„DE E EM LAN DER". Zaterdag 11 April 1914. BUITENLAND. N°. 242 Eerste Blad. 12d" Jaargang. Uitgevers: VALKHOFF Ca Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Politiek Overzicht De iiKWiaat.e ven de Allerlei. Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden voor Amersfoort f l.OO* Idem franco per post1«50» Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) - O.IO. Afzonderlijke nummers 0.05* Deze Courant verschijnt dagelijks, behalvo op Zon- en Feestdagen. Advertentiën gelieve men liefst vóór 11 uur, familie- advertenties en berichten vóór 2 uur in to zenden. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: V»n 1—5 regolsf 0.50. Elke regel meor«O.IO, Dienstaanbiedingen 25 cent» bij vooruitbetaling. Groote letters naar plaatsruimte. handol en bedrijf bestaan zeer voordeelige bcpalingon tot het herhaald adverteeren in dit Blad, bij abonnement Eone oirculaire, bovattendo de voorwaarden, wordt o& aanvraag toegezonden. ten niet meer mogen doëh. Zonder rekwisitie mag hij, bij dringend gevaar, slechts dan op treden, wanneer „de burgerlijke overheid ten gevolge van uiterlijke omstandigheden builen staat is de. rekwisitie te verrichten." Zulke omstandigheden zijn natuurlijk denkbaar. B.y. de burgerlijke overheid is belegerd en van net verkeer met de buitenwereld afgesloten; hare ambtenaren zijn door opstandelingen ge vangen genomen of gedood. Dan is er eer „staats-noodloestand" aanwezig en dan is dc militaire bevelhebber bevoeg'J, zonder rekwi sitie op te treden. Maar het is volstrekt ïiicl zitno zaak, er over te oordeelen of de burger lijke overheid te lang draalt met de rekwisi tie, ol zij sterk genoeg is de orde te hand haven al dan niet. Dat alles behoort niet tol zijn werk. liij mag volgens de nieuwe bepa lingen, wanneer de Nordd. Allg. Zeitung hun inhoud juist weergeeft, in geen geval zoncfer rekwisitie ingrijpen, zoolang er eene burger lijke overheid aanwezig' is en in de mogelijk heid verkeert een verzoek 0111 militaire hulp te doen. Dal wil zeggen: volgens deze nieuwe dienstvoorschriften had kolonel von Reuter in Zabern niet mogen optreden. De kabinets order van. 1820 zou dus zakelijk door de nieuwe bepalingen opgeheven zijn. In hoever deze conclusie door den tekst, wanneer deze voor ons ligt, cene beperking ondergaat, blijf af te wachten. Voorshands za uien den indruk hebben, dat de debatten ir. den rijksdag toch meer invloed hebben uitge oefend dan in den laatsten tijd het geval scheen te zijn, en dat het Pruisische militaire bestuur op een gewichtig punt toenadering heeft gevonden tot de meer moderne rechts opvattingen van de Zuid-Duitsche regeerin gen." Zaoern-zaaK, Dc likwidauc van ue /.anern-zaak zal nu weldra ten einue gebracht zijn. Over eenige dagen zal graai Weuei voor goed Straatsou verlaten. L»e stau-huuuer legt zijn ambt neer liij gaal heen, maar generaal \on Deimiinj ibiijit op zijn post van coiumandeereiid gene raal ais levende illustratie van het feit, aal iu den strijd lussciien het burgerlijke en het mili taire gezag „aas jVliiitar" baas is gebleven. •De reeks burgerlijke processen, waarmee de militaire ovemeiu werd bedreigd van de zij< der Zabernscne burgers, die koionei von Reu ter een nacnl in ueii pauuoei enkelder opge sloten heelt genouuen, zuilen waarschijnnj allen in den uooiput geuaan worden. '26 van de klagers hebben met een smartegeld van 50 man; genoegen genomen. Om aarzcliue van uc vier nog overgebleven klagers tc ver krijgen, zal de militaire overheid wat mee; over ue brug moeten komen, maar het is wel een geldelijk olier waard, ais men kan verhinderen, uat de burgerlijke rechter den neus steekt in militaire handelingen, die door den rijkskanselier in den rijKsuag „zonder twijfel onwettig zijn genoemd. 111 dc oiiiueuse Nordd. Allg. Zeitung is medegedeeld, dat dc in den rijksdag aange kondigde herziening van de dienstvoorschrif ten over het gebruik maken van de wapenen door de militaire macht en over hare mede werking bij de onderdrukking van binnen laudsche onlusten voilboid is. Het stond vao te voren reeus vast, dat men van die herzie ning niet te veel moest verwachten. Daaraan beantwoordt het resultaat, dat is verkregen. Het nieuwe dienstreglement, dat zal worden ingevoerd, zal niet geiden voor het ge hc-ele rijk, maar alleen voor de onder hel ruisiscne legerbestuur slaande troepen, icren, Saksen en W urtemherg hebben er iu ■gestemd, dat het nieuwe reglement ook v urdt toegepast op hunne in het rijkslaud Li /.as-Lotharingen staaifJe troepënaldeelin- i^.i. Er is dus geene eenvormige regeling, -Uiig voor het gehccle rijk, verkregen. In ieren, Saksen en "Wurtemberg blijven de l>< staande bepalingen geiden. Daar zal iok voortaan het optreden van de militaire macht alleen kunnen geschieden op uitdrukkelijke lilnoodiging van het burgerlijke gezag, het •_en volgens de door de vertegenwoordigers van deze bondsstaten afgelegde verklaringen leeds voldoende is gebleken, zoodat geeuc nandering noodig werd geoordeeld. In Prui sen was die wel noodig, maar men heeft de randering niet gezocht in aansluiting aan •Ie in de genoemde bondsstaten geldende rege ling. De gewichtigste vraag bij deze herziening was natuurlijk hoe de verhouding van hel militaire tot het burgerlijke gezag zou wor den geregeld en wat er zou worden van de veelbesproken kabinetsorder van 1820. Deze v raag wordt in de Vossische Ztg. onderzocht; l blad komt tot de volgende, niet onbevre- igendc uitkomst: „Naar de inhoudsopgave van de Nordd Allg. Zeitung schijnen op de meeste punten de veranderingen slechts van geringe betee kenis te zijn. De strijdvraag, die zich aan knoopt aan de zaak-Zabern en de kabinets order van 1820, schijnt daarentegen eenc door tastende verduidelijking te hebben ondergaan in dier voege, dat een optreden van de mili la ire macht, zooals op het siolnlein van Zabern, zich niet kan herhalen. Principieel rustte ook volgens de kabinets order op de burgerlijke overheid de plicht ue orde te handhaven. Bij dit beginsel blijft het. Maar er wordt uitdrukkelijk gezegd, d het militaire gezag niet heeft mee te werken en zich niet heeft tc mengen in de leiding van de maatregelen. Regelmatig mag het raih- tuirc gezag eerst optreden op verzoek van dt burgerlijke overheid; maar dan moet het, het geen ook tot dusver rechtens was, de leiding van de maatregelen op zich nemen, totdat dc rust is hersteld. Eene uitzondering wordt er nu gemaakt, namelijk voor het geval van den „staats-nood- loesland". In dit geval mag het militaire ge zag ook zonder uilnoodiging van de burger lijke overheid optreden. Maar in de omschrij- \ing van den staats-noodtoesland vertoont zich de afwijking van de kabinetsorder van 1820. In deze kabinetsorder luidt de plaats, waarop kolonel von Reuter zich in zijn proces heeft beroepen: „Wanneer dc militaire bevelhebber bij de waarneming van het geval naar plicht cn geweien vindt, dat dc burgerlijke overheid met net aanzoek om militairen bijstand le lang draalt, terwijl hare krachten reeds niet meer voldoende zijn, dan is hij bevoegd en verplicht, ook zonder rekwisitie van de bur gerlijke overheid in te grijpen, en het bevel, waarnaar deze zich heeft te gedragen, ov zicli le nemen." Hier was dus de militaire bevelhebber gemachtigd, op eigen gezag de burgerlijke overheid, wanneer zij „te lang te hehben. Aan de Fransche ambassade kent draalde op zijde tc schuiven en zich eigen- men Aslier; daar houdt men hem ook voor machtig op hare plaats tc zetten. een krankzinnige. Hij heeft nog ,geeoe be- dienstvoorschrift kentenis -afgelead- Duitschland. Buenos Ayres, 10 Apr 1. Prins Hein- rich van Pruisen is aam boord, van den krui ser Catamarca vertrokken naar Montevideo. Daar zal hij zich voor de terugreis insche pen op de Cap Trafalgar. De landdag van Elzas-Lotiharingen Is ver daagd tot den I7en November. De aankondiging van het vertrek van graaf Wedel en zijne gemalin uit Straatsburg tus- schcn 20 en 30 April wotrdt aangemerkt als een bewijs, dat de benoeming van den nieu wen stafdbooider nu weldra te verwachten is en niet zal worden .uitgesteld tot de terug komst van den keizer uit Korfoe. Van de ski-achten, die bij den burgerlijken rechter zijn ingediend door de burgers van Zabern, die -op bevel van kolonel von Reuter een nacht hebben doorgebracht in den pan- doercnkelder, zijn 23 van dJe rol geschrapt Deze klagers hebben allen genoegen genomen mot het aanbod van de militaire overheid om hun 50 mank schadevergoeding te betalen en do proceskosten voor hare rekening te nemen. Do behandeling van de vier nog overgeble ven klachten is uitgesteld tot den 2Ien van deze maand. De vertegenwoordiger van de militaire overheid drukte de hoop uit, dat hel zou gelukken ook mot 'dezen tot cene schik king te komen. Ook deze klagers zijn geneigd zich voor het le'éd, dal hun is aangedaan, door geld schadeloos te laten stellen; maar zij stel len hunne eisahen hooger dan 50 mark. Dc 'metselaar Levi, die door de soldaten van lui tenant Scdiadt lot in zijne woning is vervolgd, verlangt 100 mark. De werkman Fritsch, die ziek geworden is van het verblijf in den kel der, eisebt 300 mark als pleaster op de wond. Eindelijk wal Blank, de 1 amine s,choenn>aker uit Dettweiler, wiens bloed luitenant vod Forstner heeft laten vloeien, om zijne eer schoon te wasschen, 250 mark hebben tol betaring van nadeel. De klacht van den vader van hel jonge meisje, dat door luitenant von Forstner is verleid, is door den rechter in eersten aanleg afgewezen. Dtie zaak moet echter nog in hoo ger beroep behandeld wtorden. B e r 1 ij n, 10 A p ri 1. Heden nacht zijn aan vier monumenten in de Siegesallee de snavels van verscheidene marmeren adelaars, die de bankprofielen sieren, zwaar bescha digd. De afgeslagen snaveldeelen zijn in tal- looze stukken verbrijzeld. Als verdacht van deze daad, is een man in hechtenis geno men, die op den genoemden tijd over den ketting van een der monumenten heenstapte. Een steen van middelbare grootte en een sterk mes werden bij dezen man gevonden; hij schijnt gestoord te zijn in zijne geestver mogens. Tweede telegram. De man, -die ge vangen genomen is onder de verdenking, de vier monumenten in de Siegesallee te heb ben beschadigd, is de gepensioneerde offi cier van gezondheid bij de Fransche marine Aslier. Hij is geboren in Vitry. Hij maakte bij zijn verhoor zoodanige praatjes, dat men overtuigd is met een krankzinnige te doen Frankrijk. Parijs, 10 April. De minister van jus titie zal den president der republiek ter on- dorleekening voorleggen besluiten, waarbij de raadsheer in het hof van cassatie Herbaux benoemd wordt tot procureur-generaal bij het gerechtshof te Parijs ter vervanging van Fahre, die benoemd wordt tot eersten presi dent van het .gerechtshof te Aix. Verder heeft de minister van justitie besto len den president van hel Parijsche gerechts hof Bidault de 1'IsVe te verwijzen naar den lioogen raad van de magistratuur. liet Hof van cassatie heeft een arrest ge wezen, waarin wordt verkaard, dat aan vrouwen, bij gebreke van eene wettelijke be paling daaromtrent, de uitoefening van poli tieke rechten en do inschrijving in de kiezers lijsten niet toekomt. Dat zal hij naar de 1 Bij de confrontatie van Caillaux en Barthou voor den rechter van instnuctie in den moord van Calmclte was het er -om le doen, klaar heid te krijgen omtrent de vraag of mevrouw Guieydan de intieme brieven, welker 'bekend making door het echtpaar Caillaux werd ge vreesd, aan Barthou had laten lezen. Caillaux beweerde, cliat Barthou hem over die brieven had gesproken en hem had verteld ze te bob ben gelezen op straat bij het Licht van eenc gaslantaarn. Barthou verklaarde, datt Cail laux zich moest vergissen, en opperde de on derstelling, dat Caillaux gehypnotiseerd was doori de vrees voor de publicatie van deze brieven; hij had mevrouw Gueldan wel eens gesproken, maar dal was niet onlangs ge schied, doch ongeveer een jaar geleden. Caillaux stelde in uitzicht, dat hij nog ver scheidene getuigen zou la-ten komen om het bewijs te leveren, dat de Figaro plan had ge had de 'beide in 1909 gestolen brieven te pu- bliceeren. De verzekering van mevrouw Guey- dan, dat zij geen afschrift of photogsrafie van die brieven had achtergehouden, was valsch geweest. Hij kfondigdo verder onthullingen aan over de herkomst van het geld, dat Cal- mette voor zijn veldtocht tegen hem had ge bruikt. Dc FigaTo vindt in dezto vcnklaringeD aanleiding tot nieuwe smaadredenen tegen Caillaux; zij verkl-aart zijne opgaven voort ge logen en doet daartegen een beroep op de getuigenverklaringen van hare vrienden. Engeland* Bij de stemming in het lagerhuis, waarbij de Homerule bill in tweede lezing werd aan genomen, bedroeg de meerderheid van de re geering 80 stemmen (356 tegen 276). De acht onafhankelijke nationalisten (vol gelingen van O'Brien), die gestemd zijn tegen de door de regeering aangeboden lijdelijke uitsluiting van de Ulster-graafschappen die daarom vragen, onthielden zich van deze stemming en ecnige liberalen waren afwe zig. Hieruit verklaart het zich, dat de meer derheid ditmaal kleiner is dan de normale regeeringsgezinde meerderheid, die 94 stem men bedraagt. In het lagerhuis moet nu nog dc derde le zing plaats hebben, waarbij de eindstemming plaats heeft. Dan zal het van het hoogerhuis afhangen of het wetsontwerp geamendeerd nogmaals in het lagerhuis terugkomt of wel krachtens de Parliament act aan den koning ter bekrachtiging wordt voorgelegd, zonder door de Lords tc zijn goedgekeurd, op grond van de vaststelling door het lagerhuis tot drie malen toe, in achtereenvolgende zittingen. Zweden* Stockholm, 10 April. Het heden voor middag uitgegeven ziektebulletin houdt in dat. de koning des naohts in 't geheel drie uren heeft geslapen. De pijnen, die den slaap hebben onderbroken, wijzen niet op storing vdn den loop der genezing. Temperttuur 38 pols 66 tot 68, geene braldngen. De koning gebruikte, zonder onaangenaamheden te on dervinden, gedurende den nacht niet onbe langrijke hoeveelheden water en thee. Volgens het in den namiddag uitgegeven bulletin had de koning minder pijn dan in den afgeloopen nacht De koning heeft met onderbrekingen dirie uren geslapen; hij ge bruikte water, thee en haversoep in gewenschte hoeveelheden, zonder dat er braken op volg de. Temperatuur 38, pols 64. AJgemeene toe stand bevredigend. Italië. De Italiaansche regeering heeft besloten, officieel deel te nemen aan de wereldtentoon- steling van San Fancisco. Benghazi, 10 April. Het garnizoen van Bengazil werd den 6en aangevallen door 600 rebellen, die op de vlucht werden gesla gen met eon verlies van een honderdtal doo- den en gewonden. De Italianen hadden drie dooden en zes gewonden. Rusland* Petersburg, 10 April. De rijksdoema heefir credieten aangenomen tot een bedrag van 10.033.510 roebels voor werkzaamheden m oorloigshavens, uitrusting van hunne fa brieken en werkplaatsen, bouwen van droog dokken. Verder zijn onder zekere voorwaar den aredielen toegestaan tot een bedrag van 77.750.619 roebels voor het bouwen van oor logsschepen en uitrusting vam fabrieken on der beheer van het ministerie van marine in het jaar 1914. Dat staat in verband met hot vijfjarige seheepsbouwprogramma. De rijks- doema heeft zich daarna verdaagd tot den 23en April. Petersburg, 11 April. Volgens de Handels- und Industriezedtung is de overwin tering van het wintergraan in Zuid-Rusland geslaagd. De algemeene stand was goed of voldoende in de gouvernementen Cherson, Taurie, Jekaterinoslaw, het Koebangebied, een groot deel van Kiew, Podolie cn Bessaralie, deelen van Poltawa, Charkow en het noor delijk gouvernement vau Polen. Onbevredigend is de stand van het graan slechts zelden. Het meest onbevredigend is de stand in het Terek- gebied; in de andere deelen va» Zuid-Rusland is de stand bevredigend Bulgarijë. Sofia, 10 ApriL In antwoord op eene vraag over dreigbrieven van een zoogenaam- den militairen bond ontkenden de mimister- president en de minister van oorlog het be slaan van eene heimelijke organisatie, van welken aard ook, in het leger. De sobranje zal vergaderen, zonder aan eenige pressie bloot te staam. Er is een voorstel ingediend tot het houden van eene parlementaire enquête over de ka binetten Geschow en Damew, inzonderheid gedurende het oorlogstijidperk. Bij de behandeling van het verzoek der re geering om eene oredietwet voor twee maanden toe te staan, zette de minister van financiën uiteen, dat de credietvoorstellen 223.128.283 francs bedragen. De uibgaven in het eerste kwartaal van 1914 bedragen 67.041.730; de aangevraagde credietwet be loopt 34.064.023 fr. De minister verklaart, dat de omzetting in gevestigde schuld van de bui- ten-binnenlandsche schulden en de schatkist biljetten zal geschieden door eene leening in het buitenland, die de regeering weldra hoopt te sluiten, liet slagen van de leening is ver zekerd, dank zij de economische en finan- cieele kracht van het land, die ongedeerd is gebleven, ondanks de noodlottige uitkomsten van den oortog. Servië. Belgrado, 10 April. Tengevolge van moeielijkheden, die gerezen zijn door Oos- tenrijksche eisohen in den loop van de be sprekingen over de Orientspoorwegen, die in Weenen voortduren, zijn de Servisahe gede legeerden in Belgrado teruggekeerd. Salon ik I, 10 April. In de streek van Monastir zijn alle Serven, Grieken en Israë lieten tot aan den leeftijd van 32 jaren gemo biliseerd om de Servisch-Albancesche grens te verdedigen tegen benden Albaneescbe komitadjes. Turkije. Parijs, 10 April. Eene Franscb-Turk- sche overeenkomst, betrekking hebbende op de uitgifte van eene Turksche leening en op zekere faciliteiten, aan de Turksche regee ring toe te staam. uit een financieel oogpunt, alsmede op concessièn van eoononnscken aard, door de Parte verleend aan Fransche groepen financiers, werd gisteren gepara feerd door minister-president Doumcrgue en door den Turkschen minlister van financiën Djavid Bey. Dit geschiedde in legenwooruig- heid van Marjorie, directeur van de politieke en handelszaken aan het departement van buitenlandsche zaken en kabinetschef van den minister, wien was opgedragen de on derhandelingen te volgen met den bijstand van den Franschen consul PoncoL Djavid Bey zal morgen naar Konstanlinopel vertrek ken, waar hij de overeenkomst aan den sul tan zal overleggen. Albanië. Uit Berlijn wordt aan de Köln. Ztg. bericht, dat nu vaststaat, dat het aan de opstandelin gen in Empires niet gekikt is Korilza in hunne macht le krijgen en daarmee aan het aanzien en de macht van den jongen slaat Albanië een zwaren slag toe te brengen, men gerech tigd is den toestand met kalmte aan te zien, eene opvatting die nog versterkt wordt door de berichten uit Durazzo over het terugdrin gen van de opstandelingen- Daarmee wint de gedachte veld aan bemiddeling of veref fening van de moeielijkheden langs minnelij ken w<eg. Er worden reeds berichten ver spreid, dat de Rumeensche regeering op zich genomen heeft, in den zin van eene bemidde ling bij Griekenland aan te kloppen. Of men hierbij te doen heeft met een bemiddeling in volkenrechtelijken zin, moet voorloopig nog onbeslist blijven. In ieder geval is het echter juist, wanneer men aanneemt, dat Rumenië in Athene op vriendschappelijke wijze blijk heeft gegeven, dat het belang stelt In het uit den weg ruimen v n de moeielijkheden in Zuid-Albanië. Te vertrouwen is de toestand in den om trek van Koritza blijkbaar nog niet. De Agen- zia Stejfani bericht uit Durazzo, dat de pre fect van Koritza» die bevel voert over de daar aanwezige Albaneescbe troepen, aan de re geering om versterking heeft gevraagd ten gevolge van een bericht, dat de opgestane Epirotcn zich dn de buurt to't een nieuwer aanval op Koritza verzamelen. Uit Saloniki wordt aan de Köln. Ztg. bericht, dat de lei ders van de Epirotische beweging in Biglitzr bijeengekomen zijn om te beraadslagen ovca maatregelen, hoe een nieuwe aanval op Ko ritza zou kunnen worden ondernomen. Een correspondent van dc Sccolo heeft in Parijs een onderhoud gehad me»t den Miridic- tenvorst Bib Doda, die hem verklaarde, dat hij wel de ministcr-portcfeuilto, die hem was aangeboden-, niet had künnen aannemen, maar vast besloten was dc nieuwe regeering, lot welzijn van het vaderland, ten krachtig ste te ondersteunen. 'Daarom begaf hij zich naar Albanië, iwaar 'hij do Miridielen militair zou organiseeren, opdat zij in Epims voor Albanië zouden kunnen strijden. Japan* Tokio, 11 April, liet overlijden van de keizerin-weduwe is officieel aangekondigd. Een jaar rouw is gelast. Tokio, 10 ApriL Men bericht, dat hei Genre, de raad der oudste staatslieden, den keizer heeft aangeraden graaf Oltunia tot eer sten minister te benoemen. Als dezq dc benoe ming aanneemt, zal baron Kato waarschijn lijk de. portefeuille van buitenlandsche zaken krijgen. Mexico. Veracruz, 1.0 April. .Schout bij na-dht Mayo rapporteert, dal de strijd gisteren voortduurde in Tampico, maar dat het vuur van de kanonneerbooten den onstuimigcn opmarsch van dc rebellen lot s«v.in hcefl ge bracht. 1 Rome, 10 A p r i 1. Volgens dc bladen zou den de spoorweg werkers in Sardinië reeds met de staking begonnen zijn. Onder dc staats spoorweg werkers zouden de verschillen toe nemen. De TriLuna spreekt tegen, dat eene slaking is uitgebroken onder dc Sardiniëche spoor wegmannen. Saloniki, 10 A pr a 1. Eenc algemeene staking van sigarenmakers, die 50.000 werk lieden omvat, is uitgebroken in Saloniki, Dra ma en Kavalla. t— De inspecteur van politie De la Croix le Parijs heeft in de prefectuur uit ijverzucht zijn collega Dupin doodgeschoten. Ilij deed aanstonds aan zijn superieuren medodeeling van zijn daad en liet zich arresteeren. Een vreeselijke daad wordt gemeld uit Tzaritzyn, in het gouvernement Saratof. Drie jongelieden die een meisje mishandeld had den, sleepten haar ondanks haar tegenstand des nachts naar het kerkhof en bonden baar op een grafkruis. De drie geweldenaars ont zagen zich niet om zelfs het arme slachtoffer spijkers door de oogen te slaan. Hel ongeluk kige meisje, dat vrceselijk geleden moet heb ben, werd den volgenden morgen dood aan het kruis gevonden. De politie heeft dadelijk een uitgebreid onderzoek ingesteld. Men ver moedt met een wraakneming te 'doen le heb-: ben. Het is ide Berlijnsche politie gelukt dt hand te leggen op een internationale inbre kersbende, die zich in den laatsten tijd te Ber lijn en in andere steden aan juweelendicfstal- len schuldig maakte. Bij inbraken, in het laatste half jaar gepleegd, stelde zij zich in het bezat van een waarde van minstens 150.000 mark. Aan het hoofd der bende staat een Hongaar, terwijl een medeplichtige nog gezocht wordt. Acht in Berlijn wonende per sonen zijn gearresteerd. Een zeer crnsLig ongeluk heeft plaats gehad bij Hoddesdon in hel graafschap Hart ford. Toen eenige jongelieden, die een bios coop-theater hadden bezocht, zich naar huis begaven en dc spoorrails overgingen, daar de slagboomen van den «overWeg niet waren neergelaten, kwam plotseling een sneltrein aansnorren, die door de mensehengroep heen reed. Een 14-jarige knaap, werd door de lo comotief onherkenbaar verminkt, een andere jongen werd eenige kilometers meegesleept, terwijl verschillend andere jongelieden in stukken gereden werden. Twee jongelui, die ter zijde geslingerd weiden, hebben hel daar aan te danken, dat zij met zware verwonding gen het leven er af gebracht hebben. Een on derzoek, wie in deze schuld draagt, wordt ingesteld. Te Nlizza zijn zeven arbeiders in een mijnschacht door het water verrast. Twee verdronken, twee verkceren in levensgevaar, Vliegongeluk. Reuter seint ons uit Dresden d.d. 10 April De vlieger Reichelt, die eene dame als pas sagier had, is op het vliegterrein te Kadita ten gevolge van eene ontploffing van den mo tor naai* beneden gestort. De dame is dood, Reichelt zwaar gewond. Volgens een nader telegram is Reichelt ge storven. Het ongeval met het Ta/ube-vliegtoe» stel is gebeurd, doordat een vleugel averij kreeg en brak. Te Liverpool zijn twee groote katoenma gazijnen geheel in asoh gelegd. Vijf brand weerlieden zijn gewond-

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1914 | | pagina 1