„DE EEMLAN DER". Woensdag 10 Juni 1914. BUITENLAND. FEUILLETON. TANTE LÜTTE. N°. 290 12da Jaargang. RSFOORTSCH DAGB Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. Uitgevers: VALKHOFF Co. ABONNEMENTSPRIJS: PRIJS DER ADVERTENTIËN: Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) 0.10, Afzonderlijke nummers - O.05. Deze Courant verschgnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertentiön gelieve men liefst vóór 11 uur, familie- advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Dienstaanbiedingen 25 cents by vooruitbetaling. Groote letters naar plaatsruimte. Voor handel en bedrgt bestaan zeer voordeolige bopalinge* tot het horhaald adverteeron in dit Blad, bij abonnement Eene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. „Opmerkelijk** of niet? Er is 'n conflict uitgebroken onder de vrij zinnig-democraten in Amersfoort. Dajt is niet voor de eerste maal. Zoowel hier als elders behoort vrijrirmig-demoer ati- sche eendracht tot de politieke wonderen. De vrijz.-dem. Bond is 'n zeer eerbiedAvaar dige partij met eminente kopstukken en 'n prachtig program. Maar wat haar ontbreekt is onderlinge harmonie, discipline, taktiek en... soldaten, 't Eerste is wel het ergste en Vooral in onze stad openbaart zich dat ge brek al heel duidelijk. Wij behoeven niet de geschiedenis der af deeling te beschrijven, maar willen er slechts aan herinneren, hoe zij in de eerste maanden na de wedergeboorte hare werkzaamheden Vrijwel beperkte tot bestrijding van hare pair tij genooten Gerritsen en Rijkens, beiden lid van den Bond, doch niet aangesloten hij de ifdeeli-ng. Silvio, de Amersloortsche correspondent van het Utrechtsche partijorgaan ,,de Voor uitgang", heeft het in andere richting ge probeerd. Hij. wilde geen „hoofden van Jut", hij scheidde personen Yan zaken en legde hij z'n critieken als eenigen maatstaf aan het vrijz.-dem. program. Dat Ifcid tweeërlei gevolg. Voor de lezers vermindering van het prikkelgekalte der brie ven. Voor hem zelf 'n reprimande wan het bestuur, dat in Silvio's correspondentie te weinig rekening gehouden vond met de heer- schende opvattingen in de af deeling. Wij begrijpen het conflict. Het is 'n ge woon evenwel niet van groole vrijzinnig heid getuigend verschijnsel, dat de voor mannen in het partijblad hun meeningen verkondigd willen zien en geen afwijkende denkbeelden van den schrijver d-uiden. 'n Eerlijk schrijver en vooral 'n vrijzin nig schrijver zal, zoo hij onafhankelijk is, zioh de weelde van 'n zelfstandig oordeel niet laten ontzeggen. Wij, die eiken invloed van buiten op de lei ding van ons eigen blad onverbiddelijk af wijzen, staan natuurlijk met onze volle sym pathie aan de zijde van Silvio, die den lei band van het afdeelingsbestuur doorgesne den heeft Of hij daartoe recht had, is na tuurlijk 'n andere vraag, welke niet door ons beantwoord behoeft te worden. Dat hangt af van z'n verhouding ten opzichte van afdee- ling en orgaan. Hij zelf noemt zich onafhankelijk Amers- foortsch briefschrijver, wij hielden hem voor spreekbuis van de afdeeling. Hadden wij de laatste maanden z'n correspondenties wat trouwer gevolgd, misschien waren wij het dan andere gaan inzien. Nu we niet beier wisten of Silvio en de afdeeling dekten elkaar, worden wij door de verleden week reeds geciteerde passages der mate getroffen, dat ons de opmerking uit de pen gleed: „voor 'n oppositie-orgaan als ,,de Vooruitgang" stellig zeer opmerkelijke be schouwingen Silvio viel hierover en schreef: „Hoe het Amersf. Dagblad met een dei- gclijke opmerking voor den dag kaji ko men, is ons ten eenenmale onbegrijpelijk. Is het Amersf. Dagblad nooit in de oppo sitie geweest? En heeft het toen het recht verbeurd een waardeerend woord te schrijven? Och koml we hadden de Re dactie waarlijk voor scherpzinniger aan gezien." Na hetgeen wij boven schreven, zal onze opmerking Silvio wel wat minder onbegrij pelijk voorkomen. Wanneer men de Vooruitgang wij den ken natuurlijk alleen aan de Amersfoortsche rubriek plotseling lofpsalmen hoort zin gen voor de mannen, die zij altoos verguis de, dan is „zeer opmerkelijk" daarvoor toch zeker niet 'n tc sterk woord. Al blijkt het dan ook achteraf minder „opmerkelijk" dan het scheen. Politiek Qverzicht. Het nieuwe kabinet in Frankrijk. De strijd om den driejarigen diensttijd bij het leger, die bij de oplossing van de ministe- rieele krisis in Frankrijk van overwegend ge wicht is geweest, heelt vele veirassingen ge bracht. Hij is oorzaak geweest, dat de staats man, die naar hel algemeen gevoelen de aan gewezen opvolger van Dou.nergue was als minister-president, niet als hoofd van de re geering is opgetreden. Viviani had, wrt de driejaren wet betreft, eene formule gevonden, waarmee hij meende ieder te kunnen bevre digen. Maar eene groote teleurstelling is zijn deel geworden; hij heeft hel mandaat, dat in zijne handen was gelegd, moeten teruggeven. En nu is in plaats van den man, in wien men meende dat de toekomst belichaamd was, ccn staatsman aan het bewind gekomen, die wel meermalen het ministerambt heeft ver vuld, maai* in éen lijd, die lang voorbij is en in onze dagen van snel leven haasit als heit grijze verleden kan or den aangemerkt. Alexandre Felix Joseph Ribot is geboren den 7en Februari 1842 in Saint-Ouen (departement Pas de Ca lais); hij is nu dus 72 jaar. In 1876 verbond de toenmalige minister van justitie Dufaure hem aan zijn departement, waar hij achter' eenvolgens als directeur van een der afdee- lingen en als secretaris-generaal werkzaam is geweest. Zijne parlementaire loopbaan dateert van 1878, toen hij lot lid van de Kamer geko zen werd. De kiezers van het departement, waar hij geboren is, izijn hem onafgebroken trouw gebleven; thans vertegenwoordigt hij hen in den Senaat. Als minister heeft hij deel uitgemaakt van verschillende kabinetten; het laatst had hij zitting in het door hem in Ja nuari 1895 samengestelde kabinet, dat den 28en October van dat jaar is afgetreden. Dat is nu negentien jaren geleden. Men dacht, dat zijne kans om minister te worden voor goed verkeken was. En ziet, nu treedt hij nogmaals op als minister-president. Toen hij in 1878 voor 't eerst lid werd van de Kamer, was hij „centre gauche''. Altijd heeft liij aan de linkerzijde ouder de zeer ge matigde leden zijne plaats gehad. Maar nu hij op 72-jarigen leeftijd wederom als minister president is opgetreden, heeft hij zijne mede werkers bij voorkeur onder de radicalen ge zocht. Bourgeois, dien Viviani vruchteloos heeft getracht in zijne combinatie op te ne men, Delcassé, Peylral bevinden zich onder zijne ambtgenooten. Nouleus, die als minister van oorlog uit het vorige kabinet in het nieu we zou overgaan, heeft op het laatste oogen- bllk zijne medewerking afgezegd. Wat deze bewindslieden samen en met hun premier verbindt, ïs dat zij voorstanders zijn van den driejarigen diensttijd. Zij willen de driejarenwet onverkort toepassen, haar hand haven zonder voorbehoud en .zonder daaraan eene belofte te verbinden, die haar krachte loos zou maken. Dit is dc beteekenis van het optreden van het kabinel-Ritbot. De nieuwe bewindsheden genieten de hartelijke instemming en den steun van den president der republiek, die nadat Viviani hem had medegedeeld dat hij de taak om een ministerie te vormen niet kon vol brengen, tot vier malen toe het hoofd heeft gestooten, voordat hij in Ribot den man vond, bereid om zijne medewerking te verleenen tot eene oplossing van de ministcrieele krisis in den door hem gewenschten zin. Maar zij zul len in dc Kamer tegenover zich vinden de groep der radico-socialisten, die gisterenmor gen nog haar besluit heeft bevestigd om slechts steun te Yerleenen aau een kabinet, dat vast besloten is om uitvoering te geven aan hot in den vorigen zomer te Pau vastgestelde partij-programma. Dat programma verlangt wel niet den dadelijken terugkeer tot den tweejarigen diensttijd, maar toch eene prin- cipiecle veroordeeling van de driejarenwet en dadelijke toebereidselen <ot hare afschaffing. De groep der radico-socialislen meent met deu steun, dien de 100 ledcu sterke socialistische groep haar verleent in den strijd tegen de driejarenwet, de meerderheid van de Kamer aan hare zijde te hebben. De eerste ontmoe ting tusschen het nieuwe kabinet en de Kamer zal dus een strijd brengen, die moet beslissen over het bestaan van het kahinet-Ribot en be slissend zal zijn voor de richting, waarin de regeering zal worden geyoerd. Duitschland. B er 1 ij n, 9 J u ni, De Beniner Zeitung am MiMag berldhlt, dat in den laatsten nacht bij den groothertog van Meoklenburg-Strelitz ont steking van de oorspeekselklier is vastgesteld De temperatuur van de pols is normaal, maar de toestand wordt steeds als ernstig be schouwt. Luxemburg. Luxemburg, 10 Juni, Bij de verkie zingen tot vernieuwing van de helft van de Kamer treden af 10 katholieken en 22 libe ralen en socialisten. Een zetel is vervallen in het kanton Mersch. Tot op dit oogenblik zijn gekozen 10 katholieken ten 7 liberalen; er moeten 14 herstemmingen plaats hebben. De kaïfholioken winnen drie plaatsen. Volgens dc Dcrni re Heure heeft de verkie zing van de Villers, een oud-reserve-officier van het Duitsche leger, die genaturaliseerd Luxemburger is, in Luxemburg tot vijandigo (betoogingen tegen Pruisen aanleiding gege ven. Frankrijk. Parijs, 9 Juni. Het ministerie is samen gesteld. Daar Noulens de portefeuille van oor log weigerde, is Delcassé opgetreden als hoofd van het oorlogsdepartemenl en Chautemps als minister van marine. Er blijft nog over, vooi één ministerieel departement den titularis aan te wijzen. Tweede telegram. Maunoury heeft de portefeuille van koloniën op zioh geno men. Ribot hoopt in oen avond een minis ter van arbeid aan te wijzen. De hesluiten •Lot samenstelling van hot kabinet zullen morgen in het Journal Officicl verschijnen. Derde telegram. Abel, afgevaardigde vam het departement Var, is benoemd tot- minister van arbeid. Engeland. Londen, 9 Juni. Eene suffragette heeft heden namiddag in dc kunstgalerij te Bir mingham, met ccn hamer een schilderij van Romncy ernstig beschadigd. De vrouw is in hechtenis genomen. De jonge vrouw, die verleden Donderdag het tooneel veroorzaakte op de groote h-ol- reoeptie, is miss Mary Blomficld, dc klemdoch ter van een bisschop van Londen en dochter van den overleden Sir Arthur Blomfield, die vele werkzaamheden heeft uitgevoerd voor dc koninklijke familie en voor dc bank vhn En geland. Met miss Maty werd ook hare zuster Fleanor Weggebracht, die naast haar heeft ge staan en getracht heeft liaar aan den arm tegen te houden. Hare broeders, die ook archi tecten zijn en van hun vader diens conncctiën hebben overgenomen, verklaren in de dag bladen, dat de handelwijze van hunne zusier hen met diep leedwezen ven-uit Hetzelfde is ook verklaard door hare stiefmoeder Lady Blomfield, die er aan heeft toegevoegd, dat hare dochters na haar en zonder hare voor kennis op de receptie zijn gekomen. Italië. Rome, 9 J u n i. In de Kamer verklaarde de minister-president, dat hij de volle verant woordelijkheid op zich nam voor het verbod van de anti-militaristisahe betoogingen op den 7en. De karabiniers en de politie-agent, die geschoten hebben in Ancona, «zijn in hech tenis genomen. Volgens den inspecteur-gene raal zijn de karabiniers met steenworpen aan gevallen en hebben zij eersf geschoten toen verscheidenen van hen gewond werden. De socialisten, radicalen en republikeinen kritiseerden de verklaringen van den minis ter-president en betreurden, dat er slachtof fers zijn gevallen. T u r ij n, 9 J u n i. Na afloop van eene mee ting spanden betoogers de paarden van twee vrachtwagens, waarmee tabak werd ver voerd; zij wierpen de kisten in de ruiten van dc naburige huizen. Kavallerie joeg de betoo gers uiteen. In Fabiano is de algemeene staking afge kondigd. Florence, 9 Juni. Heden heeft eene pro- testmeeting tegen het nebeurde in Ancona plaats gehad. Daarop vOTgde eene belooging, waarbij dc polilie-agenten mot steenen werden geworpen. Zij antwoordden daarop met revol* verschoten. Van de betoogers werden een ge dood en drie gewond; drie agenten werden gewond. De troepen dreven de betoogers uit een. Ron\c, 9 Juni. Er zijn hevige botsingen voorgekomen tusschen een duizendtal perso nen, zich naar de Via Alexandrina bega* ven, en de agenten en troepen. De grenadiers schoten negen malen in dc lucht. De betoogers werden verdreven. Een gedeelte van hen be gaf zioh naar het Venelieplein, waar de po litie hen opnieuw uilecnjoeg. Er zijn gewon den onder dc agenten, de troepen en de betoo gers. De algemeene staking Ls afgekondigd iix Bari, Bologna, Brescia, Florence, Fobbi, Genua, Livorno, Milaan, Modena, Parma, Pcsaro, Pisa, Reggio^ Erailia, Civila Vecchia, Ro- vigo, Turijn cn Venetie. In verscheidenen van deze sleden is eene gedeeltelijke staking. Da openbare orde is algemeen verzekerd. In Venetie zijn verscheidene incidenten voorgekomeneen politie-agent werd gewond. In de Kamer gaf minister-president Salan- dra een overzicht van het in Florence voor gekomen conflict. Hij betreurt, dat een burger is gedood. Ilij wijst de beschuldiging af, dat hij door zijne instruction op dc gemoederen van de politic-agenten een druk had uitge oefend tot het plegen van geweld. Misschien hebben echter andere invloeden gewerkt op den eenvoudigen geest van de naive en voor indrukken vatbare massa's. Hij verzekert, dat de gedachte van politieke reactie ver van hem is. Hij blijft een verdediger van de vrij heid maar ook een hardnekkige tegenstander van elke wetsschennis. Vrijheid kan niet be- teekenen, dat men mag aansporen lot mis drijf. Hij wenscht, dat zoo spoedig mogelijk de aangekondigde molie van afkeuring z& worden behandeld, omdat hij ovcrluigd is, da* het noodig is, dat de Kamer hare mecning kenbaar maakt over de handelwijze van do regeering. Hel incident werd hiermee geslo ten. Rusland. Do op de Russische geldmarkt kccrschenda verwarring, zich uitende in belangrijke dalin gen van op de Russische beurzen verhandelde fondsen, waarover in de rijksdoerau klachten zijn aangeheven, wordt voor een groot deel veroorzaakt door het streven naar nationali satie van de nijverheid in Rusland, dat doop de regeering in de hand gewerkt wordt. De statuten van nieuwe naamlooze vennootschap pen worden door de regeering slechts dan goedgekeurd, wanneer de deelneming van vreemdelingen en van joden wordt uitgescha keld. Aan den anderen kant worden van do kermissen en jaarmarkten en van de kolen mijnen alle joden verdreven, die daar werk zaam zijn in handel cn bedrijf. De gouverneur van Jekatcrinoslaw heeft 50 kolenschachten, die door joden bestuurd werden, gesloten en heeft daardoor 15,000 werklieden broodeloos gemaakt. De autoriteiten van Imsk hebben dit maal geene joden toegelaten tot deelneming aan de bekende mis van Atbassan; de mis moest onder groote groote verliezen gesloten worden. In Pelropawlowsk werden vertegen woordigers van joodsche firma's gevangen gc* nomen en verwijderd. De vertegenwoordigers van den handel cn de nijverheid hebben groote prolcslbewegm- De vrijiheid is hel eind. der opvoeding; boe eender men het kind er toe krijgen kan, dat Ihet rich zelf een wet is, .des te eerder zal men een mensoh van hem maken. 27 door MARIE DIERS Schrijfster van Dokter Joost en zijne zeven zorgen", enz vertaald door Cato W. Westenberg. Als er eens een regendag kwam, gaf nie mand daar iets om. 'laiitc Eutle trok eencn korten rok en stevige laarsjes aan, en dan gingen ze er op uit, om s avonds vast te stel len, dat de aarde ook bij regenweer mooi is. Beiden zetten in den i>egiime een zuur ge zicht, toen het weer tijd voor werken was geworden. Ze waren geweest als twee kinde ren, die door hunne opvoedster, moeder Na tuur, zoo in den grond waren bedorven, dal het harde werken hun nu erg slecht aan stond. Maar het verlangen naar het land was nu tenminste voor een poosje in Lütte gestild. Haar jongen had bruine wangen on schitte rende oogen gekregen. Ze vond het ook heer lijk, dat zijn eigen innerlijk leven zoo krach tig en onafhankelijk was, dat de vertellingen jan rijkere vrienden^ die in de berden of aan zee waren geweest, voor hem waren als za ken, die hem zoo goed als niet aangingen. Nu kwam er tamelijk slecht weer en üaarua stonden herfst en winter voor de deur. Dal waren betere tijden voor werken. XIL Christa had nog nooit zulk eenen beerlijken winter beleefd. Weliswaar had ze veel te doen, ze had nog meer privaatlessen gekregen, en zij, die ter wille van haren jongen door eene groote begeerte naar geld gedreven werd, nam, niet kieskeurig, alles aan, wat zich voordeed. Het is eenvoudig wonderlijk, hoeveel men in eenen dag kan doen, als de goede wil er slechts is. Eigenlijk kan een mensch veel meer, dan hij meestal denkt. O ja, die dier bare gemakzucht is een machtig tyran «m nog bedrieglijk op den koop toe. En welk eene heerlijkheid het is, half dood van vermoeid heid ta toch met gelukzaligheid in 't hart de voordeur te sluiten en te zeggen: „Zoo, mijn jongen, nu kan ik vandaag thuis blijven!" ü<at weet slechts hij, die het doorgemaakt heeft. Van haren jongen genoot ze dagelijks. Men voelde zulk eene echte frischlieid in hem; hrd was die heerlijk reine glans van een nieuw, opbloeiend leven. Voor de vreemde wereld, die hem opgenomen had, had hij zijn jong kinderhart wijd geopend. Zijn treurig verle den had aan zijn karakter eenen ernstigen ondergrond gegeven, die dikwijls deed ont roeren, als men bedacht, welk een jong kind men voor zich had, en waardoor hij een bij zonder helder oordeel bezat. Daardoor werkte hij grondiger en zakelijker dan andere jon gens van zijnen leeftijd. Als tante Lütte terug kwam van haai* werk, vaak moe en half tol wanhoop gebracht door luie, onbekwame, luslciooze leerlingen, was ze juist zoo bijzon der geschikt, dit alles in hem te waardeeren. Ze kon zich ook niet altijd inhouden. Dik wijls trok ze den jongen aan haar hart, kuste üem en noemde hem haren allerbeste. Haar hart was zoo dankbaar voor haren dapperen, kleinen zoon. Al had tante Lütte nog zoo veel geleerd, in opvoedkunde was ze niet sterk. Het was niet hare wijsheid, dat Kurt geen door en door bedorven jongen werd. Hij werd genoeg vei- wend. Juffrouw Treu bijvoorbeeld was s cds een beetje onthutst en zei: „Hoe kan men een kind toch zoo in 't gezicht prijzen!" „Och vraagt u liever: Hoe kan men dit kind niet prijzen 1" bracht Lütte hiertegen in. Een ding stond vast: terwijl ze den jongen verwende, verwende ze zich zelf ook. Ze gal zich tegenover hem eenvouaig, zooals zc ge stemd was en oneindig zacht en geiukiag was ze nu steeds gestemd. Zc mocht haar goed gesternte wel danken, dal Kurt in zijn jong leven reeds met zooveel akeligheden bitterheid cn hardheid had kennis gemaakt, dat alle liefde, die ze op hem deed neerda len, tegen dit alles nauwelijks opwoog. Een trek, die zoo heelemaal bij hel karak ter van den jongen paste, was, dat hij zich tegenover zijne medeleerlingen hoegenaamd niet schaamde over zijn verleden, dat hij dit niet trachtte te verbergen. Hij praatte cr weliswaar niet met veel omhaal over, want hij was over 't algemeen een stil kind, maar tot zijne jonge vrienden sprak hij er vrij en ongedwongen oyer. Het kon niet uitblijven, dat hij daardoor moest lijden, doch nij beet de tanden op elkaar en verdroeg het. Slechts eens kwam 'hij met een bebloed gezicht thuis. Tante Lütte kon slechts met moeite uit zijne haperende, wrevelige antwoorden opmaken, dat hij zijne moeder had moeten verde digen. Daarvoor prees ze hem niet zooals anders. Maar nooit had hare hand hem zachter, tee- derder aangeraakt, dan nu ze hem het Hoed van het gezicht wiesch. Nu en dan kwamen er ook moeilijke dagen. Waarschijnlijk was Kurt van zijne geboorte af niet al te sterk geweest, cn was hij daarna op de meesl ongehoorde wijze verwaarloosd geworden. Hij had vaak hoofdpijn, en was gauw koortsig. Nu was het toch zaak, eenen dokter te raadplegen, als zc niet allerlei ver keerde dingen wilde doen. Lütte had nu ook het trotsclie bewustzijn, dal zc er dit gerust al kon nemen. Eenige lceeren werd het ook zoo erg, dat Lütte 's nachts moest waken en overdag hare lessen moest afzeggen. Tot haar geluk Kregen in deze moeilijke tijden intusschen meestal niet de zorgen de overhand, doch won hel het liefelijke, blijde gevoel van dankbaarheid, dat haar deed denken: Wat heerlijk, dat Kurt nu bij mij is en niet in zijn oud tehuis! En deze tijden, waarin zijne tante Lütte voor hem de kussens opschudde, hem de medicijnen in gaf, hem voerde en met hare zorgen om ringde, waren voor den armen, kleinen jongen dikwijls de heerlijkste herinnering. Lütte dacht nu menigmaal: Het is toch ge heel en al, alsof Kurt mijn zoon isl Onze wc- derkeerige liefde en ons geluk zou ;ramers niet grooter kunnen zijn. Ik kan me niet voor stellen, wat eene werkelijke moeder meer zou kunnen hebben dan ik! In den beginne waren deze gedachten slechts vaag bij baar opgekomen, zoo heime lijk eventjes, en ze durfde ze niet eens bewust denken, daar ze haar tc vermetel toeschenen. Maar in plaats dat deze vermetelheid zien liet bedwingen, gioeiüe ze. De natuurlijke, \rije innigheid tusschen hen doorgloeide haar dikwijls zoo stonk, dal hel trolsche gevoel van geluk haar soms overmande. Dan dacht ze aan alle moeders, die door haar leven waren gegaan- Daar waren dc vrouwen uit den Bunuiorper tijd: mevrouw Ulfere, mevrouw 'lhiel, enz: Hier waren Irma en de verschillende moeders barer leerlingen. En verder was er hare eigen, dierbare ge storven moeder. Ja kou men wel ergens tusschen ccn van allen en hare kinderen zulk een begrijpen, zulk een niot-elkaar-iuee-levcii aamvijzen als er tusschen haar en Kurt oeslona? Zc nam zich voor, onpartijdig te zijn, en zocht overal dc beste trekken uil op. Maar het results af was toch niet schitterend. Als ze met Kurt bij ae taicl zat, als ze bei den, van ijver gloeiend, in zijn boek keken, en hij uit oude gewoonte, al was het ook paeda- gogiscli niet te verdedigen, zijnen arm -aarbij om haren hals had gelegd, ducht zo ook nu en dan, dat van al de kinderen, die zo kende, er dit ook niet veel zoo uit eenvoudig dage- lijksche gewoonte zouden doen. En daarna maakte ze dc gevolgtrekking, dat zij, tante Lütte, grooter genade was deelachtig gewor* den dan alle moeders op aarde. fmdt vervolgd*

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1914 | | pagina 1