N°. 240 „DE EEMLAN DER". Woensdag 8 April 1914. BUITENLAND. FEUILLETON. HElLiG MOETEN, Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. ABONNEMENTSPRIJS: Ter 8 maanden voor Amersfoortf 1 -00. Idem franco per post Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) - ©.UK Afzonderlijke nummers - 0.05. Dezo Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- ea Feestdagen. Advertentiën gelieve men liefst vóór 11 uur, familie* advertenties en beriohten vóór 2 uur in te zenden. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 1—5 regelsf 0.50. Elke regel meer- 0.10. Dienstaanbiedingen 25 cents bij vooruitbetaling. Groote letters naar plaatsruimte. Voor handol en bodrijt bestaan zeer voordeoligo bepalingen tot het herhaald advorteoren in dit Blad, bjj abonnoment. Eene circulaire, bovattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Nabetrachting over den Gemeenteraad. Jc moot toch imlaar boffen. Daar laat ik me vertuiden do funotic v-an „Nabetrachter" tijde lijk op me te nemen, in die heilige veronder stelling natuurlijk, dait hol maax voor een maal zal zijn, en daar gaan me nu zoo waar onze vroede vaderen tweemaal kort na elkaar vergaderen. iBlij, dat ik al van^mijn tijdelijke functie wlas ontheven, zie iik me dus nu weer verplicht de pen ter hand te neoncn, om het moest belangrijke der Raadsvergadering van Dinsdagavond naar woxen te breng on. En dat is ditmaal -geen gemakkelijke taak. Wanit er is weinig gepraat en dan vallen er ook wei nig beschouwingen ta maiken. En tooh, dat weinige praten wlas ditmaal hat belangrijkste. Of de velo bezoekers van de publieke tribune dit met me eens zmllen zijn, mag ik zekerlijk 'betwijfelen. liet is 'toclh moeilijk aan te ne man, da't die gekomen waxen, om zoo goed als niets te hooren. En toen dan ook al zoo spoedig de aftocht moest worden geblazen, zagen we verscheidene gezichten van „hoe heb ik het nou, is dat alles?" Maar er viel niets aan te doen, zond-er be langrijk of pikant deba'tjq liep lalles van stapel en met teen half uur stonden wc al in de friss-che buitenlucht. En toch, het belangrijkste zat 'm eigenlijk in hetgeen niet gezegd is. i>e lezens zullen zidh herinneren, dat de Ibeer Briët in de vorige vergadering meedeel de, vemo-men te hebben, dat een goede ver bruiker (het gesticht St. Louis) voor dc ge meente-waterleiding was verloren -gegaan. Dat was beslist onwaar. Het gestookt had er nimmer aan gedacht zich taan ito sluiten en de heer J-orissen deelde zelfs -mede, eenige malen een poging te hebben gewaiagd de aan sluiting te bewerkstelligen. Maar niets baatte, het gesticht zorgde voor eigen water. De heer Kroes vond het zelfs noodig, dat dc heer Briët verklaarde, zijn mededeel! ngen niet te hebben ontvangen van iemand, die tol ihet gesticht in betrekking stond. En uit den- hoek Jorissen-Kro-es werd zelfs geroepen: ^Een dag te vroeg! I April". De heer de Kempenaer heeft zich in het Amersf. Dagblad als den zegsman ontpopt en lacihlerai is .g-ublekeii, dali hij den lieer Briët volkomen juist hadi ingediüht. Zoodat we maar zeggen willen, dait -ditmaal, .in de vergadering van gisterenavond, ,de heer Kroes vergeten heeft te zeggen, dat de April mop door hem en den heer Jorassen getapt is en niet door den heer iBrllet. Eere wien cere -toekomt! Een aeer belangrijk punt op de agenda was de overeenkomst met de H. E. iM. inzake de levering vain eloctrisdhe energie. Behou dens enkele opmerkingen werd gocn discus sie van eenige boteekenis gevoerd. Dal pleit zeker voor het voorstel en me/er nog voor dc vioorbereiding er van. Wolhoiuder -Rijkens nam de gelegenheid -te blaat de e«or hiervan too te brengen aan den Burgemeedter en den secretaris. ,Aa-h diens activiteit zal het- dn hoofdzaak te danken zijn, dab Amersfoort binnen afzienbaren tijd de beschikking krijgt over eleclrisclie .energies Met den geluk- wensoh, hel hoofd der gemeente .gebracht, dal het voorstel met zoo onverdeelde instemming is ontvangen, zall zieker de gahecle gemeente zich kunnen vereenigen. ,Wij ihouden er ons dan ook van verzekerd to 6preken namens velen, .als we den Burgeme'ester niet lalleen gelukwenschen, maar hem tevens onze groote erkentelijkheid beluigen voor zijn, ook nu hierbij weer gebleken, onvermoeid pogen, om Amersfoort >ap te voeren en het als woon plaats steeds meer en meer aantrekkelijk te maken. PI. v. II. Politiek Overzicht De ecne.aenae Kamer in De in den nacht van verleden Zaterdag verdaagde Franscne Kamer is bestemd om niel meer terug te keeren. Deu 28en April licuueu ue verkiezingen plaats voor üe meuwe Kamer, cue den len juni ue ouue Kamer zal allossen. De verkiezingscampagne, üie den len April oilicieel geopend is, is reeus in vollen gang. Hoe uo uitsiag zal zqu, is moeiehjk te vuoi- speilen, want net is mot gemakkelijk zich een uuiüeiijk boekt te vormen van Ue parfijver- houUingen, uie in de laatste zitting van het parlement, welke den 13en Januari begon, zich hehben gevormd. Bij Ue verkiezingen van 24 April 191u was de uitkomst, dat gekozen weruen: reactionairen, monarchalen en cle- ricalcn 71, nationalisten 17, gematigde repu blikeinen fjp, ünker republikeinen 90, radii alen en rauicaai-sociaiislen 248, onalhankelijke so cialisten 29, orthouoxc socialisten 74. De gouYernementeele meerderheid, die behalve ue radicalen de linker-republikeinen en de on afhankelijke socialisten omvatte, was sterk genoeg voor het voeren van cene van do ge- maliguen en van de socialisten onafhankelijke politiek, zoolang hare verschillende partij- groepen zich onderling en mtt de regccring solidair voelden. Maar in den loop van de \iei jaren is de verhouding niet onbelangrijk ge wijzigd. In 1910 was üe linkerzijde in sterkte eenigszins achteruitgegaan. Het is niet uitge sloten, dat de verkiezingen ditmaal haar op nieuw albreuk zullen doen, al kan het feit, dat het kabinet-Doumcrgue zich onder mocie- lijke omstandigheden heelt kunnen handha ven, als een gunstig teeken voor de linkerzijde worden aangemerkt. Inlussclien nu hebben de kiezers het woord, en hoe zij zullen be slissen moet men afwachten. Het parlement, dat nu naar huis is gegaan, heeft betrekkelijk weinig positieven arbeid kunnen verrichten. De Kamer is onder de leus van de evenredige vertegenwoordiging gekozen, maar het is haar niet mogelijk ge weest het vraagstuk der uitoefening van het kiesrecht lol oplossing te brengen. In de laatste weken is er nog met kracht gewerkt om de plannen lol belastinghervorming lot stand te orengen; maar hierin moet de benaat heL be slissende woord nog uitspreken, die zich tot dusver zeer afwijzend houdt tegenover deze plannen. Met de bcgrootmg voor het loopende dienstjaar is men niet gereed gekomen, of schoon daarvan reeds drie maanden verstreken zijn; men heeft zich moeten helpen met het redmiddel van eene credietvvet, die loopt tot den laalstcn dag van Juni. Dit alles geeft den senator Clemenceau aan leiding om in zijn orgaan, de Homme Libre een zeer booze grafrede 1e houden op de scheidende Kamer, die evenmin kransen als bloemen verdient. Vooral trekt hij hefR- van leer tegen de besluiten, die de Kamer, toen zij op het punt stond om uiteen te gaan, be nomen heeft tot vermindering der belasting van alkoholische dranken en lot afschaffing van het vergunningsrecht van tappers. Hij schrijft naar aanleiding hiervan: „Onze «scheidende 'Kamer zal zeker niet in de geschiedenis onder de „groote vergaderin gen" genoemd worden. Zij schijnt niet te heb ben -geweten, wat zij had te doen. Wisten do regeeri-n-gon (het beter? Men he'cfll aan de Kamer verweten, dat zij tvveeho-nderd „slecht gekozenen" telde. Naar de stemmingen te ooxdeelon, waardoor zij met meerderheden van 400 stemmen de „Apénüifs" ontlastte en het vergunningsr'echl voor de tappers ophief, hen iik geneigd te mcenen, dal de ^goed ge kozenen" niet minder gevaarlijk zijn ojan de anderen. Meer d3n twee millia-rden leeningen in *t verschiet en een tekort van -zéven a acht honderd millioen dn de staalsbegrooting! En dat is het -oogenblik, dat de Ka-mex kiest om het evenwicht in de 'begnooü'ing nog verder achtertuit te brengen, - door inkomsten te schrappen, zonder rzich er eenigszins om te bekommeren nieuwe bronnen van inkomst te vinden, zoodat onze jammerlijke financiën met opzët geheel zijn prijsgegeven. De l'ehen 9preken luid genoeg voor zich. Onze financiën zijn niet geregeld. Wij hebben geene begroo ting. In eene van die bewegingen van onber wuslheid, zooals bij' stenenden meer voorko men, trachten onze afgevaardigden- het tekort op de begrooling nog te vergro-oten, en ter wijl hel alkoholisme ons de beste krachten ontrooft, openen dezelfde heden, die zich lie ten bewegen de vermindering van het aanLal tapperij'cn aan to nemen, wijd do sluizen, welker sluiting zij aankondigden, enkel in de hoop ecnigo stemmen van' „mastroquets" to kxijgen. Dat is niet minder constig dan dc Rociretle-zaak cn zou ons veel verder kunnen brengen. De statistiek heeft overtuigend aan getoond., welke verschrikkelijke verwoestin gen het alkoholisme in Fi|anikrijk aanricht. Ieder weet, da't het voorrecht der „bouilieurs do cru" (branders v an eigen product) de ver spreiding en verzwaring van het 'kwaad in dc hand werkt. Het is aangetoond, dat de ophef fing van dit voorrecht eene inkomst van 100 millioen «ou verschaffen, hetgeen op dit tijd stip zeker üliet is te versanaden. Maar men voert niet alleen deze hervorming niet uit, maar zoekt en vindt nog een middel om het kwaad te vergrooten, c|at ons met den dood Bedreigt, door al het noodige te doen om de verspreiding van het vergift te bevorderen. Alle andere beschaafde landen liebben daar tegen gereageerd en het is hun vrijwel gcliukl dén voortgang van de orttaarding te stu.ileu In Frankrijk laat eene republikoinscho ver gadering, die de rechten van den inensch op hare vaan schrijft cn die zich in den trots vjin hare democratische gevoelens beleedigd zoiui voelen, als me'n zich veroorloofde te twij felen aan haar humanitarismc, ons als testa ment na een besluit, zooals de bitterste vijan den van het Fransche ras niet beier zouden kunnen wenschen." Duifschland. Neuclielitz, 7 April. De Landeszei- lung für die beiden Mecklenburge brengt over den toestand van den groothertog van Mecklenburg-Strelitz, die onlangs zich aan eene darmoperatie heeft moeten onderwer pen, het volgende bericht: De beterschap in den toestand van den groothertog houdt aan. Hij kan over dag gedurende korten tijd het bed verlaten. Straatsburg, 7 April. Uit betrouw bare bron verluidt, dat de stadhouder graaf Wedel en zijne gemalin in het laatste d^rdc deel van deze maand van Straatsburg naar Berlijn zullen verhuizen. Straatsburg, 7 April. In de nainid- dagzitting van de Tweede Kamer interpel leerde de sociaal-democratische afgevaardigde Eminel de regeering ever de aanschrijving be- Lrefende het gebruik van de Hoogduiische taal in de hoogere onderwijsinrichtingen. De staatssecretaris antwoordde, dat de regeering op het standpunt stond, dat dit eene inwen dige aangelegenheid van het schoolbestuur was. De Kamer nam met algemeene stemmen eene door liet centrum voorgestelde motie aan-, inhoudende dat de Kamer met de ver klaringen van de regeering niet kan instem men en verklaart, dat de aanschrijving van de regeenng met in het belang is van de hoogere onaervvijsinri^lingen. Berlijn, 7 Aprik Naar aanleiding van het bericht van het Berliner Tageblatt oyer dc toebereidselen tot het bouwen van een tweeden uitgang van het Kaiser Wilhelmka- naal, valt op te merken, dat inen hier slechts te doen heeft met een reeds voor geruimen 'tijd in hel publiek gebracht plan van -een grondeigenaar m Bobry, die nu op eigen kos ten eenige voorbereidende werkzaamheden iaat "verrichten voor de uitvoering van dit plan. België. Brussel, 7 Api n axel belastingkantoor te Arendonck worut den len Mei geopend voor uen invoer van melkkoeien en vaarzen uil iNcderlancl. Het vee zal in de quarantainestai- len in observatie gehouüen worden. Frankrijk* Procureur-gent a.u die als slachtof fer van het Rochetle-schanüaal schijnt «e zijn uitgekozen, is de eenige, die de regeeruig te iijl kan gaan. De president van het gerccnts- nol Bidault is onafzeibaar, en tegen de ge wezen ministers kan na het besluit van de Kamer geene vervolging ingesteld worden. Fabre zal ontheven worden van het ambt va» procureur-generaal bij het gerechtshof van hel Seinc-dcpartenient. Het is echter zeer twijfel achtig of de maatregel, die op hem zal wor den toegepast, eene straf kan worden ge noemd, want hel voornemen schijnt te zijn hem te benoemen lol raadsheer in het hof van cassatie; hij wordt dus als onafzetbarc ma gistraat in het hoogste rechtscollege opgeno men P a r ij s7 A p r i L De minister van justitie heeft heden namiddag den procureur-genera ai i-abre ontvangen cn keni medegedeeld, dat liij van plan is hem van zijne iunctie tc ont heffen en hem tc benoemen óf tot eerste pre sident van een gerechtshof in dc provincie óJ tot raadsheer in het hof van cassatie. Men bescliouwl bet als zeker, dal lierbaux liet ambt van procureur-generaal bij het gerechts hof tc Parijs zat aannemen. Het schijnt nog steeds zeer waarschijnlijk, dat presiüenL Bidault zal worden geilaagi voor den hoogen raad der magistratuur. Caillaux is, op verlangen van zijne politiek* vrienden, teruggekomen van zijn besluit oir* zich bij de aanstaande Kamerverkiezingen niet weer candidaat tc laten stellen. Hij zal de ean- didaluur aannemen in het district Mamers, waarvoor hij thans zitting heeft; maar lnj wil niet zelf optreden lot verdediging van zijne candidatuur en zal zijne vrienden vragen dat voor hem te doen. Parijs, 7 A.priL In zijn verhoor gav Caillaux aan den rcohter van instructie een verhaal van zijin levensloop. Hij betreurde den dood van (J-ilmeüte, legen wien hij vol strekt geen wrak koesterde. Wat de voorgenomen bekendmaking van zekere stukken over do lands\ erdediging be treft, verklaarde Caillaux, dal Cahuelle door üusschenkoinst van •Barthou, die handelde op verzoek van de meest 'bevoegde verlogenvvoor- digers van hel gezag, heeft afgezien van deze publicalie, omdat <lia de ernstigste buitenliund- sclie verwikkelingen had .kunnen verwekken. Caillaux voegde hieraan Itoe: „Wat mij betreft, zou ik die publicatie met al -mijne wenschen hebben begroert. Ik vreesde die meL Wanneer ik te eeniger tijd vrij zal kunnen sproken, en onder het publiek brengen wat ik geschreven heb over Agadir, zullen alle burgers recht doen wedervaren aan mijno vaderlandsliefde en aan mijn politiek doorzicht, om niet meer to zoggen." •Door do opneming van do intieme brieven in do Figaro werd auovrouw «Caillaux in hare diepste gevoelens getroffen, want hot betrof hier hare rechtiniaULge waardigheid als vrouw' en moeder. Engeland* De eerste minister Asquith is vroeger dan hij eerst voornemens was, uit East rife in Londen teruggekeerd, omdat het besluit van de unionisten om geen candidaat tegenover hem te stellen, eene verkiezingscampagne overbodig maakt. Daar de heer Asquith de eenige candidaat is, is het niet noouig cene stemming te houden; hij wordt heden een voudig gekozen verklaard. Na de Paaschvacantie zal de eerste minis ter weder in het lagerhuis kunnen verschij- ncn. Die vacantie is <fnniaal bijzonder kort. Zij zal ingaan met den afloop van dc zilting Voed -u zeiven op, vóór gij anderen opvoe den wilt; en streef er vervolgens naar uw kjveekeling beter 'te maken <lan gij 'zelf zijt. DOOS 3 Vertaald door M. MIDDELKOOP. V. Ik begin met hoe langer lioe meer eerbied tolden neldeimioed van vele dezer menscJien op te zien. Voor tranen en klachten is hier geen lijd, verlangens, eerzucht, zelfs lieldc heeft men terzijde 'gelegd; heel missciiien dat men er in 'n sul, nachtelijk uur nogeeas aau denkt. En als de smart om al het verlorene komt, zooals die komt tol ieder, dan ziet men geen geschrei of heilig verzet, alleen ecu nog- vasler-geslolen mond en men pakt nog Ilin- ker aan cn arbeidt verder. Ik zou willen ook zoo tc zij.nl Als ik wat meer versland en minder hart bezat, zou alles veel beter gaan. Ik heb voor Jack een pijp in de kist gedaan. Als je denkt, dat 'k het niel had moeten doen, geef ze hem dan niet. „11c wil niemand in 't ongerief brengen", zei onze oude Charity al tijd. Ik zou alleen niet graag willen, dat hij mo voor ondankbaar of onverschillig ver sleet. Nagasaki 14 Januari 1902. Ben je niet heel erg verbaasd uit Nagasaki van me te hooren? Ik ben zelf ook nog steeds verwonderd hier te zijn. Een van de onderwijzeressen, miss Dixon werd ziek cn moest hier naar toe om een dok ier te raadplegen. Ik was zoo gelukkig, ge vraagd te vvoruen haar te willen vergezellen, t is zoo ongewoon weer eens met de be schaafde wereld in aanraking te zijn, dat ik s nachts van opgewondenheid niet slapen kan. Al de transport- en stoomschepen leegen hier aan en ieuere natie schijnt hier vertegen woordigd te zijn. Toen ik van morgen even een blief op üe post bracht, liepen twee Sheiks in uniform voor me uit, naast me een Rus, twee Chineezen en een Japanees kwa men achter me aan, terwijl een Franschman hoffelijk terzijde trad om me te laten pas- sc-eren en een Ier me groente trachtte te vcr- koopen. Miss Dixon n^oest eenige dagen in het hos pitaal blijven, ofschoon haar kwaal mets te beduiden had; ik nam intusschen met graag te de uilnoodiging aan van Mrs. Ferris, de vrouw van den Amerikaanschen Consul, om eenige dagen bij haar door te brengen. En als je eens wist, ouwetje, wat 'n eenigen tijd ik gehad heb! Als men iemand werkelijk van het goede der aarde wil doen genieten, laat hem dan eerst zes maanden in afzonde ring leven en zet hem er dan middenin. Den avond van mijn aankomst gaven de Ferrissen een groot diner, ter mijner eere, en voor 't eerst sinds twee jaar droeg ik weer eens avond-toilet en 'k voelde me even opge wonden als een bakvisck die naar haar eerste hal 2aa* Het was zóó heerlijk weer eens kristal en zilver te zien schilleren en nietszeggend, luchtig gebabbel aan te hooren, dat ik meer aan uitgelaten werd. Er was op twintig per sonen gerekend en wie denk je, dat rechts naast mij kwam te zitten? Niemand minder üan die jonge, slrcng-kijkende betaalmeester van het sclnp, waarop ik gekomen ben. Zijn schip ligt in de haven om lcolen op te nemen en hij logeert zoolang bij de familie Ferris, die nog oude vrienden van hem zijn. Hij is allerverschrikkelijkst plechtstatig. Als hij er niet zoo leuk uitzag, zou ik hein met rust laten, maar nu neem iü hem er op alle mogelijke manieren tusschen. liet diner was kostelijk. Na de oesters kwam een ongeveer drie voet lange viscb. en üan werd een groote, zilveren schotel bin nengebracht, waarop 'n reuzen-pastei. Toen de voorsnijder de korst verbrak, hoorden wc opeens 'n gefladder en vier en twintig zwarte vogeltjes vlogen er uit. Iiet was een kunststuk van den Japanschen kok, als bewijs van z'n bekwaamheid. De eigenaardigste gerechten volgden en werden op de meest origineele manier opge diend. Na tafel vroeg uien mij wat te zingen cn ondanks m'n heilig protestceren werd ik een voudig op de piano-kruk neergezet, ^aar ik niet meer van opstond voor het einde dei partij, want ik moest alle mogelijke liederen zingen, of 'k ze kende of niet. Sommige wa ren al zóó oud, dat 'k ze allang voor vergelen hield. De betaalmeester ging zelfs zoover, me te vragen om „My Bonnie lies over the Ocean" tc zingen. Ik deed het met bijzonder veel ge voel, terwijl hij peinzend in het vuur staarde. Sinds dat oogenblik noem ik hem -Mï Bon nie"; een reden te meer voor hem om mij te haten. •Den volgenden dag gingen we uit om de godsdienstoefening op hel oorlogsschipv „Vic tor" bij te wonen, liet schip kwam van een lange reis terug en we waren de eerste Ame- rikaansche dames die de officieren sinds langen lijd gezien hadden. Zooals je wel be grijpt werden we zeer luidruchtig welkom geheeten. Van den dienst drong weinig tot me door, want builen speelde het orkest en wapperden de vlaggen, zoodat ik me van het hoofd tot de voeten lichtzinnig ging voelen. Het schijnt, dat ik toch nog tamelijk jong moet zijn, want koperen knoopen kwamen me nog even bekoorlijk voor ais vroeger. Toen de admiraal hoorde dat ik uit Ken- lucky kwam, noodigde hij ons op de thee; en we vertelden over en weer allerlei neger histories, totdat de oude heer zat te schudden van T lachen. Na de thee liet hij ons het schip zien en deed de matrozen ter onzer ecre op liet dek aantreden. Het orkest moet „My old Kentucky Home" spelen, beval hij. „Als U dat doet," riep ik, „verliest U een passagier, want bij de eerste noot spring ik over boord!" Door zijn oplettendheid had ik weinig ge legenheid met de jongere officieren te praten, maar verscheidene hebben na dien tijd een visite gemaakt en ook op thee's en diners heb 'k hen dikwijls aangetroffen. Eén van hen, een jougraensch uit Vermont, bevalt mij 't beste. Hij is geestig en opgewekt, en we maken veel pleizier samen. We zijn zelfs zulke goede vrienden gewor den, dal hij me 't portret van zh verloofde heeft laten zien. Hii is bliikbaar heel eia op haar verliefd, maar ik zou, in haar plaats toch probeeren hem een beetje binnen m'n bereik te houden. Wellicht gaan we morgen uaar huis, daai miss Dixon weer hersteld is. Natuurlijk hen ik blij dat ze beter is, maar ik zou me er heef gemakkelijk in geschikt hebben als ze zich b.v, nog 'n paar dagen langer, een heel klein beetje onprettig had gevoeld. Ik vergat om je hartelijk voor het photo- gralie-album te bedanken, dat jc mij uief Kerstmis zond. Door de vreugde, die het zien van al die bekende gezichten mc gaf, door de dwaasheid van jouw toepasselijke ge dichten cn liet bittere van de scheiding kreeg ik haast een zenuwtoeval. Het oude huis, de kerseboom en de heele familie, tol onze oude, zwarte Charity toe, wier aanblik me uaai boekweit-cakes deed verlangen, alles, alles gaf me tegelijk zoo'n vreugde en pijn, dat ik niet weet, wat zich 't meest deed gevoelen. Het is onzegbaar veel waard zooveel liefde te ontvangen als ik, en ik ben bereid alles te doen om 't me waardig tc maken. Ik heb in dit leven ruimschoots m'u deel aan slagen gehad, maar Goddank was ci al tijd iemand om de wond te kussen en te ge nezen. Er gaal geen dag voorbij dat ik niet aan die liefde herinnerd word een brief, een cou rant, een boek, 't zijn alles bewijzen voor me, dat ik niet vergeten ben. Wordt vervolgd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1914 | | pagina 1