Zaterdag 4 Apri! 1914. 12*' Jaargang. BUITENLAND. N°. 237 Eerste Blad. EE M LANDE R". ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden voor Amersfoortf Idem franco per postl.ü>0* Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) - O.l O. Afzonderlijke) nummers - <>.05. Deze Courant verscliynt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertentiën gelieve rpen liefst vóór 11 uur, familie- advertenties en berichten vóör 2 uur in te zenden. Bureau: UTRECHTSCHESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PKI.JS DER ADVERTENTIËN: Van 1—5 regels.. f O.30 Elke regel meer0.10, Dienstaanbiedingen 25 cents bij vooruitbetaling. Grooto lotters naar plaatsruimte. Voor handel on bedrijf bestaan zeer voordoolige bepalingen tot het herhaald advertoeron in dit Blad, bij abonnement Eeno circulaire, bovattendo de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Hoofdredacteur: Mr. D. J. VAN SCHAARDENBURG. De Amersfoortsclie H, 18. S. llif ksscbool? In de gemeenteraadsvergadering van. Dinsdag j.l. is zonder discussie of hoofdelijke stemming goedgekeurd het voorstel van B. en W. om een adres aan den Minister van Binnenlandsuhe Zaken te richten waarhij wordt verzocht, maatregelen te willen ne men loL overneming van de gemeente hooge- re burgerschool door het Rijk. Van het adres zelve, en de bijbehoorende memorie van toelichting hebben onze lezers kennis kunnen nemen in onze nummers van Zaterdag en Maandag 28 en 30 Maart Wij achten echter deze zaak van een zoo groot belang, dat wij meenden de aandacht onzer lezers nogmaals daarvoor te dezer plaatse te mogen vragen. Van gansuher harte juichen wij de poging, door het bestuur onzeir gemeente in deze richting gedaan, toe; wij vertrouwen volko men nu de Raad zijn goedkeuring heeft Yer" leend, dat het Dagelijksch Bestuur alles in het werk zal stellen om deze poging tot een goed einde te 'brengen. Groote belangen, en dan nog van geheel iiitcènloópenden aard. zijn met deze zaak ge moeid; belangen niet alleen voor onze ge meente doch even goed voor de omliggende plaatsen. Allereerst hebben we hierbü het oog op de Amcrsfoorlsche gemeente-huishouding. Onze gemeente mag zich verheugen in hol bczil te zijn van tal van goede onderwijsinrichtingen, die of door de gemeente zelve of met behulp van hare subsidicn in Stand worden gcliou- Zden. Een van de belangrijkste posten op het gemeente-budget is dan ook wel die voor het onderwijs. Onderwijs is duur en onderwijs vraagt alleen maar aan de gemeente-kas zon der ooit een cent voordeel aan te» brengen. Onderwijs is, gelukkig ter eenre helaas ter andere zijde, geen bedrijf. De koslen er van besleed keeren niet als klinkende munt in de gemeentekas terug, doch komen ten goe de aan de gemeenschap, en deze laatste dan in zoo ruim mogelijken zin genomen. Door het tegenwoordige stelsel van bekos tiging van de onderwijsinrichtingen zijn de li sten, die op het onderwijs drukken op verre 11a niet evenredig over de gemeenschap ver deeld terwijl de baten veel gelijkmatiger aan de gemeenschap ten goede komen. Naar onze meening ligt hierin een krachtig argument voor de stelling dat alle onderwijs rijkszaak moet zijn. In den loop der tijden heeft Amersfoort zich groote offers ten koste van haar middelbaar onderwijs getroost cn zulks veel meer ten ba le van leerlingen uit andere gemeenten dan wel van kinderen harén? ingezetenen. In het wires aan den Minister lezen we, dat over jaren 1901 tot 1911 het aantal leerlingen. ier ouders in Amersfoort wonen, 40 van totale schoolbevolking bedroeg. Als men daarnaast bedenkt, dat de zuive re jaarlijksche kosten, door de gemeente voor l middelbaar onderwijs besteed, gemiddeld f 17.S00 hebben bedragen, dan blijkt het, dat A jersfoort jaarlijks ruim f 10.000 heeft he la dd voor het onderwijs van niet-Amersfoort- selïc leerlingen. En dan kan het niet anders dan billijk genoemd worden, dal door over neming van de school door het Rijk, aan de zen wantoestand zoo spoedig mogelijk een eind worde gemaakt. Het is onze innige over tuiging, dat door deze overneming in meer dere of mindere mate zouden worden ver goed de groote kosten, die Amersfoort zich in den loop der jaren ten behoeve van niet- Amcrsfoortsche leerlingen heeft getroost. Er is in Amersfoort veel geld voor het on derwijs uitgegeven; geld, dat op de meest nut tige wijze is besteed, doch waarvoor de ge meente geen tastbare maleiïeele zaken in ruil heeft gekregen, en dat feitelijk ten goede is gekomen aan anderen dan Amersfoorlsche ingezetenen. lu de memorie van toelichting tot het adres 11 er op gewezen, dat de verhooging van .loolgeld voor de buiten-leerlingen, eenige jaien geleden ingevoerd, geen verbetering t ft gebracht. Die verhooging heeft tenge volge gehad, dat het .aantal buiten-leerlingen aanmerkelijk is gedaald, waardoor veel min der schoolgeld werd gèind en waardoor bo vendien, tengevolge van de vermindering van het aantal klassen, het rijkssubsidie met een aanzienlijk bedrag werd verminderd. Het kleinere aantal leerlingen maakte de kosten Van het onderwijs niet noemenswaardig la ger, daar de school in den loop der tijden, door den grooten toeloop van leerlingen, een betrekkelijk groot vast leeraren-personeel heeft gekregen. In de Inemorie van toelichting wordt er verder nog op gewezen, dat de huisvesting $an het middelbaar onderwijs van dien aard Is, dat verbetering daarvan een onafwijsbare eisch is. Het Is niet onze bedoeling daarbij ttians nader stil te staan; we meenen te kun nen Volstaan met de mededecling, dat deze huisvesting in alle opzichten ver beneden peil Is. Er moeten maatregelen getroffen worden om in den nood-toestand der gebouwen te voorzien. -Maar wij gevoelen levendig, dat de groote kosten, die de stichting van een nieuw ge bouw met zich mee zou brengen, zeer zwaar op onze genjeente-iinaritién zal drukken; te meer waar Amersfoort, zooals boven is me degedeeld, zich reeds zoovele onevenredig groote uitgaven voor het middelbaar onder wijs heeft getroost. Nahsl deze belangen der gemeente Amers foort willen we thans te dezer zake nog met een enkel woord wijzep op de voordeden van meer individueelen aard, die niet alleen gel den voor inwoners van Amersfoort, doch ook, en zelfs in veel sterkere male, voor ingezete nen van de verschillende omliggende ge meenten. In de wet op het middelbaar onderwijs is bepaald, dat het jaarlijks Ie betalen school geld voor een leerling eener rijks hoogere burgerschool een bedrag van f 60 niet. te bo ven mag gaan. Hel schoolgeld voor onze ge meente hoogere burgerschool bedraagt thans ook f GO voor kinderen van ingezetenen. Voor spoorleerlingèn, dus voor kinderen uit de om liggende gemeenten bedraagt het schoolgeld f 125 per jaar. Een bedrag van f 125 beteekent voor velen in die gemeenten de onmogelijkheid om hun ne kinderen naar Amersfoort tor school te zenden. Hierbij dient niet vergelen le worden, dat deze som moet woorden verhoogd met een vrij belangrijk bedrag voor boeken, reisgeld en verblijfkosten. Voor een rijksschool zou natuurlijk ook voor de ingezetenen van an dere gemeenten dan Amersfoort het school geld in maxima f 60 bedragen en dus lol be neden de helft van het tegenwoordige da lem. Doch er geldt voor de rijks-scholen nog een bepaling, die deze scholen toegankelijk maakt voor de kinderen van hen, die niet of in ge ringe mate met aardsche goederen gezegend zijn; wij bedoelen de mogelijkheid om vrij stelling van de betaling van het schoolgeld te erlangen voor hen, die bewijzen niet bij machte le zijn dit te kunnen betalen. Naast de vrijstelling van de betaling van het schoolgeld, kunnen bovendien boeken en andere leermiddelen kosteloos door het Rijk worden verstrekt. Wij hebben in het bovenstaande een paar punten naar voren gebracht, die duidelijk kunnen maken, zoo zulks nog noodig mocht zijn, van hoeveel belang het is voor Amers foort en omstreken, dat de pogingen van ons gemeentebestuur te dezer zake tol een goed einde worden gebracht. Volstaan wij thins met ccn woord van hulde voor zijn krachtig initiatief en met onze beste wenschen voor een spoedig en volledig succes- Duitschland. Venetië, 3 April. De Duilsche keizerin en prins Joachim van Pruisen, zijn heden morgen om 8.40 naar Korfoe vertrokken^ aan boord van den Hohenzollern, die door een torpedojager geëscorteerd wordt. Straatsburg, 2 April. De Tw cede Kamer heeft zonder discussie aangenomen eene suppleloire bergroóiing, eene belasting op de waardevermeerdering van gronden en een wetsontwerp op den leerplicht van doof stommen en blinden. Straatsburg, 2 April. Het O. M. te Zabern Jiceft beroep aangeteekend in het pro ces van majoor Ude legen den Anzciger, waar in een vrijsprekend vonnis werd geveld Berlijn, 2 April. Naar aanleiding van het bericht, dat Zabern ter vervanging van de twee bataillons van het regiment no. 99 an dere bataillons in garnizoen zal krijgen, wordt van bevoegde zijde verklaard, dat de verleg ging van nieuwe troepënafdeelingen naar Zabern niet in overweging is. België. De behandeling in den Senaat van de on derwijswet, idie eergisteren zou beginnen, werd voor dien dag tegengehouden, doordat de rechterzijde niet volledig was opgekomen, hetgeen voor de linkerzijde eene aanleiding was om door een exodus de vergadering le doen dalen beneden liet getal, dat voor het nemen van besluiten gevorderd wordt. Frankrijk. P a r ij s, 3 A p r i 1. De Senaat heeft het door de Kamer gevoteerde wetsontwerp tot vast- sledLing van de kader-effectiefs bij, de ver schillende wapens aangenomen. De credietwel voor de maanden Mei en Juni is aangenomen. Parijs, 3 April. De Kamer heeft met 264 tegen 159 stemmen, liet ontwerp van oen credietwet voor de maanden Mei en Juni aan genomen. P a r ij s, 3 A p r 11. De Kamer zette heden de behandeling voort van ide conolusiên der enquête-commissie in de zaak-Rochetfce. De rapporteur leverde een kritiek op do handelingen van den procureur-generaal Fa- bre en van president Bidault. FolleviHe betreurt de bemoeiingen van de regeering met de zaak-Roohette. Hij stelt eene motiie voor, die de onregelmatige inmengingen betreurt en afkeurt van de financiln in de politiek, van het uitvoerend gezag in het ge bied der rechterlijke macht. Briand kan de vage betuigingen van leed wezen van de meerderheid der commissie aan zijn adres met. aannemen. Hij stelt eer in de wijze, waarop hij zich met de zaak-Ro- chettc heeft besmeerd. Hij rechtvaardigt liet gebruik, dat hij heeft gemaakt van hot proces verbaal van Fahue. Hij heelt dat stuk niet bij het officieels dossier gelegd, om niet den soliijn op zich le kiden, dal hij de daarin op genomen sanction als ernstig beschouwde. Ilij heelt Monis on Gaillaux kennis gegeven. Met de door dezen afgelegde verklaringen drijft hij den spot. Hij kritiseert de conclusion van de commissie en komt op tegen de door haar uitgedeelde afkeuringen. De commissie heeft een partijdig werk verricht; zij heeft niet de ware aansprakelijkheden blootgelegd. Hij ein' digt met de conclusion van d.e commissie te verwerpen. Colly acht de conclusion van tLc commissie niet krachtig genoeg wat Briand eai Barthou betreft; hij stelt eene motie voor, die consta teert t dat hel gepleegde schandaal het land heeft gedemoraliseerd cn dat het noodig is liot bevoegde rechterlijke gezag or in te men- gen. De voorzatter van de commissie Jaurès zegt, dat de historische waarheden, die door de commissie zijn vastgesteld, zullen blijven. De Kamer verschilt slechts over de sanction, die moeten worden gegevan aan de blootgelegde feilen. Spr. verbaast zich, dat men een ge ding voor den rechter op het oog kan hebben, dat Gaillaux niet zou bereiken. (Geschreeuw rechts; de rechterzijde cn de „a Iers te linker zijde wisselen scheldwoorden.) Jaurès zot uiteen, dat indien al de wet toe passelijk is op Momis, het materieel onmoge lijk zou zijn juridisch de medeplichtigheid van Cai'liaux vast te stellen, die slechts een verzoek richtte tot Monis. Spr. erkent de aan sprakelijkheid van Gaillaux; maar wanneer de Kamer, in plaats van eene politieke en moree- le sanctie, streeft naar de sanctie van een crimineel pioces, dan zal zij stuiten op on mogelijkheden. Na de kwestie van een hooggerechtshof te hebben behandeld, onderzoekt spr. de omstan digheden van het mistel van het proces-Ro- chelle. IicL ernstige daarbij was niet het uit stel op zich zelf, maar de bemoeiing van de ministers om van de rechterlijke macht het uitstel te verkrijgen. Sprekende van hot rapport van den pro cureur-generaal, zegt Jaurès, dat dit zonder linge stuk de eigenschap had een voorwerp van vrees en van verzoeking te zijn voor de [Hirsonen, die het kenden. Jaurès hciiiinert cr verder aan, dat Briand zich heeft verbaasd, dal de commissie betreur de, dal hij niet kon heipen om licht le ver schaffen. Briand zegt, dajt lnj zich bew ust is te hebben gedaan wat hij moest doen. Jaurès eindigt zijne rede met de verklaring, dat hij gelooil in de eindoverwinning van de demo cratie en van ile nationale eer. Delaliaye <ze>gl tot de vergadering: Ondanks de sombere schildering van Jaurès, zult gij u verslaan om niets tc doen. aillant leest eene verklaring voor, onder- leekend door de leden van de socialistische linkerzijde, die de verantwoordelijkheid voor het schandaal doet neerkomen op hel kapita listische stelsel van de tegenwoordige maat schappij. Dc sluiting van het debat wordt uilgespro ken. De voorzitter Deschanel leest niet de con clusion voor, maar een tegenontwerp-Dela- haye. dat de regeering uilnooüigt gerechtelijke vervolgingen in te stellen tegen Monis en Gail laux wegens omkooping van ambtenaren en medeplichtigheid daaraan. De voorzitter doet mededecling van de ver schillende motiën die zijn voorgesteld. Dij brengt in stemming de prioriteit ten gunste van hot legenont \v èrp-Delahayedie verwor pen wordt mot 342 Legen 141 stemmen. De voorstellers van de verschillende motiën van orde trekken hunne raotién in, en vereeni gen zich met eene motie van P.cnard en Dariac, die aldus luidt: ,,De Kamer, akte nemende van de door de enquête-commissie vastgestelde feiten, keurt de misbruik el ij, ke bemoeiingen van de financie in de politiek en in de zaken der jus titie af en gaat, de noodzakelijkheid uitspre kende van eene wet over de onveroenigbaar- heid van betrekkingen met het lidmaatschap van het parlement, over tot de orde van den dag." De prioriteit bij de stemming wordt ten gunste vaai deze motie uitgesproken met 299 tegtm 1S9 stemmen. De prioriteit ten giuiste van eene door Sem- bat voorgestelde bijvoeging, strekkende om naar de bevoegde rechtsmacht te verwijzen de aan Monis, Caillaux, Fabre, Bidault, Briand en Bairthou verweten feiten, wordt verwor pen met 359 tegen 103 stemmen. De prioriteit ten gunste van een voorstel- Hebert, om de regeering te verzoeken een ge rechtelijk onderzoek te gelasten, wordt zon der hoofdelijke stemming verworpen. Eene door Renard voorgestelde bijvoeging, luidende: „en besloten om op meer afdoen de wijze die scheiding der machten te ver zekeren", wordt aangenomen met 265 tegen 120 stemmen. De Kamer heeft hare zittingen verdaagd tot Jiuni. Onder de door den rechter van instructie in de zaak tegen mevrouw Caillaux gehoor de getuigen is ook Gaillaux zelf geweest, die als voorloopige verklaring het volgende mede deelde: Hij wilde de onjuistheid bewijzen van de bewering van de vrienden van Cal- niette, dat deze nooit met mevrouw Gueydan Ikn betrekking is gelreden om de aan hem (Caillaux) ontstolen brieven te krijgen. Ver der wilde hij tegenover Barthou bewijzen, dal deze werkelijk met mevrouw Guejdan eene bijcenkomist bad gehad, die hem onder eene gaslantaarn de veelbesproken brieven heeft voorgelezen. Declaux, de gewezen kabinetschef van Cail laux, bevestigde dc verklaring van den dag bladschrijver Vervoort, volgens welke de eer ste vrouw van Caillaux, mevrouw Gueydan, dezen had voorgesteld zekere stukken be kend te maken. Mevrouw Gueydan sprak dit tegen cn zeide, dat zij nooit aan een dagblad schrijver of aan een dagblad stukken had aangeboden. Engeland. Londen, 3 April. De eerste minister Asquith is heden morgen naar East Fife ver trokken om de campagne te openen voor zijne verkiezing, die noodig is geworden, doordat hij de portefeuille van oorlog heeft aangeno men. Aa n het station juichte eene groote menigte hem toe. Londen, 3 A p r i 1. De rechtbank van Old- Baiïey heeft den persoon Gould veroordeeld tot zes jaren dwangarbeid en verwijdering uil het land wegens het zich verschaffen van plannen en stukken, bestemd om dien lig te zijn voor een vreemden staat. De beklaagde bekende zijn schuld. Dc klacht tegen zijne vrouw, die mede-beklaagde was, werd Inge trokken. Italië. Vijf redacteuren van het socialistische or gaan Avanti, die voor het hof van assises te Milaan hebben terecht gestaan onder beschul diging en belecdiging van den koning en van het lof en aansporing tot klassenhaat, door openbaarmaking van artikelen en spotnren- len, zijn door de jury vrijgesproken. Spanje. M a d r i d, 3 April. Bcsada is gekozen tot voorzitter van de Kamer met algemeene (286) stemmen. Rusland. Petersburg, 3 April. De rijksdoe- ma heeft in geheime zitting acht als drin gend gekenschetste wretsonlwerpen van den minister van oorlog aangenomen. De commissie van den rijksdoema voor le ger en vloot heeft eenstemmig besloten, over te gaan lot de behandeling der artikelen van de credietwet ten behoeve van de natio nale verdediging. Deze behandeling is nog niet ten einde gebradhi; maar verscheidene artikelen zijn reeds afgedaan, zonder dat iets werd geschrapt van 'l geen door de regee ring was gevraagd. De minister van binnenlandsche zaken heeft in een rondschrijven aan dc gouverneurs alle ambtenaren, die aan hem ondergeschikt zijn. uitgenoodigd gezamenlijk met de andere staatsambtenaren den in de aanschrijving aan den minister van financiën-uitgedrukten wil -van den keizer te verwezenlijken en het drankmisbruik krachtig en zonder verschoo- ni!ng te bestrijden. H e 1 s i n g f o r s, 3 A p r i' 1. In Tawasihus zijn wegens verzet tegen de wet op de gelijk stelling in rechten van Russen en Finnen de raadsmannen ldestam en Lindenberg gevan gen genomen en naar Petersburg gebracht. Turkije. Konstanlinopei, 2 April. Offi cieel). De sjeik Mollah Selim, die onlangs door zijne mannen werd bevrijd op het oogi nblik, waarop hij zich, onder geleide van gendar mes, naar het gerechtsktof begaf, heeil zich met andere personen vereenigd om een aanval te beproeven op Bitlis en daarin door tc drin gen. De troepen, gendarmes, artillerie in de stad beantwoordden krachtig dezen aanval en blijven de stad verdedigen. Er werd, wat dezen aanval betreft, geconstateerd, dat men hier te doen heeft met eene reactionaue be weging tegen de hervormingen, tot welker toepassing besloten is. Alle militaire maatre gelen zijn genomen om den aanval af te slaan. Albanië. Durazzo, 3 April. Volgens een liier ontvangen telegram zijn de rebellen heden voor Koritz-a gekomen en hebben zij de stad met kanonnen beschoten. Zij zijn een bloedig gevecht begonnen met de gendarmes, die het garnizoen uitmaken. Over den uitslag van dit gevecht zijn geene inlichtingen verkregeii. Volgens de laatste hier ontvangen berichten is de Nedierlanidsche bevelhebber Snellen van Vollenhoven gewond in het laatste gevecht. Eene bezitting van den minister van justitie Mutis Bey te Labohara is geplunderd cn ver- De geheele motie RenardM)ariac wordt aan- I brand door de rebellen. De schade moot meer genomen met alcemeone (488i) stemmen- «Lm 200.000 francs bedragen. Tweede telegram. Volgens nadere iu - lichtingen zijn benden Maccdoniërs en Eplro- Lcn er in geslaagd steelsgewijze in Korilza to komen. Zij Yielen -de woningen va« de Alba- neezen mei geweerschoten aan. Majoor Snel» leiij de ooininandaiit van de Albaneeschc gen darmerie, bleef in eene verdedigende hou ding. De aanvallers waren in hol voordeel tegenover dc Albaneezen. Majoor Snellen is ernstig gewond. Dc inneming van Korilza staat voor dc deur, ondanks de medewerking van de mohammedanen tot do verdediging van de stad. Durazzo, 3 April. Dc Russische en Fransclie gedelegeerden bij de controle-com missie zijn uit Valona liier aangekomen. Men zegt, dqt hunne komst verband lioudl met dtj koningskwestie. We enen, 3 April. Uit Valona wordl aan de Albanesisolic Korrespondenz bench!, dat eene aanzienlijke bende verscheidene heilige aanvallen heeft gedaan legen Korilza, dal in brand slaat. Grieüsohe benden beboer de plaats Frasari en eenige dorpen in den omtrek geplunderd; zij verbrande!en vclo huizen en doodden een vrij groot aantal per sonen. Vele personen zijn levend verbrand in de huizen. V a 1 o n 3 A p <r i 1. De berichten Over Al» banië blijven steeds ernstig luiden. Volgens betrouwbare beriolilen beschikken de rebel» lcn oveir kanonnen en miLraihseusos. In do laatste dagen rukten de rebellen van liet zui den naar het noordien op, gaande over lvo- lonia en Leskoveki. Zij vernielden dc dorpen op hun weg. Mexico. Juarez, 3 April. Het bericht van den val van Torreon verwekte groote opgewon denheid. De siralcn van Juarez waren gevuld met eene juichende menigte. De boodschap van Careanza aan Villa berichtte de overwin ning na elf dagen van verschrikkelijk vech ten, waarin de rebellen verloren 5UU doodcu en 1500 gewonden. Ilct verlies van de federa listen wordt geraamd op meer dan 1000 doo- den. Juarez, 3 April. Een bericht uit Tor- rean houdt in, dat geeh vreemdeling werd gedood of gewond. Het gevecht begon den 27om Maart en was haast voortdurend. Daar hij aanvallen op de stellingen van dc fede ralisten overdag le bezwarend vond, be schoot Villa deze stellingen overdag niet zijne kanonnen en viel ze des nachts aan. De stel lingen werden genomen en herhaaldelijk weer verloren. Veel van hel artillerievuur van den vijand werd door Fransche en Duit- 1 sclie kanonniers gcl'eid. De geveditslijn was vier mijlen lang. De aard van het terrein maakte het moeielijk de gewonden op le ha len; velen stierven van honger en dorst en omdat er geene behoorlijke aandacht aan hen werd gewijd. Aan heide zijden werden ge-: pantserde «treinen gebruikt. De federalisten ontruimden ten slotte Torreon en trokken zuidwaarts. E l Paso, 4 A p r i 1. Aan bevriende zijde raamt men de verliezen van do federalisten in Torreon op 5090 do oden en gewonden. Allerlei. B e r 1 ij n, 3 A p r i 1. Aan de Berliner LokaV Anzeiger wordt uit Ghiisliaiiia geseind dat de weduwe van Henrik lbseu in den ouderdom van 77 jaren is overleden. Berlijn, 3 A p r i 1. Het Berliner Tageblatt meldt dat de linna Wolf-Wertheim heden namiddag hare betalingen heeft gestaakt, liet passief moet 18, het actief 3 miilioeii mark bc- loopen. P e te rs b u r g, 3 April. De arbeiders aan de fabriek van Siemens en ilaiske en een reeks andere fabrieken, welke gisteren door de directies gesloten waren, hebben liet werk hervat. Saint Jean de Tcrzencuve, 2 April, 5.30 namiddags. Volgens een juist ontvangen bericht van de Belle avenlure, die was uilgc- pnden om hulp te brengen, zijn 30 man van de equipage vau den Newfoundland dood, 30 zijn deerlijk bevroren aan boord genomen, 30 worden vermist. Een andere robbcnvanger, met omstreeks 20.000 robben aan boord, werd laatstelijk Dinsdagmorgen gezien bij kaap Race. De sneeuwstorm stak toen op. Sedert is niets van dit schip gehoord. Het had 173 man aan boord. Men vreest zeer voor dit schip. Bombay, 2 April. Er heeft hier weder een groote kalocnbrand plaats gehad, die eeu© schade van 33.000 p. st. volgens raming heeft aangericht. Inmiddels zijn er nog vele klei» nero branden voorgekomen. Woensdag is een visschersboot in de» branding bij Rassitten omgeslagen. De vien vissohers, allen gehuwd, zijn verdronken, Te Bürstadt, nabij Darmstadt, nam een- vijfjarig meisje, dat met haar moeder er gens op bezoek was, van een kast de geladen' revolver van den heer des huizes en richtte Ihfjt wapen ojp haar borst, toen het schot plotseling afging. Do kleine overleed eveo daarna-

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1914 | | pagina 1