BUITENLAND. FEUILLETON. Op den Terpenberg. Woensdag 11 Maart 1914. N°. 216 Jaargang. ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden tooi* Amersfoort1«00« Idem franco per post1.50* Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) - O.IO. Afzonderlijke nummers - O.05. Deze Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertentiën gelieve men liefst vóór 11 uur, familie- advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 1—5 regels0.5ft, Elke regel meer O.lOg Dienstaanbiedingen 23 cents bij vooruitbetaling. Groote letters naar plaatsruimto. Voor handel en bearyt bestaan zeer voordeolige bepalingen tot het herhaald advertoeren in dit Blad, bij abonnement Eene oirculaire, bevattende de voorwaardon, wordt op-, aanvraag toegezonden. Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. Politiek Overzicht Het heengaan van tiiolitii. De langdurige debatten, die in de Italiaan- sahe Kamer zijn gevoerd over den veldtocht in Lybië en over de toekomst van het uitge strekte gebied, dat Italië daar heeft verwor ven, zijn geëindigd met eene overwinning van de. regeering over dc geheele linie. Alinister- presiuent Giolitli had, gesteund door de mi nisters van kolomen en linanciën, zich te rechtvaardigen tegenover eene geheele reeks meer persoonlijk clan zakelijk gemotiveerde aanvallen. Tegenover alle kritiek hebben zij met succes gewezen op de groote nationale en economische heteekerus van den Tripoli-veld tocht. Ook de linancieeie verantwoording was in dezen zin gehouden. Op bijzonderheden gingen zij zoo weinig mogelijk in; reeds de groote omvang van het maieriaal verbood dit, want het aantal op het legerbestuur betrek king hebbende stukken bedroeg meer dan een millioen, die van het vloolbestuur 375.000. De uilgaven ten behoeve van Lybië hebben tot 31 December 1913 1.150 nnilioen lire bedragen; daaronder zijn begrepen eene uitkecring van 60 millioen aan de Lette Fublique Ottomane ea 138 millioen voor beschikbare materialen en inrichtingen van openbaar nut in de kolo nie, waaronder ook twee telegraafkabels. Er werd nadruk op gelegd, dat ondanks het groote bedrag van deze uitgaven het slui ten van eene leening in Italië zelf of in het buitenland achterwege zou blijven. De woord voerders der regeering deden uitkomen aan 'het einde van deze debatten, dat, ondanks mogelijke verschillen oyer de keuze van de middelen en over de wijze van uitvoering van den hervormingsarbeid, allen eensgezind waren in den vVensch om onvermoeid werk zaam tc zijn voor de ongestoorde handhaving en versterking van het linancieeie evenwicht Tot besluit werd een voorstel tot benoeming van eene parlementaire commissie om de oor- iogsuitgaven tot einde 1913 aan een onder zoek te onderwerpen, met 318 tegen 53 stem men verworpen. Hetzelfde lot wedervoer, met 239 tegen 41 stemmen, een voorstel, waar in de regeering werd uitgenoodigd een wets ontwerp in te dienen betreffende de benoe ming van eene commissie van enquête naar do uitgaven voor den verplegingsdienst en voor cenige andere diensten. Het kabinet- Giolitti verwierf deze votums, waarmee de groote meerderheid haar vertrouwen in het regcenngsbeleid uitdrukte, zonder dal het de quaestie van vertrouwen had gesield. Daarbij sloot zioh aan de eindstemming, waarbij met 331 tegen 47 stemmen het wetsontwerp tot dekking Yan de uitgaven in Lybië werd goed gekeurd. Hel schijnt oppervlakkig vreemd, dat op het bericht van deze overwinning, na een weken- langen strijd behaald, de tijding is gevolgd, dat het kabinet-GiolUti zal aftreden. Gisteren is in eene kabinetsvergadering besloten het col lectieve verzoek om ontslag van de ministers bij den koning in te dienen. De aanleiding daartoe levert een besluit, dat door de radi cale fractie in de Kamer is genomen, waarin wordt gezegd, dat de tijd nu gekomen is voor eene meer bepaalde scheiding der partijen en dal daarom de fractie aan de tegenwoordige regeering haren steun niet meer kan verlee- nen. Dit besluit maakt het voor de beide mi nisters, die de radicale fractie in het kabinet vertegenwoordigen, moeielijk verder nog aan te blijven, en hun uittreden brengt als van zelf het aftreden van het geheele kabinet mee. Maar kenners van de parlementaire verhou dingen in Italië geven te verstaan, dat het hier toe niet zou zijn gekomen, wanneer Giolitli nog langer den last der regeeiing had willen dragen. Na 3 jaren aan het bewind te zijn ge weest onder omstandigheden, die veel van zijne krachten hebben gevergd, koestert de nu 70- jarige staatsman echter den wensch om rust te nemen. Zoo wordt verzekerd in de kringen, die van den toestand op de hoogte zijn, en in verband daarmee maakt het besluit van de radicale Kamerfractie den indruk van een af gesproken spel, dat aan minister-president Giolitli de door hem gewenschte gelegenheid verschaft om, nu de koloniale onderneming tol een goed einde is gebracht, zijn werk als af gedaan te verklaren en vrijwillig heen tc gaan. De vraag of niet moest worden gewacht, tot dat de Senaat zijn woord had gezegd over de door de Kamer goedgekeurde campagne in Lybië, moot door Giolitli zijn beantwoord met de woorden: „"Wij dragen aan onze opvolgers de toestemming van het hoogerhuis over tot likwidatie van de roemrijke onderneming, waartoe de Senaat met vaderlandslievende geestdrift zijne toestemming heeft gegeven." Duitschland. Hamburg, lü Maart. Prins en prin ses Heinrich van Pruisen begaven zich heden avond aan boord van de Kap Trafalgar. Het schip begint de uitreis naar Zuid-Amerika waarschijnlijk tusschen 2 en 3 uur des naclils. Berlijn, 10 Maart. De geruchten, dat de indiening zou voor de deur slaan van eene nieuwe legervoordracht, worden van be voegde zijde aan Wolff's bureau als geheel ongegrond aangeduid. Straatsburg, 10 Maart Iu eernge Berlijnsche bladen is uit een provinciaal blad een bericht overgenomen, dat eenige postbe ambten in Zabern ten gevolge van de zaak van kolonel von Reuter met 1 April voor straf zijn overgeplaatst Wolffs bureau is, op grond van navraag Ier bevoegder plaatse gemachtigd te verklaren, dat er van overplaatsingen in verhand met de zaak-von Reuter niets bekend is en dat dit bericht een verzinsel is. Aan het bericht van de veroordeeling van luitenant von Forslner en sergeant Höflich wegens soldaten-mishandeling door een krijgs raad in Bilsch was dc mededeeiing toege voegd, dat aan de soldaten, die over het voor val hadden gesproken, vijf, vier en twee we ken streng arrest was opgelegd. Van bevoegde militaire zijde uij Straatsburg wordt deze laatste mededeeiing tegengesproken en ver klaard, dat eene bestraffing van soldaten, die de zaak ruchtbaar hebben gemaakt, niet heeft plaats gehad. B r e s 1 a u, 10 Maart. Heden morgen werd het lijk van den vorst-bisschop kardi naal Kopp bijgezet. Aan de plechtigneid na men deel vertegenwoordigers van den keizer en van de koningen van Beieren en Saksen, de autoriteiten van verschillende steden en de geestelijkheid. De kist werd in eene plech tige processie naar den dom gebracht. Het Requiem werd opgedragen door den aarts bisschop van Kpulen, mgr. von Hartmann. Daarna werd de kist in den grafkelder voor het hoogaltaar bijgezet. Frankrijk. P ar ij s, 10 Ma ar t. De Senaat heeft met 173 logen S3 stemmen het geheele ontwerp tol herziening van de kieswet aangenomen in den tekst van de commissie, d. w. z. met handhaving van de vroeger genomen beslui ten. De Kamér behandelde heden de begrooting van 'buitenlandsche zaken. Minister Doumer- gue las eene verklaring voor, waarin verze kerd wordt, dal in aile kwestaën, dde hij zal aanroeren, de regccring steeds in overeen stemming handelde met hare vrienden en bondtgenoolan. De besprekingen om te komen tol eene vreedzame oplossing, versterkten nog de overeenstemming van Frankrijk met zijn Russischen bondgenoot en zijn Engelschen vriend. Deze overeenstemming vertoonde zich als een precedent voor de handhaving van hel Luropeesche evenwicht en hel be houd van den vrede; zij bezielde ook de an dere groote mogendheden. De minister toont aan hoe Frankrijk werkt om de sporen van het Balkanconflict uit te wissahen en heimelijke vijandschap tusschen de met frankrijk bevriende natiën te doen bedaren. Hij zet uiteen, dat Frankrijk aan Turkije heeft laten welen, dat het niet zou kunnen rekenen op de linancieeie hulp van Frankrijk, als de geldmiddelen mochten wor den gebruikt om den vrede te verstoren. De minister wijst op de vertrouwelijke be trekkingen van Frankrijk jnet Japan en op de hartelijke betrekkingen met de Amerikaan- scJie staten, inzonderheid met de Vereenigde SUtlen. Hij wijst verder op het nadeel, dat aan de Fransche belangen wordt berokkend door den Mexicaanschen oorlog. Frankrijk onthoudt zioh van elke bemoeiing met de binnenland&che aangelegenheden Yan Mexico. Wy zullen niet in gebreke blijven, op het daarvoor gepaste tijasiip voldoening te vra gen voor de .geschonden Fransche belangen. De minister zegt, dat de laatste overeen komsten met Spanje oyer Marokko geleid hebben tot de gelukkigste toenadering en. een volkomen harmonie bussohen de belangen van beiden. Hij constateert, dat overal de be hoefte aan en de wensch naar den vrede toenemen. Frankrijk wil den vrede, maar zonder iets op te oiferen van zijn stoffelijke en zedelijke belangen. Ten slofte wijst de minister nogmaals op de stevigheid van het bondgenootschap met Rusland en van de vriendschap met Enge land, Frankrijk voert zijne pontiek openlijk en loyaal in volkomen overeenstemming met zijne bonmgenooten en vrienden. Dc regeering heeft de verkiezingen voor de nieuwe Kamer van afgevaardigüen op den 26en April bepaald. Hel besluit, uat hierover is genomen, zal echter eerst in het laatst van deze maand bekend gemaakt worden, om te verhinderen, dat de afgevaardigden de be- groolingsdiscussie in het Palais Bourbon in den sleok laten om zich lot verdediging van hunne mandaten in hunne districten te he geven. De oflicieele bepaling van den datum der stemming behoeft eerst drie weken vóór de verkiezing te geschieden. De regeering is, met hel oog op de nog loopende parlemen taire werkzaamheden verplicht voorshands de officieele opening van de verkiezingscam pagne nog uit le stellen. Van den dag af, waarop het besluit in het Journal Official ver schijnt, zijn alle aanplakbiljetten, op de ver kiezing betrekking hebbende, belastingvrij en zijn de gemeentebesturen verplicht, de loka len van de mairie en van de scholen gratis ter beschikking van de candidaten te stellen voor het houden van hunne vergaderingen. Wanneer deze voorrechten reeds nu aan de candldaten geboden werden, zouden de af gevaardigden gedwongen zijn zich naar hunne districten te spoeden, ora niet aan hunne tegenstanders het veld over te laten. Aan den anderen kant echter kan de offi- cieuse bekendmaking van den datum der stem ming werken als een spoorslag voor de afge vaardigden van alle partijen, om het einde van de begrootingsdebatten Le verhaasten. Daar de kieswetherziening niet tot stand is gekomen, worden de verkiezingen voor de nieuwe Kamer natuurlijk gehouden naar de oude wot. die steunt op het stelsel dei* en kelvoudige districten. Volgens dit stelsel vormt ieder arrondissement, dat beneden de 100,900 inwoners heeft, een zelfstandig kiesdistrict. Wanneer het aantal inwoners de 100,000 over treft, dan moet het district in tweeën ver deeld worden. Uit de uilkomsten van dc laat ste volkstelling blijkt, dal in sommige arron dissementen de bevolking het geta! van 100,000 heeft overschreden, in anderen heneden dat getal Is gedaald. De regccring heeft daarom een Wetsontwerp ingediend, dat de samenstel ling van de Kamer in overeenstemming brengt met het resultaat van de olkstelling. Engeland* De inhechtenisneming van mevrouw Pankhurst te Glasgow is gepaard gegaan met tooneelen die volgens de verklaring van de politie-ambtenaren, die daarbij zijn op getreden, de wilds ten waren, die zij <ocit bij eene betooging van suffragettes hebben be leefd. De politie was in het nadeel, want zij moest een tribune bestormen, die omringd was met prikkeldraad, handig onder bloe men bedolven. De vrouwen verdedigden zich met alles wat hun voor de hand kwam. Stoe len en andere voorwerpen werden naar de politie-ambtenaren geworpen. Nadat mrs. Pankhurst was weggevoerd, werden in een vertrek van het gebouw, waar de gestoor de vergadering plaats had, twintig gekwet ste vrouwen behandeld. Later werd eene bestorming van het centrale polilie-bureau beproefd. Ook hierbij kwam het tot woeste tooneelen, toen politie te voet en te paard de menigte uiteenjoeg. Mevrouw Pankhurst is weer naar Londen teruggebracht. Zij is dadelijk wreer met de hongerstaking begonnen. Londen, 10 Maart. Zooeven is hier een suffragette in hechtenis genomen, die de Ve nus van Velasquez in de National Gallery ern stig beschadigd heelt, waarschijnlijk door mid del van een bijl ol' een mes. Italië. Rome, 9 Maan.bc ministerraad is mor gen voormiddag bijeengeroepen, naar men ge looft om het verzoek om ontslag van het ka binet aan den koning aan te bieden. 10 Maart. De ministerraad, die heden on^ 10 uur bijeen kwam, eindigde om 10.40. Do ministers besloten ontslag tc vragen wegens den parlementairen toestand. Giolitti begaf; zich om 11 uur naar het Quirinaal, waar hif den koning de ontslagaanvrage van het kabi net aanbood. Rome, 10 Maart De Kamer is tot na dere bijcenroeping verdaagd. Spanje. Madrid, 9 Maart. De opgaven over d^ uitkomsten van do verkiezingen voor de cortes zijn nog onvolledig. Volgens de laatste officieelo mededeelingen zijn gekozen 199 con< servatieven, 95 liberalen, 21 republikeinen^ socialisten en radicalen, 8 onafhankelijken, 19! regronalislen, 7 reformistische republikeinen, 4 katholieken, 5 aanhangers yan Don Jaime. Van 38 districten is de uitslag nog onbekend. Er moeten nieuwe verkiezingen plaats heb ben in 9 districten, omdat dezelfde candidaat dubbel gekozen is. Madrid, 10 Maart. De laatste officieel! inlichtingen, die verstrekt zijn over de ver-I kiezingen voor de Kamer, luiden dat gekozen zijn 233 conservatieven, 80 liberalen (aan hangers van Roraanoncs), 30 democratische liberalen, 21 republikeinen van de republi- kcinsch-socialislisclie coalitie, 11 reformisti sche republikeinen, 4 traditionalisten en 5 ka* tholieken. Van zeven districten is de uitsla# nog niet bekend. Portugal. Lissabon, 9 Maart. Minister-presidern Machado, die in den Senaat werd geïnterpel leerd over eene overeenkomst met En geland en Duitschland, heeft gezegd, dat de betrekkingen met deze beide natiën beter zijn dan zij waren in den laatsten tijd van de monarchie. Dc regeering heeft het grootste vertrouwen ln de vriendschap van Duitschland en het bondgenootschap met Engeland; maar hij kan niet antwoorden op de onderhande lingen die met de beide landen zijn aange* knoopL Bulgarije. Sofia, 9 Maart. Uit officieele bron wordt bericht, dat de regeering nu zeker zou zija van 150 zetels in de Sobranje; zij zou hoven- dien nog op eenige anderen kunnen rekenen* De landbouwërsbond zou meer dan 50 -plaat* sen hebben, de democraten 30. De socialisten hebben belangrijke verliezen geleden. Sofia, 10 Maart. Er zijn in de So-* branje gekozen 126 regceringsgezinden, 5t leden van den landbouwersbond, 26 denwx. craten, 18 socialisten, 7 van de Geschow-i partij, 3 van de Dancw-parLij en 5 radica* len. De oppositie bezet ongeveer 119 plaat* sen. Van eenige dislriotcn is de uilslag nog onbekend. Tweede telegram. Volgens nader verstrekte inlichtingen krijgt de regeering 128 plaatsen en de oppositie 117. Servië. C e 11 i n j e, T O maar t. IDe skoepscktina heeft een wetsontwerp aangenomen betreffen de de kolonisatie van het nieuwe gebied. D« wet beyat bepalirigen over de verdeeling van de kolonisten over bet land en de hulp, diö kun door middel van eene op to richten hy potheekbank zal worden verieend. Des menschen geluk hangt niet af van de hoogere of lagere plaats die hij -bekleedt, maar yan de wijze waarop hij die bekleedt. oorspronkelijke roman 58 door H. WITTE. Toen hij, een paar uren later thuis kwam, en van Mina hoorde dat Margo nog op haar kamer was, ging hij naar de zijne, waar hij gewoon was vóór oen eten zich met admini stratief werk bezig te houden. Up zijn schrijf tafel lagen 'n paar door de post bezorgde brie ven, en daarnaasL een derde, zonucr post stempel in welles adres hij onmiddellijk Mar- go's hand herkende. Dat dit epistel de ver vulling van zijn dierbaarschen wensch of wel een biltere teleurstelling zou bevatten, whs wel als zeker aan te nemen. Het ééne was evengoed mogelijk als het andere, zoodat hel tc begrijpen is, dat hij aarzelde van den in houd kennis te nemen. Hij wilde het daarom uitstellen totdat hij de beide anderen zou gelezen hebben en opende daarom die van den notaris, waarin een voorstel werd ge daan betreffende den verkoop van een bosch gedeelte. Hij las en herlas dien 'brief, maar kon er met zijn gedachten niet bij blijven, waarom hij hem dan ook tot gelegener tijd ter zijde legde, om dien van Margo weê>r op tc nemen. Hij opende hom aarzelend, maar bij den eersten blik viel zijn oog op een paar. woor den, die allen twijfel ophieven en hem den inhoud als het ware deden verslinden, Dit schrijven luidde aldus: Lieve, beste André, „Ja, zoo mag ik u nu toespreken, wat ik, hoe dikwijls ge het mij ook verzocht, vroeger niet durfüe, niet meende te mogen doen. Ol wel ging dat „mijnheer" dat u zoo tegen stond, nnj in den laatsten tijd moeilijk af, maar u hij uw naam te noemen scheen mij een te gevaarlijke familiariteit toe, daar ik vreesde door den loon te verraden wat er in mij omging, wat ik voor u gevoelde. „Ik moet u daar straks wel vreemd en on hartelijk, ja misschien ondankbaar toege schenen hebben; maar het gevoel overmande mij; de verrassing was te groot, cn, toen ik u aanzag cn uw blik met zooveel innigheid op mij goriclit was, wilde ik spreken, maar ik kon niet. ik had u om den hals willen vallen, zooals ik, toen ik nog een kind was, zoo dik wijls deed, maar ik durfde nicrt. Wat ik toen niet zeggen kon, kan ik u nu beter schrijven; wat ik toen niet durfde doen, zal ik straks doen met de innigste hartelijkheid. Wat ik voor u gevoel, kan ik met geen woorden uit drukken. Ol als i/k bedenk wat gij van het be gin af voor het arme, verlaten kind geweest en steeds gebleven zijt, vloeit mijn hart over van erkentelijkheid. Maar gij wilt van erken telijkheid niet hooren; welnu, weet dan dat, sedert ik tot het begrip 'kwam dat er nog een andere liefde dan kinderliefde is, ik u ben gaan liefhebben met een innigheid, die mij veel zelfbeheersching tot plicht maakte; immers ik moest er steeds voor zorgen daarvan niet het allerminste le doen blijken. Wat toch mijn vurigste wensch was, scheen mij een onmo gelijkheid, en ik vreesde door u van ondank bare aanmatiging beschuldigd te worden, door zelis maar aan zoo iels te denken. En toch, ik kon het niet laten nnj een hemel voor te stellen, die ik zeker meenae le moeten ge le oven dat voor mij gesloten was. „En dan kwam daarbij de gedachte u mis schien te zullen moeten veriaten, ook met het oog op de waarschijnlijkheid dat ge u een levensgezellin zoudt kiezen, die aan uwen stand paste. „Want wat hen ik en wie ben ik? Als ik hieraan denk, en ik moet er wel steeds aan denken, dan vraag ik mij af ol hetgeen dezen morgen gebeurde ook een droom is, als ge volg mijner overpeinzingen en vurigste wen- schen? Maar neen, het is geen droom. Nog hoor ik uw hartelijke woorden, nog voel ik uw handdruk, en zie ik uw vriendelijken oogenopslag op mij gericht; nog klinkt inij uw vraag of ik u kan liefhebben als uw toe komstige vrouw als muziek in de ooren. „Ik vraag mij ai, of- ik er u niet aan moet doen denken, dat een andere, uit welken stand ook, maar op welker ouders geen smet kleeft en die u bekend zijn, u beter zou passen? Maai* ik kan inijn eigen geluk cn de vervul ling mijner vurigste wenseken niet in d^n weg slaan. Ook zijt gij er de man niet naai, om dit niet vooraf rijpelijk te hebben over wogen. Dit kan, mag en moet ik u zeggen, dat geen andere u oprechter en inniger zou kunnen üefhebben, cn zich onbaatzuchtige- aan uw geluk zou kunnen toewijden. Zonder de minste aarzeling en met een gewaarwor ding van onuitsprekelijk geluk, kan dus mijn antwoord op uwe dezen morgen gedane waag toestemmend zijn. „O André, -hartelijk geliefde André, wat ben ik gelukkig! Maar toch is dit geluk niet ge heel onvermengd. Wat gij even zoo goed als ik hebt begrepen, is dat ik van nu ai, niet op denzelfden ^oet hier in huis kan voortleven. Ik zou dit niet kunnen, cn gij zoudt he1 ook niet willen. Ik begrijp dat het voor u al licht moeilijk zal zijn toi een goed besluit tc komen; daarom beb iK er eens ernstig over nagedacht, en ik geloof er iets op gevonden te hebben, waardoor een tijdelijke verwijde ring minder onaangenaam zou worden, ai zal die mij in elk geval zeer hard vallen. „Toen gij pas hier waart gekomen, hebt ge geruimen Lijd, zeer tol uwe tevredenheid, een paar kamers hij den hoer bewoond. Daar is dus voor mij zeker ruimte genoeg, en die beide oudjes mogen mij graag lijden. Als gij hun nu vertelt, en dat zal natuurlijk noodjg zijn, hoe de zaken tusschen ons staan, zullen zi| mij wel in huis willen nemen, en dan blijf ik ook in uwe nabijheid. Denkelijk zou ik mij daar ook wel op de een of andere wijze nuttig kunnen maken, zoodat mijn verblijf aldaar voor u niet te kostbaar zou worden. Mij dunkt dat dit goed zou kunnen. Denk daar eens over na. En die goede dokter Mendel I Wat zal die groote oogen makcnl Ik ben er erg benieuwd naar wat bij ervan zal zeggen. „Maar het sterkste verlang ik er naar u te zien, te spreken, en raadt nu eens naar wal al meer. „Gij moet het nog vóór den eten aan Mina vertellen, want zóó leuk zou ik mij nu nic-i kunnen houden, dat zij het niet zou raden; en zij heeft alle aanspraak op ons vertrouwen „Tot straks dan, hartelijk geliefde André" tot straks I Uw oprecht liefhebbende M a rgo." Toen het een uur later naai* etenstijd liep*, zat Margo, voor de leus met een handwerkje bezig, volgens gewoonte in de huiskamer ta wachten, en dat Dubbelman daar niet over zijn lijd verscheen, is licht te begrijpen. Zij stond bij zijn binnenkomen op, cn zag hem aan, met zuil: een van verrukking glan zend gelaat, terwijl toch weer een paar tra nen langs haar blozende wangen gleden, dad liij zich moest beheerschen om haar niet dn reet te omhelzen. Op de vraag echter of hij haar brief had gevonden en gelezen, was een hartelijke, Lange kus zijn bevestigend antwoord. Wij willen niet onbescheiden genoeg zijn dit overgelukkige paar, na die wederzijdsche \erklaringen te bespieden en hun gesprek aJ te luisteren. Genoeg dat, toen de eerste emu- ties bedaard, zij, voor zoover dit bestaanbaar was, voor kalm overleggen gestemd waren, en Dubbelman haar had medegedeeld wal dokter .Mendel zich met haar voorstelde, zij met betraande oogen haar groote ingenomen heid daarmede te kennen gaf. Wei was zij dan wat vorder af dan wanneer zij bij den boer haar intrek nam, maar toch niet zóó vert of zij konden elkaar vaak zien en spreken, terwijl cüe goede dokter, zei André lachende, wel de laak van poslillon d'amour op zich zou willen nemen. Dat deze zich dan ook, nij zijn bezoek op dea volgenden dag, daartoe volkomen bereid verklaarde is licht te be' grijpen. Wordt vervolgd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1914 | | pagina 1