Vrijdag 17 April 1914 „DE EEMLANDE R". BUITENLAND. FEUILLETON. HEILIG MOETEN, N°. 246 12da Jaaregang}. ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden voor Amersfoort f Idem franco per post1.50. Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) 0.10. Atzonderlijko nummers - O.05. Voze Courant verschijnt dagelijks, behalvs op Zon- en Feestdagen. Advertentiën goJieve men liefst vóór 11 uur, familie* advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureau: UTRECHTSCHESTRAAT L Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 15 regels.. f 0.30. Elke regel meer0.10. Dienstaanbiedingen 25 cents by vooruitbetaling. Groote lettors naar plaatsruimte. Toor handel on bedrijf bestaan zeer voordooligo bepalingen tot het herhaald ndvorteoren in dit Blad, bij abonnement. Eene oirculairo, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Hoofdredacteur: Mr. D. J. VAN SCHAARDENBURG. Uitgevers: Politiek Overzicht De sam.nxam.t in Abbazia. ivlert. bet voorjaar'zijn die vorsten- en minis- tcr-otfitmo-etingen wou or begonnen, die steeds eeJiö welKoiuo aanleiding bieden aan de mo gendheden oin liunne goouo versliaindhoudiing maar buiten le doen kennen en hun tevens de getegenliicid versoiiaiten om voor hunne belan gen op te komen. De Duitsche keizer heeil zijne reis naar Kortoe partij getrokken om de noofdeii van de beide inet het Duitsche rijk verbonden mogendheden weer eens per soonlijk te ontmoeten. in de volgende week zal het bezoctc van koning George aan Parijs de hoofden van twee leden van de tripLe-en- benle bij elkaar brengen. In deze week hebben de beiae staatslieden, 'die de eranlwoordc- lijikheki dragen voor het pollitóeke beleid van OosteiinjJv en Italië, elkaar rendez-vous ge (geven in het lieDetijik gelegen Abbazia. Men is 'l er algemeen over eens, dat aan deze samenkomst eene bijzondere bet eekenis toekomt. Dit blijkt uit ae beschouwingen, die de met ue regeeringen van de beide lan den in betrekking staande persorganen er naai wijden, liet Preindemblatt schrijft: „Het is eene veeljarige traditie, dat de lei dende staatslieden van cle diriebondstaton van tijd tot Ujd eene persoonlijke gedachtenwisse- lir.g houden. De duur van de tegenwoordige ontmoeting duidt aan hoe intiem de betrek king Lusscnen de boaudge-nootun is geworden uVan de ontmoeting zijjii ais nieuwe bowijzeD van de zich steeds meer ontwikkelende har telijke betrekkingen de bezoeken van den Didtschen keizer m Schónibrunn, Venetië en Miramare voorafgegaan. De gunstige resul- liV.e,n, die de beiue bond gen ooten in die af- geloopon krisis uit hun intiem en door vèr- irouwen ingegeven samenwerken gekregen hebben, leveren de natuurlijke verklaring ei* voor, dat iedere nieuwe manifestaLie van hun ne- vriendschap alle politieke kringen niet vol doening vervult en met het gevoel, dal daar door ook voor hunne toekomstige bemoeiin gen tot hand having van den vrede evenzeer de weg gebaand wordt als er de bevestiging van de reeds verkregen uiLkomsten door wordt gedtbend. Waarneer Oosbenrijk-Iioingairije en Italië hunne opvattingen binnen het Europee- scbe concert hebben kunnen doen gelden, clan hebben zij dal zeker ook te danken aan het hit, dat ae Duitsche bondgenoot hun onwrik baar ter zijde stond. Duilsuhland, Oostenrijk- ilongarije en Italië belichamen een tolaal van kramt, dat ïiiemaiid buiten rekening kan la- Ie a,, Deze «kracht en de vredesverzc-kenngen van de buiten den driebond staande regeerin- gjii laten met vertrouwen de hoop toe, dal Europa ooik verder de zegeningen van ue. vrede zal genieten, welks beveiliging het hoofddoel van de oprichting va/a den driebond is geweest." De toon van de Romeinsche bladen is ge stemd op het accoord, dat ltaiié weinig ge slicht kan zijn over Oostenrijks binnenland- sche politiek, maar daarentegen nauwe voe ling en innige overeensteiiiining met de iDonau-monarciiic in de kwestiën van inter nationale pohliek moet bewaren. Hel minis- lerieeie Giornale d'llaha sckrijlt: „Het is te betreuren, dat de samenkomst niet kan plaats hebben in dezelfde atmosfeer van hartelijk heid en vertrouwen, die tijdens de Balkan- krisis heeft geheerscht. Want de atmosfeer is door de nieuw ontwaakte anti-Italiaansche stemming in Weenen en Budapest verduis terd. Maar wanneer daarom uit de samen komst bezwaarlijk eene inniger toenadering tusschen de volken zal groeien, zij is tooh ten volle gewettigd. De Adrialische belangen van de beide staten verlangen gebiedend een op recht samengaan. De oprichting van Albanië, het verwijderd houden van de Grieken uit Yalona en van de Serven van het Albanee- sclie strand hebben 't evenwicht aan de Adria bewaard, dat voor ons eene levensvoorwaar de is. Reeds dit legt ons uen plicht op, ons met Oostenrijk te verstaan. Maar daartoe ra den ook vele belangen builen de Adria. Slechts schouder aan schouder met onzen bondge noot kunnen wij in het internationale krach tenspel het noodige gewicht bereiken ora de verworven stellingen te handhaven, rechtma tige aspiratiën door te zetten, den vrede en de eendracht van Europa te dienen. Er zijn ook tegenstrijdige belangen tusschen de beide landen, maar ook die zullen het best met hartelijkheid en oprechtheid behandeld kun nen worden. Daaracnier moeten alle onder geschikte wenscheu, al zijn zij nog zoo ach tenswaardig, terugtreden." liet programma van deze besprekingen om vat volgens een bericht van de Neue Freie Presse uil Abbazia de volgende puntenHand having van rust en orde op den Balkan; de politieke, economische en militaire verster king van Albanië; het ongeschonden voortbe staan van het aanwezige evenwicht in de Adriatische zee; de kwestie van de Orienl- spoorwegen en van den spoorweg tot verbin ding van Servië met de Adria; eindelijk de keuze van de hoofdstad van Albanië. Duitschland. De vraag of tegen de vervaischers van den brief van den keizer aan de landgravin van I-lessen gerechtelijk zal worden opgetreden wordt door een Berlijnsclien correspondent van de (Köln. Zlg. aldus beantwoord, dat men niet van zins is dio vorvalschingen op hun beloop te laten. Leipzig, 16 April. Het gewezen lid van den rijksdag Ahlwardt is tengevolge van een ongeval, dat hem in de vorige ,,'eek heelt getroffen, hier in het ziekenhuis gestor ven. België. B r iu s s e 1, 16 April. In den Senaat ver klaarde de minister van buitenlandsche za ken, in antwoord op eene vraag, dat de Bel gische regeering, alvorens te antwoorden op hel Amerikaansche voorslei om aan het ge rechtshof te 'sGravenhage de laak op te dra gen der voorbereiding van de derde vredes conferentie, wensohl te weten welke ont vangst dit voorstel zal vinden bij andere re- geeringên. De gedachlenwisseimg, die door sommige stalen is gevoerd over de samen stelling van eene commissie van voorberei ding, heeft de kwestie nog niet geheel lot klaarheid gebracht. De regeering heelt geene mededeeling ontvangen over de tusschen Ne derland en Rusland gevoerde besprekingen nopens de bijeenroeping van ^ene derde vredesconferentie. Frankrijk. Chalons sur warne, 16 April. De senator en gewezen minister-president Léon Bourgeois heeft aan de republikeinsche ver- eéniging van de Maine een brief gericht, waarin hij zijne inzichten uiteenzet over den politieken toestand. Hij verklaart, dat de wet op den driejari gen diensttijd nog steeds noodig is, maar hij is overtuigd, dal eenè onvermijdelijke reactie weldra zal voortkomen uit de buitensporig heid van de toerustingen. De financieele inspanning moet overeen komen met de militaire inspanning. Om een tekort to vermijden, moeten de uitgaven in dc begrooling streng geregeld worden. Verder moet van den verwoirvcn rijkdom eene recht matige bijdrage gevraagd worden. Hij voor ziet, dat de beide "Kamers zich spoedig zullen verstaan over het tot sland (brengen van fis cale hervormingen, die elke nuttelooze kne velarij vermijden. Hij constateert, dat geen enkele republikein er aan denkt terug te komen op do wet tot scheiding van kerk .en staait. Hij wijst aan hoeveel er nog va'lt le verrichten op het ge bied der sociale kwestie, waarbij overal de voorzorg de ondersteuning moet vervangen .en de vereemging moet worden aangemoe digd onder alle vormen, inzonderheid wat de syndicaten betreft. Hij aanvaardt in beginsel eene kieswether ziening, gegrond op het meerderhiidsbegin- sel. 'Hij beveelt verder aan eene ruime be- sluursdecenlralisalie, vaststelling van oen ambtenaarsstatuut, afscheiding der politiek van de financiën, grooler stabiliteit van de regeering. Het rapport van de gerechtelijke genees kundigen over den dood van Calmctte houdt in, dat de dood is veroorzaakt door eene schietwond, waardoor de darmslagader werd geraakt. Het onderzoek van de jas van Cal- mette maakt de verkLuing aannemelijk, dal drie scholen werden afgevuurd op een af stand van minstens 2 Meter en het vierde schot, dat door het linlker-bovendijbeen is gegaan, op een iets geringeren afstand. Zweden* Stockholm, 10 April. Het bulletin vak lieden voormiddag luidt: De koning sliep dezen nacht zonder slaapmiddelen zeer goed. Temperatuur 36.9, pois 66. in de onder stelling, dat de beterschap zal aanhouden, zal voortaan slechts één bulletin per dag worden uitgegeven. Stockholm, 17 April. Volgens de tot het uur van middernacht bekende uilkonisleu der verkiezingen voor de Tweede Kamer van den rijksdag zijn tot dusver gekozen: 61 leden van de rechterzijde, 55 socialisten en 40 hbe- ïalen. De rechterzijde wint 15 en verliest l plaats, de socialisten wimien 9 en verliezen 3. de liberalen verhezen 20 plaatsen. De liberale oud-ministers Schotte en Petrcn zijn herkozen Noorwegen. C h i* i s L i a li i a, 16 April. De minister voor sociale aangelegenheden, handel en nij verheid Castberg is wegens verschil van mee- ni/iijg met die andere ministers uit hel kabinet getreden. Italië. Benghazi, 1 6 A p r i 1. 2000 rebellen, die bijeen waren in de buurt van Gedebia, zijn op de vlucht geslagen na een hardnekkigon te gems band. Zij heten 154 dooden achter en voer den talrijke gewonden mee. De Italianen had den 6 dooden en 23 gewonden. Rusland. Uit Petersburg wocrut bóripht, dat in 'do zitting van eene bijzondere conferentie over Finsche zaken, ouder voorzitterschap van minister-president Garcmykin besloten is bij de rijksdoema een wetsontwerp in le dienen om de invoering van de Russische taal iin de hoogore bestuursorganen van Finland. Rumenië. In alle kringen der bevolking van Rumenië heerscht groote verontwaardiging over de door Grieksche benden, behoorende tot de „heiljigc legioenen", in Epirus gepleegde wreedheden, waarvan do Macedo-Rumeen- sche geestelijke Balmace en zijn zoon, bene vens verscheidene andere Rumeensche nota belen, het slachtoffer geworden zijn; zij wer den vermoord en hunne lijken verschrikke lijk verminkt. De Albaneesch-Rumeensche ko lonie heeft aan koning Carol een telegram gezonden, waarin wraak geéischt wordt voor het onschuldig vergoten bloed en wordt ver langd, dat de Grieksche bisschop van ICoritza, Germanos, die als gevangene zich i'n ha'nden van de Alhaneesche gendarmerie bevindt, als de zedelijke bedrijver van de moorden tot sla-af zal worden opgehangen op dezelfde plek, waar do vijf Rumenen vermoord wer den. De Neue Freie Presse teekent hierbij aan. ■dat 'de in Koritza aan den opstand van de Epiroten ten offer gevallen Rumenen behoor den tot een van de vele Rumeensche enclaves, die over den Balkan verstrooid zijn en waar aan ook Zuid-Albanië rijk is. In den vrede yan Bukarest zij'n aan deze Rumenen in Ser vië, Bulgarije en Griekenland zekere rechten van autonomie voor hunne gemeenten ver zekerd; datzelfde is ook met Albanië te ver wachten. Deze Rumeensche gemeenten onder houden levendige 'betrekki'ngen met het moe derland. Turkije. Konstantinopel, 16 April. Men ver klaart officieel aan het ministerie van finan ciën, dat, zoodra het voorbereidende werk van de begrootdng over eenige dagen zal zijn voltooid, Djavid Bey de vroeger reeds aan gevangen onderhandelingen met Duitsohland over verschillende economische belangen zal hervatten. Men weet nog niet of de minister zich naar Berlijn zal begeven dan wel hier de onderhandelingen zal voeren. In eene nota, die voor eenige dagen aan het Duilsche gezantschap werden gezonden, stelde de Porte voor den duur van het Turksoh-Duitsche handelsverdrag, dat den 26en Juni a^s. afloopt, met een jaar te verlen gen. Konstantinopel, 16 April. Nadat de ministerraad gisteren goedkeuring heeft ver leend aan de in Parijs geparafeerde overeen komst betreffende de leening van 500 milhoen, heeft de sultan een irade onderteekend, dat Djavid Bey machtigt dadelijk het verdrag te onderteekenen in overleg met de Banque Ottomane, handelende Ln eigen naam en it dien van de o-verige b«..r kken banken. Konstantinopel, 16 April. De Port* heeft van het Turksche gezantschap le Athene bericht ontvangen, dal de Duilsche keizer op Korfoe Let voorzitterschap zal bcklccden van eene conferentie, betrekking hebbende op Chios en Mytilene en waaraan zullen deelne men de Duitsche rijkskanselier, de Duilschf ambassadeur te Konstantinopel en de Griek scbe ministers Venizelos en Streit. Konstantinopel, 16 April. Volgen* officieele berichten hebben de Turken het Koerdische hoofd Seid Ah in Huzan bevan gen genomen met een aantal zijner aanhan gers. Zij brachten hein naar Bitlis, waar zij hem aan den krijgsraad overleverden. Albanië. S a n t i J u a r a li t a, 16 April. De reis van Zografos naar Korl'oe schijnt niet tot ecu resultaat te hebben gdkikl. Zografos verklaart, dat de voorstellen van de Alhaneesche re- geerinig onbeteekenend zijn. Ilij schrijft de houding van do Alibanecsohs regeering toe aan pressie van Italië en gelooft, dat een ge wapend conflict niet le vermijden ral zijn. Griekenland. Athene, 16 Ap r i L Up grond \an een eenstemmig besluit van de officieren van alle Wapenen en nadat de vereis elite machtiging is verkregen, zal eene commissie, samengesteld uil talrijke officieren, Zondag a.s. aan koning Konstantiin een maarschalkslaf aanbieden. Vond zei os zal als minister van oorlog tien staf overhandigen en zal daarbij eene rede hou den. Op den staf zijn de namen yan de veld' slagen in de beide oorlogen en eene op d rad' gegraveerd. Tegenover de berichten uil Athene en Sa* loniiki, waarin de toestanden van de moham medanen in Macedonië, inzonderheid in Sa- lo'niki, als gunstig wordt voorgesteld, brengt het officieuse agentschap in Konstantinopel eene uitvoerige mededeeling over de verdruk king, waaraan de mohammcdaansche elc men ten der bevolking zijn blootgesteld. Uit voerig wordt de-door dc immigratie van Grieken uit Thracié, Kaukazië en Klcin-Azië i'n 't -leven geroepen toestand van de moham medanen in Nüeuw-Griekenland geschetst. 8000 mohammedanen hebben Saloniki i'n den loop Yan ééne week verlaten; de gevangenis-! sen te Saloniki zitten vol mohammedanen. Da onderdrukking, waaraan de geheele nicl- Grieksche bevolking in Macedonië 'is onder worpen, windt de openbare mcening in Tur kije ten zeerste op. Het Grieksche gezantsdiap te Berlijn stelt tegenover deze «mededeelingen een uitdruk kelijk démenti en verklaart, dat dc moham medanen in Griekenland precies dezelfde be handeling genieten als de Grieken zelf. Aai»! de bewering, dat bi'nnen eene week S0(X( Turken Saloniki hebben verlaten, komt geen, bijzondere 'beteekenis toe, omdat Saloniki de' voornaamste haven van het achterland van Macedonië is en deze landverhuizers waar schijnlijk uit andere streken naar Saloniki zijn gekomen, om zich daar in te schepen» Het is overigens bekend, dat de Turke'n over' 1 algemeen niet gaarne in christelijke landen wonen. DOOli 14 Vertaald door M. MIDDELKOOP. Ik geloof intusschen, dat ik hier zoo tevre den ben als mogelijk is. Min heele hart is in tnn bewaarschool-werk en het succes daar van. Wellicht komt ééns de dag, dat m'n ar beid voldoende zal blijken om al het verlan gen van m'n ziel te bevredigen. Maar tot nog toe is hij niet gekomen. Soms benijd ik die menschen, die zich sterk •voelen door hun gebed en zich om het overige weinig bekommeren. Zij weten, wat zij noo dig hebben en zijn bevredigd, wanneer ze het krijgen; maar ik begeer de zon, de maan, de sterren nog daarenboven. Als alles me te benauwd wordt en ik ner gens meer een lichtstraal ontdekken kan, vlucht ik naar de bosschen. Ik heb eigenlijk nooit geweten wat boomen en hemel en wind voor de mensch kunnen zijn, tot ik hier kwam en ze mijn vrienden werden. Ik geloof, dat men eerst alleen en eenzaam moet zijn, voor men de geheimen der natuur begint te ver staan. Kun je je mij voorstellen een heuvel opklauterend om de zon to zien opkomen of m'n avondeten verzuimend om van haar on dergang te genieten? Ik ben zelfs begonnen die kleine plantkunde, die Jack me gaf, te hestudceren, ofschoon m'n tijd en m'n verstand beide uiterst beperkt zijn. Nu ik toch over Jack spreek moei ik met een eens zeggen, dat het absoluut niet noodig is zoo n drukkend stilzwijgen omtrent hem le bewaren. Drie maanden geleden schreef je, dat hij niet wel was en met jou en je zuster naar 't Zuiden giug. Me dunkt, hij moet ta melijk ziek zijn om zelfs maar voor n week z n arbeid slop le zetten. Ik heb ii leekenmg van jullie gemaakt, onder 'n boom zittend met 'n sneedje brood en 'n kruik wijn, elkaar naai hartelust gedichten voorlezend. Je zegt, dat ik op m'n lauweren zal kunnen rusten als ik thuiskom? Dank je wel, dat doe ik liever in 'n luien stoel met 'n glas limonade bij me, benevens alle nieuwe boeken en 'ii kleine neger om me koelte toe le wuiven. Mrs. Ilcalh heeft me uitgenoodigd dezen zomer bij haar in "Wladiwostock te komen, en 'k ben van plan te gaan, als tenminste de cholera niet erger wordt. We zijn er zóó bang voor, dat we bijna de koe koken voor we dc- melk drinken. Onder onze lekkernijen zijn hier o.a. ook begrepen rauwe visch, witte penen in 't zuur, zeegras en Driekoningenkoek. Maar onze oude Charity zou zeggen „aan alles raak je gewoon", en 'k geloof, desnoods wel gummi schoenen te kunnen eten. Als m'n voorjaars-kist van huls gestuurd wordt zeg hen dan, er 'n paar luchtige, witte japonnen in to doen, met halflange mouwen. En verder heb ik 'n massa mooie linten noo dige en 'n witte ceintuur. Ik zag in 't mode blad, dat geperst leder er op 't oogenblik veel voor gebruikt wordt Het klinkt alsof 't iets is om op le eten, maar als 't is om te dragen, zend het dau maar. Als ik nog één woord met deze pen schrijf is m'n humeur voor eeuwig bedorven. Adieu' Hiroshima, Mei 1903. De slag viel en wij waren ongeveer 'n week lang gevangenen. Het was niet geheel en al cholera, maar 't leek er toch zooveel op, dat 't ons allen doodsbenauwd maakte. Eva en de appel waren beide jong en groen en die combinatie veroorzaakte het ongeiuk. Toen de dokter kwam stuurde hij Eva naar 't hospitaal voor onderzoek, terwijl wij cp- gcsloten en door vijf politieagenten bewaakt werden en bijna onzen mond niet mochten openen, uit vrees dat we een kiem zouden Inslikken. We werden uitgestoomd en ge kookt tot we ons voelden als stoompuddiu- gen. Niemand mocht in of uit en de groen ten werden ons over den muur toegereikt iu een mand aan 'n langen bamboe-stok. Wij bonden briefjes aan steentjes en wierpen ze naar onze buren. Gelukkig waren de dienst boden mee opgesloten. lederen dag kwam 'n klein mannetje, met 'n massa koperen knoopen en 'n zware stern naar onzen inwendigen mensch informeeren. Ik probeerde alles om hem over te halen mij er voor 'n wandeling uit te laten. Ik stuurde een blad met m'n mooiste kopjes en 'n pot dampende koffie, met 'n schaaltje koekjes erbij, naar 't wachthuis. 1 Kwam echter terug met de boodschap: „Het is ons ten strengste verboden spija of drank aan te raken uit een besmet huis!" Daarna probeerde ik het met knoopsgat-bouqnetjes en toen dat ook niet hielp, kondigde ik in wanhoop aan, vreesc- iifcke krampen te zullen krijgen, als geregelde lichaamsbeweging in de buitenlucht toegestaan werd. Dat hielp! De vreemde leeraressen kregeu vergunning iederen dag 'n half uur te wande len, onder de voorwaarde, tol niemand te zullen spreken. Eva was allang weer beter en had 'n heel gezeiligen tijd, voor dat de schooldeuren zich weer openden. Zoolang ik gevangene was deed ik allerlei oude karweitjes af; k verstelde, stopte, maas de, schreef brieven en bakte twee boomen on. Het laatste lag nu wel niet precies op m'n weg, maar ze werden door de rupsen opge geten en daar er niemand was om 't te doen, deed 'k het zelf. M'n „beschermengel" stond vol bewondering toe te kijken, maar durfde geen band uit te steken, uit vrees, onwetend de een of andere voorvader te vermoorden Als je me zag huishouden met 'n kookboek n cetwarenboek en 'n dictionnaire. zou je zeker moeten lachen. Laatst bestelde ik aan onze gedienstige gekookte eieren en zij bracht ze binnen in een reuzen-pan vol water. Maar er zitten honderd vijf en twintig kleine, gele schepseltjes op me te wachten, dus breek ik dezen brief af. "Wladiwostock, Siberië, Juli 1903. Werkelijk, ik was niet van plan, zoolang met schrijven te wachten, maai* het sluiten van de school en de toebereidselen voor de afreis namen al m'n tijd en krachten in beslag. Herinner jij je dat oude negerliedje nog; „Och was ik in den Hemel; alwaar men rusten kan?" Dat was m'n eenüt wHangen en ik voelde. het eerst recht goed toen ik hier aankwam cu Mrs. Ilealh me in een hangmat neervlijde ei^ me in een stil boekje van de waranda de zaligste rust deed genieten. De lucht is hier even opwekkend als vooiv heen, de heuvels even groen en de lichLnuance* oyer de haven even wondervol. We spelen tennis en golf, organiseer en pic-nies en zeil tochtjes en vinden iederen keer weer iet* preltigers uit, om te doen; en toch ga ik at niet meer zoo met hart en ziel in op als ver leden jaar. 't Is niet alleen heimwee, ofschoon dat 'n chronische kwaal is, maar er is voort* durend 'n hevig, onbegrepen verlangen in mc^ Objectief beschouwd is de wereld 'n liecl lustig schouwspel, maai* inplaats het glim lachend vanuit een eerste-rangs loge tc kun* nen bekijken, moet ik voortdurend zelf mee spelen. Wij volgen allen met zeer veel belangstel ling het bouwen van een fort door dc Russen, hier dichtbij op een eiland. Zij houden maar steeds vol dat er geen oorlo" zal komen en toch gaan ze voort met de haven le onder mijnen en dag en nacht de forten te verster ken. Zoodra het donker is, ziet men het zoek*! licht over de haven of er ook ergens iets nieU- zuiver-Russisch te bespeuren is. Ik hoop maar, dat ik even veilig thuiskom als ik hierheen gekomen ben. Wordt vervolgd*

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1914 | | pagina 1