DE E EM LAN DER". Woensdag 3 Juni 1914. BUITENLAND. FEUILLETON. TANTE LUTTE. 12ds Jaargang. N°. 284 Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden voor Amersfoort f l.OO. Idem franco per post- 1.50. Per week (met grati9 verzekering tegen ongelukkon) O.lO. Afzonderlijke nummers - 0.05. Deze Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertentiên geuove men liefst vóór 11 uur, familie- advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureaut UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIÊN: Van 1—5 regels f 0.50» Dike regel meer- O.lO» Dienstaanbiedingen 25 cent9 bjj vooruitbetaling. Groote letters naar plaatsruimte. Voor handel en bedrijt bestaan zeer voordeelige bepalingen tot het herhaald adverteeren in dit Blad, bij abonnement. Eene circulaire, bovattonde de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Duitschland. De demonstratie van de sociaal-democra tische fractie in den rijksdag, die na- idat de keizerlijke boodschap tot sluiting van de zitting was ivoorgelezen, bij het uit brengen van het ,,Kaiserhoohis blijven zit ten, heeft eene contra-demonstratie van de conservatieve partij in het Pruisische heeren- Shiuis uitgelokt, uit wier naam graaf Yorok von Wartenburg de vervolging van de sociaal democratische leden wegens beleediging van den keizer .verlangde. De minister van jus titie heeft, zooals reeds werd bericht, hierop geantwoord, dat de bevoegde Staatsanwalt gcweögerd heeft oenc strafvervolging in te stellen en dat hij eeJi gemeend heeft den Staatsanwalt niet daarvan te moeten terug brengen. Eene vervolging zou waarschijnlijk irct vrijspraak eindigen, waarin de leiders van de sociaal-democratie aanleiding zouden vinden om van een triomf te spreken. Het v vstandigste is daarom niet in de zaak te i *ren en eene vervolging achterwege te la- t. Namens de conservatieve fractie heeft ba- r n von P.icüithofen hieruit de conclusie ge trokken, dat cr thans naar de opvatting van de regeering gcene mogelijkheid beslaat om aan den persoon van de monarch in de par lementen de noodige bescherming tegen eer krenking te verleenen, en dat liet de plicht van de regeering en van alle burgerlijke par tijen is, ernstig bedacht te zijn op middeken en wogen om daartegen voorziening te tref fen. Frankrijk. Par ij s, 2 Juni. Eene nota van Ilavas meldt, dat in den kabinetsraad van 9.30 voor middags minister-president Dournergue aan zijne ambtgenooten de bijzondere omstandig heden uiteenzette, waaronder hij had aange nomen de regeering op zich te nemen uit een repubiikeinsahe plicht, om alle verwarring te doen ophouden, een einde te maken aan dc dubbelzinnigheid van eene politiek, die hare warmste verdedigers vond aan de rechterzijde en eene vereend ging aan de linkerzijde te ver wezenlijken, ten einde het algemeen stem recht in staat te stellen zich duidelijk uit te spreken. Nu zijn programma volbracht is, eene sterk toegenomen meerderheid van links in de Kamer is gekomen en elke dubbelzinnigheid uit den weg is geruimd, nu het Land zijn wil heeft kenbaar gemaakt om uilsluitend tene linker-poliliek toe te passen, is de toestand helder in het binnenland. Daar hij eveneens naar huiten goed is, waar do politiek van Frankrijk alle vertrouwen inboezemt door de oprechtheid van zijne bedoelingen, beschouwt Dournergue zijne taak en die van het kabinet als geëindigd. Zijne ambtgenooten deden hier tegenover andere redenen gelden; maar Dou rnergue volhardde bij zijne meening. Hij gaf te kennen, dat hij g,ezoncLheidsredenen zou kunnen aanvoeren; maar dat wilde hij niet. Dc ministers zwichtten toen; zij dankten Dou rnergue voor de hartelijkheid on het vertrou wen, dat hij hun altijd bewezen ihad. De mi nisters begaven zich daarop naar het Elysée om hun ontslag aan president Poincaré aan te bieden. Tweede telegram. Dournergue en zijne ambtgenooten begaven zich om 10.15 naar het Elysée om hunne ontslag-aanvrage in to die nen. President Poincaré verzocht hen te zor gen voor het afdoen van de loopende zaken Hij zal heden namiddag de voorzitters van den Senaat en van de Kamer ontvangen. Toen de ministers hun ontslag aanbaden, drong de president op nieuw er op aan, dat Dournergue zou blijven. Dournergue zeide, dat zijn besluit om heen te gaan, vast stond. Hij dankte de ministers voor hunne royale en har telijke medewerking. Daar president Poincaré in den namiddag de vreemde gemeentebGlu ren moet ontvangen en verscheidene audiën ties moet verleenen, verwacht men, dat dc besprekingen over de ontknooping van de kri- sis morgen vroeg zullen beginnen. De redenen, die minister-president Dou rnergue hebben bewogen af te treden als hoofd van de regeering cn zach voorlaan weer te vreden te stellen met het senatorschap, zijn van politieken en persoonlijken aard. Hij heeft aan zijne ambtgenooten verklaard, dat hij in December, toen hij de regeering op zicb nam( zich tot taak ttieeit gesteld de richting van de algemeene politiek van hot land, die onder het kabinet-Barühou naar rechts wees, te wijzigen en met de algemeene verkiezingen in het verschiet aan de regeeringspohliek eene bösüist naar links w ijzende richting te geven. De uitslag' van de algemeene verkiezingen heeft den wensoh van de regeering vervuld; de Kamer bezit nu eene uitsluitend uit ele menten van dc linkerzijde bestaande meerder heid. Deze meerderheid heeft een uitgebreid hervormingsprogram ten uitvoer te leggen, en Ihet zal gemakkelijk zijn uit haren boezem de geschikte krachten te vinden om dit werk tot een goed einde te brengen, beter en conse quenter dan mogelijk zou zijn aan de tegen woordige regeering, die slechls een overgangs karakter heeft. Als persoonlijk motief voerde de heer Dournergue aan, dat hij voor het voor zitterschap van den ministerraad te vereeni- gen met bet ambt van minister -van buiien- ïandsohe zaken, eene laak op zich had geno men, die te veel bergde van de krachten van één man. Heeds daarom wenscfhte hij af te treden, omdat het hem onmogelijk zou zijn deze dubbele taak verder te vervullen, gedu rende een tijdperk, dot hooge eischen zou stellen aan de werkkracht van de leden der regeering. Deze motieven bleven in den kabinetsraad niet zonder tegenspraafc. Inzonderheid be toogde de minister Viviani, dat Dournergue zijne krachten onderschatte en dat het om algemeene politieke redenen wenschelijk was, dat het kabinet een votum van dc nieuwe Kamer afwachten. Dournergue was echter met terug te brengen van zijne meening, zoodat er niet anders over bleef dan daarin te berusten Met 3en minister-president heelt het geheel»* ministerie zijne ontslagaanvrage ingediend. Als de toekomstige minister-president wordt genoemd de minister van onderwijs in het kabinet-Doumergue René Viviani. De verkiezing van Deschanel, den voorzitter van de oude Kamer, tot voorloopig voorzatter van de nieuwe Kamer is geschied met 401 van de 527 stemmen. De beide ondervoorzitters kregen een aanzienlijk kleiner aanlal stem men; Clément el werd gekozen met 238, Mes- simy mek 238 stemmen. Dit tijdelijke bureau blijft slechts in functie totdat de Kamer in staat is aich te oonstitueerendan wordt het defi nitieve bureau gekozen, waarin de voorzitter door vier ondervoorzitters ter» zijde wordt ge- staan. P a r ij s, 2 J u n i. De president van de re publiek en mevrouw Poincaré hebben heden namiddag de loden van vreemde gemeente besturen, waaronder do burgemeesters van Amsterdam en *s Gravcnhage, ontvangen. De stad Parijs geeft heden avond een groot di ner ter eere van de vreemde gasten. Engeland. Londen, 2 Juni. Dc minister Lioyd George voerde heden hot woord in eene open ludhl-mceting in Criccieth, zijne geboorte stad. Herinnerende aan de drie jaren geleden tot stand gekomen Parliament act, verklaarde hij, dat de regeering niet zou overgaan tot ontbinding van het parlement voordat zij al de nu rijpende vruchten bad binnengehaald. De minister werd onder zijne rede aanhou dend in de rede gevallen door suffragettes, die ook, van hamers voorzien, de Higbstreet door liepen en de ramen van winkels, hel postkan toor en andere gebouwen stuk sloegen. Twee suffragettes hebben nu toch zich dc voldoening verschaft, eenige schade toe te brengen aan Buckingham Palace, de residen tie van bet koningspaar in Londen. Zij wisten de schildwachts te verschalken, zoodat zij twee ruiten konden stuk slaan. De wacht, die door het gerinkel van het stuk geslagen glas opmerkzaam werd gemaakt, nam de beide vrouwen in arrest; maar de hofmaarschalk was ongezind eene klacht legen hen in te die nen, en zij werden dus weer in vrijheid ge steld. In den strijd in het bouwbedrijf in Londen, die nu reeds negentien weken duurl, staan de partijen scherper dan ooit tegenover elkaar. De vakvereeniging van de bouwarbeiders heeft onlangs te beslissen gehad o\er een voorstel om «lo Mokiag Ac Iwcmdly 117 maar tegen liét advies van den voor2M.tr van het bestuur, werd door de leden mex eene meerderheid van vier vijfden besloten tot verwerping van de laatste voorstellen van de patroons. De Lon- densche patroons hebben dit beantwoord met hel doen van een voorstel aan den natioualen patroonsbond tot afkondiging van een 'ock- out, die zich zal uitstrekken over het geheelf vereenigde koninkrijk. De leden van den pa troonsbond zullen door eene stemming over dit voorstel moeten beslissen; als het wordt aangenomen, zuilen een half millioen werk lieden van de werkplaatsen worden uitgeslo ten. liet eenig overgebleven geschilpunt jetreft niet sociaal het bouwbedrijf, maar is van algc- raeencn aard; het betreft dc vraag van de aan stelling van niet-leden van vakverccnigingeD op het werk, op gelijken voet als' de leden. Zwitserland. Bern. 2 Juni. Dc zitting van dc Kamers der bondsvergadering is geopend. Italië. Rome, 1 Juni. Tengevolge van een ge schil tussohen Catania en Porto Ampedocle over het vervoer van zwavel, heeft eene sta king van 25 uren plaats gehad in Catania Dc arbeidersbevolking van Ampedocle heeft even eens de staking afgekondigd om te protestee ren tegen het consortium, dat hij beschuldigt zich aan de zaak te ontrekken. De opgewon den bevolking vernielde werktuigen, slaken do bureaux van het consortium en hoopen zwavel in brand en beging nog andere bui tensporigheden. Spanje» M a d r i d2 J u 111. in oe Kamer van alge vaardigden drongen de vertegenwoordigers van de minderheid aan op het verkrijgen van eene verandering van de Marokkaansche poli tiek. De minister-president zette de redenen uiteen, die zich daartegen verzetten; bij kon digde aan, dat de troepen zullen worden teruggeroepen, naarmate de omstandigheden dit zullen toelaten. Graaf Montera heeft zijn amendement op het antwoord-adres ingetrokken, dat eene vol slagen verandering verlangde in de Marok kaansche politiek. De minister van oorlog heeft bij de Kamer ingediend een wetsontwerp tot bepaling van het effectief van het slaande leger in 1914 op 128.763 man met machtiging om dit cijfer voorloopig le verhoogen, wanneer dit nood zakelijk mocht blijken. Als compensatie houdt het wetsontwerp dc bevoegdheid in tot het verleenen van tijdelijke verloven, wanneer de dienst dit toelaat. Rusland. Peters burg, 2 Juni. De rijkscLocma heeft, in plaats van den afgetreden progres sist Kontotwalow den oktobrist Protopskow .bort tweeden ondervoorzitter geskzen. Dc op positie onthield zich van stemming als teeken van protest tegen de saliending van de vol komen parlementaire vrijheid van spreken. De onthouding van de oppositie bij deze stemming bewoog den voorzitter Rodsjauko, den eersten onderworzdtter Varoenscttris en den eersten ondersecretaris Rkcwsky af le treden. De verkiezing ter ven vulling van de vaieaturcs, die daardoor zijn ontstaan, wor den morgen gehouden. Servie. Belgrado, 2 Juni. In parlementaire kringen verluidt, dat hot kabinet-Pasics heden voormiddag zijn ontslag heeft verzocht aan den koning. Belgrado, 2 Juni. Volgens een heden namiddag J>ekend gemaakt communiqué heelt de koning met leedwezen kennis genomen van het aoor het kamnet ingediende verzoek om ontslag. Hij heeit zich zijne verdere be slissingen voorbehouden. Tweede telegram. Inde skoepsch- lina was heden aan <ie orde de tweeae lezing van 't wetsontwerp tot verlenging van den effectieven dienstplicht en tot toekenning van een buitengewoon crediet van 122 millioen dinars ten behoeve van het leger. Krachtens een besluit van de regeering beeft minister president Pasics reeds den 3len Mei aan den koning het verlangen van het kabinet voorge legd om nog vóór dc definitieve aanneming van de beide legervoordrachtcn het mandaat te verleenen tot ontbinding van dc skoepsch- tina en lot het uitschrijven van verkiezingen voor eene nieuwe skoepschiina. Toen de ko ning gisterenavond aan dit verlangen nog niet had voldaan, besloot de regeering n tot heden voormiddag tien uur te wachten. Daar ook deze termijn verliep zonder dat de regeering het verlangde mandaat voor de voorgenomen verkiezingen ontving, werd de zitting van de skoepschtina tot Vrijdag ver daagd omdat de regeering verhinderd was aan de zitting deel te nemen. In Albanië. Durazzo, 2 Juni. (Agcnzia Stefanl) 800! Maiisaoren en MiildÜeten, katholieken uit Korsovo met eenige mohammedanen uit Mes* sio, zijn hier aangekomen. De vorst ontving hen; hij droeg don minister van financiën op hun de verdediging van Durazzo op to -dra gen; zij verklaarden echter tegen -do opstan delingen in het veld te willen trekken. In do stad heerscht een opgowekt leven; i-ntussohen is alles rustig. Van dc opstandelingen ontbre ken berichten. Durazzo. 2 Jun L Dc Oostenrijksdbe oorlogsschep en Tegetth-off, Veribus Unitis en Zrinyi zijn gisteren hier aangekomen can vier dagen te vertoeven. Valona, 2 Juni. De nieuwbenoemde m$» nister van binnenlandsclie zaken A-kit Pacha is gisteren uit Elbassan luier aangekomen en gaat heden verder naar Durazzo. Durazzo, 2 Juni. Onder aanvoering van het Mirddtenhoofd Mark Gjoni zijn gis teren hier 750 Mirditcn aangekomen. Weenen, 2 Juni. De Neue Freie Pressa bericht, dat in Skutari verluidt, dat Kroja door de opstandelingen en aanhangers van Essad Pacha is ingenomen. De mohamme danen hier verklaren zich openlijk voor sa mengaan met de opstandelingen. Daarente gen is de christelijke bevolking bereid voor den vorst op te koancn. Essad Pacha moet zijne hier wonende aanhangers bij zich ont boden hebben; -dezen moeten ook bereid zijii naar hem toe te gaan. Uit Durazzo bericht de Noue Freie Pres se: Morgen vertrekt dc controle-commissie naar Soliiak om de onderhandelingen mcf de opstandelingen te hervatten. Abessynië. Rome, 1 JuikL De Tribuna bericht uil rvuais Auem; uc 'ra»awpjsuic regeering ae- richt officieel, dat de eriprins Lidj Jeasti, die feitelijk negus is, zijn vaderras Michael tot koning van Volto en Tigre heeft benoemd. Dc kroningsplechtigheid heeft heden nlaats ge had in tegenwoordigheid van alle hoafden en van de treinen in de streek. Vereenigde Staten. De secretaris van marine Daniels heeft bij de vlootcommissie van den Senaat een wets ontwerp ingediend, dat strekt om de twee pantserschepen Idaho en Mississippi in koop af te staan aan een vreemden slaat, naar meent Griekenland, tot den prijs, die zij in 1908 aan de Vereenigde Staten hebben ge kost: namelijk 11.726.000 dollars. Tot toelich ting van dit voorstel verklaarde hij dat deze beide schepen nog slechts bruikbaar zijn voor havenverdediging en dat het geld, dat hun verkoop opbrengt, nagenoeg voldocndo zal zijn voor hel bouwen van een nieuwen dread nought boven en behalve dc twee tot welker aanbouw onlangs door het huis van verte genwoordigers werd besloten. De senaat heeft den door de regeering voorgestolden verkoop van de liinieschepea Idaho en Mississippi onder bepaling, dat do koopsom zal worden aangewend tot hel boa wen van nog een nieuwen dreadnought, goedgekeurd en de marinebegrooting dien overeenkomstig gewijzigd. Geen grooter smart dan gediefde dood-en niet te kunnen beweenen. J 21 door MARIE DIERS Schrijfster van Dokter Joost en zijne zeven zoggen", enz. vertaald door Cato W. Westenberg. De koude was nog toegenomen. Bovendien viel er eene ijzige jachtsneeuw, zoodat het ge zicht dei* mens enen pijn deed van de scnerpe korrels, die er tegen geblazen werden. Toen Christa zich met inspanning van al hare kracht door de straten werkte, twijfelde ze er pjotsehug aan, of ze den jongen wel zou Vinden. In dit weer had zijne moeder hem zeker thuis gehouden. Doch voor het geval, dat hij er was, kocht ze toch maar in eenen Winkel wollen handschoenen voor hem. Ze had graag meer gedaan; ze had wel eene dikke jas of tenminste eene warme das willen koopen, maar ze wist niet, hoe dit door zijne ouders zou opgenomen worden. Hij stond er werkelijk weer; ze zag reeds van verre, hoe hij met starende oogen in het emel van menschen zocht, zonder haar te erken. De wind blies door zijn dun buisje, en hij zag er zoo klein, zoo tenger en zoo ont zettend verkleumd uit, en dit alles in veeJ hoogere mate, dan het in hare® herinnering bestond. Hel plotselinge opklaren van zijn gezicht, toen hij haar zag, sneed haar door het hart. Hdj vergat alles 0111 zich heen, sprong haai met eenen gelukzaligen kreet tegemoet en wierp zich dadelijk in hare armen. En zij omhelsde hem, drukte hem legen zich aan en kuste hem, evenals eene gelukkige moeder. De voorbijgangers bleven staan en maakten elkaar opmerkzaam op wat er gebeurde. Toen men reeds begon, eenen kring te vormen om de jonge dame en den armoedigen, kleinen tongen, zag ze dit en trok hem aan «ie naad vlug mee. Dezen keer glimlachte reeds de kelnerin in den melksalon, toen ze weer het eigenaardige paartje bediende. Kurt was heden bijzonder levendig. Hij merkte heelemaal niet, dat tante Lütte hem weer de verstijfde vingertjes warmde, zoo veel had hij haar le vertellen. Het kleine pren tenboek had hem buiten zich zelf gebracht van vreugde. Hij vertelde haar iedere geschie denis, en eenige keeren gebruikte hij woorde lijk dezelfde zinnen als zij in hare kleine versjes. „Vader en Moeder waren gisteren naar een werkliedenbal," zeide hij, „toen Leb ik het in bed gelezen." De handschoenen werden ook zeer door hem bewonderd, en de chocolade en het ge bak vond hij overheerlijk, maar op het kleine boek kwam hij toch telkens weer terug. .Ik heb het bij mij," zeide hij, „anders nemen ze het mij af." „Wie neemt het je af, Kurt?" „O, dat komt, zooals 't komt. Dan wil Friti het hebben of de kleine Ilertha. En dan zegt Moeder, dat ik het 'hun moet geven. Maar dat kan ik toch niet," verklaarde hij weer trouw hartig, „die kinderen verscheuren het toch dadelijk." Even liet hij zich ontvallen: „Ik dacht reeds, dat U vandaag niet kwam." Lulbe antwoordde niets, ze streelde liem slechts over het blonde haar, dat, door de op winding vochtig geworden, op zijn voorhootd kleefde, en stil voor zich zelf legde zo de heilige gelofte af, dat ze dezen jongen, die als een geschenk of een goddelijk antwoord op haren zielcnood, op haar reikhalzend ver langen, midden in haar leven was gekomen, nooit in datgene wat hij van haar zou ver wachten, zou teleurstellen. Toen ze den derden avond zich naar de plaats van het rendez-vous begaf, voelde ze reeds, dat ze nog eenen stap verder moest gaan. Doch wat er zou kunnen gedaan wor den, dat was haar nog niet duidelijk. Eenige keeren was cr reeds eene groote, groote ge dachte als een ver verwijderde bliksemflits door haar brein geschoten. Ze had er reeds hare kleine woning op aangekeken, en zich vaag voorgesteld, hoe deze er zou uitzien, als er jong, springend leven in ronddartelde - maar ze had niet den moed gehad, in dezen geest verder te denken. Vandaag vond ze, dat de jongen er slecht aan toe was. Hij had eene oude, versleten wollen das 0111 den hals, hoestte hard en blaf fend, terwijl zijne wangen ails vuur zoo heet waren. Ze trok haren handschoen uit, be lastte hem en bevond, dat hij hard de koorts had. Ook zagen zijne oogen er onheilspellend uit. Hun merkwaardige glans was niet de vreugdeschittering van den vorigen dag, liij scheen zelfs in eenen half droomenden toe stand te verkeeren en nauwelijks recht te we ten, wat hij zeide en wat er gebeurde. je kunt hier niet blijven staan," zeide Lütte op beslisten toon. „Ook het chocolade-drinken is vandaag niet goed voor je. Je bent immers ziek. Je moet dadelijk naar bed gebrach' worden." Het koortsige handje in den grijswollen handschoen, haar geschenk, omklemde ang stig haren pols. „Nee, nee! Niet ziek zijn. Ik mag immers niet naar 'huis, als ik niets heb verkocht. En vandaag schreeuwen al die groote jongens zoo hard, en ik kan niet, en niemand 'heeft wat van mij gekocht." „Dat is eenvoudig om dol te worden 1" barstte Christa los. Ze gloeide van opwinding. Deze ontzettende toestand mocht geen uur langer beslaan! Een oogenblik keek ze om zich heen, bij zich zelf overleggend, wat haar te doen stond. Zou ze eenen poiitie-agent te hulp roepen? Maar hoe kon zoo'n man baar helpen? Op zijn best bracht hij het kind naar huis en ging dan weer weg, terwijl de jongen wie weet hoe vrecselijk werd mishandeld. En dan kon zij er hij staan en mocht toekijken, als ze lust had. Het heete bandje, dat haar vasthield, alsof dc beide banden aan elkaar gesmeed waren, sprak eene betere taal dan bare overweging dc overweging van eene bewoonster eencr groote stad. Ze dacht over niets meer na cn deed datgene, wat bet dichtst bij lag en wal bet bandje 'liaar gebood. Een leeg huurrijtuig reed voorbij. In bet volgende oogenblik zat zij er met bet kind in liet eenvoudig opgevoede domineesdochtcr- tje bad niet dikwijls in een rijtuig gezeten, doch als men een ziek kind heeft, kijkt men niet eerst lang in zijne beurs. „Waar rijden wij heen?" stamelde de moe de, kleine mond. „Wees maar stil," troostte zij. „Er gebeurt niets verkeerds met je. Ik breng je naar huis." Hij hoorde het nauwelijks meer. Het hoofdje was op den schouder van tante Lütte gezon ken. de hand met do schoenveters hing slar neer, de lange veters ontgleden aan de hand en vielen op den bodem van het rijtuig. Lütte zag het. Laat ze maar vallen! dacht ze. In haar oor klonk nog haar eigen woord; „Naar huis!" Zc sloeg eene deken om het slapende kind heen en nam het stevig in haren arm, waar het een warm, zacht plaatsje vond. Zoo reed zo door de stralen, voorbij de Ludwigskcrk en liet voor haar 'huis stilhouden. Vervolgens liet ze den koetsier van den bok komen, be taalde hem, en hij hielp haar, dat zc het kind op den arm kroeg. De schoenveters liet ze in het rijtuig liggen. De koetsier opende de huisdeur voor haar en ze klom met harea zworen, dierbaren last de drie trappen op. Boven moest ze den jongen even ncerzeUen, om de gangdeur te openen. Hij kon niet op zijne boenen staan, leunde tegen den muur, doch opende zelfs niet even de oogen. Ver volgens droeg ze hem naar hare slaapkamer, «tak licht aan, sloeg de ackens van haar bed op cn ontkleedde hein. Toen ze het kleine, tengere lichaampje In hel "gescheurde cn vuile hemdje voor zich zag, begon zo bitier te schreien. Het weinige dunne ondergoed hirg bijna aan flarden, en op het lichaampje, waarvan iedere rib dui delijk zichtbaar was, zaten nog de talrijke sporen van schandelijke mishandeling. Ze deed hem een van hare eigen nachtjaponnen aan, doch kon hem niet meer wasschen, want het hoofdje, dat gloeide van koortshitte, viel voortdurend van den eenen kant naar den anderen. Wordt vervolgd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1914 | | pagina 1