Vrijdag 24 April 1914. BUITENLAND^ FEUILLETON. HEILIG MOETEN, N°. 252 12d* Jaargang. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 1—5 regolsO.SO. Elke regel meer0.10, Dienstaanbiedingen 25 cents b(j vooruitbetaling. Groote letters naar plaatsruimte. Voor handel en bodrijt bestaan zeer voordoelige bepalingo* tot het herhaald advorteoren in dit Blad, bij abonnement Eene circulaire, bevattende de voorwaardon, wordt o( aanvraag toegezonden. Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden voor Amersfoort f 1.00. Idem franco per post1.50» Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) 0.10. Afzonderlijke nummers 0.05. Deze Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon* en Feestdagen. Advertentiön gelieve men liefst vóór 11 uur, familie- advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Uitgevers: VALKHOFF Co. Politiek Overzicht De Fransch-Engelsche entente. Do iof van de entente cordiale tuesehen Frankrijk en Engeland, die den 8&n April 1901 gesloten is, -wordt in deze dagen, nu de En- gelsühe soevereinen .als gasten van de Fran- sobe natie dn Parijs vertoeven, in alle toon aarden bezongen; aan den feestdisoh en in de pers "wordt bet vele goede geprezen, dat deze goede en taartelijike verstandhouding heeft te weeg gebracht in de tien jaren van haar be- staicn zoowel voor de beide landen ais voor de geheele wereld. Maar deze tien jaren van on gestoorde vriendtsahap en samenwerking tot behartiging van gemeenschappelijke belangen hebben de beide natiën toch niet zóó dicht tot elkaar gebracht, dat er de wensch uit gebo ren naar een nauwer toehalen van de ban den, die zijn geknoopt. In Frankrijk scheen wei eenige geneigd heid aanwezig te zijn om van hel bezoek van koning George en koningm Mary partij te trekken tot het geven van eene grootere uit breiding aan de nu besbaande betrekkingen. Staatslieden in ruste, zooals de gewezen mi nisters van bui tenia ndsolie zaken Pichon en Ribot, geleerden als Ernest Lavisse, namen de pers te baat om hunne wenschen uil te drukken naar éene nog inniger verhouding tussdhen de beide landen; in meer o! minder stellagen vorm kwamen zijn er voor op, dat de beslaande relatiën zich lot een bondgenootschap zouden ontwikke len. Daarop is intussohen aan de overzijde van het Kanaal gereageerd op eene wijze, die niet den indruk geeft, dat het sluiten van een Fransch-Engelsch traktaat van bondgenoot schap in den eersten tijd is te verwachten. Be zwaren wooden van verschillende zijden ge opperd; soms zelfs toont men zich onverho len afkeerig van dit denkbeeld. Daarin stem men organen van verschillende politieke rich ting overeen. De Times schrijft: „De hoofdzaak van het koninklijke bezoek is niet, nieuwe politieke regelingen te bedenken of de beslaande te ver- •ndenen. Koning George is naar Parijs ge^an om te getuigen, dat de politiek der samenstem- mim'g in den geest van de beide natiën vaster wortelt dan in eenig vroeger tijdperk der ge- Mliiodenis." De Daily Ghronicle zegt: „Zoo lang onze samenwerking met den twee bond met de noodige elasticiteit wordt gevoerd en zoolang zij liet tot eenige kunstmatige vijand schap mest andere bevriende staten leidt en /oo lang zij ons een matigende en den vrede bevorderlijke rol mogelijk maakt, zoolang hepen wij, dat zij blijft en duurt." De Daily News spreekt zich duidelijker uit en ver klaart: „De verandering van de entente in een 'bondgenootschap zou den oorlog onver mijdelijk maken, een oorlog waarin wij alles te verliezen en niets te winnen zouden heb ben. "Wij wen&ohen do vriendschap van Frank rijk, en al hebben wij ook geene sympathie voor de Russische regeering, wij wenschen toch de vriendschap van het Russische volk, maar wij willen geene vriendschap, die slechts met vijandschap legen een ander verwant volk vereenigbaar zou zijn." De Westminster Gazette, bekend door de relatiën, die haar verbinden met het Foreign Office, schrijft: ,>Wij gelooven niet, dat het in het belang van Frankrijk zou liggen, de traddlioneele vrijheid van Engeland door eene verplichting te bin den. Engelands invloed in Europa is des te machtiger, hoe meer men weet, dat hei meester van zijne eigen politiek is. De entente is een van de groote Europeesche feiten, welker sterkte in de aanhoudende samenwerking en harmonie der beide regeeringen zal liggen." Door al deze beschouwingen loopt eenzelf den draad. Men waardeert de uitkomsten, die door de entente cordiale gedurende de tien jaren van haar bestaan verkregen zijn; men stelt er prijs op haar te bestendigen; maar haar verder te ontwikkelen cn te verande ren in een formeel bondgenootschap, dat acht men niet wensahelijïk en zelfs niet zonder ge vaar. Men wenscht dus, dat het in de verhou ding tusschen Engeland en. Frankrijk zal blij ven bij de nu bestaande, op gemeenschap van belangen gebaseerde hartelijke verslandhou ding, die zich vrijhoudt van verbintenissen, welke men onder zekere omstandigheden als een knellende band zou kunnen voelen. Op dien toon zijn ook de feestdronken gestemd, die in het Elysée gewisseld werden, waarin president Pomcaró de overtuiging uitdrukte, dat onder de auspices van den koning de ban den der intimiteit tusschen de beide volleen steeds nauwer zouden worden tot voordeel van de beschaving en van den wereldvrede, terwijl koning George daarop den weerklank gaf, dat de verwezenlijking van dc oogmer ken, die de beide landen gezamenlijk nastre ven, eene weldaad zou zijn voor do beide vol ken en tegelijk het kostbaarst legaat, dat aan de komende geslachten kan worden nage laten. En de Engclsohe regeering heeft^daar- op het zegel gedrukt door de officieuse ver klaring, die zij aan de Londensche pers heeft doen toekomen, dat de entente cordiale in haar tegenwoordigen vorm getoond heeft zich aan alle behoeften te hebben aangepast. Duitschland. B e r 1 ij n, 2 3 A p r i L De keizer heeft den 18en uit Korfoe een eigenliandigen brief ge zonden aan den stadhouder van Elzas- Lortharingen graaf Wedel, waarin hij mede deelt, dat hij den graaf overeenkomstig zijn wensch ontheft van het sladtooudersambt. Hij spreekt zijn warms-ten dank uit voor de trouwe en opofferende diensten, die de graal in de jaren van zijn stadhouderschap en in al zijne vroegere militaire en diplomatieke betrekkingen aan keizei* en rijk heeft bewe zen, en deelt aam graaf Wedel zijne ver heffing in den vorsbenstand mede. De brief eindigt met de woorden: „Ik blijft ten allen tijde uw zeer toegenegen en dankbare Kei zer Wilhelm I R." Korfoe, 23 April. Dc rijkskanselier is heden voormiddag op den kruiser Breslau vertrokken naar Brindisi, van waar hij zich vla Bologna en München naai* Berlijn begeeft. Leipzig, 23 April. Het Reichsgericht heeft den boekhouder Baudisson, die gebo ren is in Groot Moyeuvre (L^'wringen), mei iinüegrip van eeine nog niet ondergane ger- vangendsstraf, veroordeeld wegens poging tot verraad van militaire geheimen tot twee jaren en eene maand tuchthuisstraf, vijf ja ren eerverlies en plaatsing ortder politietoe zicht. De beklaagde had zich, op raad van eiene zekeren Maurice uit Nancy, met een sergeant in verbinding gesteld om vafn diezen geheime stukken tie 'krijgen. De sergeant ging schijnbaar daarop in en gaf aam Baudisson eenige papieren, welke -deze aam Maurice overgaf. De politie, die gewaarschuwd was, nam Baudisson. gevangen. B e r 1 ij n, 23 A p r i L De krijgsraad van de tweede garde-divisie veroordeelde heden de wachtmeesters der gendarmerie Hahneberg en Guckland wegens omkooping als voortgezet misdrijf, respectievelijk tot achttien maanden en een jaar gevangenisstraf met degradatie eu verwijdering uit den dienst De mede-be klaagde Erleben werd vrijgesproken. Frankrijk. P a r ij s23 A p r i L De Engelsclie souve- reinen, hebben zich heden voormiddag om tien uur, vergezeld van hun gevolg, naar Lcvai- lois Porret begeven, waar zij het Engelsclie hospitaal Richard Wallace bezochten. De be volking van Levaillois Perret begroette het koningspaar, dat de verschillende zalen door liep. De koningin onderhield zich met de meeste zieken. Om elf uur verlieten zij het hos pitaal en begaven zich naar het museum van decoratieve kunst, waar zij do Engelsclie af- deeling van moderne decoratieve kunst nauw keurig bezichtigden. Bij hunne komst en hun vertrok werden zij krachtig toegejuicht. Parijs, 23 Aug. Grey en Doumergue hadden verschillende gesprekken sedert de komst van. den koning, liet laatste gesprok heeft hedon namiddag plaats gehad. Zij zijn overeengekomen, aan de pers van dc beide landen de volgende verklaring te doen toe komen: In den loop van do gesprekken, die zijn gehouden tusschen Grey en Doumergue bij gelegenheid van het bezoek vam den ko ning en die koningin van Engeland, zijn ver schillende kwestiën, die de beide landen ra ken, onder de oogem gezien. Hot bleek, dal de gelijkheid vam inzichten van de,beide mi nisters zich op olie. pruilen bevestigde. Do uitkomsten constateerendc van de door de beide regeeringen met de keizerlijke Russi sche regeering gevolgde politiek, worden Grey en Doumergue het eens over de nood zakelijkheid voor de drie mogendheden, om hunne aanhoudende pogingen in het belang der hasiKi'bajvinig van het evenwicht van den vrede voort te zetten. De Koning van Engeland heeft aan minis ter-president Doumergue hel grootkruis yon de Victoria-ord-e ter hand gesteld. De bijzondere correspondent van Reuters bureau, die koning George op zijne reis naar Parijs vergezelt, is tot de volgende verkla ring gemachtigd: Wat de besprekingen tijdens het bezoek van staatssecretaris Sir Edward Grey en het vermoedelijke resultaat der ont moeting van den Britschen en den Franschen minister van buitenlandsche zaken betreft, is er van eene nieuwe, formeele en schriftelijke Engeisch-Fransche overeenkomst geen spra ke. De betrekkingen tusschen Engeland cn Frankrijk zijn goed cn stevig gevestigd op den grondslag van eene vvederkeerige hartelijke verstandhouding. Zonder twijfel zullen zaken, svaarbij beiden belang hebben zooals betrelfen- de de Nieuwe Hebriden, besproken worden. Er is echter geen grond voor de opvatting, dat Sir Edward Grey en do heer Doumergue het voornemen hebben tot e'eue formeele ge- dachtenvvisseling over een reeks van zaken. Wanneer de grondslag van eene verstandhou ding bestaat zooals bij Engeland en Frank rijk, -dan worden zulke kwestiën beter tus schen -de deskundigen afgedaan. In de En- gelsch-Fransche betrekkingen is feitelijk gee ne meer formeele behandeling noodig, en evenmin een afwijken van de bestaande ver standhouding. Ofschoon als uitkomst van het Parijsche bezoek eene uitbreiding van de be staande 'betrekkingen niet is te verwachten, zoo mag er toch gerekend worden op eene duidelijker omschrijving van de bestaande verstandhouding. Over den indruk, dien de Parijsohe feestdronken en het geheele bezoek van koning George aan Parijs teweegbrengen in Berlijn, wordt aan de Köln. Ztg. bericht, dat de beoordeeling hiervan geschiedt met de kalmte, die aan den zakelijken toestand be antwoordt. Men constateert, dat de Engel- sche regeering wil vasthouden aan haar be kend standpunt, dat een nauwere band niet beantwoordt aan het Britsche belang, dat de toast van den koning de trouwe uitdrukking van dit standpunt is en dat de beschouwin gen van de Engelsche bladen daarover dit nogmaals onderstrepen. De inhoud van de Duitsche openbare meening over de Parijsche saihenkomst wordt met juistheid uitgedrukt door graaf Reventlow in de Deutsche Tagcs- zeitung, wanneer hij zegt: „Het bezoek van koning George in Parijs heeft niets verras sends, niets verontrustends, ook niets wat, van het Duitsche standpunt of dat van den driebond bekeken, eenigszins in staat zou zijn ons met zorg te vervullen." Engeland* Londen, 23 ApriL Bonar Law deelde mode, dat de oppositie een voorstel ter tafel zou brengen, waarin een onpartijdig onder zoek wordt gevraagd naar de laatste troepen- bewogingen in verband met Ulster. Eerste minister Asquith verklaarde, o. Ier toe juichingen van de ministerieele leden, dat hij de beide dagen van 28 en 29 April beschik baar zou stellen voor het debat over dit voor steL De begrooting zal den 30en April worden ingediend. Zweden* Stockholm, 23 April. Een bulletin meldt dat de koning het vervoer naar Drott- ningholm goed heeft doorstaan zonder hin dernissen. De koning had een rustige nacht en voelt zich heden krachtiger. Van nu af worden geen regelmatige ziektebulletins meer uitgegeven. Stockholm, 23 April. De telling van de bij de verkiezingen ingeleverde stemmen is ten einde gebracht. De nieuwe Tweede Kamer is aldus samengesteld: 86 rechterzijde, 71 li beralen, 73 sociaal-democraten. In den vorigen rijksdag hadden zitting 64 leden der rechter zijde, 102 liberalen en 64 sociaal-democraten. De rechterzijde heeft 22, de sociaal-demo craten hebben 9 plaatsen gewonnen; de libe ralen hebben 31 plaatsen verloren. In 't geheel zijn op de candidaten yan de rechterzijde uitgebracht 2S6.040 stemmen, op die van de liberalen 240.718, op die van de sociaal-democraten 229.339. Bij de verkieziu- gen in 1911 waren deze cijfers 188.639 rech terzijde, 239.1e/ liberalen, 170.590 sociaal-de* mocraten. Italië. Rome, 23 April. Dc paus heeft de Ie den van het internationale katholieke anti' adkoiholcongrea ontvangen, hen geluk go wenscht met hun veldtocht tegen don alcohoi en den wensch uilgodrukl, dat zij zullen sla gen in hun doel. Baron Becrcnbrocck, ka merheer van de Koningin van Nederland heeft den paus oen adres van verknochtheid overhandigd, dat onderteekcuul was door (ti hoofden Yan de vreemde comités. Rome, 23 ApriL liet wordt bevestigd, dat de Servische gezant te Parijs zich than* in Rome bevindt voor besprekingen over ccn concordaat tusschen Servië cn den Heiligen StocL Portugal. De Kamer heeft een voorstel van dc regee* ring aangenomen tot het verleciien van am nestie aan de leden van liet kabincl-Joas Franco, het ministerie dat in den laalslen lijd van de monarchie regeerder eene dictators ale macht en door zijue geweld maatregelen het ontstaan in dc hand werkt van de volks beweging, die leidden tol de vermoording van koning Carlos en de kroonprins op 1 Febru ari 190S in de straten van Lissabon eu tol do omwenteling, die de monarchie teil val bracht. Franco werd uit Portugal verbannen, maar het hooggerechtshof te Lissabon besliste, dal dc tegen hem ingebrachte beschuldiging-u ge dekt werden door de na dc revolutie afge kondigde amnestie. De nieuwe amnestie, waartoe dc Kamer hare- toestemming heeft verleend, dekt de andere leden van zijn kabi net. Oosten rij k-Ho ngarije, Woencn, 23 April. Over den toeslanó van den keiz.r wordt officieel mede gedeeld, dat de nach Idocxr prikkel lot hoesten ge stoord was. De kalarrhalc verschijnselen wa ren des nachts in dezelfde sterkte als vroege aanwezig. De krachten toestand en dc eetlust zijn bevredigend. Van betrouwbare particuliere zijden Wórdt medegedeeld, dat de keizer goed heeft gesla pen van 8 tot 12 uur. Daarna trad een prik kel tot hoesten op, <lie met rusipoozen aan hield tot 3 uur. Daarin is echter niets ver ontrustends gelegen; hot is veeleir dc na tuurlijke oplossing en het is de bronchicH opgehoopte slijm. De keizer voelde zicli he< den morgen bij het opslaan zeer opgelucht. De temperatuur is niet geslegen; het ontbijt werd mol goede eetlust gebruikt. Er wordt nadruk op gelegd, dat in de naaste omgeving van den keizer geene ongerustheid wordt ge koesterd. Men hoopt met vertrouwen op een* spoedige genezing. We en en, 23 April. Over den toestand van den keizer is het volgende bulletin uitge geven: Dtrkalarrh van de kleine bronchiën is verdwenen behoudens enkele sporen, maar du katarrh van dc groote bronchiën blijft onver anderd, hetgeen oorzaak is, dal de keizer no# lijdt aan hoeslaanvallen. De eellusL en dj krachten zijn geheel bevredigend. De ^keizer heeft vijf kwartier doorgebracht in de zon met open venster, VVeenen, 23 ApriL Volgens dc Korres-, pondenz Wilhelm is overeenkomstig het door den keizer te kennen gegeven verlangen hel De waarde van een mensch ligt niet in den grooten naam, -dien hij zich verworven, maar in het geluk, dat hij geschonken heeft. DOOR Mrs. LITTLE (Zuster Snöflinga.) 20 Vertaald door M. MIDDELKOOP. Ondanks die strenge discipline schijnen de soldaten toch tevreden en gelukkig te zijii. Als de dienst is afgeloopen drentelen ze hand ill hand, als 'n troepje schoolkinderen, langs ie wegen en lachen en schertsen alsof hel leven één lange vacantie-dag ware. En als de tijd daar is, dat zij voor 't front moeten ko men, marcheeren ze even vergenoegd weg, om hun iaatsten druppel bloeds voor hun Kei zer te geven. Ik verzeker je, lieveling, dat ik iederen keer, als er 'n regiment voorbijkomt, grooten zin heb, naar buiten te loopen en lien lined roe te roepen. Geen trommel of fluit hoort men, geen geestdriftige muziek om hun bloed Her te doen stroomen of hun moed te ver ben, niets dan den onveranderlijken klank ..n hun viertonige trompetten. Er is geen Nek noodig om hen te doen voortgaan. 7c j.i als kleine machines, wier eenige beweeg kracht vaderlandsliefde is, 700 absoluut en Y.olkomen, dal do rn» »p hel slagveld voor hen tot een eer wordt, de hoogste verheer lijking waard. Juist zie ik, hoe de kinderen op de spéél- plaats zich vermaken, en hoe iedere jongen. iot de allerkleinste baby toe, gewapend is met n bamboegeweer. Je hebt nooit zooiets ge zien *als hun ernstig oefenen en marcheeren en hun bestormen van forten. Dat de vijanden slechts stokken zijn, die men in alle hoeken gezet heeft, doet niets ter zake. Er moeten toch vijanden zijn, en de slechtste jongen in Japan zou liever sterven, dan voor Kus spelen. Als Kuropalkin een van deze woedende uilvallen kon zien, geloof ik, dat hij gauw de witte vlat zou liijschcii en zichzelf in veiligheid bren gen. Zoo merk je, dat we goed bewaakt wor- clen, buiten door kleine, rustige krijgslieden en hier binnen door verwoede, scheeuwende soldaatjes; dus behoeven we niet bang te zijn, dat 'n aanval ons vredig samenzijn zal storen. Op m'n wandelingen rondom de kazernes, kom ik dikwijls langs de keuken en kijk dan toe hoe het voedsel naar de gemeenschappe lijke eetzaal gebracht wordt. De rijstemmers, ongeveer zoo groot als onze wateremmers, worden met zés of acht tegelijk aan een stok door twee mannen op de schouders wegge dragen. Eerst komt een lange rij van deze emmers en dan volgt een andere, lange rij met soepschotels op planken. Thee wordt in den regel niet bij de maaltijden gedronken, maar nadat de laatste rijstkorrels van de gladde wanden der schotels verdwenen zijn, giet men er heet water in, wat met luide uit roepen van goedkeuring opgedronken wordt Verleden Zondag moesten we tien hoogge plaatste officieren ontvangen, wat 'n dol pretje werd. Hun Engelsch cn ons Japansch verwar de zich op de zotste manieren. Een van hen liet mij, met zeer veel trots, zien hoeveel te groot z'n lcleeren waren, waardoor hij ruim schoots gelegenheid had, bij koud weer, ver scheidene pakken ondergoed aan te trekken. „Deze kleeren zijn wat ruimer dan de Arno rikaansche", zei hij. Ze waren verrukt over onze vreemdsoortige dingen en bekeken alics heel nauwkeurig. Een der officieren, maakte bij het afscheid nemen '11 extra diepe buiging voor me en zerzekerde, me op aarde w> nooit te zullen weerzien, maar hij hoopte in den hemel mij het eerst te kunnen begroeten De winden uit China waaien me zoo nu eu dan wanhopige brieven van „Klein Duitsch land" toe, maar ik blijf zoo koud als de sneeuw aan de Noordzijde van een berg. De zon, die in staat is m'n hart te ontdooien, moei in 't Westen opgaan en daartoe 'n langen zo merdag uitkiezen. Hiroshima, Mei 1904. Ziezoo, de examens zijn voorbij en mijn eerste klasse heeft 't er prachtig afgebracht /Us je ooit iels onzinnigers gehoord hebt, telegrafeer het me dan s.v.p. dadelijk! Het zou je ondertusschen zeer geslicht hebben, als jc hndt kunnen zie'n, hoe ik staande op de tr.- bune, diploma's uitreikte. Gisterenavond gaf ik de klasse een dineetje. Er waren veertien meisjes en slechts twee ervan hadden ooit te voren aan 'n vreemde tafel gegeten. Eerst waren ze verschrikkelijii in dc war, maar 't duurde niet lang 0/ ze lf&- gonnen er pleizier in te krijgen en te giegelen over hun onhandigheid. Ik zat in doodsangst, dat ze hun tanden zouden uitslooten met de mes?en en vonten en om dc soep in een lepel naar den mond te brengen bleek zoo moeilijk te zijn, dat ik ben uil de borden liet drinken. Oi) stoelen te zitten was voor hen even lastig als voor mij 't zitten op den grond, zoo was er tusschen de gerechten 'n voortdurend op cn af. De volgende week begint de school weer en open ik drie nieuwe bewaarscholen, dus dat worden er dan in 't geheel zeven, waai over ik L toezicht heb. Ik ben zoo verheugd over de uitbreiding van m'n arbeid, dat 'k van pleizier niet weet \sat te doen. Niet dat ik m'n tekortkomingen over 't hoofd zie; integendeel ik weet ze maar al te goed. Als ik alleen maar denk aan m'n pogingen om de hoogste klasse in psychologie te onderwijzenl Laatst wor stelden we met het onderwerp „Reflexbewe ging" en een van de meisjes gaf de volgende definitie, zooals zij 't begrepen had: „Reflex beweging is een werking van de zenuwen, liet is dikwijls het niet weten wat men doe»; het belet vele boodschappen tot de hersenen door te dringen en doet de beenen de beweging maken." Het kleine beetje kennis dat ik nog bezit, beicikt m'n leerlingen nog geheel en al verdraaid. En dan de verschrikkelijke" ma nier waarop de Japanners het Engelsch kun nen radbrakenI Na m'n Iaatsten brief aan jou, heb ik m'n zoeke meisje naar huis gestuurd. Wij hadden er allen even veel verdriet over, maar zij kon hier den heelen zomer toch niet alleen achter blijven, wanneer er niemand is om voor haar te zorgen. Ik schrijf haar iedere week en tracht er zoo'n beetje den moed in te houden, maar er is voor haar slechts een uitkomst en dat is de dood. Als liet plan omtrent Jack's hospitaal ooi» erwezenlijkt wordt, ga ik m if diensten als verpleegster aanbieden. Het lot van dit arme kind heeft me zoo fn beslag genomen, dat ik naar verlang iets le doen voor zieke zwor- vclingeljes on deze wereld. Hiroshima, Juni 1901. Het is Zondagmiddag en in plaats van dè andere onderwijzeressen naar dc Zondag school te vergezellen, zit jouw zendingsbo waarschool leerarës zorgeloos in'n ochlcnfh japon en met pantoffels aan, brieven naar huis te schrijven en laat haar gouden baar los op den rug hangen. Deze week heb ik me geoefend in de meest eenvoudige levensdingen, liet was er jubl een gescliikten tijd voor, want wc hadden \00rjaarssck90nmaak, vijf gasten, dagclijk- sche godsdienstoefeningen, twee nieuwe koks en een aardbeving. Ik geloof, als m'n tijcl hiel voorbij is, bekwaam genoeg te gullen zijn, om de regeering op me te nemen van '13 eilandje, ergens in de Stille Zuidzee bijvoor beeld. In de stad heerscht de grootste ver warring; negentig duizend soldaten zijn reeds hier en men verwacht er deze week nog tnchli" dui zend. Ieder gezin moet er zooveel huisvesten als maar eenigszins mogelijk is; dit alles drukl evenwel zwaar op de bevolging. Gisteren hoorden we van het verschrikke lijke verlies, dat de troepen geleden hadden, die den derlicndeu van hier vertrokken wa> ren. Drie transportschepen zijn door de Rus sen in den grond geboord. Vijf honderd gewonden uit den slag bij South Hill zijn hier ondergebracht en wan neer ik buiten kom zie ik overal lange rijea draagbaren en overdekte ambulance-wagen tjes, die steeds meer gewonden aanvoeren. Ilcl is onverdraaglijk zoo dicht bij al dit lijden t* zijn en het niet te kunnen verlichten. Wordt vervolgd

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1914 | | pagina 1