DE EEMLAN DER". Vrijdag 22 Mei 1914. BUITENLAND. N°. 275 12de Jaargang. AMERSFOORTSCH DAGBLAD Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. 33 Uitgevers: VALKHOFF Co. ABONNEMENTSPRIJS: Per 9 maanden voor Amersfoort f l.OO. Idem franco per post1.50. Per week (met gratis verzekoring tegen ongelukken) - 0.10. Afzonderlijke nummers 0.05. Pezo Courant versohiJnt dagelyks, behalv» op Zon- en Feestdagen. Advertentiën gelieve men liefst vóór 11 uur, familie- advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureau: UTRECHTSCHESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 15 regols.. f 0.50. Elke rogol meer 0.10, Dienstaanbiedingen 25 cents bij vooruitbetaling. Grooto letters naar plaatsruimte. Voor handel ou bedrijf bestaan zeer voordeelige bepalingen tot het herhaald adverteeren in dit Blad, bij abonnement. Eone circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Kennisgevingen. VICARIEBEURS. Burgemeester en Wethouders van Amersfoort, brengen ter kennis van belanghebbenden, dat telkens mededeeling van heeren Curatoren der Rijksuniversiteit te Utrecht met ingang van 1 September 1914 eene vicariebeurs van de St. Joriskerk alhier beschikbaar komt. Zij, die daarvoor in aanmerking wenschen te komen behooren een request (gericht aan den .Minister van Binnenlandsche Zaken) in te zenden bij heere Curatoren van de Rijksuniversiteit te Utrecht. Jongelieden, die hunne opleiding te Amers foort genoten hebben worden uitgenoodigd zich tevens schriftelijk te wenden tot Burgemeester en Wethouders van Amersfoort. Amersfoort, 20 Mei 1914. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, A. R VEENSTRA. v. RANDWIJCK. De Burgemeester en Wethouders van Amers foort Gelet op artt. 6 en 7 der Hinderwet, Brengen ter kennis van het publiek, dat een door J. C. A. van Wolzak te Amsterdam, namens J. Polak en H. Polak aldaar, ingediend verzoek, met bijdagen, om vergunning tot het oprichten van eene inrichting tot het vervaardigen, ver werken en bewerken van producten voor de fa bricatie van etherische oliën, vruchtenessences en reukstoffen (met uitzondering van muskus) en het in voorraad hebben van voor dat bedrijf benoodigde producten, in het perceel alhier ge' legen aan den Hoogeweg en Lageweg, bij het kadaster bekend onder sectie A, no.'s 1186 en 1531 op de secretarie der gemeente ter visie ligt, en dat op Dinsdag den 2. Juni aanstaande, des voormiddags te half elf uren gelegenheid ten Raadhuize wordt gegeven om, ten overstaan van het Gemeentebestuur of van één of meer zijner leden, bezwaren tegen het oprichten van de inrichting in te brengen. Tot het beroep, bedoeld in art. 15, le lid der Hinderwet, zijn volgens de jurisprudentie, alleen zij gerechtigd, die overeenkomstig artikel 7 der Hinderwet voor het Gemeentebestuur of één of meer zijner leden zijn verschenen, teneinde hun ne bezwaren mondeling toe te lichten. Amersfoort, den 19. Mei 1914. Burgemeester en Wethouders voornoemd. De Secretaris, De Burgemeester, A. R. VEENSTRA. v. RANDWDCK. men de anenscihein eeüxlfer u i t Utrecht dan n -a1 -a r Utrecht. Het is nu eenmaal 'n igewoonle dea* sta-ds- menschen en 'n goede -gewoonte ora o.a. op HcmekviaarLs-daig de (Steden ,te ont vluchten cn in bosch of veld de frissche lucht te gaan insnuiven. En de dorpelingen den ken er wiet aan om 'n .dagje in »de ihectc 6tad te igaan doorbrengen, ais -alle winfkelis geslo ten en de tstraten verlaten zijn. -Neen, op 'n idaig fails gister kon men overal beter dan dn Utrecht 'n Laaidtfta'g houden. Dat de Gonoentrajlie volgend jaar voordeel doe met de ervaring van -gisteren, tenzij zij In plaats van Provinciale, StodcLijik'e Land- diagen wil beleggen. -En dan nog zou zij be ter doen naax buiten te igaan. Ons lijkt HuLs ter Heide 'n lütgczochte pktots voor ,'n Landdag 'maar dan niet op 'den dag der Vrijz.-g»*>dsdiensligen, -doch bv. op den tweeden Pinkster. De prachtige streek, ide booge bo-stsohen, de «gunstige ligging, de gem-afkiheiijhe ver- bindÜTYg met 'Utrecht, Amersfoort, iBaarn, Soest, Zeist, :dc Bilt enz. -men behoeft waar lijk geen .profeet te zijn om dian ,*n schitte rend welslagen en 'n igrooten toeloop van stddleiingen èn plattelanders te voorspellen. En hot -heeft ook dlit voor. d-at men daar in órts jonge, (vrijzinnige ddstriot Amersfoort ils, dot nog wel ,'n politiek „zetje" velen kan. Provinciale Landdag. - Dat de Vrijzinnige Landdag, gisteren in Tivoli gehouden, geslaagd mag heeten, ls wel niet voor tegenspraak vatbaar. Het was 'n heerlijke Meidag, de tuin ver toonde zich in z*n volsten pracht, de koele schaduw-van het dichte loover bood beschut ting legen de stralende zon; en dan de geest- drieftige lopeningstoespraak van mevr. Tja- Mens, voorzitster van 't comité, de .uilmun tonde woorden van prof. «v. Hamel, 'het helde re, pakkende betoog van ter Spoil, de gloeien de, boeiende rode van Ketelaar, -het was alles om zelfs den slaperigst en liberaal itn gang toebrengen. Als hij er ten minste was. En dat betwijfelen wij, want de opkomst, vooral uit de buitengemeenten, was het eenige. wat le wenschen overliet. Utrecht leverde natuurlijk een flink con tingent; uit Amersfoort telden wij 12 hoofden (en dan hebben wij er nog één dubbel geteld niet het .getal 11 te krijgen), Zeist zond twee mannen cn als wij het gezelschap er zoo eens op aanzagen, dan kwam het ons voor, dat de andere gemeenten te zamen er niet meer dan 'enkdie tien-tallen geleverd hadden. Men zou bijna kunnen zeggen, dat het meer van 'n Utrechtsch onderonsje had dan. van 'n Pro vin cialen Landdag. Wij waren er al zoo half en half bang voor geweest. Niet dat het -Comité van Voorberei ding niet voldoenden ijver ontwikkeld had. integendeel, wij weten wel beter; zelfs de grij ze Dom had meegedaan aan de reclame. Aan wie dan de schuld? In de eerste plaats aan de wegblijvers zelve; in de tweede plaats aan het samentreffen met dc Bussumsche Openluchtsamenkomst der Vrijzinnig-godsdienstigen het was aanvan kelijk de algemeen-e klacht, dat die Concen tratie geen rekening had gehouden met 'de moderne Hagcpreeken op Hemelvaartsdag en in de derde iplaats aan de keuze van (dè plaats. O, wij villen -geenszins 'beweren, dat Tivoü z5ah niet efxa leenen (voor 'n Landdag, hot ttegendeel is waar; wij' zouden igeen terrein (Weten, betier voor het 'doel (geschikt ,dian de lommerrijke tuin van Tdvoli met twee groote izalen voor 'het geval van ongunstig weer. Maar op 'n «dag aks Hemelvaartsdag krijgt Uuftsciiiand. Over het verlof, -dat de rijkskanselier zal nemen,, wordt nader bericht, dat het den ge wonen duur van een zomerverlof ïiiül zul overschrijden. Gedurende het grootste gedeel te van zijn verlof zal hij de leiding van de zaken in handen houden. B er 1 ijn, 20 Mei. De rijksfdia-g is heden bij keizerlijke boodschap gesiot'en. Toon pre sident Kaïinpf een ,Jioch" op den keizer uit bracht, stemden de burg erp air tijen 'daarmede in, terwijl de sooiaal-demoaralen, die anders de zaal plachten te verlaten, ditmaal op hun ne plaatsen hieven zitten. Kampf gaf daar over zdjn leedwezen te kennen, onder storm- achitigen bijval icLer burgerlijke partijen, terwijl de soaiaail-democraiten hem toeriepen: Dat is onze zaak. (Groot rumoer.) Onder leven- diigen bijval der burgerpartijen ging lvampf toen voort: Door het opstaan van .onze zetels geven wij uiting aan de achting .die iedere Duitscher aan den keizer verschuldigd ls. De rijksdag is op den dag vóór Hemel vaartsdag naar huis gegaan. In de laatste zit ting word nog de novelle tot wijziging van het militaire strafwetboek afgedaan geheel overeenkomstig het door de regeering inge diende ontwerp. De rijksdag Üel de voor dracht ongewijzigd, niet omdat hij het ont werp niet vatbaar achtte voor verbetering, maar met het oog op de houding van de re- geering, die elke wijziging van haar ontwerp voor onaannemelijk verklaarde, zoodat liel.ge vaar bestond, dat als de rijksdag gebruik maoikte van zijn recht van amendement, er niets zou terechtkomen van de bescheiden ver betering, die hel ontwerp der regeering bracht. Slechts op een enkel punt, dat betrek king had op de strafbepalingen tegen desertie, liet de regeering het „onaannemelijk" niet hoorende minister van oorlog verklaarde bij den bondsraad zijn invloed te zullen aanwen den, opdat in minder zware gevallen bij de bepaling van de straf verzachtende omstan digheden zouden kunnen worden aangeno men. De zitting werd- niet verdaagd, maar geslo ten. Bij de voorlezing van het sluiting9besludt bleven de sociaal-democraten, die in strijd met hunne vroegere gewoonte in de zaal wa ren gebleven, zitten en zij slemden ook niet in met het na de voorlezing door den voor zitter uitgebrachte „hoch" op den keizer. De voorzitter drukte zijn leedwezen uit over het demonstratief blijven zitten van een deel der leden onder verklaring, dat de vergadering door op te staan, de constilutioneele positie Yan den keizer eert. De nieuwe minister van binnenlandsche za ken in Pruisen von Loebell heeft de vraag, die hem in het huis van afgevaardigden werd gedaan ,hoe zijn standpunt is in de kiesrecht kwestie en inzonderheid of hij bereid is eene hervorming van het Pruisische kiesrecht aan te vatten in den zin van de directe en geheime stemming, beantwoord met een beroep op de weinige dagen die bij aan het bewind was geweest, en met de opmerking, dat het in Pruisen geen gebruik is, dat ministers wer den benoemd om bijzondere maatregelen op wetgevend gebied af te doen. De eerste aan kondiging om het kiesrechtvraagstuk aan de orde te brengen, werd den 10 Januari 1908 door vorst Billow gedaan, toen hij sommige gebreken van het thans geldende stelsel toeuaf en het uitzicht opende, dat de regeering zou trachten die gebreken op le heffen. Aan die toezegging is voldaan door de indiening van een wetsontwerp in 1910. Die actie is echter afgestuit op het verzet van het huis van af: gevaardigden. Aan de regeering moet nu worden overgelaten het tijdstip te kiezen, waarop zij meent hare pogingen tot hervor ming te moeten herhalen. Berlijn, 2 0 Mei, De deputatie van F.n- gelsche vak v ere e nig'i ngte ndie sedert giste ren hier vertoeft, werd heden namiddag in het gebouw van-den rijksdag door staatssecre taris Deib-iTick. -als vertegenwoordiger van den rijkskanselier ontvangen. Staatssecretaris Soi'f, de oud-staatssecr. Demi burg, dc onder staatssecretarissen Richter en Zimmermaun en talrijke heeren van dc «departementen van buiten- en binnenlandsche zaken waren hier bij tegenwoordig. Door Bar^oy en Caidbury werden redevoeringen gehouden, waarin na druk werd gelegd op de vri-endsdbaiuehjke betrekkingen -tusschen de beide landen. België. Brussel, 2 0 M.enKoning Albert van Beilgië en koning Gh.risliaan van Denemar ken .passeerden hacktnniorgeii de revue van 100,000 man troepen. Vervolgens defileerden de troepen voor de souvereincn en do vorstin nen» De prinsen Leopold en Karei namen aan het défilé deel. Op de koninklijke tribune wa ren de sou vesreinen het «voorwerp een-er ovatie, waaraan bijna geen einde kwam. Het is prach tig weer. Hedenmiddag woonden de Deensche en Belgische souvercinen een concours-hippique bij, wsuajr hun langdurige ovaties werden ge- braicht. Brussel, 20 Mei. Het Deensche konings paar heziobt hedenmiddag het stadhuis. Hel werd ojp zijn- weg zeer toegejuicht. De bur gemeester Mas richtte to"l hen -eene toespraak; zij plaatsten hunne handteekeuingen in het go-uden hoek en woonden daarop eene uit voering van militaire muziekkorpsen hip In antwoord op de toespraak %-an burge meester Max, betuigde koning Glirisüaan dank voor de prachtige ontvangst,, de har lelijke begroeting door de bevolking en -de bewijzen vau sympathie voor de Deensche soevereinen en het Deensche volk, dat met het Belgische -vcAlk vereenigd is door banden van vriend schap en groote sympathie. Brussel, 20 Mei. De -Deensche sou vercinen geven des initldhgs in liet Deen sche igezainilss-chapsgelbo-uw een déjeuner ter vore van hel Belgische -koningspaar. Om half twee vertrokken de beide koningsparen naar Antwerpen 'tol hel brengen van een bezoek aan de haven. Frankrijk. Par ij s1 9 M e ïu cie wandelgangen van de Kamer wordt verhaald, dat minister-pré sident Doumergue eergisteren mol den pre sidenl der republiek een gesprek heeft gehad over den politieleen toestand en daarbij met een zekeren aandrang de mogelijkheid van zijn aftreden ter sprake heeft gebracht. Pre sidenl Poincarc moet deze opvulling hebben bestreden cn daarbij hebben opgemerkt, dal do verkiezingen kunnen worden aangemerkt als eene goedkeuring van de politiek van het kabinet door het land. De aanwijzingen, voort vloeiende uit het eerste debat, dat in de nieuwe Kamer zal worden gevoerd over de aljgemeene politiek. Men kwam tot het besluit, dal Doumergue later zijne definitieve beslissing zou medc- dcelen, maar de indruk in de politieke krin gen is, dat Doumergue er toe neigt, dat het kabinet zal heengaan. Engeland. Londen, 21 Mei. Het begin van het de bat over de derde lezing van de Homerulc bill kenmerkte zich door stormachtige toonee- len, die eindigden met <le verdaging van de zitting door den Speaker tengevolge van de aanhoudende wanorde. Voordat het debat begon, deed de oppositie aan Asquil'h eenige wagen betreffende dc amendeering van hel wetsontwerp. Eerste mi nister Asquitili deelde mede, dat de regeering hare amendementen zou indienen bij hef hoo- gerhuis, waar zij konden worden behandeld, gewijzigd of uitgebreid. Dan zou het ontwerp gezonden worden naar hel lagerhuis, dat dc eindbeslissing in deze zaak zou hebben. De regeering had besloten dezen weg te volgen, niet alleen omdat hel de constilutioneele en behoorlijke weg was, maar ook omdat het de eenige weg was, die het uitzicht opende o,p eene vreedzame schikking. Hij weigerde aan te duiden, hoe de bepalingen van dit ontwerp zouden luiden. De oppositie was geheel onvoldaan over de mededeeling van Asquith. Zij verklaarde, dat de politiek van de regeering eene beleediging was voor het huis. Bonar Law zcide, dat het geen nut had in deze omstandigheden dc Ho me-rule bill te behandelen. Toen de Speaker den. unionist Campbell, die de verwerping van hot wetsontwerp zou voorstellen, het woord verleende, begon de oppositie in een eentonigen dreun te zingen: Verdaging I Verdaging! Dit druurde verscheidene minuten. De Sneaker vroeg of deze. demonsbraflei plaats had met toestemming van Bonar Law. De oppositie protesteerde en riep: Antwoord nietl Bonar Law weigerde te antwoorden, waarop de Speaker zeide„Als de heer Bonar Law mij niet wil steunen in de handhaving van dc 'orde, moet ik de zitting tot morgen verdagen." Ilij verliet daarop zijn zetel on der luid gejuich van de oppositie. Asquith en de andere ministers bleven nog eenigen tijd in de zaal, terwijl de oppositie hun uitdagende woorden toeriep. Toen As quith de zaal verliet, stonden alle ministe- rieelc leden opzij juichten hem hartstochte lijk toe en wuifden met hunne zakdoeken. Londen, 20 Mei. Bij de verkiezing van een lid voor Noordoost Derbyshire hebben de unionisten eene plaats rn hel lagerhuis ge wonnen. llun candidaat Bowdon werd geko zen met 0469 slemmem De liberaal Ilouïton kreeg 6155, de labourmau Martin 3669 stem men. Londen, 21 Mei. Eene deputatie van suffragettes trachtte heden namiddag zich naar Buckingham Palace tc begeven, om den looning een veerzoekscihrift ten gunste van vrouwenkiesrecht le overhandigen. De politie verstrooide de deputatie in -de omgeving van het paleis. Mi's. PankJhurst werd gevangen ge nomen. Er zijn in 't geheel 46 personen r vangen genomen, waaronder drie mannen, in verband met de betooging van suffragettes bij Buc kingham Palace. Zweden* Stockholm, 2 0 Mei. liet koningspaar is hedenmorgen via Trellc-borg en Sassnitz naar Berlijn vertrokken. Stockholm, 19 Mei. De minister van financiën lieeft bij den rijksdag de ontwerp- begrooting voor 1915 ingediend. Dc inkom sten en de uitgaven houden met! een tolaa: bedrag van 316.266.100 evenwicht met elkaar, lil vergelijking met het in Januari voorgeleg de ontwerp, waarvan hel eindcijfer was 311.461,200 kronen, zijn enkele ontvangpos ten met grootere bedragen uitgetrokken tot dekking van dc uitgaven, opgenomen in de begrooting van oorlog, die bij een totaal-be drag van 58,191,000 kronen bij het vorige jaar eene verhoogiug van 4 millioen aanwijst, In de toelichting wordt gezegd, dat dc voor gestelde legerhervorhiing eene dergelijke ver hooging noodig maakt. Spanje. Madrid, 19 .Mti. in antwoord op de kri lidk, die door Alvarez, het 'hoofd van de refor mistische partij, geleverd werd op de door Spanje in Marokko gevolgde politiek, ver klaarde de minister-president, dat de miii taire actie zal worden beperkt tot 'het strikt noodige. Ilij gat' le kennen, dat het burgerlijke gezag staat boven liet militaire gezag. Maar liet zal ónmogelijk zijn een burgerlijken resi dent te benoemen, zoolang de pacificatie niet zal zijn voltooid. In ieder geval valt er niet te denken aan eenige wankelmoedigheid in dc rol, die aan Spanje in Noord-Marokko is ten deel gevallen. Oostenrijk-Hongarije. Budapest, 20 Mei. uraai Berchtold heeft nog in de Oosle-nrijksche delegatie ver klaard, dat men bij het in 't leven treden van het nieuWe staatsorganisme aan den Balkan met toevalligheden van verschillenden aard moet rekenen. Ilij zeide: -Dal komt mij van zelf sprekend voor. Dergelijke toevalligheden staan, zooals bekend is, in het aanvangssta dium van alle iBalkanstatcn vermeld. Naar mijne meening is er geen reden om daaruit ver reikende ongunstige conclusion te trekken Dc Oobtenrijksche minister-president graaf Stiirgkh heeft op eene vraag over het in den loop van het proccs-Sviha tegen ambtenaren van dc staatspolitie te Praag gerichte verwijt, dat zij van postambtenaren hebben gevergd brieven van den DuHschen volksraad aan dc politie ter kennisneming uit te leveren, ver klaard, dat de hiervan betichte politie-ambte- naar de bewering met den rncesten ndrik betwistte. Overigens heeft het Openbaar Mi nisterie zich deze zaak aangetrokken. Bij de behandeling der begrooting van het departement van builcnland- -,che zaken verlangde de gedelegeerde Barnrèither, dal in Albanië ten spoe digste orde en veiligheid zouden worden her steld door de mogendheden. De krachtige rede van von Jagow heeft op hem een goeden indruk gemaakt. Er is echter eene verdere samenwerking van den driebond noodig, op dat de ontspanning vejrder moge voortgaan en de economische krisis uit den weg ge ruimd moge worden. Wat den Orientspoorweg betreft, beval de spreker het samengaan van Oostenrijk en Duitschland aan. Dc Hongaarscke deputatie heeft de begroo ting van het leger en van de imarine aange nomen. De gedelegeerde Andrassy deed de noodzakelijkheid uitkomen om de monarchie slagvaardig te doen zijn, omdat de vrede hem weinig verzekerd voorkwam. -De vloot van Oostenrijk-Hongarije moot steeds sterker zijn. dan die van de Balkanstatcn te zamen. liet zou gewenscht ziju. dat Zevenbergen in hel centrum versterkingen kreeg; daarin zou gec- ne pointe liggen tegen Rumenic. Budapest, 21 Mei. In de Oostenrijk- solie delegatie verklaarde vorst Schönburgj liet zo'u leeue aan ikrankzinnigheid grenzen-» de (dwaling zijn, wanneer hij de legenwooiv diJge constellatie van Europa aan liet bor«h gemotscbap met Duitsclikind werd getornd, In het geval -wan eene oorlogsverwikkelinjf zou liij be>t idapperc Oosten rij ksch-Hongaan sclke leger liever geheel alleon aan Duitsoli» lands z'ij|d-e zien, -dan met -de an-dtetre militaicc (mcigcnd'heden te zamen zender »of tcgeu iDitibsdhlaiwh A gr am, 20 Mei. Toen de banus baron Skcrlecz heden avond cen,e voorstelling in den schouwburg verliet, ontstond, er eene grooto beweging onder het aanwezige publiek. Een leerling van eene handelsschool, die zioh zeer opvallend gedroeg, werd in hechtenis geno men. Hij had een geladen revolver iu den zak, maar ontkende het plain van een aanslag lo hebben gehad. De veahooren leverden ook gccnc sahulbewijzen op. De voorslolldiig werd gegeven ter acre van aartshertog LoopiM Salvaor, die hel gebquw verliet. Daardoo-r o nils tand het gom ah l van een aanslag op den aartshertog. Deze had ech ter het gebouw verlaten vóór den afloop van de voorstelling, om eene soiree van de officieren bij te wonen. Servië. Belgrado, 19 Mei. in dc zitting van skoepschlina van heden verklaarde dc voor* ziller, dat ingevolge het reglement van orde, dat door de behandeling in de twee vorigo zittingen de interpellatie van Ribaracs en Broskowncs waren afgedaan. Dc sprekers van de oppositie betwistten dit en verlangden, dat het debat zou worden voortgezet. De jong* radicaal Resics verlangde, dat aan zijne partij gelegenheid zou worden verschaft, positie le nemen tegenover de verklaringen vni\ den minister van justitie, die beleedigend voor haar waren. De gcheele oppositie verliet daar op de zaal. Do 'meerderheid, die achterbleef, was alleen niet sterk genoeg om dc vergade ring op liet quorum to brengen, zoodat do zitting moest worden gesloten. In politieke kringen verluidt, dab de geheek oppositie in obstructie zal treden. De regee* ringskringen verklaren, dat de skoep.schtiua, waar dc volstrekte meerderheid aan «lc zjjdo van de regeering staat, den arbeid zal voort* zetten. In Albanië. We e n en, 2 0 ivic i. liet Korrespondenzbu reau bericht uit Durazzo van den 19on: De oproerige beweging, die in do laatste dagen, ondanks verschillende maatregelen, een steeds dreigender vorm aannaim, cn gisteren met den opraarsch van dc rebellen naar Durazzo een gevaarlijk hoogtepunt bereikte, bewoog Essad Kacha. wiens dubbel spel steeds duidelijker aan den dag kwam, toebereidselen te maken om tegenover alle gebeurlijkheden! toegerust, le zijn. Hij versterkte daarom gisterenavond zijne anders slechts uit eenige manschappen beslaande lijfwacht tot 80 man. Deze omstandigheid cn hel legen Essad aanV wez.ge bewijsmateriaal lieten geen twijfel aan zijne medeplichtigheid aan de laal-ste gebeur^ tcnissen. Dc vorst werd daardoor bewógen tot het nemen van een krachtig besluit. Het be sluit tot afzetting van Essad Pacha werd om 3 uur 's morgens na eene lange beraadslaging door den vorst bekrachtigd. Met hel overbren gen Yan deze boodschap werden een Neder- landsche officier en nog een andere afgezant van den vorst belast. Essad werd uitgenoo» digd zijne versterkte lijfwacht te laten trek ken en de wapenen uit te leveren. Hij schikte zich aanvankelijk in het bevel van den vorst en beval de manschappen de wapenen neer lc leggen. Toen echter de afgelegde wapenen zouden worden weggebracht, gaf Essad plot seling bevel zich weer meester le maken van de wapenen en zich op de verdediging vooi te bereiden. Do mannen van Essad gehoorzaamden aan dit bevel. Zij grepen dadelijk weer naar do geweren en begonnen kort daarna tc vuren op dc gewapende mannen van den vorst, die do straat stonden. Deze mannen, die een soort nationale garde 'vojrmen, waren, reeds den vorigen avond van wapenen voor zien en bewaakten alle hoeken van straten; zij. beantwoordden dadelijk het vuur. Hierbij werd een man. gedood en werden verscheide- nen gewond. Tegelijk werd uit de gedurende den nacht in alle stilte opgestelde kanonnen; tegen het huis van Essajd een vuur geopend, waardoor dit belangrijk beschadigd werd. Essad nam daarop de hem gestelde vooi^ waarden aan; hij beval zijne manschappen de wapenen neder te leggen cn gaf zich over. Hij werd door eene Ooslenrijksch-Italiaanscho patrouille naar hel paleis gebracht, waarheen hij zich begaf in gcneraals-uniform, van zijne vrouw vergezeld. Bij de komst van Essad in het paleis klonken uit dc menigte kreten van: /Weg met Essad!" Later trokken gewapende nationalisten zingende door do straten. Al lengs werd 't weer ruslicer.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1914 | | pagina 1