DE E EM LAN DER". Donderdag 19 Maart 1914. FEUILLETON. N°. 223 12"" Jaargang BUITENLAND. Op den Terpenberg. Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG# Uitgevers! VALKHOFF ft Co. ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden voor Amersfoort f l.OO» Idem franco per post 1.5Ö# Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) O.IO. Afzonderlijke nummers - 0.05. Deze Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertentiën gelieve men liefst vóór 11 uur, familie advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT I. Intercomm. Telefoonnummer 66. PK IJS DER ADVEBTENTIEN: Van 15 regols f 0.50. Elke regel meer0.19/ Dienstaanbiedingen 25 cents btf vooruitbetaling. Groote letters naar plaatsruimte. Voor handel en bedrijf bestaan zeer voordeelige bepalingen tot het herhaald adverteeron in dit Blad, bij abonnement,' Eene oiroulaire, bovattonde do voorwaarden, wordt of aanvraag toegezonden. Kennisgeving. De Burgemeester en Wethouders van Amers foort doen te weten, dat door den Raad dier gemeente in zijne vergadering van 27 Januari 1914 is vastgesteld de volgende verordening, regelende de verdeeling der Gemeente, de num mering der gebouwen en de verplichtingen als inwoner. VERDEELING DER GEMEENTE IN STRATEN EN NUMMERING DER GEBOUWEN. Artikel 1. De Gemeente wordt verdeeld in de straten, wegen, pleinen en stegen, vermeld op den bij deze verordening behoorenden staat. Art. 2. De namen dezer straten, wegen, pleinen en stegen en der wateren en bruggen worden door den Rjad, de nummers der gebouwen door Bur gemeester en Wethouders vastgesteld. Dc namen worden aangeduid door naambor den, aan beide einden der straten, wegen, plei nen en stegen, te plaatsen. De nummering der huizen vangt aan bij het begin van de straat, weg, plein of steegde oneven nummers aan de rechter-, de even num mers aan de linkerzijde. Zij worden' geplaatst aan den voorgevel of hoofdingang der gebouwen ter hoogte van ten minste 2 M. De modellen van naamborden en huisnummers worden door Burgemeester en Wethouders be paald. Art. 3. Ieder eigenaar, vruchtgebruiker of beheerder van een gebouw is verplicht, te gedoogen, dat het nummer van Gemeentewege'op het gebouw wordt gesteld en te zorgen, dat het steeds zicht baar en in goeden staat verkeert. Hij is mede verplicht, te gedoogen, dat hel naambord cener straat, enz., aan het gebouw wordt aangebracht of vastgehecht VERPLICHTINGEN ALS INWONER. Art. 4. Wie binnen de Gemeente van woning ver andert, is verplicht, daarvan binnen acht dagen aangifte te doen ter Secretarie. Deze verplichting rust op het hoofd van het gezin ten aanzien van verhuizing binnen de Gemeente van leden van zijn gezin, van bij hem inwonende dienst- of werkboden of van andere personen. STRAFBEPALING. Art 5. Overtreding der bepalingen van de artt. 3 en 4 wordt gestraft met een geldboete van ten hoogste tien gulden. OVERGANGSBEPALING. Deze verordening- treedt in werking op den derden dag na dien der afkondiging, als wan neer alle voorschriften betreffende dit onder werp vervallen. Zijnde deze verordening aan de Gedeputeerde Staten van Utrecht volgens him bericht van den 9. Maart 1914, 3e Afdeeling, no. 593, in afschrift medegedeeld. En is hiervan afkondiging- geschied, waar het behoort, den 17. Maart 1914. De Burgemeester en Wethouders voornoemd. De Secretaris, De Burgemeester, A. R. VEENSTRA. VAN RAND WIJ CK. Staatspensioen 1. Voor de 4de voordracht van de serie Sociale Lezingen is door het Comité uitgenoodigd ds. D. A. van Krevelen, de bekende Yoorveoliter voor Slaatspensioneering, voorzitter van den Bond en redacteur van het maandblad de Pen sioenpartij. Is het wel noodig, zoo zou men zich kun nen afvragen, om nu nog 'n lezing over staats pensioen te houden? Hebben de voorstanders van dwangverzekering het pleit niet verlo ren en wordt niet door steeds meerderen staatspensioen als iiet meest eenvoudige, het meest billijke, het meest logische stelsel van ouderdomsverzorging erkend? Hebben zelfs de grimmige tegenstanders van weleer zich niet tot staatspensioen bekeerd, heeft niet mi nister Talraa hel beginsel van staatspensioen in de wet neergelegd en maakt minister Treub geen aanstalten om er uitbreiding aan te ge ven? Stil wat, lezer, die ons overstelpt met uw vragen, waarop gij zelf het antwoord wilt ge ven, voorzichtig, gij schijnt wat al te opti mistisch. Zeker, het is waar, dat als met n toover- slag de bestrijders van staatspensioen hun op geheven zwaard in de scheede gestoken heb ben, maar meen niet, dat zulks geschied is, omdat zij plotseling tot de idee van staats pensioen bekeerd zijn. Het stukje staatspensi oen, dat minister Talma ons gebracht heeft, hebben wij niet aan hem te danken; bij verrassing is het ingevoerd en tenzij er stem bus-speculatie bij in het spel geweest is, zal het hem zelf verrast hebben. En minister Treub, wijkt hij voor de uit spraak der kiezers? Geenszins; bij de jongste verkiezingen werden zóóveel leuzen aangehe ven, werd op het eerste plan zóó verwoed de strijd tegen de clericale regeering aangebon den, dat het niet juist ware te zeggen, dal de kiezers zich vóór staatspensioen verklaard hebben; had staatspensioen den strijd be- iieerscht, de rechterzijde zou misschien nog meer gehavend zijn. Is minister Treub dan bekeerd? Dat evenmin. Niet uil politieke over tuiging, niet bukkend voor den volkswil, maar louter uit billijkheidsoverwegingen, slaat hij den weg in die leidt naar staatspensioen. De dwaze regeling, de onduldbare willekeur van de wet-Talma, en de staatspensioneerders zullen er dankbaar voor zijn heeft hel nood zakelijk gemaakt, dat de nieuwe regeering no lens volens het staatspensioen-ideaal nader komt. Langzaam-aan weliswaar, maar wij ko men er nu wel. C'est le premier pas qui coüte. Maar juist omdat zulks nolens volens ge schiedt, is de taak van den Bond \oor Staats- penMoneering nog niet afgedaan. Haar hooge roeping is thans de overtuiging te doen in gang vinden, dal staatspensioen niet is 'n nood zakelijk kwaad, maar wel 'n noodzakelijk goed. En dat staatspensioen 'n noodzakelijk goed is, zullen wij kunnen leeren van ds. Van Kre velen, wiens hart Yoor deze, hem heilige, zaak gloeit en die van z'n geestdrift en het vuur zijner overtuiging ook in onze harten iets moge overbrengen. Men weet van Staatspensioen nog weinig af in Amersfoort. De Bond voor Staatspensionee- ring, die meer leden heeft dan één andere ver- ecniging in ons land, de Bond, die z'n leden in Nederland bij tienduizenden telt, die Bond heeft in onze stad... (wij durven het bijna niet neer 'te schrijven) 2 contribuanten. Maar dat mag niet lang duren en dat zal ook niet lang duren. Vóórdat ds. Van Kreve len hier komt, moeten er 20 zijn; die 20 zullen elk 10 personen meebrengen naar de lezing en als ds. Van Krevelen 's avonds heengaat, zullen er in Amersfoort 200 leden van den Bond zijn. Schriftelijk beloven wij dit aan ds. Van Kre velen uit naam van do Amersfoortsche bur gerij en lezers, gij zult deze belofte niet te niet doen, niet waar? Gij kunt u alvast als lid opgeven bij den heer J. "W. Krom, Schim mclpcnninckkade 6. Wilt gij misschien eerst nog iets meer we ten over staatspensioen, wacht dan tot Zater dag en leest het vervolg van dit artikel. Politiek Overzicht Het naspel van oen moord van Calmette in de Kamer. Gaston Calmette heeft den veldtocht, dien hij in de Figaro heef'. gevoerd tegen den mi nister Caillaux, met dén dood moeten bekoo- pcn. Maar die veldtocht is daarmee niet ten einde gebracht; hij is alleen naar oen ander terrein overgebracht. Dat bewijst het naspel van het drama in het rcdactieburcau van de Figaro, dat eergisteren in de Fransohe Kamer van afgevaardigden is opgevoerd. Den sleutel tot hel begrip van de dingen, die men eergisteren in de Kamer 'te hooren heeft gekregen, leveren de onthullingen, die Calmette heeft gebracht oyer de zaak-Rochette, die drie jaren geleden is voorgevallen on der het minislerie-Monis, waarin Caillaux mi nister van financiën was Die onthullingen komen hierop neer: Om den zwendelbankier Rochette, die mil- lioenen heeft verduisterd, het voordeel der verjaring :te verzekeren, mocht zijn proces niet voor den 27en April 1911 voor het beroeps- gerechtshol' komen. Caillaux heeft, volgens de bewering van Calmette, zich er voor gespan nen om hem dezen dienst -te bewijzen uil er kentelijkheid voor diensten, die hij indertijd van Rochette heeft genoten. Hij heeft met dat doel den procureur-generaal Fabrc bij den minister-president Monis laten komen, en deze twee hebben, buiten den minister van justitie om, hun invloed aangewend op het hoofd van het parket en van hem vertcregen, dat hij toestemde in de verdaging van het proces waarop de verjaring intrad. Toen na den val yan het kabinet-Monis de minister van jus titie van hek kabinet-Poincaré een nieuw pro ces tegen Rochette wilde beginnen, heeft deze door de vlucht zich daaraan onttrokken. Cal mette voegde aan zijne mededeelingen nog toe, dat hij wel geene stukken had, die als bewijs konden dienen, want zulke afspraken plachten niet schriftelijk vastgelegd te worden; maar de betrokken ipersonen waren nog in leven en men behoefde hen slechts te ondervragen. Ook moest men de rechterlijke ambtenaren van den ambtseed ontslaan, opdat zij de waa'- keid zouden kunnen zeggen. Verleden Vrijdag is deze zaak in de Kamer ter sprake gekomen door een interpellatie van den afgevaardigde Delahaye. De minister president Doumergue herinnerde er aan, dat de Kamer twee jaren geleden eene commis sie had benoemd om de zaak-Rochette te on derzoeken. Die commissie, waarvan de afge vaardigde Jaurès voorzitter was, had niets ge vonden wat de regeering, die was beschul digd, kon bezwaren. Men had bij deze ont hullingen slechts te doen met uitingen van po- litieken haat tegen dc tegenwoordige regee ring, waarom hij voorstelde de interpellatie 'af te doen, door over te gaan tot de orde van den dag. In gelijken zin sprak ook Jaurès, die echter daaraan de mededeeling vastknoop te, dat de toenmalige minister van justitie Briand wel had toegelaten, dat de procureur- generaal Fabre voor de commissie verscheen, maar hem niet had ontslagen van de ver plichting om het ambtsgeheim ite bewaren. De eenvoudige orde van den dag, die het ver trouwen in de regeering in zich sluit, werd aangenomen met groote meerderheid. Voor Calmette was hiermee de zaak niet af gedaan; hij verklaarde in de Figaro, dat hij uu stukken zou openbaar maken om te bewij zen, dat de ministers Monis en Caillaux een druk op rechterlijke ambtenaren hadden uit geoefend. Sedert is het drama afgespeeld, waardoor Calmette het leven heeft verloren en Caillaux het ministerambt is kwijtgeraakt. Maar Delahaye heeft in de eerste Kamerzit ting na den moord van Calmette is de zaak andermaal te berde gebracht. En in het hef tige debat, dat door hem eergisteren werd uitgelokt, is het stuk voor den dag gekomen, dat door Calmette was aangekondigd. Het is een stuk, dat de procureur-generaal Fabric in 1912 op verzoek van den toenmaligen minister van justitie Briand heeft opgemaakt en deze ter hand heeft gesteld. Niet een offi cieel stuk, door liem in zijne ambtelijke kwa liteit opgemaakt, maar eene particuliere me dedeeling. Dit verklaart, waarom dit stuk niet in hel archief van liet departement is opge nomen, maar in den zak van Briand is gebleven; van daar is hel overgegaan in uen zak van Barthou, die het, zooals het hoofd van het tegenwoordige kabi net niet zonder bitterheid opmertote, daar heeft laten zitten, het niet aan de enquê te-commissie Yan de Kamer heeft medegedeeld, maar het bewaard heeft „lot den dag waarop hij een kabinet er mee meende te kunnen om brengen, dat de fout heeft te ver naar links te sltaan en democratische en sociale hervor mingen te willen verwezenlijken." Men ziel hieruit, dat er ook Fransche staats lieden zijn, die den stelregel huldigen, dat het doei de middelen heiligt. Hoe dit intus- schen zij, de onthulling van het bestaan van dit stuk heetft het gevolg gehad, dat het par lementaire onderzoek in de zaak-Rochette, dat reeds gesloten was, nu heropend is. De in 1912 benoemde enquête-commissie zal, met toestem* rning van de regeering, haren arbeid hervatt ten, maar nu bekleed met de volmachten, di4 toekomen aan een rechter van instructie in strafzaken. Men mag dus verwachten, dat dit* maal het licht der waarheid zal schijnen ove*. de in vele opzichten zoo duistere zaak-Ro- chette. Wat dit zal opleveren, is eene vraag waarop velen met spanning het antwoord hv gemoet zien. Duitschland* Berlijn, 17 Nov. Bij de aanvullingsvci> kiezing voor den rijksdag in hel district Posen II, ter vervanging van graaf Mielczynski, di^ het mandaat heeft nedergelegd, is gekozen df prelaat Klos (Pool). In het district Borna-Pegau moet eene hcN stemmiing plaats hebben tusschen von IJcbcri (rijksparlij) en Rysscl (sociaal-democraat). Frankrijk. P a r ij s, 18 M a a r t. riet gerucht, dal de ministers Lebrun, Maginot en Monis ontslag hebben genomen, is onjuist. Intusschen moe* ten, wat Monis betreft, oenige reserves ge< maakt worden. P a r ij s17 Maart. Minister-presidenl Doumergue deelde iu de Kamer mede, dat In/ stuk, waarvan nu gebleken is, dat hel bestaat, door den bezitter liad moeten zijn overgelegd aan do commissie van onqutc. Het sluk is ge durende twee jaar onbekend gebleven; men hoeft er eerst van gesproken, toen een minister rie optrad, dat besloten was de democratisch* hervormingen te doen slagen. De minister leest eene verklaring voor van de substituut Bidault, waarin wordt uiteengezet, dat het uiU stel van de zaak-Rochellc volstrekt geen iu« vloed had op de einduitkomst Ceccaldi verwijt aan Barthou, dal hij dij stuk tot zich heeft genomen; hij verzekert^ dat als het op de kanselarij gebleven was, er nu geenc familie in rouw zou zijn. Barthou herhaall, dal hij altijd tot dc magisl Men heeft gezegd, dat zij voor de commissie de volUl waarheid moesten zeggen. Monis verklaart, dat hij heden voor het cersl gehoord heeft van het bestaan van dit ecnzi| dig opgemaakte sluk, waar hij ee :e uitdrukt kelijke ontkentenis tegenover stelt. Jaurès vraagt een parlementair onderzode De voorzitter Deschancl deelt mede, dal liij een voorstel heelt ontvangen, waarin gevraagd wordt de volmacht van de commissie van enf quêle voor de zaak-Rochette te verlengen. Minister-president Doumergue verwerpt dc motie-Delahaye cn aanvaardt het enquête^ voorstel. Delaha}e trekt zijne motie in. Het voorstel tot verlenging van dc volmachf der enquête-commissie wordt aangenomen met algemeen© (539) stemmen. Een voorstel- Godart om aan deze commissie rechterlijke bevoegdheden toe te kennen, wordt aangeno men met 520 tegen 3 stemmen, waarna de zit ting gesloten wordt. P a r ij s, 17 Maart Heden avond kwamen herhaalde malen vijandige betoogingen vooz, bij de particuliere woning van Caillaux. Do politie joeg de menigte uiteen. In den loop van deze betoogingen werden; 30 personen ia hechtenis genomen. Drie wer den in hechtenis gehouden. Tweede telegram. Ma ni fes la tién van Camelots du roi kwamen heden avond om 10.20 voor op den. hoek van de Rue de Riche lieu en de boulevard des Ilaliens. Daudct en Er worden in de wereld zoo weinig verbe teringen tot stand gebracht, omdat de inen- schen hun verbeterings-ideeën altijd op an deren in plaats van op zich zeiven toepassen. oorspronkelijke roman 65 door II. WITT E. 't Is toch jammer, dat wil ik met ont veinzen, dat uw keus juist op deze piek ge vallen is, ai moet ik toestemmen dat ze er uitmuntend voor geschikt is. Ik kan begrijpen dat -je daar wel wat spijl van hebt; maar dat zal spoedig genoeg overgaan, le meer daar het je in de gelegen heid zal stellen je talent van verfraaiing lol «ijdi recht te doen komen. liet beste bewijs dal' ik gelijk heb zal je mij zelf leveren. Als je in deze omgeving, vroeg hij met een on deugend lachje, ten plek moest kiezen voor een huis dat je zelf zou moeten bewonen, hoe eou je er dan over denken? Dat is nu heel wat andere. Dat is hef. ook, maar dat is geen ant woord op mijn vraag. Een bepaald antwoord behoef je mij echter niet te geven, want ik weet wat je denkt, al kom je er niet voor uit Welnu, dit heeft eigenlijk mijn besluit be paald. Ik wil absolute zekerheid hebben dat mijn vriend van verrassing de handen inéén /al slaan, wanneer hij hier alles gereed vindt, en uw goede smaak is mij daar een waar borg voor; ook voor de Verfraaiing van de onmiddellijke omgeving. Laat daar nu je ge dachten eens over gaan, en zie eens ol je een uanlegplan kunt ontwerpen, terwijl dal van het huis wordt gemaakt, dan kan ik beiden lei* kennisneming en goedkeuring tegelijk naar Duitschland zenden. In dat plan dient dan ook de juiste plaats voor 't huis aange geven te worden. In een paar maanden kan die zaak dan zijn beslag gekregen hebben, zoo dat er reeds vroeg in het voorjaar met de terreinwerkzaamheden kan begonnen wor den. Begin maar met te bepalen welke ge deelten van het dennenbosch moeten gesloopt worden, want daar is 't nu tijd voor, en een Uooper zal daarvoor nu wel te vinden zijn. Over een jaar zal het er dan hier heel anders uit zien. Het viel Dubbelman wel wat hard zijn lieve lingsplek, op welker uitvinding hij zich steeds niet weinig liet voorstaan, aan dat plan ten offer te moeten brengen, want daar zou hot toch wel op uitloopen; maar aan den an deren kant lachte hem het denkbeeld verlei delijk toe, om een verfraai in gs werk van grooten omvang, en dat wel van een streek die zich daar zoo uitstekend toe leende, te zul len ontwerpen en leiden. Wel was wat men lator tuinarchitectuur is gaan noemen eigen lijk zijji vak niet, en was hij volslagen vreem- deling in de theorie daarvan, maar hij had veel gevoel voor natuurschoon, en was hier reeds vaak in do gelegenheid geweest blijk te geven van een goed gezicht op zulk een aanleg, van een breede opvatting; hij had een goeden smaak, wars van beuzelarijen en futiliteiten, waaraan zelfs wel vaklieden zicik sahuldig maxen, cn die op een groo» terrein belachelijk zijm Maar locn nad de gelegenheid voor een werk ais dit zica nog meL voorgedaan; hij zag er ecmer mol legen op, en neochouwüe hei ais een zaak van eer zioh goed van die taak l© zuhen KAvijleu. iien aaugeuaara voor uitzicht, dat hem levens verzoenue met het wol wat lange uitstel van zijn huwelijk. E e n-e n-t wintigste Hoofdstuk. De voorbereidende werkzaamheden hadden wei wat meer lijd gekost dan de heer Wer- mann zich had voorgesteld, maar toch had men zoowel met de werkzaamheden vóór hel huis als van het terrein een begin kunnen maken. De ontworpen plannen waren door beiden zorgvuldig overwogen, gewijzigd en verbeterd, alvorens ze door den heer Wer- mann naai* zijn vriend in Duitschland konden opgezonden worden, en met dit een en ander was meer tijd verloopen dan vooral Dubbel man wenschte, daar liij liefst zoo spoedig mo gelijk met de grond%crwerking wilde begin nen. Gelukkig waren die stukken teeke- ningen en toelichting* spoediger terug ge zonden dan hij verwacht had, en de heer Wermann had hem, tot zijn voldoening, den begeleidenden brief laten lezen. Met veel waar- deering werd de inrichting van het huis goed gekeurd; inzonderheid met den aanleg was de belanghebbende erg ingenomen, en hij verlangde zeer naar den tijd waarop hij daarvan zou kunnen genieten. „Een enkele opmerking, schreef hij o. a., zult ge mij wel toestaan; ge kunt die nemen voor wat ze is, een bewijs dat ik een en ander goed heb na gegaan. Aan de achterzijde van het huis op cenigen aisland daarvan, daalt de grond met een steile helling naar de beek. Dit is, volgens de teekening en toelichting zelfs zeer steil cn die helling ligt tegenover het Oosten en dus in den zomer bijna den geheelen voormiddag op de zon. Dit zou daar, volgens uw plan, gras moeten worden; maar ik vrees dat daar, legen zulk een steilen kant, op dat hooge punt, en dan nog wel in een zeer zanderigen grond, niet veel van terecht zal komen, en dat liet gedurende 't grootste gedeelte van den zomer een dor en verschroeid aanzien zal hebben, zoo het al in het leven blijft, Nu rijst bij mij de vraag of het niet beter zou zijn die helling te beplanten met de gewone klimop. Die hoort wed in de bosschen thuis, maar groeit toch, als men er wat werk van maakt, overaL Ik ben maar een leek in dit vak, maar ik oordeel naar wat ik hier in de natuur heb gezien. De klimop kruipt daD over den grond, groeit inéén ,en vormt reeds na een paar jaren een mooi donkergroen vlak, dat winter en zomer door goed blijft, zonder dat men er iets aan behoeft te doen. Acht gij, met den plaatselijke toestand na tuurlijk beter bekend dan ik, gras beter, be schouw dan deze opmerking als niet ge maakt." We komen er nogal goed af, zei Wer mann, nadat hij Dubbelman dien brief van een aan dezen volkomen onbekende had la ten lezen. Ik was bang voor aanmerkingen die wijziging in onze plannen zouden bren gen en dan oponthoud zouden veroorzaken; en ik verlang er met ongeduld naar met het eene zoowel als met het andere te kunnen voortgaan. En hoe denkt gij over die opmer king omtrent dien steilen kant? Het kon* mij voor dat hij niet heelemaal ongelijk heeft^ al zou door drukke besproeiing het gra» denkelijk wel groen le houden zijn; maaj? daar zal toch nog al wat water voor noodig wezen, dat opgepompt moet worden- Jij bent echter hier de deskundige, cn dus PardonI voor deskundige heb ik mij nooit uitgegeven en dit werk is voor mij ge# heel nieuw, anders zou ik daar denkelijk zelf wel aan gedacht hebben. Ook ben ik het es volkomen mede eens, en ik zal van nu af eens in de bosschen naar klimop uitzien- In elk geval is daar wel aan te komen, en, als ze in dien drogen grond willen groeien, kan liet zeker zeer doelmatig zijn. Ook kunnen wij er wel wat zwaarderen grond aanbrengen, wat ik toch van plan was. Aangenomen dus, en nu, van morgen af, vooruit! De kosten van het huis zijn reeds berekend en wederzijds goedgekeurd, zoodat de aannemer slechts vracht op de beschik baarstelling van de plek waai' het moet ko men. Daarvoor behoeven niet vceel booracn geveld te worden, wat je zelf wel kan laten doen, in afwachting van den verkoop van dit boschgedeelte. Ook daarover ben ik reeds met een bout- kooper in onderhandeling. Ik zal zijn ant woord morgen medebrengen en het hangt alleen van uw goedkering af, of er al dan niet direct aan kan begonnen worden. Wordt vervolgd*

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1914 | | pagina 1