DE EEMLAN DER". Zaterdag 16 Mei 1914. JSUITENLAND^ N°. 271 Eerste Blad. 12d" Jaargang. Uitgevers: VALKHOFF Co Bureaui UTRECHTSCH ESTRAAT I. Intercomtn. Telefoonnummer 66. Kennisgevingen. Politiek Overzicht. De strijd om Homeruie. DuRschland. Turkije» Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. ABONNEMENTSPRIJS: per 8 maanden voor Amersfoort f l.^O» Idem franco per post1.50. Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) - 0.10. Afzonderlijke nummers - 0.05. Deze Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- ei» Feestdagen. Advertentiën gelieve men liefst vóór 11 uur, familie* advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 1—5 regelsf 0.50, Elke regel mcor -0.10. Dienstaanbiedingen 25 cents bij vooruitbetaling. Groote letters naar plaatsruimte. Voor handol en bedrijf bestaan zeor voordeolige bepalingen tot het herhaald adverteeren in dit Blad, bij abonnement. Eene circulaire, bovattonde de voorwaarden, wordt aanvraag toegezonden. op De Burgemeester van Amersfoort, Brengt ter kennis van de ingezetenen dezer Gemeente, dat het door den Directeur van 's Rijks directe belastingen, enz. te Utrecht exe- ci loir verklaard kohier No. 6 van de Bedrijfs belasting over het dienstjaar 1913-1914 aan den Ontvanger van 's Rijks directe belastingen alhier is ter hand gesteld, aan wien ieder verplicht is zijnen aanslag op den bij de wet bepaalden voet te voldoen. Gedaan en op de daarvoor gebruikelijke plaat sen aangeplakt te Amersfoort den 15. Mei 1914. De Burgemeester voornoemd, VAN RAND WIJ CK. Burgemeester en Wethouders van Amersfoort, Gelezen een verzoek van de Wed. B. Derks Van Leyenhorst om vergunning tot het oprich ten van eene zeeppoederfabriek, waarin te plaat sen een verticale stoommachine van 6 P.K. op een terrein alhier gelegen aan de Kleine Gast- huislaan, bij het kadastraal bekend onder sectie B no. 3144 Overwegende, dat de beslissing op dit ver zoek niet kan genomen worden binnen den in het eerste lid van artikel 8 der Hinderwet be paalden tijd, op grond, dat het ingestelde onder zoek nog niet is beëindigd Hebben besloten De beslissing op het voormelde verzoek te ver lagen. Amersfoort, 13 Mei 1914. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, A R. VEENSTRA. v. RANDWUCK. Aaar Tivoli Nu moeten de Amersfoortsdie vrijztn- gen toch eens in grooten getale naar den Vrijzinnigen Landdag te Utrecht gaan. Uit Utrecht zijn verleden jaar vele geest verwanten op onzen', zoo schitterend gcslaag Jen Landdag «op Birkhoven gekomen; de be. leefdheid reeds eisahl, dat wij hun nu 'h be zoek terugbrengen. Maar het is niet alleen om beleeldheidsrc- denen, dat wij U opwekken Hemelvaartsdag naar Tivoli te gaan. Ook niet om den „lom- nierrijken tuin", al is ons speciaal op het hart gedrukt oiizen lezers te vertellen van den mi de Meimaand zoo heerlijken Tivolituin. ei z'n statige kastanjes, die nu, in vollen i, met hun roode en wifte kaarsen wel j nsaohtige kerstboomen gelijken. En in dien schoonen lommerrijken tuin" staat onder het hooige groen verborgen 'n muziektent, van waar de militaire kapel van de „Veld" hare opwekkende tonen zal uitschollen over de verzamelde gemeente. En als god Pluvius ook vrijzinnige neigingen mocht hebben en den Landdag de twijfelachtige eer van z'n aanwezigheid vilde aandoen, zullen de spre kers in de „met groen en bloemen kwistig versierde" groote zaal optreden; zoodat wij maar zeggen willen, dat door den regen nie mand zich moet laten weerhouden. Maar dat is allemaal bijzaak, waarover wij slechts scjhrijven, omdat het ons verzocht was. Wij voor ons zouden liever op andere attracties" van den Landdag willen wijzen. En ze zijn zeer talrijk die attracties. Een van de eerste attracties is deze, dat gij, die naar den Landdag gaat, het gevoel moogt hebben, dat hij om uwentwil gehou den wordt. Dat is met de meeste openbare bijeenkomsten, vooral politieke, geheel an ders; gewoonlijk toch worden die gehouden met propagandistisch doel; uwe tegenwoor digheid dient hoogstens ter opluistering maar nut heeft zij niet, gij kunt zeer goed gemist worden. Dat is geen prettige gedachte cn daarom doet gij beter om naar 'n Landdag te gaan, want deze wordt niet belegd ter wille van de propaganda onder de be zoekers zullen Immers de niet-vrijzinnigen luttel in aantal zijn maar ter wille van da vrijzinnigen zelve. En nu de verdere „attracties'' van den Landdag: Wij hooren de groote, politieke vragen van den dag nog eens kort en duidelijk uiteen zetten, wij komen in contact met onze lei ders, wij ontmoeten onze geestverwanten uit oris district en maken kennis met die uit omliggende districten, wij wisselen met hen van gedachten en nemen velerlei van hen over, dat ons bij onze actie ten goede kan komen; wij worden gewekt tot nieuwe geest drift, tot nieuw vuur. Verblijdend en verheffend is ook op deze 6am'enkomsten het samengaan van alle vrij zinnigen. De sprekers dn Tivoli zijn de vrij liberaal mr. ter Spill, afgevaardigde voor Utrecht I, de unie-liberaal prof. van Hamel, de zoon van het Kamerlid Prof. van Hamel, wiens kloeke rede verleden jaar in Amicilia gehouden wij ons nog herinneren, en de vrijz.-dem. Ketelaar, ook geen onbekende voor Amersfoort De politieke actie staat in kwaad gerucht; men zegt en soms niet geheel ten onrech te dat zij den mensch verlaagt; maar als zij ook nieuwe geestdrift en onderlinge waardeerdng kan verwekken, moet dan met erkend worden, dat zij ook ?n veredelcndeu invloed hebben ban? Welaan dan, gij mopperaars, wilt de poli tieke actie eens van den goeden kant lecren kennen en gaal met ons a.s. Donderdag naar den Landdag in Tivoli. In den strijd om Homeruie voor Ierland nadert men thans tol heil beslissende stadium. Nu het lagerhuis met 276 legen 194 stemmen heeiit besloten, dat de Homeruie hill ongewij zigd aan de eindstemming zal worden onder worpen, is in die vergadering het laatste woord gezegd over dit product vain wetgeven- den arbeid. De vorm, dien de wet zal hebben na de eindstemming, welke vóór Pinksteren zal plaats hebben, slaat nu vast. Zoo wil het de parlementaire procedure, die in Engeland geldt. De Parliament act, die bij de Ilomerule-wet voor het eerst in toe passing zal komen, bepaalt dat als ec»n wets ontwerp drie malen achtereen door het lager huis is aangenomen, het ook zonder dat de toestemming van het hoogerhuis is verkre gen, aan de Kroon ter bekrachtiging kan wor den voorgelegd en wet kan worden. Maar na tuurlijk kan dit wetsontwerp in den loop van de beide jaren, die moeten liggen tusschen het eerste en het derde votum van het lagerhuis, geene verandering ondergaan; het is de bill, zooals zij de eerste maal door het lagerhuis is aangenomen, die automatisch 'kracht van wet krijgter kan geen enkel amendement in worden aangebracht. In het onderhavige geval kan de regcering, tenzij het hoogerhuis haar hierin tegemoet komt, door zijnerzijds de bill te amenaeeren, geene veranderingen brengen in het voor twee jaren aangenomen wetsontwerp, al was zij tot alle concessiên bereid. Maar op tege moetkoming van het hoogerhuis valt niet te rekenen. Het is niet onmogelijk, dat de unio nisten ten slotte zich tot toenadering ge neigd zullen toonen. Maar dat de geest van toenadering zoozeer over hen vaardig zal worden, dat zij zullen medewerken om eene wet aannemelijk te maken, die zij tot twee malen toe hebben verworpen en die zij in be ginsel verwerpelijk achten, kan men zich moeielijk voorstellen. Aan den anderen kant echter is het ha-ast niet denkbaar, dat de Homerule-wet in den vorm waarin zij- nu voor de eindstemming iin het lagerhuis staat, in toepassing zal komen. Hoe kan deze moeielijkheid uit den weg worden geruimd? De regeering heeft daar voor dezen uitweg gevonden, dat men de Ho- raerule-loll den weg zal laten volgen, die in de Parliament act is aangewezen. Maar in een nieuw wetsontwerp, door de regeering in le dienen, zal zijn de concessiên opnemen, die zij geneigd is te doen om de oppositie met de wet te verzoenen. Er zal nog een vrij gerui me tijd moeten verloopen, na de vaststelling van de Homerule-wet, om haar in werking te brengen. Dien tijd wil men zich ten nutte ma ken om het reeds begonnen overleg voort te zetten, en als men er in geslaagd is tot over eenstemming te komen, dan zal met bekwa men spoed een wetsontwerp tot amendeering i-an de Homerule-wet met toestemming van de beide huizen lot wet worden verheven. Men hoopt dat tijdig genoeg te kunnen be werkstelligen, om deze novelle van de Home rule-wet gelijktijdig met de wet zelve in wer king te idoen treden. Uit de mededeeli-ng, dat zulk een wetsont werp van de regeering is te verwachten, wordt afgeleid, dat de regeering bereid is in hare concession aan de Ulstermainnen verder te gaan dan de reeds aangeboden uitsluiting der graafschappen van Ulster uit de Home rule-wet voor een tijd van zes jaren. Want deze concessie is reeds verworpen cn kan dus ndet dienen als grondslag voor een com promis. Redmond, de leider van de Iersche nationalisten, die de kosten zullen moeten be talen van de schikking, welke bestemd is de unionisten te winnen, heeft verklaard, dat hij zich niet bij voorbaat wilde verbinden om dp amendeeringspdannen van den eersten mi nister te steunen. Wanneer de amendementen niet konden rekenen op aanneming door overeenstemming tusschen de partijen, dan behield hii rich *tine vrliheid' van handelen voor. Dit beleekent, dat do regeering zou kun nen komen te staan voor het geval, dat zij de Ulster-kwestie zou moeten aien op te lossen zonder den steun en zelfs tegen het verzet van hare Iersche bondgenooten. De regeering zal er dus zeer op bedacht moeten zijn, in hare concession aan de unionisten niet zóó ver te gaan, dat zij den steun van de nationa listen verliest. Nu mag iinen wel verwachten, dat de nationalisten, als zij voor de eindbeslis sing staan, een half ei zullen verkiezen bo ven een ledigen dop. Redmond zal vermoede lijk zich tweemaal bedenken, alvorens, door op zijn stuk te blijven staan, het geheele werk van de Homeruie op het laatste oogenblik in gevaar te brengen. Maar gemakkelijk zal de taak van den premier zeker niet zijn. Berlij n15 Mei. In de tweede lezing van de begrooling van den rikskanselier releveer de staatssecretaris Delbrück, dat de sociaal democraat Wend el gisteren zijne -rede heeft geëindigd met den kreet: Vive ia FranceI Hij merkte daarover op, dat de sociaal-democra ten geneigd schijnen te zijn, hunne politieke werkzaamheid te zoeken buiten de grens, die wij, die op nationalen bodem staan, voor onze binnenlandsche politiek trekken. Wan neer deze kreet ernstig gemeend was, dan kun nen de sociaal-democraten legen dit beloog niets in 't midden brengen. Was de kreet een grap, dan is het niet te verwonderen, dat die grap door de burgerlijke partijen en de regce ring wordt afgewezen. (Groot rumoer bij de sociaal-democraten). Gradnauer (sociaal-democraat) zegt; De staatssecretaris heeft de rede van Wendel niet gelezen. Die beeft alleen doen uitkomen, dat eene toenadering tusschen de beide volken heilzaam zou zijn. Staatssecretaris Delbrück constateert, dat hij over het verband tusschen de rede van Wendel en haar slotwoord niet ingelicht is ge weest. Aan den anderen kant blijft het feit bestaan, dat de rede eindigde met den kreet Vive la Francel en dat dit binnen en buiten het huis misnoegen en ergernis heeft verwekt De rijksdag heeft de bcgrooting van buiten landsche zaken in tweede lezing aangenomen. S t e n d a 115 Mei. Bij de aanvuilings- verkiezing, die moest plaats hebben tengevolge van de ongeldigverklaring der verkiezing van den conservatieven afgevaardigde Hoesch, werden uitgebracht op Hoesch 11.877 stemmen op den nationaal-liberaal Wachhorst de Wentc 6965 en op den sociaal-democratisohen can- didaat 6943. Er moet herstemming plaats heb ben tusschen Hoesch en Wachhorst. België. Ook de Senaat heeft thans het ontwerp vpn de onderwijswet aangenomen, geheel in den vorm waarin bet door de Kamer was vastgesteld, zoodat bet nog in deze zitting, vóór de verkiezingen tot vernieuwing tod de helft der beide Kamers, wet zal kunnen worden. Aan de eindstemming namen al leen de leden van de meerderheid deel; do minderheid verliet vóór de stemming de zaal. Tot rechtvaardiging van dit besluit werden namens de liberale en socialislisahe fraction verklaringen afgelegd. In de liberale vcrkla ring wordt gezegd: „Wij zullen het voor beeld volgen van de liberalen der Kamer; wij weigeren deel te nemen aan de eindstem ming cn zelfs met eene negatieve stem een inconstitutioneel en anti-vaderlandslievend wetsontwerp te eeren''. Verder bevat de ver klaring een protest tegen de vernederende rol, die aan »den Senaat is opgelegd, die om aan den wensch van de regeering te voldoen, stelselmatig alle voorgestelde amendemen ten beeft verworpen, zelfs die waarvan dc leden der rechterzijde de gegrondheid er kenden. In de verklaring van de socialisten wordt er nadruk op gelegd, dat zonder eeniga waar borg of controle millioenen en nug eens mil- lioenen voor de onderwijsinrichtingen van de geestelijke stichtingen worden uitgegeven, In -de beide verklaringen wordt de voort zetting van den strijd tegen -de schoolwet aangekondigd. Frankrijk. In parlementaire kringen verluidt, dat de radicale afgevaardigde en gewezen minister van oorlog Messimy voornemens is, in de nieuwe Kamer zijn voorstel tot invoering van een diensttijd van dertig maanden, dat ver leden zomer bij de behandeling van de drie jaren-wet verworpen is, op nieuw in te dienen en on eene spoedige behandeling aan te drin gen. Daarmee zou men dus terstond eene bres willen schieten in het stelsel van den drieja rigen dienst, waarvan de minister-president Doumergue, de minister en de onderstaats secretaris van oorlog bij herhaling hebben ver klaard, dat er in de tegenwoordige omstan digheden in Europa geen sprake van zou kunnen zijn 'het ai te schaffen of te verande ren. Zwitserland. Bern, 15 Mei. Bij de opening van eene nationale tentoonstelling legde de president van bet eedgenootschap nadruk op den oil- VerdedÜgen en te behoeden. Hij roemde de vriendschappelijke betrdkkiingen, die Zwit serland verbinden met alle staten. De Fransche gezant verkondigde den lof van de internationale bureaux die Zwitser land te danken heeft aan het gerechtvaar digde vertrouwen van Europa en waarin met bijzonderen glans de rol van Zwitserland in de volkengemeenschap uitkomt, Engeland* Het geval, dat eergister in het lagerhuis de regeering een angstig half uurtje deed door maken, was eene zoogenaamde „snap divi sion", waarmee de oppositie haar overviel. Vroeg in den namiddag, toen, zooals dikwijls het geval is, vele leden nog niet aanwezig wa ren, verlangde de oppositie stemming over ©en zuiver technisch voorstel van den eersten mi nister in de begrootingsdiscussic. De unionis ten, die zich op deze verrassing hadden voor bereid, stroomden in massa in de zaal; de li berale whips moesten hals over kop hunne mannen bij elkaar trommelen. Zooals reeds vroeger meermalen is geschied, werd de re- gecring door de goed onder lucht slaande en talrijk aanwezige Iersche nationalisten be hoed voor eene nederlaag, dia zakelijk wel niets had te beteekenen, maar bij dc hecr- schende spanning in den algemeenen toestand zich toch onaangenaam zou hebben doen voe len. De meerderheid, die het voorstel van den eersten minister verwierf, was slechts 21 stemmen, in plaats van heB normale cijfer van 80 90; maar het was de meerderheid. Zweden* Stockholm, 15 Mei. Het koningspaar en prins Wilhelm vertrekken den 20en des avonds naar Berlijn. De koning en prins Wil helm zullen van daar dadelijk de reis voort zotten naar Karlsbad, terwijl de koningin zich naar Karlsruhe begeeft Italië. Rome, 15 Mei. De prefect van Napcis is van zijn ambt ontheven. Volgens dc dagbla den is deze maatregel genomen omdat de pre fect niet op afdoende wijze uitvoering gege ven heeft aan de instruction tot bescherming van het consulaat van Oostenrijk-Hongarije tegen vijandige beloogingen. Oostenrijk-Hongarije» Weencn, 15 MeL Over üen toestand van den keizer wordt bericht: De nachtrust was ongestoord en verkwikkend De algemeen* toestand beantwoordt daaraan. Het avondbulletin luidt: Op een goeden nacht volgde een betrekkelijk goede dag. De hoeslprikkel is minder, dc l.oosl losser. De al- gemeene toestand is bevredigend. W e e n e n15 Mei. De Neue Wiener Zeitung schrijft naar aanleiding van de rede van staatssecretaris von Jagow, dat eene krach tiger en beslister manifestatie ten gunste van den driebond ondenkbaar is. Na het bezoek van den Duitschen keizer in Weenen en Vene tië, na de ontmoeting in Abbazia en na het laatste exposé van graaf Berchlold in de rede van von Jagow ais 't ware de laatste penne- strook, van een voltooide bondgenootschap, dat als opschrift do woorden draagt: Alge lueene ontspanning. Budapest, 1 5 M e i. De meeste bladen be spreken de rede van von Jagow in gunstigea zin. De Pester Lloyd noemt de toestand aan den Balkan zeer verblijdend. Voor ongerust heid bestaat op het oogenblik geene aanlei ding. De Pesli Hirlap spreekt zich in ongun- stigen uit over Jagow's opmerking over P.u- m&nié. dat blad van een artikel, waarin beweerd werd, dat Sviha tegen belooning spionnen* diensten aan de politie heeft 'bewezen, lieeh het gerechtshof den beklaagde vrijgesproken De gezworenen waren eenstemmig van mea ning, dat het bewijs van do waarheid is ge leverd. Na de uitspraak van het vonnis hadden groote straatbetoogingen plaats, die tegen Sviha gericht waren Rusland* Petersburg, 15 Mei. Do keizerin-we-, duw© is hedenavond vertrokken. Petersburg, 15 Mek Mi nis ter-pres* dent Goremykin is naar I ivadia vertrokken, Petersburg, 15 Mek Do rijksraad heeft behandeld wetsontwerpen o,vei>^ffe militaire rekwisitie van particuliere schepen, over de vrijstelling der officieren en ambte naren van het departement van oorlog van den ddeusl om gezondheidsredenen en over den tolvrijen invoer win producten van den grond en van de industrie van Mongolië aan dc grens van het generale gouvernement li\ koetsk. Met het oog op mceningsvcrschillen tu*. sdhen den rijksraad en de doenia zijn do 'beide eerste wetsontwerpen verzonden naq/ eene verzoeningscommissie. De afgevaardigde Tscneidge zal waarschijn* lijk niet vervolgd worden wegens zijne, rede m de doema, waarin hij zijne sympathie voor de republiek uitdrukte, omdat de commissie van den rijksraad, die had te beslissen of aau de klacht gevolg zou worden gegeven, lot (1c overtuiging is gekomen, dat zijne rede de ele menten van een vergrijp niet bevatte. Ülfi- cieus wordt verzekerd, dat de regeering zich hierbij zal neerleggen, omual zij slechts eene principieele beslissing over de strafbaarheid van oproerige redevoeringen in de doema liad willen uitlokken cn dit coel bereikt is door de erkenning van dc mogelijkheid om een af gevaardigde ter verantwoording te roepen voor 't geen hij in de vergadering zegt. Petersburg, 1 5 M e i. De Handels- uud Industriczcituug bericht, dal den 8en Mei de stand van het gewas in Midden- en Zuid-Rus land over 't algcmccu goed middelmatig was, Wintertarwe sLond ten voile bevredigend cn soms in het Koebangebicd on een deel \an de andere streken, onbevredigend gedeelte lijk in de Noordwestelijke cn centrale gebied. Rogge is over 'l algemeen good-middel- matig, goed in ihet zuidwestelijk deel en ook. in andere gebieden, onbevredigend in een deel van het noordwestelijk centrale gebied en aan- den linker Wolga-oevcr. Zomerzadcn zijn over 't algemeen ten volle bevredigend, in hot zuidelijk zuidwesten en in Polen goed. BulgarijS. Belgrado, lo mei. or is eene ukase onderteekend, waarbij alle personen, ook reemde staatsburgers, die tol 25 October 1913" wegens spionage majosteitsbelccdiging, be- leediging van leden der skoepschtina, xaW overheidspersonen enz. aangeklaagd oi ver-., oordeeid zijn, begenadigd worden. In Albanië. De bond van O o sten rijks che induslrieeleD deelt mede, dat de Oostenrijksche regcering heeft besloten oll'icieel deel le nemen aan dc wereldtentoonstelling te San Francisco. In Oostenrijk zijn sedert lang reeds door indus- trieele en hajidelsvereenigmgen oo eigen ini tiatief toebereidselen gemaakt om deel te ne men aa nde tentoonstelling, die naar aanlei ding van de openstelling van hel Panama kanaal zal worden gehouden. Die toebereid selen worden thans voor officieel verklaard Voor het hof van assises te Praag wordt thans een belcedigingsproces gevoerd, dat de gewezen afgevaardigde dr. Kaal Sviha heeft aanhangig gemaakt legen het dagblad Na- rodni Listy wegens een aantal artikelen, die de beschuldiging inhielden dat tegen be taling in dienst heeft gestaan van de politie om haar op de hoogte te houden van "t geen er voorviel in den boezem van dc Czcchische partij. Dr. Sviha, die lang een post van ver trouwen in de Czechisclie partij heeft bekleed, heeft ua het verschijnen van deze artikelen zijn mandaat als afgevaardigde neergelegd. Dit werd opgevat als eene erkenning van schuld cn er werd gezegd, dat hij naar Ame rika was gegaan. Hij is echter in Praag terug gekeerd en heeft eene klacht wegens beleedi- ging ingediend tegen het blad, dat deze hein zoo bezwarende beschuldiging heeft geuit. Praag, 15 Mei. In het beleedigings- proces van den gewezen afgevaardigde verzettelijken wil van het Zwitsersohe volk Sviha tegen Servaz Heller, een redacteur van om zijne onafhankelijkheid en onzijdigheid te de Narodni Listy, wegens de onncming in Durazzo, 15 Maart. De hol maarschalk von Trolha is naar Skutari vertrokken ora/ toebereidselen te maken voor eene reis yan den vorst naar Skutari. Konslantinopei, i4 Mei. De Iroonv rede kondigt dc oprichting aan van een hoog* ste militaire gereciitshof, dat zal onderzoo» ken waarom, ondanks dc groote vaderlands lievende offers voor de legerorganisatie, hef Turksohe leger toah dc ncuoriaag heeft ge leden. Uit den inhoud van dc door de gücoote mo gendheden aan de Porie overhandigde nota valt met leedwezen te conslalccren, dat mes aan Griekenland eilanden overhel, welker be zit voor ons noodig is. In antwoord op d© v nota, zette de rcgeeriiig ge rédenen uiteen, waarom het haar onmogelijk is de beslissing aan te nemen. Zij gaf te kennen, dat zij, hoe wel de waarde van dc handhaving van dei? ede voor Turkije erkennende, geene inspan ning zou achterwege laten om tot het ver krijgen van hare rechten te geraken. „Ik hoop, dal het zal gelukken deze kwSstie op vreed zame wijze, aan ons sLaudpunl beantwoorden de, op te lossen." Italië zal zonder twijfel binnen kort de eilanden terug geven, welker ontruiming cn overgave aan ons het door het verdrag van Lausanne werd opgelegd. Opdat het rijk bronnen van inkomst zal kunnen genieten, die het tot dusver mist«4 zijn onderhandelingen met eenigc groote mo gendheden aangeknoopt. Hierdoor zal het mogelijk zijn de bcgrooting in het volgende- jaar in evenwicht te brengen. De politieke betrekkingen van het rijk zullen er toe bij dragen zijne ontwikkeling in vrede en rust te verzekeren. Konslantinopei, 15 Mei. Naar ge* meld wordt, is de oud-minister van oorlog Izzet Pacha tot inspecteur-generaal van de Syrische vilaict* benoemd

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1914 | | pagina 1