„DE EEMLAN DER". Zaterdag 13 Juni 1914. BUITENLAND. N°. 293 Eerste Blad. 12da Jaargang. AIERSFOORTSCH Hoofdredacteur: Mr, D.J. VAN SCHAARDENBURG. Uilgevers: VALKHOFF 6 Co. ABONNEMENTSPRIJS: Jfor 8 maanden voor Amersfoort f Idem franco per post 1-50. Per week (mei gratis verzekering tegen ongelukken) - O.IO. Afzonderlijke nummers 0.05. jDeze Courant versohijnt dageljjks, behalvs op Zon- en Feestdagen, Advertentiön gelieve men liefst róór 11 uur, familie- advertenties en beriohten vóór 2 uur in to zenden. Bureaut UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIEN: Van 15 regels f 0.50» Elke regel meer 0.10, Dienstaanbiedingen 25 cents bq vooruitbetaling. Grooto letters naar plaatsruimte. Voor handel en bedrijf bestaan zeer voordoelige bepalingen tot het herhaald adverteeron in dit Blad, bij abonnement. Eene oiroulaire, bovattonde do voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Het Rozeupark. Hedenmiddag is het Rosarium aan -den parallelweg overgedragen -aan het Gemeen tebestuur van Amersfoort. Van deze plech tigheid geven wij in ons volgend nummer verslag. Heden willen wij* uitvoeriger daii wij in ons blad van Donderdag j.1. -deden, 'n be- Bdhrijving geven van -het Rozenpark zelf. Het park, -dat, gelijk onze Lozers reeds we ten, (pl-m. 4000 vienk. M. beslaat, is beplant mat ongeveer 2250 rozen in 200 variëteiten. (Bovendien zijn een 300-tal rozeü in potten 'geplaatst als reserve voor plain ten, die het mochten opgeven. Doordat het park li maal zoo groot is als het trouwens prachtige Utrechtsohe, biedt het beter -de gelegenheid tot het ge ven van een demonstratie van de verschil lende mannieren, waarop roken in tuinen kunnen worden aangebracht. Het is omgeven door -een witgeschilderd hek van 1 M. hoogte en 256 M. lengte en be plant met klimrozen. Het hek is geplaatst op den beganen gronde overigens ligt het ge- heele rozeupark. behalve het gedeelte U. V. en W. (zie plattegrond) 75 c.M. lager. In het midden (bij F) is een flinke gemet selde bak met fontein aangebracht, diep 1 M. •en met een middellijn van 3£ M. In dezen i>ak zijn waterlelies in verschillende kleuren geplant, terwijl kleurige igoudvisschen er weldra zullen rondzwemmen. Over den bak worden nog twee elkander kruisende ijzeren bogen van pl.m. 3£ M. aangebracht, waar langs de heerlijke klimrozen La Perle en 'Albéric Barbier zullen worden geleid. Deze zelfde klimrozen zullen tevens dienen voor bekleeding van bet gedeelte van den fontein- Ibak, dat boven den grond uitsteekt. Tot de foniein geven vier oploop end e paad jes toegang. Langs deze paadjes zijn de vol gende leirtklim-rozen geplant (Mrs. Flight, Oats, American Pillar, Anna v. iRüibsamen, Marco en Climbing Captain Christy). Overigens bevat het middengedeelte van het park, waarin die letters N. O. P. en Q. op den plattegrond, in hoofdzaak struikrozen en half- stammen van poly a ntha-variëteiten. Dit middengedeelte is aan beide zijden, aam den buitenkomt der daarom heen leiden de paden, beplant en als het ware afgezeit met een rij hoogstammen, waartusschen slin gers van klimrozen zijn .geleid (op den plat tegrond kenbaar aan streepjes met stipjes ertus sollen. Aan de ingangen a en d zijn giroote ijze ren bogen geplaatst; evenzoo bij b en c, alle begroeid mei klimrozen (Taoisendsckön, Doro thy Perains. Albëric Barbier sn Léontino Gervais). Bij f is een prieeltje van wit houtwerk, begroeid met klimrozen Albéric Barbier. Ter weerszijden van de daarheen leidende stee- nen trappen groeien leirazen. Lady Gay en The Farq-uar, geleid langs ijzerdraad aan houten paaltjes. Bij w is «en pergola van 14 M. lengte ge bouwd, bestaande uit na tuinhout en be plant met klimrozen. Hot witgeschilderde hek, dat het rosarium omgeeft, is verdeeld in 4 vakken, Wl, W2, W3 en W4; in elk vak Langs het hek 12 k 16 klim rozen, welker namen op bordjes aangegeven zijn. In het Rozenpamk zijn aangebracht over verschillende grootere valkken verdeeld 146 perken, ieder met 10 k 18 süruiilkrozen. Ook la-ngs den buitenrand h, k, 1 en m binnen het hek bevinden zich perken mest stmaikrozen. - Tussehen de perken zijp binnenin het ro sarium in hoofdzaak kalfstamroaen geplant, en in den buitenrand uitsluitend hoogst aan razen. De vakken e, g, r en s zijm beplant met stam- en struikrozen, terwijl rondom deze vakken langs dunne ijzeren staven, op pl.m. 40 c.M. boven -den grond, leirozen zijn aan gebracht. In de vakken e en g staat in het midden een tuinvaasi, om welker voet polyamtha s I zijn geplant: Jessie. Op alle hoeken staat in elk dezer vakken een stamroos, in hel midden der vakken r en s bovendien een hoogsbam. Elk dezer vakken bevat 4 Xliinke perken slruikrozea;- het zijn -dus alle kleine rozen- tuintjes op zich zelf, -die aantoonesn hoe men in kleine stadstuintjes aardige rozengroep- jes kan maken. In het midden van vak a is ,'geplaait een ziiiü, gevormd door -drie planten vam Tau- sendschön; rechts en links daarvan bevindt zich een treoirruos, te weten een Rubin en een Hiawatha. In het midden Van vak b een zuil van 3 klimrozen Dorothy Penhias, benevens 2 treurrozen Anna v. Rübsamen en White Do rothy. In het mlttder gc ckiuLte van het Rozenpark zijn in hoofdzaak Polyanthas geplaatst In perken, bevattende van elke variëteit 18 planten, met halfs lammen tussahen de per ken. Ter weerszijden van den ingang der Pergola en loodrecht op do richting daarvan, zijn paden, aan beide zijden afgezet met hoog stammen, waartuss :hen slingers van leirózen zijn aaneabracht Op verschillende plaatsen in het park ge ven fraaie banken gr..genheid tot een rustig zitje om al die rozenpraoht te overzien. Eeni- ge dier banken zijn geschonken door de Vereen, lot bevordering van Vreemdelingen verkeer, dc andere ,door de Vereen. Ncxs Jun- gent rosae. Rest ons nog te vermelden, dat voor de sLkbting \a,n het a-ozenpark veel te danken is aan de welwillende medewerking van de firma's G. A. v. Rossurn te Naarden, Aug. Timmermans te Herten bij Roermond, J. C Damsté. rozenkweekerij te Arnhem, P. Lom bards te Zundert, F. L. A. Schubert te Naar den, W. Lourens, rozenkweekerij Muscosa te Arnhem, gebr. Gralama «n Co. te Hooge- veen, M. Leenders te Steyl-Tegeien, J. Ver steeg te Ooslerbeek en kweekerij de Werk barst bij Nieuw-Amsterdam. Politiek Overzicht. De wal van het kabinet-Ribot. De eerste ontmoeting tusschen de nieuw ge kozen Kamer en het kabinet-Ribot is tegelijk de laatste geweest Het gisteren, aan het einde van het interpellatie-debat over de algemeenc politiek, door de Kamer genomen besluit is voor het kabinet-Ribot beslissend geweest; nel -heelt de levensdraad van dit kabinet afgesne den. De eerste stemming, die gehouden werd, (heelt dadelijk doen zien, dat de Kamer met dit kabinet niet wenschte samen te werken. Die stemming ging niet om de zaak zelve, maar om de vraag of bij de stemming oyer de voor gestelde motièn de voorrang zou worden toe- tekend aan de motie-Dalimier, die zich \ier- ant tegen liet kabinet uitsprak. Aan die stem ming had het ministerie de kwestie van ver trouwen verbonden. De Kamer besliste net 41) stemmen meerderheid, dat de genoemde motie het eerst in stemming zou komen. Daarmee was 'flyer het lot van het kabinet besli9L De minis ters wachtten de eindstemming niet af; zij ver lieten de zaal na deze incidenteele stemming, die duidelijk genoeg was om te onderkennen, hoe de Kamer over het ministerie dacht, om hun ontslag te vragen aan den president der Republiek. Het kabinel-Ribot is onder de 56 kabinetten, die sints het bestaan van de derde republiek in Frankrijk elkaar hebben opgevolgd, een der kortst levenden geweest; het heeft slechts twee 'dagen bestaan. Of het den allerkortsteu 1 vens- duur heeft gehad, zou een nader onderzoek moeten uitmaken. In den eersten tijd van de derde republiek, toen Thiers president der republiek wa6, is er een kabinet-Casimir Pé rier gewefest, dat misschien nog een paar uren korter heeft bestaan. Toen is op den val van het kabinet bet aftreden van den president gevolgd. Het is zeker niet de minst gewichtige vraag, die door de gisteren gevallen beslissing is ontstaan, of de nu weder geopende r.iiniste- rieele krisis zal leiden tot eene presidents- krisis. De vraag zal zijn, in hoever president Poincaré zich door deze beslissing nersoon- lijk getroffen zal voelen. De algemeene staking in Italië. In Italië heeft men eenige veelbewogen da gen doorleefd. Eene beweging, die eem on miskenbaar revolutionair en anarchistisch karakter droeg, is plotseling ontstaan en, na dat zij op een aantal plaatsen onrust en wan orde had geslicht, even plotseling weer ge ëindigd. De aanleiding tol deze bewreging, die op eeai aantal plaatsen bloed heeft doen vloeien het Romeinschc dagblad Vita geeft het aantal dooden op als 14 en dal der gewon den iais verscheidene honderden is nogal onbeduidend. In Ancona, eene Midden-Itali- aansche havenstad aan de Adiialische zee, hadden de leiders van de plaatselijke rèpu- blikeinsche en anarchistische verenigingen het plan opgevat om op den 7en Juni, den voor de viering van het giondwetsfeest be stemden dag, eene antwuilitaristische ver gadering te houden, die ten doel had te pro- testeoreai tegen de bij het leger beslaande tuchlcompagnieën en een anarchist te ver heerlijken, die bij zijne inlijving in eene com pagnie, die naai* Tripoli zou worden inge scheept, op zijn kolonel had geschoten. Die vergadering werd door de overheid verbo den, maar zij werd toch gehouden in eene voorstad van Ancona. Na afloop van de ver gadering widen de deelnemers gezamenlijk naar de stad trekken om het grondwotsfeest te storen. Dit heeft de gendarmerie willen beletten; het kwam daarbij tot eene botsing, waarin de politie met steenworpen werd be stookt, waarop zij antwoordde, door hare wapenen te gebruiken. Een burger werd ge dood en twee anderen werden zwaar ge wond, van wie een kort daarna stierf; ver der werden eenigen licht gewond. Uit dit kleine begin is eene beweging ont staan, die zich naar yele sleden iin verschil lende deelen van Italië overplantte. De ar beidskamer te Ancona voelde zich door het gebeurde gerechtigd lot het afkondigen van eene algemeene staking, en dit voorbeeld werd door de arbeidersorganisaLiên in an dere steden gevolgd. Zij gingen daartoe te eerder over, omdat zij zelf reeds met de ge dachte omgingen, of zij niet zich van eene algemeene staking zouden bedienen als mid del om een druk uit te oefenen tot bet door zetten van hunne eigen eisclicn. Of de staking een dag zou (Luren of langer, daarover wa ren de verschillende organisation 't onder ling oneens; op de eene.plaats handelde men zus, o>p de andere zoo. Ook gaven niet alle arbeidersorganisaticn gevolg aan de oproe ping om te staken, en wanneer zij dit deden, dan bleven onder de le den velen daarmee in gebreke. Zoo hebben de spoorwegarbeiders grootendeels zich onthouden om mee te doen aan de sta king. In verschillende plaatsen mengden anarchistische elementen zich in de bewe ging, en in de groote steden leverde het jan hagel een talrijk contingent tot versterking van de oproeimakers. Maar dit gaf aan den anderen kant aan de burgerij aanleiding om de organen van het gezag te steunen in hun ne pogingen om dc orde te handhaven, en ondubbelzinnig aan de rustverstoorders ken baar te maken, dat zij op de ondersteuning van de ordelievende elementen niet hadden to rekenen. Dit alles heeft er toe bijgedragen om de beweging, al liet zij zich hier en daar drei gend aanzien, spoedig weer ineen te doen vallen. Het gezag heeft zich overal weten te handhaven en de leiders der beweging zijn tot het inzicht gekomen, dat zij zich lcelijk in de vingers hadden gesneden; zij hebben het besluit, waarbij de staking werd afgekon digd, weder ingetrokken, ln/tusschea is bij deze gelegenheid weder gebleken, zooals vroeger reeds meermalen, dat in Italië een vonkje voldoende is om ontploffingen te weeg te brengen, die zich over bijna het gehoele koninkrijk doen voelen. Verder wordt door het gebeurde der laatste dagen de oude ondervinding bevestigd, hoe gemakkelijk het ItoLiaansche proletariaat tot hartstochtelijke opgewondenheid is te brengen en hoe geweld dadig het op zulke tijdstippen pleegt op te treden, zonder zich te storen aan de wonden, die het daardoor niet alleen den staat" en de burgerlijke maatschappij, maar ook zich zelf slaat. Hot gebeurde heeft natuurlijk in de Kamer zijn weerklank gehad. De minister-president Salamdra kon zich er op beroepen, dat hij aan de organen vaiii het staatsgezag de groot ste omzichtigheid heeft aanbevolen. Wanneer daartegen gezondigd werd door sommigen, dlain zouden die ter verantwoording geroe pen worden. Maar hij is er met nadruk voor opgekomen, dat de orde werd gehandhaafd en dat uilspatlingen werden onderdrukt. Voor 't geen hij in dat opzicht deed verlang de hij van dc Kamer een uitdmkkelij/k vo tum van vertrouwen. De Kamer is hem hier in ter wille geweest en heeft met groote meer derheid, 254 tegen 112 stemmen, hare goed keuring geschonken aan het beleid van de regeoriiig. Frankrijk. j P a r ij s, 1 2 J u n i. De regeeringsverklaring verzekert, dat bet kabinet slechts wil leven met het vertrouwen van de republikeinsche meerderheid in de beide vergaderingen. De verklaring legt nadruk op de noodzakelijk heid van een krachligen en aanhoudenden arbeid op bet gebied der financiën. Zij kon digt het leeningsontwerp aan en vraagt den Senaat, het onderzoek naar de inlassing van eene algemeene inkomstenbelasting in de wel op de middelen als dringend ter hand te ne men. De wet op den militairen dienst is nog pas in toepassing gekomen; zij kan beden niet op losse schroeven gesteld worden. Van alle wei ten zijn de militaire wetten die, welke het meest behoefte hebben aan stabiliteit. De regeering zal een spoedig votum vra gen over eene wel tot militaire voorbereiding van de jeugd en over oene deugdelijke orga nisatie van de reserven. Wat de buitenlandsche zaken betreft, zullen wij ons bedienen van de kracht, die een on wrikbaar bondgenootschap en de hartelijke verstandhouding mot de natie, welker kost bare vriendschap ons is verzekerd, ons schenken, om bij te dragen, voor zooveel van ons afhangt, tot den algemeenen vrede. De regeering zal den Senaat verzoeken de aanneming van de wet tot verdediging van de leekenschool te verhaasten. Zij zal trach ten de -overeenstemming tusschen de republi keinen en tusschen de beide Kamers te ver wezenlijken voor gene hervorming van de kieswet. De verklaring eindigt met het doen van een dringend beroep op de medewerking van de republikeinen. P a r ij s, 1 2 J u n i. In den Senaat wordt de regeeringsverklaring, nadat zij was voorgele zen, bij-na eenstemmig toegejuicht. In de Kamer was de toevloed reusachtig groot. De voorlezing van de regeeringsver klaring werd begroet met spottend gelach van de uiterste linkerzijde cn met toejuichingen van de linkerzijde. Er werd geroepen: Weg met de driejarenwet I De algevaardigde Puech lichtte de interpellatie toe over de algemeenc politiek. Hij breekt den staf over de samenstelling van het ministerie, waarlegen hij het verwijt richt, dat het zicli niet de medewerking van de groepen der linkerzijde heeft verschaft, en verklaart, dat hij tegen de regeering zal stemmen. Augagneur en Dalimier motiveeren even eens hunne stem tegen het ministerie. Minister-president Ribot drukt de hoop uit, dat niemand zal gelooven, dal op zijn leeftijd politieke eerzucht hem heeft bewogen het be wind op zich te nemen. Hij verklaart onder herhaalde onderbrekingen van de socialisten, dat het kabinet vast besloten is de politiek te sturen naar links. De driejarenwet zal loyaal worden toegepast. De regeering zal wetsont werpen indienen over de physieke opvoeding van de jeugd en de instructie van de reserves. Na gesproken te hebben over de buitenland sche politiek van Frankrijk en hulde Ic heb ben gebracht aandiet verbond met Rusland en de entente met Engeland, houdt hij zich bezig mei de aanvallen waaraan hij heeft blootge staan. liij zot vervolgens deii financicelen toe stand uiteen en kondigt de indiening aan van een financieel wotson/twerp betreffende de leening van 900 millioen, waarvan hij de spoe dige aanneming verzoekt. Hij zegt, dat hij in de republikeinsche meerderheid niet eene partij zou kunnen begrijpen, die weigert de be grooting toe te staan. Hij eindigt mot het ge ven der verzekering van zijn wil om te re*; geereai mot eene meerderheid Links. (Leven dige toejuichingen in hol centrum en op vcr^' schillende banken aan de linkerzijde). Sembat voert eene lange kritiek tegen dc regeering. Hij zegt, dal de socialisten niet vragen, dat men met één pennestreek dc driejarenwet zal afschaffen, maar verlangen, dut men in sfudie'zal nemen hot spoedig aan wenden van middelen, die zoo spoedig moge lijk zullen toelaten, dat men lot dc tweejaren- wel terug keert. Hij eindigt mot tc verklaren, dat zijne vrienden legen de regeering zullen stemmen. Besloten wordt tot sluiting van hol debat. Dc regeering verklaart dc kwestie Nan vertrouwen tc sitcllcn bij de stemming over het voorstel om den voorrang' te verleonen aan eene motie-Dalimier, al dus luidende: „De Kamer, eerbied voe lende voor den pas door het algemeen stemrecht uilgedrukten wil, besloten slechts vertrouwen te schenken aan eene regeering, die in staat is de eendracht onder de krach ten aan dc linkerzijde te verwezenlijken, cm elke toevoeging afwijzende, gaat over lot dc orde van den dag." De indiening van. deze motie werd krachtig toegejuicht door de lin kerzijde. De voorrang van dc motie-Dalimier, dooi de regcering afgewezen, werd aangenomen meit 306 tegen 262 stemmen. Dc rogëcring is dus in de minderheid. De ministers verlaten de zaal. Zij gaan daarbij voorbij dc banken der socialisten en vereenigde radicalen, die zij groeten. De motie-Dalimier word-t bij de eindstem ming aangenomen mest 374 tegen 187 stemmen. De Kamer verdaagt hare zittingen tol Dins dag. De ministens liobbcn aan president Poin caré hun ontslag verzocht, die dit liecft aan genomen. P a r ij s, 12 Juni. Verscheidene lionder» den peronen, die des avonds voor de trans- paranten van de Matin op een hoop stonden, manifesteerden. Eenige troepen riepen: „Weg met de calot!" Anderen riepen: „Leve Ribotl Weg met Caillaux!" Er werden over en weer klampen uitgedeeld. De politie herstelde de orde. Het bof van cassatie heeft in zijne hoedanig heid van hoogen raad der magistratuur de klacht behandeld, die op bevel van den mi nister van justitie was ingebracht legen pre sident Bidault de l'Islc wegens de rol, die door hem is gespeeld bij de verdaging der behan deling van dc zaak-Boöhótle. Dc uitspraak van het hof is, dat de feiten, die aan Bid ait ten laste zijn gelegd, gcene aanleiding kunnen: zijn om hem eene disciplinaire straf op te leg gen. Engeland. Londen, 12 Juni. Dc diaman tconfe- renlie, die op initiatief van de regecring dei Zuid-Afrikaanschc unie is bijeengeroepen, is geopend in het bureau van openbare werken tc Londen. Dc gedelegeerden van de Zuid- AXrikaansohe unie en nog andere gedelegeer den waren tegenwoordig. De beraadslagingen zijn niet openbaar. Londen, 12Juni. Suffragettes trachtten in den afgeloopen nacht dc parochiekerk te Chipstead (graafschap Surrey), een genouw uit de twaalfde eeuw, in brand te steken. Eene deur werd vernield. Op hel kerkhof werden geschriften over vrouwenkiesrecht gevonden. De schade, die de suffragettes in dc West- minster abdij hebben aangericht door de bom, die zij er hebben laten springen, blijkt voor herstelling vatbaar tc zijn. De historische kro- ningssloel is slechts onbc duidend beschadigd' en hetzelfde is het geval met den lcgendaircn steun van Skone, het groote graniet blok onder den zetel, waarop de Scliotschc koningen sints Robert Bruce gekroond werden In het gisteren vermelde debat in het lager huis over dc euveldaden van de suffragettes, viel lord Robert Cecil, een aanhanger van vrouwenkiesrecht, de regeering scherp aan wegens hare slapheid in de handhaving van de strafwet tegen deze vrouwen. Jlij verlang de de deporalie van dc schuldigen; op een van de vele eilanden, die ter beschikking zijn \i il dc Britsche kroon, moest men hen onschade lijk maken. Minister Mc. Kenna verwacht, zoo als reeds bericht werd, succes van hel bren gen der inschrijfstcrs voor de krijgskas wui de suffragettes voor den burgerlijken rechter, die hij hoofdelijk aansprakelijk wil stellen voor de toegebrachte schade. Hij verklaarde, dal hij niet dc taklick Icon toepassen, die de veroordeelde vrouwen in de gevangen--, wil laten sterven; hij geloofde ook nkl, dut tone dergelijke talcliek was aati.t: Le* Jen voor hel lineelschc volk

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1914 | | pagina 1