„DE E EM LAN DER". Dinsdag 5 Mei 1914. BUITENLAND. FEUILLETON. Hciuu MÓETEN, H\ 261 12"* Jaargang. Hoofdredacteuri Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. Uitgevers: VALKHOFF Co. 1 ABONNEMENTSPRIJS: Pep 8 maanden voor Amersfoort f 1*00* Idem franco per post 1.30, f Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) - O.lO» Afzonderlijke nummers - 0.05* t)eze Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en 1 Feestdagen. Advertentiön gelieve men liefst vóór 11 uur, familie advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. PRIJS DER ADVERTENTIÜ/'i* Van 1 5 regels*. 0 50, Elke regel maar 0..0. Dienstaanbiedingen 25 cents by vooruitbetaling. Groote letters naar plaatsruimte. Voor handel en bedrijf bestaan zeer voordoelige bepalingen tot het herhaald adverteoren in dit Blad, bij abonnement* Eene circulaire, bevattende de voorwaardon, wordt op aanvraag toegezonden. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. fntercomm. Telefoonnummer 66. Kennisgevingen. UITBREIDINGSPCAN. Het hoofd van het gemeentebestuur van Amersfoort, Gelet op artikel 28, lid 6, der Woningwet! Brengt ter algemeeno kennis, dat eene wijzi* ging van het uitbreidingsplan der gemeente Amersfoort, vastgesteld door den raad dier ge meente in zijne openbare vergadering van 31 Maart 1914 door Gedeputeerde Staten van Utrecht is goedgekeurd bij hun besluit van 27 April 1314, le afd. No. 191/197, en op de ge meente-secretarie voor een ieder ter inzage ligt. Amersfoort, 1 Mei 1914. Het Hoofd van het gemeentebestuur voornoemd, v. RAND WIJCK. De Burgemeester van Amersfoort, Brengt ter kennis van de ingezetenen dezer Gemeente, dat het door den Directeur van 6 Rijks directe belastingen, enz. te Utrecht exe cutoir verklaard kohier No. 5 van de Personeele belasting over het dienstjaar 1913 aan den Ont vanger van 's Rijks directe belastingen alhier is ter hand gesteld, aan wien ieder verplicht is zijnen aanslag op den bij de wet bepaalden voet te voldoen. Gedaan en op de daarvoor gebruikelijke plaat- »en aangeplakt te Amersfoort den 4. Mei 1914. De Burgemeester voornoemd, v. RANDWLJCK. Politiek Overzicht. De Vereenigde btaien en Mexico. De actio tot bemiddeling in den strijd tus- («chcn ae Verecnigde Staten en Mexico, die de rdrie staten Aan liet Zuid-Amerikaanschc ABC [(Argentinië Brazilië Chili) hebben opge- .•Vat, duurt voort. Dat is vrijwel het eenige wat fër voor 't oogenblik van te zepuen is. Over ;den uitslag van -deze actie is thans nog niets te zeggen. Het is zeker reeds als een 'tucces aan te nierken, dat zoowel president [Wilson als generaal Iiuerla de bemiddeling hebben aangenomen en dat ook Carranza, het hoofd van de conslitutionalisten, er mee sciiijnt in te stemmen. Maar er is een groot en overwegend verschil in den omvang en dp bcteekeois van de bemiddeling, zooais eener- zijds de \ereenigde Staten, anderzijds Mexico haar verslaan. President Wilson wil haar uitgestrekt zien tot het geheele Mexicaansclie vraagstuk, om vattende eene volledige voldoening voor het incident van Tamp; o. de uitschakeling van president Huerta, de staking van de vijande lijkheden door Carranza, Villa en Zapata en verkiezingen voor een nieuw congres, te hou den onder toezicht van eene internationale commissie van vertegenwoordigers der drie bemiddelaars en van de Vereenigde Staten, om weer te komen tot de instelling van eene constitutioneele regeering in Mexico. President Huerta wil zijnerzijds de bemid deling beperken tot het enkele incident van Tampico; en wanneer hij er in toestemde, dat zij werd uitgebreid tot de binnenlandsche aan gelegenheden van Mexico, dan zou hij ver langen dat de Amerikaansche strijdkrachten werden teruggetrokken uit het Mcxicaansche gebied, dat de rebellen geheel buiten de on derhandelingen werden gehouden, tenzij zij de voorwaarden van eene algemeene amnes tie mochten aannemen en hij zelf erkend werd als president van de voorloopige regeering van Mexico. Carranza, het hoofd van de con slitutionalisten, zou ook niet willen toelaten, dat zijn strijd met Iiuerla aan een vreemden scheidsrechter werd onderworpen. Men ziet hieruit hoe bezwaarlijk en inge wikkeld de taak is, die de bemiddelaars zich liebben gesteld om niet alleen den vrede te herstellen tusschen de Vereenigde Staten en Mexico, maar ook weer vrede te brengen aan Mexico. Zij kunnen echter niet afzien van hun voornemen om hunne goede diensten uit te strekken over het geheele Mesicaansohe vraagstuk, want het is duidelijk, dat als zij niet slagen in de pacificatie van Mexico, de vrede tusschen de Vereeöigde ctaten en Mexi co op den grondslag van eene regeling van het incident van Tampico, uiterst wankel zou zijn en blootgesteld aan nieuwe, niet te vermijden incidenten. Het doel van de bemiddelende mogendhe den, wanneer zij een* blijvenden vrede willen waarborgen, moet dus zijn de partijen in Mexico te brengen Lot eene schikking onder elkaar en met president 1 /ilson oyer de in stelling van eene voorloopige regeering in Mexico. De pressie van de regeering der Ver eenigde Staten moet zich in dien zin doen gel den bij de constitutionalisten, terwijl de be middelaars en de Europeeschc staten hunne overredingskracht moeten trachten aan te wenden bij Huerta. Anders zal de bemiddeling de Mexicaansche Aerwarriag niet tot een goed einde kunnen brengen. Onder de in de laatste dagen uit Mexico ontvangen berichten zijn een paar, die, wan neer zij bevestigd Avorden, geschikt zijn om goeden moed te geven aan de bemiddelaars, en hen aan te sporen tot voortzetting van hunne bemoeiingen. Een aan het inarine- deparlement te Washington ontvangen be richt gewaagt van een Avapenslilstand, dien de federalisten en de constitutiona listen zijn overeengekomen in Tampico. Een bericht uit Veracruz maakt melding van het voornemen, dat bij Huerta zou bestaan om af te treden. Dat zou koren aan dragen op den molen van de bemiddelaars, wier plan is om, als eerst de wapenstilstand door ieder is aangenomen, de benoeming uil te lokken van gemachtigden van de drie be trokken partijen, die zich zouden vormen tot eene vredescommissie. De taak van deze com missie zou moeten zijn voorloopig de leiders van de in Mexico elkaar bestrijdende partijen op zijde le zetten, aan Huerta een eer vollen aftocht te verschaffen en eene regeerings- junta in te stellen, die eene reorganisatie van het bestuur in Mexico ter hand zou nemen op den grondslag van eene verzoening van alle partijen. Dmtschland. Bij de behandeling van de begrooting van oorlog in de begrootingscommissie van den rijksdag heeft de minister van oorlog ver klaard, dat het legerbestuur eene nieuwe le- gcrvoordrachl niet in bewerking heeft. Eene absolute verbintenis hieromtrent ko i niet wor den aangegaan, omdat als er groote A'eran- deringen in den toestand of in de techniek opkwamen, daarmee rekening moest worden gehouden. Door een lid van hel centrum werd afkeu ring uitgedrukt over do nieuwe beweging van de Wehrverein, die terstond is begonnen oa- dat de groote le ge rvei sterking was tot stand gekomen, ofschoon <le rekrutenvoorraad uit geput is. Deze laatste opmerking werd door den minister tegengesproken. Men had onder de dienstplichtigen nog kunnen kiezen; 38.000 voor den dienst geschikte manschappen wéren nog overgebleven, Naar aanleiding van de mededeeling, die gedaan is over bet bedrag, dat Groot-Berlijn (de stad Berlijn en hare voorsteden) zal op brengen in den „Wehrbeitrag", waaruit blijkt, dat de belastingschuldigen van het 3.700.000 zielen tellende Groot-Berlijn eene som van 144 millioen mark zullen betalen in de uitga ven voor eene ten behoeve van de verleden jaar vastgestelde legeruitbreiding, Avordt op gemerkt, dat als de gemiddelde rijkdom van het geheele rijk kon worden berekend naar den maatstaf van den gemiddelden rijkdom van Berlijn, de Wehrbeitrag in 't geheel een bedrag van 2600 millioen mark zou opbren gen. Dit cijfer zal zeker niet Avorden bereikt, maar toch kan het als vaststaande beschouwd worden, dat de Wehrbeitrag meer zal op brengen dan het oorspronkelijk geraamde be drag van 1 milliard. Nu is (Le vraag: Wat zal er gebeuren met do som, Avaarmee de oor spronkelijke raming van 1 milliard zal wor den overschreden? Volgens de Berl. Pol. Nachrichten kan met eene hoogere opbrengst van minstens 200 mil lioen mark boven de oorsnronkelijke raming van 1000 millioen gerekend AYorden, waarbij ook een aftrek van 5 pet. voor niet binnenko mende of terug te betalen bedragen in aan merking is genomen. Het blad A'oegt daaraan toe, dat het zal afhangen van het bedrag Yan de som, waarmee bij slot van rekening de -<j tning van de uit de legerwet voortvloeiende kosten zal worden overschreden, zal afhangen o£ cn in welke mate eene vermindering van den laatsten termijn van den „Wehrbeitrag" kan plaats hebben Frankrijk» Par ij's, 4 Mei. De minister van handel heeft het initiatief genomen om aan den pre sident der republiek de bijeenroeping voor te stellen van eene internationale conferentie, aan welke zal Avorden opgedragen onderzoek te doen naar maatregelen om de bescherming te verzekeren van A'ogcls met zeldzame vee- ren en om den on geoorloofd en handel in vee- ren te treffen. Parijs, 4 Mei. In het duel tusschen Cail- laux en d'Aillieres zijn twee schoten gewisseld. Niemand werd gewond. Caillaux schoot in de lucht. Engeland. Dc door liet hoogerhuis ingestelde commis sie lot onderzoek van de beschuldigingen, die in de pers zijn geuit tegen lord Murray of Elibarik Avegens het koopen van Amerikaan sche Marconi-aandeelen, heeft haar rapport uitgebracht. De commissie verklaart, dat lord Murray dAYalingen heeft begaan, maar da- niets in zijn gedrag, hem tot oneer kan strekken. Het rapport beveelt aan als vasten regel te bepalen, dat bet voortaan aan perso nen, die openbare ambten vervullen, niet ge oorloofd zal zijn zich met beurspeculatiën in te laten. Londen, 4 Mei. De kanselier der schat kist diende heden de begrooting voor het dienstjaar 1914/15 in. Hij raamt de inkomsten op den beataajiden grondslag der belasting heffing op 200,655,000 p. st. en de uitgaven op 205,985,000, zoodat er een tekort blijft van 5,330,000. Er zullen nieuwe uitgaven nooddg zijn voor verlichting van plaatselijke lasiten en voor on derwijs. De bijdragen voor openbare gezond heid zullen in het geheele jaar bedragen 4,750,000 en de verhoogde subsidiên voor on derwijs in Engeland en Wales zullen zijn 2,750,000. Andere subsidiên, _n verband staan de met de ziekteverzekering, zullen 1,250,000 bedragen. Al deze subsidiên zullen In Decem ber beginnen. Een bedrag van 4,218,000 p. 6t., vertegenAVOordigende de totale uitgaven \-oor subsidiên, moet worden toege>-oegd aan het tekort van 5,335,000. Dit brengt, met eene noodzakelijke marge van 200,000, het tekort op 9,800,000. Tot dekking van dit tekort wordt voorge steld eene verhooging van de inkomstenbelas ting. De belasting op de inkomsten uit ver worven rijkdom beneden 1000 p. st. blijlt on veranderd. Daarboven stijgt de belasting gaan deweg tot 1 shilling 4 pence op inkomens van 3000 pi st. De belasting op inkomsten builen die van verworven, rijkdom wordit verhoogd tot 1 shilling 4 pence en de extra-belasting begint bij inkomens van 3000 p. st. in plaats van 5000 en stijgt geleidelijk van 5 pence tot 1 shilling 4 pence. Onder dit stelsel zal de gewone inkomsten belasting dit jaar 5,250,000 p. st. meer opbren gen en de extra-belasting 2,500,000 meer. Voorts zullen de successierechten verhoogd worden, hetgeen 800,000 p, st. meer zal op brengen, en -zal door eene wijzigi-ng van de wet op de beleggingen in net buitenland 250,000 meer verkregen worden. Een millioen zal genomen wórden van de voor amortisatie bestemde gelden, om de dekking van het te kort A-an 9,800,000 te completceren. De minister betoogde, dat zijne voorstellen een beslissende stap waren op den weg, die zal leiden tot grooter volksgeluk en tot groo- tere en duurzame kracht van de natie, Londen, 4 Mei. Heden morgen heeft eene vrouw in de Royal Aoademy een schil derij van Sargent met een bijl mishandeld. Zij werd in hechtenis genomen.. Oostenrijk-Hongarije* Weenen, 4 Mei. Het bunelm van heden avond over do ziekte van den keizer luidt: Gedurende den dag Avas hel hoesten niet erg. De algemeene toestand is goed. Uit een plaat selijk onderzoek bleek, dat de verschijnselen van de katurrli tot dusver beperkt zijn tot de rechterzijde. W e e n e n, 4 M e i. In eene bijeenkomst met de partijvoorzitters verklaarde minister-pre sident Stürgkh, dat bij evenzeer ais zij den wensob koesterde, dal de normal j toestand in het parlement werd hersteld. Vooraf echter moeten de parlementaire moeielij'kheden, die veroorzaakt werden door de Czechisch-Duit- sclie geschillen over den landdag van Bohe- men, uit den weg geruimd worden. De ver gadering verklaarde zich voor het houden van nieuwe coilferenliën tusschen vertegenwoor digers van de Czechen en de Buitschers over de kwestie der bijeenroeping van den land dag van Bohemen, waarvan, naar de meening van de Gzechen, hot herstel van den norma len toestand in den rijksraad afhangt, Weenen, 4 Mei. Do ouderihandeiingeis over de Orieutspoorwegen schijnen op <to lange baan te wonden geschoven. We linger liohte kringen te Weenen verzekeren, dal ju de laatste dagen geen enkel belangwekkend feit is voorgekomen, dat de hoop toelaat op eene 6poedigo verandering in dc houding vatf de onderhandelaars. Rusland* P e t er sbur g4 Mei. De rijksdoem'a be-*, handelde heden een voorstel van de afgevaar digden Efrenow, Miljoekow en Tchkheidze, om dc zitting van Donderdag to reserveeren' voor de behandeling van hot wetsontwerp over de vrijheid van de parlementaire tri bune, dat nu in overweging is bij do commis sie vroor het rechtswezen van de doeina, en aan deze commissie op te di agen, Donderdag hierover rapport uit te brengen. Tevens werd behandeld een voorstel van de afgevaardigden Miljoekow, Kcrensky en Tchkheidze om niet te beginnen met dc behandeling van do be*! grooling, voordat dit wetsontwerp kracht vaa wel heeft gekregen. De beide voorstellen worden afgewezen. De aan Berliner en de beide andere door het gerechtshof te Perm veroordeelde lucht- schippers opgelegdo borgtocht van 6000 roebels voor hun ontslag uit het huisarrest is door den Duitschen Luflfahrerverbaud pci< telegraaf van Perm gezonden. 4000 roebels waren door de bloedverwanten van de lucht-, schippers beschikbaar gesteld. De drie veroordeelden zijn van hun voiu nlsiu hoogcr beroep gekomen. Er schijnt wei kans te zijn, dat de hoogere rechter het vom nis zal vernietigen wat Haase en Nicolai be-« treft op grond, dat zij als passagiers niet ver antwoordelijk kunnen worden gesteld voo« het overschrijden van de Russische grens/ Voor Berliner echter geldt als verzwarend de omstandigheid, dat hij reeds dadelijk het, plan had, zich over het Russische verbod', van de grensoverschrijding heen te zeiten. Servië. Belgrado, 4 Mei. Welingelichte krin gen verzekeren, dat dc regeering aan de mo gendheden eene wijziging zal vragen A'au •de Albaneesche grens bij Pristina. Deze wij ziging wordt onmisbaar geacht voor de vei ligheid \an het land, In AlbaniS» Janina, 4 Mei. De streek van Argyroü kastro wordt meer eu meer bedreigd door Albaneesche benden. Gouverneur Zogra» phos heeft Argyroka«slro verlaten om zich dichter bij de Griekstihe grens te begeven. Grieksohe troepen zijn aan de grens opgesteld en hooiden zich gereed om als er wordt ge moord tusschenbeidc te komen. Turkije* Konatantinopei, 4 Mei. Do Jong* TVrksche partij hield heden namiddag eene algemeene vergadering onder voorzitterschap an den minister van ibinneniandsche zaken, die den grootvizier als leider verving. De ver gadering stelde heb werkprogramma vast? an de op 14 Mei beginnende parlementszit- ting, die lot_23 hili zal duren. Vraag den vogel niet van waar hij komt, maar wat hij zingt. DOOK Mra. LITTLE (Zuster Snöflinga.) 2S Vertaald door M. MIDDELKOOP. De hospitaal-arbeid is veel lichter gewor den eu ïeuëren dag gaan er patiënten naar huis teiug. De vrede schijnt in de lucht te hangen e»i Ave bidden uit i diepst van ons hart, dat hij tot stand mag komen. Niemand, die het niet met eigen oogen gezien heeft, kan ïich de verschrikkingen van dezen, oorlog voorstellen. Niet alleen degenen die op het slagveld vochten hebben ue# tragedie door leeid, maar ook degenen die thuis bleven Hadden meedoogenloozc vijanden te bekam pen, armoede, krankheid, verwoesting. Als Japan de zege behaalt komt de helft van den roem aan etie dappere, kleine vrouwtjes toe, die alles prijs gaven en de lasten der man den op zich namen en die dapper tot 't einde yerder droegen. ik stel zeer veel belang in je bericht over die jonge Zendelinge, die op haar reis naar China door Japan komt; lk weet wat het is. uia men van de boot stapt en geen vriende lijk gezicht ter verwelkoming vindt. ik heb je plannetje met miss Lessing bcsproktn wn zij vin-dt, dat'ik in Juli naar Yokohama föflaL r f ie lialen en mee hier heen te nemen. Zeg haar een zakdoek om den arm te binden als herkenningslceken en ner gens verder over te tobben; ik zal haar wel onder m'n hoede nemen en als 'n bloedver want behandelen. Kun je begrijpen hoe ik naar je antwoord op m'n Aprilbrief verlang? Het kan niet hier zijn voor 't laatst van Juni en hoewel ik ge lukkig ben, duurt de tijd me ontzettend lang, Toch zou ik liever tot m'n laatsten snik zoo A-erder leven, op weg naar het verwachte goud van den regenboog, dan het einde te berei ken en geen goud te vinden. Je zegt, te Aveten dat ik eindelijk „bezitster van mezelf" geAVorden ben? Wel, kameraad, ik geloof dat je ongeveer gelijk hebt, maar ik Avil je toch even zeggen dat 't een moeilijk bezit is en als iemand het Avil overnemen, hij het met pleizier kan krijgen. Yokohama, 5 Juli 1C05. Geloof je dat de menschen, indien 't moge lijk was, brieven zouden schrijven zoodra ze in <len hemel kwamen? Ik Aveet nu al niet waar te beginnen of wat te zeggen. Het eenige ding op aarde waar van ik me bewust ben is de punt van deze pen: al het andere verdwijnt voor me in 'n roos- kleurigen nevel. Ik zal trachten verstandig te zijn om je een idee te geven, wat er eigenlijk gebeurd is, maar hoe het op papier te brengen, Aveet ik niet. Gisteren den 4en Juli, kwam ik hier met den vroegen trein aan en haastte me naar den haven om er te zijn als de boot met de pas sagiers van 't schip terugkwam. Ik had niet ontbeten en was Verschrikkelijk ongerust, want er was geen brief van jou ge komen en ieder oogenbkk nam m'n anerst toe. Ik ging alzoo op den steiger staan toen de boot aankwam en Avachtte, met bijzondei weinig belangstelling, moet ik bekennen, op die jonge Zendelinge van je. Eindelijk zag ik een arm met een zakdoek er om gebpndeD, maar 't Avas de arm van een man. Nog eens keek ik; m'n hart scheen stil te slaan. „Jack" gilde ik en alles rondom me werd zwart en ik Avist niets meer. Het was de eerste maai in m'n leven dat ik flauAV viel: zorg en verdriet waren niet in staat geweest me omver te krijgen, maar een vreugde als deze was genoeg om me te dooden. Toen ik bijkwam was ik in 't hotel ep ik durfde m'n oogen niet te openen. Ik wist dat bet een droom moest zijn en ik wilde liever niet tot de werkelijkheid terugkeeren. Ik trachtte het visioen Yasl te houden tot ik een mannenstem naast me hoorde zeggen: .Zij komt al Aveer bij; nu zal ik de zorg wel verder op me nemen." Toen deed ik m'n oogen open en ten aan zien van drie Japansche meisjes, vier Japan- sche mannen en tAvee dames van de boot sloeg ik m'n armen om Jack z'n bals cn schreide daar uit. Den gansohen morgen moest ik me heel rustig houden en even voor de koffie deelde Jack me kalm mee, dat hij alle schikkingen getroffen had,* zoodat we om drie uur konden trouwen. Ik verklaarde het voor onmogelijk; ik had een contract onderleekend om nog een jaar in Hiroshima te blijven cn Miss Lessing zou minstens denken dat ik krankzinnig ge worden was want ik moest nog van alles re gelen. Maar je kent Jack niet waar? Hij praat te alle bezwaren weg, zei dat hij weieens met ro»« Lessing zou spreken en het in ordo ma ken met dat contract; dat ik veel te vermoeid was, om nog langer oi\dcrAvijs tc geven en dat ik hem toch wel 'n klein beetje vergoeding schuldig was, voor die vier lange jaren van wachten. Toen zag ik hoe de lijnen in z'n gezicht scherper Avaren geworden en hoe z'n haar begon te grijzen en ik gaf me gewonnen. We trouwden in een kleine Engelsche kerk, met 'n half dozijn getuigen. Verscheidene Amerikanen die Jack aan boord ontmoet bad, een van m'n Zendings-kennissen en de Japan sche schrijver A'ormden het gehoor. Nog schijnt alles me een schoone droom toe eu ik durf Jack niet uit het gezicht te laten gaan uit vrees wakker te Avorden. Het Avas juist den 4cn Juli, onze nationale feestdag; een Kerstfeest, verjaardag eu trouw dag alles kwam voor mij bij elkaar. De heele stad vierde mee feest; het hotel was één ge fladder van vlaggen cn wimpels en de baai was vol pleizierboolen. 's Avonds Avas er ecu groot vuurwerk, een afbeelding van „Uncle Sam" met sterren op z'n jaspanden ver scheen in dc lucht. Duizenden Japaneezen in hun vroolijkste kimono's verdrongen zich op de pier, luisterden naar de muziek en keken naar het vuurwerk en de vreemdelingen. Jack en ik waren als tAvee kinderen; hij ergat dat liij 'n gezeten dokter was en ik, dat ik ooit Zendingsbewaarschool-onderwijzeres geweest was. We waren weer jongen en meisje eu tot over de ooren verliefd in elkaar. Het was de eerste maal sinds vijftien jaar. dat 4 Juli me niet 't een of andere ongeluk- bracht. Zooals een van m'n leerlingetjes eens over haarzelf zei: M'n klein, eenzaam hartje was weggevlogen!" Al m'n eenzaamheid, m'n heimwee en mn verdriet zijn nu gerechtvaardigd. Ik betreur het verleden niet, want daardoor is het hedenI Herinner je je de woorden; „Hij zal u de jaren vergoeden, die de sprinkhanen hebben gegeten." Wel, ik geloof dat God me nu de jaren van m'n moeite vol verblijf hier, reeds ruim- schoots vergoed heeft cn dat T,.et me Arei guncl zal zijn een nieuwe leven le beginnen; ecu loven dal £k uit Zijn hand ontvingI Je woel natuurlijk, dut we de reis om da wereld voortzetten. Het schijnt wel e«-o beetje inconsequent van me, na al n.'n y lamenteer over thuis, 't Geval is J m'n tehuis naar mij is gekomen. Jack zegt, dat we jou en dr. Leel in Panjs zuil én ontmoeten. Je behoeft niet meer to probeoren me wijs te raaken, dat de hemel nog heerlijker kan zijn dan het heden. Mn trouwe kameraad, het is nutteloos jo te bedanken voor het aandeel, dat je in dit alles gehad hebt. Je weet, dat ik a'anaf m n geboorte in 'n voortdurende staat van dank baarheid heb geleefd, tegenover jou. Ik kan je alleen met m'n gansche hart en ziel toe roepen: „God zegene je en vaarwel!" P.S. In mijn trouwring is gegraveerd H. M Kun je raden wat dat beduidt? EINDE.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1914 | | pagina 1