Woensdag 29 April 1914. „DE EEMLAN DER". BUITENLAND. N°. 256 12de Jaargang. ABONNEMENTSPRIJS: per aiaanden roor Amersfoort f l.OO# Idem franco per post1.50. Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) - O.IO. Afzonderlijke nummers O.05. Ifoze Courant verschijnt dagelyks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertentïën gelieve men liefst vóór 11 uur, familie- advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureaui UTRECHTSCH ESTRAAT I. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: V»n 1—5 regelsf 0.50. Elke regel meer-0.10, Dienstaanbiedingen 25 cents by vooruitbetaling. Groote letters naar plaatsruimte. Voor handel en bedryt bestaan zeer vooidoelige bepaliogon tot het herhaald advorteeren in dit Blad, bij abonnement. Eone circulaire, bovattonde de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN «CHAARDENBURO. Kennisgevingen. TOELATING VAN PAARDEN, BESTEMD VOOR DE CONCOURS-HIPPIQUE TE s-GRAVENHAGE EN TB BERGEN OP ZOOM. De Burgemeester van Amersfoort, Gelezen het schrijven van den Commissaris der Koningin in de provincie Utrecht van 14 April 1914, 4e Afdeeling, no. 1199/1200; Vestigt do aandacht van belanghebbenden in de'.-.- Gemeente op de onderstaande gemeen schappelijke beschikkingen van de Ministers ven Landbouw, Nijverheid en van Financiën; „De Ministers van Landbouw, Nijverheid en Handel en van Financiën „Gelet op de Koninklijke besluiten van 22 Juni 1-896 (Staatsblad no. 98) en 25Juni 1906 (Staatsblad no. 135); A? de gelet op do gemeensdiappelijke be- 1 kingen van de Ministers van Binnenland- vaken en van Financiën van 21- Mei 1901 ar.o Staatscourant van 26, 27 en 2S c.. u. v., no. 128) en van de Ministers van >nu»ouw. Nijverheid en Handel en van Finan- cc: van 3/7 Augustus 1906 (Nederlandsche Stadscourant van 16 Augustus d. a. v., no. 190) „Brengen ter kennis van belanghebbenden, dat ten aanzien van den invoer van paarden, bestemd voor het vanwege de „Vereeniging tol bevordering der paardenfokkerij in Neder land in Juni e. k. te 's-Gravcnhage, en het vanwege de „West-Brabantsche harddraverij en concours-hippdque-verceniging", den 1. Juni e. k. te Bergen op Zoom te houden internatio naal coucours-hippique, afwijking van de ver bodsbepalingen, vervat in bovenaangehaalde ministerieele beschikkingen, v.ordt toegestaan, onder voorwaarde a. dat ean het eerste kantoor worde overge legd een door den Secretaris, gedelegeerd- commissaris van het concours-hippique afge geven bewijs, dat de paarden voor genoemd concouis-luppique bestemd zijn; b. dat de paarden, voor zooveel zij na afloop van het concours-hippique hier te lande moch ten blijven, met in het verkeer worden gebracht, dan na door den districts-veearts te Leiden of te Breda of één hunner plaatsvervangers te zijn gekeurd en gezond bevonden. 's-Graveuhage, 27 Maart/3 April 1914. De Minister van Landbouw, Nijver heid en Handel, Voor den Minister, De Secretaris-Generaal, (get.) VERSTEEG. De Minister van Financiën, Voor den Minister, De Secretaris-Generaal, (get.) DE JONGE. Amersfoort, 2-1 April 1914. De Burgemeester voornoemd, VAN RANDWUCK. De Burgemeester van Amersfoort, Brengt ter kennis van belanghebbenden, dat, te rekenen van 14 April 1914, op aanvrage aan in Nederland gevestigde veeartsen, serym tegen de varkenspest verstrekt zal worden tegen het /otgendo tarief c.M3 f 0.30 50 c.M' 1.— 100 c.M' 2.- De aanvragen behooren portvrij te geschie den en zijn schriftelijk of telegraphisch (niet per tclcphcon) te richten aan den Directeur der Rijksseruminxichting te Rotterdam. Met betrek king tot de betaling gelden dezelfde bepalingen als die, welke zijn vastgesteld bij ministerieele beschikking van 5 Februari 1913 (Nederland sche Staatscourant van 11 Februari d. a. v., no. 35). Aangezien het serum tegen de varkenspest nog slechts in beperkte hoeveelheid kan bereid worden, zullen aanvragen alleen dan worden uitgevoerd, wanneer serum in voorraad is. In dien, wegens gebrek aan voorraad, de aflevering niet kan geschieden, zal de aanvrager hiermede in kennis worden gesteld. De veeartsen, die van bovengenoemd serum gebruik wenschen te maken, zijn gehouden vier maanden na afloop der enting de resultaten mede te deelen aan den Directeur der Rijks- serurrunrichting, voor welk doel gratis formu lieren worden beschikbaar gesteld. Ten slotte wordt er de aandacht op gevestigd, dat van inspuiting bij dieren, die in hooge mate aan varkenspest lijdende zijn, geen gunstig resultaat kan worden verwacht. Amersfoort, den 28. April 1914. De Burgemeester voornoemd, VAN RANDWLJCK. Politiek Overzicht De Kamerverkiezingen in Frankrijk. Hoe de nieuwe Kamer van afgevaardigden zul zijn samengesteld, kan op grond van den uftblag van den eersten stemmingsdag nog niet met zekerheid worden vastgesteld. Daar voor moet de dag van de herstemmingen wor den afgewacht, dae ditmaal in grooter getal dan ooit ta voren moeten plaats hebben. In 251 distrieten is den lOen Mei herstemming noodig; vier jaren geleden was dit getal 229. Wanneer men de 340 gekozenen splitst naar hunne politieke richting en daaruit een ant woord zoakt op de vraag hoe de nieuwe Ka mer er uit zal zien, dan zou men neigen tot de conclusie, dat de nieuwe Kamer vrijwel hetzelfde beeld zal te zien geven als de oude. Volgens de door het ministerie van binnen- landsche zaken opgemaakte statistiek zijn de 340 definitief bezette plaatsen aldus te ver doelen: reactionaire rechterzijde, d. w. z. monarchalen en clericalen 66 (tot dusver 62), gemadfigde republikeinen 47 (50), fédération des gauches 20 (21), linker republikeinen 38 (40), radicalen en radicaal-socialisten 118 (115), republikeinsche soaralisten 11 (13), vercenigde soda listen 40 (36). Uit deze officie ele statistiek blijkt, dat eener- zijds de uiterste rechterzijde en anderzijds de 't verst naar liniks staande elementen enkele plaatsen hebben gewonnen, en dat de oppor tunistische groepen van de republiikeinschc partijen het gelag daarvan hebben betaald. Er zijn nog andere berekeningen dan de ofü- cieele; zoo heeft de Fédération des gauches eene gemaakt, en ooQè de Temps geeft eene, die gebaseerd is op de verklaringen, die de gekozenen hebben afgelegd over eenige ge wichtige vragen van den dag. Die komen tot afwijkende uitkomsten; maar alle berekenin gen stemmen hierin overeen, dat de verande ringen in de stertk/leverliouding van de par tijen, die de eerste stemmingsdag heeft ge bracht, van geringe 1 jteekenis zijn. Wanneer men let op de mecningen, die de 340 gekozen Kamerleden hebben kenbaar ge maakt over de vragen, die nu in het middelpunt staan van den pohtiekom strijd, dan blijkt, dat de driejarige diensttijd zegevierend den strijd bij de stembus heeft doorgestaan. Ruim twee derden van de gekozenen hebben zich ver klaard voor de handhaving van den verleden jaar herstelden driejarigen dienst, een derde er tegen. Eene even sterke meerderheid heeft zich verklaart tegen wat men in Frankrijk noemt „l'nquisiition fiscale", d. L de gedwon gen aangifte van het inkomen met verplich ting om aan den fisous de gegevens tot beoor- deeling van de juistheid der aangifte te ver schaffen. De meerderheid der gekozenen blijft vasthouden aan den wensch naar her ziening van de bestaande regeling der uit oefening van hert kiesrecht mest vertegenwoor diging van de minderheden. Hierop afgaande, kan men de algemeene beteekenis van deze uitspraak der kiezers aldus uitdrukken: Het land neemt, wel is waar zonder geestdrift, maar met berusting in het onvermijdelijke, den driejarigen dienst aanhet is bereid de verzwaring van den belastingdruk, die daar uit voortvloeit, te dragen, maar wil er niet van weten, dat de fiscus zijne speurneus steekt in de particuliere zaken van de belas tingschuldigen, en het laat het denkbeeld van de vertegenwoordiging der minderheden niet los. Hel republikeinsche regceringsstelsel heeft nergens een aanval te verduren gehad en komt geheel ongeschokt uit dezen strijd te voorschijn. De deelneming van de kiezers aan dezen stembusstrijd is zeer sterk geweest. In Parijs hebben 80 pet. van de ingeschreven kiezers hunne stem uitgebracht; voor het land wordt het percentage opgegeven als 72. Duitschland. Berlijn, 28 April, (iedurende de be raadslaging over de begrooting van builen landsche zaken in de begroolings-eoinmissic van den rijksdag, welke den rijkskanselier had uttgenoodigd in haar midden te verschij nen, las de voorzitter der commissie een brief van den rijkskanselier voor, waarin deze ge noemd verzoek van de hand wijst, daar het gewoonte Is den buiteniandschen toestand slechts in de voltallige vergadering van den rijksdag te bespreken. Alleen wanneer dit uoodig is, zal de kanselier, onder de strengste geheimhouding, in de commissie daarover rapport uitbrengen. Hiertoe bestaat intus- schen op het oogenblik geen aanleiding. Over den buitenkmdsohen to«siand zal hij zich in de voltallige vergadering van den rijksdag uit sproken. B e r l ij n, 28 April. In de begrootings- connnissie van den rijksdag verklaarde een regeeringscoinmissaris, dat DiuLschland vol strekt niet vijandig staat tegenover de arbi trage-gedachte. Dat blijkt o.a. uit het sluiten van een algemeen arbitrageverdrag met En geland en uit het voornemen om zulk een ver drag met Amerika te sluiten. Op initiatief van Dui'Lsohland is in 's Gravenhage de over eenkomst tot stand gekomen tot oprichting van een internationaal prijzenhof. Ook heelt de Duitsche delegatie op de liaagsche wissel recht-conferentie de oprichting van een in ternationaal hof van cassatie 'c 's Gravenhage Ier sprake gebracht. Wel is waar wil Duitsch- laiid geene onduidelijke arbitrage verdragen, die lot verdere geschillen kunnen leiden. Daarom heeft het op de tweede vredescon ferentie niet toegestemd tot een wcreld- scheddsverdrag. Met sympathie staat de regeering tegenover het denkbeeld van eene derde vredesconfe rentie, in Den Haag te houden. Eene voor waarde voor het verkrijgen van goede uit komsten is het houden van eene voorberei dende conferentie tot het opstellen van een door de deelnemende staten aangenomen programma. Staatssecretaris von Jugow hield eene uit voerige, gedeeltelijk vertrouwelijke rede over eene reek* vragen van ouitenlandsche politiek Hij zeide, dat de driebondmogendheden steeds in volle hartelijkheid en intimiteit met elkaar werken. In de Balkankrisis heeft hun ge zamenlijke arbeid goede uitkomsten opgele verd. Een Middellandsche zee-overeenkomst is door de driebondmogendheden nooit ge sloten. Ondanks den tegenstand van eenige leden der Hon gaarsclic onafhankeiijtkheids- partij, staat geheel Hongarije, evenals Oos tenrijk, trouw bij den driebond. De benoeming van generaal Liman von Sanders tot commandeerend generaal van het cerate legerkorps te Konstantinopel is niet als blijvend gedacht Slechts tegen deze benoe ming. niet tegen de Duitsche militaire mis sie op zich zelf zijn van Russische zijde be zwaren ingebracht. Deze kwestie is vergif tigd door eene hevige perscampagne, waar in vooral de Nowoje Wremja zich heeft doen gelden. Ten slotte beantwoordde het aan den wensch van generaal Liman zelf, dat hij uit eene tweeslachtige positie werd verlost. Ook een aantal andere voorvallen droegen bij tot ontstemming in de pers tusschen Duitschlaud en Rusland. Het bekende artikel van de Koln. Zlg. had geen officieelen oor sprong. De bewering, dat de Russische minis ter van builenlandsche zaken in de doema- commissie heeft verklaard, dat Duitsdiland Rusland in politieke moeielijldieden wikkelde om iu de toekomst een handelsverdrag te cischcn, is door den minister tegengesproken Ook het protokol bevat eene dergelijke uit drukking niet. Overigens willen de Russische en Duitsche regeeringen de oude betrekkin gen van bevriende buurschap handhaven; zij hopen dat die gehanciuaafd zullen blijven. liet blijft te hopen, dat de vorst van Alba nië zijne taak met succes zal uitvoeren. Er bestaat kans, dat de opstand in Epirus spoe dig geëindigd zal zijn Aan de Aibaneesche regeering wordt eene lecning van j5 miliivcv uams gewaarborgd, aan Montenegro oene leening van 40 millioen. Over den Kaap—Cairo-spoorweg wordt geene onderhandeling met Engeland gevoerd. Het Duitsch-Turksolie handelsverdrag is de zer dagen met een jaar verlengd. De gemeenschappelijke begrooting wijst een totaal van uitgaven aan van 586 millioen. Bo vendien worden voor 182 millioen speciale credieten gevraagd voor leger en vloot. Berlijn, 28 ApriL Nadat in hot Huis van Afgevaardigden de centrums-af gevaar ïg- de Porsch op de meest besliste wijze ver klaard had dat de centrumspartijen met de openbaarmaking van den brief van den Duit- schen Keizer aan den landgraaf van Hessen niets te maken hadden, verklaarde de minis ter van eeredienst dat hel -bericht van do Norddeoitsclic Allgemeinc Zeilung hieromtrent op allé punten juist was. De brief, .n de minister zelf had gelezen, bevatte niets tegen de katholieke kerk of betreffende de verhou ding des Keizers tot de katholieke kerk. Wan neer de inhoud van den brief vervalsclit en daardoor het wantrouwen van de katholieke bevolking tegen hot hoofd van den staat is opgewekt, dan behoort men zulk een handel wijze niet anders dan als een bronnenvergif- tiging van de allerergste soort te qualificee- ren. (Levendige bijval). Frankrijk. De ministers, die ivumeiieden zijn, zijn al len herkozen. Datzelfde is het geval met de leiders van de „fédération des gauches", d* nieuwe partij die door Briand, Barthou en Mil- lerand is opgericht. Ook Caillaux is herkozen; zijn district Mamers is hem trouw gebleven met eene meerderheid, die wel een duizendtal stemmen minder bedraagt dan die in 1910, maar toch nog schitterend is. Ceccaldi, die in de Kamer t voor hem opnam toen hij na den dood van Caimette als minister onmoge lijk was geworden, is eveneens herkozen; maar Thalamus, de schrijver van den brief waarin de daad van mevrouw Caillaux verheerlijkt werd, heeft zijn Kamerzetel verloren. Het district Hazebrouck is zijn afgevaardig de, pastoor Lemire, trouw gebleven, ondanks het bisschoppelijk verbod, en heeft hem met 2000 stemmen meerderheid op nieuw naar de Kamer gezonden. De herkozen afgevaardigde heeft zijne kiezers bedankt in eene gevoelige toespraak, waarin hij verklaarde, dat hij ei zeer onder geleden had dal hij werd orge- steld als vijand van den godsdienst, maar dat hij door zijn voorbeeld had willen toonen, dat men tegelijk priester en katholiek en republi- keinsch afgevaardigde kan zijn. Daarvoor had hij willen strijden met allen, die de republiek opvatten en liefhebben zooals men haai- moet lief hebben. In Parijs en zijne voorsteden, dit 54 leden in de Kamer heeft te kiezen, zijn 2S bij de eerste stemming gekozen; in 26 districten herstemd worden. De meerderheid van dc ge kozenen zijn clericalen, nationalisten mo narchisten; verder zijn gekozen 9 vereenigda socialisten, een radicaal-socialist en twee re publikeinen van twijfelachtige kleur. Voor .o herstemmingen hebben in een aantal cb trict- ten de socialisten goede kansen; maar als ge heel «tenomen bluft Pariis trouw aaij jrv ditie, dat dc hoofdstad met de heerschendc regeeriug op gespannen voet staat. Parijs is in de oppositie, evenals het dit was onder het tweede keizerrijk; alleen waait de oppositie- wind nu uit een anderen hoek. Engeland* Londen, 2 8 ApriL In eene talrijk be zette vergadering diende Austen Chamberlain, namens kle opposiiie, een voorstel in verkla rende, dat met het oog op: I. den ernstigen aard van de bewegingen van leger en vloot, die In den laatslen tijd door de regeering zijn beraamd, 2. de onvolledigheid en on nauwkeurigheid op gewichtige punten van de vcr-klanngen dei ministers, 3. het aanhou dend in gebreke blijven van de regcering om openhartig den toestand bloot te leggen, het huis van mocniing is, dat een volledig en on partijdig onderzoek naar alle omstandighe den moei worden ingesteld De minister van marine Churchill ging in den loop van zijn krachtig antwoord de ap positie flink te lijf, oandat zij zich met de on wettigheid verbond. Wanneer daaruit oproer ontstond, dan zou de regeering dat onder drukken en als er een burgeroorlog uitbrak, zou zijn liaar best doen dc overwinning te' behalen. (Toejuichingen Yan de ministerice- len.) Er zou geen oproer en geen burgeroor log zijtn, als Ulster die niet Weed ontstaan. Hij verzocht het huis te beproeven tot een beter besluit te komen, dan het voorgestelde. Sir Edward Carson zou groote gevaren loopen. als het tot strijd kwam. Waarom wilde hij niet eenig gevaar loopen ten behoeve van den vrede? Waarom (kon Carson niet ronduit zeg gen, dat als de regeering het amendement be treffende de uitsluiting van Ierland aannam, hij al zijn invloed zou aanwenden om Ierland tot een ongedeelden eenheidsstaat to maken im een bondsstelscl? Wanneer hij dat ver klaarde, zou hij een groolen stap doen, om verandering to brengen in den potitiejken toe stand, en er zou dan een gunstiger vooruit zicht zijn.^lat eer en gcon discrediet zou bren gen voor allo betrokken personen. Eerste minister Asquith heeft in het lager huis medegedeeld, dat hij voornemens is eene commissie te benoemen, om de gevallen te re gelen, waarin troepen kunnen worden ge bruikt bij burgerlijke onlusten, voortvloeiende uit economische conflicten tusschen kapitaal en arbeid, inzonderheid met betrekking tot de wapenen, die zullen worden gebezigd, waar mee de troepen worden opgeroepen. Londen, 28 April. Volgens een tele gram uist Londonderry is in de laatste- drie nachten op de reede van Donegal een ge heimzinnig stoomschip gezien, dat, na zijne lading op visschersbooten le hebben overge laden, naar Loaghswilly koer« zotte. De na- tionaÉslen te Londonderry zepixn, dat de stoomboot wapenen bevatte, die mt Amerika zijn gezonden ten behoeve der Iersche nati onalistische vrijwilligers. Londen, 28 April. Een detachement van een regiment infanterie heeft bevel ge kregen, morgen uit Omagh in de richting van Londonderry te vertrekken met twee mitrail leuses. Met het oog op de talrijke brandstichtingen, waaraan de suffragettes zich schuldig ma ken en die de EngcLsche brandverzekerings maatschappijen zwaar belasten, hebben ver tegenwoordigers van verscheidene dezer maatschappijen vergaderd om le beraadsla gen wat hiertegen kan wonden gedaan. Daar bij werd eene statistische opgave voorgelegd van de geldelijke schade, die door deze brand stichtingen aan de maatschappijen is toege bracht. Volgens deze opgave is tot dusver voor eene geldelijke waarde van een kwart millioen p. st. ('drie millioen Nederlandsche guldens) vernield. De opgave heeft alleen be trekking op de schade, die door verzekering gedekt is; wat niot verzekerd is, staat er bui ten. Londen, 28 April. Een dépêche uit Felixtown meldt, dat hot badhotel aldaar door brand vernield is. Men verdenkt hier van suffragettes. Spanje. Madrid, 28 April. In de Kamer werd Posada gokozen tot voorzitter met algemee ne (282) stemmen. O o s t e n r i j k- H o n gar Ij e. Weeiien, 28 April. Het avondbulletin over den toestand van den Keizer houdt in, dat de verschijnselen van de droge katarrh vrijwel onveranderd zijn. De hartwerkzaam- heid is krachtig, de eetlust en de algemeene toestand laten niets te wenschen over. De keizer heeft drie kwartier doorgebracht in do kleine galerij; hij ontving den aartshertog Frans Ferdinand, den opperhofmeester vorst Montenuovo en de beide generale adjudanteD Aartshertog Frans Ferdinand is in dei> nacht vertrokken naar Budapest, W e e n e n, 2 8 A p r i l. De minister van bui- tenlandsche zaken heeft aan de dclegatiën een. Roodboek doar» toekomen. dat 926 diplo matieke stukken bovat, zich uitstrekkende over een tijdperk, dat loopt van 13 Augustus tot 6 November 1913. Budapest, 28 April. Dc <lclogalicnj hielden hunne openingszittiiig. De Hongaar- sche delegatie koos graaf August Zidiy tot voorzitter, die warme wenschen uitsprak voor een spoedig herstel van den keizer. In de Ooslcnrijksohe delegatie protesteer den de socialisten tegen de sluiting van hel Oostc*nrijkselie parlement. Zij stelden voor do zitting van de dclegatiën te verdagen, totdat de rijksraad weder geopend zou ziju. Dit voorstel werd verworpen co dc delegatie koos haar presidium. Rusland. Uit Petersburg >vordt aan de Lokalanzciger bericht, dat do Czaar een bezoek zal brengen aan het Zweedsche hof, uaar verluidt onmid- delijk na de reis van de Czaren-famiiic In do Seheeren. Het bezoek beleckent niet \dlceu eene officieclc beantwoording van het bezoek van het Zweedsclie koningspaar, maar heeft hoofdzakelijk ten doel weer goede betrek kingen mot Zweden le krijgen, die in den laatsten tijd wat verkoeld waren. Petersburg, 28 April. Dc rijksdoc- raa beraadslaagde heden over een wetsont werp betreffende dc vereenvoudiging van dc formulieren bij den uitvoer van goederen. De wensch werd uitgedrukt, dat Rus cjie sui ker slechts uit .Russische havens met Russi sche schepen naar het bi tenia nd zou woixlep uiTgcvoerd. Turkije. Konstantinopel, 28 ApriL De bla den melden dal de nieuwe Dreadnought welke door de Porie is besteld, den naam zal dragen van Fatyh of Mahomed, de Ver overaar. Ook deelen ze mede, dat drie van de zes torpodobooten in Engeland zullen be steld worden. Er zijn torpedobooten gezon den naar de Roode Zee, teneinde dc invoer van contrabande en wapenen in Yemen lc verhinderen. De Porte heeft nog den aanbouw gelast var drie dreadnoughts, onderzeebootcn en tor- pedobooten. Konstantinopel, 2 8 April. Alle uit Smyrna verdreven Grieken op cén na heb ben vergunning gekregen terug te keeren. Konstantinopel, 28 April. liet bendehoofd, op wiens aanstichten de opstond dei* Koerden is uitgebroken, Glieha'b-Eddin, is met drie zijner gezellen gearresteerd op hot oogenblik, dat ze naar Rusland wildon vluchten. Griekenland. De Atheenschc bladen verklaren, dat de be richten van de builenlandsche bladen over do opheffing van de verloving -tusschen den kroonprins en de prinses van Rumcnië geen tegenspraak waard zijn. De Servisch-Griekschc overeenkomst betref fende het medegebruik van de haven van Sa- lonilki door Servië, zal inet bekwamen spoed in Athene geratificeerd worden. Dc overeen komst omvat de volgende punten: 1. De Grieksche regoering staat in pacht aai\ Servië af voor den tijd van vijftig jaar en binnen de grenzen van het vrijhavengebied een stuk grond, dat door de Servische auto riteiten zal worden bestuurd en waar dc ver*' lading van de Servische koopwaren in door voer zal kunnen worden uitgevoerd vrij van alle belastingen. 2. De schopen, die met het Servische ver voer zullen worden bevracht, zullen genieten van alle voorrechten, toegestaan aan dc an dere schepen. 3. Servië zal genieten van alle rechten en vrijheden, waarvan de andere natiën genot zullen Lebben binnen het vrijhavengebied. Japan. Tokio, 28 April. Het Pctersburgsch# telegraafagenlsokap meldt, dat in de omge ving van Masanpho een troep Koreanen Ja- pansahe landmeters heeft overvallen. 3ELli- taire afdeelingen zijn te hulp geroepen. Aau deze gelukte het, na een gevecht, waarbij velen gedood en gewond werden, de ordo te herstellen. De Vereenigdo Staten en Mexico. Buenos A y r e s 27 April. Dc minister van builenlandsche zaken spreekt legen, dat de bemiddeling van dc Zuid-Amcrikaanscho republieken tol gevolg zou hebben tol ontslag van Ilueria. Het aanbod tier goede diensten van Argon Linie, Brazilië en Chili beval geen enkele voorwaarde. Bolivia en Nicaragua hebben aan Argentinië medegedeeld, dal zij zich aansluiten bij het aanbod dm te bemiddelen. Montevideo, 28 April. Uruguay beeft besloten de bemiddeling van Argentinië, Bra zilië en Chili in het Mexicaansche geschil te steunen. Veracruz, 28 April. Krachtens de krijgswet heeft de Amerikaunsche admiraal Fletcher beslag gelegd op de pieren werven en opslagpakhuizen der .Terminal Company, -_i Britschc maatschappij, welker bezit T etcher noodzakelijk acht voor het herstel der normale Meslanden Inmiddels vraagt dc maatschappij

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1914 | | pagina 1