Dinsdag 21 April 1914. 12"* Jaargang. „DE EEMLAN BUITENLAND. FEUILLETON. HEILIG MOETEN, N°. 249 ABONNEMENTSPRIJS: f Per S maanden voor Amersfoort f I.OOa Idem franco per post- 1.50. Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) - O.DO, Afzonderlijke nummers - 0.03. Pezo Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertentiën gelieve men liefst vóór 11 uur, familie advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: V.in 1—5 regelsf 0.5». Elke regel meer 0.10, Dienstaanbiedingen 25 cents bij vooruitbetaling.' Groote letters naar plaatsruimte. Voor handel en bedrijf bestaan zeer voordoelige bepalingen tot het herhaald advortooron in dit Blad, bij abonnement Eene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. Politiek Overzicht De liKWidatie van de 2aberu'zaiak. De lang verwachte verwisseling in het staü- houuerscnap van biz as-Lu managen neeli einueiijk plaats gehaü. Graal Vveuei is '.au liel staahouucrsamoL ontheven en tot zijn opvol ger is benoemd ue Fruisisciie minister van Mnnenlanüscne zanen von Dallwitz, oie op zijne beurt tot opvolger geKregen heelt den gewezen cliei van ue rijASiiatiseiarij onaer vorst Du low en interen Oiiaei-suatsseei'eliaris von Loeheil. tiet bekend worden van deze ver wisseling viel samen ineL oe JitiiuehOLoogiag, die ae bevolking van Dlzas-Louaariugen ueu scheiuenuen stauliouder heelt bereid, en ook met ue terugkomst van het regiment no. 99 in zijne ouue garnizoensplaats Zaoem. De zaak-z-abem, aie zooveel gerucht heelt ge maakt m bmnen- en buiteaiauu, is uaannee dood en begraven, liet is nu maai- te hopen, dat zij niet weel* zal herleven. Daarop zul van grooien invloed zijn dc houcung, die de nieuwe hoolueu van hei bur gerlijke en militaire gezag tegenover ue bevol king zuilen aannemen, net oigaan van de burgerlijke overheid in Zanern, liet Zaberüer Wochcnblatt, heelt het in zijn garnizoen lerug- gekecrae regiment begroet niet eene hermite- rmg, ual tol November 1913 (ie vernouumg fcussciien het regimenl en tie burgerlijke be volking de beste was, uie men zien kon den- ken, en knoopt daaraan ue nopp vasl, aal de vroegere hartelijke belrekkingea tusscnen het garnizoen en ue staü zeer spoedig zuhen wor den hersteld. De nieuwe stauhouutriieclt ais minister van binneniandsche zaken uen poliiie- president von Jagow moeten vermanen over zijne uitdrukking, dat de ollicieien van hel Zabernschc garnizoen zich Uaar „last in eiu- desland" bevonden. Zijn nieuwe werkkring moge door hem w orden vervuld op cenc wijze,_ die hem in aat ïauu veie YrïciVueli aoei wa nen De heer von Dallwitz is in het begin van zijne ambtelijke loopbaan een ijverig lid ge weest van het deel uer in Pruisen heertellen de conservatieve partij, dat zijne handelingen regelt naar de leus: „Der Kónig absoiui, we tui er unsren Willen tut." Als „kanaairebel" heelt hij de „Massregelung" te verduren gehad van de toenmalige hooiden der regeeraig, eü de keizer heelt hem openlijk zijn misnoegen ken baar gemaakt. Die jeuguzonuen zijn hum ver geven; hij is weder in genade aangenomen en is sedert lot de hoogste waardigheden op geklommen. Dat getuigt van ue vergevensge zindheid, die tegenover hem is betracht, maar kan ook liggen aan eene zekere plooibaarheid, die hem als staatsman eigen is. Daaraan schijnt het hem inderdaad met te ontbreken, wanneer men het oordcel, dat de Neue Freie Presse over hem velt, ais juist mag aanne men, die schrijft: „De heer von Dallwitz heeft als minister van binneniandsche zaken in den beginne meermalen eene liberale geestesrichting aan den dag gelegd; maar zijne pogingen om vrij zinnige beginselen te doen geldon, zijn steeds zeldzamer geworden. Toen eenige maanden geleden zijn naam als een van de vermoede lijke opvolgers van den stadhouder van Elzas- Lotharingen werd genoemd, is hem van vrij zinnige zijde verweten, dat hij zich geheel in het conservatieve vaarwater heeft begeven. Misschien heeft men hem"met dit verwijt on recht aangedaan, hen Pruisische minister moet met de conservatieve meerderheid in het Pruisische huis van afgevaardigden rekenen, die tot dusver nog door geen minister gebogen is kunnen worden. Wanneer de heer von Dall witz den strijd als nutteloos heeft opgegeven, dan bewijst ual nog niet, dat hij in zijn nieu wen werkkring voornemens is naar dc begin selen van het Pruisische jonkerctorn te regee- ren. Ilij zal niet blind kunnen blijven voor het feit. dat Elzas-Lolharingen geen Oost-hlbië is, dal hij op ©en heelen grond is geplaatst en dat zijn nieuw ambt de grootste omzichtig heid, het grootste staatsmaosbeicid eischl. De gebeurtenissen van de laatste maanden hebben getoond, dat de bevolking van .het rijkslanJ ..iet gemakkelijk, maar vooral niet met ruw heid is te behandelen; Elzas-Lotharingen moet neg ailijd veroverd worden. Vorst Wedel heeft den juisten weg ingeslagen, door aan de bc- völkir.g de geiijKslelling met de overige'bonds- staten te verschaffen. Nu is het 99e regiment weder naar Zabern teruggekeerd en door de bevolking met vreugdesbetuigingen ontvan gen. Het geval is typisch voor hlzas-LoLharin- gen, het bewijst, dat de bewoners van de rijkstanden kunnen vergeten, dat zij niet on verzoenlijk zijn en dat vorst Wedel mei zijne Zuidduitsch-sympathieke waardeering van de Kizas-Lotharingers gelijk had. Wanneer de beor von Dallwitz tot deze waardeering zal komen, dan zal in Elzas-Lotharingen de rust heerschen, die Duitsciiland noodig heeft." Diiitschland. Do stoet va® deelnemers aan den optocht, die Zaterdagavond den scheidenden stadhou der van El zas-LoIharingen, graai Wedel, een afscheidsgroet bracht, was door meer dan 300 vereenigingen georganiseerd. De stoet om vatte zestien groepen; 'liet voorbij trekken duurde twee uren. De stoet werd besloten door 36 zangyerpenichxw--»"» en omstreken, die Jicli tegenover het stadhou derlijke paleis opstelden, om tot'besluit van de plechtigheid eene serenade le brengen aan het stadhouderspaar. Een adres van hulde, dat werd aangaboden, droeg de onderteeke- ning van vereenigingen uit het gehcclo land, die te zamen. 3500 afdeelingcn tellen met ruim 300,000 leden. Uit Berlijn wordt aan de Frankf. Ztg. ge schreven, dat de beteekenis van de benoemin gen, die in verband met Ihot aftreden van graaf Wedel ais stadhouder zijn geschied, hierin ligt, dat de 'heer von Dallwitz uit hel Pruisische ministerie treedt en dat zijn opvol ger is do chef van de rijkskanselarij onder Billow von Löbeil. De heer von Dallwitz is dp eerste stadhouder, 'die niet afkomstig is uit eene vorstelijke familie of uit een lioogen militairen rang, maar voor wien dit ambt liet einde van eene lange ambtenaarsloopbaan is. Uit bet feit, dat de rijkskanselier von Belh- mann-Hollweg deze twee benoemingen, naar het schijnt, gemakkelijk bij den keizer heeft doorgezet, ofschoon men van verschillende zijden getracht heelt invloed op den keizer uit te oefenen, kan men beoordeelen hoezeer de rijkskanselier, wiens heengaan haast iedere drie maanden wordt bericht, tegenwoordig bij den keizer in aanzien staat. Straatsburg, 20 April. De drie Fransche reizigers, die den 14en onder ver denking van spionage in Neu Breisach gevan gen werden genomen, de advocaat Cachet en de studenten Berry en Devclle, Zaterdag we der ontslagen zijn. België. In strijd met een telegram uit het buiten land kan worden medegedeeld, dat in de ver gadering van "liet bestuur der Interparlemen taire Unie, Zaterdag j.l. te Brussei gehouden, op voorstel van de Zweedsche groep de bij eenkomst der 19e interparlementaire confen- tie te Stockholm is bepaald op Woensdag 19 Augustus. Aanvankelijk waren de laatste dagen van Juli hiervooT aangewezen, maar uit'hoofde van de wegens de verkiezingen in Zweden late bijeenroeping" van den Rijksdag, is nu de conferentie op het latere tijdstip vastgesteld. Frankrijk. Par ij s, 20 April. President en mevrouw Poincaré hebben hun verblijf aan de azuur- kust onderbroken en zijn heden morgen in Parijs teruggekeerd. De buste van den Duitschen keizer van den beelhouwer Regner zal ingevolge het eindbesluit van de te nlo o nst e ill n gc oi nmissi e van de Société des artistes francais, in den aanssLaanden salon niet tentoongesteld wor den. Regner wil geen risland doen van zijn recht om zijn kunstwerk tentoon te stellen. V-o'lgens eene medo.leeUng van de commissie, zal de buste gecatalogiseerd en dan in een afzonderlijk vertrek bewaard worden, dat bezoekers van de tentoonstelling niet toegan kelijk gesteld zal worden. Zweden» Blijkens 'het heden voormiddag uitgegeven bulletin heeft de koning gisteren eenige uren in een leunstoel doorgebracht. In den nacht heeft Z. M. goed geslapen. Van de '230 plaatsen IïT ae •van den rijksdag zijn tihans 201 bezet. Daar van behooren 75 aan de rechterzijde (winst 18 plaatsen), 59 aan de liberalen (verlies 26 plaatsen), aan de sociaal-democratie 67 (winst 8 plaatsen). In de districten, die nog afgevaardigden moeten kiezen, hadden in de vorige Kamer de rechterzijde 8, de liberalen 16, de sociaal-democratie 5 plaatsen (bezet. Hier zijn slechts geringe veranderingen te verwachten; misschien zullen de liberalen nog een paar plaatsen verliezen. De liberalen hebben meer verloren in de zen strijd, dan zelfs door pessimisten ver- wacht werd; ook de evenredige vertegen- doordiging is hun ditmaal ongunslig ge weest, want de partij ihccft wel het zelfde aantal kiezers ais de sociaal-democratie maar heeft acht mandalen minder gekregen dan deze. Italië. W e e li e n, 20 A'p ril. Het Fremdcnblatt bericht, dal rijkskanselier von Bethmann- Iioiiweg aan graaf Berchlold een gelijklui dend antwoord-lelcgraxp gezonden heeft als dat aan San Giuliano. Oostenrijk-Hongarije. W e e u t n, 2 u April. d~ Aonespondcnz Wilhelm bericht: Een door de behandelende geneeshceren, den lijfarts Kerzi en prof. Ort- zer, onderlcekend bulletin van gisterenavond houdt in, dat den I8en bij den keizer, nadat gedurende omstreeks 14 dagen eene afwisse lende heesdhheid zonder koorts had bestaan, eene katarrh van de groote luchtpijp is op getreden onder rillingen en koortsachtige temperatuurstijging. De keizer heeft den nacht betrekkelijk goed doorgebracht. Zijn subjectieve toestand is niet onbevredigend Ook is de keizer heden vroegtijdig opgestaan, om op normale wijze de regeeringszaken af te doen. Z. M. ontving in den loop van den voor middag verscheidene hofambtenaren eaï den Hongaarschcn minister-president graaf Tisza tot het uitbrengen van rapport. W eeaen, 2 0 A pril. De omzichtige be woordingen, waarin de ofiicieele bulletins ge- sleld zijn, deen de vrees ontstaan, dat de toestand van den keizer ernstiger is dan wordt toegegeven. Men vreest, dat., als de katarrh niet spoedig vermindert, zioh ern stige complication zullen ontwikkelen. •De dochter van den keizer, aartshertogin Marie Valeria, is gisteren in" Sohcmbi mm aan gekomen. Tweede telegram. Volgens de Wie ner Miltagzeitung zal van heden af dage- iijksch een officieel bulletin over den toe- sLand van den keizer worden uitgegeven. De bladen berichten, dat de keizer zioh gis terenavond op het gewone uur naar bed heeft begeven. De temperatuur was in het avond' uur 38 graden. De nacht werd veelvuldig door den prikkel tot hoesten gestoord, maa/ vras over 't algemeen met slecht. Heden mor gen bezochten dr. Kerzl en prof. ürtner zaïnenlijk den keizer. De ongesteldheid wordt nu aangeduid als een diep zittende bronchi- tes. Heden morigen verschenen de dochter van den keizer, aartshertogin Marie Valerie, en zijn schoonzoon aartshertog Frans Salvalor in dc vertrekken van den keizer om bericht ia to winnaji ovpr ziin toeslandL ue Neue l'rcie riosc i.m- kringen, dat er gcene aanleiding bestaat tot ernstige bezorgdheid. Alle personen, die met den keizer in nauwe betrekking staan, koes teren de gegronde hoop, dat de keizer in zeer korten tijd van den katarrh bevrijd zal zijn. P a r ij s, 2 0 A p r i L De Temps fcierioht uit Weenen, dat de tijdingen over de gezondheid van keizer Frans Jozef steeds slechter wor den. Weenen, 20 April. Volgens het heden avond uitgegeven bulletin over de gezondneid van keizer Frans Jozef, zijn de kaLairh-ver- schijnselen in de bovenkwab van de rechter- long heden wat minder acuut dan gisteren. De 'temperatuur is ook minder hoog en de pols minder onrustig. De eetlust is verbeterd. Dc algemeene toestand is merkbaar beter. Er biijft nog een weinig hoesten over. Tweede telegram. De keizer heeft lieden namiddag graaf Berchlold in audiën tie ontvangen. Derde t e 1 c g r a m. De Wiener Allg. Zei- iung verneemt uit goede bron, dat er eene merkbare verbetering gekomen is in den ge zondheidstoestand van den keizer. De keizer legt zijne gewone werkzaamheid aan den dag, hetgeen in hel tegenwoordige stadium van (le ziekte zeer gunstig is voorde genezing. Weenon, 21 Aprik Do keizer zal ziel, riict naar Budapest begeven. Eeno officieus© ncSa zagt, dat aartshertog Frans Fardiiian-d den keizer zal vertegenwoordigen on dc dele* galiön zal ontvangen in hot koninklijke pailoïi te Pest. Turkije. Ko nst an tin o p el, 2U April. De bij, eenroeping van de Turksoho Kamer is uitge» 3le>ld lol 15 Mei, omdat de minister van fiivai* ciën de algemeene begrooling vvcnscht te vex* dodigen en uitlegging te gevou over don finonv cieaiion laestand. Kon st an ti n o p ei, 20 April. Dc nu niister van ïinanoieu hooft besloten, dat i* de eerste dagen van Mei aan do ambtenaren alle aclilenstaiiigo traktementen zullen won den uitbetaald. De Nooirweegsübo regeoring heelt aan Porte koniiis gegeven, <tat zij do indionslno nung goedkeurt van kolonel Hol'f als ïiispee» tour-generaal voor do loopassi-ng van hervor» miiigen in oostelijk Anatoiië. Er is een keizerlijk iradé vcrischoncn, waai* bij aan Aziz Rcy gratie wordt verleend. Griekenland. Parijs, 21) April. De lumps bericht ufy Londen, dat de nota van de mogendheden da grensverbetering bekrachtigt, die in de Griek« sche nota is aangegeven aan de zijde vau Argy rok astro. De grensverbetering aan de zijne van Koritzu kan door de mogendheden niet aangenomen worden. Wat de eilanden bedelt, zijn de mogendh©' den bereid gebruik le maken van hun vriend» schappelijken invloed bij Turkije, maar ander* verbintenissen kunnen zij niet op zich nemen. Dc nota behandelt mei de Dodekanesos- kweslie. Zij geelt geen antwoord wat Kastcl- lorizo bclrelt. Ten aanzien van Epirus spreekt de nota niet van waarborgen; zij maakt va a geen enkel -middel van pressie op dc Aiba- neesche regeering gewag om 'voor de bevol king de gevraagde voorrechten te krij"gt;?j maar zij bcioofl, dal invloed zal worden aaa- deeien. De onzijdighcTd Vh/i 32.riSiaiïawfvliu Korfoc wordt noodig verklaard. De kwestie van de oiiLruiining zal het om dervverp uilmaken van eene bijzondere mom delinge mededeeiing, die strekt om Grieken land te vragen, zonder verwijl het aan Aiba» nië toegekende gebied te ontruimen, waai" zich nog Grieksche troepen bevinden. ABbanië* Aan de iNeue Freic Presse wordt uit Koritzi bericht: In de streek ten zuiden 'van Koiiilz* wordt weder gevochten. 1600 Epiroten, on der aanvoering van een Grieksdhen kapitein* moeten naar Leskowitz onderweg zijn en plan hebben een nieuwen aanval op Koritza te ondernemen. In iKorilza. rust men zich toe om zich te verdedigen. Uil Elbassan zijn vei* sterkingen onderweg onder aanvoering vaa. een Nederlandschen officier, en men ver wacht, dat de commandant na hunne aan komst de Epiroten tegemoet zal gaan, om hen aan te vallen wannoer zij uit het gebergte treden. Alle weerbare manschappen van het: district Koritza zijn van wapenen en munitie voorzien. De Albaniscke Korrespondenz bericht uil Valona, dat een aantal notabelen van Koritzft namens de bevolking aan de groote mogendi heden gelijkluidende telegrammen hebben gc Spreek over uw geluk niet met iemand, ■die minder gelukkig is dan gij. door Mrs. LITTLE (Zuster Snöflinga.) 17 Vertaald door M. MIDDELKOOP. Ik was iu de kapel cn keek met 'n schrei end lia-rt toe. Nadat men het arme, oude lichaam in zittende houding, in 'n soort van vierkanten bak gedwongen had, braclit men het buiten naar de koelies, die het eerst naai den tempel en dan naar het crematorium moesten brengen. De lantaarns flikkerden on gedurig, waardoor zich spookachtige figuren, die 'n duivelsdans schenen te houaen, oo hel grasveld afteekenden. De mannen echter lach ten en schertsten, heeschen eindelijk hun las! op de schouders en wandelden zoo verge noegd weg of ze naar "n feest gingen. Nooit heb ik het ontzetlende van 't heidendom zoo scherp gevoeld als toen. Geen straf in de toe komende wereld kan vergeleken worden met Jketgeen zij in dit leven missen door het niet- gelooven in een persoonlijk God. Het zal nu thuis wel heerlijk wezen! De iheuken zijn groen en goud, de ahornboomen vlammend rood. Ik denk nu ook aan de scha duwen bij de oude ijskelder. Ik ken ze allen jÖAt het hoofd en dikwijls komen ze me kwel len, evenals zoovele andere schaduwen uit 'n heel droef verleden! Hiroshima Dec. 1903. Ziezoo kameraad, eindelijk eens 'n vacan- liedag, en ik heb bloedige wraak gezworen aan ieder die aan m'n deur durit komen, voor ik m'n Kerstmis-brieven klaar heb. Ik wilde wel dat ik dokter, verpleegster, geleerde, ma- gier, filosoof en heilige tegelijk was; want dat alles heb ik bij m'n arbeid noodig. Ik heb ditmaal m'n Kerstmis-tijd gebruikt om rond le sjouwen met verbanden, warme kruiken, pleisters en medicijnen. VVe hebben een vol slagen hospitaal gehad. Al m'n geld, dat ik overgespaard had om cadeautjes voor thuis tc koopen, heb ik voor levertraan genruikt en Miss Lessing, die brave ziel, doet liet zonder nieuwe mantel voor hetzelfde doel. Wanneer je ziet, hoe 'n meisje worstelen moet om toch nog iels ontwikkeling te. verkrijgen en je weel hoeveel offers er voor gebracht moeten wor den, dan haat je al die oude opschik van je en je zoudt alles in geld willen omzetten om haar le helpen. Al ae ieeraressen ontzeggen zich dezen winter vuur in hun Immers; 't is evenwel tamelijk griezelig, koud naar bed te gaan en in dezelfde omstandigheden wakker te worden. Als ik weer thuis kom in een huis met centrale'verwarming en bovendien nog room in m'n koffie krijg, zal ik mezelf veel le verkwistend voorkomen om eerbiedwaardig te zijn. We hebben nog geen nieuwen kok kunnen vinden, nadat onze oude gestorven is. Dit feit moet overal bekend geworden zijn," want alle in Japan-reizende broeders en zusters zijn od bezoek, geweesi. De een na den ander kwam binnenvallen en wij konden heel net jes klaar zitten en zoowel voor Martha als Maria spelen. Soms heb ik grooien zin m'n hoed le ne men en weg te loopen en net zoolang door te marcheeren, tot iic een andere planeet bereikt heb. Maar ik behoor niet tot de weglooperssoorl en iin ieder geval heb ik de voldoening, trouw op m'n post gebleven le zijn. Het sneeuwt vandaag, maar moeder-aarde voelt zich evenmin kcrstleest-aohtig gestemd als ik. De boomen staan nog in blad, de meeste bloemen bloeien nog en de vuurroode gera niums zien er zoo warm uil, also-f ze dc sneeuwvlokken zullen doen smelten. •M'n kist is gisteren aangekomen, maar ik bewaar ze tot morgen. Af en toe ga ik er even op zitten om vroolijk te blijven. Dit is m'n derde Kerstfeest in den vreemde, nog één en dan Wij hebben te veel ziekte gehad om recht van de vacantie te kunnen genieten, maar ik heb nog een visclivijver voor de kleintjes ge maald en ieder kind krijgt een cadeautje, dat ongeveer 'n halve cent kost Ik wilde wel, dat ik een paar honderd gulden voor hen kon besteden. Vannacht als het donker is, hangt er aan den eenen kant van het bed 'n kous van m n zieke meisje en aan den anderen kant een van mij. Ik kan niet gelooven dat St. Nicolaas den moed zal hebben ons voorbij te gaan, denk je wel? Hiroshima, Jan. 1904. Januari is aangebroken en ik kom jullie allen hartelijk danken yoor de prachtige Kerslfeest-Vj?1- Zooais je veronderstelde was onze Kerst mis nu niet bijzonder vroolijk. De winter is moeilijk geweest, de kans op oorlog heeft de prijzen oer levensmiddelen zeer doen stijgen en de zieke meisjes op school hadden medi cijnen en vuur noodig, zoodat Miss Lessing, Miss Dixon en ik alles moesten doen wat we konden, om aan 't eind van 't jaar uit te ko nten. Geen van ons allen heeft dezen wiuLer n nieuw kieedingstuk gekocht, zoodat wc toen de kisten kwamen, verblind waren door de pracht. <*- Zo kwamen 's avonds heel laat, maar we zijn opgestaan om ze open te maken. Het eerste wat ik zag, was een verkreukeld, panieren poppetje, met den naam van kleine Betsy, in groote haiiepootcn, er achterop gekrabbeld. De eerstvolgende vijl minuten kon ik niets anders doen, dan met alle kracht de proppen in m'n keel wegslikken, maar Dixi haalde pepermunten uil haar kist te voorschijn, de eerste die 'k zag in al dien lijd dat 'k weg geweest ben, en ik zette m'n nieuwe vilthoea op, die bij m'n laag-uitgesneden japon en roode pantoffels bijzonder chic stond, ging op den grond zitten en at pepermunten, maar naar dal papieren poppetje durfde ik dien avond niet meer kijken. Je vraagt me of ik er niet om geef, die japon van crêpe-de-chine, die jou niet past, te dra gen? Weet je, er was eens een tijd, dat ik afgelegde kleeren van 'n onder diep gemin acht zou hebben, maar Tt geef je er mijn eere woord op, dat een koningin in haar staalsie- kleeren zich niet trotscher kan voelen dan Ik in die japon. Soms verbeeld ik me, iets van jou persoonlijkheid overgenomen te hebben; ik zie er dan groot en waardig uit en tracht me in-te denken, hoe.men zich voelt, als men öoed en verstandig en bekoorliik is. Daaren boven heb ik de voldoening te welen," dat iii goed bij de japon behoor. Zij zit zonder ectj. plooitje eu met m'n grooien zwarten hoed Wel, als „Klein Duiischiand" me dan soiuf ziet, zal er wel iets voorvallen- Ik moet je eens even 'n gebeurtenis vertel len, die 'k laatst meemaakte. Miss Lessing cn ik kwamen met den trein van Myajima terug en tegenover ons zat een oud echtpaar, daf ons ai heel gauw vertelde, nog nooit vreenvt delingen gezien le hebben. Ze waren kinder lijk naïf en na 'n poosje kwam de oude man naar me toe en vroeg of hij ran mantel eens bekijken mocht. Ik had er niets op tegen; lii] legde z'n handen op m'n schouders, draaide me om en bekeek me aandachtig. „Maai-" zei hij in 't Japausch tegen Miss Lessing „hoe komt zij er in?" Ik trok m'n jasje uit om 'C hem te laten zien en openbaarde, hem daar» mee nieuwe wonderen, liij ging naar zij \touw en na 'n lange bespreking en veel on derzoekende blikken kwam hij terug. Hij zei, er van overtuigd te zijn, dat hij ons >eol moeite veroorzaakte, maar daar ik zoo bui» tengewoon vriendelijk was zou ik hem mis schien wel willen vertellen waarom ik 'n sluk leer om m'n middel droeg, en als 't niej6 te veel was, ook misschien even m'n japon uittrekken om te laten zien hoe 'k haar aan trok? Hij was zichtbaar teleurgesteld toen ik weigerde, maar toch waagde hij het nog één vraag te doen, namelijk of we sliepen, mei onze hoeden op. Wordt vervolgd

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1914 | | pagina 1