DE E EM LAN DER". Zaterdag 6 Juni 1914. ff BUITENLAND. N°. 287 Eerste ESacL 12de Jaargang. 8F00RTSCH hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURO. Uitgevers: VALKHOFF ft Co. ABONNEMENTSPRIJS: maanden voor Amersfoort f l.OO* Idem franco per post1.50. Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) O.IO» Afzonderlijke nummers 0.05* f)eze Courant versohynfc dagelijks, behalve op Zon* en Feestdagen. Advertentiën gelieve men liefst vóór 11 uur, familie- advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 15 regels Elke regel meer Dienstaanbiedingen 23 cents bij vooruitbetaling. Groote letters naar plaatsruimte. Voor handol en bedrit bestaan zeer voordoolige bepalingen tot het herhaald adverteercn in dit Blad, bij abonnement, Eene circulaire, bovattondo do voorwaarden, wordt aanvraag toegozonden. f O.30. - O.IO. op Politiek Overzicht. De Spitsbergen-conferentie. De conferentie, die de© 18en dezer in Gliris- dania zal bijeenkomen, is bestemd aan de Spitsbcrgenkwestie «deLinitief eene oplossing te geven. Er zal eene in torna tionalc over eenkomst -worden vastgesteld waardoor een geregeld bestuur op hel thans heerlooze eiland wordt ingevoerd. (Deze overeenkomst fcal worden gesloten tussehen de op de con ferentie vertegenwoordigde staten: Rusland, Zweden, (Noorwegen, Duiilscihland, Denemar ken, Engeland, Frankrijk, 'Nederland, België en ide Noord -Aim erika anscli e unie. Er hebben tot regeling van de kwestie van Spitsbergen reeds «vroeger, in do jaren 1910 en 1912, conferentiën plaats gehad tussahen do 't meest daarbij 'betrokken staten, waarin de nu upgosleildie overeenkomst is voorbe reid. Zooais (belkend is, is Spitsbergen tegen woordig een heerloos land, nadat Rusland, de inlijving bij Zweden had verhinderd Dientengevolge hebben zich op het eiland, dat eerst onbewoond was maar waarop zich Later menschen hebben gevestigd, toestanden ontwikkeld, die eene bespotting zijn van el ke cultuur. Inzonderheid de dierenwereld van Spitsbergen was sterk bedreigd, want alle jagers, die zich naar Spitsbergen bega ven, voerden een verdelgingsoorlog tegen zoogdieren en vogeJs. De opsporing van steenkolenbedd/ingen, het ontstaan van mijn werken, de vestiging van volkplantingen, do todhten van ploizaerreizigers, die ieder jaar naar Spitsbergen ondernomen worden van, Noorwegen en van Duitedhland uit, dit alles eischt de daivoering van een zeker be stuur om orde en regelmaat te schoppen, aan willekeur paal en perk te stellen en econo mische belangen te beschermen. Deze be scherming zal do nieuwe overeenkomst bren gen, die bestemd ieen eind te maken aan de tegenwoordige heerschappij van hcbzaiabt en wetteloosheid. De overeenkomst heeft ook ten doel, de bescherming vain de natuur op Spitsbergen te verzekeren en voor de dier soorten, die nu aan den ondergang zijn bloot gesteld (walvisschen, rendieren, sneeuw- hoemders, ganzen, eenden, lenaj tijden van- gesloten jacht in te stellen. Het ligt in het voornemen, hel bestuur van Spitsbergen op te dragen aan eene interna tionale commissie, die zal zijn samengesteld uit twee Zweden, twee Noorwegers en twee Russen. Een klein internationaal politiekorps zal deze commissie ter zijde staan. De com missie zal een rechter hebben te benoemen, wien als zetel zal worden aangewezen Trom- sö, die bevoegd zal zijn overtreding van de overeenkomst en van de tot hare uitvoering ge- maakte bepalingen te straffen. Als beroeps instantie zal de zeshoofdige bestuurscommis sie fungeeren, die in hoogste ressort zal be slissen; zij zal in het opleggen van straften kunnen gaan tot drie maanden gevangenis straf en GOO kronen boete. Wegens andere ver grijpen cn overtredingen zijn de menschen (bewoners cn bezoekers) onderworpen aan de rechtsmacht van de justitie in het land van hunne herkomst Bij halsmisdaden moeten zij aan de staten, waartoe zij behooren, uitgele verd worden. Op de nieuwe conferentie zal do vraag tc berde komen, bepaalde landstreken voor die renverblijf te reserveeren, en brood- en weei- (dejachten te verbieden. De bepalingen, die in ■de ontwerp-overeenkomst zijn neergelegd, {gaan zoo ver nog niet, al brengen zij een be langrijken vooruitgang tegenover vroeger. Ook maatregelen tol het tegengaan van ont siering van het landschap door reclame, zoo- als op Spitsbergen veelvuldig voorkomt, zul len in overweging genomen worden. Zoo hebben goede bedpelingen voorgezeten het ontwerpen van dit conferentie-program ma, dat bestemd is als leiddraad tot het in 't leven roepen van het nieuwe organisme van een internationaal Spitsbergen. Frankrijk. Parijs, 5 Juni. Viviani heeft de op dracht lot samenstelling van het kabinet of ficieel aangenomen. De volgende lijst wordt alls zeer waarschijnlijk beschouwd: President en buitenlandsche zaken Viviani, justitie Bienvemi-Martm, financiën Noulens. binnen- LuuLsche zaken Malvy, oorlog Messimy, ma rine Gauthier, openbare werken Fernand Da vid, handel Thomson» landbouw Raynaud, arbeid Godard, koloniën Milliès-Laoroix, on derwijs Renouit. Tweede telegram. Viviani heeft een onderhoud gehad met den senator Jean Du- jpuy, dat ten gevolge .had, dat doze blijft ter beschikking van Viviani. Morgen voormiddag zal Viviani zijne toekomstige medewerkers bijeenroepen. Dan zal de ontknooping van de kris is verkregen worden of zal Viviani de op- doraebt, die hem gegeven ie» aan het hoofd .Iran den staat teruggeven. Er is tussehen Viviani en zijne voornaam ste medewerkers overeenstemming verkre- igeo over de zinsnede van de ministerieele v3ferkfcu?jng betreffende de legerwdt. D$ re geering zal uiteenzetten, dat de leger wet moet worden toegepast naar haren geest en naar hare letter. Het kabinet zal de mili taire voorbereiding van de jeugd voortzetten; het zal maatregelen voorstellen, die ten doel hebben de gewapende macht te vermeerderen. Eerst wanneer deze maatregelen ten uitvoer zullen zijn gelegd en -hunne doeltreffendheid zod zijn aangetoond, zal men er aan moge© denken of de buitenlandsche omstandigheden eene vermindering van den duur van den militairen dienst zullen toelaten. P a r ij s, 5 Juni. De voorzitter Deschanel aanvaardde heden het voorzitterschap van de Kamer. Ilij hield daarbij eene rede, waar in hij o.a. zeide: Al verschillen wij van mee ning over de middelen om Frankrijk sterk te maken, wij kunnen niet van verschillende meening zijn omtrent onzen plicht om Frank rijk sterk te maken. Frankrijk laten verzwak ken zou zijn een ongeluk voor de beschaving en een gevaar voor den vrede. Bij de samenstelling van het definitieve bu reau der Kamer van afgevaardigden is over de bezetting van den voorzillersstoel geen strijd gevoerd. Tot voorzitter is Deschanel, die dit ambt ook in de vorige Kamer heeft vervuld, gekozen met 411 stemmen. Hij had geen tegencandadaat. Voor de vier onder voorzittersplaatsen had den de groepen der linkerzijde, die met de tot eene partij vereenigde socialisten de nieuwe meerderheid uitmaken, vooraf overleg ge pleegd over het stellen van candidaten. De socialistische partij heeft aan dit overleg geen deel genomen, omdat zij hare volledige onaf hankelijkheid tegenover de andere partijen wil bewaren. Zij heeft ook geen van die vier ondervoorzittersplaatsen voor zich verlangd, maar de radicale candidaten gesteund. Deze weiden gekozen met meerderheden, die nog al uiteen liepen; ,de meest begunstigde can- didaat verwierf 375, de minst begunstigde 267 stemmen. De beicLe candidaten van de gema tigde groepen der linkerzijde, die de radioar len van dfe politieke gemeenschap willen uit- uiftsluiten, zijn met 117 en 116 6temmen ver in de minderheid gebleven. Engeland. Londen, 5 Juni. Een schoener heeft 3000 Mauser-geweren bij dag in de haven van Belfast gebracht. Vrijwilligers haalden de ge weren weg in sleeperskarren. De autoriteiten hadden van niets vermoeden. L o n d e n, 5 Juni. De historische kerk te Breadsall bij Derby, die kostbare relilft\ ieën cn een monument van Erasmus Darwin bevat, is door brdnd vernield. Vermoedelijk is de brand door suffragettes aangestoken. Noorwegen. Chrlstiania, 5 Juni. In den heden ge houden staatsraad werd besloten aan de storthing machtiging te vragen tot het sluiten van eene nieuwe staatsleening om den spoor wegaanleg voort te zetten. Het effectieve be drag van de leening zal zijn 60 millioen kro nen; zij zal aflosbaar zijn in zestig jaren. Met het oog op den onzekeren toestand van de beurs wenschte de minister van financiën, dat aan de machtiging ditmaal een vorm wordt gegeven, die 't mogelijk maakt, dat zoo noodig voorloopig een gedeelte van het leeningsbe- drag in het binnenland wordt opgebracht. Om dezelfde reden is voorgesteld de bepaling van den rentevoet aan den minister van finan ciën over te laten. Italië. Rome, 5 Juni. In de Kamer verzocht de minister-president, dat de agenda zou wor den gewijzigd, oan de financieele voorstellen onmiddellijk in behandeling te brengen. De socialisten en de radicalen bestreden dit voorstel, dat werd aangenomen met 223 te gen 70 stemmen. Twee leden onthielden zich. Rome, 5 Juni. De Kamer heeft met 258 legen 39 stemmen eene motie tot verdaging van de discussie over het financieele pro gramma verworpen. De minister van koloniën verklaarde in de Kamer, dat in Eritrea voorzorgsmaatregelen zijn genomen om zich te verzekeren tegen tic menschcnmassa's, die het Abcssinische leger vergezellen, dat de orde in do naburige land streken moet herstellen. Er heeft zich geen en kel incident voorgedaan. Italië beschouwt de handhaving van de onschendbaarheid Yan Abessinië als noodzakelijk. Spanje. Het debat in de Kamer over Marokko is ge ëindigd, na 23 dagen te hebben geduurd. Na de vele stormachtige zittingen heeft de op positie niet meer verkregen dan eene vage belofte van de regeering, dat het bezettings leger niet zal worden vermeerderd en dat het, zoodra dit mogelijk is, gedeeltelijk huiswaarts zal worden gebracht. Portugal. Aan de universiteit te Coimbra heerscht weer een oproertoestand. De oorsprong daar van was een twist in een koffiehuis tussehen eenige burgers en een student, waarin do laatste door een pistoolschot gewond werd Daaruit zijn straatgevechten ontstaan, waarin een burger gedood en een politie-agent doode- lijk gewond werden. Vele anderen werden gewond. De strüd ia op nieuw oatbra,n4. toan dc overheid uitvoering gaf aan een besluit om 200 studenten in hechtenis te nemen, die van deelneming aan de onlusten verdacht werden. Hierbij bleef het gezag gehandhaafd; de po gingen van de studenten om hunne kamera den te bevrijden, bleven zonder succes. Vijftig van de gearresteerden, werden, nadat een pro- ces-verbaaL was opgemaakt, vrijgelaten. Het onderwijs aan de universiteit werd gestaakt lot nader order, ook het gymnasium werd ge sloten- De minister-president heeft in de Kamer verklaard, dat de belhamels streng zouden worden gestraft en dat hij alles zou aanwen den om de politiek uit de universiteit verwij derd te houden. De politiek schijnt er dus wel achter te zitten, ook naar de meening van de politie, die gelooft, dat de onlusten door de leden van de onlangs geschorste christelijk- demoeratische studentenvereeniging zijn aan gestookt. Lissabon, 6 Juni. De zitting van het parlement is tot 30 Juni verdaagd. Bulgarijë. Sofia, 5Juni. De Agence bulgare bericht uit Dedeagatsch: Zes Bulgaarsche gedeporteer den, die zich aan boord van de Florida bevon den, zijn vrijgelaten en door de op de kade verzamelde menigte met blijdschap ontvan- geyn. De vrijlating van de Bulgaarsche ge vangenen heeft een einde gemaakt aan de op gewondenheid in de stad. Varna, 4 Juni. Over de aanleiding tot de anti-Grieksche betoogingen, die gisteren hier hebben plaats gehad, wordt nog bericht: De Grieken hadden plan een feest te viercu ter eere yan den koning van Griekenland en hadden daarvoor groote toebereidselen ge maakt. Dit wekte misnoegen bij de Bulgaren en werd in volksvergaderingen als eene uit daging van het Bulgaarsche nationale gevoel gebrandmerkt. De opgewondenheid nam nog toe, omdat er tegelijk een schip aankwam met eenige honderden Bulgaarsche vluchtelin gen uit Grickseh Macedonië. Daarop haddeu de reeds gemelde -aanvallen plaats. Twee Grieksolie kerken en eene Grieksche school werden ingericht voor verblijfplaatsen van dc vluchtelingen. De menigte verklaarden het ge bruiken van de kerken door de Grieken eerst dan weer te zullen toesitaan, wanneer de Bul gaarsche kerken in Macedonië aan hunne rechtmatige bestemming zijn teruggegeven. In Albanië. Athene, 5 Juni Men bericht uit Durazzo, dat de Albaneesche ministerraad heeft beslo ten het protokol van Korfoe te bekrachtigen. Durazzo, 5 Juni. De afkondiging van den staat van beleg is geschied ingevolge een besluit van den ministerraad. Verdei' werd besloten de Malissoren dadelijk tegen de op standelingen uit te zenden. De uitvoering van dit besluit is echter later weer verschoven, om nog den loop van de gebeurtenissen af te wacihte en met het oog op de weigering van eenige Malissoreu om tegen de opstandelingen te vechten. l>o beangstigde bevolking gebruikt de vertrekkende stoombooten om te vluchten. De toestand is steeds ernstig. Rome, 5 Juni. Volgens de aanvullende berichten van de Agenzia Slefani hebben dc opstandelingen in Akianië Dinsdagmorgen aan de controle-commissie ten brief gezonden, waarin zij verklaarden eene mededeehng van de commissie over bet aan land brengen van Malissoren te verwachten. Daar de commissie tijdens de eerste onder handelingen aan de opstandelingen de verze kering had gegeven, dat de Malissoren niet meer naar Durazzo teruggebracht zou den worden, besloot zij den vorst een memo randum te zenden, waarin dc verantwoorde lijkheid voor de aanwezigheid van talrijke ge- wapenden in de stad, waarover zij niet was geraadpleegd, werd afgewezen en twijfel werd uitgedrukt over het succes van hare confe rentiën met de opstandelingen. Woensdag middag beraadslaagde de com missie gedurende vier uren met de hoofden van de opgestane stammen. Deze herhaa'dcn hun wensch naar een mohammedaauschen vorst onder Turksche souvereiniteit. Zij zou den ook genoegen nemen met een nict-mo- hammedaanschen vorst onder Turksche sou vereiniteit. Maar zij weigerden eenstemmig den prins zu Wied als vorst te erkennen. Daar de commissie inzag, dat het nutteloos was verder te onderhandelen, keerde zij naar Du razzo terug en verklaarde aan den vorst, dat zij haar mandaat als geëindigd beschouwde. De vorst behield zich zijne beslissing voor. Bij -het bericht van de Köln. Ztg., dat thans bij de mogendheden in overweging is de vraag van het zenden van een oorlogsschip naar Durazzo, of een ander punt van de Albanee sche kust, en dat Duitschland bereid zou zijn zich door een schip te laten vertegenwoordi gen, wanneer alle groote mogendheden hunne vlag in de Albaneesche wateren mochten wil len vertoonen, teekent de Temps aan: Dit be richt is duidelijk genoeg om geen commentaar te behoeven. Duitschland, dat er tegen opziet om in Albanië deel te nemen aan eene mani festatie uitsluitend van den driebond, geeft op nieuw zün wensch te kennen tom slechts aan deze betoogiüg deel te nemen, wanneer zij een Europeesch karakter heeft De Neue Freie Presse heeft uit Rumeensche diplomatieke bron vernomen, dat het mogelijk is, dat koning Carol bij de mogendheden tus sehen beide zal komen, om do onmiddellijke uilzending van een internationaal contingent naar Albanië te vragen tot verzekering van de bescherming van den vorst Uit Durazzo wordt aan de Neue Freie Presse bericht, dat op last van den vorst tegenwoor dig onder leiding van de Nederlandsche offi cieren aan de toegangen naar Durazzo veld werken worden opgericht, om de stad beter bestand to maken tegen een overval door de opstandelingen. Men hoopt daar echter nog steeds^ dat de besprekingen met de opstande lingen tol een vreedzaam resultaat zullen lei den. De consul van Oostenrijk-IIongarije Kral, die de taal* van het land spreekt en met de menschen weet om te gaan, doet zijn best de opstandelingen tot rust te brengen en hen er van te overtuigen, dat zij de door hen gewensch te hervormingen op vreedzamen weg veel vroeger zullen bereiken dan door de poging om geweld aan to wenden. In Rome wordt het verdere lot van de heer schappij van den vorst zeer skeptisch beoor deeld. Men gelooft niet, dat de feittelijke krach ten van den vorst voldoende zullen zijn om hem in zijne stelling to handhaven, omdat hij een burgeroorlog zou teweeg brengen, wan neer hij, steunend op de katholieke Malisso ren, tegen de opstandelingen mocht willen op treden. Turkije. De Turksche minister van binnenlandschf zaken Talaat Bcy heeft aan een medewerkc! van het Grieksche blad Patria verklaard, dal de regeering krachtige maatregelen heeft ge nomen om aan den toestand in Thracië, waar over zooveel is geklaagd, een einde te maken Eene commissie van onderzoek zal het ge heele vilajet Adrianopel en liet sand jak Tsja taldja inspecteercn. Als de ambtenaren de bevelen» die hun zijn gegeven, niet hebben uit gevoerd, dan zullen zij gestraft worden. Van zijn bezoek aan Bukarest beeft Talaa* Bey bevredigende indrukken meegenomen wal de betrekkingen tussehen Turkije en Grie kenland betreft Dank zij de vriendschappe lijke bemiddeling van Rumenié, die een gun- stigen invloed, uitoefent, wil Griekenland toe nadering tot Turkije. Voor de eilandenkvvestic zal de oplossing gevonden worden. Dan zullen de Turksch-Grieksche betrekkingen vriend schappelijk, misschien zelfs m^er worden, want daar Turkije eu Griekenland geeno ge meenschappelijke grens meer hebben, is er geen reden tot wrijvingen. Het bericht, dat liij in de eilandenkwestie dc arbitrage van den koning van Rumenié beeft aangenomen, werd door Talaat Bey tegengesproken. Griekenland. Athene, 5 Juni. De koning en de minis ter-president Venizelos zijn hier terugge keerd. De Kamer zal heden avond hare werk zaamheden hervatten. Het wetsontwerp over den afstand van hel eiland Saseno in de baai van Valona aan Al banië is in de Grieksche Kamer nog niet aan de eindstemming onderworpen. Naar verluidt, zal de regeering daartoe eerst overgaan, als de toestand in Albanië helderder is geworden n de mogendheden hunne toestemming tot de besluiten van Korfoe over de positie van het Noord-Epirotische gebied in Albanië hebben gegeven. Athene, 5 Juni. Men bericht, dat in dc streek van Aivalo de christenen blootstaan aan ernstige mishandelingen van Turksche zijde, die hen noodzaken het land te verlaten. Men vreest, dat binnen kort een aanval op Aivalo zal wor%en cedaan. Vereenigde Staten, De commissie van den Senaat voor bullen- landsdhe zaken heeft met 8 tegen 6 stemmen een voorstel aangenomen, dat den president uitnoodigd met Groot-Britlannië onderhande lingen te openen over de instelling van een bijzonder scheidsgerecht, dat eene beslissing zal moeten nemen over dc Panama-kanaaltoi len. Allerlei. Drie-stroom en rondvlucht. Ter gelegenheid van de openstelling der zee haveninrichtingen van Brussel zal, naar men weet, de Belgische luchtvaartclub ccn groo- len internationalen wedstrijd van watervlieg- loestellen organisceren onder den naam „Drie- stroomen rondvlucht". De deelnemers moeten drie gebieden door trekken en den loop van 3 stroomen volko men volgen, n.l. de Schelde de Maas en den Rijn. De volgende weg zal worden gevolgd: Het zeekanaal van Brussel'naar Wintham; de Rupel van Wintham naar Ruppelraondc; de Schelde van Antwerpen naar Bergen op Zoom; de Rijn- cn Maas-mondingen langs St. Phitipestad en Willemstad tot Gorkum; de Rijn tot Dusseldorf; de Rijn van Dusseldorf lot Nijmegen, waar de Koningin der Neder landen bü het voorbijtrekken der vliegers zal, tegenwoordig zijn. Vervolgens van Nijmegen naar Rossum; de Maas van Rossum en Moob naar IJvoir langs Luik en Namen; dc Maas van IJvoir tot Gorkum; de Rijn tot Rotterdam, van Rotterdam naar Bergen op Zoom langs 'de Rijn- en Maasmonden; de Schelde tot Rrn- pelmonde; de Rupel tot Wintham cn het zee kanaal van Wintham naar Brussel. Tussehen Nijmegen en Dusseldorf moeten de deelnemers, zoowel op de licen- uK op d-n terugweg, den afstand te water afleggen. Deze afstand, tussehen de controles van Fmmorik en Wezel, bedraagt 30 K.M. Dit gebied be hoort n.l. tot de verboden zones. Oud-president Roosevelt heeft een uitnoo- dlging aangenomen van de Royal Geographical Society te Londen, om een voordracht te hou den over zijn ontdekkingen in Brazilië. Bij de jongste trektang der Pru; iccl:e klassenioterij u's de prijs -san 51WR) Mk. n;< t een premie van 300.000 Mk. 'aan acht klcrna beambten en handwerkslieden tc Jlnrnov die te Kamen hot lot in bezit hadden, t i deel gevallen. Als bijzonderheid wordt meld, dat ook bij de vorige trekking, de p - md-e van 300.000 Mk. eveneens dn Ilnnnowq aan eenige ,Meine luyden" len deel geval len is. Florence, 5 Juni. Perugia is veroor deeld tot een jaar cn vijftien dagen gevange nisstraf en in de proceskosten. Bij dc bepaling van de straf zijn verzachtende omstandighe den in rekening gebracht. De diefstal der Jocon-de. Onw trent ihet 'te Florence gevoerde proces legen Penuggia, den man, -die de Mona Lisa uit het Louvre ontvreemd heeft, lezen wij dat dc beklaagde geboeid in de zaal gebracht werd/ Ilij moet oen klein, onaanzienlijk mannetje zijn met een zeer verstandig cn gedistingeerd gezicht, maar hij is erg vermagerd 'sindts zijn bewonderaars, die «heni in den eersten lijd van zijn .gevangenschap rijkelijk van gefcd voorzien hébben .en zijn eten uit een restau rant lieten kettnen, den „bevrijder dor Mona Lisa" Vergeten hebben. Want, igeiijk men weet, gal Peruggia voor, dat hij hel Italiaan-», sdbe kunstwerk ruit Fransohte handen heelt willen redden, zuiver uit nationalistisch© overwegingen. Het verhoor van den boklajagd-e heeft wei nig nieuws opgeleverd. Hij is zonder moeite in de Salon Carré kunnen komen en heeft het stuk kunnen .medenemen, „een onzer be roemdste schilderstukken" zei die hij vol trots, dat hij in Italië een eeneplaats had willciv verschaffen. De beklaagde ontkende ten stel ligste alle hebzuchtige bedoelingen en betoog de dat hij den diefstal geheel en al uit ideëel© overwegingen gepleegd hoeft. Te Warschau ls een proces begonnen tegen twee Siberische millionnairs, de Gebroe ders Scmcrof uit Blagowestjansk. Een van hel was directeur van de gemeentelijke bank. Beide heeren hebben zich jaren lang in Si berië cn later tc Nizza met het vei vaardigen van valsok geld bezig gehouden. Zij h bbcm kans gezien meer dan een millioen valscho bankbiljetten van 100 roebel in omloop l> brengen. Op die manier was het niet moeilijk om millionnair te worden. Zij moeien vei© medeplichtigen gehad hebben, er zullen niet minder dan 74 beklaagden voorkomen, terwijl 497 getuigen gedagvaard zijn. Te New-York is weer een gevangenis- schandaal aan het licht gekomen. Een gevalt* penisdokter, Baxter geheeten, is gearresteerd wegens het venkoopen van bedwelmingsmid delen aan de gevangenen. Ilij wist groote hoe* veelheden cocaïne enz. binnen dc gevarge* nis te smokkelen. Thans is Ilij achter slol grendel. Hij zal daar wel niet rouwig om zijn, want wat had hij nu eigenlijk aan zulke klan ten kunnen verdienen! Woensdag heeft men te Parijs, iu een der buitenwijken, op een grasveld een man gevonden, die door een kogel in het onderlijf gewond was. Den gehcelen nacht had de om gelukkige daar gelegen zonder om hulp V roepen. Twee politieagenten hoorden hen- kreunen en brachten hem naar het zieken huis, waar hij onmiddellijk geopereerd moest worden. Wat dit onbelangrijke geval interes sant maakt is de persoon van den gewonde. Uit zijn papieren toch blijkt, dat hij de klce- renkoopmau Gauzy is in wiens huis de be ruchte autobandiet Bonnol indertijd een on derkomen heeft gevonden, doch waar hij door de politie overvallen is. Men zal zich herin neren, dat Bonnot bij dien overval ontsnapt is, na den politic-chef Jouin neergeschoten PJ hebben. Na dit voorval en de bestraffing van de apachen, die tot de bende behoorden, beeft Gauzy zich voor zijn vroegere kameraden schuil gehouden, want uit zijn verhoor viel op te maken, dat hij de politie op Bonnot's spoor gebracht had. Men onderstelt nu, dal Gauzy het slachtoffer van een wraakneming zij <er vroegere bondgenoolen geworden is. Zijn toe stand moet hopeloos zijn. Vliegongeluk. Reuter seint ons uit Dyon: Heden morgen was de luitenant-vlieger GA; renjoe met ziin eendekker op eene hooiztc vatts

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1914 | | pagina 1