Donderdag 26 Maart 1914. N°. 229 12°* jaargang. BUITENLAND. J=EUILLETON. Op den Terpenberg. ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden voor Amersfoort f Idem franco per post- 1.51). Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) - 0.1 Afzonderlijke nummers 0.05» Deze Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- ea Feestdagen. Advertentiën gelieve men liefst vóór 11 uur, familie- advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureau: UTRECHTSCHESTRAAT L Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 1—5 regels.. f 0.50. Elke regel moor - 0.10,. Dienstaanbiedingen 25 cents by vooruitbetaling. Groote lettors naar plaatsruimte. Voor handel cn bedrijf bestaan zoor voordelige bepalingen tot het herhaald adverteeren in dit Blad, bij abonnoment. Eene circulaire, bevattendo de voorwaardon, wordt op aanvraag toegezonden. Hoofdredacteur: Mr. D. J. VAN SCHAARDENBURG. Uitgevers: VALKHOFF Co .Aas hen, die met i April a. s. op tlit blad inteekenen worden de nummers die ge durende de maand Maart nog zullen verschijnen, kosteloos toegezonden. Kennisgevingen. MILITIE Inschrijvingsregister en Alphabetisch Register. De Burgemeester der gemeente Amersfoort maakt bekend, dat het inschrijvingsregister voor de lichting van 1915, met het daaruit opgemaakte alphabetisch register, gedurende acht dagen, van heden tot en met den 2. April a. s., ter Ge meente-secretarie voor een ieder ter lezing ligt. Hij vestigt er voorts de aandacht op lo. dat binnen den tijd, hierboven vermeld, tegen deze registers bezwaren kunnen worden ingebracht bij den Commissaris der Koningin in de Provincie 2o. ^et bezwaarschrift behoorlijk met redenen moet zijn omkleed en op ongezegeld papier kan worden gesteld 3o. dat het bezwaarschrift eigenhandig moet zijn onderteekend, doch dat onderteekening door een ander persoon is toegelaten, zoo bij het be zwaarschrift eene behoorlijke volmacht wordt overgelegd -lo. dat het bezwaarschrift tegen bewijs van ontvangst bij den Burgemeester ter Gemeente secretarie moet worden ingeleverd 5o. dat een bezwaarschrift, dat niet voldoet aan de eischen, hierboven genoemd, of niet wordt ingeleverd binnen den tijd en bij de auto- rieteit, hierboven vermeld, geen gevolg kon hebben 6o. dat het bewijs van ontvangst moet worden bewaard totdat hij of zij, die het bezwaarschrift indiende, in kennis is gesteld met de uitspraak ran den Commissaris der Koningin. Amersfoort, den 25. Maart 1914. De Burgemeester, VAN RANDWUCK. KOSTELOOZE INENTING. Burgemeester en Wethouders van Amersfoort, Gelet op artikel 18 der Wet van 4 December 1872 (Staatsblad no. 134), Brengen ter kennis van de ingezetenen, dat voor een ieder de gelegenheid tot kostelooze inenting wordt gegeven op den eersten Maandag in de maand April 1911, des namiddags ten drie ure, in de daartoe bestemde localiteit van het voormulig schoolgebouw Koestraat no. 9. Vestigen er voorts de aandacht op, dat bij de aanmeldrng het vertoonen van een geboorte bewijs of trouwboekje gewenscht is. Gedaan te Amersfoort, den 25. Maart 1914. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, A. R. VEENSTRA. VAN RANDWIJCK. Politiek Overzicht De beweging en Uister. De golven van den strijd gaan in deze dagen hoog in het Engelsahe parlement. Eene eigen aardige tegenstelling van de daar heersohen- de strijdlust, die is aangewakkerd door de houding van de officieren yan cenige der in Ierland staande regimenten, levert -de stem ming in Ulster zelf. „Het is volkomen rustig in Ulster", verklaart de Daily News, en een correspondent van de Vossische Ztg., die naar noordoostelijk Ierland is gesneld in de verwachting daar alles in vuur en vlam te zullen vinden, bevestigt deze verklaring in een brief uit Belfast, waarin hij zegt: „Al kon men gisteren aannemen, dat de stille inderdaad een gevolg van den Zondag was, heden moeten alle vijilig aanwezige oorlogscorrespondenten toegeven, dat de re volutie werkelijk niets om het Jjfit heeft. De slad heeft haar gewoon vervelend aanzien en van eene „groote opgewondenheid" is niets te bespeuren. De geheele actie gaat van Engel- sohe unionistische bladen uit, die, zonder zich om de feiten te bekommeren, steeds den aanstaanden burgeroorlog predikent, om *t de regeering zoo lastig mogelijk te maken. Ik had heden een lang gesprek met Sir Edward Carson, den aanvoerder van de rebellen, wicn de houding van de Engelsohe pers ze ker zeer aangenaam is. Maar ook hij moest mij, zij 't ook na het gebruikelijke strijdge- roep, toestemmen, dal hij voorloopig geene botsingen verwachthij zeide„Ik kan over onze plannen natuurlijk niet spreken, want het zijn oorlogstijden. Maar als de regeering tracht de uitvoering van onze plannen te verhinderen, dan komt het tot botsingen. Ik verwacht ecaiter bloedige botsingen niet in alzienbaren tijd." Den indruk \an 't geen hij in Belfast heeft gezien en gehoord, vat deze correspondent samen in de woorden: „Er kan niet genoeg op gedrukt worden, dat de bevolking zich zelfs vrooiijk maakt over de opwinding. De eenigen in Belfast, die Sir Edward ernstig schijnen op te vatten, zijn Sir Edward zelf en zijne lijfwacht." Het schijnt dus, dat dc strijd in Ulster de regeering minder zorg behoeft te baren, dan de strijd in Londen. Daar hebben de minis ters het thans zwaar te verantwoorden, want de opposilie in het parlement wordt ge steund door invloeden van niet-constitutio- ueelen aard, die zich te krachtiger kunnen doen gelden, omdat zij in de hoogste krin gen een ruggesteun hebben. Een Londcnsche dagbladcorrespondent laat op deze zijde van den strijd het licht vallen; hij schrijft: „Kavallerie-olficieren van de feodale Cur- ragh-brigade hebben op een kritiek oogen- blik geweigerd, de hun verstrekte bevelen na te komen. De officieren bebooren allen tot ultra-conservatieve adellijke farailiën. Hun besluit om niet tegen Ulster te mar* cbeeren, was er op berekend, de liberale re geering in ongelegenheid te brengen. Het was eenvoudig eene muiterij om politieke re denen. Deze officieren zijn volgens de verklarin gen in het lager- en het hoogerhuis weder naar hunne posten teruggezonden, zonder dat men waarborgen eischle voor hunne toe komstige houding. Hoe is het nu te verklaren, dat het kabinet en op zijn voetspoor het parle ment in deze netelige zaak zoo volkomen voor eene militaire camarilla capituleert? Het is bekend, dat het Engelsche konings paar, in 't bijzonder de koningin, zeer leven dige sympathie koestert voor de conserva tieve partij en dus ook voor haar Ulster-con flict. Lord Morley heeft noodig geacht in het hoogerhuis er nadruk pp te leggen, dat ko ning George de weder-aanstelling van de muitende officieren heefl „gewenscht". Deze uitdrukking werpt het beste licht op de tal rijke audiënties, die de leden van het kabi net in de laatste dagen bij den koning had den. Asquith heeft zich door den koning laten bewegen tot toegeven tegenover de muitende officieren, en de meerderheid van het parle ment heeft deze houding van haren eersten minister goedgekeurd. Wel is waar was in de wandelgangen eene zeer verbitterde stem ming tegen Asquith juist in de kringen van zijne trouwste aanhangers merkbaar. Een bekende radicale afgevaardigde begroette mij na het debat met de woorden: „Zoo beleven wij ons Zabern 1" Deze opmerkingen kunnen bijdragen om de gisteren in heft lagerhuis gevoerde debat ten te verstaan, die men onder de telegram men vermeld vindt. Men ziet uit die debatten, dat bet in dc laatste dageu geducht gespan nen heeft. Maar de eindindruk is, dat er een onweer heeft gewoed, dat de atmosfeer heeft gereinigd. Duitscnland* Venetiië, 2d Maart. De koning begaf zich heden voormiddag om 10 uur aan «boord van de •Hohcnzollern, vergezeld van San Giu- lano en de leden van ihct gevolg. Langs den geheelen weg juichte de menigte den souve- rcin toe, ondanks den hevigen regen; de Ita liaan scire en Duilscbe oorlogsschepen be groetten hem met saluutschoten en hoera's van de bemanning. De ontmoeting tusschen den koning en kei zer Wilhelm was buitengewoon hartelijk. De souvereinen ombelsden elkaar tweemaal; daarna confereerden zij samen in gezelschap van den minister van buitenlandsche zaken. Venetië, 25 Maart. De keizer, koning Victor Emanuel en markies San Giuliano wa ren beden vereenigd aan een déjeuner van 40 couverts. Aan boord van dc H'thenzoltern werd een diner gegeven, waaraan met den keizer, den koning en San Giuliano de leden van het ge volg der beide souvereinen deelnamen. De koning is om 11 uur des avonds weder naar Rome vertrokken. B e r 1 ij n, 25 Maart De kroonprins heeft voor dit jaar van zijne koloniale reis af gezien. Tweede telegram. Het bevestigt ziah, dat de reis van bet Jcroonprinsempaar naar Duitsch protectoraat in Zuidwest-Afrika in dit voorjaar nog niet tot uitvoering zal ko men, omdat het onmogelijk is gebleken, de reis in den daarvoor beschikbaren tijd zoo danig voor te bereiden als wenschelijk is voor bare beleekonis voor de koloniale poli tiek en om baar te doen beantwoorden aan bet doel om op de boogie van de zaken te komen. Straatsburg, 2 5 Maart. De Eerste Kamer h'eeft een besluit aangenomen, waarin wordt uitgesproken dat zij steeds van mee ning blijft, dat dc locstand, wat de represen tatiegelden van den stadhouder betreft, nicl beantwoordt aan zijne stelling overeenkom stig de grondwet. Tot motiveering van dit besluit betoogde de afgevaardLgde èlolitor ten aanzien der beleekenis van het stadhouderschap o.a., dat dc vermindering van het traktement van den stadhouder in verband met de gebeurtenissen in Zabern eene stap naar achteren zou zijn, vergeleken bij do tot stand gekomen grond wetsherziening. Do burgemeester Blumenthal verklaarde, dat de gebeurtenissen in de laatste maan den bet bewijs leveren, dat de rijkskanse lier de directeur is van de politiek in Elzas- Lolharingen. Het stadhouderschap en de nieuwe bepalingen veranderen niets aan de Pruisischcn invloed. Steeds bestaat het feil der afhankelijkheid aan Berlijn. «De rijkskan selier heeft dat bevestigd door zijn betoog over het uitbrengen van de stemmen lin den bondsraad. Zoolang de rijkskanselier niet binnen de wettelijke perk on is verwezen, zal geen niensch gelooven, dat men te doen beeft met eene aan den geest van de grondwet be antwoordende politiek. De stadhouder moest vallen, omdat hij door de handelingen van den rijkskanselier op het droge is gezet. Daar mee heeft de instelling van het stadhouder schap een schok gekregen, waarvan zij zich niet meer zal koinnen herstellen. B e r 1 ij n, 2 5 M aarL De in den laatsten tijd door verschillende bladen in omloop ge brachte geruchten over veranderingen, die zouden zijn te verwachten in het personeel aan bet hoofd van bet departement van bui tenlandsche zaken en in verscheidene anibas- s a deurspos ten, zijn ongegrond. De landdag van het rijksland Elzas-Lotha- ringen as verdaagd. De Tweede Kamer heeft, overeenkomstig een voorstel van de regee ring, hare zittingen verdaagd tot 17 Novem ber met algemeene stemmen op die van d<e sociaal-democraten na, die den dag van we der bijeenkomen wilden bepalen op den 3en November. Colmar, 2 5 Maart. De nationalistische teekenaar Jean Jacques Waltz, genaamd Han- si, is door het landgeredht te Cohnar wegens beleediging van de officieren van bet garni zoen veroordeeld tot drie maanden gevange nisstraf en in alle gerechtskosten. Waltz had den I5en Januari in eene zaal een stoel „ge desinfecteerd" met een stuk suiker, waarop vooraf een luitenant van het garnizoen had gezeten. Als eene verzachtende omstandigheid werd in het Vonnis aangenomen, dat het ge beurde was voorgevallen op een tijd, toen on der de bevolking, ten gevolge van de gebeur tenissen van Zabern, nog eene algemeene spanning heerschte. Mnchen, 25 Maart. Het lid van den Beiersc-hen landdagAhrcsch is in Mannheim gevangen genomen. Over deze zaak ver klaarde de voorzitter in de zitting'van heden, dal hem daarover nog niets was medegedeeld. Daar niet eens bekend is of Abresch op hee- terdaad gevangen is genomen en overigens bij de Beiersche justitie de meening bestaat, dat buiten het Beiersoh gebied de immuniteit van de afgevaardigden niet geli<t, blijft voor bet buis niets anders over, dan van de zaak kennis te nemen. Wanneer er mogelijkheid bad bestaan, stappen in de zaak te doen, dan zou dit in bet belang en bet aanzien van het buis geschied zijn. Er had echter eene mede- deeling kunnen worden verwacht van de rijde der Beiersche regeering. Het duel te Metz, waarbij de luitenant de la Valello den door hem in zijne familie-eer ge* krenkten luitenant Haagc beeft doodgescho* ten, is door den krijgsraad gestraft met ver* oordceling van den overlevenden officier van 2\ jaar vestingstraf en ontslag uit den dienst. Het minimum van de straf bij doodelijken af loop van bet tweegevecht is twee jaar; dc_ krijgsraad is boven liet minimum gegaan, om dat de beklaagde door zijn gedrag de aan leiding geweest is Lot bet duel. Ontslag uit den dienst brengt mee het verlies van de dienstbetrekking cn van het recht om de offi ciersuniform te dragen, daarentegen nicl het yerlies van den ofücierslitcl. De veroordeelde officier heelt zich niet bij het vonnis neergelegd; de zaak zal dus noy in hoogere instantie behandeld worden. België. Brussel, 25 Maart. In antwoord op eene interpellatie van den senator Lefonlaine de internationale verplichtingen van België is over de deelneming aan de derde vredes conferentie deelde minister van buitenlandsche zaken, na den interpellant te hebben gcluk- gewenscht met de onderscheiding, die hcra door het Nobel-instituut was toegekend mede, dal eene commissie was iuges:exd lol onder zoek van het programma der aangaande vre desconferentie. Hij voegde daaraan toe, dat ais België, dat steeds gunstig gestemd geweest was voor de arbi t ra ge v er ei/age nnog geen verdrag met Nederland heelt gesloten, de re den daarvan dat men over den definitieve! tekst nog niet tot overeenstemming is geko* men^ Frankrijk. De Agence Ilavas vcrzeicert, dat er geen woord waar is van de geruchten over oneenig- heid in het kabinet en over liet aanstaande aftreden van sommigen der ministère. Iniusschen blijven deze reruchleii zich handhaven. Er worden verschillend^ bijzon derheden aangevoerd om ze te bevestigen. Men wil gemerkt hebben, dat verschillende ministers bijeenkomsten hebben gehad ora de kwestie win het ontslag onderling en met den minister-president Douinergue te bespreken. Onder de leden van de gematigde Kamergroe* pen wordt het denkbeeld besr-oken, dal ge zegd wordt ook bij een deel van de radicalen veld te winnen, om in plaats van lut kabinet* Doumergue, welks aanzien vrloens de alge meene opvalling zeer heeft geleden, een nieuw groot ministerie van republikeinschc concen tratie te doen treden, oui de leiding bij de ver kiezingen op zich te nemen. De begrootingscommissie van de Kamer heeft met 11 tegen 9 stemmen het voorstel van den minister van financiën verworren om in de wet op de middelen eene belasting op den coupon der Fransche rente op te nemen. Pa rijs, 2 5 Maart. De begrootingscom missie van dc Kamer heeft mot 14 tegen 11' stemmen besloten tot opneming in do vet op de middelen van het ontwerp eene aan- vullingsbclasting op hot inkomen. Dit kan bot uitkomst hebben, dat de definitiever* vaststelling van dc begrooting in 1914 vóór de Kamerverkiezingen in geyaar wordt ge bracht. Par ij s, 25 Maart. iMonii, Caillaux, Fa* bre en Bernard werden heden geconfronteerd Met volle teugen drinken wij de vleiende leugen, maar droppclsgcwijze slikken wij do bittgre waarheid. oorspronkelijke roman 71 door H. WITTE. Ook aegt gij dat, hadt ge geweten wat met dit huis ïiiijji bedoelingwas, terwijl ik de inrichting van het geheel aan u overliet, je het minder pompeus zou hebben aangelegd. Dat geloof ik gaarne, al zou ik er dan toch wel voor gezorgd hebben dat 't een huis werd beter geschikt voor een dellig huisgezin dan je tegenwoordige. Maar achter deze beden king schuilt een andere, die je niet wildot uitspreken, maar die mij toch duidelijk ge noeg is, en (iie ik ook uit den weg moet rui men, zoo ik geen hall" werk wil doen. ik aeide gisteren reeds dat je, vanaf je trouw dag ophoudt mijn administrateur te zijn. Ik tal een rentmeester aanstellen, tegelijk ook voor mijn bezittingen in Duitschlanu; die -komt dan in uw huis. Hij zal dan alleen het tinanciëele beheer hebben, terwijl wij samen in t oog houden over wat cr te doen valt. Dat is dunkt mij een mooie regeling. Intus- schen, als je geen a- atcur meer bent, vervalt natuurlik goeding daar voor. en dan -a. uisennof' een wel wat bezwarend cadeau geven. Dat dit echter niet mijn. bedoeling is, begrijp je. Van vergoeding of wat daar op gelijkt, mag van nu af geen sprake meer zijn. Beter is het je ineens de vrije beschiking te geven over eeu Kapitaal, waarvan de renten, gevoegd bij het geen je van jëzclven bezit, wel toereikend zul len zijn om je leven in te richten, op een wijze die in goede harmonie is met „Louisenhof". Hierop ging hij naar zijn bureau en nam daar een gereedliggend pakket op, dat hij Dubbelman toereikte. Neem dit bundeltje meê, en zie het thuis eens op je gemak in; 't is in den volsten zin van 't woord een pak van mijn hart. Dit blijve echter een streng geheim tusschen u en mij. Wat er nog verder tusschen deze twee be sproken werd, was van geen wezenlijke bc- eekenis meer; hoe Dubbelman zijn weldoe ner bedankte en deze dien dank afweerde door te zeggen dat er bij 'hem een groote dosis egoïsme achter school, kan hier veilig achter wege blijven. Wat dat dikke pakket bevatte, van welks inhoud Dubbelman later met klimmende ver rassing kennis nam, heeft niemand ooit ge- welen. Terwijl zijn hart overvloeide van ti- kcntelijkheid, zegende hij de nagedachtenis zijner lieve, ongelukkige en onvergetelijke moedor, aan wie hij zeker, al was het indirect voor een niet gering deel het uitzicht op een schoone toekomst te danken had. Twee en twintigste Hoofdstuk. Verschillende omstandigheden waren oor zaak geweest dat het huwelijk van Dubbelman met Margo langer werd uitgesteld dan aau- vsolmliik. hel. utan was. Gedeeiteliik laur dit in de namen der beide huvvelijksaspiranten Natuurlijk moest hij nu met zijn familienaam voor den dag komen. Hoe onaangenaam dit voor hem en niet minder voor den heer Wer- mann ook mocht zijn, daar was niets aan te doen. Hij wilde echter den naam Dubbelman bij den zijne voegen. Het zou dan zijn Doublet- Dubbelman, maar alleen voor deze speciale gelegenheid; daarna zou hij Dubbelman blij ven heeten. Hieraan nu waren geen zwarig heden van beteekenis verlxmden; maar mei Margo ging hot zoo vlug niet. Hiermede had de heer Wermann zich belast, die niet ten onrechte meende dat zijn persoonlijken groo- ten invloed die zaak wel kon bevorderen. Maar hij kon toch niet beletten dat men in de noordelijke provinciën vooraf wilde doen on derzoeken of er hier of daar omstreeks hel jaar barer geboorte een kind met den naam Margo was aangegeven, en zoo ja, met wel ken familienaam, 'hetzij van de moeder of van den vader. Dit had echter in het minst geen resultaat gelhad, zoodal men wel lot de conclusie moest komen dat haar geboorte geheim gehouden was; het had echter veel langer oponthoud gegeven dan men gedacht had, maar hel eindigde toch met het gewenschte resultaat, dat de aangenomen dochter van dokter Mendel ook diens naam verkreeg. Dat deze naam haar, zoo al niet van rechts wege, toch eigenlijk toekwam, vermoedde niemand, en de beide heeren wachtten zich wel daarvan zelfs tegen Margo zelve te ge wagen. De voornaamste reden waarom het reeds ver in Juni liep, eer het 'huwelijk kon vol trokken worden, lag in het dringende ver wok van den heej Wermann, die daarvoor, zoo iiii. zeide. ziin bijzondere reden had, zan der dat Dubbelman kon gissen welke die re den was. Hij had echter nog allijd te veel onlzag voor hem om er rechtstreeks naar te vyagen. Wel mopperde hij er, vooral tegen dokter Mendel, wat over, maar hij schikte zich er lijdelijk in, terwijl de dokter zei dat liet ttoem veel pleizier deed zijn meisje zoo lang mogelijk voor zich te kunnen behouden. Maar aan alles komt een einde, dus ook aan dit ongewenschte uitstel en zoo was dan eindelijk de door de beide meest belangheb benden met ongeduldig verlangen tegemoet geziene dag bepaald, en alles wat daarmede in verband stond afgesproken en geregeld. - Het uitstel, waarop de heer Wermann zoo gesteld was, zou aan Dubbchnan nog onbe grijpelijker hehben toegeschenen, als bij ge weten bad dal het in verband stond met het aanslaande bezoek van een paar vreemde gasten, voor wie zulk een festiviteit zeker een aangename afwisseling zou zijn. Reeds 's morgens vroeg was op den trouw dag een rijtifig naar de stad gezonden, om die vreemdelingen af tc halen. Deze wanen reeds in de nvorigen avond te Arnhem aangekomen, maar hadden er de voorkeur aan gegeven, bestoven en vermoeid als ze zeker na een ge heelen dag reizen zouden zijn, die nacht daar in een hotel te blijven, om dan opgefrischl bij hun gastheer te arriveeren en Wermann begreep ook dat dit him aangenaam zou zijn. Toen tegen tien uur het rijtuig terug kwam, stond Jan, die het had hooren aankomen, reeds in gnoot tenue, het aan de deur op te wachten ora het "ortier te openen. Terwijl hij een beleefde buiging mankte, zette hij groote oogen op, toen er allereerst een zeer deftig in 't zwart gekleede heer uitstapte, die een hem volgende dame daarbij de be hulpzame hand bood. De heer zag onze Jan even scherp aan en knikte hem toen vriend» lijk toe. ik zou er alles op duiven verweddei* dacht Jan, dat hij het is. Ja, hij is het, ik twij fel er geen oogenbiik aan. lia zool Is daarom de oude dokier reeds zoo vroeg hier geko men. Nu snap ik het. Jan vergiste zich inderdaad niet, wan} die deftige gast was werkelijk een bekende, dien het hem niet moeilijk kon vallen te hen- kennen, niettegenstaande zijn groote gedaan teverwisseling; immers toen hij voor de aan- gèkomenen ae deur der zijkamer, waarin de neer Mendel hen wachtten, opende, zag hij dezen laatste onmiddellijk op den vreemde toetreden, daarbij een beleefde buiging voor de dame makende, beidon de hand drukken, en, ziah toen tot Wermann wendende, hem aan dezen voorstellen als dokter en mevrouw Karwinski. Deze introductie was noodig, daar de Hon- gaarsche dokter aan den heor des huizes persoonlijk onbekend was, en deze hem al leen kenue uit heigeen dokter Mendel en Dul> belmani hem indertijd hadden verteld. Welk toeval bracht dien voormaligen olie koop nu hier, en dat wel juist op dezen feest dag, dien men intiem wilde vieren, en waarbij dus maar weinig vnenoen renoodigd waren? Zoo heel toevallig was dit echter niet; het was er zelfs op aangelegd, namelijk door Wermann en den dokter; maar Dubbelman ter eener en Karwinski ter .anderen zijde hadden daar niet het minste vermoeden van; de eerste wist nieLs van de koms? van Kar winski en deze, ofschoon niet ombekend met Dubbelman's trouwplannen, dacht er zelfs niet aan dat dit huwelijk juist op dezen dag zou voltrokken worden. Wn rdl vtrVO IQ O*

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1914 | | pagina 1