N°. 268 DE E EM LAN DER". Woensdag 13 Mei 1914. BUITENLAND. FEUILLETON. TANTE LÜTTE. 12d* Jaargang. Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURO. Uitgevers: VALKHOFF Co. ABONNEMENTSPRIJS! Per 8 maanden voor Amersfoort f 1-<H>* Idem franco per post 1-51>* Per woek (met gratis verzekering tegen ongelukken) - 0.1 O. Afzonderlijke nummers - 0.05, Deze Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertentiön gelieve men liefst vóór 11 uur, familie- advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureau: UTRECHTSCHESTRAAT 1. Iniercomin. Telefoonnummer 66. PK IJS DER ADVERTENTIEN: Van 15 regels.. f 0.50» 'Elke regel moorO.IO, Dienstaanbiedingen 23 cents bij vooruitbetaling. Groote letters naar plaatsruimte. Voor handel en bedrijf bestaan zeer voordoolige bepaliugoe tot het herhaald adverteeren in dit Blad, bij abonnoruont Eeno circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt of aanvraag toegezonden. Politiek Overzicht. De nieuwe grondwet van China. In China is do eerste voorloopige grond wet van 11 Maart 1912 door een nieuwe, even eens voorloopige grondwet vervangen, die zicli bierdoor kenmerkt, dat zij nog meer en nog fterker onder den directen invloed van pre sident Juansjikai is tot stand gekomen dan h; re voorgangster. De eerste president van de ui' het revolutionair gistende China ontstane re. ubliek, dr. Sunjatsen, heelt spoedig de plats moeten runnen voor Juansjikai. Het et To succes van dezen was, dat het jonge Ghineescne parlement niet in de eerste plaats dc gionuwet hchandelae en tot aldoemug bracht, om eerst daarna den voor hoold van het uitvoerend bewind bestemden president definitie! te kiezen, maar den omgekeerden •?rcg koos. berst werd Juansjikai als presiaent gekozen. Daarna kwam cene voorloopige gronuwot tol stand, waarin men reeos ue klauwen van don leeuw kon bespeureu, ai was aij nog door de heerscnendc oppositiepartij, de hwominlang, opgesteld. Thans, na twee ja jen, is Juansjikai oichter bij het doel van zijne wonsehen gekomen; de hem vijandige partij is vernietigd. Het parlement is onthou den; zijne lcuen zijn naar aüe richtingen ver strooid. De president heeit op eigen gezag ©ene bestuurscommissie in 't leven geroepen; heeit zijne creaturen geplaatst aan het hoofd van ue provinciën en neelt aan cene (commissie opgedragen eene hem passend» grond op te sieiicn. Ook ae nieuwe grondwet schept nog slechts een voorioopigen toestand, bene subcommis sie zal nogmaals de grondwet onderzoeken; eene door uen president bijeen te roepen na tionale vergadering zal baar op nieuw vast stellen en eerst dan zal de president haar als de definitieve gronuwet afkondigen. Dat heeil dus vooreerst nog uen ü;d. \aii éene zaak' kan men echter verzekerd zijn: de definitieve toestond zal geen afbreuk doen aan de macnl, die Juansjikai zich onder de voorloopige SoivdweA verzekerd heet. Hij is nu leitclijk re ctator van China en zal uat blijven. Over de nieuwe gronuwet brougl de Gor- fjespondance d'Exhreme-Orient de volgende mededeclingen: De nieuwe grondwet bestaat uit 64 artikelen, terwijl de vorige er 56 had. .Velen van de artikelen zijn gewijzigd. De Wijzigingen strekken zich zelfs uit tot de na- uion van de wetgevende vergadering en van hel kabinet. De vergadering heette tot dusver Tsanjihuen olgrondwetsraad; lihans heet zij Lb^ahucn of wetgevende v nadering. Het ^a" binet heette vroeger Kouhuen, nu Koutsjeng. Over de verantwoordelijkheid van de minis ters bevat de nieuwe grondwet niets. Men neemt echter aan, dat de positie van de mi nisters of staatssecretarissen zal zijn overeen komstig die in het Duitsche rijk en in de Ver- «enigde Stalen. Geschrapt zijn de artikelen van de oude grondwet 34, dat de president de benoeming van de ministers en van de ver tegenwoordigers in het buitenland niet mag verrichten zonder vooraf de goedkeuring te hebben verkregen van den rijksdag, en 35, dat de door den president gesloten verdragen aan de goedkeuring van den rijksdag onder wierp. Deze goedkeuring is nu beperkt tot ver dragen met het buitenland, die de integriteit van China of den belastingdruk van het volk betreffen (dus afstand van gebied en lceni'j- gen). Nieuw geregeld worden: 1. de raad der republiek, een adyiseerond lichaam, met welks toestemming de president de wetgevende ver gadering ontbinden en de afkondiging van de door haar aangenomen ..ctten verhinderen kan. Tot aan de bijeenroeping van de beide huizen der wetgevende vergadering treedt de raad der republiek in hui.ne plaats. 2. De re kenkamer. 3. De stelling van het keizerlijke huis als grondslag van de republiek. 4. De ge lijkheid van de vijl rassen. De aldus gewijzigde grondwet is in liet begin van deze maand afgekondigd. De nieuwe raad van de republiek zal eeue commissie van tien leden benoemen, die tot taak zal hebben de grondwet op te stellen, welke bestemd is de definitieve grondwet te zijn. Het ontwerp van deze grondwet gaat naar de wetgevende vergade ring, welker toestemming gevorderd wordt om het wet te doen worden. Het is nog niet zeker of de definitieve volksvertegenwoordiging uit twee Kamers of slechts -uit een zal beslaan, in ieder geval zal zij uiterlijk in 1916, dus in het vijfde jaar van do republiek, bijeengeroe pen worden. DiHtschland. Straatsburg, 12 Alei. Uit de Fran- sahe pers was in eenigc Duitsche biadLn de mededeeding overgegaan, mat de Duitscne keizer den tten in levensgevaar heelt ver heeld en dat op de reis naar Slraatsnuig zijn auto bijnacioor een spoortrein is overreden. Uil een nauwkeurig ouuerzoek van het spoor- wegoesluur is gêhicken aat Yan deze bewe ring geen woord waar is. Tusschen het legerbestuur en den rijksdag nestaat een geschil, dat tot onderwerp heen een nieuw ufunsigeDouw voor het kt-izemj^e inintaire kaxuuei. i/e regeering heeil reeus eenige jaien geleden een stuk grond aange- kocne on daarop dit geoouw te zeilen, zon der daarvoor de toestemming van den rijks dag te vragen. Toen de rijksuag de achterna verian- j goedkeuring weigerde, ueed de geenng vruchteloos moeite om dezen koop on gedaan te maken; eene rechterlijke beslissing viel in baar nadeel uil. Mei hoi oog hierop heeft de begroolingscommissie van den rijks dag voor eenige weken den aankoop van dezeu grond goedgekeurd; echter is daaraan de voor waarde verbonden, dat het geld voor dezen aankooo zal worden gebracht op de begroo ling van het departement van linaucien en dat op <Len grond niet een diens'geuouw voor het militaire kabinet mag worden gebouwd. Men wil hiermee te kennen geven, dat bet rijk zich eene schending van zijn budgetrecht niet wil laten welgevallen. De minister van oorlog heeft nu bij supple- toire begrooting voorgesteld den grond over te nemen ten behoeve van den militairen dienst en hem te gebruiken overeenkomstig het oorspronkelijke plan. Daarop heeft echter de begrootingscommissie andermaal eene af wijzende beslissing genomen. Berlijn* 12 Mei. De rijksdag bracht he den. de tweede lezing van de begrooting -\aD oorlog ten einde. iMevrouw von Bethmann-Hollweg, de echt- genoote van den rijkskanselier, is niet onver wacht gestorven. Reeds van vóór Paschen was zij bedlegerig; baar -toestand was zoo ern stig, dat haar gemaal de reis naar Korfoe, waartoe de keizer hem had genoodigd, moest uitstellen en dat het zelfs twijfelachtig was of hij zou kunnen gaan. Zij was eene dochter van het oude Markischo geslacht von Pfucl cn was nog slechts 49 jaren oud. Uit het hu welijk zijn drie kinderen, twee zonen en eene dochter geboren; aan de zilveren bruiloft ont brak nog slechts eene maand. Frankrijk. De staUstick over de Kamerverkiezingen geelt met betrekking tot de wet op den drie jarigen diensttijd de volgende cijlers: Van de JOo algevaardigden, die voor de wet gestemd hCDDca, zijn 2oo hei-kozen en 57 geslagen. 12 trosken zich terug voor de herstemming en 109 kwamen in ae herstemming. Van de 19/ ge vaardigden, die tegen de wet gestemd hennen, zijn lo2 herkozen en 33 geslagen. 7 hebnen zien voor tic herstemming teruggetrok ken en yo kwamen in de herstemming. Van de 12, d-i-e zich Yan de eindstemming over de wel onihieJiacu, zijn 3 heikozen, 1 iieeil zich voor ae herstemming Ieruygetrokken, 2 wer den geslagen en 1 is niet weer gesteld. Van de lo afgevaardigden, die bij de stemming ont braken, zijn 11 herkozen en 4 geslagen; 2 trok ken zien Lerug voor de herstemming en 5 zijn in de iicrslciumiiig gekomen. De Rauicai constateert de overwinning van de linkerzijde met ue woorden: Het blok van de linkerzijde heelt eene onuiumeizmiiige over winning henaaiid over het blok van de rechter zijde, ue consequent naar luiks slurc-iuie -lak- Lick trio mi eert. Dank zij hot bondgenootschap van ae radicalen, ae socialisten en alle op rechte rcpuuhkcmen, heelt de repuhhck zeil cene schuierende overwinning beiiaaid. Men kent nu zonder dc mogelijkheid van twijlel den wil van. nel voik, en hot is zaak yan de nieuwe lvamer zien haren oorsprong fce her inneren en door eene krachtige hervormings politiek aan do verwachtingen van de demo cratie Le beantwoorden. De liumaiuie constateert in een kort, door Jaures onderieekend artikel de overwinning van hare partij. Ook Jaurés hoopt, uat de socialisten zich aan het werk zullen begeven cn dal zij zich het vertrouwen van hunne kie zers waardig zutlen toonen. De gemauwde lhpublique lran^aise schrijft: Dc uag der herstemmingen was niet goed voor ons. liet verbond tusschen dc vereemgdo radioaien en de vereenigdc socialisten hceii zijne vruchten gedragen. Wij mogen ons nie4 vcmelen, aat dc nieuwe Kamer erger zal zijn dan hare voorgangster. Maar hel groote aan tal der Ycrcemgue socialisten zal voor de radicalen het begin van hunne straf zijn; zij zullen de ondergeschikten van de socialisten zijn. üe Temps schrijft: Het is duidelijk, dal met eene Kamer, samengesteld zooals zij zal zijn, regeeren niet gemakkelijk zal zijn, wanneer men onder regeeren iels anaers verslaat dan hot bewind te voeren èn aan le blijven. Maar men zal toch regeeren, want de ontoelaat bare eischen van de revolutionaire socialis ten zuilen weldra de stevigheid van het nieu we blok op de procl stellen. De rechter van instructie in den moord van Calmette heefll zijn onderzoek ten einde ge bracht en lie<t dossier van de zaak in honden gesteld van liet Openbaar M.nislerie. Engeland. Londen, 12 Mei. in hel lagerhuis deel de do eerste minister Asquilh mede, dat de regeering voornemens was ccn wetsontwerp in te dienen tof amendeering van de Home- iule bill. Hij drukte de hoop uit, dat, als er eene schikking werd verkregen, de twee wets ontwerpen gelijktijdig wet zouden worden. Londen, 12 Mei. In dc Royal Academy verminkte hoden namiddag eene vrouw het door Iiubort Iierkomer geschilderde portret van -den hertog van Wellington met een bijl. Zij bracht drie sneden toe aan het doek. De vrouw is in hechtenis genomen. Italië* Rome, 12 Mei. m ue Kamer verzekerde de minister-president, in antwoord op eene vraag van de afgevaardigden Carolini en Larusa, die Leedwezen uitdrukten over dc on derdrukking door het openbare gezag van d*. betoogingen, die studenten in Calanzaro den öen gehouden hadden, om te protesleeren te gen ae op 1 Mei in Triest voorgekomen fei len, dal het openbare gezag zijn plicht had gedaau. In Catanzaro, Rome cn andere stedcD nebben studenten betreurenswaardige daden verricht, waardoor de kans ontstond om hel land in ongelegenheid te brengen inzonder heid daar, waar men in aanraking was met vertegenwoordigers van vreemde natiën. De minister-president keurde deze feilen len zeerste af en verklaarde, dal de regeering be sloten heeft* dal zij zich niet mogen herhalen. Spanje* Madrid, 12 M e i. m ue Kamer verklaar de de minister yan builenlandsche zaken, dat Spanje zich heeft verbonden niet samen te werken met de Fransche militaire operation, die het gevolg zullen zijn van de bezetting van Taza. Madrid, 12 Mei.De Kamer zette heden het debat voort over de algcineene politiek. De oud-imiïistcr-presideiit Komanones behan delde de Mexioauiibsane kwuslie. Hij verklaar de, dat Spanje u-aar Marokko ging op het inf tiaicief van i-rankrijik, dat aankondigde, dat als Spanje niet met Frankrijk ging, frankrijk alleen zou gaan. Hij wees op <ue inoeielijkhe den, die de Yerschiilenue kabinetten vo-nden dij hunne komst aan hel bewind, liet kaoinet- Komanones weigerde machtiging te verteenen lot de operatie van wijden omvang, die gene raal Marino, wilde onuernemen. Spanje moei een koloniaal leger in hol leven roepen, het tegenwoordige leger reorgamseeren en een imnislerie van Marokko samenstellen. De Ma rokko-kwestie vertegenwoordigt de toe komst van bpanje. Aue partijen moeten sa menwerken toL hare oplossing, zonder op de oilers te beknibbelen. De Kamer besiool, (kal in de -uolulcn van de zitting melding zou woraen gemaakt van het leedwezen, dal zij ondervindt over den dood van Montere Kios. De Senaat hief ten teeken van rouw zijne zitting op. Madrid, 12 Mei. Het overlijden wordt bericht, heden morgen om hall acht, van aen oud-ministcr-president Montero Rios. Oostenrijk-Hongarije. W e e n e n, 12 Mei. Volgens het hedei* avond uitgegeven bulcltin, was dc objecticvó bevinding der geneesheeren, dat dc toestand stationair is. De afscheiding van sputum is iets ruimer. De subjectieve toestand van zich goed voelen houdt aan. De keizer heeft wede/ een uur vertoefd in de kleine galerij. Budapest, 12 Mei. In de commissi* voor de builenlandsche zaken van de lioii- gaarsche delegatie werd dc behandeling va* het exposé van .graaf Berchtold voortgezet, Graaf lvarolyi verklaarde, dat van Berchtold1* politiek alleen Duitschland nut had. Oosten rijk maakte zich alle Balkanstaten tot 'egeu- standers en verzuimde gecnc gelegenheid oni Rusland onaangenaam te zijn. Daarentegen gewaagde de spreker van de waarlijk vriend schappelijke houding van Frankrijk tecenovoF de monarchie. Hij vroeg ten slotte den minis» ter hoe hij de economische belangen van dt monarchie wil beveiligen na het mislukken van het plan-Vitali betreffende den Oricnt- spoorweg, wanneer Servië-de Orientspourwcg- inaatschappij onteigenL Majlalli verklaarde een aanhanger van den driebond to zijn, maar verlangde bescherming van den landbouw tegen cene agressieve cco« nomisohe politiek van Duitschland. Budapest, 12 Mei. Dc commissie vooi builenlandsche zaken van de Hon gaar sch4 delegatie hoeft dc hogrootimg van het depar* lemenl van buïtonlandschö zaken aan gene; men. In den loop van hot dobat verklaarde graai Berohlold, dat de dkxxr de sprekers betreurde onvolledigheid van het Roodboek een inwen dig gebrek is van dergelijke publication ten gevolge Yan de noodzakelijkheid van inter nationaal overleg over don i.ihoud. In zak« de Epirotische kwestie dood de minister uit komen, dat in een gesprek, dat hij had met Venizelos, zij elkaar ontmoetten in dc ge dachte, dat vriendelijke betrekkingen tus schen Albanië en GrieKcoland in het weder- zijdache belang wenscheijk zijn. De van beidc- zijtLe gedane toezeggingen geven ruimte voor de hoop, <dal, oischoon de toestand in het Al- ba neesahe gebied nog volst rokt niet opge klaard is, cr eene mannelijke oplossing Kan vvorden gevonden. In dezen zin zal de regee ring ook voortaan in overleg met Italië op den grondslag van de Londensclie besluiten werk zaam izijn. Ten aanzien van Albanië en aviein Azie zijn in Abbazia gecne afspraken gemaakt van bij zonder Yer ireokende strekking. Omtrent Voor- Azië zijn de meeningen van Oostenrijk cd Itaië gestemd ten gunste van de hanhaving en bevestiging van bet daar aanwezige Turkscho bezit. Wanneer de minister in zijn exposé hcefl gesproken van economische uitzetting, daii heeft hij daarbij in de eerste plaats aan Voor- Azië gedacht. Graaf Berchtold zeide verder, (Lat de kwes» tie van de Griekscho eilanden voorloopig slechts theoretisch is geweest. Over de verhouding van de monarchie tot lïusland merkte graaf Berchtold op, dal er wef is waar mceiiingsYerschillen zijn geweest tus schen de beide rcgeeririgeii. Die zijn echter altijd op van vertrouwen getuigende wijze be sproken. Er E dus geen reden om eene oil- riendeJijke houding van Rusland te vreezes. Dc Russische toerustingen zijn slechts een ver- He* goede biedt zich zelden aan, zelfs niet .wanneer men het zoekt, maar het kwade staat Voor ons zonder dat wij vragen. 7 door MARIE DIERS Schrijfster van j:,Dokter Joost en zijne zeven zorgen", enz. vertaald door Cato W. Westenberg. Dadelijk daarop verviel ze weer In een diep twijgen en in een nadenken, peilloos als een «\sarte afgrond. En zoo vergat ze weer het pacisje naast haar en alles, wat ze had moeten doen cn zeggen, door die eene gedachte, die ie niet van zich af kon zetten: Ben ik het fdgenlijk niet? Hij heeft mij immers gekust. Dus ik ben het toch! Ze had gedurende den langen winter reeds Qicnigmaal gedacht aan de mogelijkheid de mogelijkheid, dat hij baar kun kussen. Ze böd daarbij zells aan het -t'ennelaai. ie ge- da ebt. Nu was het gebeurd, werkelijk, wer kelijk! Ze voelde nog den krachtigen, hefti- gen druk zijner lippen op haren mond. Als éene machtige golf was dat plotseling over haar heen geslagen. Maar het was anders, dan ze het zich had voorgesteld. Schrik bren gend, niet gelukkig was het. Zc schold zich zelf uit. De werkelijkheid ?s welbeschouwd altijd anders dan de ph aula sla JJct was dorame aanmatiging, om le verlangen, dat het zou gaan, zooals zij dal gedroomd had. Wat wou ze dan? liij had jiaar toch lieft En dat hij haar plotseling aan zijne borst had gedrukt, nauat hij haar jui;t kun to voren in haren afgrond var. ellende alleen had laten zitten en niets zei, aat moeM ze toch prettig vinden. Daarmee toonde hij haar immers juist, dat hij alien twijiel vit zijn hart had gebannen. En was dat zoo? Zij had tijd genoeg, daarover na te denken, want gedurende de verdere uren van den na middag hadden ze geene gelegenheid meer, met elkaar te spreken. Ze zochten ook niet ei kaars blikken. Zij waren beiden ah betooverd was bet de betoovering van 'l geluk of was het iets anders? Met eenen wonderlijktn twijfel in het hart bewogen beiden zich tus schon de anderen. Maar er kwam toch nog een enkele licht straal. Aan tafel moest Lütte heelemaal aan 't be nedeneind zitten, ook moest ze nu en dan hel pen bedienen. De drie jonge ieeren hud de vrouw van den dominee als goede gastvrouw naast de vrouwelijke gasten geplaatst. Lütte s heer aan tafel was de schoolmeester uit het dorp, die altijd volgens een goed oud gebruik op niet al te kleine avondpartijen genoodigd wprd en aan hare andere zijde zat diens vrouw. In zulke dingen die op haren plicht als gastvrouw betrekking hadden, was de do mineesvrouw dikwijls aandoenlijk onver standig. Daar zat dan Lütte, en haar hart was ziels bedroefd. Moest deze dag zoo eindigen? Het was een geluk, dat zij bare buren niet aangenaam behoefde bezig te houden, ze moest voortdurend hare tranen wegslikken. Eens, toen ze Ileino de schaal met hel vleesch zou aanbieden, sidderde deze in hare hand, zoo- uat het scheen, dat zij ze zou iaten vallen, ileino nam vlug wal en zonoer op te kijken. Den geheelen tijd had hij eene kleur als vuur en spraK hij weinig. Als door eencn nevel heen hoorde Lütte cenen komieken, weinig fijngevoehgen toost van den ouden Thiol. Allen lachten, slechts zij en Heino niet. Aan het boveneinde troonde gcwichtiT en majestueus de ouue Mevrouw Uifers met hare kuude oogen. Dan weer klonk de schuchtere stem van ue kleme vrouw van dominee Rust aan haar oor, die minder schuchter en echt Irolsch was, 'oen ze van het verstand van haar tweejarig zuontje, den kleinen Eginhard, vertelde. Laarlusschen door hoorde ze het gemaakte .achen van Flo ra Thiol. Ik kan zijne vrouw immers ook niet worden! dacht Lütte in stille wanhoop. Wat is hij, wat liet eten betreft, verwend door zijne moederI Ik zou immens doodsbenauwd zijn, als ik ik iets voor hem moest koken. W al voor een verwaand schepsel ben ik toch geweest, dat ik dacht, dat alles maar van zeil ging! Toen de rijtuigen reeds voor waren, in den algiemeenen chaos, toen iedereen naar man tels, sjaals en voetzakken zoolit, voelde Lui te zich plotseling zacht bij den arm gepakt. Zc wist dadelijk, wie dal was, en ze was daar over zoo gelukkig, dat ze zich uiet eens kon omdraaien. Toen fluisterde zijne stem dicht bij haar oor: „Zie er toch niet zoo wanhopig uit, dat kan ik niet verdragon. Alles ko.nl immers in orde, daar zal ik wcJ. voor zorgen. Ik houd zooveel van je, kleine Lütte Ze stond nog steeds bewegingloos; maar alles rondom haar was eensklaps louter zon neschijn. Toen het riituia van de familie UKorc voo»- stond en de breede, vermomde gestalte van mevrouw Uifers zich door de <kur schoof cn vervolgens hare dochter en eindelijk ileino, die een van de reisdekens uroeg, naar buiten trad, keek bij Lütte aan, die bij ue deur stond en juist eenen koelen handdruk van de beide aames gekregen had; een laonje speelde ou der zijn knevel, en hij zei tot haar, meer met ae lipnen dan met zijne stem: „Dat wordt een pieizierritje." Toen waren ze buiten, degenen, die nog niet weggereden waren, volgden, en de dominees vrouw sloot de huisdeur, opdat de voorgang r.iet onnoodig koud zou worden. „Het vleescn was goed; niet waar, beste ineen.vroeg ze vrij opgewekt. „De saus b^d misschien nog een klem wcinigje dikker kun nen zijn. Maar och, dat was :uel erg. Kom nu, Lutte, help mij de compote weer in de llesschen doen, dal zul je misschien nog vvd kunnen." Lütte dacht: Verloofd ben ik nog niet met hem. Maar hij heeft mij toch lici. Och, goede God, help locli, help toch, opdat alles nog goed wordli HL Toen kwam er een moeilijke tijd. Lütte koesterde geenen wrok legen bare moeder zooals Heino Uifers. Iiel kwam niet in haar op, deze voor haar tegenwoordig ver driet verantwoordelijk te stellen en haar van hare jeremiaden een verwijt te maken. Het was immers allemaal waar, wat ze gezegd had, en of dat nu aan 't licht kwam of later, dat was hetzelfde. Heino zou immers toch ge merkt hebben, hoe ze was. Het was immers slechLs de kwestie, da! ileino om hare gebreken afstand van baar deed. De kleine Lutte was zóó diep doordrom gen van hare gioote onvolmaaktheid, dat z< zulk een resultaat eigenlijk natuurlijk vond, /,e kon Heino daar geen verwijt van makea. Wat moest hij met een sohepsel als zij was, beginnen, dat hoegenaalnd geen versland had van pracLische zaken, hij, die een landgoed bad, waarop zooveel flinkheid n beleid ver- eischt werd, en die zelf uit zulk eene ontzet tend practisckc familie stamde? Eenige malen kwam de dwaze gedachte bfl haar op, liera te schrijven, hem ouder een of ander voorwendsel mee te doelen, dat ze ntr grondig" wilde lecren koken. Loch die ge dachte moest ze zich spoedig uil het hoofd zetten. Hoe zou ze eenen brief naar Kesten- dorf krijgen, zonder dat iemand anders het merkte? En al gelukte dat, wat zou hij wel zeggen? Hij zou dat zeker echt onvrouwelijk vinden. De uren, waarin ze les kreeg, die baar to* nu toe toch genoegen gegeven hadden, begon nen haar nu in huogc mate tc drukken. Dal* zat zo daar en trilde van opwin ling over al hare leden. Ze luisterde met gespannen aan dacht naar ieder gcruisch, dat uit de keuken lot haar doordrong. De kostbare morgenuren vervlogen dag op dag, 's middags stonden de gerechten op tafel en zij had niet mogen hel pen, zij wist niet eens, hoe ze toebereid waren. Daardoor werd ze ec".e slechte leerling «.n als kookster werd ze niet beter. Er was dan oog *een gebrek aan opwinding, ergernis en 'ranen. fTorJt vervolgd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1914 | | pagina 1