal ik haar aan den weg neerzet ten en haar zeggen dat ze door een ander zal afgehaald worden, aan wien ze dezen brief moet geven. Die moge er dan gelukkiger meê wezen dan ik. Naar mij behoeft men niet te informeeren, want eer de dag ten einde is ben ik ver weg. „Wat mij er toe drijft dit alles mede te dee- len weet ik zelf niet, maar ik voelde mij er toe gedrongen; niet om mij te verontschuldi gen, want niemand weet wie dit schrijft, en te geef er ook niet om, hoe men daarover denkt, als ik maar voorgoed van dien last af ben. Mogelijk zal een ander meer liefde voor dit kind overhebben dan ik. Dan is het nog in haar voordeel. In elk geval weet men nu dat alle verder onderzoek volkomen nutte loos is, en daar is het mij om te doen." Wat een canaille! kon dokter Mend el- niet nalaten uit te roepen; en dat nog til een jonge vrouw, die, dit blijkt duidelijk, tot den beschaafden stand behoort, zeker althans eeD beschaafde opvoeding heeft genoten. Het is een van die onbegrijpelijkheden van sommigo karakters, waar ons verstand bij stiltstaat. merkte dokter KarwinskL met inspanning geluisterd en wel sommige woor den gemist, maar toch het geheel goed begre pen had, op. Wat u cn mij en elk welden kend mensch onmogelijk schijnt blijkt toch bestaanbaar te wezen. Een ongevoeligheid als deze zou men met het vrouwelijke karakter onvereenigbaar achten, maar er zijn meer voorbeelden van dat de wouw in uilersten vervalt, waaraan men zonder een afdoend bewijs niet zou kunnen en willen gelooven. liïtussohen moet in zulke gevallen veel op rekening gesteld worden van bijzondere om standigheden, die er de aanleidende oorzaak van zijn. Het spreekwoord: tout savoir est tout pordonner mag al geen evangelie zijn, het is toch in vele gevallen toepasselijk. In veel .gevallen, ja, dit slem ik toe, zei dokter Mendel, maar niet in een als diL Het vloekt tegen de natuur. En dan de vader. Hij, die dit meisje verleidde, misschien ten val bracht, moest toch de mogelijkheid begrijpen van wat er kon volgen. Hij had, ai was het ook zijdelings, -naar haar kunnen informee ren; maar hij schijnt bemiddeld geweest te zijn| mogelijk wel een van die zorgclooze gas ten die morgen vergeten hebben wat ze gis teren deden. Hm! Hij had onder het spreken den brief opge nomen, dien Dubbelman open op de tafel had gelegd, om hem nog eens over te lezen, en zijn verontwaardiging scheen er daardoor niet minder op te worden, want zijn handen beefden en zijn voorhoofd rimpelde zich, ter wijl hij veel langer op dat geschrift staarde dan noodig was. Hoofdschuddend, en zondet verdere aan- of opmerking gaf htf hem aan Dubbelman terug. Ofschoon de drie vrienden want Kar- winski werd ook als zoodanig beschouwd en behandeld. den dag verder gezellig door brachten, waartoe een mooie rijtoer en een lang gerekt diner veel bijdroegen, zou toch van die gezelligheid niet veel terecht geko men zijn, als dokter Mendel, gelijk anders vrij wel gewoonte was, daartoe den toon had moeten aangeven, want, ofschoon niet stil, scheen hij toch afgetrokken, en was zijn blik aan tafel bijna niet van Margo afgewend, die hem bij herhaling vriendelijk toelachte, maar zich vooral met dokter Karwinski onderhield en zich amuseerde met zijn gebroken Hol- landsch; immers uit beleefdheid tegenover een dame die geen Duitsch verstond, was hij ai dadelijk begonnen zich in gebrekkig IIoI- landsch uit te drukken. Daar hij op zijn voet reis allerlei avonturen had gehad en het hem aan anecdolen niet ontbrak, kon hij een zeer aangename tafelgast genoemd worden, a Margo, vatbaar voor aangename indrukken en jolig van natuur, vergat haar bekommer nissen cn gaf zich gaarne aan den aange nomen indruk van het oogenblik over. En waf Dubbelman betreft, die zich van den indruk van dien brief niet veel had voorge steld, maar er toch zeer aan had gehecht dien te bezitten, deze was er niet genoeg door teleurgesteld, om aan het gezellige gesprek geen aandeel te nemen. Ook hij kon eoliler niet nalaten Margo ter sluiks gedurig te lixeeren, zoodat hun blikken elkaar vaak ont moetten, waarbij zij dan niet kon nalaten hem vriendelijk toe te lachen, maar niet kon beletten dat een blos haar wangen kleurde. Of Dubbelman dat opmerkte, zij in het mid den gelaten. Aan dokter Mendcl kon het ech ter niet ontgaan, maar hij wist zich geen re kenschap te geven van den indruk dien dit op hem maakte. Toen het diner door de koffie met een pousse besloten was. werd het voor Kar winski tijd om naar de stad terug te keerci\ en nam hij nu voor goed afscheid van hel drietal, door hetwelk hij met zooveel harter lijkheid was ontvangen, waarin hij in dien korten tijd levendig belang was gaan stelle» en de herinnering waaraan, ook na terug keer in zijn vaderland, zeker hij hem zou blijven leven. Na belofte van laten- van zich te zullen docji h O oren en herhaalde hand drukken, vertrok hij, door alle drie bij een kromming van den weg nagewuifd. Of hij zijn belofte gehouden heeft, wat wel waar* schijnlijk is, zal later wel blijken. Zeventiende Hoofdstuk. Dat de eigenaar van den Terpenberg zioh n> zijn administrateur niet had vergist, wa? hem reeds vrij spoedig gebleken. Hij hn/ dezen dan ook meer en meer in zijn parties liere zaken ingewijd, en Dubbelman was lang zamerhand zijn factotum geworden; niet al leen echter zijn fostotum, maar ook zijn ver trouwde vriend, met wien hij gaarne dage lijks'een gesprek voerde, dat dan over zaken van materiéelen aard begon, maar vervolgens •er allerlei, deels persoonlijke, deels onver schillige onderwerpen liep. Nu had ook de heer Wennann, die Marge dikwijls zag en sprak, en natuurlijk met haar geschiedenis bekend was, met welgevallen ge zien hoe frisch en krachtig dit -vroeger zoo lieve kind tot ecu fiere maagd was opge groeid, welker schoonheid haar een niet ge ringe aantrekkelijkheid gaf, cn het benieuw de hem waarop dit binnen niet zeer langen tijd zou uitloopcn, daar ook hij wel inzag, dat dit niet zoo kon blijven voortduren, zon der een van beiden, eigenlijk beiden, maar ii> zonderheid haar, te compromitteeren. Wordt vervolgd*

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1914 | | pagina 1