Maandag 11 Mei 1914. BUITENLAND. FEUILLETON. TANTE LUTT£. N°. 266 12ds Jaargang. ABONNEMENTSPRIJS; Par S maanden voor Amersfoort f l.OO# Idem franco per post 1.50# Per week (met gratia verzekering tegen ongelukken) - O.IO. Afzonderlijke nummers - 0.05# Itoze Courant versohljnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertentiön gelieve men liefst vóór 11 uur, familie* advertenties en beriohten vóór 2 uur in te zenden. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT I. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 1-5 regel" f 0.30. Elke regel meer 0.10. Dienstaanbiedingen 25 cents by vooruitbetaling. Groote letters naar plaatsruimte. Voor handel en bedrijt bosteen zoer voordeolige bepalingen tot het herhaald edvorteeren in dit Bied, bij abonnement. Eene circulaire, bevattondo de voorwaardon, wordt op aanvraag toegezonden. Hoofdredacteur: Mr. D. J. VAN SCHAARDENBURO. „D E EEMLANDE R". De woningpolitiek der gemeente. De woningpolitiek, welke de gemeente Amersfoort tot heden voügde, was niet de onze. De gemeente was, in zake het vraagstuk der volkshuisvesting, als 'n blindeman, die met één vasten leidsman volgt, dx>ah de hulp aanvaaitdt nu van dezen, dan van dien, wie maar de hand uitsteekt om hem eenige schre den voort' te helpen; en zoo komt hij wel vooruit, maar ihet is niet de zekerste en vlug ste manier, want als op 'n gfegeven, oogenblik geen enkele hand zich naar hem uitstrekt, slaat hij. hulpeloos en tast in 't rond en weet nicl hoe verder te gaan. Gelukkig als hij zich dan bezint en één goeden gids zoekt, aan wien hij zich in volle vertrouwen overgeven kan. Maar beter nog ware het, zoo hij zich wilde onderwerpen aan 'n operatie om van z'u blindheid genezen te worden en in 't ver- vol? zelf z'n weg te kunnen kiezen. B. en W. stellen thans den Raad voor zich zelf ongeneeslijk blind te verklaren; zij zijn bij 'n oogheelkundige geweest wij hopen niet dat het de busdokter van de Vereen, van Nederl. Gemeenten is die ben overtuigd heeft, dat het -^n gemakkelijk uit te voe ren laak is" om zich zelf den weg te wijzen maar dat het veel makkelijker is dit aan an deren over te laten; maar tevens heeft hij hen gewaarschuwd om ei" niet te veel leids lieden op na te houden, daar-naarmate him aantal grooter wordt, de taak (en ,,de plicht, om voortdurend controle tc oefenen op hun handelingen' in omvang en moeielijkheid toe neemt." Daarom willen B. en W. het 'kloeke besluit nemen om voortaan alle aangeboden hulp af te wijzen en aan den arm van ,*een krachtig lichaam" of ,,van zoo weinig moge lijk maar van zoo krachtig mogelijke" leids lieden voorwaarts te gaan. En hiervan geven zij nu kennis aan den Raad in hun schrijven, dat elders in dit hlad afgedrukt is en waarvan wij in ons vorig nummer reeds de conclusie opnamen. Beter ten halve .gekeerd dan ten heele ge dwaald. Wij verheugen ons er over, dat het gemeentebestuur inziet op den te onzaliger ure ingeslagen weg niet te kunnen doorgaan. '1 wee andere wegen staan nu open en B. en iW. vragen zich af, „op welke wijze de be langen der volkshuisvesting hei best gediend w urden: door aan verschillende vereenigingen steun be verleenen of door de werkzaamheid op dit gebied zooveel mogelijk te concentree- ren en in handen te leggen vaa een krachtig UJiaam?" Zooals de vraag gesteld is en de beantwoor ding ia het zeer belangwekkende raadsstuk opgezet wordt, zou men niet anders verwach ten dan dal de uitspraak zal luiden in den laalsten zin. Alleen zou men nog nieuwsgie rig kunnen zijn te weten wie 'bedoeld wordt met dat krachtige lichaam. Wij dachten 'n oogenblik, dat de overheid zou bedoeld zijn, maai- het tegendeel bleek spoedig: het is ,,voor de (gemeente geen gemakkelijk uit te voed en taak, woningen te exploiteeren" en ,,de ad ministratie en de werkzaamheden, die daaruit voortvloeien, zijn voor de gemeente veel moeie- lijker dan voor particulieren". Alsof de ge meente niet het beste en meest doeltreffende maar het gemakkelijkste moest ikiezen! Ln, zoo zouden we willen vragen, is dan soms de exploitatie van 'ngasfabriek wel 'n gemak kelijk uit te voeren taak" en zijn -de daaruit voortvloeiende werkzaamheden niet moeie- lijker voor de gemeente dan voor particulie ren? Neen waarlijk, B. en W. maken zich wel heel gemakkelijk" ai Yan den gemeentelijken woningbouw 1 Maar wacht, we vergaten nog 'n argument van B. en W., het sterkste naar het schijnt, want hot beste wordt altijd voor het laatst bewaard om hen dood te slaan, die door de andere argumenten nog niet over tuigd waren. Luister: het is ,,de opvoedende taak, die hier vooral dient te worden be tracht, welke de gemeente zeer moeielijk op ziah nemen kan." En dit is 'n zeer gewichtig punt, want „niet alleen het bezit eener beter© woning heft de bestaande misstanden op, de mensohen moeten ook worden opgevoed voor 'n beteren woningslandaard" en dat is de gemeente te machtig. Ons ook. En daarom stappen wij maar van den .gemeentelijken wo ningbouw af en zoeken verder wie bedoeld kan zijn met het krachtige lichaam". Volks huisvesting, dat nog zoo groote dingen voor nemens is? Het zou voor de hand liggen Edoch we zitten ook nog met Bonifaciusl Hoewel het geheel© betoog van B. en W. heenwij6t naar '11 antwoord op de gestelde vraag in den laatsten zin, concentratie in 'n krachtig lichaam, en hoewel vooropgesteld is, dat er slechts uit 2 mogelijkheden te kie zen is, komt plotseling als 'n duivel uit 'n doosje deze conclusae uit den oven, dat het belang der volkshuisvesting het best bevor derd wordit door den te vei'richten arbeid te centraliseeren bij... een krachtig lichaam? vooral hij... zoo weinig mogelijk doch zoo krachtig mogelijke ver ee niginge n! Dat is mooi gezegd, denken B. en W. en ze gaan tusschen twee stoelen zitten. De gevolgen van 'n misstap van eenige maanden geleden! Intusschen, het verheugt ons, dat B. en W in het onderhavige geval terugschrokken voor de consequentie van dien stap. Alleen maar, we hadden liever gewild, dat 6f hun bekee ring volkomen geweest ware óf hun halve be keering wat eerder was gekomen. Duftschland. B r u n s w ij k, 9 M e i. Het keizerpaar kwam hier heden voormiddag aan. De hertog en de hertogin waren aan het station verschenen om hen te ontvangen. De begroeting was al lerhartelijkst. Aan het station had eene groote militaire ontvangst plaats. Het keizerpaar en het hcrlogspaar begaven zich door een haag van scholen en vereenigingen onder het ge juich van het publl. ic naar het slot. B runs wij ik, 9 Mei. Hedenavond is in de domkerk de erfprins gedoopt. Het keizer paar, hot herlogpaar en de hertogin-moeder wooden de plecnliglieid bij. Daar na had in het residentieslot een gaiamaallijd plaats. In den loop van den maaltijd brachten de hertog en de keizer feestdronken uit. De her tog dankte de® keizer en de keizerin voor het aanvaarden van het peetschap en voor hunne persoonlijke deelneming aan de plechtigheid, die tegelijk in zich sloot het zoozeer gcwcnsch- te eerste bezoek v;v. den keizer. Denzelfden hartelijken dank richtte hij aan zijne ouders en aan de monarchen, die hunne deelneming uitdrukten door het zenden van bijzondere vertegenwoordigers, en aan alle anderen, die peel waren over den jonggebo rene. Hij drukte de hoop uit, dat hot zou ge lukken den zoon op te voeden lot een goed en degelijk mensch, die eenmaal zou toonen een echte Duilsche vorst te zijn. De keizer drukte in zijn dronk op den erf prins en diens ouders den wensch uit, dat de erfprins eenmaal als hertog zijn grootste ge luk er in zou vinden voor het welzijn van het Brunswijksche land, zijn erfdeel, alle krachten aan te wenden en in den raad der Duitsche vorsten werkzaam te zijn voor de groote macht van het Duitsche vaderland- als vaste steun van hot protestantsche geloof Berlin, 9 Mei. In de begroobings-com- missie van den rijksdag, heeft minister Riai- direktor Knieger, mtdedeeüngen gedaan over de zakelijke behandeling en cle bezwaarschrif ten van de Nederlandsahe en Belgische ge zanten en de Russische en Fransohe ambas sadeurs over heit betrekken van vreemdelin gen in de ,,Wehrsteuer". Daaruit blijkt, dat de betrokken ressords de zaak zooveel mogelijk hébben bespoedigd. De vraag van den Neder- landsohen gezant, betreffende het betrekken van Nederiandsche maatschappijen in de be lasting, is onderzocht in de rijks-departemen- tcn van binnenlandsche zaken en financiën. De uitkomsten van dit onderzoek zijn thans ontvangen en zullen binnen kort aan de Ne- dorlandsche gezant medegedeeld worden. In het debat in den rijasuag over de leger- begrooling heeft de minister van. oorlog, ge neraal von Falkenhayn, over het nieuwe voor schrift, dal gegeven is over het gebruiken der wapenen door do militairen in gevallen var oproer, gezegd, dat dit voorschrift niets an ders is dan eene samenvatting van algemeen erkende rechtsbepalingen met het doel tol leiddraad te dienen voor de militaire bevel hebbers, die in ieder voorkomend geval zullen nebben te beslissen of de voorwaarden tot nel optreden van de militaire macht al dan niet aanwezig zijn en hunne beslissing zullen heb ben te rechtvaardigen voor den koning eD voor de wet. Een van de Elzassische leden, de afgevaar digde van Schletlstadt, pastoor Haegy, sprak een gunstig oord^l uit over dit voorschrift, dat hem voorkwam in staat te zijn om te voor komen, dat het geval van Zabern zich weer zou voordoen. Hij zag daarin eeno indirecte veroordecling van de Zabcrn-zaak, want ko lonel von Reuter had naar de verloogen van de burgerlijke autoriteiten niet willen luiste ren. Do rijksdag heelt'eene novelle van de rege- lii\g der bezoldiging der rijksambtenaren met aigemeene stemmen aangenomen in den vorm, dien de commissie daaraan gegeven had. De oommissie had in de novelle opge nomen de hoogcre categorieën en de subal terne ambtenaren en ook de lioogere postanib- lenaren. Dit was door de regeering in de ver gadering der commissie onaannemelijk ver klaard, en zij handhaafde die verklaring in de openbare zitting. De rijksdag was echter niet gezind enkel ja en amen te zeggen op het voorstel, dat de regeering had mgediend, en bekrachtigde eenstemmig het voorstel van de commissie om nog eenige categorieën van ambtenaren, meer van de traktementsverho ging te doen genieten. Wanneer de regeering bij haar „onaan nemelijk" blijft, dan krijgen de ambtenaren, die zij heeft willen bedenken, geen van allen iets. Maar do mogelijkheid is niet uitgesloten, dat bij de derde lezing, die nog moet plaats hebben, een compromis tusschen de regeering en den rijksdag tot stand komt. Ber 1 ijn, 11 Mei. Mevrouw von Bethmann- Hollweg, do echtgenoote van den rijkskanse lier, is heden in den vroegen morgen na eene langdurige ziekte overleden. Dresden, II Mei. De aigemeene muziek directeur von Schuh is aan longontsteking gestorven. Hamburg, 9 Mei. De politie heeft eene vrouwelijke kantoorbediende in hechtenis ge nomen, die zich in het oezit had gesteld yan eene détailleekening van een oorlogsschip op eene hier gevestigde werf en die aan een Frausch informatiebureau had verkocht. Ook had zij getracht eene andere vrouw te be wegen haar vorder materiaal te verschaffen voor een dergelijk doeL Frankrijk. Parijs, 10 Mei. navas geeft de volgende statistieke opgaven oyct den uitslag van dc herstemmingen. - 10.30 -des avonds. Gekozen 5 progressisten, 4 iinkerrepublikeinen, 7, radicalen, 8 radico- socialisten, 14 vercenigde radico-socialislen, 8 onafhankelijke socaüslen, 22 vercenigde so cialisten. De action libérale verliest een plaats, de progressisten winnen 2 en verliezen 5, de linker republikeinen winnen 2 en verliezen 3, de radicalen Winnen 2 en verliezen 12, de ra dico-socialislen winnen 2 en verliezen 3, de vereenigde radico-socialislen winnen 7 en ver liezen 8, de onafhankelijke socialisten winnen 3 en verhezen 1, de vereenigde socialisten winnen 13 en verliezen 5. Paul Boncour en de Lanessan zijn geslagen. 11.30 des avonds. Gekozen 2 conservatie ven, 2 action libérale, 10 progressisten, 8 linker republikeinen, 13 radicale republikei nen, 11 radico-socialislen, 40 vereenigde radi- co-socialisten, 9 republikeinsche socialisten, 35 vereenigde socialisten, 1 revol. socialist. Dc conservatieven winucn 1 plaats, de at> tioa libérale verliest 3, de progressistische re« publikeinen winnen 3 en verliezen 10, de hm ker republikeinen winnen 5 eh verhezen 6, dfl radicale republikeinen winnen 3 en verliezen 8, de radico-socialisten winnen 3 en verliezen 3, de vereenigde radico-socialisten winnen 14 cn verliezen 12, de republikeinsche socialisten winnen 3 cn verliezen 4, de vereenigde socia» listen winnen 3 cn verliezen 5, de revolulio naire socialisten winnen 1. 11 Me i, 12.30 voormiddags. Bekend dc uit komst van 210 herstemmingen. Gekozen 6 action libérale, 14 progressistische republi keinen, 17 linker republikeinen, 16 radico-so- 'üalistcn, 67 vereenigde radico-sooiulistcn, 11 republikeinsche socialisten, 52 vereenigde so cialisten, 1 revolutionaire socialist. De conservatieven winnen 1 cn verliezen 1, 'le action libérale wint 3 cn verliest 1, de progressistische republikeinen winnen 7 en verliezen 15, de linker republikeinen winnen 8 en verliezen 12, de radicale republikeinen winnen 8 en verliezen 14, dc radico-socialis- lezi winnen 6 en verliezen 3, de vereenigde ra dico-socialislen winnen 23 en verliezen 25, de republikeinsche socialisten winnen 4 en verlie zen 8, de vereenigde socialisten winnen 32 en verliezen 7, de revolutionaire socialisten winnen 1. Augagneur cn Paté zijn herkozen, NYillui, Rouanet en Lépinc zijn geslagen. 2.30 voormiddag De uitkomst van 250 herstemmingen is bekend. Gekozen 2 conser vatieven, 7 actiou libérale, 15 progressist!- sche republikeinen, 21 linker republikeinen, 25 radicale republikeinen, 18 radico-socialis ten, 83 vereenigde radico-socialislen, 10 re publikeinsche socialisten, 62 vereenigde socia listen, 1 revolutionaire socialist. De conservatieven winnen 1 plaats cn ver liezen 1, de action libérale wint 4 en verliest 5, de progressislisolie republikeinen winnen 7 en verliezen 22, de linker republikeinen win nen 9 en verliezen 15, de radicale republikei nen winnen 7 en verliezen 17, de r-adieo-soci- alislen winnen 8 en verliezen 4, de vereenigde radico-socialislen winnen 32 en verliezen 20. de republikeinsche socialisten winnen 5 en ver- liezen 10, de vereenigde socialisten winnen 40 en verliezen 9, de revolutionaire socialisten winnen 1. Onder de gcslagcnen zijn Pierre Leroy- Beaulien, Theodore Reinach, Joseph ReinaJh Daniélou cn de Ramel. Herkozen zijn Cruppi, Franklin en Bouillon. Volgens de door llavas van de stemmingen cn de herstemmingen opgemaakte statistiek zijn gekozen 34 conservatieven, 34 action libér rale, 69 progressisten, 73 linker ïv-publikci- nen, 52 radicalen, 28 radico-socialislen, 17c vereenigde radico-socialislen, 33 onafhanke lijke socialisten, 102 vereenigde socialisten en 1 revolutionaire socialist. Van drie distric ten ontbreekt de uilslag nog. De conservatieven winnen 10 plaatsen on verliezen 1, de action libérale wint 8 en ver liest 6, de progressisten winnen 14 en verlie zen 28, de linker republikeinen winnen 24 en verliezen 25, de radicalen winnen 9 en verlie zen 24, de radico-socialisten winnen 12 en verliezen 7, de vereenigde radico-socialisten winnen 44 en verliezen 44, de repuibLikeinsche socialisten winnen 5 en verliezen 13, dc ver eenigde socialisten winnen 45 en verliezen 10. De meeste menschen zijn als vaartuigen •/onder roer, zij draaien met alle winden mee. 5 door MARIE DIERS Schrijfster van 3>Dofeler Joost en zijne zeven zotrgen", enz. vertaald door Cato W. Westenberg. Zij stak het niet onder stoelen en bankon, hoe sympathiek ze hem vond. Haar kinder lijk, zeventienjarig gemoed kende niet het verstoppertjespelen van onvrije, kleine zie len. Toen ze hem met stralenue oogen vroeg, wanneer hij in Bunthorp kwam, antwoordde hij: „O, als het aan mij lag, zou het gebeuren, als 't weer lichtemaan is. „Hangt het dan niet alleen van U af? U is toch heer en meester hier." oNu ja," zei liij een beetje aarzelend. „Maar Moeder zie eens, zij heeft zoo iahg hier met Vader geregeerd, en ik was slechts de zoou het is ook niet gemakkelijk-voor haar." Inti^schen was het lichte maan geweest,, en nog eens, en nog eens weeir, tot vier keeren toe, het was winter geworden, er was sneeuw gevallen, en geen rijtuig uit Kestendorf was jr door dc dorpsstraat het voorplein opge reden. Eindelijk, toen de eerste voorjaars winden waaiden en do sneeuw weggedooid was, meldde Mevrouw Ulfers, dat ze zou ko- mcu en de domineesvrouw noodigde dade lijk, daar het rouwjaar verstreken was, nog eenige families uit. Het eerste vrije en vroolijke geluk van Lütte, eenen mensch te hebben gevonuen, met witn ze heerlijk openhartig kon i raten, die haar begreep en bovendien nog zulk een lief ge zicht, zoo'n warm klinkende stem had, was door den druk, dien ze gevoelue over zijn niet-komen en het lange wachten in den don keren winter, langzamerhand veruwenen. En in de plaats daarvan was weer de oude angst getreden. Zal hij ook nog van mij hou den, ais hij merkt, hoe ik ben? illj maakt zich toch zeker van mijne werkelijke onhan- uigneid en onwetendheid geen l'lauw begrip. Hij veronderlstelt toch zeker veel bij nuj als van zelf spiekend. Och, had ik nu toch ten minste het deeg voor de taart mo 'en roeren, om hem dat later te kunnen vertellen, of hel zilver poetsen of het stof in de blauw e kamer afdoen. Ze spando zich bijzonder in, oodat haar vader vroeger zou ophouden, bereikte echter met deze taktiek juist het tegendeel. Het was al over half één, toen de domineesvrouw het eindelijk gedaan kreeg, dat er gegeten werd. Zij was zeer slecht geluimd. Toen Lütte haar schuchter vroeg, welke japon ze zou aantrekken, oi ze de witte zou aandoen dat hoopte ze in stilte snauwde hare moe der haar toe, wat dat weer voor eeue dol zinnige gedachte was. Ja zeker, in Februari zou men hét zomergoed voor den dag halen! Of had ze de japon misschien zelf gestreken? Ze zou hare bruine wollen Zondagsche aan trekken en daarmee basta. De domineesvrouw behoorde tot dat respec tabele soort van moeders, die er erg op zijn, hare dochters aan den man tc brengen, door hare co^Uikb^td 4ikwivk echter zelf dej» boel in de war sturen. Het kwam nicl L;j haar op, Chrila's fouten te bedekken, zelfs in tegen woordigheid van de begeerde preteudcuUn niet. 'loen dc koetsen er aue waren en dc blauwe kamer vervuld was van ecnen geur van koffie cn gebak, en van en gegons van stemmen, riep zij hare dochter, die room, suiuer en de gebakschoteltjes rondgeven moest, bitse tereohlwijzigingen toe over de gehecle lengte van de talei bij den r 2ringsten hand greep, die haar niet naar den zin was En Lütte was in spijt van aat alles gefukkig. Ze benijdde noch Frida Ulfers, die daar zoo prachtig kaarsrecht zat in hare zware, zijden blouse vol baleintjes, met haar koffiekopje in de hand en die met hare scherpe oogen het gezelschap monsterde noch I lora Thiel, de dochter van den graanhandelaar, een vol gens landelijke begrippen van schoonheid aardig meisje met roone wangen, dal naast Heino Ulfers zat, nu eens over de tafel heen mei de vrouw van dominee ust met groote kennis van zaken over het fokken van kui kens sprak, en dan weer op de eene of an dere banale opmerking van haren buurman met een eenigszins gealfectecrd klinkend lachen antwoordde. Lütle had hem zijne lange afwezigheid vergeven, of eigenlijk was ze die in het geluk van het oogenblik vergeten. Als hare moeder haar in 't openbaar terechtwees of haar een kort bevel toeriep, dacht ze droo- merig: „Nu heeft hij medelijden met mij, en dan voelde ze zich veilig pcborgen en ge lukkig. Aan zijnen blik en den druk zijner hand had ze dadelijk gemerkt, dat hij nog precies zoo over haar dacht als in September, en zij zelf was weer geheel en al onder de be koring gekomen van zijn sympathiek 'uiter lijk, waaruit de levenslust haar tegenstraal de, maar waarvan Jiet beeld in den langen winter zeer vervaagd \sas. liaar gevoel van geluk was zoo teeder en lielefijk, zoo stil en veilig gehoi pen wisi ze liet in haar hart, dat ze er heelemaal niet naai verlangde, naast hem te zitten of met hem te praten, zooals Flora ThieL Ze ging een heel eind van liem af zitten bij de oude vrouw van doniinee Kramer, die harcihooiig was en meest maar alleen zal, en spande zich erg in, om veel met haar le praten, terwijl ze er in- tusschen toch wel op lette, dat de kopjes en de borden te rechter tijd gevuld werden. Zells deed haar het schreeuwende, alles overstemmende geluid van de oude mevrouw Ulfers heden niet ouaangenaam aan; dit stond voor haar in te nauw verband met de tegen woordigheid van hem, die voor haar jong, onbewaakt liai t binnen enkele uren reeds het liefste en hoogste tusschen hcirfel en aarde was geworden. Mevrouw Thomasius ergerde zich echter reeds weer over Lütte. Wat was dat voor een onzinnig gedrag, om daar zoo voortdurend bij de oude mevrouw Kramer Ie zitten, voor wie toch de oudere dames en hoogstens de oude heeren waren? Daar zat nu de heer Ihlefeld bij den graanhandelaar Thiel, die over den prijs van korcnsoorlcn wauwelde, staarde de lucht in en gaf nu en dan een half gedwongen antwoord. Kon zij rich niet met hem bezighouden? Of kon zij, die toch ver standig en ontwikkeld genoeg was, geen deel nemen aan het gesprek, dat de proponent met dominee Rust over schoolzaken voerde, waar bij hij haar van tijd tot tijd eenen heime- liiken blik toezond? Deze voortdurende ergernis, het knagende verdriet en de zorg, die ze door Lutle had. bedierven de moeder ook nu iedere gezellig heid, waartoe hare in den grond levenslus tige natuur neigde. Toen men koffie gedronken had en de her» gen gebak tot heuveltjes waren geworden, uwam er verandering van looneel. Dc oud© dominees gingen naar de studeerkamer om le rooken; ze verleidden ook den ouden Thiel tot meegaan, ofschoon deze liever „bij dc jonge juffers" gebleven was. Dc jongere ledcir van 't gezelschap begaven zich naar de blau we kamer gelegen woonkamer, waarin het spinet uit Grootmoeders jeugd slond, cn ver maakten zich met liet zoeken naar muziek en hel raden van raadsels. Lütle wist nu, dat Heino Ulfers haai lief had. Ilij had oog noch oor voor Flora Thiel olie mand anders. Ging de proponent of de rector naast haar zitten, dan trok hij een lee- lijk gezicht en het was zeer duidelijk tc zien^ boe bij zijn best doed, een plaatsje tusschen baar en oen ander te veroveren. Ze was zoo bovenmate gcluridg, dal zij bel wel had wil len uitschreeuwen, maar het jubelen van haar hart was slechts ziebtoaar in de verhoogde kleur barer wangen en liare stralende oogen, die ieder tegensciiilleroen. Ze was mooier dan ooit, en allen zagen het. Frida L'lfers kuchte iusschenbeide en wierp haren broeder afkeu rende blikken toe, maar hij keek langs haar heen en hij kwam langzamerhand zoo onder den indruk van de verheven Gelukkige stem ming, dat hij uit de luijlucht ige vroolijkhcid van eerst in een wonderlijk welsprekend zwiji- gen verviel. Zoo was liet dan, alsof (leze bride jonge nicnschen tusschen al oc anderen tezamen op een gelukzalig eiland alleen waren. Wordt vcrvoIgcL

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1914 | | pagina 1