DE EEMLAN DER". Dinsdag 12 Mei 1914. BUITENLAND. FEUILLETON.^ TANTE LUTTn. N°. 26» 12d< Jaargang. Hoofdredacteur: Mr! D.J. VAN SCHAARDENBURG. Uitgevers: VALKHOFF ft Co, ABONNEMENTSPRIJS: ^er 8 maanden voor Amersfoortf 1.0O. Idem franco per post 1.50* Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) - O.IO. Afzonderlijke nummors - 0.05. Jjeze Courant verflohynt dagelyks, behalve op Zon- en Feestdagen, Advertentiën gelieve men liefst vóór 11 uur, familie- advertenties en boriehton vóór 2 uur in te zenden. Bureau: UTRECHTSCHESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 15 regels.. M f 0.50v Elke regel meer 0.1 tit Dienstaanbiedingen 25 cents bij vooruitbetaling. Grooto letters naar plaatsruimte. Voor liandel en bedrijf bestaan zeer voordeelige bepalingen tot het herhaald advortoeren in dit Blad, bij abonnementr Eene circulaire, bovattendo de voorwaarden, wordt ofr aanvraag toegezonden. Politiek Overzicht. De Kamerverkiezingen in Frankrijk. Eergisteren heeft zich het tweede bedrijf ftfgr>peeld van den strijd, die moest beslissen óvei de samenstelling \an de nieuwe Kamer in Frankrijk. Bij de eerste stemming zijn \an de 602 plaatsen, die te vervullen waren, 349 bezet; in de opgaaf, die van legeermgswege is gedaan over den uitslag, ontbrak üe uit slag in één dislricl (het eerste dislrict van de kolonie Martinique). liet aantal herstemmin gen bedroeg 252. Men ziet uit deze cijfers van hue groot gewicht -de herstemmingsdag was voor den einduitslag. Dc eerste slemmiug liet den toestand vrij wel gelijk hij was. De uiterste partijen van rechts en van links wonnen enkele plaatsen de uiterste rechterzij de 3, de uiterste linker zijde 4. Daarop afgaande, werd de verwach ting uitgesproken, dat de nicuwo Kamer onge veer op dezellde wijze zou zijn samengesteld als de oude. Maar kenners van den toestand, /Ooals de oud-minister Milierand, gaven te keunen, dat de herstemmingen wei verrassin gen konden brengen, die zouden maken dat tie nieuwe Kamer er heel anders uitzag dan do oude. Kn lettende op de aanzienlijke toe neming van het aantal stemmen, op de can- didaten van de vereenigde socialisten uitge bracht, voorspelden zij, dat die partij belang rijk versterkt uit den strijd zou komen. De uitkomst heelt hun gelijk gegeven, want dc socialisten van de richting, wier meest be kende woordvoerder Jaurès is, hebben bij do herstemming nog 31 plaatsen «ewonnen bij die. welke zij reeds hadden verkregen. Hunne geheele winst bedraagt 35 plaatsen, en daar zij in de oude Kamer reeds 67 plaatsen bezet hielden, zullen zij in de nieuwe Kamer 102 stemmen kunnen uitbrengen. Dit is het markante feit in den uitslag van dozen verkiezingsstrijd. Do socialisten hebben deze winst niet verkregen uit igen kracht alleen. T ij hebben haar voornamelijk te dan ken aan het bondgenootschap, dat in de veer tien dagen, die tussohen dc stemming en de herstemming zijn verloopcn, is lot stand ge komen tusschen hen en de radicalen, die in het kabinet-Douincrgue eene regeenng naar hun zin aan het bewind hebben. Bij dat uond- „-.nootschup zijn zij goed gevaren, zelfs nog L- ter C i werd verwacht. Do Radical, hut gezaghebbende orgaan van de radicale partij, had, op grond van de bij dc eerste stemming uitgebrachte stemcijlers en van de tusschen tic beide partijen gesloten overeenkomst iot ondersteuning van eikaars candidalen, eene '„„rekening gemaakt hoe de uitslag van de uerstemmingen zou zijn en hoe groot de meer derheid zou zijn, waarop in de nieuwe Kamer du verbonden radicalen en socialisten zouden kgiiucn rekenen. Zij had berekend, dat in de Kuiiier, wier mandaat met 1 Juni a.s. zal be ginnen, de radicalen en radico-sociaiisten zou den bezetten 258 plaatsen, de republikeiosche socialisten 33 en de socialisten '01. Deze cü Iers komen nagenoeg overeen met de gisteren onder de telegrammen vermelde o -ave van Havas over den volledigea uilslag van deze verkiezingen, volgens welke de -».den, die zich rangschikken onder de partijen, in wier be naming het woord radicaal voorkomt 253 tel len, de onafhankelijke socialisten (ook wel republikeinsche socialisten guheeten) 33 en de vereenigde socialisten 102. Volgens de optel' ling van de Radical zouden de drie verbon' den partijen gezamenlijk 392 stemmen kun nen uitbrengen, alle overige partijen te zameo 210. De berekening van Iiavas komt tot eene verhouding van 388 tegen 214. Dal verschil is zoo gering, dat het builen rekening kan blij ven. Deze cijfers bevestigen geheel de voor spelling van een dagblaci-corresponuent, die aan den vooravond yan den herstemmingsdag schreef: „Uit de geheele berustende stemming van de conservatieven en hunne pers kan men nu reeds concludeeren, dat de Linkerzijde niel verzwakt uit de verkiezingen te voorschijn zal komen. De tweede stemming zal bewijzen, dat de radicalen geen numeriek verlies lijden, de socialisten daarentegen talrijke plaalseD winnen en dat bovenal de linkerzijde als eene innerlijk aaneengesloten massa uit den slag komt. Dc toekomstige Kamer zal zich dus be langrijk onderscheiden van hare voorgangster, die tengevolge van hare weifelende meerder- heidsYerhouciingen tot onvruchtbaarheid ver oordeeld was." Duitschland. Kiel, II Mei. Prins lleiiuich van Pruisen is hier aangekomen. Berlijn, 11 Mei. In den rijksdag behan delde de sociaal-democraat Liebknecht hel internationale verband tusschen de firma's voor oorlogstoerustingen. Duitsche vliegwer ken geven gewichtige uitvindingen aan het buitenland prijs. Duitsohland leverde munitie aan Ulster en in Abessinië. Kwaadwilliger cor ruptie als Siemens—Schüekert in Japan heeft gepleegd, is ondenkbaar. Het departement van buit-enlandsohe zaken beschermde de fir ma bij hare omkoopenj. De voorzitter riep den spreker voor deze on gehoorde uitdrukking tot de orde. liebknecht ging voort: Door het Krupp proces is bewezen, dat het Berlijnsche Krupp- bureau eene groote omkoopingsfabriek was Wij trekken het woord Panama niet in. De minister van oorlog zcide: Het Ivrupp- proces iheeft ge-ene aanwijzingen geleverd voor landsverraad. Het bestuur heeft alles gedaan om eene herhaling van zulke op zich zelf staande gevallen te voorkomen. De naam van Krupp is in Duitschland te goed gevestigd dan.dat zulke gebeurtenissen er afbreuk aan zouden kunnen doen; maar in het -buitenland trekken concurrenten -daaruit voordeel. Hij hoopt, dat de soliditeit en de -degelijkheid van Krupp de firma zullen helpen dezen slag te boven te komen. Generaal-majoor Wild von. Holienborn zegt: Bij de invoering van nieuwe wapenen en mu nitie geelt alleen de slagvaardigheid van het leger den doorslag, niet het drijven van wa penfabrikanten (instemming.) Al is er een en kele, die struikelt, de Duitsche ambtenaars wereld staat niettemin zoo hoog, dat het bui tenland ons er om benijdt. Sprekers van het centrum, de vrijzinnigen en de rijkspartij drukten hun leedwezen uit, dat door dergelijke ongegronde aanvalLcn als die van Liebkneoht de Duilsohe -industrie ern stig benadeeld wordt •Ber 1 ij n, 11 Mei. In het begin van de zitting van den rijksdag drukte de voorzitter zijne deelneming uit met het overlijden van de echtgenoote van den rijkskanselier. Hij vroeg cn verkreeg dc machtiging van hel huis om een krans op de kist neer lo leggen. De leden waren onder de toespraak van hunne plaatsen opgestaan. Hel keizerpaar, hel kroonprinsenpaar en dc overige prinsen begaven zich naar den rijks kanselier om hean te condoleeren. Berlijn, 11 Mei. Een rouwdienst voor dc overleden gemalin van den rijkskanselier heeft Woensdagmiddag om 12 uur plaats in het paleis van den rijkskanselier. De teraarde bestelling geschiedt Donderdagnaniiddag om 2ï uur van dc kerk in Ilohenfinnow uit. Slechts de naaste betrekkingen nemen aan de begrafenis deel. De keizer wil zich bij de rouwplechtigheld laten vertegenwoordigen door prins Eitel Friedrich. Frankrijk. Parijs, 11 Mei. D. uocr het ministerie van binncnlandsche zaken uitgegeven statis tiek van dc herstemmingen vermedidt als geko zen 251, aldus verdeeld: Reactionairen 14 (winst 3 plaatsen), progressisten 10 (verlies 20), fédé ration des gauclies 9 (verlies 13), linker repu blikeinen 23 (verlies 13), radicalen en radico- sociaiisten 116, waarvan 98 vereenigden (winst 20), republikeinsche socialisten 16 (ver lies 1), -vereenigde socialisten G2 (winst 23), onafhankelijke socialisten 1. R ij's el, 11 Mei. Vier Belgische onderda nen, die gisteren op valsche ltiezerskaarten bobben gestemd ten gunste van de katholie ken, zijn in hechtenis genomen. Zij bobben bekend, dat zij twaalf maal hadden gestemd; zij waren nog in het bezit van 19 kaarten. ♦De burgemeester heeft ontslag genomen. Men zc&l, dat de geheele gemeenteraad dit zal doen. De herstemmingen, die eergisteren in Frankrijk hebben plaats gehad, liepen over 252 Kamerzetels: 26 voor. Parijs en •omstreken, 223 voor de departementen, en 3 voor tic ko loniën. Tien -departementen hadden hij de eerste stemming al hunne vertegenwoordigers gekozen. De deelneming aan den strijd was ditmaal grooter dan voor veertien dagen; inzonder heid in Parijs en verscheidene andere groote steden hadden de tegenover elkaar slaande parlijgroepeu van rechts en links haast tot den laatsten man toe in 't vuur gebracht. Het felst bestreden was in Parijs de plaats van den on- afhankeiijken socialist Painicvé, die met eene meerderheid van ter nauwernood 100 stemmen herkozen werd. Do rapporteur van de wet over den driejarigen diensttijd Paté is her kozen, maar heeft dat hieraan te danken, dat de socialistische dissident Allemanc zijne can- didatuur niet had ingetrokken ten gunste van den radicaal Loyson. De socialisten hebben drie plaatsen in Parijs gewonnen, namelijk die van Rouanet, Colly en Lavaud; maar zij hebben een aantal andere plaatsen gewonnen O.a. werden nieuw gekozen do socialisten Navara, Cachin en Bon; deze laatste heeft Willm, den vriend van Briand, geslagen. De oud-prefect van politie Lupine is er niet in ge slaagd de plaats te veroveren, die lot dusver bezel was door den in den Senaat overgeganen radicaal Delonclc; hij hoeft de nederlaag ge leden tegenover een socialist. Engeland* Londen, 11 Mei. Hedenavond werd eene gala-voorsluiting in de opera gegeven ter eere van beL Deensche koningspaar. Onder het schitterende gezelschap, dat de voorstelling bijwoonde, waren liet Engelsclie koningspaar en de leden van de koninklijke familie met hun gevolg, het corps diplomatique, hooge of- ticieren en ambtenaren en een aantal bekende personen. In de pauze trachtte eene suffragette koning George toe te spreken, anderen wierpen strooibiljetten van de galerijen in de zaal. Zij werden allen met bekwamen spoed verwij derd. De nieuwbenoemde gouverneur-generaal van Canada, prins Alexander van Teek, is een broeder van de koningin van Engeland, llij is bet jongste kind en de derde zoon van wijlen den herlog en de hertogin van Teek en is getrouwd met prinses Alice van Albamy, -de dochter van de hertogin van Albany. In de vorige maand heeft hij zijn veertigste levens jaar volbracht. iDe pogingen om tot een compromis te ko men in de Honierule-krisis, maken lot dusver nog nauwelijks merkbare vorderingen. Dc lerschc .nationalisten beschouwen de pogin gen tot toenadering met groot wantrouwen. Hun leider Redmond heeft beslist laten te genspreken, dat liij met den eersten minister heeft onderhandeld over nieuwe uuncessiën aan Ulster; voor zoover hem bekend is, wor den zulke besprekingen in 't geheel niet ge houden. Met het oog op het feitx dat de eerste minister Asquitli althans -voor eene voorloo- pige gedachtenwisseling eene samenkomst heeft gehad met Do nar Law en Sir Edward Carson, is dit niet-weten van den leider der nationatislen zeer opmerkelijk. Ooik in de an dere partijen zullen -de leiders groote moeite hebben een compromis -tot stand te brengen te gen de uiterste elementen in. Men verwacht, dat er niets zal gebeuren, vóórdat de bchanduLing van het Homerule ontwerp in het lagerhuis geheel ten einde zal zijn gebracht, heigeen tegen Pinksteren het geva-1 zal zijn. Zweden* Stockholm, llMei. De koning heeft den bepaalden wensch uitgedrukt in het begin van de volgende week de zitting van den rijks dag persoonlijk te openen. Echter moet hij, op raad van de geneesheeren, terstond daar na zich naar Karlsbad begeven om zich te onderwerpen aan de hem aanbevolen kuur. Het over den toestand van den koning uit gegeven bulletin luidt: De toestand Yan den koning is nu zoover verbeterd, dat hij dezer dagen de regeering weer op zich zal nemen. Ora echter de volle gezondheid terug te krij gen, hebben de geneesheeren hem dringend aangeraden zoo spoedig mogelijk eene kuur to neinen aan de bronnen van Karlsbad. Italië* Budapest, II M ci. in de lcgercommissie van de Ooslenrijksche delegatie heeft de mi nister van oorlog het volgende telegram voor gelezen van den consul-generaal van Ooslen- rijk-Hongarije le Venetië aan den minister van buiteniandschc zaken: Dc door studenten uit Padua ecrgisler op touw gezette beloo ging, waaraan dc bevolking met geestdrift meedeed, is door de wederzijdsche pers meestal overdreven weergegeven. De verbran* ding van do Ooslenrijksche vlag is in werke* lijkheid terug te brengen tot eene schijnvep- tooning. De overheid heeft de beloogiug tij dig met veel nadruk onderdrukt. Voor het consulaat heeft geene bclooging plaats gehad» Oosten rij k-H o ngarije* Weenen, 11 Mei liet avondbulletm meldt, dat geenc noemenswaardige verande ring is te bespeuren in den staud van de ka* tarihalc aandoening cn Ln den algemcenon toe/ stand. Rusland* De ministerraad heeft het voorstel van de* minister van binncnlandsche zaken verwor pen, om den ondervoorzitter van dc rijks* doema Konowalow voor den rechter le dagen, omdat hij de anti-monarchistische rede, waar* voor men den algevaardigde l'schcidse straf* rechtelijk wil vervolgen, heeft laten passeeren zonder den spreker tot do orde to roepen. Iq den boezem van den ministerraad werd. er ernstig tegen gewaarschuwd dc betrekkingen tusschen dc regeering en de rijksdoema niet nog slechter te maken dan zij nu reeds zijn, In tegenspraak met dit bericht, dat de oor spronkelijk door de Rjetsch gedane mededee* ting bevestigt, wordt van regceringswege ver* zekerd, dat de vraag der vervolging van den ondervoorzitter Konowalow in den minister* raad niet is aangeroerd. Is hier de ofticiecTo waarheid werkelijk d e waarheid? Misschien is twijfel daarover geoorloofd, lloe dit echter zü het is eene zekerheid, dat de obslructionis- tische stemming in de doema tegen do regee ring van Goremykiu steeds toenemende is. In do begrootingsconunis6ie hebben r He rappor teurs ov r de verschillende hoofdstukken der begrooting hun mandaat nedergclegd. Zij heb ben in een brief aan den voorzitter van de rijksdoema verklaard, dat „de stelselmatige aanvallen van de regeering op dc rechten van het volk en van de volksvertegenwoordiging'* hen noodzaken tegen het toestaan van do be* begrooling te stemmen. Daarom geven zij hen mandaat als rapporteur oyer de begrootinsf terug. Petersburg, 12 Mei. Dc chef van den grootèn generalen slaf vice-admiraal Russiiv is tot chef van den generaion slaf der marine benoemd. De adjunct-minister van marine, vice-admiraal Strjekzenko, is benoemd tij* chef van den groolen generalen staf. In Albanië* D ur a z z o, 11 Mei. De oprichting van de militie maakt goede vorderingen. In Koritza zijn reeds 400 -man uit Dibra aangekomen en ÏOOO uit Elbasson. Uit Tirana zijn 1000 man op marsch. De regeering hoopt binnen wei nige dagen over 5000 gewapenden te be schikken. Weenen, II Mei. Dc Albancsisclie Kor* respondenz bericht uit Valona, dat op bevel van den vorst den 7en do vijandelijkheden op de geheele linie zijn gestaakt. Weenen, 11 Mei. De Albanesischo Kor- respondenz bericht uit Durazzo, dat ten ge volge van de besluiten, <k>or de internationale controle-commissie op Korfoe genomen, zoo wel de Albaneesche regeering als Zographoa de uoodige maatregelen hebben genomen voop do vaststelling van een-e neutrale zóne ia Epiirus. Deze zóne wor-d/t bepaald naar deo stand van de operation op 9 Mei. Als gij do loftuitingen, die u toegezwaaid \yorden, Diet op u zelf kunt toepassen, wees dan verzekerd, dat men u vleit 6 door MARIE DIERS Schrijfster van ,j£okter Joost en zijne zeven zorgen", enz. vertaald door Cato W. Westenberg. iRuIlen was het mooi, helder weer, en '.njnaiid sloeg voor, zoolang de zou nog scheen, fren heetje in den tuin te gaan. De paden wa ren droog, er was iets ais voorjaarsslemmipg de luuit, en de geur van natte, frissen© tierde vcrvulue den tuin. Lütte zoog voor het oerst de lentelucht vol welbehagen in. De Venter, de lange winter was voorbijl Ze had niet met hem mee willen gaan, want eerste bange vrees had zioh van haar mees ter gemaakt. Ze bleef aan de zijde van Flora -Riiel, met wie ze bijna medelijden gevoelde. Maar plotseling was ze weer med hem alleen fch wist niet, hoe dat toch in zijn werk was gegaan. Vandaag was ook alles een sprookje, ;«lwi droom. Ze vertelde hem, hoe ze hier als vogel ^Ondgeylogen, en daar op dat piekje onder de hazelaars neergehurkt was, uit angst, dat lt*n haar zou roepen. Nooit had ze kunnen ^Jnnoedcn, hoe heerlijk ihet zijn kan, het Si&lQ. eenzaam gedragen leed aan iemand toe te vertrouwen. O, deze stralende, dierbare oogenl En plotseling zei hij zacht, met diepe ontroering: „Arme, lieve, kleine Lütte." Ze heelde van aandoening en keek voor zich neer. Ze was zóó diep getroffen door zijnen toon, dat de tranen naar in de oogen sprongen. Hij zag het en bleef staan. Het was in het dennelaantje. Het kostte hem moeite, iets Le zeggen, want hij had eene onbeholpenheid over zich, die- hem zelfs in dit groote oogenblik in den weg zat. Hij stotterde, werd vuurrood en zei: „Dai is nu dat is nu allemaal voorbij. Van uu af Ze kwamen den rector met Flora Thiel te gen. Hij zweeg, brak een klein takje af en beet daarop. Lülte benoefde ook heelemaal niets meer te hooren. Toen zij weer voor een oogenblik alleen waren, zag zij hem met een lieftallig lachje aan, dat hem bijna zijne bezinning deed verliezen, en reikte hem üe hand. „Wilt u weg?" riep hij verscnrikt, toen ze zich omkeerde om te gaan. „ik moet naar huis. Er zal zeker wel iets voor mij te doen zijn. Ik wil niet, daL Moeder mij vergeefs zoekt." ,Jk ga mee." In de woonkamer, waarin ze een oogen blik geleden gespeeld hadden, stonden nog alle stoelen kris en kras door elkaar. De deur naar de blauwe kamer stond half open, zoo dat zij juist hoorden, hoe mevrouw Thoma- sius met verheffing van stem sprak, terwijl allen naar haar luisterden. „Hoort U wel?" zei Lütte zacht, ..er wordt over mij gesproken." Ze keek hem aan, alsof ze op zijne krachtige bescherming vertrouwde. Hij luisterde en glimlachte eenigszins. „Dat i» tocb al te <zek mompeM* hii Daar binnen werd gezegd: niet geschikt voor het werkelijke leven. Ik vraag U, wat moet dadr nu van terechtkomen? Ze heeft geen idee, geene belangstelling %oor het prac- lische leven, geen greintje handigheid. Ja, ik was ook nog geen twintig jaar, toen ik trouw de, en daar mijne brave ouders nog leefden, kreeg ik niets mee dan mijn uitzet. Maar ik wist toch van het eerste oogenblik af, waar voor eene echtgenoote en huisvrouw op de wereld is. Mijn beste man, al is hij nog zoo onpraotiscli, is er mij in stilte toch dankbaar voor en voelt het ook wel, hoe ik hem ver zorg. U begrijpt me toch niet verkeerd 1" Instemmend gemompel. „U weet toch, hoe ik het bedoel. U doet immers allemaal even veel of meer. Doch ik vergelijk het alleen maar met Christa. Lieve mevrouw Ulfers, beste mevrouw 'iliiel, ik benijd U om Uwe dochters. Ach. en al mijn praten en smeekeu helpt zoo heelemaal niets." „Doet U Chri$ta toch eens in een streng pensionaat," raadde de schreeuwende slem van dc oude mevrouw Uliers. Ik heb ken nissen, bij wie zoo iets eene voorlreffelijKe uitwerking heeft gehad." „Wat denkt ul Mijn nian Verder hoorde Lutte niets. Heino Ulfers pakte haar tamelijk onstuimig bij de li^nd en trok hair de kamer uit. „U ziet, dat men U niet noodig heeft," zei hij binnensmonds. Zijne manier van doen maakte haar Dlotse- ting angstig. Zc trachtte zijnen bük te ont moeten. „Het is, zooals Moeder zegt sprak ze op gedaagden loon, in een plotseling op komend wild verlangen, hem tot de beslis sende vraag te brengen. „Och, onzin!" weerde hij af. Hij hield haal bij de hand vast, tot ze weer buiten waren. Op het borde* monipeldo hii biina onver staanbaar: „Een mooi soort moeder, die hare dochter zoo afbreekt! En waar is dat nu goed Yoor? 't Is onbegrijpelijk." Lütte voelde plotseling eene groote schuch terheid over zich komen. Ze wist niet, wat ze doen of zeggen zou en liep gedrukt naast hem. Ze was eensklaps zoo ontzettend bang gewor den. Toen zij eenen zijdelingschen blik op hem wierp, zag ze, dat zijn gelaat somber stond en dat hij op zijne snor beeL Haar hart bonsde. Was liij boos? Was nu -11e uit? Ze kon het in haren angst niet meer uit houden, en toen ze eon eindje naast elkaar voorlgeloopen en reeds dicht bij de andei en gekomen waren, riep in haren groolen angst nog eens weer: „Lk heb het U toch ge zegd! Moeder heeft immers heelemaal gelijk. Zoo ben ik. Ik kan niets. Ik deug nergens voor. U heeft het niet willen geloovcn. Nu vcrachl U mij zeker?" Eerst k^am cr absoluut geen antwoord; hij stiet met den voet eenen steen op zijde. Toen mompelde hij: „Och, onzin, ik toch mei. Maar wat was locli het doel van al dal gebabbel? Dat begrijp ik hoegenaamd niet Lutte zweeg en leed onuitsprekelijk. Het was haar plotseling, alsof cr eene klove ontstond tusschen hen beiden; zij "wist eensklaps niet meer, wat ze zou zeggen of aanvoeren, dat indruk op hem kon maken. Ze had zulk ccn ellendig, vreemd gevoel, dat ze allerliefst de annen slap langs zioh zou hebben laten han gen en het wel had willen uitschreeuwen van verdriet. Toch bleef ze met loodzwaar hart naast hem voortloopen, verschillende paden door en weer naar het dennelaantje, waar men door de vele bochten, die er in waren, altijd zich weer kon onttrekken aan vreemde blikken. Einddiik besloot hil. haar weer aar te kii- ken. Het zien van haar bleek, bedroefd ge zichtje verdreef in eenen oogwenk de wolk van ergernis, bezorgdheid of wat hel andcrj was. Hij kon zich niel meer bedwingen. Juis>. omdat hij zag, dat hij haar ontzettend pijn had gedaan en haar onbarmhartig gekwefu had, scheen zij hem liefelijker dan ooit. HiJL uitte een kort geluid, sloeg eensklaps de ar men om haar heen en kusllc haar. „Ik het je lief, kleine Lütte" mompelde hij. Iu volgende oogenblik liet hij haar reeds wee; los. Er kwamen stemmen. Hij streek zich ove. 't gelaat. „Wandel nu wat met Flora TltieJ;, beval hij kortaf en met gedempte slem. „ik zal den rector of iemand anders zien op le van een." Lütte gehoorzaamde blindelings. Het was, of ze in eenen toestand van verdooving ver keerde. Voorloopig had ze niet eens een gevoel van geluk, zoo snel, zoo hcerschzuchtig, zoo heclemael niet in aansluiting aan al 't voor afgegane was zijne teederheid over haar ge komen. De droomèrige toestand van natuur lijkheid en onschuld van de laatste uren, waarin ze haar jong geluk helder uitgestraald had, was verdwenen. Toen ze ziuh volgens Ileino's wil bij Flora voegde, was ze onrus tig. had ze een gevoel van hulpeloosheid e» zag men, hoe ze hare, uiterste krachten in spande, om gewoon te zijn; cn dit alles ver ried nog meer dan hare lachende oogen go- daan hadden. Flora was onvriendelijk en gepiqueerd. Na een oogenblik zei ze op uildagcnden tooox „Is U vcrlooid? Zeg het dan toch. „Ik? Hoe zoo? Wel, zeker nictP stotterde, de arme Lütte. Wordt vervolgd*

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1914 | | pagina 1