Donderdag 18 Juni 1914. DE EEMLAN DER". BUITENLAND. FEUILLETON. TANTE LUTTE. H\ 297 ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden voor Amersfoort f l.OO. Idem franco per post1.50# Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) - 0.10, Éfzonderlijke nummers 0.05# e7.o Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Adv eitentiën gelieve men liefst vóór 11 uur, familie* advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 1—5 regels f 0.50. Elke regel meer - 0.10. Dienstaanbiedingen 25 cents bij vooruitbetaling. Groote letters naar plaatsruimte. Voor handel en bedrijf bestaan zoor voordoelige bepalingen tot het herhaald adverteeren in dit Blad, bij abonnement Eene circulaire, bevattende do voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Hoofdredacteur: Mr. D. J. VAN SCHAARDENBURG. Kennisgeving. De Burgemeester van Amersfoort, Gelet op artikel 6 en 7 van het Koninklijk Be sluit, d.d. 4 Mei 1896 (Staatsblad no. 76), tot vaststelling van ecu Algemeen Reglement voor de Kamers van Koophandel en Fabriekennoo- digt allen, die niet op de laatstvastgestelde lijst van kiezers voor de Kamer van Koophandel te Amersfoort voorkomen, maar aanspraak kun- neti maken om op de nieuwe kiezerslijst te wor den geplaatst, uit, daarvan voor 1 Juli a.s. ter Secretarie, Kamer no. 4, aangifte te doen op al daar verkrijgbare formulieren; vestigt er voorts de aandacht op, dat alleen zij genoemde aanspraak kunnen maken, die vol doen aan de beide volgende vereischten a. Men moet kiezer zijn van leden van den Raad der gemeente Amersfoort b. Men moet te Amersfoort bestuurder zijn en gedurende tenminste twaalf achtereenvolgen de maanden zijn geweest van een bedrijf van handel of njverheid. Amersfoort. 16 Juni 1914. De Burgemeester voornoemd, v. RANDWUCK. Politiek Overzicht. Hei kabinet-Viviani en de Kamer. De Fransche Kamer heelt bij hare eerste ontmoeting met het kabinet-Viviani een vo tum van vertrouwen aan dit kabinet gebracht met eene ongeveer even sterke meerderheid als die, waarmee zij een paar dagen geleden haar wantrouwen had uitgedrukt in het kabinet- Ribot. Maar wel beschouwd, ligt er toch wel eenige waarheid in de interruptie, die toen de op den driejarigen diensttijd betrekking heb bende zinsnede van de regeeringsverklaring werd voorgelezen, van de door de verecnigde socialisten bezette banken werd gehoord: „t \Yas de moeite niet waard, om daarom van regeerliig le veranderen." Die indruk is zelfs nog versterkt door den loop van de eer gisteren gevoerde debatten. Ribot bad als zijn standpunt doen kennen, dat aan de driejarenwel, die eerst in Augustus van het vorige jaar is tot stand gekomen, niet mocht worden getornd. Viviani deed aan de tegenstanders van den driejarigen diensttijd de concessie, dat hij de wet niet onaantastbaar noemde. Maar wat hij daarop het volgen, deed die concessie weer nagenoeg te niet. Hij verklaarde, dat deze wet uit zich zelf niet voldoende is om de landsverdediging te ver zekeren. De regeering zal daarom binnenkort een samenstel van wetsontwerpen indienen, v aaronder de gewichtigsten zullen zijn: een wetsontwerp tot regeling van de militaire a uorbereiding der jeugd en een tot reorgani satie van dc reserven. Deze voordrachten heb ben ten doel de defensieve kracht te verster ken van eene natie, die voor het algemeene i edit eerbied heeft en steeds er op bedacht is haar gebied, hare vrijheden en hare waar digheid le beschermen. Eerst nadat deze wets ontwerpen zijn aangenomen en in toepassing gebracht, en nadat door de toepassing hunne deugdelijkheid is gebleken, zal de regeering met gelijktijdige inachtneming van de resul taten barer ondervinding en van de behoeften oer nationale verdediging, eene gedeeltelijke verlichting van de militaire lasten kunnen1 voorstellen. Tot dat tijdstip zal de rcgccring onder toezicht van het parlement handelen met slipte en eerlijke toepassing van de wet. Aan deze schriftelijke verklaring voegde dc minister-president mondeling nog Loe, dat de herziening \an de dricjarenwet aan de orde zal kunnen komen, als de omstandigheden dit zullen toelaten; maar als iiij in October 1915 nog aan het bewind is, zal hij dc lichting 1913 niet naar huis zenden. Met die verklaring kunnen de vurigste voor standers van de driejasenwel genoegen ne men; zij kunnen gerust zijn, dat, ondanks de verklaring van de regeeringstafel, dat de wet niet onaantastbaar is, zij in afzienbaren lijd niet gewijzigd zal worden. Yan rechts werd een voorstel gedaan om aan de motie van vertrouwen eene betuiging van instemming inet do verklaringen van de regeering over den driejarigen diensttijd toe te voegen. Dat voor stel werd door Viviani bestreden met de op merking, dat als de Kamer haar vertrouwen in de regeering uitsprak, daarin begrepen was liaTe instemming met de verklaringen, die dc regeering had. afgelegd over den driejarigen diensttijd. De, Kamer volgde dit advies, door bij de stemming over de motie van vertrou wen het daarop voorgestelde amendement ter zijde te stellen, ondanks het verzet van Jaurès, die beproefde een uitdrukkelijk votum over de driejarenwet uil te lokken en daarbij de vrienden van het kabinet verweet, dat zij uit persoonlijke overwegingen ter wille van de leden van het nieuwe kabinet hetzelfde pro gramma aannamen, dat zij geweigerd hadden van Ribot te aanvaarden. Dit lokte weer ecu protest uit van Viviani, die de door de regee ring aanvaarde motie van vertrouwen volko men duidelijk en ondubbelzinnig noemde. Onder deze omstandigheden kan hel geene verwondering wekken, dat bij de stemming over de motie de radicalen en de gematigde linker republikeinen met weinige uitzonderin gen voor het kabinet, de socialisten als één mantr tegen hebben gestemd, terwijl de rech terzijde zich gedeeltelijk van de stemming heeft onthouden. De eerste ontmoeting met de Kamer heeft dus aan de positie van het ka bi net-Viviani de noodige vastheid gegeven; het zit goed in het zadel. Over den persoon van het hoofd der nieuwe regeering schrijft een dagbladcorrespondent: „Viviani heeft de portefeuille van buitenland- sche zaken op zich genomen. Hij is op dit ge bied evenzeer een nieuweling als zijn voor ganger Doumergue dit was. Maar de derde republiek heeft voor de keuze van hare mi nisterie het beginsel: "Wien God een ambt geeft, dien geeft hij ook liet versland. En de heer Viviani heeft versland. Hij heeft ook talenten, vooral een belangrijk redenaars talent. Als gewezen socialistisch kameraad heeft hij gelegenheid gehad dat te ontwikke len. Omdat hij echter in 1906 de portefeuille van arbeid in het kabinct-Clemenceau aan nam, moest hij de „kameraadschap" aan den kapstok hangen, niet vrijwillig. De partij ver klaarde hem plichtmatig in den ban, overeen komstig het besluit van Amsterdam. Zoo werd hij „onafhankelijk" socialist, evenals Briaud en Millerand en op dezelfde wijze. Terwijl dezen echter steeds verder naar rechts afzak ten, zoo ver dat zij ten slotte haast in de rijen van de reactie terecht kwamen, is Viviani zich zelf gelijk gebleven in zijne republikcinsche cn socialistische overtuigingen. Niettemin zal het een wei wat zonderlingen indruk maken, als hij, de voormalige „kameraad", nu binnen kort als minister van builenlandsche zaken met den president der republiek zijne opwach ting zal maken bij den czaar in Petersburg. Het is moeielijk geene satire te schrijven over de opkomst en de ontwikkeling van menigen politieker in de Fransche democratie." Duitschland. N i e d e r f i li o w, 17 Juni. Ilel groote schcepvuarlkanaal Berlijn—Stettin is heden geopend met eene plechtigheid hij dc groote sluiswerken. Minister von Breitenbacli hield eene rede. De keizer betuigde dank aan allen, die tot het werk hadden meegewerkt en deel de mede, dal de waterweg den naam Hoken- zollernkanaai zal voeren. Eberswolde, 17 Juni. Van het sluis- werk bij Niederfinnow begaf do keizer, na dat de schutting van zijn stoomjacht was ge schied, naar Eberswalde, waar hij door dc vertegenwoordigers van de stad feestelijk be groet werd. Daarna reed hij in een auto naar Berlijn terug. Aan den tocht namen deel tal rijke ministers en staatssecretaris, leden van het bureau der huizen van den landdag, enz. Dresden, 17 Juni. De koning is he den avond naar Zarskoj-e Selo vertrokken om een bezoek le brengen aan het Russische hof. Aan het gebeurde in Zabern herinnert een maatregel van de rijksregccring, waarover dc Nordd. Alig. Zcitung bericht; Op grond van ecno ministerieele beschikking over de ver deeling van de dienstplichtige manschappen in 1914 moet van den herfst van dit jaair af de inlijving van alle in do rijkslanden in dienst te stollen rekruten geschieden in troc- pcndeelen buiten Elzas-Lotharingen. Deze verordening bestond reeds voor 1903 en weid in dit jaar bij wijze van proef ingevoerd. Sedert tien jaren was eene keizerlijke kabi netsorder van kracht, volgens welke 25 pet. van de rijkslandsche rekruten in de rijkstan den zelf ingelijfd worden. Deze kabinetsorder is nu buiten werking gesteld en de rijksland sche rekruten moeten voorlaan allen hunne dienstjaren buiten Elzas-Lotharingen door brengen. Engeland. Londen, 17 Juni. Het lagerhuis heeft een voorstel om de regcering te machtigen tol den aankoop van aandeelen in do Anglo- Per sian Oil Compnay, aangenomen met 254 te gen 18 stemmen. Denemarken. Tusschen den koning en het ministerie is een compromis gesloten, waarbij de bran dende kweslrie of de door den koning voor hun leven benoemde leden van hel iandslhiug ook worden getroffen door de ontbinding van deze Kamer, voorloop.ig nog open is ge- talen. Hol landsthing is ontbonden, zonder dot in het onllbindingsbesluit er iols van ge zegd is of ook hel mandaat van de leden, die dit door eene koninklijke benoemd nig hebben gekregen, vervallen is. De verkiezingen voor het nieuw e landsthing zullen met den meest mogelijiken spoed gehouden worden, zoodat die vergadering reeds den lOen Juli weder zal zijn sajmenigesleld. De aanhangers van do grondwetsherzie ning koesleren de hoop, dat het hun zal ge lukken aan dc iredhterzijde de Kwee manda ten te ontnomen, die zij moeten veroveren om ook in de Eerste Kamer de meerderheid te krijgen. Dit zal echter niet kunmen go- schicden zonder een ernstigon sbrijd. want dc stelling van de conservatieven is vrij vast ondor het voor het landsthing geldende kies recht. "Wanneer de verkiezing voor het lands- thing ongunstig voor dc regeering is en voor de voorstanders dor grondwetsherziening, dan zal eene ernstige krisis niet le vermij den zijn, want dc koning wil in geen geval er in toestemmen dait de mandaten van dc door zij-ii grootvader, Chris Liaan IX, en door zijn voider, Frederik VIII, voor hun leven be noemde leden van het landsthing zullen wor den beschouwd door doze in het toeken van strijd staande ontbinding le niet le zijn ge- diaan.De beide tegenstrijdige vcrecnigingen zijn vastgelegd in een protuikod, dat er van is opgemaakt. Kopenhagen, 17 Mei. Het tweede Noord-Europeesche congres van den visch- liandel en de zecvisscherij is heden in Malinö geopend. Het omval tegelijk het tweede inter nationale Ooslzeecongres. Rusland. K i s c h i n e w17 Juni. De keizerlijke fa milie heeft hier deelgenomen aan de plech tige onthulling van een standbeeld van czaar Alexander I, om dezen te huldigen als bevrij der van Bessarabië van de Turksclie heer schappij. Zij vertrok daarop naar Petersburg. Kis c hi new, 17 Juni. In anlwroord op de toespraak van den a deism aarschalk van Bessarabië, zeidc de Czaar: Wij verheugen ons over de belangrijke gebeurtenis der inwij ding van het monument van Alexander I te kunnen deelnemen. Gedurende eene eeuw be wees Bessarabië, dat het door banden des har ten met Rusland verbonden cn van Russische gezindheid doordrongen is. Potersburg, 17 Juni. De minister yan oorlog heeft maatregelen genomen tegen de drankzucht in het leger. Bulgarije. S o f i a, 1 7 Juni. In antwoord op eene in terpellatie in de sobranje over de anti-Grick- schc beweging, bestreed dc minister-president, dat buitensporigheden tegen de Grieken zijn voorgekomen. De kerken van bet Grieksche patriarchaat zijn zond-er rustverstoring in be zit genomen. l3e regeering is d^or de bewe ging verrast op het oogenblik, toen zii in Athene met eenig succes stappen had onder nomen om- een einde te maken aan de ver volgingen van Bulgaren in Macedonië, die de openbare meening in Bulgarije tot opwin ding brengen. Het Bulgaarsche volk bezit ge noeg gezond verstand om uitspattingen te vermijden. Dc regeering heeft uit voorzorg maatregelen genomen om de orde te handha ven. In Albanië. Durazzo, 16 Juni. Het lijk van kolonel Thomson, dat aanvankelijk werd opgebaard in het als hospitaal ingerichte paleis, zal, om dat cr gebrek is aan conserveeringsmiddelen, voorloopig hier bijgezet worden; later wordt het naar Nederland vervoerd. De vorst heeft aan de familie zijne hartelijke deelneming uil gedrukt. Durazzo, 17 Juni. (Agcnzia Stcfani). Gisteren heeft dc begrafenis van kolonel Thomson plaats gehad. Op bevel van den bur gemeester waren de Winkels gesloten cn waren rouwvlaggen uitgestoken. Dc vorstin bezocht dc lijkkist in rouwge waad en legde er een lauwerkrans op. Ter stond daarna begon bel vervoer, waarbij de weg genomen werd door den tuin van bet paleis. Op de trap legde de vorst bet lioogslc Albanecsclic ordeleeken op de kist. 11 ij volgde daarna den rouwstoet. Twee pelotons ltaliaan- scke en Oostenrijksch-Ilongaarschc matrozen brachten de militaire eerbewijzen. De stoet ging door de stad naar het katholieke kei li- hof. Het gclieele diplomatieke en consulaire korps, drie admiraals, alle ministers en dc notabelen van de stad volgden de kist. Eene groote menigte Mirdilen en een peloton gen darmes gingen vooruil. Weenen, 17 Juni. (Corrcspoudmlic- bvircau). Hel bericht van onzen correspondent over den naclilelijken strijd van den lOrn voor Durazzo schildert den dood van kolonel Thomson aldus: Dadelijk bij het begin van den aanval waren ook ac Nedcrlantischc offi cieren ter plaatse verschenen. Hierbij had ecu tragisch noodlot geen medelijden met een van de besten der voor hel welzijn van Albanië werkende mannen. Toen omstreeks /es uur in den morgen kolonel Thomson met majoor Roelfscma dc stelling afliep, kreeg hij van dc op korten afstand gelegen vijandelijke stel ling dicht boven hel rechter sleutelbeen ecu schot in den hals, dat doordrong In de long en den slagader trof. Op majoor Roelfsema steunende, kou kolonel Thomson nog om streeks 50 schreden verder gaan; toen viel hij neer en stierf spoedig daarna Men trachtte den dood van kolonel Thom son eerst in dc stad geheim te houden, maar het bericht verspreidde zich met bliksemsnel heid en verwekte óveral diepe ontroering, want iedereen was zich er van bewust welk een inan met Thomson in deze kritieke Jagen verloren ging. Voor de strijdenden vvcrtl het overlijden van Thomson den geheelen dag verborgen gehouden, omdat de dood van den bevelhebber, die hun volle sympathie genoot, ontmoedigend op licn zou hebben Tcwcrkt. Van een ooggetuige heeft dc Frankf. Zlg. over den eersten aanval op Durazzo een be richt ontvangen, waarin wordt gezegd: Dc rebellen hadden zich reeds sedert acid da gen, op nauwelij-ks U K.M. afstand van dc stad, samengetrokken cn deden nu, uil nau welijks meer dan 1000 KM. afstand, half kring vormig een aanval. Reeds op het eerste, -eer hevige geweervuur snelden de vrijwilligers en gendarmes tot versterking van de tirail- leursMndc naar builen cn begonnen het vuur te beantwoordeu. Toen ik om 5 uur in dc tirailleurslinie kwam, was hel gevecht op hel gehcele front over eene uitbreiding van zes Kilometers in vollen gang. De kanonnen be wezen uitmuntende diensten, vooral twee, die door voormalige Duilsohe officieren, Mcrtens en Hartman, bediend werden, welker projec tielen <a>an de rebellen aanhoudend zware ver liezen toebrachten. Omstreeks half zeven nad ik nog mot kolonel Thomson gesproken; ?k stond juist mot eenige collega's in de nabij heid van hot pelroleum-magazijn, toen een "VsfiJduee uoropupt uftz ftq oip 'gupteui -\ok op xeeu uo/uojqo jsil© uo)s3i[paq uop jooui U9 uopoo.v o; do aoui ipiz uopnoijdo lioou poui 'uopoovdo piw. uojopup^ 84 door MARIE DIERS Schrijfster van Dokter Joost en zijne zeven zorgen", enz vertaald door Cato W. Westenberg. Menigmaal stond ze bij zijn bedje. Hier moest bet nu eigenlijk liggen zijn blond hoofdje —Het was niet om te dragen. Dat ze het ten laatste toch droeg, daar van was de hoop de oorzaak. Ze stelde zich YOOh, hoe eens de hel zou overgaan, hoe hij \oor de deur zou staan met zijn lief glim lachje op het gezicht half guitig, half zwaar moedig, cn dan plotseling met eenen hrden jougensuitroep haar om den hals zou vallen of: hoe er weer gebeld wTerd, en dat het dan 'de moeder was, geknakt en smeckend. Nu en dan kwam er een brief van Kurt. Iiij was in zijnen vrijen tijd loopjongen in eene kleine Jooclsclie zaak. Veel schreef hij er niet van. Hij schreef, dat hij meestal gezond was, dal hij dan en dan moest 'werken, dat hij veertien mark in de maand verdiende, dat hu voor de school niet behoefde le werken, omdat hij alles wist, dat zijn broertje en zijn zusje gegroeid wraren cn meer dergelijke kleine berichtjes van zijn uitwendig leven. Hare tranen stroomden bij het lezen. O, hij was een trolsclie jongen, voor haar arm, eenzaam hart bijna te trotsch. Waar om stortte hij in zijne briefjes zijn hart niet uit, onverschillig of het hielp of niet? Was zij niet degene, die hem 't naast was op aarde? Als hij zioh zoo in zich zelf terugtrok, zou dan mischien niet gauw, heel gauw de band gebroken zijn, dien zij in haren gelukkigen, heerlijken tijd voor onverbreekbaar had ge houden? Maar als je terugkomt, Kurt, mijn jongen en de zon in je oogen is voor mij onderge gaan, dan zal ik hel toch geduldig dragen. Dan was het voor jou goed cn waarop komt het nu anders aan? Mijn dwaze, kleine jongen, kom alleen maar terug, en je behoeft geen vriendelijk woord tot me le spreken, jc behoeft me niet eens aan te kijken, maar ga weer in je bedje slapen, neem 's morgeus weer je schooltasch in de hand en zeg tegen mij: „Overhoor mij de woordjes en ik dag en nacht zal ik dankbaar zijn, dat ik den jongen weer mag helpen! XIV. De winter ging voorbij en de zomer ver streek, en tante Liitte was nog steeds alleen. Hel voorjaar had het geluk zullen brengen cu had het niet gebracht. De zomer had hel zullen brengen en ook hij was met leege han den gekomen. Kurt schreef even zelden cn was even karig met zijne mededeelingen als voorheen. In Sötensand waren de gemoederen, wal betreft liet leven en het gedrag van Christa Thomasius, tot rust gekomen. Nu hare episode met den jongen afgëloopcn was, beoordeelde men deze wat zachter en men begreep ze beter. Nu ja, als een meisje ouder wordt, heeft ze graag jong leven om zich heen. En nu zal ze daar aan den buitenkant van 't stadje in haar huis als eene echte eenzame oude Jonge juffrouw. Op zekeren dag werd er aan hare deur ge beid. Ze had zicli afgewend, telkens, als er geheld werd, op le schrikken. In den laalsfen tijd had ze dikwijls last van een loodzware,, langdurige vermoeidheid» Ze was zeer bleek en smalletjes geworden. Toen ze opstond, om te openen, dacht ze er niet over, wie er wel voor de deur zou kun nen staan. Haar middelste vcrtrelg aan welks deur de bel hing, grensde direct aan de kleine, lichte voorgang, van welke men door ccuc deur op dc trap kwam. Het was een morgen achter in Augustus. Door hel gangraam scheen de warme, stralende zon, en midden m dat schelle licht, hetwelk zoo schel was, dal zl eerst, even verblind, de gelaatstrekken niet kon onderscheiden, stond eene groote, oreede mannengestalte in eene gele stofjas. „Kent u mij nog, juffrouw Thomasius? zeidc de vreemdeling, bijna zonder zich lijd voor eenen groet te gunnen en zoo haastig, dat het was, alsof datgene, wat hij zeide, op eene ingestudeerde rol geleek. Toen wist zij, wier er voor haar stond, of schoon niet slechts de eens jeugdig slanke ge stalte, doch ook do slem veranderd was. „Mijnheer Ulfers zeide ze rustig. Het was, of eene van heel ver komende her innering haar even o zoo zacht aanraakte. doch het was niet meer dan hel strijken van kleine vleugels langs hare wangen, het was niet krachtig genoeg, om haar hart sneller tc doen kloppen. Ze had reeds eenige malen Heino Ulfers, ook zijne vrouw, voorbij zien rijden, als ze voor haar venster zat. in dien tijd was Kurl er nog geweest. Toen had zc voor het raaai geslaan en droomcrig aan het verleden ge dacht. Maar de heldere, onbezorgde stem van haren jongen had haai* tot het leven en de werkelijkheid teruggeroepen. „Mag ik mag ik U even om een onder houd verzoeken?" stamelde Heino Ulfers op zijne onbeholpen heereboerenmanier, terwijl hij veel moeite deed, bijzonder beleefd le zijn. Bovendien moest hij erg strijden tegen eene verlegenheid, die dit wederzien veroorzaakte. Christa voelde niets van dit alles. Ze liet hem binnen, ging met hem naar haar klein woonkamertje en gal hem eenen stoel. Ze was zoo moe, dat zo bijna niet eens nieuwsgierig was naar de reden van zijne komst. Met dezelfde onhandige haastige bewegin gen ontdeed hij zidi van zijne stofjas, ging zitten en kauwde een oogenblik op zijnen rood- blonden knevel. Zijn uiterlijk was niet in zijn voordeel veranderd. Hij was gezet geworden en zijn gezicht was breeder dan vroeger. Voor 't overige had hij eene gezonde, roodbruine kleur. „Het was" begon hij, terwijl het scheen, dat dit begin niet al te geschikt was voor wat er moest volgen, bleef steken, kuchte verlegen, draaide zijnen knevel op en begon vervolgens den zin, dien hij wilde zeggen, op eene andere wijze. „Ik was eigenlijk r^eds lang van plan, bij U te komen het betreft namelijk het is een besluit, dal ik reeds ecnigen tijd geleden genomen heb „Een besluit?" vroeg Christa verbaasd. „Ja cc" verzoek aan U. U kunt liet na tuurlijk afslaan, daar ik hoegenaamd nic* weet, of Uwe levensplannen daarmee in over eenstemming gebracht kunnen worden „Mijne leveraplunncn?" liet Christa zich on willekeurig op pijnlijk bitteren loon ontvallen. Tot nu foe had hij in zijne onrustige ver legenheid voor zich gekeken. Getroffen duor haren toon keek hij snel op. Het ging heui plotseling aan het hart, dat zc er zoo bleek cu smalletjes uitzag. Er lag iets ernstigs, dap pers en voornaams in haar gezicht, daL hel hart van hein, den man, die er niet aan ge woon was, zulke gezichten te zien, ontroerde en dat een reeds lang onderdrukt, oud ge voel eensklaps weer deed herleven. Wat heeft ze toch reine, heldere oogeul dacht hij. „U werkt zeker te veel, juffrouw Thoma sius?" zei hij onwillekeurig en ondanks rich zelf op eenen natuurlijkeren, liartehjken toom „O neen antwoordde zij en streek mrt de hand over haar gelaat. „En nu: wat ver langt U van mij?" Het had niet in hare bedoeling gelegen, tegen eene uiting van belangstelling in haar zelf te ageeren, daarvoor was ze te onverschil- lig en te moe. Maar bij voelde, 1 -*n ze zeide, toch als eene afwijzing van persoonlijk meevoelen. Hij voelde ook, dat ze daartoe hef recht 'had en werd weer even verlegen al: een oogenblik geleden. Wordt vervolgd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1914 | | pagina 1