feuilleton: DE E EM LAN DER". Vrijdag 13 Maart 1914. BUITENLAND. 12d* Jaargang Op den Terpenberg. Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. Uitgevers: VALKHOFP Co. ABONNEMENTSPRIJS: f 8 maanden roor Amersfoort I«00« Idem franco pgr post 1.5©. Per week (met gratia verrekering tegen ongelukken) 0.10. Afzonderlijke numinera 0.05. Deze Courant verschijnt dagelijks, behalvs op Zon- en x Feestdagen. Advertentiön gelieve men liefst vóór 11 uur, familie- advertenties on berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureau: UTRECKTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 15 regols.» M M f 0.50b Elke regel meer0.10, Dienstaanbiedingen 25 cents by vooruitbetaling. Groote letters naar plaatsruimte. Voor handel en bedryt bestaan zeer voordoolige bepalingen tot het herhaald adverteeren in dit Blad, bij abonnement. Eono circulaire, bevattende do voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Politiek Overzicht De verkiezingen in Spanje. Er zijn ditmaal bij de Kamerverkiezingen in Spanje wat meer bebloede koppen geweest dan anuers; maar overigens is ac uitstag ge weest, zooais tol dusver steeds bet geval was: yoor de regeering, die aan bet bewind is, is ©ene groote meerderheid uit de bus gekomen. De samenstelling van de nieuwe Kamer .wordt aldus opgegeven: Jaimisten 6 In tegristen en Mauristeu 20 Datisten 235 Roraanonisten 3d Prietisten 30 Reformisten 12 Republikeinen en socialisten 21 Lerrouxi&len 4 De politieke partijen in Spanje noemen zich bij voorkeur naar de personen, die aan hun hoofd staan. Onder de Datisten, die de groote meerderheid van de nieuwe lvamer uitmaken, zijn te verstaan de aanhangers van den minis ter-president Dato, wiens richting is gematigd conservatief. Verder heelt men volgelingen van Maura (uitra-conservaticf), van Romano- nes (liberaal;, van Garcia Prieto (dissident li beraal;, van Lerroux (radicaal). Deze laatsten zijn er bijzonder slecht afgekomen; hun leider zelf is gevallen in Barcelona en als hij 'niet zoo voorzichtig was geweest zich ook candi- daat te laten stellen in zijne geboortestad Posadas (provincie Cordova), aan zou hij niet eens afgevaardigde zijn. De Jaimisten dragen hun naam naar Don Jaime, die van zijn vader Don Carlos diens aanspraken op den Spaanschen koningstroon heeft geërfd. De uitkomst van dezen verkiezingsstrijd heeft dus geene verrassing gebracht. Zij heeft weder het bewijs geleverd, dat in Spanje nog steeds eene oligarchie heerscht, welker be- Blanddeelen, om elkaar in de regeering te kun nen afwisselen, optreden onder de conserva tieve en de liberale vlag. Het regeerende be standdeel stelt de Kamer samen; bet heeft nu weder het kunststuk volbracht om de libe rale meerderheid in eene conservatieve te ver anderen, gelijk in 1910 de conservatieve in eene liberale meerderheid is omgegaan. Een dagbladcorrespondent schrijft naar aanleiding van dezen uitslag: „Het spreekt van zelf, dat zulk een kunst matig parlement, dat, in plaats van door de openbare meening te zijn gekozen, in het mi nisterie van binnenlandsche zaken gemaakt wordt, slechts een kort leven kan leiden. Een nauwgezet in het wederzijdsche belang in acht genomen gebruik verzekert aan al de talrijke gewezen ministers der beide partijen een zei cl in de Kamer, en dat is het feit, dat de kiem der verwording van alle regeeringen in rich bergt. De voormalige raadslieden van de Kroon zijn namelijk steeds candidaten voor vrijkomende ministerportefeuilles, die hen kunnen dienen ora zich persoonlijken aan hang, macht en invloed te verschaffen, en daar de beschikbare negen portefeuilles niet voldoende zijn om zooveel eerzucht te bevre digen, komt er spoedig scheuring in dc rijen van de regecringspartij; er ontstaan krisissen om de ongeduldigsten tevreden te stellen, en tw een paar jaren, wanneer de afgetreden 'cgeerrngspartij zich voldoende heeft hersteld en weer verlangen naar de regoering beginnen te voelen, verbinden afvalligen in het regee- ringskamp zich met de andere zijde, oiu aan de mannen, die aan het roer zijn, eene nederlaag te berokkenen, en zich zelf op hunne plaats te brengen." In dezen toestand ligt de onvermijdelijke onvruchtbaarheid van alle Spaanschi parle menten. Buitengewoon sterke of talentvolle personen, zooals Maura en Canalejas, zijn er wel is waar in geslaagd, hunne meerderheden zóó ver in de macht te krijgen, dat zij daar mee een nutbrengenden arbeid van grooten omvang hadden kunnen volbrengen. Maar Maura beging den misslag der oproeping van de resorvcn bij den Marrokko-veldtocht van 1909, die tot de tragische week van Barcelona en tot eene bloedige onderdrukking leidde, en Canalejas stierf, toen hij het toppunt vun aan zien had bereikt, door den kogel van een sluipmoordenaar. Melquiades Alvarez, de voormalige republikein, die voorwaardelijk zich bij de monarchie heeft aangesloten, is misschien de komende groote figuur in het Spaansdhe politieke leven; de Schr. zegt van hem: „Zijn buitengewoon redenaarstalent en zijn hervormingsprogramma, dat met de plan nen van Garcia Prieto aanknoopingspunten heeft, stellen hem daartoe uitmuntend in staat. Wanneer hij er toe besluit, met zijne aanhan gers in de debatten, die aanstaande zijn, zake lijk en onvermoeid in te grijpen, dan kan de Spaansche politiek allenfs gezonder worden. In den tusschentijd zal echter dc geheele toe stand nog vrij chaotisch blijven. Spanje be vindt zich in een politieken overgangstijd. De oude wipplank-partijen hebben uitgediend. De politiekers, die op hunne puinhoopen staan, zouden de oude gebouwen als eigen kasteelen weer willen optrekken. Maar dat zal op den duur niet gelukken. Nieuwe poli tieke vormen moeten en zullen in de plaats komen van die, weike zich overleefd hebben." Dultschland. B e r 1 ij n, 12 Maart De rijksdag heeft in eerste lezing het wetsontwerp op het luchtver keer behandeld. Ministerialdirektor Lewald heeft hierbij gezegd: Niet alleen het lucht schipperswezen, maar ook het vliegtuigwezen is van groot nationaal gewicht Wij hebben 21 luchtschepen, een groot aantal vliegtuigen, 16 groote luchtschiphallen over het geheele land verspreid, luchlschipsteunpunten, groote vlieg terreinen en bovendien eene inrichting tot het doen van proefnemingen voor de luchtscheep vaart ingericht Het lag voor de hand het vraagstuk van het luchtverkeer internationaal te regelen. Engeland en Oostenrijk zijn in 1911 voorgegaan inet het maken van wettelijke voorschriften. Frankrijk volgde dit voorbeeld. Hoe strenger de verkeersvoorschriften zijn, des te meer zekerheid is er geboden, dat slechts hij een vliegtuig bestuurt, die cr vol ledig mee weet om te gaan. Men moet nood zakelijk de hand aan het roer houden tus- schen de gevaren, die het algemeen dreigen door de vliegtuigen, en het risico, dat de vlieg tuigfabrieken op zictli moeten nemen. Wij ho pen, dat de commissie er in zal slagen, den juisten weg te vinden. In de discussie verklaarden alle partijen zich voor verwijzing naar eene commissie. De voorschriften over de aansprakelijkheid gaan den sociaal-democraten mot ver genoeg, ter wijl andere sprekers de vrees uitdrukten, dat al te draconische voorschriften de ontwikke ling van het luchtvenk-erwezen zouden kun nen belemmeren. Het centrum kondigde aan, dat het eene verplichte aansprakelijkheidsver zekering zal verlangen. Het wetsontwerp werd ten slotte naar eene commissie verzon den. In de zitting van morgen zal de interpella tie over het tweegevecht in MeLz gehouden worden. Bij den landdag van het hertogdom Bruna- wijk is een wetsontwerp ingediend om het Brunswijksche gezantschap in Pruisen te her steilen. Nu de regeeringsomstandigheden veranderd zijn en het heerschershuis in nauwe verwantschapsbetrekking tot den keizer en het Pruisische hof is gekomen, wordt een j zantschap noodig geacht om de belangen van het hertogdom in Berlijn te behartigen. De termijn voor de behandeling bij hel Landgericht te Zabern van de wegens de op sluiting van een aantal burgers van Zabern in den pandoerenkelder ingediende klachten is uitgesteld en nader bepaald op den 7en April. Er zijn omstreeks 15 klachten aan hangig. Frankrijk. Parijs, 12 Maart Lc hedenmorgen in het Elysée gehouden ministerraad hcell eene circulaire van den minister van binnenland sche zaken goedgekeurd betreffende het inter naat van de studenten in de geneeskunde. De circulaire handhaaft de bevoegdheid van het internaat der vreemde studenten. P a r ij s, 12 Maart De Kamer behandelde heden morgen een wetsontwerp op dc samen stelling van de kaders der effectiefs van de verschillende wapenen. Jaurès bestreed, onder de toejuichingen van de uiterste linkerzijde, het wetsontwerp, dmdat dit de wet van den driejarigen diensttijd definitief bekrachtigde en de deur sloot voor dc toekomst. Hij leverde ook eene technische kritiek op liet wetsont werp en op de wet van den driejarigen dienst tijd. Volgens hem was zelfs hel minimum, dat daarin werd bepaald, bedreigd, want eene be tere schiftting zou het kleine overschot van 18.000 man, dat werd geraamd, doen verdwij nen. Hij achtte het wetsontwerp in strijd met het beginsel waarop de wet steunt. Hij ein digde met dc verklaring, dat de wel van den driejarigen diensttijd zou bezwijken onderden socialen, finencieelen en economischen druk, dien zij teweeg bracht. Wanneer het parle ment weigert de vvto af te schaffen, zullen de socialisten een beroep doen op het land. Andró Lefèvre diende Jaurès van antwoord; hij zeide: Wij verdedigen de wet van den drie jarigen dienst, die een werk van de meerder heid der irepublikeinsche partij is, omdat wij met den minister van oorlog van meening zijn, dat de noodzakelijkheid, dio er het aanzijn aan schonk, niet is verdwenen en omdat zij eene wettige uilwerking heeft gehad. (Toe juichingen in het centrum, de rechterzijde en verscheidene banken van dc linkerzijde en de uiterste linkerzijde). Lefèvre herinnert, dat geen enkel land meer dan Frankrijk vrede lievende bedoelingen aan den dag heeft ge legd. Door de wet van den driejarigen dienst tijd te voteeren, heeft Frankrijk slechts beant woord aan de eisehen der nationale verdedi ging- Lefèvre verklaart den wil van het Duitsohe volk te bewonderen, de tucht van Duitsch- land's bewoners, de zelfverloochening van zijne bezittende klassen, de kalmte van zijne socialisten. Maar hij constateert, dat de macht van Duitschland, dat do bondgenoot is van Oostenrijk en Italië, die traditioneel© vriend schappelijke betrekkingen met Rusland onder houden, tegen Frankrijk is gericht Spr. toont aan hoe men er toe is gekomen de wet van den driejarigen diensttijd te voteeren. Hij con stateert, dat al is de inspanning hard en zwaar zij toch vruchtdragend is. Hij eindigt met te herhalen: Frankrijk is vredelievend. De oor log zou zulk eene ramp zijn, dat wij hem niet zullen doen uitbreken. Zelfs al hadden wij niet den vrede van. Frankfort onderteekend, zouden wij, dcnzelfden maatregel verlangen als dezelfde opeenhooping van legors zich vorm den aan do overzijde van den Rijn. Wij heb ben de voldoening de veiligheid van het grondgebied te hebben verzekerd. (Langduri ge toejuichingen van. verschillende banken. Protesten van de uiterste linkerzijde.) liet vervolg van de discussie wordt uitge steld tot de volgende zitting. Parijs, 12 Maart De Senaat behandel de heden art. 31 van het wetsontwerp op de inkomstenbelasting, dat de geldswaardige papieren opnoemt, die aan de belasting on derworpen zijn. De minister van financiën Caillaux ver klaarde, in antwoord op verwijlen die hem door Gaudiu de Villaine gedaan werden, dat hij, vóórdat de beurs geopend werd, eene nota heeft laten verspreiden, waarin de belas ting op dc rente gehandhaafd wordt. Geen enkele laakbare nota heeft zijn kabinet ver laten. De minister is overtuigd, dat de rij zing van den koers der rente zal voortduren, wanneer de buitenlandsche atmosfeer rustig blijft. Den door de commissie voorgestelden tekst prijsgevende, verklaarde de minister het amendement-Michel le steunen, dat de heffing van den rentecoupon omvat; hij verklaart, dat geen enkele staat eene verbintenis kan aangaan tot vervreemding van het recht van belastingheffing. De Kamer heeft met 415 tegen 105 temmen de kaderwet in haar geheel aangenomen. Engeland* Londen, 12 Maart. De marine-be- grooting voor 1914/15 wijst een totaal-bedrag van uitgaven aan van 51.550.000 p. st. Het bouwprogramma van nieuwe schepen bevat vier lienieschepen, vier lichte kruisers en twaalf torpedojagers. In dc marinebegrooting zijn gelden opgeno men voor eene vermeerdering van het aantal officieren en manschappen met 5000 man. Londen, 12 Maart. In het lagerhuis ontkwam heden avond de regeering ter nau- wernood aan eene nederlaag. In het leger- debat werd een opposilie-voorstel tot ver mindering van een begrootingspost slechts verworpen met 249 tegen 212 stemmen. Londen, 1 2 M a a r t. De suffragettes heb ben gisterenavond een kasteel te Slcwarton (Ayrshire) in brand gestoken als protest tegen de arrestatie van mis. Pankhurst. Londen, 12 Maart. Het hof van assises veroordeelde heden tot zes maanden gevan genisstraf Mary Richardson, dc suffragette die eergisteren in de National Gallery den aan slag deed op de Venus van Velasquez. Zweden* Do verkiezingen voor do Tweede ICamot zullen in de plattelandsdistrictcn gehouden worden op 5 April, in de steden op verschiV lende dagen in het laatst van Maart en hef begin van April. Italië. Rome, 12 Maart De koning confereer* de heden morgen met de afgevaardigden Borelli en Luzzatti over den politieken too< stand cn over de mini9terieele krisis Rome, 12 Maart Het gerucht loopt* dat Sonnlno de opdracht tot samenstelling van een ministerie geweigerd heeft en den koning heeft verklaard, dat Giolilli dc ceni- ge was, die in staat zou zijn het nieuwe kabW not te vormen. Oosten rijk-Hongarlje, Weenen, 12 Maart In dc zitting vaq het huis van afgevaardigden zeiten de Czc\ cliische agrariërs en radicalen hunne obstruct lie voort om de behandeling van de op do agenda voorkomende wetsontwerpen te be letten. Met het oog op deze obstructie heeft do Kamer een voorstel aangenomen, om moi>! gen op de agenda le plaatsen een voorstel tof1 vermeerdering yhu het rekrutencijfer. De pauze van eene week, dio men in de zittingen van den Oostcnrijkschen rijksraad had laten intreden wegens de obstructie dei? Czechische agrariërs, is voorbijgegaan, zon< der dat het gelukt is hen van de obstructie af te brengen. Men bereidt zich daarom voor op eene nieuwe verdaging. De regeering heeft inmiddels maatregelen genomen, om voor do dringende ,,Staalsnot\vendigheiten" voor een jaar voorziening te Heffen door middel van een keizerlijk noodbesluit, krachtens art. 14 van de grondwet. De Hongaarsche ministers van landsverdediging heeft deze week in Wee nen vertoefd. Zijne aanwezigheid aldaar houdt verband met de toestemming, die de Hon gaarsche regecring moet verlecnen om de verhooging van het recrulen-contingent, die in Hongarije door het parlement is goedgo»; keurd, in Oostenrijk voor een jaar bij keizer lijk besluit in werking te doen treden. Nu ia de behoefte aan geld niet kan worden voor-' zien door eene lccning, waartoe de medewer king van het parlement gevorderd wordt, zai men het trachten te verkrijgen door de uit gifte van schatkistbiljetten, aflosbaar op lan.«a gen termijn. Rusland. De rijksraad heeft in derde lezing het wcts*j ontwerp betreffende de besnijding van de drankzucht aangenomen. Tengevolge van do w.ijzigingen, die in het ontwerp zijn aangc-; bracht, moet het voor een hernieuwd onder»: zoek terug naar de rijksdoema. Petersburg, kË Maart. De begroot, tingscommissie van dc Rijksdoema hcefl d^ wetsontwerpen aangenomen betreffende do voorwaardelijke aanwijzing van credieten voo* 1914 tot het bouwen van oorlogsschepen en het inrichten van werken ten behoeve van het marine-ressort, met name oorlogshavcns, stations voor radiografie en waarncmings* punten. Bij de discussie over de oprichting van nieuwe kruitfabrieken verklaarde de ma»' rine-commissie zich er voor, dat de geheele kruitbcreiding uitsluitend aan de regeering werd opgedragen. Luister goed naar wat anderen spreken, dan zult gij eerst recht de waarde van het zwijgen leereu kennen. oorspronkelijke roman 60 door H. WITTE. Op deze restrictie was Dubbelman niet voor bereid; hij had er zell's niet aangedacht, zoo min als zij strookte met wat nij zich had voorgesteld. Ofschoon geen vriend van over ijling, had hij geen enkele reden gezien, Waarom hij een huwelijk langer zou uitstellen, dan bepaald noodig was; zeker geen jaar. 14ij Was toch reeds lang den mannelijken leef tijd ingetreden en haar kennismaking was niet van gisteren. Hij kon echter onmogelijk de billijkheid van Mendels voorstel ontkennen, sn wat Margo betrof, zeker, zij zou met vreug de in elke door hem te maken bepaling toe stemmen; ook was zij nog zóó jong, dat het misschien wel goed was haar nog eenigen üjd het genot eener volkomene vrijheid te gunnen, met het vooruitzicht op een geluk kige toekomst; zoodat de beide vrienden het daarin volkomen eens werden. Dokter Mendel zou intusschen de noodige maatregelen nemen, om 'haar openlijk als zijn aangenomen doch ter te doen erkennen- Dit zou echter misschien niet zoo vlug gaan als hij vvensahte, zoodat daarop met Margo's komst ten zijnent niet kon gewacht worden, waartoe trouwens reeds alles was voorbe reid, en wat, met het oog op zijn leeftijd, en de bekendheid met haar verloving, geen aan stoot kon geven. Daar ook Margo hiermede volkomen instemde geschiedde het alzoo. Het door dokter Mendel bedongen uitstel kwam Dubbelman, gelijk hij wat later er kende, goed te pas. Er zouden namelijk op een gedeelte van den Terpenberg groote ver anderingen moeten plaats hebben. De heer Wermann had een bouwplan, waarmede een omvangrijke wijziging van terreinaanleg ge paard moest gaan, hetwelk onder Dubbelmans onmiddellijk toezicht in den aanstaanden zo mer zou geschieden. Dit zou nu wel geen be letsel behoeven te zijn tegen zijn huwelijk, maar wel tegen een huwelijksreis, gelijk hij zich die reeds <had voorgesteld. Er was intusschen iets voorafgegaan, oogenschijnlijk van geen beteekenis, maar voor de betrokken personen van veel belang. Dubbelman had zich door een zijner veel vuldige bezoeken aan dokter Mendel en Margo, een ongesteldheid op den hals gehaald. Hij was daar eens tot ver in den avond geble ven, terwijl 't weêr inmiddels zeer bar was geworden. Er woei een vinnige Noord-Oosten wind, terwijl sneeuw- en hagelbuien elkaar afwisselden, en het kostte hem zelfs inspan ning om daar tegenop te werken. Aan de buitenlucht en weer ert wind gewoon, bekom merde hij zich daar niet om, wat toch niet belette dat hij door en door koud thuis kwam. Een worme kamer en een warm glas cognac grog zou hem wel weer opknappen, meende bij; en zoo scheen het dan ook. Maar hii hield toch een rillerig gevoel, en ging daarom vroe ger dan gewoonlijk te bed. in plaats van door en door warm te worden, werd hij kouder, lnj begon te beven, en in plaats van een rustigen, bracht hij een koortsi- gen nacht door. Dokter -Mendel, wien hij had doen verzoe ken bij hem te komen, zag daar geen kwaad in, mits hij zich wat in acht nam en voor eerst zijn kamer hield; 't was een gewone koorts, die met kina wel zou te overwinnen zijn. Werkelijk gevoelde hij zich na een paar dagen dan ook veel beter, maar moest toch op Mendels bevel nog op zijn kamer blijven. Dit gaf dan ook den heer Wermann aan leiding hem, nadat bij hem in verscheidene dagen niet had gezien, terwijl hij aan een dagclijksch gesprek gewoon was, op zijn ka mer te bezoeken. Zoo lang Dubbelman er woonde, was hij daar nog niet geweest, en nu trokken de aan de wanden hangende schilderijen en jachttrofeeën natuurlijk zijn opmerkzaamheid. Zoo viel dan ook, terwijl zij over aangelegenheden het landgoed be treffende zaten te praten, zijn oog op een bo ven do schrijftafel, tegenover Dubbelmans stoel hangend miniatuurportret. Eerst be schouwde hij het zonder bijzondere belang stelling, maar toen hij er langer zijn blik op gevestigd hield, veranderde zijn gelaat van uitdrukking, en scheen het Dubbelman toe, dat hij maar half of misschien in het geheel niet zat te luisteren naar hetgeen hij hem mededeelde; terwijl zijn oogen starend op dat kleine schilderijtje gevestigd bleven en zijn korte, terzake niets afdoende antwoorden blijk gaven van een afgetrokkenheid, welker oorzaak voor Dubbelman raadselachtig was. Ten laatste brak hij het gesprek af, met tfe opmerking: Dat is een mooi portret; niet alleen wal de uitvoering maar ook wat de persoon betreft die het voorstelt. Het is net portret mijner lieve, ongeluk kige moeder, t is een mooi miniatuur, te Ba tavia geschilderd door een jongen branschen schilder, wiens fnaum er aohier staat. Het weid vervaardigd kort na haar aankomst in indië, en n>oet toen sprekend gelijkend ge weest zijn. Daar kan ik niet goed over oor- dcelcn, want zij was in mijn eerste jeugd, naar ik vaak hoorde, reeds veel veranderd. Wel leeft zij voor ïmj in dit portret en her ken ik haar daarin volkomen, maar niet met dien innemeuden glimlach. Grievende teleur stelling en zorgen van verschillende aard hadden dien voorgoed doen verdwijnen. Ik heb u nooit naar bijzonderheden om trent uw ouders gevraagd, waarloerik te min der vrijheid vonti, omdat gij er, naar het mij scheen, liefst niet over wildet spreken. Ook moet gij het niet aan onbescheidenheid, maar aan wezenlijke belangstelling toeschrijven, als ik er nu even bij blijf stilstaan. Uit het geen gij mij daar zeidet maak ik op dat zij met gelukkig was. Wat dit alleen het gevolg van materiëele zorgen, of Van materiëele zorgen, ja, ten deele, na melijk voor zoover het mijn vader betrof, die daar maar al te zeer aanleiding toe gaf. Het is een hoogst onaangename geschiedenis, waar ik liefst zoo min mogelijk meer aan denk. Nu dit portret daar echter aanleiding toe gaf, wil ik ze u, die zooveel aanspraak op mijn vertrouwen hebt, wel mededeelen. Het is overigens een maar al te vaak voor komende geschiedenis van verloren, of liever van door een ander moedwillig vernietigde illusies van een jong, lic-f meisje, dat volko men vertrouwen stelde in hem. die dit ver trouwen spoedig onwaardig bleek te zijn. Helaas, toen het te laat was. Mijn vader dau had een zeer mooie posi tie als administrateur van een groote koffie plantage, met het stellige uitzicht van na eenige jaren ais deelhebber in die zaak tê worden opnenornen. Dit moet dan ook, zooals mijn moeder mij" later verzekerde, gedurende de eerste jaren zoo goed gegaan zijn, dat zijn toekomst vol komen verzekerd was. Hij was echter van een le wufte, onbezorgde natuur, om maat te hou den in de wat al te weelderige levenswijze, waartoe zijn middelen nauwelijks toereikend waren, maar waarvoor zij geheel ontoereikend werden, loen hij zich buitensporigheden ging veroorloven, die hun huiselijk geluk volkomen vernietigden. Hoog, en ten laatste wanhopig hoog spelen was daar mede oorzaak en gevolg van. Zijn in het oog loopende losbandige le venswijze had natuurlijk veronachtzaming in zijn beheor ten gevolge, en dat men dit lang door de ringers zag, was uit medelijden met zijn ongelukkige vrouw. Om kort te gaan, van kwaad kwam het tot erger; onachtzaamheid in zijn administratie veranderde in oneerlijkheid, cn het onver mijdelijke gevolg daarvan was, dat hij mot den strafrechter op een hem zeer onleerendc wijze in aanraking zou gekomen zijn, als dc belanghebbenden, met het oog op zijn afkomst en de toekomst van zijn vrouw en kind, het niet daarheen hadden weten te leiden, dat die zaak niet vervólgd werd, mits hij een be trekking als opzichter aanvaardde in het bin nen land, waar niemand bom kende en vooj uitspattingen geen gelegenheid was. Wot dl vervolodm

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1914 | | pagina 1