Vrijdag 3 April 1914. BUITENLAND^ FEUILLETON. HEILIG MOETEN, N°. 236 12da Jaargang. Bureau: UTRECHTSCHESTRAAT I. Intercomm. Telefoonnummer 66. Politiek Overzicht De veiligheid op zee. 4^ Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden roor Amersfoortf l.OO. Idem franco per post 1.50* Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) - O.IO. éfzonderlijke nummers - 0.05. eze Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertentiën 'gelieve men liefst vóór 11 uur, familie- advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 1—5 regels.f 0.50. Elke regel moor 0.10. Dienstaanbiedingen 25 cents b\j vooruitbetaling. Grooto letters naar plaatsruimte. Voor handel en bedrijf bestaan zeer voordeelige bepalingen tot het herhaald advcrloereu in dit Blad, bij abonnomout. Eene circulairo, bovattende do voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Als vrucht van die conferentie, <l'ie In don winter van 1912/13 door vertegenwoordigers van nagenoeg alle zeeslaten van beleeköms is gehouden in Londen naar aanl'sidmg van de ramp, die oorzaak geweest is van den ondergang van de Ti tanic, is het ontwerp vastgesteld, van een Internationaal verdrag lot bescherming van hel mens cli olijk leven op »3e. De regeering van liet iDuitsehe rijde 'heeft thans bij don rijks dag ccne. voordracht aanhangig igemaakt om to besluiten Lot goedkeuring nu doze over eenkomst. Daarmede is oen begin gemaakt met hel work, dat moet worden varrioh.1 om de bepalingen van diiit verdrag te raakon tot gel dend internationaal reciiït. Hot verdrag heeft ton doel, de aan de vei- lijghoid der a oor het vervoeren van passa ges bestemde sdhepeji te stellen Oischcn en ii i ma-atregelen, die v-order moeten warden g. aomcm dn het belang van biet passagiers vervoer op zee, internationaal vast te leggen. Tot dusver Leeft iodoro staal voor cite eigen vl.-.g de bepalingen gomaakt, dlie hij in het be lang van de veiligheid als gepast en noodig be schouwde. Op grond. van cue nieuwe interna- llonaie regeiinig wordt die gulieeie veiligheids- dicaist voor do schoepvaiart op interna tiona- len grondslag gepïaatst. Het vardrag vindt toe passing op albe Uiandelssloomschepen, die maer aan 12 passagiers aan lboord luobben. Het regelt die vabigiheid van. die scheepvaart en brengt eenvormige bepalingen oVer construc tie van schepen, vonkcui telegrafie, ireddJings- boolen en ree©LngsmM-doien. Tot bevelling- van de zeevaart zal een in ternationale dienst in "t leven geroepen wor- den. om in d:ai Atlantisah.cn oceaan de ijs- barjgen voortdurend in observatie te houden. Pj uit oefening, van dezen dienst Shcbben de V. ieenFgde Statten van Noord-Amerika op zich genomen; maar alle belangihföbbendesla- Ion dragen financieel daartoe hij. De totaio ku den van den dienst bedragen 250,000 dol lars. (ha den internationalen ijswaau-nemings- cn Wi akvernielingsdiensl in hol bezit tc (brengen van die moedige gegevens tol het verrichten van hare taak, wordt aan aflbe gezagvoerders vail schepen de plicht opgcrigd om over ijs- l gen en wrakken door middel van een in ternationalen sleutel dadelijk von'kentelügra- fiscJie mededelingen lc doen. Het tweede Lehnische gebied, waarover bepalingen zijn gemaakt, is dat van den bouw der schepen liet was zeer moeielijk, hier tot een positief resultaat te komen, lnlusschen is het'gelukt, iu het verdrag zekere grondregelen op te ne men, welker naleving er toe zal bijdragen, om schepen in de vaart te brengen, die tegen het gevaar van zinken gevrij waard zijn, voor zoover dit naar mensohe-lijk kunnen mogelijk is. In de kwestie der Invoering van de von- lcentelegraifie is de volgende regeling tot stand gekomen: Alle handelsschepen met meer dan 50 personen, aan boord moeten voorzien zijn van eene inrichting vioor vonken-belografie. Eoii onafgebroken dJienst t/ot bediening van ilczc* inrichting op ai deze schepen in te voe ren, is niet mogelijk geweest, bij gebreke van voldoende geoefend personeel. Op alle grooto .passagiersbooten zal eohJDer een permanente dienst ingericht worden; behalve de tolegra- fislen zullen daar dag en nacht pensonen in dienst zijn voor het in ontvangst nemen van de seinen. Men koestert do h-oopp dat het met tertijd mogelijk zaïl zijn, door eene nieuwe uitvinding de seinen van het ontvangtoestel automatisch over le brengen naar die com mandobrug. In d<e toekomst zal iedere kapi tein, die het internationale noodsein kent, verplicht zijfa aan het schip, waarvan dit sein uitgaat, diadelijk hulp te brengen. Over dezen hulpdienst zijn bijzondere bepalingen in het verdrag opgenomen. Over de reddingsbooten on verdere reddingsmiddelen is in bet ver drag berpajaid, dat elk schap zoovele reddings- boolen aan boord moet hebben, dat alle per sonen, die op het scMp zijm, daarin plaats kunnen vindon. Tot verhindering van hel brandgevaar zijn voorseliriftön gemaakt, die van nut kunnen, zijn om de zoo dikwijls voor komende scheepsbranden tegen te gaan. De contracteerende staten zijn verplicht bij alle schepen, die hunne havens aandoen, zich er Yam te overtuigen, dat de bepalingen van het verdrag worden nageleefd. Het toetreden van de koloniën tot het verdrag is voorbehour den. Het verdrag zal den len Juli 1915 in wer king treden. Inmiddels zullen in de (binnen- lanidsche wetgeving de wijzigingen gebracht worden, die noodig zijn om haar met deze internationale bepalingen in overeenstem ming te brengen. Duitschland. Tusschen Pruisen en de Zuid-Dudtsche sta ten is geen overeenstemming verkregen kun nen worden over het gebruiken van de ge wapende macht bij strijd tusschen burgerlijke overheid en de 'bevolking. In Beieren en Wur- temberg is het militaire gezia-g njet bevoegd op eigen gezag op te tredkn, „wanneer de burgeriiiike overheid in staat is de ord-e te horstellen zooala do Pruisische kabinetsor der van 1320 int uitdrukt. Volgens de Lokal- anzeiiger heeft mlen er van afgezien bepalin gen tc maken, ddo geldig zijn voor het geheele rijk, omdat de zuidelijke staten niet gezind zijn de macht van het leger nog te verhoogen De onderhandelingen loopen nu over de vraag om ccnsl uiten de bepalingen te maken, die zullen gelden alleen voor Elzas-Lotharin- gen. Zij hebben ten dó'ol de toestemming to krijgen; van Beieren en "Wurtumburg over een tekst, die slechts in gebruik zou zijn voor hunne in het rijkslanrl gestationeerde contin genten, omdat het niet aangaat, dat in do garnizoenen van Elzas-Lotharingcn andere bepalingen gelden voor het gebruiken van dc gewaponde maaht in vredestijd n'aarmate de troepen afkomstig zijn uit Pruisen of uit an dere 'bondsstaten. Voorshands verzetten Beieren en Wur'lumbur-g zich nog tegen de opneming van den Pruisisrihen tekst in hun ne voorschriften; maar men hoopt in Prui sen het doel te 'bereiken, door eene kleine verzachting in het kabinetsorder van 1820 aan te brengen. B e r 1 ij n, 1 April. Naar aanleiding van eene in de - ansche pers vermelde grens- overLreding verneemt Wolff's bureau, dat twee man bij vergissing over de grens zijn gegaan, maar dadelijk teruggingen, toen zij hunne vergissing bespeurden. Leipzig, 2 April. Voor het IReidisge- riclit begon heden een spionage-proces tegen den fabrieksarbeider SLrulb, den monteur Köller en den werkman Walter, allen laat stelijk in Bazel womend^ die 'beschuldigd werden in Juni en Juli 1913 in het artillerie- park van het regiment veldartillerie te Frei burg (Breisgau) te zijn ingebroken, -een sluit stuk en een dekstuk van een kanon gestolen en aan het Fransche informatiebureau le Bel fort uit gele vei-d te hebben. Köller en Strub zijn bovendien beschuldigd, dajt zij hebben getracht het dekstuk van den -houder van een .granaat-projectiel van een veldhouwitser, als mede een (generale staf-kaart aan het ge noemde bureau le verschaffen. Leipzig, 2 ApriL In het voor het Reichsgericht gevoerde spionnageproces zijn veroordeeldKeiler wegens verraad en po ging lol verraad van militaire geheimen en zwaren diefstal tot aohl jaren, Strub wegens dezelfde misdrijven tot zes jaren, Walter we gens verraad en zwaren diefstal tot zes jaren tuchthuisstraf. Verder zijn hun alle drie voor tien jaren de burgerlijke eererechten ontzegd en zijn zij gedurende dien tijd onder politie toezicht geplaatst. In het vonnis wordt geconstateerd, dat de veroordeelden, nadat xij met het Fransche informatiebureau tc Belfort in betrekking waren getreden, zijn ingebroken in hei artil- leriepark te Freiburg (Breisgau) en gescliul- deelen hebben ontvreemd, die zij aan het Fransche bureau uitleverden. Stuttgart, 2April. De Tweede Kamer heeft de behandeling van de kwestie der Neckar-kanalisalie ten einde gebracht. Aan het einde van de beraadslagingen werd in stemming uitgedrukt met de regeering, die meermalen bij de rijksregeering gewezen heeft op liet gewicht en de urgentie van de slroomverbelering van den Rijn en de Neo kar. Ook keurt de Karper goed, dat de rijks regeering met de Nederlandsohe regeering in verbinding is getreden. Tot de regeering is hot verzoek geriuüt den loop der onderhan delingen met Nederland, Baden en Hessen zooveel mogelijk te bespoedigen. Frankrijk* P a r ij s, 2 April. Bij <ie behandeling van het wetsontwerp tot 'belasting van de Fran sche rente, verwekte de opmerking van een afgevaardigde der rechterzij-die, dat de verga dering niet voldoende 'bezet was, evenals gis terenmorgen, een groot lawaai op de banken der linkerzijde. Jules Roche -en André Lefèvre bestreden het voorstel om de rente te belas ten. P a r ij s, 2 A p r 11. In het ontwerp van de credielwet voor Mei en Juni komt een arti kel voor, waarbij het zegelrecht op vreemde waarden wordt Yermindlcrd lot 2 pet-, zonder opcenten. Dc Kamer is, wat de belasting van den cou pon der Fransche staatsrente betreft, geko men tot eene beslissing tegenovergesteld aan die over de algemcene inkomstenbelasting. Terwijl met 373 tegen 132 stemmen besloten werd dc algemeenc inkomstenbelasting op te nemen in de wet op de middelen en dus tot een bestanddeel te maken van de begroolings- welten, werd omtrent do rentewet besloten haar builen de wel op de middelen te houden. Dit besluit werd genomen met 243 tegen 211 stemmen. De regeering had zich voor de op neming in de wet op de middelen verklaard, zonder echter, zooals zij bij de inkomstenbe lasting bad gedaan, de kwestie van vertrou wen te stellen; de begrotingscommissie had zich er tegen uitgesproken. De minister van financiën Rcnoult ver klaarde in de finanoieele commissie van den Senaat, dat het materieel onmogelijk zou zijn de begrooting van 1914 af te doen, vóór dat de Kamers uiteengingen. De commissie nam akte van deze verklaring, die overeen stemt met hare eigen opvalling. De Kamer behandelt de conclusiën van de enquGte-oommLssie in de zaak-Rochetto. Delahaye, die als lid van de commissie ont slag heeft genomen, doet voorlezing van een tegen-exposé, dat voorstelt den president van hel gerechtshof Bidault over te geven aan de openbare minachting, warme hulde brengt aan Galm cl te en Ilébrard en Escarguel brand merkt. Ilij leest ccne juridische consultatie voor. die strekt om tegen Monis en Gailkiux de beschuldiging op-te bouwen, dat zij be dreigingen hebben gebruikt om Fabre tot ge hoorzamen te dwingen, welk misdrijf in het strafwetboek strafbaar is gesteld. Hij noodigt de regeering uit vervolgingen legen hen in te stellen op grond van de arlt. 177 en 179 van het strafwetlïock. Zich wendende tot minister president Doumerguc, zegt hij: „Gij hebt de openbare mrening en het gevoel van eer be drogen." Hij beschuldigt Jaurès het licht te hebben tegengehouden cn Monis cn Caillaux te hebben willen dekken. Dezelfde fout ver wijft hij aan den minister van justitie. Ilij brengt hulde aan Barthou. Ten slotte vraag» hij de meerderheid zich niet te vereenzel vigen met Gaillaoix en Monis. Paul Meunier verklaart voor de conclusiën in hun geheel to zullen stemmen, maar met reserves wat de bewoordingen betreft, die ge bruikt zijn ten aanzien van Bidault «n Bien- venu-Martin. Fraissmet zet uiteen, dat men te doen heeft met misdrijven, voortkomende uit eene hei melijke vers tan dhou ding tusschen politiek en finamciën; hij noodigt de Kamer uit eene mo tie aan te nemen, handelende over de onver- eenigbaarheid van financieele en regeerings- be trekkingen. Morgen voortzetting. Parijs, 1 April. De gewezen minister president Briand heeft eene rede gehouden aan een feestmaal van de republikeinsche socialistische partij. Hij verklaarde, dat de pogingen van zijne tegenstanders hem niet zullen ontmoedigen. Hij zal onverzettelijk voortgaan om de republiek grooter, krachti ger en edelmoediger tc maken. Hij zette het programma uiteen van zijne partij, die wenscht. dat in de republiek alle burgers, zelfs de oppozanlen, dezelfde vrijheid genie ten. Hij verbaast zich er over, dat de radi calen, na alle door hem voorgestelde hervor mingen te hebben bestreden, eindigen met ze tot lnm programma te maken, met name de fiscale hervorming cn de wet op den drie jarigen diensttijd. Ilij klaagt over de verwar ring, die in het land heerscht cn waardoor eene malaise wordt verwekt. Hij zet vervol gens zijn sociaal programma uiteen. Hij ein digt mei de hoop uil le -drukken, dal Frank rijk het eerste land zal zijn, dal de werken den zal vrij maken en de sociale gerechtig heid zal verkondigen. Ilij werd bij zijn ver trek toegejuichtdaarbij kwam -geen enkel in cident voor. Voor het begin van het feestmaal trachtten verscheidene honderden beloogers in de zaal binnen te dringen. De politie dreef hen terug na eene korte worsteling. Een andere troep beloogers, die eveneens de zaal trachtte bin nen te dringen, werd door de politie uiteen gejaagd. Daarbij kwamen zes arreslaliën voor. Dc betoogers, die niet in de vechtpartij gemengd waren, floten. Eenige honderden afgevaardigden, lol ver schillende irlijen behoorenden, hebben mei het oog op de aanstaande Kamerverkiezin gen gezamenlijk eene uilnoodiging lol de kie zers gericht om door het uitbrengen van hun ne stemmen op ie komen voor de evenredige vertegenwoordiging. Zij zien in eene hervor ming der uitoefening van het kiesrecht op den grondslag der evenredige vertegenwoor diging meer dan ooit eene onmisbare voor waarde voor het leven van dc onafhankelijk heid van de regeling der partijen, voor de rechtschapenheid en de politieke zeden, voor (le waardigheid van het parlementaire stelsel en voor de oprechtheid van het algemcene staatsrecht, en voorts den sleutel lol alle groote hervormingen- Engeland. Londen, 2 A p r i 1. De o» uitzichten van den binnenlandschen politicken toestand zijn thans veel gunstiger. Dit blijkt uit lu t ver trek van den koning naar Windsor cn ook uit het verzoek, dat door hel unionistische hoofd kwartier aan de plaatselijke unionistische kies- vereenigingen is gedaan, om bij de verkiezing in East Fife geen candidaat te stellen tegen over Asquith. Onder de gematigde elementen aan beide zijden is eene veldwinnende stem ming, dat men 't niet moet laten aankomen op een burgeroorlog. Daaruit vloeien voorstel len voort lot regeling van dc Icrscho kwestie op een federatieven grondslag of op andere wijze. Tweede telegram. De plaatselijke unionistische vereenigingen zuaen den zetel van East Fife niet aan Asquiïh betwisten, tenzij de omstandigheden moohlen verande* ren. Zweden* Stockholm, 2 April. Over den toe stand van den koning van Zweden werd Leder, een door den lijfarts onderlcckcnu bulletin uilgegeNen, inhoudende dat, ofschoon de ge zondheidstoestand van den koning in de laat ste week verbeterd is en er geen reden tol ongerustheid beslaat, de geneeshecren heb ben voorgesteld eene specialiteit voor ïr.aag- en darmziekten in consult le roepen. Deze, prof. Fleinèr te Ileidclberg, komt in den mor gen van Zaterdag te Stockholm. De uilslag van de verkiezing voor den ijksv dag in het twèede van de beide Stockholm* sche kiesdistricten is nog belangrijk gunstiger voor de vrienden der landsverdediging dar die in het eerste district. Voor de rechterzijde werden uitgebracht 10.506 stemmen, voor de liberalen 1595 cn voor de soiciaal-dcmecra- Zaai een daadi, gij oogst' een gewoonte; tzaai een gewoonte, gij oogst een karakter; zaai een karakter en gij oogst een levens lot DOOR Vertaald door M. MIDDELKOOP. Ilel schijnt, dal blond kaar hier een groote zeldzaamheid is, tenminste hel mijne werd zoo interessant gevonden, d..t ze me bcduider m'n hoed af te zetten. Toen had je dat gekir en gelach eens moeten hooren. Miss Lessing zei, dal ze zoo graag zouden Willen, dat k m'n haar losmaakte, maar het niet durfden le vragen om het mooie kapsel. Mn arme lokken! 'k Wou dat je het eens'gc- zien had. Maar je hebt het immers vvcleens gezien na een dolle partij tennis? Toen we een uur gerust, thee gedronken, 'buigingen gemaakt cn geglimlacht hadden, togen we weer op weg; ditmaal in een soort draagstoel die, aan lange bamboestokken, door twee mannen op de schouders gedragen werd. Ik heb werkelijk weieens steile bergen beklommen, maar deze tocht overtrof alles. Ik voelde me zoo ongeveer als een vlieg op een kaal hoofd! We stegen steeds hooger cn Iiopger, soms door wouden waar '11 dichte duisternis heersehte. dan weer door uitge strektheden schitterend in verblindend zon licht. Juist begon 'k me af te vragen wat er van onze bagage geworden was, toen wc vier lachende, zingende vrouwen passeerden. Twee \un hen droegen koffers op het hoofd en de twee andere reusachtige Kori. Het scheen hen evenwel in L minst niet te hinderen, want ze bogen en glimlachten ons toe, lol we uil l gezicht waren. Een klim van twee uren bracht ons iii dit* tentendorp Hieisan. Er zijn ongeveer veertig Amerikanen die hier gedurende den zoinei kampeeren. Ik ben de gast van 'n zekere dr. Waring en zii vrouw uil Alabama. Mijn tent is hoog boven het dorp op 'n groot overhangend rotsblok en het uil zicht veei. me n idee van het Paradijs. Deze berg is ge heel aan Boeddha gewijd en vol tempels en altaren; van sommigen weet niemand den jui's- len ouderdom. Eens ben ik, met inspanning van alle kl achten, om drie uur Js morgeus r - gestaan om liet ontbijt van de apen te zien, die liier genoeg zijn in de berden, maar alle i op dien tijd kan men ze te zien krijgen. Er zijn hier werkelijk licel aardige inen- schen en 't heb reeds 'n massa kennissen op gedaan. 'k Geloof dat ik voor de meesten een raadsel ben en de nieuwsgierigheid, waarom ik eigenlijk naar Japan kwam, is zeer groot Mrs. Waring doscht me uit op alle mogelijke manieren en laat me aan iedereen kijken als een nieuwe pop; terwijl de "dere dames bij mij om raad komen, hoe het best hunne oude kleeren op te maken. "k Begrijp eigenlijk niet, dat ik me niet el lendig voel. 't 19 waar lieve kind, dat ik een \erbazend leuken tijd heb! Het is zoo urettig als een klein kind vertroeteld en verwend te worden «d onder natuurüikc hartelijke men-1 schen te zijn, die in de vrije natuur leven cn naar lichaam en geest gezond zijn. Ik zou zoo graag vergelen wat ik de laat ste zeven jaar van de wereld heb leeren ken nen. Kon ik het leven nog maar eens begin nen als 'n jong meisje, met 'n paar illusies, al waren het dan ook geleende. Ik weet te veel voor m'n jaren en heb me toch vast voorge nomen te vergeten. De brieven van thuis waren eenvoudig ver rukkelijk, ik heb ze bijna aan stukken gele zen. Do rest beantwoord ik morgen. 4 Hiroshima September i901. Eindelijk, na al m'n omzwervingen, zit ik hier voor den winter vast De schooi is een groot, luchtig gebouw cn ik heb een mooie loam er met uitzicht op het Westen, waar verweg jullie allen leveu. Aan twee zijden verheffen zich torenhoog© bergen en daar- tusschen ligt do looverachtig-mooie binn-.nzee. Hiroshima is een beduidende Miliiairen- en Marine-standplaats. Terwijik zit te schrij ven kan ik het hoorngeschal op het excercitie- veld hooren. Ik heb een aardige, kleine gedienstige. Ik zou willen dat je ons samen eens kondt zien praten. Als ze binnen komt maakt ze zoo'u diepe buiging dat haar hoofd bijna den grond naakt en spreekt dan „den wcnsch uit, dat m'n geëerde oogen, ooren, tanden enz, zich nog in goeden welstand ir.o"en bevinden." Ik vertel haar in zuiver Eneelsch, me tot ruziezoeken geneigd te voelen en dan schie ten we beiden in lach. Zij is over ai m'n din gen verrukt; dikwijls raakt zij ze liefkoozend aan, terwijl ze tot zichzelf zegt: „Ik mag voor dit alles zorgen." Er ziin tusschen de vier- en vilflhonderd meisjes op dc school en totdat ik de taal be ter machtig ben moet ik met dc oudere wel ken die een beetje Engelsch verstaan, 't Is vermakelijk om hun nieuwsgierigheid te zier omtrent alles wat mij betreft. M'n figuur wordt bijzonder grappig ge vonden; ze meten m'n middel met hun han den en lachen zich dan half ziek. Een meisje vroeg me in vollen ernst waarom ik stukken uit m'n zijden had laten nemen en weer 'n ander wilde weten of m'n vroeger zwart geweest was. Zooals je merkt ben ik bet eenige blondgelokte wezen in de gansche stad i»n 'n groene anjelier kon niet meer verbazing wek ken. Gisteren hebben wo gewinkeld om gordij nen voor m'n kamer te koopen. We werden door zóó'n menigte gevolgd, dat we liet wis ten wat te beginnen. Als we een magazijn bineimtraden zetten we ons op den grond en een kleine jongen wuifde ons koelte toe, terwijl we uitkozen. MSandag vroeg miss Lessing me, een gym- nastiek-curiyus le beginnen, met de grootere meisjes die voor onderwijzeres worden opge leid. Ik besloot aan te vangen met touwtje springen. Je moet weten, dat dit een geheel onbekende kunst is in Japan. \ol moed nam ik veertien meisjes met me mee in de gang, spelde m'n rokken op en een negerliedje fluitend sprong ik er op los. Je zag nog nooit zooiets, als die verbaasde gezichten. Ze lieten zich op handen en knieën vallen om m'n voeten beter te kun nen zien. Maar Ik had het spel al gewonnen, want in spijt van nauwe kimono's en sandalen, probeerden ze dappel me na te doen. De eer ste poging was ongelukkig om te zien; alle-; maal struikelden ze en de iueesten vielen op hun gezicht Ik duif de niet le lachen, want dc Jjpan- nees kan alles beter verdragen dan .-.pot. Ik hielp ze, vroolijktc ze op en sprak ze net zoo lang moed in tot de zege behaald was. Der Nolgenden dag kon ik al vooruitgang be speuren en den derden dag waren z. allen „deskundig". Ik ontdekte later dal ze zich den heelen namiddag geoefend hadden. En wat denk je nu wel dal liet resultaat isT Een ware tjouwtjespring-epidemic is in Hiros hima uitgebroken; mannen, vrouwen, kinde ren, alles probeert het te leeren en als wo gaan wandelen krijg ik ongeveer lachsluipeu als ik die oude paartjes zich zoo ernstig zie oefenen om den sprong le pakken tc krijgen, Dit succes had me zoo'n moed gegeven, dat ik de meisjes alle mogelijke r-assen en ronde dansjes leerde; 'k ging zelfs zoover, om met do quadrille te beginnen. Maar m'n eerzucht heeft me te ver gevoerd. Op een dag kwam ik in de klasse met een nieuwen pas dien ik« zelf-had uitgevonden. Hij was wel een bcctjo wild, maar 'n uitstekende oefening! Goed, ik stel me aan de spits en nadat de meisjes me tweemaal de kamer rond gevolgd hadden zag ik opeens, dat ze slikten van i lachen. Toen ik vroeg wat er was, vertelden ze me, naar adem snakkend, dat deze pus de hoofdbeweging was in den lieidcnsoheu dans die, gedurende de feesten, den god der schoonheid ter eere, uitgevoerd werd. Lieve deugd 1 Wat zouden do broeders wel zeggen als ze 't wisten! Wordt vervolgd-

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1914 | | pagina 1