DE E EM LAN DER". Dinsdag 17 Maart 1914. BUITENLAND. FEUILLETON. Op den ïerpenberg. N°. 221 12da Jaargang Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. Uitgevers: VALKHOFF Ca ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden voor Amersfoort f l.OO» Idem franco per post1.50* Por week (met gratis verzekering tegen ongelukken) - 0.10. Afzonderlijke nummers - 0.05. Deze Courant verschynt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Aavertentiën gelieve men liefst vóór 11 uur, familie- advertenties en berichten vóór 2 uur in te zonden. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 15 regels.. f 0.50. Elke vogel meer- O.IO» Dienstaanbiedingen 25 cents by vooruitbetaling, Groote letters naar plaatsruimte. Voor handel en bedrijt bestaan zeer voordoolige bepalingot» tot het herhaald ad verteeren in dit Elad, bij abonnomoni: Eene circulaire, bevattende do voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Politiek Overzicht. Oe parlementaire crisis in Oostenrijk. iNa ecne pauze van acnt uagen heeft verle den Donderdag hel huis van afgevaardigden van den Oostenrijkschen rijksraad zijne zit tingen hervat. Maar de toestand bleek dezelf de le zijn als eene week geleden; de obstruee- rende elementen onder de Gz/eeliische afge vaardigden waren niet teruggekomen van hun denkbeteld om te beproeven door het voeren van obstructie in den rijksraad do zaken in J: ,/wiT. .ii heen le brengen over bel doode punt, waarop zij zich zoo lang reeds bevinden. Maar zij hebben hunne berekening buiten den waard gemaakt. De regeering heeft zich niet gezind geloond verder dit tijdverspillende spet aan te zien. Toen de dag van Donderdag weder nutte loos was voorbijgegaan, heeft de minister president graaf S'türgkh in hel „Senioren-kon- vent", de centrale aifdeeling in den Oosten- rijkschen rijksraad, een soort ultimatum ge steld. Onder opmerking, dat hiji 't niet aan pogingen had laten ontbreken om in de be hoeften van staat en volk met medewerking van het parlement te. voorzien, verklaarde graaf Stürgkh, dat nu hot oogenbüik was aan gebroken, waarop het voldoen aan de „Staats- notwendigkeiten" geen uitstel meer kan lijden. Als „Staalsontwendflgkeiten" woes hij aan hel votoeren van de wetsontwerpen tot vermeer dering van de legersterkte in vredestijd, tot uitgifte van eene leening ten laste van deD staal en Lol aanlog van strategische en andere spoorwegen in Bosnië, Nu waren er twee mo gelijkheden. Het huis zou kunnen hesduiten, onder erkenning van de dringende noodzake lijkheid der bethandeling van deze zaken, daaraan met kracht te 'beginnen, niet terzijde- zetting van overwegingen van parfijttaktóek. In dit geval, dat door afdoende besluiten van het Senioiren'konvent en van de vergadering moes! worden uitgedrukt, was het de wensch van de regeering hiertoe hare medewerking te verleenen. Maar als dat niet gelukte, dan moest aan de staatsbehoeften voldaan wor dien, zonder dat het parlement gjeroepen werd daartoe mede te werken. Een middenweg, waarop schijn arbeid werd verricht, of door uitstel van de debatten de tijd verzuimd werd, die noodig was om de parlementaire behan doling van de genoemde onderwerpen binnen een zekeren termijn mogelijk te maken, was er nu niet meer. Het scheen een oogenbük, alsof de verga dering, onder den indruk van deze pertinente regeenngsverklaring, zich tot beterschap wil de 'bekeeren. Namens de obstrueerende par tijen werd verklaard, dat de zestig sprekers, die zich hackten aangemeld om het woord te voeren over onderwerpen huiten de agen da, van het woord hadden afgezien en dat men zich er niet tegen zou verzetten, dat het wetsontwerp tof vermeerdering van het re- cruten-conlingent, dat reecls omstreeks half October was ingediend, eindelijk tot de eerste lezing werd toegelaten. Z/elfs is er nog eene uiterste poging beproefd, om te bewerken, dat door gemeen overleg van de heide partijen de obstructie uitgeschakeld en een grondsla: voor vruchtbaren arbeid verkregen zou wor den. Maar deze poging schijnt te zullen mis lukken, en dan blijft er niets anders over, dan den rijksraad naar huis te zenden. Aan de Frankf. Ztg. wordt uit Weenen over den stand van zaken bericht: „Voor het parlement wordt verder het doodsklckje geduid. De onderhandelingen tus- schen Duilscüiers en Czeohen zijn tot dusver zonder resultaat verloopen. Wanneer men zich er in kan schikken, dat de Duitschcrs nog eenmaal zich hebben laten vinden tol on- derhandeüngen om het parlement, dat niet hun bezit, maar dat van aille volken is, door parliouldere onderhandelingen met de Cze- chen over het doode punt heen te brengen, dan moet men toestemmen, dat hetgeen de Datdlschers verlangden, mannelijk en niet overdreven is geweest. Zij hebben van de Cze- chcn niets verlangd, dan prijsgave van alle dubbelzinnigheid en de noodige wettelijke waarborgen tegen het misbruik van de over macht in den Boheemschcn landdag. Het is echter ook aan den anderen kant van de Gze- chen niet te verwonderen, dal zij op deze eischen niet zijn ingegaan. Hunne gcheele po litiek is ingericht op nationale veroveringen. De termijn was daahbij veel te kort om aan de Czechen zelfverloochening op te leggen. Men neemt aan, dat Dinsdag het huis van afgevaardigden in 't geheel niet meer zal bij oen komen, wanneer definitief is gebleken, dat de onderhandelingen tusschen Duitschers en Czechen zonder resultaat zijn gebleven." Dultschland. De rijksdag houdt gedurende de eerste helft van deze week geene openbare zittingen, om aan de begroolingscommissie gelegenheid, te geven met haar werk op te schieten. De Paaschvacantie zal den 2i>en Maart beginnen en tot den 28en April duren. Daarna zal er nog gewerkt worden lot 20 Mei, waarna de verdaging der zittingen tot het late najaar zal intreden. Frankrijk* Parijs, 10 Maart. Die Senaat heeft 'de begroeting van oorlog aangenomen. De Sena af heeft bij de behandeling van het ontwerp der inkomstenbelasting een ar tikel aangenomen dat een stelsel van abon- nement toepast op de vreemde waarden, met uitzondering van de ©taatsfiondsien en de koloniale keningen. Par ij s, 16 Maart. Heden namiddag schoot mevrouw Caiilajux, de moeder van den minister van financiën, in heL redactie- bureau van de Figaro cenige malen met een revolver op den hoofdredacteur Calmette. Calmelte is gewond. Tweede telegram. Het was de vrouw van Caülaux, niet zijne moeder, die op Oal- raeLle heeft geschoten. Derde, telegram. Calmette is overle den. (Dit misdrijf is een gevolg van den mee- doogenk>ozen veldtocht, dien Caüm&tte in zijn blad voerde legen het beleid van Caillaux, minister van financiën en voorstander van de inkomstenbelasting. In de vorige week leverden de aanvallen van Cahnette nog de stof tot eene interpellatie, waarover de Ka mer, op voorstel van den minister-president tot de orde van den dag overging.) Parijs, 17 Maart Het door de genees heer en, die Calmelte hebhe nbijgeslaan, op gestelde bulletin houdt het volgende in: Op het oogenbük van de aankomst van Calmelte in dc verplegingsinrichling, was de toestand van den gewonde zoo, dat elke poging om hem te opereeren, onmogelijk scheen. Ondanks de inspuiting van serum in de aderen, kwam de gewonde niet geheel bij kennis. Om kwart over twaalven besloot men partij - trekken van eene geringe verbetering om de operatie le beproeven; maar door zijne buitengewone zwakte bezweek Calmette toen de operatie pas begonnen was. P a r ij s17 Maart De ministers, die heden avond eene vergadering hielden, ont vingen daarin mededeeling, dal Caillaux ont slag had gevraagd als minister van financiën. Malvy en daarna minister-president Doumer- gue begaven zich naar Gaiüaux, om hem te bewegen zijne ontslagaanvrage in te trekken. Caillaux weigerde, maar de ministers, van oordeel zijnde dat de beslissing van Caillaux niet definitief kon zijn, verdaagden elke be slissing hunnerzijds tot den volgenden dag. Zwitserland. Bern, 16 Maart. Het üd van den natio nale n raad Gobat, directeur van het interna tionale vredesbureau, en houder van den Nobelprijs, is heden namiddag aan eene be roerte overleden, terwijl Jdj eene zitting van de vredesconferentie presideerde. Engeland* De minister "Winston Ciiurchiü heeft te Bradford in eene i^ede gezegd, dat het aan bod van Asquith omtrent de stelüng van Ul ster tegenover Homerule een grooten stap voorwaarts beteekent. Dit aanbod komt hem echter principieel voor het laatste te zijn, dat de regcering kan e:i mag doen. Het is zeker, dat de eerste Brilsche soldaat die door Orangisten zou worden aangevaüeu of ge dood, aanleiding zou geven tot eene uitbar sting van toorn van het Brilsche volk, zooals de tory's zich wel niet voorstellen, en die de grondslagen van den staat zwaar zou schokken. Men zal zich door de dreigementen van de Ulstermannen geene vrees laten aan jagen; het gezag van de wet en de orde moe ten gehandhaafd worden. Groot-Brittannië wil niet dalen tot het oeil van Mexico. Wan neer de Oranjemannen van Ulster meenen, dat eene revolutie het eeni?e middel is dat hen kan helpen, laten zij dan dat geneesmiddel op de proef stellen. Lord Hugh Cecil, een der unionistische lei ders, heeft in eene rede tc Bristol verklaard, dat de voorstellen a an de regeering met be trekking lot Ulster, voor zoover ei* sprake was van 't vermijden van den burgeroorlog, eene redelijke basis voor discussie waren. De onder-staatssecretaris in het departe ment van buitenlandsche zaken Acton heeft in eene rede gezegd, dat de liberalen zich moesten gereed maken voor nieuwe alge- me ene verkiezingen in Juli 1915. In geüjken zin heeft zich ook de „chief whip" van de liberale partij Illingworth uitgelaten, die heeft verklaard, dat er geene algemeene verkiezin gen zouden zijn, voordat dc Homerulé voor Ierland, de opheffing van. .dc staatskerk in Wales cn de afschaffing van het meervoudig kiesrecht voor het parlement kracht van wet hadden gekregen. De door het hoogerhuis ingestelde commis sie tot nader onderzoek van de Marconi-zaak heeft zicli geconstitueerd, Dc vijf leden van de commissie zijn juristen van naam, wier ge zag de onpartijdigheid van het onderzoek ten voile waarborgt. Twee van ue leden zijn übe- raien, waaronder de gewezen lord-kanselier Loreburji; twee zijn min of meer partijloos; voorzitter is de lord-kanseiier in het laatste conservatieve kabinet, lord Halsbury. De com missie zal strong zakeüjk Le werk gaan; in de eerste zitting werd van de raadslieden van de Morning Post en de National Review, de beide bladen die inzonderheid den gewezen „whip" der liberalen in het lagerhuis, lord Murray, over zijn aandeel in de Marconi-spe- culatiën hebben aangevaüeu, verlangd, dat zij bepaald geformuleerde beschuldigingen zou den overleggen; om hun hiertoe gelegenheid Le geven, werd de zitting verdaagd. Twaalf leden van het lagerhuis hebben een wetsontwerp ingediend tot invoering van Homerule in Wales, "olgens de bepalingen van dit ontwerp zullen de plaalseüjke aangelegen heden van Wales behartigd worden door een vergadering van 90 leden, te kiezen door de tegenwoordige kiezers voor het rijkspai lcment met toevoeging van vrouwen en peers, onder het stelsel van evenredige vertegenwoordi ging. Het aantal vertegenwoordigers van Wales in het rijks parlement zal worden ver minderd tot 27, hetgeen in verhouding staat lot de vertegenwoordiging, die het aanhangige Homer ui e-onlwcrp aan Ierland toestaat. Dit is als eene tijdelijke regeüng gedacht, (tie zal in stand blijven totdat de plaatselijke belangen van Engeland door een zuiver Engelsch lager huis geregeld worden. Do bevoegdheden van het parlement van Wales omvatte alles wat aan liet Iersche'par lement opguragen zal zijn, behalve het be stuur der posterijen en de macht om de in directe belastingen le veranderen, maar met toevoeging van het beheer over de leef tij ds- pensioenen, de nationale verzekering en de arbeidsbeurzen. Londen, 16 Maart. Niet minder dan 26 vragen werden heden aan Asquith ge daan. om inlichtingen te verkrijgen over de bijzonderheden van de voorstellen, die dc regeering in de zitting van den 9en aankon digde betreffende de Homerule bill. Eer ste minister Asquith verklaarde, dat deze .voonsik4ien waren aangekondigd nietl om dat zij verb e telingen waren van de Home- rule bill, maar met de bedoeling en in de hoop, dat zij. den grondslag zouden vormen van eene schikking. De regeering was in dit stadium niet er op voorbereid, een in bijzonderheden uitgewerkt plan over te leg gen. Wanneer de voorstellen werden aange nomen ais basis voor eene schik king, dan was het duidelijk, dat de artikelen van de Homeru'lc hill moesten worden aangevuld met een aantal bepalingen, betrekking lub bende op de regeüng van üet bestuur en van de financiën. Die bepaüngen worden nu uitgewerkt, maar op sommige punten i-s men nog niet tot een vast besluit gekomen. De verklaring van Asquith werd met de grooldte ontevredenheid door de appositie ontvangen. Er volgde eene vinnige discus sie. Bonar Law vroeg hoe de oppositie k-on .oordeclen over de voorstellen, als zij ze niet onder de oogen kreeg. Asquith antwoordde: „De wijze waarop de voorstcüen worden ontvangen, is niet zeer bemoedigend voor mij. (Maafr ik hoop nog altijd, dat zij naaif hunne verdiensten zullen worden bcooix deeldf. Sir Edward Carson vroeg, .of Asi quitili nu niet moest erkennen, dat zijne voor* stelten eene schijnheilige misleiding van do oppositie waren. (Toejuichingen.) Ten slot te kondigde Bonar Lew aan, dat hij een! votum van afkeuring legen de regeering zoy indienen. Birmingham, 16 Maart Dc brands weer werd heden te middernacht geroepen naar het rangeerterrein van den Midland spoorweg te Kingsnorton, waar een aantal spoorwegrijbuigen in brand stonden. Zes daar* van werden geheel vernield, drie anderen zwaar beschadigd. De schade bedraagt meer dan 1000 p. st. In de buurt werd suffragette» lectuur gevonden. Oostenrijk. Over de laatste onderhandelingen, die ge* voerd zijn om de obstructie t. breken, die door een deed van de üzeokischc partijen in den rijksraad wordt gevoerd onder dc leus; „Geen landdag in Bohcmcn, geen rijksraad in Oostenrijk', wordt het volgende berichtt „De Duidsch^Bolicemsclic ertrouwensmau- nen verklaarden zich bereid, toe te stemmen in het uiLsahrijvcn van de verkiezingen voor een nieuwen landdag van Bohomen. Deze landdag zou echter onkel ecne nieuwe ver* zoeningsconrmissie mogen insteüen cn niet een nieuwen „Landesausschuss'' (college van dagedijksok bestuur) mogen kiezen. De bij do ontbinding van den vorigen landdag inge stelde koninklijke besliuurscommissic zou in functie moeten blijven tiot aan de volledige oplossing van alle kwestiên, die in gesold! zijn; alleen de benoeming yam den voorzit ter dezer commissie lot ObcrsAfandmarschaU zou men wiüen toeslaan. Al aeze concession zouden echter alhaiikoüjk zijn van de dade lijke staking der obstructie m den rijksraad- De Gzochen daarentegen volharden bij dea eisüh, dat de nieuwe landdag da.delijk den nieuwen „Landesausschuss" zal benoemen en dat het autonome landsbestuur in zijn vollen omvang weder zal worden ingericht op den vorigen voet. Zij willen de obstructie in den rijksraad eerst staken na de verYirlling van deze voorwaarden. Rusland. Graal Witte schijnt thans zeer toegankelijk te zijn voor de mannen van de pers. Ook do Berlijnsche Lokalanzeiger brengt een interview, dat liij heeft toegestaan aan haren correspon dent te Petersburg. Voorop stellende, dal da poütiek in Rusland aüecn wordt gevoerd door den czaar, wiens uitvoerend orgaan de minis ter Sazonow is, verklaart graaf Witte overtuigd le zijn, dat de Czaar door en door vredelie vend is. Datzelfde geldt ook van Sazonow, dio reeds van nature een zeer vreedzaam gezind mensch is. Niemand, zoo min de czaar ais da diplomatie en de egeeringskringen, deukt aaa een oorlog met Duitschkuid. De geheele pers campagne van de laatste weken is aan graaf Witte onverklaarbaar. Rusland doet natuur lijk zijn best sterk te zijn, rite ar het stuurt vol strekt niet op den oorlog aan. De opgewonden stemming is misschien tot intriges terug to brengen, die de beide stalen uit elkaar willen brengen. „Onze betrekkingen met Duitschland zijn van den meest vredelievender aard", zoa besloot graaf Witte. Alleen luj, die de vrijheid van anderen eer biedigt, is zelf de vrijheid waard. oorspronkelijke roman 66 door H. WITTE. ders was aiit het geval! En wat de heer "Wetrmann betreft, nadat hij van zijn eerste verbazing,* die een ge- mengden indruk op hem maakte, was terug gekomen, vereenzelvigde hij zich geheel met liet denkbeeld, dat de Voorzienigheid hem in den zoon wilde vergoeden, wat hem vroe ger door een ontrouwen vriend ontroofd was, 1 w elnu, hij zou toonen dat hij die nalatenschap waard was. De gelegenheid daartoe zou wel niet lang meer uitblijven. Daar dacht ik niet aan, en het zal mis schien wel e enige moeiüjkhccLen geven. Dat ge dan met uw waren naam voor den dag zuil moeien komen, hieraan valt niet te twij felen. Maar daar zal toch wel een mouw aan te passen zijn. Ik heb veel invloed, al maak ik daar weinig gebruik van. Gij weet wat Molière Tartuffe laat zeggen: il y a avec le ciel des accommodemenls. DR zullen we wei kunnen regelen, zonder dat er openbaarheid aan wordt gegeven. Hiermede eindigde een gesprek, dat voor den éen zoo wel als voor den ander in hooge mate verrassend was. Voor Dubbelman was het zeer geruststel lend. Dat hij Doublet heette, moest meende hij« bij zijn aanstaand huwelijk büjken uit het bewijs zijner geboorte-inschrijving; hij kon inbrengen dat dit verloren was geraakt, maar daar zou men geen vrede mede hebben; het uiGLEl dan maar te Batavia aangevraagd wor- ck cn daar hij wist dat zijn famiüenaam met aan den heer Wermann bekend was, vrees de hij terecht dal die naamsverandering door een man van zoo s. .:ge beginselen niet goed öDjïenomen zou worden. En. hoe geheel an- Twintigste Hoofdstuk. De herfst had zijn gezag op zeer kalme, men mocht haast zeggen vriendschappelijke wijze aan den winter afgestaan. Hij schudde de gele, bruine, ook nog wel groene bladeren van de boomen af, aan zijn opvolger de taak overlatende de naakte takken in een wil sneeuwgewaad le hullen en aan de natuur een heel ander, maar bij wijlen niet minder idylüsch aanzien te geven. Op afgelegen plaatsen, zooals de Terpen- berg, is 't dan stil; er heerscht een rustige kalmte, waarin maar bij zeldzame uitzonde ring eenige afwisseling komt Die er niet moet wezen komt er dan niet, misschien enkele jagers uitgezonderd, en van wandelaars is bijna geen sprake; alleen op een mooien, hel deren, niet al te kouden dag komt een enkele natuurvriend er het eigenaardige winter- schoon bewonderen. Toch is er op zulk een uitgestrekt landgoed ook.dan geen gebrek aan geregelde dageüjk- sche bezigheid. Aüeen wanneer een dikke sneeuwlaag de werkzaamheden builen zoo coed als onmogelijk maakt moet er voor do vaste arbeiders wel eens naar werk gezocht worden, wat gewoonlijk gemakkelijk genoeg le vinden is in bezigheden binnen, die uitge steld werden tot het buitenwerk nel moge lijk zou zijn. Ligt er geen sneeuw, dan is er, ook bij vriezend weer, in de bosscken weak, genoeg. Uit do lootboomen worden de overtollige lakken verwijderd; te dicht hij een slaandcn worden ten deele geveld, meestal door de stammen even boven den grond af te zagen, het aan de Natuur overlatende 't verblij vende gedeelte langzaam te doen vermolmen. Het meeste werk geven dan de dennebos- schen, die gedund worden, terwijl de dun nere en dikkere stammen, madat er de takken afgehakt zijn, regelmatig op rijen langs Ue paden of wegen gelegd worden, afgewisseld met op hoopen getasie takkenbossen, een en ander voor de weldra aangekondigde hout- verkoop in gen, Somtijds wordt ook een. zestig of zeventigjarig bosch (ook wel eens een jonger), na in zijn geheel verkocht te zijn, ge veld, lot niet geringe ergernis van hen, die 's zomers dn zulke streken wandelen en daar dan later een uitgestrekte open vlakte terug vinden, die de streek onherkenbaar maakt. Hierbij mag echter niet uit het oog verloren worden, dat die Losschen niet werden aau- gelegd ter verfraaiing der landstreek, maar als exploitatie en om het land reulabel tc maken. Zij-n dan de boomen zwaar genoeg voor verschillende doeleinden en dus prijs waardig, dan worden ze verkocht, gesloopt en worden de bewerkte vlakten weer, voor toekomstige bosscken, met jonge dennen bc- plant(vroeger bezaaid). Dit uitdunnen, of afzagen van boomen, het verzamelen van het rijshout, hef hinden tot takkenbossen, het na de verkooDincen wi karren wegvoeren van dit aücs, geelt veel werk en in de bosschen, waai* gedurende den zomer niets te doen is, ook niet weinig leven digheid; niet all ij d ten genoege der wande laars, die de karrevoerüers vaak verwen seden, omdat zij de boschwegen niet zelden zoo goed als onbegaanbaar maken. Daar er nu ook op den Terpenberg vele uitgestrekte dennenbosschen van verschillen- den leeftijd waren, viel or voor Dubbelman genoeg te doen, maar alles ging zijn goed ge- regelden gang. Dat hij dokter Mendel thans nog drukker bezocht dan vroeger, en dat hij daar, na Margo s vertrek, een zeer aangena me afwisseling voor zijn nu wei wat een zaam en eentonig leven vond, is ücht te be grijpen. Zoo was het December geworden, zonder dat er iels bijzonders was voorgevallen. Dub belman ging geregeld eiken voormiddag naar het heerenüuis, waar hij, ais zijn werk dit loeüet, niet zelden een paar uren met den lieer Wermann gezeüig bleef zitten praten. Deze had liem toch duiüeüjk aan het verstand gebracht, dat er in het vervolg van onderge schiktheid van welken aard ook, hoegenaamd geen sprake meer mocht zijn. Hij beschouwde zijn vroegeren administra teur als een hem zeer diernaren vriend, die uit belangstelling cn vriendschap het beheer over het Jandgoed bleef voeren, en daarvoor een ruime toelage ontving, niet als salaris, maar een voudig a» vergoeding voor zijn tijds- opolfering en genomen moeite; wat Dubbel man toch niet belette in zijn begunstiger steeds den eigenaar van deze rijke bezitting te zien, wien hij, hoezeer de andere zich daar tegen verzette, ontzag verschuldigd was. Had Margo's verplaatsing in DubbeJnian's heerlijke leven een zeer merkbare vereen zaming ten gevolge, het tegendeel was uit dea aard der zaak bij dokter Mendel het geval Zoo eenzaam als deze het vroeger had, zoo gezellig was het nu, door de gestadige tegen* woordigheid, en voegen wij er bij de liefderijke kinderlijke zorg van zijn liem zoo dierbaar geworden huisgenoote. Hij vertoonde ziclt veel minder op den Terpenberg, waar hef vaak gure en onaangename winterweer ook goeddeels oorzaak van was. Vroeger kon hem dit niet verhinderen daar afwisseling van zijn eentonige leven to zoeken, en trotseerde hij sneeuw en regenf maar daar was nu geen reden meer voor, en zijn grootste genot vond bij in de voort zetting van zijn vroeger onderwijs aan zijn aangenomen" dochter, behalve in de plant* kunde, zijn lievelingsvak, in de Fransche ca Duilsche talen, en, mocht dit onderwijs be- trekkeüjk elementair zijn, zij bracht het er door oefening toch ver genoeg in, om zich te kunnen uitdrukken en boeken in die talen, al was het ook nog wat gebrekkig, le kun nen lezen. Hij gevoste zich inderdaad overgelukkig en als zij met de een of andere bezigheid tegenover hem zat en hij haar, ongemerkt be gluurde, was hij geheel vol van' de gedachte» „m ij n dochter, m ij n kind, mijn eigen kind", en dan kon hij t maar niet vinden met de toch zoo goed als stellige zekerheid, dat hij haar in afzienbaren tijd zou moeten at staam Wordt vervolgd'

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1914 | | pagina 1